Wpisany przez Administrator poniedziałek, 11 października :40 - Poprawiony wtorek, 12 października :51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpisany przez Administrator poniedziałek, 11 października :40 - Poprawiony wtorek, 12 października :51"

Transkrypt

1 There are no translations available. PROCEDURA URUCHAMIANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest po spełnieniu kilku warunków związanych z załatwieniem przez przedsiębiorcę pewnych formalności. Formalności te wynikają w większości z obowiązujących przepisów prawa i powinny być wykonane w następującej kolejności. 1. Utworzenie i rejestracja podmiotu gospodarczego 2. Uzyskanie numeru w systemie REGON 3. Wykonanie pieczęci i szyldu podmiotu gospodarczego 4. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 5. Założenie rachunku bankowego 6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym 7. Wypełnienie obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników 8. Inne urzędy Ad.1. Utworzenie i rejestracja podmiotu gospodarczego Po podjęciu decyzji i rozpoczęciu działalności na własny rachunek należy dokonać wybory formy prawnej prowadzonej działalności. Osoby podejmujące działalność po raz pierwszy jako formę prawną swojej działalności wybierają z reguły: przedsiębiorstwo prywatne prowadzone indywidualnie przez osobą fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub samozatrudnienie, spółkę cywilną lub jedną ze spółek prawa handlowego. Każda forma ma swoje plusy i minusy. Obecnie w życiu gospodarczym funkcjonują następujące formy organizacyjne firm: osoba fizyczna - przedsiębiorca (w tym samozatrudnienie) ; spółka cywilna: a także osobowe spółki handlowe: spółka jawna; spółka partnerska; spółka komandytowa; spółka komandytowo - akcyjna; czy kapitałowe spółki handlowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 1 / 10

2 spółka akcyjna; jak również: spółka europejska; organizacje non-profit: stowarzyszenia i fundacje; spółka europejska - projekt polskiej ustawy w Sejmie. W zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego różnie wyglądają czynności związane z jego rejestracją. Wybór konkretnej formy prawnej zależy od decyzji osoby podejmującej działalność gospodarczą. Do najważniejszych kryteriów uwzględnianych przy tym wyborze należą: - wymagania dotyczące minimalnej kwoty kapitału potrzebnej do uruchomienia podmiotu gospodarczego, - sposób rejestracji podmiotu gospodarczego, - wymagania co do formy aktu założycielskiego, - odpowiedzialność osób prowadzących działalność gospodarczą za zobowiązania podmiotu gospodarczego odpowiedzialność nieograniczona oznacza, ze osoba prowadząca działalność gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podmiotu gospodarczego, czyli w przypadku niepowodzenia może stracić wszystko co posiada. Przy ograniczonej odpowiedzialności, osoba prowadząca działalność gospodarczą w przypadku niepowodzenia traci, tylko to co wniosła do podmiotu gospodarczego. - możliwość skorzystania z uproszczonych form opodatkowania. (patrz tabela nr 1) Z uwagi na to, ze minimalna kwota kapitału w spółce akcyjnej wynosi zł, ta forma prowadzenia działalności gospodarczej została pominięta, gdyż niewielu absolwentów ze względu na kapitał będzie w stanie uruchomić taką formę działalności. Tabela nr 1. Procedura uruchamiania działalności gospodarczej Rodzaj podmiotu Wymagany kapitał Sposób rejestracji Akt założycielski Odpowiedzialność Możliwość uproszczonego opodatkowania Przedsiębiorstwo prywatne prowadzone indywidualnie przez osobę fizyczną Brak wymagań Ewidencja działalności gospodarczej Brak wymagań nieograniczona Tak Spółka cywilna Brak wymagań Ewidencja działalności gospodarczej Umowa w formie pisemnej nieograniczona Tak Spółka jawna Brak wymagań Krajowy Rejestr Sądowy Umowa w formie pisemnej nieograniczona Nie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł Krajowy Rejestr Sądowy Umowa w formie aktu notarialnego ograniczona Nie Spółka komandytowa Brak wymagań Krajowy Rejestr Sądowy Umowa w formie aktu notarialnego Przynajmniej jeden wspólnik nieograniczona, pozostali wspólnicy - ograniczona 2 / 10

3 Nie Spółka komandytowo-akcyjna zł Krajowy Rejestr Sądowy Umowa w formie aktu notarialnego Przynajmniej jeden wspólnik nieograniczona, pozostali wspólnicy - ograniczona Nie Źródło: za Jacek Musialkiewicz W przypadku samozatrudnienia i spółki cywilnej osób fizycznych, koszt uruchomienia działalności jest niski, do ok. 300zł, w pozostałych formach koszt uruchomienia jest wysoki, ponad 1500zł, brak górnej granicy. Dodatkowo niezbędny kapitał zakładowy. Najszybciej i najtaniej założysz przedsiębiorstwo prywatne prowadzone indywidualnie przez osobę fizyczną!!! Osoba fizyczna może zarejestrować swoją działalność indywidualną albo w spółce cywilnej w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę. Może też ją zarejestrować w KRS (czyli w sądzie). Pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w KRS, nie mają wyboru. Jednoosobowa działalność gospodarcza (przedsiębiorstwo prywatne prowadzone indywidualnie przez osobę fizyczną) działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania tego zaświadczenia jest złożenie do organu ewidencyjnego wniosku (formularza) lub zwykłego pisma zawierającego wszystkie niezbędne informacje.. Uwaga: Od dnia 1 stycznia 2004 r. wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można złożyć: wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON, zgłoszenie identyfikacyjne (jeżeli się go nie posiada) lub aktualizacyjne NIP-1 (gdy ma się już nadany NIP) i ewentualnie VAT - R. Urząd Gminy przekaże zgłoszenia do właściwego urzędu statystycznego i urzędu skarbowego. Formularz wniosku zawiera następujące informacje: - oznaczenie przedsiębiorcy nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy - oznaczenie miejsca zamieszkania oraz adresu przedsiębiorcy, a jeżeli nie są one tożsame, również wskazanie siedziby stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. 3 / 10

4 - określenie przedmiotu działalności gospodarczej (czym zamierzam się zajmować), najlepiej również przewidywanego, gdyż pozwoli to uniknąć czasu i kosztów przy późniejszym uzupełnianiu wpisu. - wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej dopiero ta data upoważnia do wystawiania prawidłowych rachunków. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, każdy ze wspólników musi uzyskać indywidualny wpis. Zakładając spółkę cywilną musisz zawrzeć umowę pomiędzy wspólnikami, od której należy opłacić w US podatek od czynności cywilno-prawnych. Jego wysokość zależy od wartości kapitału wniesionego do spółki. Gdzie składać wniosek? Organem ewidencyjnym jest Urząd Gminy lub Urząd Miasta właściwy dla siedziby (a nie miejsca zamieszkania) podmiotu gospodarczego. Jak długo trzeba czekać na wpis? Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest dostarczane przedsiębiorcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Ile to kosztuje? Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50zł. KRS Rejestr Przedsiębiorców rejestracja osoby fizycznej wpis 150 zł, zmiana wpisu 80 zł. Wiele osób decyduje się na wybór tej formy prawnej, ze względu na prostotę jej działania przepisy nie określają minimalnej kwoty, jaką należy dysponować w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, ze takie przedsiębiorstwo nie posiada osobowości prawnej, co w praktyce oznacza, że za zobowiązania przedsiębiorstwa odpowiedzialność ponosi właściciel całym swoim majątkiem. Ad. 2. Uzyskanie numeru statystycznego REGON Kolejnym etapem związanym z podejmowaniem działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru statystycznego REGON, który zobowiązany jest posiadać każdy podmiot gospodarczy. Brak tego numeru uniemożliwi załatwiane niektórych spraw, np. założenie rachunku 4 / 10

5 bankowego. Należy złożyć wniosek o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej prowadzony dla celów statystycznych) na formularzu RG-1. Formularze wniosku dostępne są w urzędzie statystycznym. Do wniosku należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginała należy przedłożyć do wglądu). Gdzie składać wniosek? Wniosek składa się we właściwym dla siedziby firmy Urzędzie Statystycznym. Jak długo trzeba czekać na wpis? Po złożeniu wniosku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, otrzymuje się wydruk komputerowy z nadanym numerem statystycznym, jednak w przypadku osobistego złożenia w urzędzie statystycznym możliwe jest uzyskanie numeru REGON w ciągu minut. Ile to kosztuje? Uzyskanie numeru statystycznego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej (znaczek skarbowy). Sam wpis otrzymuje się bezpłatnie. Wniosek o wpis w rejestrze REGON można również złożyć jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS) lub do ewidencji działalności gospodarczej (Urząd Gminy). Ad. 3. Wykonanie pieczęci i szyldu podmiotu gospodarczego. Po dokonaniu rejestracji podmiotu gospodarczego należy zamówić wykonanie pieczątki firmowej, która będzie potrzebna przy załatwianiu innych spraw związanych z podjęciem działalności gospodarczej ( m.in. w banku). Miejsce prowadzenia działalności powinno być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie to powinno zawierać: oznaczenie nazwy przedsiębiorcy i zwięzłe określenie podmiotu wykonywanej przez niego działalności. Należy udać się do punktu usługowego wykonującego pieczątki i przedstawić dokument stwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Jakie informacje powinny znaleźć się na pieczątce? Do kontaktów z urzędami administracji oraz do kontaktów z innymi podmiotami gospodarczymi na pieczęci firmowej powinny się znaleźć następujące informacje: - nazwa podmiotu gospodarczego,. - nazwiska wspólników, 5 / 10

6 - siedziba (adres), - numer REGON, - numer NIP. Ile to kosztuje? Koszt pieczątki i kilku kserokopii ok zł. Ad. 4. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego Przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania składek tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za siebie i za zatrudnionych pracowników jest on płatnikiem składek. Należy udać się do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miejscu prowadzenia działalności i zgłosić siebie i pracowników do ubezpieczenia społecznego. Zgłoszenia tego dokonuje się na specjalnym formularzu ZUS ZFA. Ponadto odrębnie należy zgłosić każdą osobę podlegającą ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym (osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoby zatrudnione w podmiocie gospodarczym) zgłoszenia tego dokonuje się na formularzu ZUS ZUA. Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ile to kosztuje? Zgłoszenie jest bezpłatne. Później musisz pamiętać o comiesięcznym, terminowym regulowaniu składek. Od 24 sierpnia 2005r. nowo zakładane firmy płacą kilkakrotnie niższe składki na ubezpieczenia społeczne ZUS (Dz. U. Nr 150, poz. 1248). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (emerytalne i rentowe) w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej ma stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustawa obniża znacząco minimalną stawkę ZUS od prowadzących działalność gospodarczą. Stawki ZUS dla nowo zakładanych firm przedstawiają się następująco: 251,47 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 257,71 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Ad.5. Założenie rachunku bankowego 6 / 10

7 Obowiązek posiadania rachunku bankowego dotyczy tylko tych podmiotów gospodarczych, które dokonują jednorazowych transakcji przekraczających równowartość 3000 euro albo równowartość 1000 euro (gdy suma wartości transakcji w miesiącu poprzednim przekroczyła równowartość euro). Należy jednak zauważyć, ze posiadanie rachunku bankowego ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. Na rachunek bankowy mogą wpływać należności od odbiorców (suma którą tobie ktoś jest winien), ponadto z rachunku bankowego można dokonywać zapłaty zobowiązań (Ty komuś jesteś winien) nie tylko za dostawy, lecz również z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. I tu trzeba wyjaśnić, że istnieje obowiązek rozliczeń bezgotówkowych z ZUS-em, co skutkuje tym, iż posiadanie konta bankowego jest praktycznie koniecznością. Rachunek bankowy można założyć w każdym banku, który prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych. Kierując się wyborem banku, w którym ma być prowadzony rachunek należy brać po uwagę następujące kryteria: - opłaty za prowadzenie rachunku i założenie konta, - odległość od siedziby podmiotu gospodarczego, - godziny otwarcia, - dodatkowe usługi oferowane posiadaczom rachunków bankowych. Przed podjęciem decyzji o założeniu rachunku należy dokładnie przeczytać regulamin, gdyż wiele z tych informacji jest w nim zawartych. Należy czytać dokładnie wszystkie dokumenty! Podstawą założenia rachunku bankowego jest umowa o otwarcie i prowadzenie rachunku. Zakładając rachunek należy posiadać następujące dokumenty: - oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, - oryginał zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, - pieczątkę firmową. Po uzyskaniu numeru rachunku bankowego należy o tym fakcie zawiadomić właściwy urząd skarbowy. Jeżeli na początek nie planujesz dużej ilości operacji bankowych na pewno najlepiej będzie skorzystać z oferty tanich banków internetowych gdzie koszty są naprawdę niskie (nawet 0 zł), a ich funkcjonalność w zupełności wystarczy do prowadzenia małej firmy. Ad. 6. Urząd Skarbowy 7 / 10

8 Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy udać się do urzędu skarbowego. W urzędzie skarbowym należy: - złożyć wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP wraz z informacją o posiadanych rachunkach bankowych, wniosek składa się na formularzu NIP-1, dostępnym w każdym urzędzie skarbowym. Formularz NIP zawiera następujące informacje: o dane osobowe właściciela, o pełną i skróconą nawę firmy o adres siedziby, o numer identyfikacyjny REGON, o organ ewidencyjny lub rejestrowy i numer nadany przez ten organ, o wykaz rachunków bankowych, o adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, o przedmiot działalności Do formularza NIP-1 należy dołączyć: o zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia, oryginał do wglądu) o Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON o Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność np. umowa najmu, odpis z księgi wieczystej Uwaga: Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie. Jeśli masz już własny NIP, to po założeniu firmy musisz jedynie dokonać aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Do czasu nadania numeru NIP osoby fizyczne posługują się numerem PESEL, a osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej numerem REGON. U osoby fizycznej podejmującej działalność gospodarczą indywidualnie numer NIP nie zmieni się. Kiedy należy powiadomić urząd skarbowy? Wniosek o nadanie numeru NIP należy złożyć do 30 dni od rozpoczęcia działalności. Czas oczekiwania ok. 2-3 tygodni. - dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego zgłoszenie dokonuje się na formularzu VAT-R (dostępny w urzędzie skarbowym) zgłoszenia nie dokonują ci, którzy mogą wybrać zwolnienie z podatku od towarów i usług i podjęli decyzję o wyborze zwolnienia) Można wybrać zwolnienie z obowiązku płacenia VAT, wówczas należy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze zwolnienia (druk VAT-6), pod warunkiem, że 8 / 10

9 wartość sprzedaży towarów i usług nie przekroczy w trakcie roku równowartości euro. Zwolnienie z płacenia podatku VAT jest korzystne, jeśli prowadzisz działalność w niewielkich rozmiarach, sprzedając towary lub usługi bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, bądź innych podatników zwolnionych z VAT. Zwolnienie z podatku VAT oznacza, ze nie masz prawa uzyskania zwrotu tego podatku przy sprzedaży towarów. Jeśli raz nie skorzystasz ze zwolnienia z VAT, nie będziesz mógł tego zrobić w kolejnych latach. Pewne rodzaje działalności są automatycznie zwolnione z podatku VAT np. niektóre związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem, usługi taksówkowe, edukacyjne, usługi w zakresie ochrony zdrowia. Inne natomiast z mocy ustawy nie są zwolnione przedmiotowo z VAT są to m.in. sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów akcyzowych, usług w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa. Ile to kosztuje? Dokonując rejestracji na potrzeby podatku VAT musisz dokonać opłaty skarbowej w wysokości 152 zł. - złożyć zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa) Ad. 8. Inne urzędy Niektóre rodzaje działalności wymagają spełnienia dodatkowych warunków, m.in. w zakresie: wymogów sanitarnych, norm BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, wymogi prawa budowlanego. W momencie tworzenia nowej działalności jesteś zobowiązany powiadomić następujące urzędy, o ile wymaga tego charakter prowadzonej działalności. 1. Państwowa Inspekcja Pracy Jeżeli przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do lokalu: ma go na własność; ma spółdzielcze prawo do lokalu; wynajmuje od gminy; i rozpoczyna w nim prowadzenie działalności gospodarczej, to ma obowiązek w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia złożyć stosowna informację podatkową dla celów podatku od nieruchomości do urzędu gminy. W pozostałych przypadkach uczyni to właściciel lokalu (budynku). Warto dodać, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania: jeżeli wydzielono miejsce na prowadzenie działalności (np. odrębne pomieszczenie czy jego 9 / 10

10 część), wówczas należy taką powierzchnię zgłosić dla celów podatku od nieruchomości jako zajętą na cele działalności gospodarczej; jeżeli działalność jest prowadzona na powierzchni wykorzystywanej równocześnie na cele mieszkalne nie trzeba zgłaszać zmian, ta powierzchnia nadal opodatkowana jest jako służąca celom mieszkalnym. Każda gmina tworzy swoje wzoru deklaracji. Często są one dostępne w internecie 2. Urząd Gminy Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Jeżeli rozpoczynając działalności nie wiemy, czy firma będzie pracodawcą, wówczas zgłoszenie należy złożyć z chwilą zatrudnienia pracowników. Powiadomienie to odbywa się przy wykorzystaniu urzędowego formularza. W tym samym trybie pracodawca powiadamia w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników, a ponadto inspekcja pracy (albo sanepid) może zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników do okresowego składania tej informacji. 3. Sanepid Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Obowiązki określone wyżej zaczynają ciążyć na danym podmiocie z chwilą, gdy uzyska on przymiot pracodawcy, tzn. z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika. Możliwe jest jednak ich dopełnienie niezwłocznie po rozpoczęciu działalności, jeszcze przed zatrudnieniem pracowników. Na niektórych pracodawcach ciążą również obowiązki sprawozdawcze wobec Głównego Inspektoratu Sanitarnego, niektóre rodzaje działalności mogą wiązać się z obowiązkiem uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu. Niektóre rodzaje działalności wymagaj ą pozytywnej opinii m.in. Straży pożarnej Inspektoratu Ochrony Środowiska,. Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. BIURO KARIER 10 / 10

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym.

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym. 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego 2. Temat zajęcia: Organizacja nowego przedsiębiorstwa 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić i scharakteryzować etapy organizacji nowego

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PT. ETAPY REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPRACOWANIE DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PT. ETAPY REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ VIOLETTA BARAŃ SKA OPRACOWANIE DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PT. ETAPY REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I. Etapy rejestracji działalności gospodarczej Zarówno założenie, jak

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

2.2. Rejestracja firm jednoosobowych i spółek cywilnych

2.2. Rejestracja firm jednoosobowych i spółek cywilnych 2.2. Rejestracja firm jednoosobowych i spółek cywilnych Pierwotnie ustalony (w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej) termin wprowadzenia jednolitego systemu rejestracyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU. Spis treści: I. Przygotowanie do rejestracji firmy: 1) nazwa firmy, 2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenie dla osób długotrwale bezrobotnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Dlaczego trzeba się rejestrować? Prowadzenie działalności gospodarczej wiąŝe się z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje (np. zakupy, sprzedaŝ, zatrudnianie) konieczna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.04.269.2681 2005.02.01 zm. Dz.U.05.14.113 art. 2 2005.07.01 zm. przen. Dz.U.04.93.894 art. 4 2006.07.24 zm. Dz.U.06.104.708 art. 164 2006.10.01 zm. Dz.U.06.104.711 art. 24 2007.01.01 zm. przen. Dz.U.04.173.1808

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ STARGARD SZCZECIŃSKI URZĄD MIEJSKI Wydział Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Integracji Europejskiej UL. CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ CZERWIEC 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy

LISTA KONTROLNA. Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy LISTA KONTROLNA Imię Nazwisko Nazwa firmy NIP PESEL REGON KRS Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy Z zastrzeżeniem innych postanowień Ogólnych Warunków Umowy, Zleceń oraz regulaminów, pierwszym Okresem

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze

PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do rejestracji działalności musisz zastanowić się nad niniejszymi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa)

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE

Bardziej szczegółowo

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej, Baza Internetowa REGON

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej, Baza Internetowa REGON Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej, Baza Internetowa REGON Katarzyna Smyk Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ W KRS

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ W KRS ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ W KRS Stowarzyszenie zarejestrowane musi powołać co najmniej 15 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski" (art. 9). Jeśli stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Rejestracja. - rejestru przedsiębiorców

Rejestracja. - rejestru przedsiębiorców Rejestracja Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoba fizyczna) albo po uzyskaniu wpisu do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych

UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, działając na podstawie 61 ust. 2 w związku z postanowieniami 20 oraz 41

Bardziej szczegółowo

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stowarzyszenia 2010-12-17 Przepisy prawne: 1. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 901 UCHWAŁA NR 46/IV/2015 RADY GMINY KOSZĘCIN z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ LISTOPAD 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj:

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj: PORADNIK DLA PRZYSZŁEGO PRZEDSIĘBIORCY KROK PIERWSZY: Urząd Gminy Jeżeli masz już plan na otworzenie własnej działalności gospodarczej, pierwsze kroki powinieneś skierować do urzędu gminy na terenie, której

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.04.269.2681 2005.02.01 zm. Dz.U.2005.14.113 art. 2 2005.07.01 zm. przen. Dz.U.2004.93.894 art. 4 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708 art. 164 2006.10.01 zm. Dz.U.2006.104.711 art. 24 2007.01.01 zm. przen.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla osób zakładających działalność gospodarczą

Niezbędnik dla osób zakładających działalność gospodarczą Niezbędnik dla osób zakładających działalność gospodarczą (Poradnik przeznaczony dla osób chcących założyć indywidualną działalność gospodarczą) URZĄD MIEJSKI W ZAWADZKIEM 47 120 ZAWADZKIE ul. DĘBOWA 13

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r.

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.269.2681 (t.j.) 2005.02.01 zm. Dz.U.2005.14.113 2005.07.01 zm. przen. Dz.U.2004.93.894 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708 2006.10.01 zm. Dz.U.2006.104.711 2007.01.01 zm.

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA,QIRUPDFMD R QXPHUDFK UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZBA,QIRUPDFMD R QXPHUDFK UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZBA maj 2016 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka

Bardziej szczegółowo

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.4 FACT SHEET -

Bardziej szczegółowo

Gabinet pielęgniarski - jak założyć

Gabinet pielęgniarski - jak założyć Gabinet pielęgniarski - jak założyć Praca pielęgniarki/pielęgniarza nie należy do łatwych zawodów. Jednak badania rynku pokazują, że to jedna z profesji przyszłości. W związku z tym warto przemyśleć założenie

Bardziej szczegółowo