Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy"

Transkrypt

1 Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

2 Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory przedsiębiorcą poprzez jego wyodrębnienie pod względem ekonomicznym

3 Przebieg procesu założycielskiego firmy Etapy: 1. ETAP PRZYGOTOWAWCZY faza ta obejmuje inkubację pomysłu na przedsiębiorczość poprzez sformowanie odpowiednich celów przedsięwzięcia oraz określenie alternatyw. 2. ETAP REJESTRACYJNY Etap rozpoczyna się od formalnoprawnego założenia firmy oraz organizacyjnej i ekonomicznej struktury podmiotu gospodarczego, a jej uwieńczeniem jest zainicjowanie (podjęcie) działalności gospodarczej.

4 1. ETAP PRZYGOTOWAWCZY: Składa się z analizy rynku a zwłaszcza umiejętności dostrzeżenia niszy (LUKI) rynkowej. Etap przygotowawczy niezbędny jest do generowania właściwego pomysłu na własny biznes.

5 RODZAJE LUK RYNKOWYCH: 1.Nisza ilościowa oznacza, że na rynku występuje stały brak konkretnych produktów, 2.Nisza jakościowa oznacza, oferowanie towaru, który będzie jakościowa lepszy niż to co jest na rynku w danym regionie, 3.Nisza asortymentowa brak poszczególnych artykułów, brak rozmiarów, brak zestawów, 4.Nisza czasowa -wychwycenie okresów, kiedy co jakiś czas artykuł nie jest dostępny na rynku, 5.Nisza dystrybucyjna-oferowania na rynek tańszych towarów ze względu na zakup bezpośrednio u producenta z pominięciem hurtowni, 6.Nisza cenowa- zaoferowania swojego towaru wyraźnie taniej, na skutek obniżenia jednostkowego zysku, 7.Nisza obyczajowa- oferowanie produktów, które wywołują konfliktu z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, 8.Nisza formalnoprawna- wykorzystanie niedoskonałości przepisów prawa.

6 OPIS RYNKU Podczas rozpoznania rynku przedsiębiorca powinien oddzielnie zbadać rynek swojego produktu, jak i interesujących go rynek geograficzny. Rozpoznanie rynku: 1.Co sprzedajemy? - Jak duży jest rynek na produkty, których chce dostarczać (ilu jest potencjalnych nabywców tego produktu) 2. Kim są konsumenci, którzy potrzebują tego produktu 3.Jaka konkurencja działa na rynku, który nas interesuje 4.Jakie obroty może osiągnąć nasze przedsiębiorstwo działające na wybranym obszarze...

7 Potrzeby lokalowe 1. Określenie wymogów jakie powinien spełniać lokal, czy budynek będzie przeznaczony na realizowanie zamierzonego przedsięwzięcia gospodarczego w zgodzie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP, przeciwpożarowymi, a także branżowymi. 2. Badania kontrolne dopuszczające lokal do celów gospodarczych (np. Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Cech Kominiarski). 3. Wystąpienie o zgodę na lokalizację firmy jeżeli lokal znajduje się w obiekcie zabytkowym do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ważne elementy które należy wziąć pod uwagę przy lokalizacji : Okolica, ciągi komunikacyjne, konkurencja, szyld, atrakcyjne okno wystawowe wraz z zabezpieczeniami antywłamaniowymi, powierzchnia handlowa, wyposażenie, podłoga, oświetlenie, pomieszczenia biurowe, umowa najmu.

8 Rejestracja firm jednoosobowych i spółek cywilnych

9 KROK 1 wstępne rozpoznanie i zgromadzenie dokumentów

10 Przed podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy należy: 1. Rozpoznać ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym procedury rejestracyjne. 2. Przeprowadzenie wstępnych badań marketingowych, a przynajmniej zapoznanie się z zasadami funkcjonowania branży, w której planowane jest uruchomienie działalności gospodarczej. 3. Ewentualna konsultacja ze specjalistami, m.in. Doradca podatkowym, jak również w uzasadnionych przypadkach z adwokatem, radcą prawnym czy notariuszem. 4. Ewentualna wizyta w jednym z samorządów gospodarczych może w wypadku branży okazać się cennym źródłem informacji. 5.Rozeznanie potrzeby uzyskania ewentualnych zezwoleń i koncesji wymaganych w danej branży. 6.Wybór formy organizacyjno prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

11 KROK 2 Wynajem lokalu

12 Wynajem lokalu użytkowego - ogólne rozeznanie na rynku nieruchomości celem wynajęcia lokalu, gdy działalność gospodarcza nie będzie prowadzona w mieszkaniu przedsiębiorcy, - podpisanie umowy wynajmu lokalu, -przygotowanie własnego lokalu lub adaptacja wynajętego do potrzeb działalności gospodarczej

13 Wynajem lokalu użytkowego podstawa prawna Lokale mieszkalne są wynajmowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733). Lokale użytkowe są wynajmowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Art k.c. stanowi, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż jednym z niezbędnych elementów umowy najmu jest uiszczanie przez najemcę czynszu wynajmującemu.

14 Wynajem lokalu użytkowego podstawa prawna Pojęcie lokalu użytkowego pojawia się w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690). W nim to możemy odczytać, że lokal użytkowy to część budynku zawierającą jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym czy gospodarczym. pomieszczeniu mieszkalnym rozumie się przez to pokoje w mieszkaniach, a także sypialnie i pomieszczenia do pobytu dziennego w budynku zamieszkania zbiorowego,

15 Wynajem lokalu użytkowego podstawa prawna Ponadto ustawa z dnia 1 stycznia 1995 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 nr 80, poz. 903) określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu. W zależności od tego, w jaki sposób dany lokal jest użytkowany umowę najmu można zakwalifikować jako umowę najmu lokalu użytkowego powszechne stało się korzystanie z lokali mieszkalnych na cele użytkowe bez wymaganej zmiany charakteru lokalu w formie decyzji administracyjnej.

16 Wynajem lokalu użytkowego Ustal czynsz - Jeżeli już ustalono przedmiot najmu, czyli lokal użytkowy, który ma być wynajmowany, to należy również ustalić czynsz. Najlepiej zrobić to od razu w umowie, aby potem nie był żadnych nieścisłości wynikających na przykład z faktu chęci podniesienia przez wynajmującego czynszu, co nie zostało określone wcześniej. Czyszem mogą być również świadczenia innego rodzaju, jak na przykład świadczenie usług ;-) 2. Termin zapłaty czynszu W sytuacji, kiedy termin taki nie został określony, wówczas przyjmuje się, że czynsz jest płacony z góry za cały czas najmu (gdy umowa najmu zawarta została na nie dłużej niż miesiąc) lub do dziesiątego każdego miesiąca (gdy umowę zawarto na dłużej niż miesiąc, bądź na czas nieoznaczony).

17 Wynajem lokalu użytkowego 3. Forma - Umowa najmu lokalu użytkowego może zostać zawarta w formie ustnej i pisemnej. Jeśli jednak najem ma trwać dłużej niż rok, powinna zostać zachowana forma pisemna. W sytuacji, kiedy nie byłoby pisemnego potwierdzenia, to umowę najmu ustną uważa się za zawartą na czas nie oznaczony. Formę pisemną warto również zachować dla celów dowodowych, gdy roczna wartość czynszu przekracza 2000 złotych. Podobnie gdy umowę zawarto na czas krótszy niż rok, jednak wartość czynszu przekracza 2000 złotych. UWAGA!!! W umowie wynajmujący może również zastrzec odsetki za zwłokę w płatności czynszu.

18 Wynajem lokalu użytkowego 4. OKRES najem może zostać zawarty na czas oznaczony i nieoznaczony. W przypadku kiedy najem zawarty na czas oznaczony przekracza 10 lat, to uważa się po upływie tego terminu najem za zawarty na czas nieoznaczony. Dlatego nieskuteczne w skutkach prawnych będzie zawarcie umowy najmu na okres na przykład 12 lat, gdyż z mocy prawa po 10 latach umowa ta i tak zostanie potraktowana jako zawarta na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia W sytuacji, kiedy takie terminy wypowiedzenia nie zostały określone w umowie, to należy zachować terminy ustawowe. Z zastrzeżeniem, iż jeśli przy najmie na czas nieokreślony czynsz płatny jest miesięcznie, to umowa może zostać wypowiedziana najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Nie jest możliwe, aby strony skróciły w umowie ten termin, bowiem i tak taki zabieg byłby nieważny. Mogą one natomiast zastrzec termin dłuższego wypowiedzenia

19 Wynajem lokalu użytkowego Okres wypowiedzenia najmu lokalu użytkowego Art Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące (gdy czas trwania najmu jest nie oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.) 4. gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; 6. gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód. Zdarza się w wyjątkowych sytuacjach, że najem na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziany ze skutkiem natychmiastowym. Do takich sytuacji należą: - zwłoka w zapłacie czynszu, - korzystanie z lokalu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem, - wady zagrażające zdrowiu, - uniemożliwiające używanie lokalu, - naruszenie porządku domowego.

20 5. Obowiązki najemcy Wynajem lokalu użytkowego W umowie powinno się ponadto określić sposób używania lokalu przez najemcę. W momencie, kiedy nie określono w umowie sposobu używania, to należy stosować się do sposobu odpowiadającego właściwościom i przeznaczeniu rzeczy Najemca ma również on obowiązek płacenia czynszu w umówionych terminach, a w razie braku terminów umownych - w terminach ustawowych. Najemca nie może bez zgody wynajmującego dokonywać w lokalu zmian sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem lokalu. Ponadto najemca ma obowiązek ponoszenia drobnych nakładów związanych ze zwykłym używaniem rzeczy, a także przestrzegania porządku domowego. Kiedy zwraca lokal, to powinien oddać go w stanie niepogorszonym, albo też przywrócić go do stanu poprzedniego,

21 6. Obowiązki wynajmującego Wynajem lokalu użytkowego Wynajmujący ma obowiązek wydania lokalu najemcy w stanie przydatnym do użytku oraz utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu. Ma również obowiązek do dokonywania koniecznych napraw. W przypadku, kiedy najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący musi udzielić mu dodatkowego miesięcznego terminu na zapłatę. Wynajmujący powinien również zapłacić najemcy za ulepszenia w przedmiocie najmu, jeśli umowa nie przewiduje inaczej, a wynajmujący nie zażądał przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego.

22 KROK 3 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej JEDNO OKIENKO

23 Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności Gospodarczej. Zgodnie z art.2 tej ustawy działalnością Gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż a także działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany.

24 Zgodnie z art. 14 ww ustawy PRZEDSIĘBIORCA MOŻE PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PO UZYSKANIU WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW W 1. KRAJOWYM REJESTRZE SADOWYM LUB 2. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi).

25 JEDNO OKIENKO W dniu r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej oraz rejestrowania jej w ewidencji działalności gospodarczej. Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w urzędzie gminy. Wzór wniosku EDG-1 określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek ZUS.

26 Numer Identyfikacyjny REGON Zgodnie z zasadą jednego okienka przedsiębiorca będący osobą fizyczną składa w urzędzie gminy/miasta wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, który jest następnie przekazywany przez urząd gminy/miasta urzędowi statystycznemu i na tej podstawie uzyskuje numer identyfikacyjny REGON. W przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną wniosek RG-1 zostaje złożony we właściwym Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, który z urzędu przesyła dokumenty do urzędu statystycznego celem nadania numeru identyfikacyjnego REGON. Cały proces dokonywania wpisu bądź zmiany wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON zakłada brak konieczności bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON urząd statystyczny przesyła do przedsiębiorcy zaświadczenie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym REGON. Podstawa prawna : ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U r. Nr 18, poz. 97) Źródło:

27 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WPIS DO EWIDENCJI 1. Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Krosno Odrzańskie Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego, 2. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy: -Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej EDG - 1 Druki można pobrać w Urzędzie Miasta

28 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WPIS DO EWIDENCJI Dane jaki musimy posiadać: - imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa firmy oraz numer ewidencyjny pesel, - miejsce zamieszkanie przedsiębiorcy, - określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD - datę rozpoczęcia działalności gospodarczej

29 2.WYMAGANE DOKUMENTY cd.: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WPIS DO EWIDENCJI EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z załącznikami: EDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej, EDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza, EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych, EDG-POPR (formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek); ze strony: - wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego (wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej)

30 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WPIS DO EWIDENCJI 3.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: - wniosek może wpłynąć do urzędu gminy jako: 1. formularz papierowy złożony osobiście przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika, 2. formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy, 3. elektronicznie przesłany formularz niepodpisany podpisem elektronicznym, 4. elektronicznie przesłany formularz podpisany podpisem elektronicznym - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)

31 Projekt EWIDENCJA współfinansowany ze środków DZIAŁALNOŚCI Unii Europejskiej w ramach GOSPODARCZEJ Europejskiego Funduszu Społecznego - WPIS DO EWIDENCJI 4. OPŁATY rozpoczęcie działalności bez opłaty Zgodnie z przepisem art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej, który wszedł w życie z dniem 31 marca br. wniosek o wpis oraz o zmianę wpisu do edg nie podlega opłacie. Oznacza to, że nie podlega żadnej opłacie. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż stanowisko Ministerstwa Gospodarki w sprawie opłaty skarbowej nie jest wiążące. Problematyka ta należy do kompetencji resortu finansów. 5.Czas załatwienia sprawy tryb ustawowy przewiduje, iż organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie; (w Krośnie Odrzańskim 14 dni od dnia zgłoszenia), 6.Inne informacje jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, złożony drogą elektroniczną nie został podpisany podpisem elektronicznym organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku, dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał - przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

32 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WPIS DO EWIDENCJI 7.Tryb odwoławczy od decyzji odmawiającej dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 8.podstawa prawna - art.7a 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej - Art. 7a-7i tracą moc z dn. 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 1999r. nr 101, poz z późn. zm.) - art. 66, pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. nr 173, poz z późn.zm.) - ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. nr 173, poz z późn. zm.) - ostatnia zmiana ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 nr 18, poz. 97)

33 KARTA USŁUG EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI Sprawę załatwia Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego, tel Dokumenty od wnioskodawcy: Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - Druki można pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta, w Wydziale Finansowym, pokój nr 18 lub na stronie internetowej -Dowód wpłaty w wysokości 50zł Forma załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Termin załatwienia sprawy: 14 dni od dnia zgłoszenia Opłaty: 50 zł (na dowód wpłaty) w kasie urzędu Podstawa prawna Art. 7a ust 1 i 2 oraz art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz z późn. zm.) Ze strony internetowej: (KARTA USŁUG)

34 KARTA USŁUG EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI Sprawę załatwia Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego,el Dokumenty od wnioskodawcy Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Termin załatwienia sprawy 14 dni od dnia zgłoszenia Opłaty - Nie podlega Podstawa prawna Art. 7g ust. 1, 7e ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz z późn. Zm.) Ze strony internetowej: USŁUG)

35 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. 1. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, odbywać się będzie w organach ewidencyjnych na podstawie przepisów ustawy SDG, określające tryb zgłaszania zawieszenia i wpisu do ewidencji, obowiązują od dnia 31 marca 2009 r. 2. Artykuł 14a ustawy SDG wprowadza ogólną zasadę, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Źródło:

36 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników (art. 14a ust. 2). Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, w takim przypadku uznaje się, że przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowani będą w sferze praw i obowiązków, szczególnie w sferze podatkowej, tak jakby nadal wykonywali działalność gospodarczą. Nie będzie miał do nich zastosowania art. 14a ustawy SDG.

37 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Zgłoszenie przez przedsiębiorcę informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej albo informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej skutkuje zmianą wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Ustawodawca nie reguluje kwestii wydawania dokumentów potwierdzających fakt zgłoszenia ww. informacji, natomiast dla przedsiębiorcy taki dokument będzie niezbędny w celu potwierdzenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed innymi organami (urząd skarbowy, ZUS), w ocenie Ministerstwa Gospodarki za właściwe należy uznać, iż organ ewidencyjny powinien wydać przedsiębiorcy zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji w związku z dokonanym przez przedsiębiorcę zgłoszeniem.

38 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej - Opłata za wydanie zaświadczenia Ustawodawca nie reguluje kwestii opłaty za wydanie zaświadczenia w związku ze zgłoszeniem przez przedsiębiorcę informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej albo informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

39 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Stosownie do art. 7b ust. 4 pkt 3 przedsiębiorca w zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wskazuje okres, na jaki nastąpi zawieszenie. OKRES ZAWIESZENIA: Przedsiębiorca może zatem dowolnie określić okres zawieszenia. Może on być określony konkretnymi datami (data rozpoczęcia i data zakończenia), ale nie ma także żadnych przeszkód prawnych, aby przedsiębiorca mógł wskazać okres zawieszenia określonego w miesiącach (np. na 6 miesięcy). Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 141, poz. 888), od 20 września 2008 r. przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić lub wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej formularzu EDG-1.

40 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Należy zatem domniemywać, że datą rozpoczynającą zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może być konkretna data wskazana w zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, a jeżeli przedsiębiorca nie wskaże takiej daty, należy uznać, że zawieszenie rozpocznie się od dnia złożenia organowi zgłoszenia informacji w tym zakresie.

41 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej uwarunkowane jest złożeniem zgłoszenia informacji w tym zakresie. Zgłoszenie takie powinno zostać złożone przed upływem okresu, na jaki przedsiębiorca zadeklarował zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. W przedmiotowym zgłoszeniu przedsiębiorca powinien wskazać datę, z którą nastąpi wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Data wznowienia nie może być wcześniejsza, niż data złożenia wniosku, nie może być także wskazana po upływie maksymalnego okresu, na jaki może zostać zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej, tj. po upływie 24 miesięcy od daty zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. UWAGA!!! Niezłożenie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji działalności Prywatne Studium gospodarczej. Zawodowe

42 Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej Przedsiębiorca dokonuje zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Wykreślenie wpisu może nastąpić również z urzędu w przypadkach, gdy: - dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego, - wpis dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy, prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, - nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, - wpisu dokonano z naruszeniem prawa lub gdy dowody przedstawione w sprawie okazały się fałszywe, - wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

43 Klasyfikacja branżowa przedsiębiorstw PKD

44 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) Opracowana w ramach Operacji 2007 Polska Klasyfikacja Działalności gospodarczej została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. 251 poz.1885) Klasyfikacja ta jest umownie przyjętym, hierarchicznie uporządkowanym Podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

45 Klasyfikacja przedsiębiorstw według rodzajów prowadzonej działalności jest przedstawiona w dokumencie zwanym PKD Polska Klasyfikacja Działalności. Sekcja A. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Sekcja B. Rybołówstwo i rybactwo Sekcja C. Górnictwo i kopalnictwo Sekcja D. Przetwórstwo przemysłowe Sekcja E. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Sekcja F. Budownictwo Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Sekcja H. Hotele i restauracje Sekcja I. Transport, gospodarka magazynowa i łączność Sekcja J. Pośrednictwo finansowe Sekcja K. Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Sekcja L. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Sekcja M. Edukacja Sekcja N. Ochrona zdrowia i opieka społeczna Sekcja O. Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna Sekcja P. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Sekcja Q. Organizacja i zespoły eksterytorialne

46 PKD Polska Klasyfikacja Działalności GUS przygotował trzy warianty dostępu do klasyfikacji PKD 2007: 1. Wyszukiwanie kodów bezpośrednio na stronie internetowej lub z pierwszej strony portalu GUS - lewe boczne menu - klasyfikacje - PKD Plik do pobrania PKD_2007.zip (1,2 MB), zawierający klasyfikacje, klucze przejścia i wyjaśnienia w formacie MS WORD 3. Program umożliwiający wyszukiwanie kodów PKDszukaczpkd.zip (3,79 MB). Plik oprócz programu zawiera instrukcje, opis, oraz sposób instalacji.

47 KROK 4 Otwarcie firmowego rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej

48 Wyrobienie pieczątki firmowej Istotne z punku widzenia dalszej procedury uruchamiania działalności gospodarczej jest wyrobienie pieczątki firmowej. Przepisy prawne nie regulują treści, jakie powinna zawierać pieczątka firmowa, niemniej jednak należy na niej podać: 1. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY: - imię i nazwisko przedsiębiorcy, - nazwę przedsiębiorstwa, 2. ADRES SIEDZIBY (dane teleadresowe) 3. NUMER NIP, 4. NUMER REGON.

49 FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY - Przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego na rzecz fiskusa, ZUS ale również gdy strona transakcji jest inny przedsiębiorca i gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. euro. - Konto firmowe w przeciwieństwie do konta osobistego nie jest obciążone podatkiem od zysków z oszczędności. - Wybór najkorzystniejszego banku zależy przede wszystkim od wysokości opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelewy, (w tym przelew do ZUS i urzędu skarbowego), jak również opłat za wystawienie i przesyłanie wyciągów miesięcznych, które będą podstawą do prowadzenia księgowości firmy. Ważna jest również dostępność oferowanych usług. - NUMER RACHUNKU BANKOWEGO należy również podać: 1. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 2. W Urzędzie Skarbowym.

50 FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY Otwarcie rachunku Występując o otwarcie rachunku wnioskodawca składa w banku następujące dokumenty: 1. Wniosek o otwarcie i prowadzenia rachunku bankowego, 2. Karta wzorów podpisów, 3.Numer identyfikacji podatkowej NIP, 4.Dodatkowo powinien złożyć dokumenty określające jego status prawny oraz ogólne zasady jego reprezentacji.

51 FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2. Dokument stwierdzający uzyskanie koncesji, licencji, zezwolenia, decyzji na wykonywanie danego typu działalności (w przypadku działalności koncesjonowanej lub regulowanej), 3.Zaświadczeni o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

52 FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY Kryteria wyboru banku 1.Łatwy dostęp do środków na rachunku firmowym, 2.Wygodna forma obsługi gotówkowej, 3.Szybkie i bezpieczne prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, 4. Optymalne formy monitorowania finansów. Dodatkowe szczegółowe kryteria wyboru: - możliwość składania zleceń przez telefon, internet, terminale samoobsługowe, - usługa przekazywania informacji o saldzie rachunku za pośrednictwem, SMS przekazywanie wyciągów z rachunku na skrzynki internetowe, - dostęp do atrakcyjnych kredytów i funduszy inwestycyjnych.

53 FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki 1.Umowa Spółki, 2.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników, 3. Dokument stwierdzający uzyskanie koncesji, licencji, zezwolenia, decyzji na wykonywanie danego typu działalności (w przypadku działalności koncesjonowanej lub regulowanej), 3.Zaświadczeni o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

54 KROK 5 Zgłoszenie do ZUS

55 Zgłoszenie do ZUS Niezależnie od wypełnienia wniosku EDG - 1 przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, który może zostać przekazany do ZUS w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty). W sytuacji zmiany danych występujących na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA należy dokonać zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń. I nformacja ze strony:

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec pokój nr 19 tel.: 017 7730590, 017 7745636 Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001

ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec pokój nr 19 tel.: 017 7730590, 017 7745636 Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 Urząd Gminy Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec pokój nr 19 tel.: 017 7730590, 017 7745636 Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 Numer karty: RIK - 1 Urząd Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi EWELINA KUCZKOWSKA Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi Celem pracy jest omówienie zasad ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w świetle aktualnie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak najkorzystniej opodatkować najem prywatny egazety Prawnej 294 strony wyjaśnień, porad, przepisów

e-poradnik Jak najkorzystniej opodatkować najem prywatny egazety Prawnej 294 strony wyjaśnień, porad, przepisów e-poradnik egazety Prawnej Jak najkorzystniej opodatkować najem prywatny 294 strony wyjaśnień, porad, przepisów Co to jest najem Jaką wybrać formę opodatkowania Jak rozliczają się małżonkowie Jak płaci

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU. Spis treści: I. Przygotowanie do rejestracji firmy: 1) nazwa firmy, 2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rozdział 3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rozdział 3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Art. 23. 1. Tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej CEIDG. 2. CEIDG prowadzi w systemie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 11 października :40 - Poprawiony wtorek, 12 października :51

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 11 października :40 - Poprawiony wtorek, 12 października :51 There are no translations available. PROCEDURA URUCHAMIANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest po spełnieniu kilku warunków związanych z załatwieniem przez przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Karta podatkowa. II. Jakie dokumenty należy złożyć

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Karta podatkowa. II. Jakie dokumenty należy złożyć URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Karta podatkowa K-024/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. x AME338626

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. x AME338626 Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

3. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG? Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w

3. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG? Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i rozpocznie swoje funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności g

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności g Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności g Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie zmiany, zawieszenia, wznowienia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek:

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek: CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Temat: Charakterystyka jednoosobowej działalności gospodarczej Część I i II

Temat: Charakterystyka jednoosobowej działalności gospodarczej Część I i II Temat: Charakterystyka jednoosobowej działalności Część I i II Artykuł 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności definiuje pojęcie przedsiębiorcy. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

2.2. Rejestracja firm jednoosobowych i spółek cywilnych

2.2. Rejestracja firm jednoosobowych i spółek cywilnych 2.2. Rejestracja firm jednoosobowych i spółek cywilnych Pierwotnie ustalony (w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej) termin wprowadzenia jednolitego systemu rejestracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 131 7795 Poz. 764 Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

I FORUM GOSPODARCZE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŚWILCZA

I FORUM GOSPODARCZE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŚWILCZA I FORUM GOSPODARCZE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŚWILCZA TEMATYKA PREZENTACJI 1. Rozpoczynanie działalności gospodarczej 2. Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej 3. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

d) elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy niepodpisany elektronicznie,

d) elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy niepodpisany elektronicznie, Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, od 31 marca 2009 roku, w koncepcji 1 okienka wniosek EDG-1 moŝe wpłynąć do urzędu gminy na cztery sposoby: a) jako formularz papierowy przyniesiony

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo