Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON] Osoby niepełnosprawne własna działalność gospodarcza W obliczu stale utrzymującego się wysokiego poziomu bezrobocia najpewniejszym sposobem znalezienia zatrudnienia pozostaje samozatrudnienie. Osoby niepełnosprawne, które podejmą trud założenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej, liczyć mogą nie tylko na ogólne wsparcie finansowe urzędu pracy, ale również na rozwiązania znajdujące się w ustawie o rehabilitacji, stworzone i dostępne tylko dla osobom niepełnosprawnym. Dla pełnego ujęcia zagadnienia przedstawiamy zarówno te ostatnie jak i ogólne zasady zakładania własnej działalności gospodarczej. ogólne reguły zakładania własnej działalności gospodarczej Najtańszą formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak ją założyć? Tylko z pozoru wydaje się, że jest to bardzo skomplikowane? Tak wydaje się tylko z pozoru. Cały proces można tak naprawdę ująć w sześciu punktach. Załatwienie wszystkich formalności nie powinno zająć więcej niż miesiąc. Ale po kolei: wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nieodzowna jest wizyta w wydziale działalności gospodarczej miasta lub gminy celem uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Konieczne będzie pobranie i wypełnienie formularza, w którym podać należy:

2 - oznaczenie przedsiębiorcy, a więc nazwę firmy uzupełnioną o nazwisko zakładającego. Nazwa powinna być zindywidualizowana odróżniać firmę od innych - oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a także miejsca prowadzenia działalności nic nie stoi na przeszkodzie, by oba te adresy były tożsame - określenie przedmiotu wykonywanej działalności - wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej od tego dnia przedsiębiorca będzie mógł wystawiać prawidłowe rachunki. Niezbędne będzie posiadanie przy sobie dowodu osobistego. Za wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej pobierana jest stała opłata w wysokości 100 złotych. Za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej [niezbędne przy dalszych procedurach] pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 złotych. Urząd ma do 14 dni na wydanie zaświadczenia o wpisie firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Uzyskane zaświadczenie będzie konieczne do załatwienia formalności w urzędzie statystycznym. nadanie numeru REGON w Urzędzie Statystycznym W urzędzie statystycznym uzyskać należy REGON - numer identyfikacji statystycznej. W tym celu w ciągu 14 dni od wpisu firmy do ewidencji działalności gospodarczej należy udać się do właściwego ze względu na jej siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Konieczne jest wypełnienie formularza RG 1 o wydanie numeru REGON. W formularzu tym należy podać: - nazwę firmy, - dane teleadresowe, - formę prawno organizacyjną,

3 - stan aktywności prawnej i ekonomicznej, - rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności [należy podać opis działalności, a urzędnik wpisze kod]. Wraz z wnioskiem należy złożyć kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, a oryginał mieć do wglądu. Niezbędne jest także posiadanie przy sobie dowodu osobistego. W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i ma obowiązek posługiwania się tym zaświadczeniem. Ponadto zobowiązany jest do podawania REGON w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. Na wydanie zaświadczenia Urząd Statystyczny ma 7 dni od złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne. wyrobienie firmowej pieczątki Każda firma posiadać musi firmową pieczątkę. Nie wymaga tego wprawdzie żaden przepis prawa, jednakże w praktyce okazuje się to niezbędne przy zakładaniu działalności gospodarczej. Na pieczątce umieszczone będą nazwa, adres i inne dane kontaktowe firmy oraz numery REGON i NIP. Wyrobienie pieczątki to zwykle kwestia 1 2 dni, niekiedy usługa taka wykonywana jest na miejscu. założenie konta firmowego Choćby tylko ze względu na obowiązek bezgotówkowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych każda firma posiadać musi w banku konto firmowe. Poza tym obowiązek taki wynika z Prawa działalności gospodarczej przez rachunek bankowy powinny przechodzić wszystkiego transakcje, gdy jednorazowa ich wartość przekracza 3000 EURO albo równowartość EURO, gdy suma transakcji z danym kontrahentem przekroczyła w miesiącu poprzednim EURO. Bank do założenia konta zażąda z pewnością:

4 - zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej [zabrać ksero i oryginał do wglądu], - zaświadczenia o nadaniu numeru REGON [zabrać ksero i oryginał do wglądu], - pieczątki firmowej, - dowodu osobistego. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. W tym celu osoby fizyczne muszą złożyć we właściwym dla siedziby firmy urzędzie wypełniony formularz NIP 1. Natomiast: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przyśle do urzędu skarbowego urząd gminy, - numer REGON przyśle Urząd Statystyczny. Prywatny Numer Identyfikacji Podatkowej [NIP] osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia przez nią działalności numerem NIP firmy. Konieczne jest jednak zaktualizowanie danych objętych pierwotnym zgłoszeniem identyfikacyjnym służy do tego formularz NIP - 1 z załącznikami NIP 1A, NIP B, NIP C. Natomiast gdy zakładający firmę nie miał dotąd nadanego numeru NIP zmuszony jest do wypełnienia i złożenia formularza NIP 1 z dodatkowym załącznikiem formularza NIP 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ze względu na obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, konieczne jest zarejestrowanie działalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych [ZUS]. Ewentualnych pracowników i współpracowników należy zgłosić do ubezpieczenia w terminie ciągu 7 dni od przyjęcia do pracy lub rozpoczęcia współpracy. Celem dokonania zgłoszeń do ZUS należy wypełnić formularze: ZUS ZFA zgłoszenie działalności płatnika składek- osoby fizycznej

5 ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej ZUS ZZA zgłoszenie osoby do ubezpieczenia zdrowotnego Do tego wszystkiego niezbędna będzie znajomość następujących danych: - numeru REGON, - numeru rachunku firmowego, - numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, - danych personalnych, - numerów NIP [wszystkich rejestrowanych osób], - rodzaju dokumentów tożsamości z numerem i serią. Dla osób zakładających własną działalność składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - przez pierwsze 2 lata - wynosi około 250 złotych. Nie dotyczy to jednak osób, które już prowadzą firmę albo prowadziły ją w ciągu ostatnich 5 lat. Dodatkowo, zgodnie z art. 25 ust. 3b ustawy o rehabilitacji, osobom niepełnosprawnym, które po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą Fundusz finansuje: - 75% składek na ubezpieczenie emerytalne w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, - 50% składek na ubezpieczenie emerytalne w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, - 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Zasady korzystania z pomocy Funduszu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998, Dz.U w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji PFRON i budżetu państwa. Formularze wszystkich wniosków dostępne są w urzędach, w których należy je złożyć. Dodatkowo wzory formularzy składanych do Urzędu Statystycznego znaleźć można na stronie a formularzy składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie

6 pożyczka na rozpocz cie działalności gospodarczej lub rolniczej Osoba niepełnosprawna: zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej. Pożyczka: udziela jej starosta, ze środków Funduszu maksymalna wysokość pożyczki to 30 krotność przeciętnego wynagrodzenia pożyczkobiorca zawiera ze starostą umowę, określającą warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz wysokość stopy oprocentowania Umorzenie pożyczki: na wniosek pożyczkobiorcy dokonuje starosta możliwe gdy pożyczkobiorca prowadził działalność gospodarczą albo rolniczą przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz spełnił pozostałe warunki umowy umorzenie do wysokości 50% Umorzenie pożyczki w całości lub części, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spłaty na raty: jeżeli pożyczka stała się wymagalna a dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej starosta, na wniosek dłużnika:

7 - umarza pożyczkę w całości lub części, lub - odracza termin spłaty pożyczki, lub - rozkłada spłatę pożyczki na raty. Jakie obowiązki nakłada na pożyczkobiorcę umowa? Są to: 1. rozpoczęcie działalności w terminie przedstawionym w umowie i przedstawieniu pożyczkodawcy dokumentów świadczących o celowym wykorzystaniu pożyczki; 2. terminowa spłata pożyczki w ratach, wraz z odsetkami, zgodnie z planem pożyczki; 3. przedkładania, na wniosek pożyczkodawcy, zaświadczenia z urzędu skarbowego lub zaświadczenia z urzędu gminy o prowadzeniu działalności; 4. niezwłocznego, każdorazowego powiadamiania pożyczkodawcy o zmianach miejsca zamieszkania i prowadzonej działalności oraz o zaprzestaniu bądź zawieszeniu działalności lub innych okoliczności mających wpływ na realizację umowy. art. 12 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U z późniejszymi zmianami podstawa prawna art. 39 ust. 4 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 maja 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych, Dz.U

8 dofinansowanie do kredytu bankowego na kontynuowanie działalności Osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego i : prowadzi działalność gospodarczą albo własne lub wydzierżawione gospodarstwo rolne może uzyskać ze środków Funduszu dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności. Dofinansowanie takie osoba niepełnosprawna uzyskać może, jeżeli: nie korzystała z pożyczki ze środków Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka taka została w całości spłacona lub umorzona Dofinansowanie następuje na podstawie umowy, jaką osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie zawiera ze starostą. art. 13 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U z późniejszymi zmianami podstawa prawna

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS Publikacja bezpłatna Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 spis treści 1 Co znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo