I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska"

Transkrypt

1 Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System Zielonych Inwestycji GIS 2

3 Na 3 komplementarne programy priorytetowe poświęcone dofinansowaniu inwestycji w OZE, do roku 2012 NFOŚiGW zamierza przeznaczyć ze środków krajowych ponad 2,5 mld zł. Środki krajowe Pieniądze na ten cel pochodzą z opłat zastępczych i kar, jakie Urząd Regulacji Energetyki nakłada na producentów elektryczności za niespełnienie wymogu zapewnienia w sprzedawanej przez siebie energii odpowiedniego jej udziału pochodzącego ze źródeł odnawialnych. NFOŚiGW udziela takŝe dotacji na realizację odwiertów badawczych, mających na celu rozpoznanie moŝliwości pozyskiwania energii geotermalnej. OZE 1 OZE 2 OZE 3 GEOTERMIA 3

4 OZE 1 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - część 1) NFOŚiGW." Jest to program 15-letnich, nisko oprocentowanych poŝyczek, pokrywających do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji (ale nie więcej ZaleŜnie niŝ 50 mln zł) w OZE, których koszt przekracza 10 mln zł. od rentowności zrealizowanej moŝliwość umorzenia do 50% kwoty poŝyczki. inwestycji, Jego budŝet w latach wyniesie ok. 1,5 mld zł. przewidziano 4

5 Klasa Rodzaj przedsięwzięć Wytwarzanie energii cieplnej przy uŝyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniŝej 20 MW t ). A Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy uŝyciu biomasy (źród ródła rozproszone o mocy poniŝej 3 MW e ). Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych. B Elektrownie wiatrowe o mocy poniŝej 10 MW e. C Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Elektrownie wodne o mocy poniŝej 5 MW e. D Wysokosprawna kogeneracja bez uŝycia biomasy. 5

6 OZE II OZE 2 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - część 2) wdraŝana przez WFOŚiGW GW. Jest to funduszami program ochrony realizowany środowiska we (m.in. współpracy z 10 wojewódzkimi Wrocławiu). Środki (560 mln zł) przekazane przez NFOŚiGW wojewódzkim funduszom przeznaczone będą na 15-letnie poŝyczki o stałym oprocentowaniu 3%, pokrywające do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji w OZE, których koszt wyniesie od 0,5 do 10 mln zł. Celem programu jest zasilenie rynku dodatkowymi 120 MW zielonej energii. 6

7 Klasa A B C D E F G Rodzaje przedsięwzięć Wytwarzanie energii cieplnej przy uŝyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniŝej 20 MWt) Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy uŝyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniŝej 3 MWe) Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych Elektrownie wiatrowe o mocy poniŝej 10 MWe Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Elektrownie wodne o mocy poniŝej 5 MWe. Wysokosprawna kogeneracja bez uŝycia biomasy Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła. Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych. Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych. 7

8 OZE 3 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - część 3) - dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaŝ kolektorów i wspólnot mieszkaniowych. słonecznych dla osób fizycznych Adresatem trzeciego programu dofinansowania OZE są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, planujące zaciągnięcie kredytu na zakup i montaŝ kolektorów słonecznych do ogrzewania wody uŝytkowej (z wyj. domów podłączonych do sieci ciepłowniczej). 8

9 GEOTERMIA W ramach programu "Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych", przedsiębiorstwa posiadające koncesję na poszukiwanie lub rozpoznanie wód geotermalnych mogą ubiegać się o dotację na przedsięwzięcia polegające na wykonaniu badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóŝ wód termalnych, w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii. Wysokość dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych (ale nie więcej niŝ 12 mln zł). Jest ona regulowana przez przepisy dot. pomocy publicznej - rozporządzenie ministra środowiska oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej. BudŜet programu do końca 2013 roku: 101 mln zł 9

10 Środki unijne Jednym z komponentów unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) wspierającym inwestycje w odnawialne źródła energii, są działania wdraŝane przez NFOŚiGW. Działanie anie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Działanie Wysokosprawne wytwarzanie energii Działanie Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej 10

11 Działanie anie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza W ramach tego działania beneficjenci mogą otrzymać dotację w wysokości do 30% kosztów (nie więcej niŝ 20 mln zł) modernizacji istniejących juŝ instalacji spalania paliw. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez obniŝenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. Pomoc będzie ukierunkowana na inwestycje w zakresie ochrony powietrza i dostosowanie istniejących instalacji do wymagań wynikających z dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania. Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące instalacji o mocy powyŝej 50 MW (w tym jednostek opalanych węglem), prowadzące do zmniejszenia emisji pyłów i gazów. 11

12 Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii W ramach skojarzonego nieodnawialnych. działania wytwarzania wspierane energii ze będą projekty źródeł odnawialnych dotyczące oraz Wsparcie moŝe obejmować teŝ budowę przyłączy jednostek wytwarzania skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 30 mln zł 12

13 Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej Dofinansowaniu podlegają inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków uŝyteczności publicznej, w tym zmiany wyposaŝenia obiektów w urządzenia o najwyŝszej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją budynku. Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 50 mln zł 13

14 System Zielonych Inwestycji GIS Green Investment Scheme (GIS), czyli System Zielonych Inwestycji to mechanizm pozwalający Polsce na sprzedaŝ na rynku międzynarodowym nadwyŝek jednostek emisji CO2, przyznanych jej w systemie ONZ w ramach Protokołu z Kioto (AUU - Assigned Amount Unit). Uzyskane w ten sposób środki gromadzone są na tzw. Rachunku Klimatycznym i są przeznaczane na wsparcie inwestycji z zakresu ochrony klimatu oraz wsparcie wdraŝania pakietu energetyczno klimatycznego klimatycznego. Zarządzanie energią w budynkach uŝyteczności publicznej Biogazownie rolnicze 14

15 Zarządzanie energią w budynkach uŝyteczności publicznej W ramach tego programu zaplanowano przeznaczenie do końca 2014 roku ok. 3 mld zł pochodzących z GIS oraz ze środków własnych NFOŚiGW w formie dotacji i/lub poŝyczek na budynków uŝyteczności publicznej. termomodernizację W ramach takiej inwestycji dofinansowaniu podlegać moŝe równieŝ wymianaźródeł ciepła na OZE. 15

16 BIOGAZOWNIE ROLNICZE - projekt W czerwcu 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Biogazownie rolnicze. 80 MW; 4000 mln PLN dotacje mln PLN poŝyczki; dotacja, poŝyczka lub forma łączona; tryb konkursowy; efektywność kosztowa; bez umorzenia. P R O J E K T

17 OZE II PRIORYTET 3.5. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej w tym biopaliw 17

18 OZE 2 - WFOŚiGW 120 MW, 560 mln PLN, oprocentowane poŝyczki, tryb konkursowy, efektywność kosztowa, bez umorzenia. 18

19 Zakres zadań obejmujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii mieści się w jednym z głównych działów DZIEDZINY OCHRONY POWIETRZA PRIORYTET 3.5. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej w tym biopaliw 19

20 PRIORYTET 3.5. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej w tym biopaliw Program ten obejmuje proekologiczne zadania inwestycyjne zmierzające do osiągni gnięcia wymiernego efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zastosowanie urządze dzeń produkujących lub wykorzystujących energię zeźródeł odnawialnych. 20

21 Zadania realizowane w ramach tego programu moŝna zaliczyć do grup: elektrownie wodne (zarówno przepływowe, magazynowania wody, jak i zbiornikowe), bez moŝliwości elektrownie wiatrowe (ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych warunków wiatrowych), energia słoneczna (zastosowanie nowoczesnych ogniw i kolektorów słonecznych w przemyśle, rolnictwie i gosp. domowych), energia geotermiczna (wykorzystanie wód geotermalnych na obszarach bogatych w potencjalne zasoby ciepła), energia z biomasy drzewnych), (spalanie biomasy np. słomy, odpadów pompy ciepła (wykorzystanie ciepła gruntu lub ciepła odpadowego). 21

22 Formy pomocy dla zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii: PoŜyczka Dotacja Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i poŝyczek 22

23 Forma pomocy zaleŝna od statusu podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową Rodzaj podmiotu Przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. Nr 155 poz z późn. zm.) i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Forma pomocy i wielkość pomocy PoŜyczka do 60% kosztów zadania PoŜyczka do 40% i Dotacja 20% kosztów zadania. Tylko Dotacja 20% kosztów zadania (w szczególnych przypadkach określonych w Zasadach... ) 23

24 Rodzaj podmiotu Forma pomocy i wielkość pomocy Jednostki budŝetowe państwa, publiczne zakłady ady opieki zdrowotnej, nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki zki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym Dotacja 20% kosztów zadania 24

25 Rodzaj podmiotu Osoby fizyczne, podmioty będące właścicielami lub zarządcami budynków oraz ich współwłaściciele i uŝytkownicy pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli budynków Forma pomocy i wielkość pomocy Stałe dopłaty WFOŚiGW do oprocentowania kredytów udzielanych przez BOŚ w wysokości 5,0 pp w całym okresie kredytowania (maks. 4 lata) w Linii kredytowej na finansowanie budowy i modernizacji kotłowni, owni, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (pompy cieplne, kolektory słoneczne, rekuperatory, ogniwa fotovoltaiczne dla celów grzewczych) 25

26

27

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Woj ojew ewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI - PROGRAM PRIORYTETOWY Niska emisja emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych pieców

Bardziej szczegółowo