PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY"

Transkrypt

1 Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, Wrocław System Zarządzania Jakością ISO 9001 Jednostka projektowa: TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM Consulting ul. Stanisławowska 27, Wrocław tel :(71) ; fax: (71) Obiekt budowlany: Zamierzenie budowlane: Remont mostu Jagiellońskiego Południowego Starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu Adres: Województwo dolnośląskie, powiat Wrocław, gmina Wrocław, Wrocław Zacisze, Obręb 0007 Zacisze Numer działek objętych inwestycją: 7-AM27, 9-AM22, 75-AM4, 74/2-AM4 Nazwa opracowania: Branża: PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY DROGOWA Dział robót: Roboty budowlane Grupa robót Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty wykończeniowe Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i lądowych oraz operatora sprzętu Nr archiwalny: Stadium: Data: TPM 111/(TP-35/2013) PROJEKT WYKONAWCZY STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PROJEKTANT (główny projektant) PROJEKTANT (branża drogowa) SPRAWDZAJĄCY (branża drogowa) mgr inż. Ryszard Wodyński mgr inż. Włodzimierz Lewowski mgr inż. Włodzimierz Wilk 136/DOŚ/03 Specjalność mostowa 228/02/DUW Specjalność drogowa 557/01/DUW Spec. konstrukcyjno - budowlana

2 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji Stan istniejący Remont ulicy Kochanowskiego Parametry techniczne i geometryczne projektowanej drogi na obiekcie i dojazdach Przebieg projektowanej drogi w planie Przebieg projektowanej drogi w przekroju podłużnym Projektowany układ komunikacyjny Parametry geometryczne przekrojów normalnych (konstrukcyjnych) Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni projektowanej drogi Konstrukcja chodników Odwodnienie jezdni Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą Zabezpieczenie istniejącej zieleni odtworzenie trawników Roboty ziemne i zestawienie powierzchni UZGODNIENIA RYSUNKI WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Pismo ZDiUM nr TRP ES opinia dotycząca projektu wykonawczego branży drogowej. Rys. 01/D Orientacja WYKAZ RYSUNKÓW Rys. 02/DT Projekt zagospodarowania terenu projekt tyczenia Rys. 03/DT Projekt zagospodarowania terenu Rys. 04/D Profil podłużny drogi Rys. 05/D Przekroje poprzeczne

3 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 3 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy fragmentu drogi krajowej nr 98 w związku z przebudową obiektu mostowego południowego mostu Jagiellońskiego w ciągu ul. Kochanowskiego we Wrocławiu. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu w zakresie branży drogowej. Zakres opracowania w szczególności obejmuje: część opisową, część rysunkową. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, Wrocław, na podstawie umowsy TPM -111/TP-35/2013 (FZU/IPP/094/77/2013). Podstawę do sporządzenia opracowania stanowią: Oględziny obiektu, inwentaryzacja i materiały zdjęciowe wykonane w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013 r., Literatura i normy z zakresu budownictwa drogowego, Ekspertyza techniczna mostu Jagiellońskiego Południowego Starego nad Kanałem Powodziowym rzeki odry we Wrocławiu autorstwa dr inż. Józefa Rabiegi, mgr inż. Romana Höffnera, Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, Mapa ewidencji gruntów w skali 1:00, Wrocławskie Inwestycje fragment projektu wykonawczego pn.: Poprawa nawierzchni ul. Kochanowskiego kierunek wyjazd z miasta od ulicy Różyckiego do mostów Jagiellońskich we Wrocławiu. Notatka ze spotkania we Wrocławskich Inwestycjach z dnia r. Notatka ze spotkania w ZDiUM-ie z dnia r. Notatka ze spotkania w ZDiUM-ie z dnia r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U nr 43 poz 4) Materiały wykorzystane w dokumentacji: Operat wodnoprawny opracowany w ramach tej samej umowy. Projekt organizacji ruchu zastępczego i docelowego opracowany w ramach tej samej umowy.

4 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 735). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 4). Normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu obejmującego temat projektu. 4. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 4.1. Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy fragmentu drogi krajowej nr 98 w związku z przebudową obiektu mostowego południowego mostu Jagiellońskiego w ciągu ul. Kochanowskiego we Wrocławiu. Rys Lokalizacja mostu na planie miasta Wrocławia Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, we Wrocławiu Obręb 0007 Zacisze, na kanale powodziowym rzeki Odry, w ciągu drogi krajowej, na działkach (nr, arkusz mapy): 7-AM27, 9-AM22, 75-AM4, 74/2-AM4.

5 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 5 Trasa na rozpatrywanym odcinku powiela istniejący ślad drogi krajowej nr 98 ul. Kochanowskiego we Wrocławiu z niewielką korektą przekroju podłużnego związaną z dostosowaniem parametrów łuków pionowych do wymagań normatywnych Stan istniejący Ulica Kochanowskiego stanowi ciąg drogi krajowej nr 8 i jeden z głównych wyjazdów z centrum Wrocławia w kierunku Warszawy i jest jedną z podstawowych ulic układu komunikacyjnego Wrocławia. Droga krajowa nr 8 stanowi istotny miejski ciąg komunikacyjny na terenie miasta Wrocławia. Jego znaczenie komunikacyjne po wybudowaniu autostradowej obwodnicy Wrocławia A-8 ogranicza się głównie do wewnętrznego ruchu miejskiego, komunikując północną część Wrocławia z drogą A-8 i S-8, a także prowadząc ruch w stronę centrum handlowego Korona i dzielnicy Psie Pole. Cały odcinek inwestycji znajduje się na terenie zabudowanym, w znacznej części w obrębie obiektu mostowego. Omawiany teren ma charakter płaski, droga biegnie po nasypie, a odwodnienie odbywa się poprzez kanalizację deszczową wpiętą do rzeki Odry. Cały odcinek inwestycji obejmuje jedną jezdnię z ulicy o przekroju dwujezdniowym, dwupasowym, dwukierunkowym klasy G2/2. Szerokość istniejącej jezdni na odcinku objętym opracowaniem wynosi 7,60 m. Nawierzchnia jezdni - bitumiczna, znacznie zniszczona ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi. Stan krawężników jest zły. Światło krawężnika z uwagi liczne nakładki i naprawy nawierzchni jest bardzo zróżnicowane (od wysokości 8- cm do krawężników całkowicie wtopionych). Istniejący krawężnik przylega bezpośrednio do pasów zieleni lub chodników. Częściowo wzdłuż obu krawędzi jezdni zlokalizowane są ścieki przykrawężnikowe z jednego rzędu kostki kamiennej częściowo wymagające regulacji oraz uzupełnienia spoinowania. Istniejące ścieki w większości zostały przykryte warstwami bitumicznymi lub częściowo zdemontowane i obecnie nie spełniają swojej roli. Obustronne chodniki o zmiennej szerokości w złym stanie technicznym. Na międzymościu występuje skrzyżowanie skanalizowane umożliwiające zjazd na terem pomiędzy kanałem żeglownym i przeciwpowodziowym. Ulica posiada obecnie odwodnienie w postaci kanalizacji i wpustów deszczowych jedno i obustronnych oraz wyposażona jest w pełną infrastrukturę podziemną.

6 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 6 Ulica wyposażona jest w oświetlenie uliczne. Ponadto wzdłuż drogi przebiega uzbrojenie podziemne takie jak linie energetyczne, teletechniczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodna i gazowa Remont ulicy Kochanowskiego Planowane roboty nawierzchniowe rozpoczynają się mb przed mostem i kończą na wjeździe na most nad kanałem żeglownym. W ramach opracowania nie dokonywano korekt geometrii drogi w planie. Projektowany układ drogowy odtwarza istniejące położenie drogi w planie. Trasa składa się z odcinków prostych i łuku kołowego o promieniu 1200 mb. Szczegół tyczenia trasy zawiera rysunek planu tyczenia, który zawiera współrzędne geodezyjne punktów głównych trasy. Całość trasy zaprojektowano w przekroju daszkowym, bez ramp i krzywych przejściowych. W ramach opracowania w minimalnym stopniu skorygowano profil podłużny drogi dostosowując łuki pionowe do wymogów normatywnych. Wzdłuż drogi zaprojektowano jednostronny chodnik o zmiennej nawierzchni. Przed mostem odcinek chodnika o nawierzchni bitumicznej w nawiązaniu do istniejącej konstrukcji chodnika. Za mostem chodnik zmiennej szerokości o nawierzchni z kostki betonowej. Z przeciwnej strony jedni projektuje się podejścia dla obsługi mostu do schodów, poprzez utwardzenie terenu kostką betonową. Dodatkowo zaprojektowano skrzyżowanie na międzymościu w postaci skrzyżowania skanalizowanego. Projektowana droga krajowa na moście będzie realizowana w przekroju ulicznym jako jedna jezdnia ulicy dwujezdniowej, dwupasmowej, dwukierunkowej (G2/2). Szerokość jednego pasa ruchu wynosi 3,80 m (wraz ze ściekiem ulicznym). Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni drogi na podstawie wytycznych Zamawiającego odpowiadającą kategorii ruchu KR3. W ramach zadania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przewiduje się remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez frezowanie istniejących warstw bitumicznych na głębokość cm oraz wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z zastosowaniem wzmocnienia pod warstwą wiążąca w postaci siatki stalowej ułożonej w technologii slurry seal. W ramach remontu przewiduje się poza mostem wymianę krawężnika betonowego i jego dostosowanie do skorygowanej niwelety z wymianą na nowy krawężnik betonowy 20x. Wzdłuż obu krawędzi jezdni przy krawężniku należy wykonać ściek z dwóch rzędów

7 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 7 kostki kamiennej /17 z zachowaniem światła 14 cm od góry krawężnika oraz obniżeń na przejściu dla pieszych do 2 cm. W rejonie mostu krawężnik kamienny ( szczegóły wg branży mostowej) Parametry techniczne i geometryczne projektowanej drogi na obiekcie i dojazdach kategoria ruchu dla jezdni po remoncie KR3, klasa techniczna G2/2, przekrój normalny jedna jezdnia z ulicy droga dwujezdniowej dwupasowej dwukierunkowej, max. prędkość dopuszczalna - V 0 = 60 km/h (teren zabudowany), prędkość miarodajna - V m = 70 km/h (V0 + km/h = 70 km/h), szerokość pasa ruchu - 3,8 m (w tym 0,3 m ściek przykrawężnikowy), szerokość chodnika zmienna, dopuszczalne obciążenie na oś - 1 kn, nawierzchnia z mieszanki SMA dostosowana do kat. ruchu KR3, długość przebudowywanego odcinka - L = 191 m, promień łuku kołowego w planie R = 1200 m, promień łuku pionowego wklęsłego R = m, promień łuku pionowego wypukłego R = m Przebieg projektowanej drogi w planie Planowane roboty nawierzchniowe rozpoczynają się mb przed obiektem mostowym i kończą się na wjeździe na most nad kanałem żeglownym. Trasa drogi biegnie po istniejącym śladzie. Cały odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w terenie zabudowanym, większość na obiekcie mostowym. Przekrój poprzeczny dwuspadowy,bez zmiany w stosunku do stanu istniejącego na całej długości drogi. Wzdłuż jezdni poprowadzono jednostronnie chodnik o zmiennej szerokości. Na trasie pomiędzy mostami pozostawiono skrzyżowanie skanalizowane ze zjazdem na wał pomiędzy kanałem żeglownym, a kanałem przeciwpowodziowym. Łuki wyokrąglono promieniami R=20 m i R=8 m Przebieg projektowanej drogi w przekroju podłużnym Niweleta projektowanej drogi krajowej na obiekcie i dojazdach została zaprojektowana w dowiązaniu do istniejącej rzeźby terenu z uwzględnieniem uwarunkowań

8 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 8 konstrukcji mostowej oraz normatywnych łuków pionowych. Na elementy niwelety składają się styczne wyokrąglone łukami kołowymi R=00 m Projektowany układ komunikacyjny Realizacja remontu obiektu nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania istniejącego terenu. Utrzymana zostanie funkcja drogi, jako ciąg drogi krajowej. W ramach projektu remontu ulicy nie przewiduje się żadnych zmian w układzie geometrycznym ulicy Parametry geometryczne przekrojów normalnych (konstrukcyjnych) Projektowana droga będzie realizowana w przekroju ulicznym jako jedna jezdnia ulicy dwujezdniowej, dwupasmowej, dwukierunkowej (G2/2). Szerokość pasa ruchu wynosi 3,80 m (w tym 0,3 m ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej). Spadek poprzeczny jezdni 2%. Wzdłuż ulicy zaprojektowano jednostronny chodnik o zmiennej szerokości i pochyleniu poprzecznym i = 1,0%. Ciąg pieszy dowiązany jest do drogi i oddzielony krawężnikiem o wysokości 14 cm, od strony terenu chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 8xcm. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych oddzielono chodnik od jezdni za pomocą barier sprężystych Konstrukcja nawierzchni Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni drogi na podstawie wytycznych Inwestora ZDKiUM we Wrocławiu tj: kategoria ruchu dla jezdni po remoncie KR3, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość cm, siatka stalowa wraz z przytwierdzeniem jej do podłoża za pomocą slurry seal na emulsji modyfikowanej, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR 3 na bazie asfaltu drogowego 35/50 grubości 6 cm, oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami w ilości 0,3-0,4 kg/m2, warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 dla ruchu KR 3 na bazie asfaltu drogowego 45/80-55 grubości 4 cm,

9 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 9 nawierzchnię w miejscach połączenia z urządzeniami obcymi, krawężnikami, ściekami oraz istniejącą nawierzchnią, a także na wszystkich stykach technologicznych należy uszczelnić taśmą bitumiczną. Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z polską normą PN S 02205:1998. dla remontu chodników wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż IS =0.98, dla terenów zielonych i odtworzenia trawników IS =0,95, grunt rodzimy G1 doprowadzić do parametrów Is=1,0, Ev2=120 MPa. W przypadku niewystarczających parametrów podłoża, wykonać doziarnienie gruntu i/lub stabilizację gruntu na miejscu z dodatkiem spoiwa hydraulicznego (głębokość mieszania min. cm). Rodzaj i ilość spoiwa dobierze Wykonawca robót na podstawie wykonanego odcinka próbnego i przedstawi do akceptacji Inwestorowi. Z uwagi na małe grubości istniejących warstw bitumicznych przewidzianych do frezowania należy dążyć do zachowania istniejących spadków poprzecznych na jezdni, tj. 2%. Krawężnik betonowy 20xx0cm należy ułożyć na ławie betonowej z oporem z betonu C12/. Krawężnik należy ułożyć ze światłem 14 cm dowiązując go do projektowanej niwelety. Na przejściu dla pieszych zachować światło krawężnika 0 2 cm. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie dopuszcza się zmniejszenie światła krawężników niż podane powyżej do takich wysokości, które pozwolą na zachowanie istniejącego zagospodarowania oraz umożliwią swobody spływ wody z przyległych chodników i zjazdów do istniejącego systemu odwodnienia ulicy. Wzdłuż remontowanego odcinka jezdni przewidziano ułożenie ścieku/rolki z podwójnej kostki kamiennej /17 ułożonego na ławie betonowej z betonu cementowego C12/. W celu uzyskania odpowiedniego spadku podłużnego na ścieku oraz wymaganego światła pomiędzy ściekiem a górą krawężnika dopuszcza się dodatkowe pochylenie poprzeczne ścieku w kierunku lica krawężnika do % (różnica między krawędziami ścieku maksymalnie 2 cm). Spoiny ścieku z kostki kamiennej jak również szczelinę w przypadku krawężnika obniżonego pomiędzy kostką, a fazą krawężnika wypełnić płynną zaprawą cementowopiaskową. Dopuszcza się regulację istniejącego krawężnika/opornika z wykorzystaniem

10 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ istniejącej ławy betonowej. Oceny stanu i przydatności materiału kamiennego (krawężniki, kostka na ściek i do nawierzchni zatoki autobusowej) do ponownego wbudowania dokona Inspektor Nadzoru bezpośrednio w trakcie prowadzonych prac remontowych. Wymiary ław i szczegóły konstrukcyjne pokazano na przekroju konstrukcyjnym Konstrukcja nawierzchni projektowanej drogi Przekrój konstrukcji jezdni poza obiektem mostowym - Warstwa ścieralna SMA 11, polimeroasfalt PMB 45/80-55 gr. 4 cm - Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W, asfalt 35/50 gr. 6 cm - Podbudowa Siatka stalowa w technologii slurry seal gr. 1 cm - Wyrównanie podłoża Beton asfaltowy AC 16W asfalt 35/50 gr. zmienna - Istniejące podłoże Przekrój konstrukcji jezdni w miejscu usuniętej nawierzchni z płyt betonowych - Warstwa ścieralna SMA 11, polimeroasfalt PMB 45/80-55 gr. 4 cm - Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W, asfalt 35/50 gr. 6 cm - Siatka stalowa w technologii slurry seal gr. 1 cm - Podbudowa Beton asfaltowy AC 16W asfalt 35/50 gr. 7cm - Podbudowa Kruszywo kamienne 0/31,5 gr. 20cm - Wzmocnienie gruntu Grunt stabilizowany cementemstabilizacja z dowozu - Istniejące podłoże gr. 20cm Przekrój konstrukcji jezdni na obiekcie mostowym - Warstwa ścieralna SMA 11, polimeroasfalt PMB 45/80-55 gr. 4 cm - Warstwa wiążąca Asfalt lany MA-11 gr. 5 cm - Izolacja Izolacja wielowarstwowa natryskowa gr. 1 cm - Projektowana płyta mostowa Parametry dla siatki stalowej i mieszanki slurry seal: Do wykonania wzmocnienia należy użyć siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów. W co drugim oczku siatki czyli co 160 mm powinien być wpleciony pręt poprzeczny o przekroju kołowym. Drut stalowy, z którego wykonano

11 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 11 siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją grubą warstwą cynku. Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią normą europejską PN-EN 381:2008, pozwalająca na oznakowanie wyrobu znakiem CE. Wymiary oczka siatki: Grubość drutu oczek siatki: Grubość prętów poprzecznych: 8 x cm min. Ø 2,4 mm min. Ø 4,9 mm Odstęp pomiędzy prętami poprzecznymi: 160 mm Wytrzymałość na rozciąganie siatki: wzdłuż pasma w poprzek pasma 40 kn/m 50 kn/m Powłoki antykorozyjne: gruby ocynk (min. 2 g/m 2 dla oczek siatki i min. 280 g/m 2 dla prętów poprzecznych) Konstrukcja chodników Przekrój konstrukcji chodnika poza obiektem mostowym- nawierzchnia z kostki bet. - Nawierzchnia Kostka betonowa gr. 8 cm - Podsypka Miał kamienny gr. 3 cm - Podbudowa Kruszywo kamienne 0/31,5 gr. cm - Wzmocnienie gruntu Grunt stabilizowany cementem gr. cm - Grunt rodzimy Ograniczeniem chodnika będą obrzeża betonowe x8x0cm ułożone na ławie betonowej z betonu C12/. Przekrój konstrukcji chodnika poza obiektem mostowym- nawierzchnia bitumiczna - Nawierzchnia Warstwa ścieralna z AC8S gr. 4 cm - Podbudowa Kruszywo kamienne 0/31,5 gr. cm - Wzmocnienie gruntu Grunt stabilizowany cementem gr. cm - Grunt rodzimy Przekrój konstrukcji chodnika na obiekcie mostowym - Nawierzchnia Modyfikowana emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami z posypką z kruszywa łamanego, kolor ciemno szary - Projektowana płyta mostowa gr. 0,6 cm 4.. Odwodnienie jezdni

12 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 12 Z uwagi na zaprojektowany zakres prac remontowych z uwzględnieniem zachowania istniejącej podbudowy nawierzchni nie przewiduje się zasadniczej ingerencji w istniejący układ spadków podłużnych poza regulacjami i wybudowaniem ścieków przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki kamiennej x17cm pozwalającymi na spływ wód opadowych wzdłuż krawędzi jezdni do wyregulowanych wpustów deszczowych. Uwaga: w przypadku sytuacji, w której grubość frezowanych warstw bitumicznych do istniejącej podbudowy (tłuczeń, beton, kostka kamienna) byłaby mniejsza niż założona przez Inwestora - cm Wykonawca powinien zgłosić to niezwłocznie do Inwestora i nadzoru autorskiego. W takim wypadku konieczna będzie korekta niwelety jezdni w celu uzyskania wymaganych grubości warstw bitumicznych lub jeśli nie będzie to możliwe z uwagi na istniejące zagospodarowanie i światło krawężnika lokalna zmiana technologii wykonywanych prac remontowych. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Inwestora i nadzoru autorskiego. Sprawne odprowadzenie wód opadowych z obszaru jezdni zapewnia system spadków podłużnych i poprzecznych, które zapewniają spływ wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Przewiduje się zabezpieczenie ruchu kołowego na obiekcie inżynierskim poprzez instalację stalowych barieroporęczy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaprojektowano dostosowane do występującego ruchu i geometrii projektowanych odcinków drogi na obiektach i dojazdach oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Od strony skarpy kanału, wzdłuż odcinka chodnika projektuje się wykonać balustradę stalową wysokości 1,20m w postaci systemowych przęseł z wbetonowanymi słupkami co 2,0m Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą Inwestycja nie pociąga za sobą konieczność przebudowy uzbrojenia podziemnego. Regulacji będą wymagać urządzenia uzbrojenia podziemnego (włazy, pokrywy zasuw itp.). W ramach prac przewiduje się wymianę 2 uszkodzonych obudów hydrantów.

13 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 13 Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, sieci uzbrojenia terenu. Zakres prac remontowych nie powoduje powstania kolizji z istniejącymi sieciami prowadzonymi również przez obiekt mostowy (nie wymaga ich demontażu), a zatem nie ma konieczności ich przebudowy. Na czas wykonywania prac remontowych sieci należy zabezpieczyć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w sposób uniemożliwiający ich ewentualne uszkodzenie (np. poprzez obłożenie rur konstrukcją drewnianą lub rurami dwu połówkowymi) zgodnie z przepisami branżowymi, wytycznymi gestorów sieci i pod nadzorem ich przedstawicieli. Prace budowlane w obrębie urządzeń nad i podziemnych uzbrojenia terenu należy prowadzić zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli tych urządzeń. Wszystkie prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. O rozpoczęciu prac należy z wyprzedzeniem powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego. Wszelkie, natrafione w trakcie realizacji robót, niezidentyfikowane wcześniej sieci lub urządzenia uzbrojenia terenu, należy zabezpieczyć, a ich ewentualne kolizje z sieciami projektowanymi usunąć zgodnie z przepisami branżowymi Zabezpieczenie istniejącej zieleni odtworzenie trawników. Nie przewiduje się konieczności wycinki drzew i krzewów. Jeżeli zajdzie taka konieczność, drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu robót budowlanych należy zabezpieczyć na czas prac. W tym celu należy: Założyć, ze system korzeniowy drzewa pokrywa się, co najmniej z zasięgiem jego korony. Wobec tego w obrębie korony należy unikać, zagęszenia gleby poprzez poruszanie się ciężkiego sprzętu, wibrowanie oraz składowanie materiałów budowlanych. Wszelkie wykopy w obrębie korony należy prowadzić ręcznie, Odsłonięty system korzeniowy w ścianach wykopu należy okryć matami np. słomianymi i dbać o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozów i nawilżać podczas upałów. W przypadku uszkodzenia korzeni, należy odciąć ich zanieczyszczoną część, czystym ostrym narzędziem i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, Unikać zmiany poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa, Pnie drzew należy obłożyć miękkim materiałem i obwiązać drutem i dodatkowo odeskować, do wysokości 2,5 m 3,0 m, Grupy drzew i krzewów otoczyć płotem z desek lub siatką.

14 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 14 Przy zastosowaniu się do powyższych wytycznych nie przewiduje się negatywnego wpływu prac budowlanych n pozostawione drzewa i krzewy. Przewiduje się odtworzenie wzdłuż regulowanych krawężników pasów zieleni na szerokości ok. 0,50 1,00 m. Trawniki należy wykonać z zastosowaniem się do poniższych zasad na warstwie ziemi urodzajnej grubości min. 20 cm. teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do obrzeży lub krawężników - jest to miejsce na ziemię urodzajną i kompost (ok. 20 cm), przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik lub obrzeże powinny znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien być wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, wysiew nasion w ilości 25g na m 2 powierzchni Roboty ziemne i zestawienie powierzchni Przewiduje się następujący zakres robót podczas realizacji inwestycji: Rozbiórki nawierzchni bitumicznej drogi poprzez frezowanie na gł. cm: 64 m 2 Rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych: 66 m 2 nawierzchnia bitumiczna: 1603 m 2, w tym: nawierzchnia na obiekcie mostowym: 597 m 2 nawierzchnia poza obiektem mostowym: 06 m 2 nawierzchnia bitumiczna odtworzenie po pracach związanych z budową kanalizacji deszczowej ok. 20 m 2, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm: 406 m 2, teren zielony wysp : 36 m 2, nawierzchnia chodnika nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm: 31 m 2, nawierzchnia emulsyjno - polimerowa chodnika na obiekcie mostowym: 262,5 m 2. krawężnik granitowy mostowy: 8 m, krawężnik betonowy 20xx0cm : 266m, obrzeże betonowe 8xcm: 1 m, ściek z kostki granitowej /17 dwa rzędy ( poza obiektem mostowym): 244m.

15 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 5. UZGODNIENIA

16 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ RYSUNKI Rys. 01/D Orientacja Rys. 02/DT Projekt zagospodarowania terenu projekt tyczenia Rys. 03/DT Projekt zagospodarowania terenu Rys. 04/D Profil podłużny drogi Rys. 05/D Przekroje poprzeczne

17

18 TABELA PUNKTÓW NUMER WSP. WSCH WSP. PN LEGENDA Jezdnia bitumiczna Chodnik z kostki betonowej 7, POCZĄTEK OPRACOWANIA: L= % 2% PŁK: R= R20,0 2,0 3, ,0 R1,0 4, ,0 7,6 5,6 0, R0,5 46 8,1 R1,0 4, ,0 4,1 R1, ,2 27 R8,0 1,5 R0, ,0 L= KŁK: ,6 4, ,60 KONIEC OPRACOWANIA: KO: Km= Inwestor: Chodnik asfaltowy Chodnik mostowy Zieleń Jednostka projektowa: Krawężnik betonowy wyniesiony Krawężnik betonowy obniżony Krawężnik mostowy Drogowe bariery stalowe Mostowe bariery stalowe Balustrada stalowa H= 1,20m Obrzeże betonowe Odtworzenie nawierzchni betonowej chodnika, po robotach związanych z budową odwodnienia Odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach związanych z budową odwodnienia Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław Zamierzenie budowlane: Remont mostu Jagiellońskiego Południowego starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu Obiekt budowlany: Most Jagielloński Południowy stary nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu Adres: województwo dolnośląskie, powiat Wrocław, Gmina Wrocław, Wrocław Zacisze, Obręb 0007 Zacisze działki nr: 7-AM27, 9-AM22, 75-AM4,74/2-AM4 Tytuł rysunku: Branża: drogowa Stanowisko: PROJEKTANT (główny projektant) PROJEKTANT (branża drogowa) SPRAWDZAJĄCY (branża drogowa) TPM-111/TP-035/2013 Projekt zagospodarowania terenu - projekt tyczenia Imię i nazwisko mgr inż. Ryszard Wodyński mgr inż. Włodzimierz Lewowski mgr inż. Włodzimierz Wilk Uprawnienia 136/DOŚ/03 Specjalność mostowa 228/02/DUW Specjalność drogowa 557/01/DUW Spec. kon. - budowlana Nr archiwalny: Data: Stadium: Skala: Projekt wykonawczy 1:500 Podpis Nr rys.-ark.: 02/D

19 LEGENDA Jezdnia bitumiczna Chodnik z kostki betonowej Chodnik asfaltowy Chodnik mostowy Zieleń 7, POCZĄTEK OPRACOWANIA: L= ,3 2,0 5,1 2% 2% R= R20,0 PŁK: ,0 5,1 3, ,0 R1,0 4,0 2,0 7,6 5,6 0,5 R0,5 8,1 R1,0 4,0 4,0 4,1 R1,0 2,2 R8,0 1,5 R0,5 4,0 L= KŁK: ,6 4, ,60 KONIEC OPRACOWANIA: KO: Km= Inwestor: Jednostka projektowa: Krawężnik betonowy wyniesiony Krawężnik betonowy obniżony Krawężnik mostowy Drogowe bariery stalowe Mostowe bariery stalowe Balustrada stalowa H= 1,20m Obrzeże betonowe Odtworzenie nawierzchni betonowej chodnika, po robotach związanych z budową odwodnienia Odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach związanych z budową odwodnienia Uwaga: Na wysepce na międzymościu zastosować krawężniki łukowe. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław Zamierzenie budowlane: Remont mostu Jagiellońskiego Południowego starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu Obiekt budowlany: Most Jagielloński Południowy stary nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu Adres: województwo dolnośląskie, powiat Wrocław, Gmina Wrocław, Wrocław Zacisze, Obręb 0007 Zacisze działki nr: 7-AM27, 9-AM22, 75-AM4,74/2-AM4 Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Branża: drogowa Stanowisko: PROJEKTANT (główny projektant) PROJEKTANT (branża drogowa) SPRAWDZAJĄCY (branża drogowa) TPM-111/TP-035/2013 Imię i nazwisko mgr inż. Ryszard Wodyński mgr inż. Włodzimierz Lewowski mgr inż. Włodzimierz Wilk Uprawnienia 136/DOŚ/03 Specjalność mostowa 228/02/DUW Specjalność drogowa 557/01/DUW Spec. kon. - budowlana Nr archiwalny: Data: Stadium: Skala: Projekt wykonawczy 1:500 Podpis Nr rys.-ark.: 03/D

20 Profil podłużny Skala 1: / 0 121,000 projektowana niweleta Inwestor: Jednostka projektowa: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław 120,500 Zamierzenie budowlane: Remont mostu Jagiellońskiego Południowego starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu ul. Kochanowskiego we Wrocławiu Poziom odniesienia 120,000 m n.p.m. Rzędne projektowane Spadki i łuki pionowe [%] 120,24 120,24 1,02 120,25 120,26 i= 1,60% 1,02 m 120,39,00 120,50 19, , ,53 120,61 34,06 120,60 120,62 34,06 L= 71,86 m B= 0,200 m R= m 120,65 48,84 120,63 63,63 68,92 120, ,60 72,88 120,55 120,57 i= 0,70% L=4,71 m 77,60 120,52 120,53 120,53 78,41 L= 34,22 m 120,47 88,06 120,43 120,46 90,62 R= 00 m B= 0,040 m 9,66 120,37 120,46 120,39 120,47 11,81 22,25 120,48 120,51 50,97 120,59 120,58 i= 0,38% L=55,43 67,23 120,68 120,68 L= 21,93 m R= 00 m 78,20 120,73 120,74 B= 0,016 m 89,17 120,84 120,84 i= 0,98% L=1,64 90,81 120,86 120,86 Obiekt budowlany: Most Jagielloński Południowy stary nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu ul. Kochanowskiego we Wrocławiu Adres: województwo dolnośląskie, powiat Wrocław, gmina Wrocław, działki nr: 7-AM27, 9-AM22, 75-AM4, 1/2-AM3, 2/1-AM3, 2/2-AM3, 74/2-AM4 Tytuł rysunku: Branża: drogowa Stanowisko: PROJEKTANT (główny projektant) PROJEKTANT (branża drogowa) SPRAWDZAJĄCY (branża drogowa) TPM-111/TP-035/2013 Imię i nazwisko mgr inż. Ryszard Wodyński mgr inż. Włodzimierz Lewowski Uprawnienia 136/DOŚ/03 Specjalność mostowa 228/02/DUW Specjalność drogowa 557/01/DUW Spec. kon. - budowlana Nr archiwalny: Data: Stadium: Skala: PROFIL PODŁUŻNY DROGI mgr inż. Włodzimierz Wilk Projekt wykonawczy 1:/0 Podpis Nr rys.-ark.: 04

21 20 PRZEKRÓJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI JEZDNI POZA MOSTEM - CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ skala 1: krawężnik betonowy 20 xx0 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/ szerokość zmienna chodnik 1,0% 8xx0 cm na ławie betonowej z betonu C12/ obrzeże betonowe ,0% szerokość zmienna chodnik na ławie betonowej z oporem z betonu C12/ krawężnik betonowy 20 xx0 cm PRZEKRÓJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI JEZDNI ( REJON SKRZYŻOWANIA - ISTN. DROGA BETONOWA) ściek przykrawężnikowy z kostki granitowej x17cm ( 2 rzędy) 2,0% 65 3 kostka betonowa gr. 8 cm Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5-2,5 MPa gr. cm Miał kamienny gr. 3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. cm ściek przykrawężnikowy z kostki granitowej x17cm ( 2 rzędy) 2,0% 20 Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm Warstwa wążąca AC 16W gr. 6 cm Siatka stalowa w technologii slurry seal Podbudowa z AC16W gr. 7cm ściek przykrawężnikowy z kostki granitowej x17cm ( 2 rzędy) 2,0% 65 kostka betonowa gr. 8 cm Miał kamienny gr. 3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.20cm Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5-2,5 MPa gr.20cm Istniejące podłoże Jednostka projektowa: Inwestor: 8xx0 cm na ławie betonowej z betonu C12/ obrzeże betonowe Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5-2,5 MPa gr. cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/ krawężnik betonowy 20 xx0 cm szerokość zmienna chodnik 8 4 mgr inż. Ryszard Wodyński Specjalność drogowa Specjalność mostowa 1:25 Skala: 557/01/DUW 228/02/DUW mgr inż. Włodzimierz Lewowski Projekt wykonawczy Stadium: mgr inż. Włodzimierz Wilk Data: Spec. kon. - budowlana Imię i nazwisko PRZEKROJE POPRZECZNE działki nr: 7-AM27, 9-AM22, 75-AM4, 1/2-AM3, 2/1-AM3, 2/2-AM3, 74/2-AM4 Adres: województwo dolnośląskie, powiat Wrocław, gmina Wrocław, Tytuł rysunku: Branża: drogowa Stanowisko: PROJEKTANT (główny projektant) PROJEKTANT (branża drogowa) SPRAWDZAJĄCY (branża drogowa) Nr archiwalny: TPM-111/TP-035/2013 Uprawnienia 136/DOŚ/03 05/D Nr rys.-ark.: Podpis Most Jagielloński Południowy stary nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu ul. Kochanowskiego we Wrocławiu Obiekt budowlany: Remont mostu Jagiellońskiego Południowego starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu ul. Kochanowskiego we Wrocławiu Zamierzenie budowlane: Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm 20 1,0% krawężnik betonowy 20 xx0 cm 4,0% 65 Istniejące warstwy konstrukcji chodnika Warstwa wążąca AC 16W gr. 6 cm Siatka stalowa w technologii slurry seal Istniejące podłoże PRZEKRÓJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI JEZDNI POZA MOSTEM - CHODNIK O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ skala 1: ściek przykrawężnikowy z kostki granitowej x17cm ( 2 rzędy) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/ teren zielony Szczegół połączenia remontowanej nawierzchni chodnika z istniejącą ściek przykrawężnikowy z kostki granitowej x17cm ( 2 rzędy) 2,0% warstwa ścieralna z AC8S gr. 4 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. cm Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5-2,5 MPa gr. cm nawierzchnia chodnika na moście konstrukcja mostu ( wg. br. mostowej) Szczegół połączenia nawierzchni z kostki betonowej chodnika z chodnikiem na moście bitumiczna nawierzchnia chodnika kostka betonowa gr. 8 cm Miał kamienny gr. 3 cm Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5-2,5 MPa gr. cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. cm Nowa nawierzchnia Istn. nawierzchnia 125,16 warstwa ścieralna z AC8S gr. 4 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. cm Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5-2,5 MPa gr. cm 2,0% Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm Warstwa wążąca AC 16W gr. 6 cm Siatka stalowa w technologii slurry seal Istniejące podłoże nawierzchnia chodnika na moście Szczegół połączenia nawierzchni bitumicznej chodnika z chodnikiem na moście bitumiczna nawierzchnia chodnika krawężnik betonowy 20 xx0 cm Szczegół połączenia remontowanej nawierzchni z nawierzchnią mostu nawierzchnia na moście warstwa ścieralna z AC8S gr. 4 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. cm Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5-2,5 MPa gr. cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/ teren zielony 4,0% Szczegół połączenia remontowanej nawierzchni jezdni z istniejącą Nowa nawierzchnia dylatacja (wg. br. mostowej) konstrukcja stalowa mostu konstrukcja mostu ( wg. br. mostowej) dylatacja (wg. br. mostowej) Istniejące warstwy konstrukcji jezdni Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm Warstwa wążąca AC 16W gr. 6 cm Siatka stalowa w technologii slurry seal Istniejące podłoże Istniejące warstwy konstrukcji jezdni dylatacja (wg. br. mostowej) Nowa nawierzchnia Istn. nawierzchnia Warstwa wążąca AC 16W gr. 6 cm Siatka stalowa w technologii slurry seal Istniejące podłoże Istniejące warstwy konstrukcji jezdni 4 Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm

INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKT ODTWORZENIA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKT ODTWORZENIA ZIELENI Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53-633 Wrocław System Zarządzania Jakością ISO 9001 Jednostka projektowa: TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM Consulting ul. Stanisławowska 27,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob ,00 do km 0+731,00. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob ,00 do km 0+731,00. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE Ul.. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob. 0+000,00 do km 0+731,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO Piotr Mańczak PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1886P W M. WILCZYNA GM. DUSZNIKI ADRES INWESTYCJI: DZ.NR. EWID.: 69/5, 41/2, 58/3, 51/1, 54/10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.: EGZ.: D1 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz Kulczyk Projekty

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA. Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w km od do ETAP II

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA. Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w km od do ETAP II POWIAT BIERUŃSKO LĘDZIŃSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w km od 1+430 do 2+720 - ETAP II WYKONAŁ: BIERUŃ

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M.

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M. egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT INWESTOR KOD CPV JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 224 KM 46+701,50 46+825,40 W

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; Wrocław tel NIP

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; Wrocław tel NIP PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul. Szczęśliwa 12/8; 53-446 Wrocław tel. 604-62-59-36 aprokopowicz@go2.pl NIP 894-135-60-06 Stadium dokumentacji: Projekt budowlano- wykonawczy Branża: Drogowa

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego i wykonawczego 1. Przedmiot inwestycji: Budowa ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionna - przebudowa ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego - budowa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania Opis techniczny do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza z ulicą Kamienną w Krakowie 1. Podstawa i zakres opracowania Projekt drogowy z odwodnieniem dla Budowy drogi gminnej łączącej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA Adres inwestycji: Gmina Mosina dz. o nr. ewid.: 1662/1 ; 1663/2 ; 1914 ; 2007/2

Bardziej szczegółowo

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY BiG M O S T Y PROJEKTOWANIE I NADZÓR Bernard Glapiak 86-300 Grudziądz, ul. Buczka 7a / fax (056) 46 10 356 46 10 357 e-mail: bglapiak@op.pl NIP 876-100-63-45 Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr 04 1020 5040

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego Kielce rodzaj dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY zadanie: Przebudowa istniejących dróg wewnętrznych wokół budynków Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Śląska 11, 13, 15 z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: Odbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr 612/11; 612/12; 658/1 POŁOŻENIE INWESTYCJI: Janowice Wielkie, dz. nr 612/11; 612/12;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn (droga C działka nr 141).

Opis techniczny do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn (droga C działka nr 141). Opis techniczny do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn (droga 130103C działka nr 141). 1. Dane ogólne Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM nazwa, adres(lokalizacja) obiektu budowlanego: Dzierżoniów, oś. Błękitne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa projektu: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu Zamawiający : Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo Imiołki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1874P W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH UL. B. CHROBREGO 6 64-500 SZAMOTUŁY BRANŻA: DROGOWA

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA rodzaj dokumentacji: zadanie: UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA DROGI UL. KLONOWEJ W BILCZY obiekt: nr działek: ulica Klonowa w Bilczy, gm. Morawica działki nr 2-19/201, obręb Bilcza nazwa

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Temat: Część: Zarząd Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III AS-PROJEKT Adam Stypik, ul.kołobrzeska 50G/15 80-394 Gdańsk, NIP: 984-013-81-59 tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61 biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III Inwestor: Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 003701F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Planowane przedsięwzięcie to inwestycja drogowa polegająca

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi klasy

Projekt przebudowy drogi klasy POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Temat projektu Projekt przebudowy drogi klasy Stadium: Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego Opracował: Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. SPIS ZAWARTOŚCI I. DANE OGÓLNE. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. II. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Opis stanu istniejącego. 1.2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres korespondencyjny: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKA

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA OBIEKT BUDOWALNY/ ZAMIERZENIE BUDOWLANE TEMAT OPRACOWANIA: NUMERY DZIAŁEK: Gmina Głuszyca ul. Grunwaldzka 55 58-340 Głuszyca MK-PROJEKT ul. Śliwkowa 113 55-080 Smolec Tel.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ.

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. umowa i uzgodnienia z Zamawiającym. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś B PROJEKT tel. 509 510 919 NIP 766-180-39-81 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Egz. nr Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Adres

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... - 3-2. INWESTOR... - 3-3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... - 3-4. STAN ISTNIEJĄCY... - 4-5. STAN PROJEKTOWANY... - 4-5.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE... - 4-5.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00 ARCHIKOM 39-200 Dębica, ul. Parkowa1 adres e-mail : archikom@vp.pl tel./ fax. (0-14) 692 68 56 BIURO PROJEKTOWE tel. kom. 0-608 385 193 TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500,00 1+040,00

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Projekt budowlany 1 Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ PRZEZ JEZDNIĘ I TOROWISKO TRAMWAJOWE W CIĄGU UL. MOGILSKIEJ Województwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE UL. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Materiały wyjściowe

OPIS TECHNICZNY. 2. Materiały wyjściowe OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego rozbudowy ulicy Stawowej na odcinku od zbiornika wodnego do ul. Staszica w m. Drzewica (długości 532m) w ramach zadania: Aktywizacja trenów przemysłowych i rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Drogowych mgr inż. Edward Grzegorzewski ul. Łódzka 46 / 13 97-300 Piotrków Trybunalski EGZ nr 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I ZJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Temat Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami Adres Branża Ul. Włoska oraz Zamkowa, Ostrzeszów drogowa Inwestor Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.3 MATERIAŁY WYJSCIOWE... 3 1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 2 PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49 WAW NAZWA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALA NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, DZIAŁ PRZYJĘĆ PLANOWANYCH, WEJŚCIE GŁÓWNE Z ZESPOŁEM PORADNI i PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. CZĘŚĆ OPISOWA A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA C. STAN ISTNIEJĄCY D. STAN PROJEKTOWANY E. KONSTRUKCJA F. OPIS ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania 4. Projektowane zagospodarowanie terenu 4.1 Rozwiązanie w planie 4.2 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Droga TEMAT : Ciąg pieszo-jezdny szerokości 4,0m łączący ul. Żwirki i Wigury z terenem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Siemiatyczach wraz z budową wjazdów

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach

Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Projektant: Inwestycja/Obiekt: Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: DROGI Projektant mgr inż.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy przebudowy drogi gminnej nr 550142P, ul. Okrężna w miejscowości Krzykosy. 2. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c., Biuro: ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz Fax: +48(52) 346-56-34, tel: 696-181-048, 600-051-244, email: biuro@bid-bydgoszcz.pl, www.bid-bydgoszcz.pl NIP 9671282579

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu ulic G. Narutowicza i Zwycięskiej od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Ogrodowej w Radzyminie

Projekt remontu ulic G. Narutowicza i Zwycięskiej od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Ogrodowej w Radzyminie WYKONAWCA: Biuro Usług InŜynierskich Bartłomiej Małetka ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów PROJEKT: Projekt remontu ulic G. Narutowicza i Zwycięskiej od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR

ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Urząd Gminy Dąbrówka 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233100-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Temat: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 Biuro Obsługi Technicznej SEWI tel. (0-77) 455-89-67 tel. kom 602 779 951, 696 177 470 45-268 OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 e-mail botsewi@op.pl METRYKA PROJEKTU Projekt budowlany i wykonawczy drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY JANA III SOBIESKIEGO W GÓRZE KALWARII dz. nr ew. 161, 163 i 168 ob , j. ew. Góra Kalwaria BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA ULICY JANA III SOBIESKIEGO W GÓRZE KALWARII dz. nr ew. 161, 163 i 168 ob , j. ew. Góra Kalwaria BRANŻA DROGOWA INWESTOR: Gmina Góra Kalwaria 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3. Maja 10 PROJEKT PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA PRZEBUDOWA ULICY JANA III SOBIESKIEGO W GÓRZE KALWARII dz. nr

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo