Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce"

Transkrypt

1 NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Ekspert Warszawa,12 grudnia 2013 roku

2 Plan prezentacji Kilka słów o NFOŚiGW przed jego 25 leciem Kilka słów o konkursie w Programie priorytetowym Finansowanie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Kilka słów o zakończonym I Konkursie dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Inteligentne Sieci Energetyczne Kilka słów o Programie Priorytetowym NFOŚiGW Bocian Kilka słów o Programie priorytetowym NFOŚiGW Prosument

3 Wizja lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT. Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: E ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju) F finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej) E elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców) K kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej) T transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty)

4 Misja i cel generalny Misja Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. Cel generalny Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

5 Strategia NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 roku priorytety i perspektywy MISJA (CEL GENERALNY) wodnymi Strategia działania NFOŚiGW i ochrona powierzchni ziemi na lata Perspektywa 1: FINANSE Perspektywa 2: BENEFICJENCI PRIORYTET 1 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami z perspektywą do 2020 r. PRIORYTET 2 Racjonalne gospodarowanie odpadami PRIORYTET 3 Ochrona atmosfery PRIORYTET 4 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Perspektywa 3: PROCESY WEWNĘTRZNE Cel szczegółowy Cel szczegółowy Programy Cel szczegółowy priorytetowe Cel szczegółowy NFOŚiGW Perspektywa 4: INNOWACJE, WYZWANIA, ROZWÓJ Cel szczegółowy Cel szczegółowy Cel szczegółowy Cel szczegółowy Cel szczegółowy Cel szczegółowy Cel szczegółowy Cel szczegółowy

6 Priorytet 3 Ochrona atmosfery W obszarze tego priorytetu określono ważne zadania związane z przeciwdziałaniom zmianom klimatu w tym ze zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych; będzie to realizowane m.in. poprzez wspieranie m.in.. projektów: likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych, poprawy efektywności energetycznej, wdrażania odnawialnych źródeł energii (w tym rozproszonych odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji, efektywnego zarządzania energią w budynkach (w tym ich termomodernizacja) oraz budownictwo energooszczędne, modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci energetycznych

7 Główne zmiany wprowadzane przez Strategię to m.in.: Konsolidacja wspieranych celów, jasne ich określenie i zmniejszenie liczby priorytetów; Tworzenie nowych instrumentów poprzez zaangażowanie trzeciego partnera system ESCO, PPP; Stosowanie zwrotnych instrumentów finansowych i założona zmiana struktury finansowania dążenie do znaczącego zwiększenia finansowania zwrotnego w stosunku do bezzwrotnego; Precyzyjna kwantyfikacja celów ekologicznych i organizacyjnych dla realizacji misji Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska

8 Priorytety 1 4 Działania wspólne W ramach priorytetów 1-4 horyzontalnie realizowane będą działania na rzecz: edukacji ekologicznej, ekspertyz, ocen i studiów, innowacyjnej, niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki monitoringu środowiska zapobiegania zagrożeniom, wspierania systemów zarządzania środowiskowego.

9 Rekordowe lata Narodowego Funduszu dotacje NFOŚiGW i UE 5,9 mld zł pożyczki NFOŚiGW 5,6 kredyty bankowe 0,3 0,1 5,2 4,5 0,4 4,2 3,4 0,3 4,3 3,0 3,6 3,6 2,0 2,0 1,0 1,0 0,9 0,9 2,1 2,1 1,3 3,5 1,3 0,4 4,2 3,8 0,6 0,

10 Wielkości za 23 lata działalności ( )* Wypłaty dotacji i dopłat 11,7 mld zł Wypłaty pożyczek i kredytów 15,7 mld zł Kwota umów zawartych 33,3 mld zł Koszt umów zawartych 111,7 mld zł Kwota umów zakończonych 22,0 mld zł Koszt umów zakończonych 75,4 mld zł Ilość umów zawartych Ilość umów zakończonych * Dane dotyczą umów dotacji, pożyczek, kredytów BOŚ oraz umów z dopłatami do oprocentowania.

11 Informacja o KONKURSIE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej: Dofinansowanie działań nieinwestycyjnych: opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy/związku gmin wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, a także informowanie i promocja zapisów wynikających z planów Termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia r. o godz. 15:30.

12 Konkurs dla działania 9.3 POIiŚ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej Ogłoszenie konkursu: 2 sierpnia 2013 r. Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych Okres kwalifikacji wydatków:

13 Cele planów gospodarki niskoemisyjnej Pakiet Klimatyczno Energetyczny 2020 Redukcja emisji gazów cieplarnianych Zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE Redukcja zużycia energii finalnej Poprawa jakości powietrza w obszarach, na których odnotowano przekroczenia poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (pyłów, SO2, NOx)

14 Założenia do przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej Określenie obszarów szczebel działania gminy, obszar gminy Wskazanie podmiotów współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii, ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym Wskazanie działań skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby w perspektywie do 2020, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych na okres 3-4 lat; Spójność z innymi planami/dokumentami

15 Zakres planu gospodarki niskoemisyjnej Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne, dystrybucja ciepła zużycia energii w transporcie emisji zanieczyszczeń w gospodarce odpadami produkcja energii zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu (bez instalacji EU/ETS)

16 Zakres planu gospodarki niskoemisyjnej Zadania nieinwestycyjne: (takie jak: planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki lenie obszarów szczebel działania gminy, obszar gminy Inne: Mierniki osiągnięcia celów Plan wdrażania i monitorowania Źródła finansowania Odniesienie do POP i Strategicznej OOŚ

17 Plan gospodarki niskoemisyjnej wskaźniki monitorowania Poziom redukcji CO2 (bazowy rok 1990, bądź inny możliwy do inwentaryzacji) Redukcja zużycia energii finalnej Udział zużytej energii pochodzącej z OZE Metodologia - Poradnik Wspólnego Centrum Badawczego (KE) we współpracy z DG Environment i Biurem Porozumienia Burmistrzów

18 I Konkurs Programu Priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne - wyniki wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na łączną kwotę 366,5 mln zł, przy łącznym koszcie całkowitym projektów 964,5 mln zł; Budżet konkursu 150,0 mln zł Termin zakończenia realizacji projektów w przestrzeniach pilotażowych 2016 r.; Zakończenie kwalifikacji 30 wrzesień 2013 r; Promesę uzyskało 12 projektów łączne dofinasowanie projektów (przyznana promesa) 171,9 mln zł. Planowany koszt projektów 588,6 mln zł

19 I Konkurs Programu Priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne - wyniki Planowane efekty ekologiczne z zakwalifikowanych 12 projektów: moc zainstalowanych rozproszonych oze 25 MW(e), uniknięcie bądź redukcja 210 tys. Mg CO2/rok Przykładowe projekty: 1)Inteligentne sieci energetyczne oraz źródła zasilania w powiecie sokólskim, 2)Inteligentna siec ciepłownicza w Warszawie, 3)Inteligentne sieci energetyczne w parku Naukowo Technologicznym Silesia w Katowicach, 4)Smart Toruń pilotażowe wdrożenie przez Grupę Kapitałową Energa

20 BOCIAN Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Planowane wypłaty w latach tys. zł. Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Forma dofinansowania: pożyczka 30% - 75 % w zależności od rodzaju przedsięwzięcia

21 Bocian Cel programu Efekt ekologiczny: Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących rozproszone odnawialne źródła energii Wskaźniki realizacji: Zwiększenie produkcji energii elektrycznej MWh/rok Zwiększenie produkcji energii cieplnej GJ/rok Ograniczenie emisji CO Mg/rok

22 BOCIAN Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Rodzaje przedsięwzięć Rodzaj przedsięwzięcia Moc Moc minimalna maksymalna elektrownie wiatrowe 3MWe systemy fotowoltaiczne 200 kwp 1 MWp pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt 20 MWt małe elektrownie wodne 5 MW źródła ciepła opalane biomasą 20 MWt biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu 300 kwe 2 MWe rolniczego instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przy użyciu biomasy 5 MWe pożyczka

23 BOCIAN Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Intensywność dofinansowania Rodzaj przedsięwzięcia Intensywność dofinansowania elektrownie wiatrowe do 30 % systemy fotowoltaiczne do 75 % pozyskiwanie energii z wód geotermalnych do 50 % małe elektrownie wodne do 30 % źródła ciepła opalane biomasą do 30 % biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego do 75% instalacje wytwarzania biogazu rolniczego dystrybucyjnej i bezpośredniej celem wprowadzenia go do sieci gazowej do 75% wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przy użyciu biomasy do 75%

24 Bocian nabór wniosków Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym; ogłoszenie naboru poprzez stronę internetową NFOŚiGW Rozpoczęcie naboru wniosków jest planowane od I kwartału 2014 roku

25 Bocian warunki dofinansowania Kwota pożyczki 2 40 mln zł Oprocentowanie pożyczki WIBOR 3M punktów bazowych; nie mniej niż 2%

26 PROSUMENT linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Planowane wypłaty w latach tys. zł zwrotne i bezzwrotne formy dofinasowania Beneficjenci: Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym Wspólnoty mieszkaniowe Spółdzielnie mieszkaniowe Forma dofinansowania: (Kredyt + dotacja ) do 100% kosztów kwalifikowanych

27 Prosument Cel programu Efekt ekologiczny: Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej w gospodarstwach domowych Wskaźniki realizacji: Produkcja energii ze źródeł rozproszonych MWh/rok Ograniczenie emisji CO Mg/rok

28 Prosument zakres programu Źródło energii cieplnej do 300 kwt źródła ciepła opalane biomasą pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kwe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrobiogazownie mikrokogeneracja na biomasę lub biopłyny

29 Prosument - formy dofinansowania ( Kredyt + dotacja ) do 100% kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota kredytu z dotacją : dla osób fizycznych a) jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej 100 tys. zł b) kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej 150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych a) jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej 300 tys. zł b) kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej 450 tys. zł Pomoc de minimis

30 Prosument - warunki dofinansowania Oprocentowanie kredytu 1% Roczna prowizja i opłaty 1% Okres kredytowania Okres karencji Realizacja przedsięwzięcia 15 lat 6 m-cy 18 m-cy

31 Prosument warunki dofinansowania (c.d.) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych co najmniej 50% powierzchni budynku musi być przeznaczone na cele mieszkaniowe beneficjenta przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane przed dniem złożenia wniosku w banku Kredyt z dotacją wypłacany na podstawie faktur Wymagania: o o o o wysoka jakość instalowanych urządzeń instalacja liczników energii elektrycznej gwarancja producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy na co najmniej 3 lata projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia;

32 Prosument nabór wniosków Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym; Wnioski przyjmowane będą w bankach, które zawrą umowę o współpracy z NFOŚiGW Rozpoczęcie naboru wniosków jest planowane od III kwartału 2014 roku

33 Pełne programy priorytetowe dostępne są naszej stronie internetowej Kontakt do koordynatora danego programu znajduje się w jego opisie. Problemy obszaru energetyki (Energia Efekt Środowisko) na naszej stronie internetowej: Dziękuję za uwagę Wojciech Stawiany Ekspert NFOŚiGW Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej 3 Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r.

Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r. Streszczenie Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo