ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE"

Transkrypt

1 Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka Społeczeństwo 4-6 czerwca 2014

2 PLAN PREZENTACJI Wstęp Źródła finansowania do 2013 r. Wykorzystanie nakładów i efekty Źródła finansowania dostępne aktualnie Podsumowanie

3 WSTĘP W 2009 roku przyjęto pakiet znany jako cel Ten "pakiet klimatyczno-energetyczny" obejmuje następujące cele na rok 2020: redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 20% poniżej poziomu z 1990 r. co najmniej 20% końcowego zużycia energii brutto w UE ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii co najmniej 10% końcowego zużycia energii transportowych pochodzić ma z odnawialnych źródeł energii zmniejszenie o 20% zużycia energii pierwotnej w porównaniu z przewidywanymi poziomami, zmniejszenie to ma zostać osiągnięte poprzez poprawę efektywności energetycznej

4 WSTĘP Szczegółowe cele polityki energetycznej Polski to wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do poziomu 15,5% w 2020, w tym: 19,3% dla energii elektrycznej 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa 10,2% dla paliw transportowych

5 CEL przedstawienie źródeł finansowania inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych

6 ŹRÓDŁA FIANSOWANIA DO 2013 r. 1)Fundusze krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2)Fundusze europejskie Program Infrastruktura i Środowisko Szwajcarski Instrument Finansowy Programy Współpracy Terytorialnej

7 NFOŚiGW Formy dofinansowania: finansowanie pożyczkowe finansowanie dotacyjne finansowanie kapitałowe

8 NFOŚiGW - programy OZE 1 - program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji OZE 2 - program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Program trzeci, czyli dopłaty do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych GEOTERMIA: dotację na energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin

9 WFOŚiGW Instrumenty wsparcia wojewódzkich funduszy: preferencyjnie oprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek dotacje

10 PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W ramach POIiŚ realizowanych było 15 priorytetów, z czego dwa dotyczą działań związanych z finansowaniem odnawialnych źródeł energii: PRIORYTET IV to przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR) PRIORYTET IX to infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS);

11 SZWAJCARSKI INSTRUMENT FINANSOWY Uprzywilejowane były projekty wzmacniania instytucjonalnego oraz działania organizacji pozarządowych, które mogły być finansowane w całości z budżetu szwajcarskiego.

12 EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA INTERREG III : 1)Program Współpracy Transgranicznej 2)Program Współpracy Transnarodowej 3) Program Współpracy Międzynarodowej INTERREG IV C : 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegia i Szwajcaria wspierane były działania zmierzające do poprawy efektywności polityki regionalnej poprzez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom budżet programu wyniósł 321 mln euro (wyłącznie środki EFRR).

13 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z POIiŚ Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uruchomienia do 30 kwietnia 2014 r. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekty związane z energią odnawialną: dofinansowano na łączną kwotę prawie 1,6 mld zł największe projekty związane były z energią pochodzącą z wiatru, dofinansowanie wynosiło 1.268,05 mln zł w przypadku projektów związanych z biomasą dofinansowanie wynosiło 320,56 mln zł zaś z energią słoneczną 6,40 mln zł

14 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z RPO Kwoty dofinansowania UE (w mln zł) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczące priorytetu: Energia odnawialna ,16 mln zł 222,29 mln zł 47,34 mln zł 3,71 mln zł 44,65 mln zł hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe biomasa słoneczna wiatrowa

15 MAPA INSTALACJI OZE

16 MAPA INSTALACJI OZE elektrownie fotowoltaiczne

17 MAPA INSTALACJI OZE farmy wiatrowe

18 MAPA INSTALACJI OZE biogazownie

19 UDZIAŁ OZE Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w Polsce paliwa transportowe energia elektryczna ciepłownicto i chlodnictwo cel na 2020 r.

20 NFOŚiGW Program 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, składający się z czterech części: Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii, program którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Część 2) Program dla przedsięwzięć dla odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

21 NFOŚiGW Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

22 NFOŚiGW Program 3.4. System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme), składający się z siedmiu części, z których trzy związane są z OZE: Część 2) Biogazownie rolnicze Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

23 PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej z Funduszu Spójności przekazana zostanie kwota mln euro, pośrednik: Ministerstwo Gospodarki cel: promocja, dystrybucja lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji

24 PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazana zostanie kwota 642 milionów euro pośrednik: Ministerstwo Gospodarki cel: rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej

25 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE Regionalne Programy Operacyjne na lata dotyczące energii ze źródeł odnawialnych realizowane są w województwach: małopolskim podkarpackim śląskim opolskim świętokrzyskim lubelskim

26 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach; 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym; 4.7 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

27 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Program Operacyjny (PL04) Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii cel: redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii

28 forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim UE na mocy umów międzynarodowych, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich przewidywał dla Polski niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF) cel: zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym FUNDUSZ SZWAJCARSKI

29 EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata w których uczestniczy strona polska, są obecnie w trakcie przygotowania pracują nad nimi międzynarodowe grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządów z państw zaangażowanych we współpracę projekty dokumentów są też przedmiotem konsultacji społecznych rozpoczęcie realizacji programów powinno nastąpić w 2015 roku, po ich przyjęciu przez Komisję Europejską

30 PODSUMOWANIE Do 2013 r. w Polsce wykorzystywane były środki z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polska korzystała także ze środków zagranicznych takich jak: Program Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

31 PODSUMOWANIE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Infrastruktura i Środowisko na lata Regionalne Programy Operacyjne Norweski Program Operacyjny Fundusz Szwajcarski

32 PODSUMOWANIE Jak wynika z badań TNS OBOP polacy są przychylnie nastawieni do tematu energii odnawialnej: 45% obywateli najchętniej wykorzystałoby energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii w swoich gospodarstwa domowych również 45% odpowiedziało pozytywnie na pytanie o chęć zainwestowania w małe, przydomowe, odnawialne źródła energii

33 LITERATURA Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/16, fundacjaenergia.pl [ ] strona internetowa Fundacji na rzecz Czystej Energii Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik, Fundacja Wspomagania Wsi, [ ], <http://ww.org.pl/data/oze.pdf>. Polacy o źródłach energii odnawialnej. Wyniki badania opinii publicznej 2013 r., wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku, Synteza (2013), Warszawa, Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z członkami i partnerami Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, [ ], <http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0cdmqfjab&url=http%3a%2f%2fwww.ieo.pl% 2Fpl%2Fekspertyzy%2Fdoc_download%2F652-wyniki-bada-opinii-publicznej-polacy-o-rodach-energiiodnawialnej.html&ei=VAp_U8n5F4vB7AaxxYDQDg&usg=AFQjCNGDR_5Kaq0JOUOBZmxcXdDemAVieg&sig2=mERhN7FUByMRQgr9tH ZHGA&bvm=bv ,d.bGE> Program operacyjny infrastruktura i środowisko (projekt), Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, [ ], <http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/documents/pois_2014_2020_ pdf>. Umowy o dofinansowanie wg programów oraz tematu priorytetu raport Krajowego Systemy Informacyjnego stan na r. <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/analizyraportypodsumowania/documents/umowy_wg_prog_temat_priorytetu_30_04_20 14.xls>. [ ] strona internetowa firmy doradczej A1 Europa [ ] portal Funduszy Europejskich, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej [ ] portal Funduszy Europejskich [ ] portal Funduszy Strukturalnych [ ] Strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [ ] portal Funduszy Europejskich, Program Infrastruktura i Środowisko

34 Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka Społeczeństwo 4-6 czerwca 2014

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Konferencja pn. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w rozwoju regionu ROLA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W KONTEKŚCIE KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w energetykę odnawialną i poprawę efektywności energetycznej - atrakcyjność, ryzyko, bariery

Finansowanie inwestycji w energetykę odnawialną i poprawę efektywności energetycznej - atrakcyjność, ryzyko, bariery Krzysztof Szczepaniak Finansowanie inwestycji w energetykę odnawialną i poprawę efektywności energetycznej - atrakcyjność, ryzyko, bariery Wstęp Trzydzieści lat temu, podczas Konferencji w Sztokholmie

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo