ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY"

Transkrypt

1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY Opracowano na podstawie informacji i opracowania statystycznego z 2013 GUS, Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia, US Kraków, Ośrodka Statystyki Kultury KULTURA w 2012 r. Warszawa, 4 grudnia 2013 r.

2 WYDATKI PUBLICZNE NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego jako konstytucyjny organ państwa odpowiedzialny za kulturę stara się wypełniać rolę nie tylko koordynatora, ale również kreatora polityki kulturalnej, rozwija współpracę między samorządami, a pozostałymi podmiotami rządowymi pozostając przy tym otwartym na głosy społeczeństwa. Realizacja zawartych w Pakcie dla Kultury postulatów nie jest jedynym z celów, do których osiągnięcia dąży resort kultury, wykorzystując odpowiednio środki finansowe będące w dyspozycji resortu. Szereg działań postulowanych w Pakcie dla Kultury zostało podjętych we wcześniejszych latach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Między innymi zwiększono znaczenie Programów Ministra KiDN (najważniejszego źródła finansowania przedsięwzięć kulturalnych), trwały prace nad przyjętą w tym roku Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego, w 2007 r. uruchomiony został pierwszy program finansowania cyfryzacji dóbr kultury, w 2010 r. ustanowiony został Wieloletni Program Rządowy Kultura+, 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3 Ostatnich 6 lat to dobry czas dla polskiej kultury. W latach r. (zgodnie z projektem ustawy budżetowej) przeznaczymy na kulturę 23,1 miliarda zł ze środków budżetu państwa, funduszy celowych, wieloletnich programów rządowych oraz środków europejskich. Polska jest przy tym liderem w absorpcji środków europejskich przeznaczonych na kulturę. TABELA - Wydatki budżetowe na kulturę w latach (w mln zł) T R E Ś Ć 2008 r r r r r r. * Projekt 2014 r. SUMA Wydatki Cz dz. 921 u wszystkich dysponentów + budżet środków europejskich + fundusze celowe (kwota maksymalna) 2 603, , , , , , , ,2 - Udział w wyd. budżetu państwa (%) 0,95 0,96 1,08 1,05 1,14 1,18 1,17 *) - łącznie ze środkami otrzymanymi z rezerw celowych przez MKiDN przewidywane wykonanie MKiDN.

4 Wzrastają nie tylko wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, ale rośnie również udział wydatków budżetu państwa w ogólnych nakładach na kulturę w ich ujęciu łącznym (wydatków budżetu państwa i wydatków samorządów terytorialnych). Poniższe zestawienie prezentuje trzy metodologie liczenia wydatków publicznych jako nakłady na kulturę. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego są w każdym ujęciu jednakowe, różnie ujmowane są natomiast wydatki budżetu państwa. L.p. T R E Ś Ć 2010 r WYDATKI 2011 r r. 2011/ 2010 (w %) WYDATKI 2012/ 2011 (w %) Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego: 8 454, ,3 97, ,1 103,8 Wydatki budżetu państwa 1 448, ,7 103, ,0 114,9 udział budżetu państwa (w %) 17,1 18,1 20,0 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 82,9 81,9 80,0 Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i cz. 24 KiODN, z tego: 9 599, ,0 98, ,5 104,6 Wydatki budżetu państwa 2 593, ,4 105, ,4 112,4 udział budżetu państwa (w %) 27,0 28,8 31,0 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 73,0 71,2 69,0 Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i cz KiODN oraz fundusze celowe MKiDN, z tego: 9 805, ,6 98, ,5 104,9 Wydatki budżetu państwa 2 799, ,0 101, ,4 113,3 udział budżetu państwa (w %) 28,5 29,7 32,1 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 71,5 70,3 67,9

5 Należy pamiętać, iż na wydatki budżetu państwa w dziale 921 KiODN poza wydatkami będącymi w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego składają się również wydatki innych dysponentów: Ministrów i Wojewodów. Resort kultury nie ma wpływu na wielkości wydatków kierowanych na kulturę przez poszczególnych dysponentów, są oni w pełni autonomiczni w dysponowaniu wydatkami w ramach przydzielanych rokrocznie przez Ministra Finansów limitów. Wydatki w ramach działu 921 poza cz. 24 KiODN realizowane są m.in. w: - cz. 01 Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; - cz. 29 Obrona Narodowa; - cz. 43 Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne; - cz. 45 Sprawy Zagraniczne; - cz. 46 Zdrowie - cz. 85 Budżety wszystkich wojewodów.

6 Wydatki samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach

7 Wydatki samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach samorządów terytorialnych (łącznie z dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 6 847,0 mln zł, co stanowiło 3,8% ogólnych wydatków z budżetów samorządowych (w 2011 r. odpowiednio: 6 754,6 mln zł i 3,7%). W przeliczeniu na mieszkańca dało to kwotę 177,69 zł (w poszczególnych województwach od 135,00 zł do 240,23 zł).

8 Wydatki z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r. wg wybranych rozdziałów klasyfikacji budżetowej WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki budżetu państwa a Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego b w mln zł w % w mln zł w % WYDATKI OGÓŁEM x x Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym: , ,00 Kinematografia c 11 0,64 3 0,05 Polski Instytut Sztuki Filmowej 16 0,90 Działalność radiowa i telewizyjna 23 1,32 Muzea , ,22 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 136 7, ,81 Inna działalność na rzecz ochrony zabytków d 144 8,37 4 0,05 Galerie i biura wystaw artystycznych 16 0, ,73 Centra kultury i sztuki , ,87 Biblioteki 108 6, ,25 Archiwa 138 8,02 1 0,02 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 0, ,20 Teatry 168 9, ,56 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 57 3, ,32 a) Łącznie z transferami do jednostek samorządu terytorialnego. b) Łącznie z transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. c) Produkcja i opracowywanie filmów, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, zadania w zakresie kinematografii. d) Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, ROPWiM, Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

9 Struktura wydatków w 2012 r. na poszczególne rodzaje instytucji kultury i formy działalności kulturalnej w wydatkach budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego jest podobna do struktury tych wydatków w latach poprzednich. Największą część wydatków z budżetu państwa przeznaczono na funkcjonowanie muzeów 25,7% oraz ochronę i konserwację zabytków 16,3%.

10 Struktura wydatków 2012 r. na poszczególne rodzaje instytucji kultury i formy działalności kulturalnej w wydatkach budżetów samorządów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego również jest podobna do struktury tych wydatków w latach poprzednich. Najwięcej wydano na działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic 29,2 % oraz bibliotek 17,3%.

11 Wydatki na kulturę w gospodarstwach domowych W 2012 r. udział wydatków na kulturę w łącznych rocznych wydatkach gospodarstw domowych wzrósł nieznacznie w porównaniu z 2011 r. i wyniósł 3,4% (w roku poprzednim 3,3%). Nie zmieniła się rozpiętość odsetka tych wydatków w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych. Podobnie jak w 2011 r. odsetek ten wahał się między 2,4% (rolnicy) a 3,6% (emeryci i renciści), przy czym w gospodarstwach pracujących na własny rachunek udział wydatków na kulturę obniżył się o 0,2 p. proc. w porównaniu z 2011 r. Przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2012 r. osiągnęły 428,28 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Ich wartość nominalna w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 5,6% i była wyższa we wszystkich typach gospodarstw domowych. W 2012 r. podobnie jak w latach poprzednich najwyższe wydatki na kulturę związane były z: - korzystaniem z mediów, szczególnie elektronicznych, - zakupem odbiorników telewizyjnych, - zakupem gazet i czasopism, - zakupem książek i innych wydawnictw (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki), - zakupem biletów wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kina.

12 Przeciętne wydatki na kulturę na osobę rocznie w gospodarstwach domowych w latach Struktura wydatków gospodarstw domowych na kulturę w 2012 r.

13 Wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego Wydatki budżetu państwa na kulturę oscylowały w poszczególnych latach w przedziale od 0,49% do 0,56% ogólnych wydatków budżetu państwa, przybierając jednak zdecydowanie częściej wartość powyżej 0,50%. Szacując łączne wydatki budżetu państwa na kulturę należy uwzględnić wydatki cz. 24 KiODN oraz wydatki działu 921 u wszystkich pozostałych dysponentów. Tak skalkulowane roczne wydatki na kulturę w ostatnich latach oscylowały w przedziale od 0,88% do 1,0% ogólnych wydatków budżetu państwa, osiągając wartość 1,0% w zaplanowanych wydatkach na roku Nakłady na kulturę z budżetu państwa od kilku lat wykazują tendencję wzrostową. Ponadto według metodologii łącznego ujęcia wydatków na kulturę jako sumy wydatków budżetu państwa i wydatków budżetu środków europejskich cz KiODN i działu 921 u wszystkich dysponentów (resorty i wojewodowie) oraz fundusze celowe możemy szacować, iż nakłady na kulturę stanowią ponad 1% ogólnych wydatków budżetu państwa, osiągając rekordową wartość 1,18 % w 2013 r. (z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków cz. 24 na dzień 30 listopada br.).

14 Wydatki budżetu państwa na kulturę w latach (w mln zł) Prezentowane poniżej wskaźniki odzwierciedlają stały wzrost wydatków będących w dyspozycji Ministra KiDN. T R E Ś Ć 2010 r r r r.* 2014 r. projekt WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA , , , , ,4 WYDATKI - cz KiODN łącznie z funduszami celowymi 2 138, , , , ,4 1. Metodologia Obywateli Kultury + Fundusze celowe. - FPK 205,1 117,1 157,6 195,9 158,0 - FPT 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 udział w wyd. budżetu państwa (w%) 0,73 0,81 0,89 0,91 0,89 1. Najwyższa kwota bez środków europejskich, osiągamy 1% w 2014r. Nakłady na kulturę (wydatki cz. 24 -KiODN oraz działu 921 u pozostałych dysponentów) udział w wyd. budżetu państwa (w%) 2 593, , , , ,0 0,88 0,90 0,97 0,96 1,00 *) - łącznie ze środkami otrzymanymi z rezerw celowych przez MKiDN przewidywane wykonanie MKiDN.

15 Środki do dyspozycji Ministra KiDN w latach (w mln zł) Treść Przewidywane wykonanie 2014 Projekt Wskaźniki % Wydatki Funduszu Promocji Kultury 205,1 117,1 157,6 195,9 158,0 57,1 134,6 124,3 80,7 Wydatki Funduszu Promocji Twórczości Wydatki budżetu państwa w cz. 24 KiODN Wydatki budżetu środków europejskich w cz.24 KiODN Ogółem środki MKiDN 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 83,3 80,0 175,0 71, , , , , ,6 105,5 114,4 102,3 103,0 372,5 324,0 394,2 533,5 399,0 87,0 121,7 135,3 74, , , , , ,1 99,8 116,0 107,2 97,7

16 Wydatki cz. 24 KiODN w podziale na poszczególne działy budżetowe (w mln zł) DZIAŁ 2012 r r r. Plan ustawa Wykonanie Plan ustawa Przewidywane wykonanie Projekt Cz. 24 KiODN, w tym: Administracja publiczna Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzoruje, finansuje lub współfinansuje: w ramach wydatków działu 921: - 34 archiwa państwowe - 8 państwowych instytucji kultury (w tym 5 przekształconych z instytucji filmowych) - Fundację - Narodowy Zakład im. Ossolińskich - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - 30 współprowadzonych z samorządami instytucji kultury (w 2013 roku do liczby współprowadzonych dołączyło Muzeum PRL-u w Krakowie) - Polski Instytut Sztuki Filmowej - Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - oraz zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki kulturalnej, w ramach wydatków działu 801 i 854: placówek oświatowych, burs i internatów - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych - Centrum Edukacji Artystycznej w ramach wydatków działu 803: - 19 uczelni artystycznych.

18 Wydatki cz. 24 KiODN w podziale na bieżące, majątkowe i współfinansowanie projektów z udziałem UE (w mln zł) RODZAJ WYDATKÓW 2012 r r r. Plan Wykonanie Plan Przewidywane wykonanie Projekt Cz. 24 KiODN, z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem UE Wzrost wydatków cz. 24 w roku 2013 jest odzwierciedleniem wzrostu wydatków bieżących i majątkowych - średnio o 3,6%. W ramach wydatków bieżących 2013 roku największy wzrost w stosunku do wykonania 2012 r. wykazują: - wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrost o 4,6% (w stosunku do ustawy 2013 r. wzrost o 3,8%), w tym w szczególności wydatki szkół artystycznych I i II stopnia wzrost o 6,0%, - dotacje i subwencje wzrost o 2,9% (w stosunku do ustawy 2013 r. wzrost o 2,5%), w tym w szczególności dotacje dla artystycznych uczelni wyższych wzrost o 8,5%.

19 Tak znaczący wzrost wydatków bieżących jednostek budżetowych jest wynikiem wzrostu tych wydatków w szkołach artystycznych I i II stopnia wzrost o 6%. Dzięki współpracy MKiDN oraz MEN, od 2009 r. wdrażana jest reforma, która przywraca muzykę i plastykę jako odrębne, obligatoryjne przedmioty w nauczaniu powszechnym w szkołach podstawowych. W pełnym cyklu kształcenia każde dziecko odbywa 345 godzin edukacji kulturalnej. Już w roku szkolnym 2014/2015 reforma obejmie wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W latach powstało 51 nowych publicznych szkół artystycznych (muzycznych i plastycznych) I i II stopnia, które cieszą się nieustającym powodzeniem. Obecnie uczęszcza do nich ponad 90 tys. dzieci (w 2007 r. 74 tys.). Absolwenci tych szkół będą w przyszłości świadomymi odbiorcami kultury, ale także bardziej wrażliwymi na sztukę, twórczymi osobami, których zdolności będą miały pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki, w tym sektora kreatywnego.

20 Polska jest w ostatnich latach placem budowy. W latach przeznaczyliśmy na szeroko pojętą infrastrukturę kultury blisko 5 mld zł. Do końca 2015 r. kwota ta zbliży się do 6 mld zł. Szczególnie pomocne w działaniach poszerzających infrastrukturę kultury były środki europejskie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto podkreślić, że jako jedyne państwo europejskie zrealizowaliśmy, bądź realizujemy 5 kluczowych projektów w obszarze kultury o wartości przekraczającej 200 mln zł każdy: Centrum Nauki Kopernik, Europejskie Centrum Solidarności, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Opera Podlaska w Białymstoku.

21 Środki europejskie dodatkowe źródło finansowania kultury W 2013 r. w ramach wydatków cz. 24 KiODN realizacja projektów z udziałem środków europejskich wyniesie 602 mln zł (w 2012 r mln zł), z tego: w ramach wydatków budżetu państwa 69 mln zł (w 2012 r mln zł), w tym środki europejskie 8 mln zł (w 2012 r. 43 mln zł), w ramach budżetu środków europejskich 534 mln zł (w 2012 r. 283 mln zł) są to w całości środki europejskie. Na rok 2014 w ramach wydatków cz. 24 KiODN zaplanowano natomiast środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 457 mln zł, z tego: w ramach wydatków budżetu państwa 58 mln zł, w tym środki europejskie 11 mln zł, w ramach budżetu środków europejskich 399 mln zł są to w całości środki europejskie.

22 Warto też wymienić inwestycje finansowane w całości z budżetu państwa, których ukończenie będzie miało co najmniej dwojakie korzyści: rozwoju infrastruktury kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Inwestycjami tymi są inwestycje realizowane w archiwach państwowych. Nazwa zadania Nakłady finansowe (w tys. zł) w latach realizacji inwestycji Koszt Budowa nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Radomiu i lata następne całkowity inwestycji (w tys. zł) % pokrycia kosztów ze środków MKiDN % % % Budowa nowego budynku w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego 39 na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice Zmiana funkcji budynku Warsztatu Zespołu Szkół Elektronicznych na Oddział Archiwum Państwowego w Bolesławcu przy ul. Bankowej 6B Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie % % %

23 Środki bieżące w budżecie resortu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane w grupie wydatków dotacje - to dotacje podmiotowe i celowe na zadania zlecone dla podległych i nadzorowanych podmiotów, jak również dotacje celowe udzielane w ramach Programów Ministra, w tym na działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych. W latach na ochronę zabytków przeznaczono 1,4 mld zł. Dzięki działaniom Ministerstwa możliwa była wyraźna poprawa stanu prawie 2600 obiektów. W dziedzinie ochrony zabytków Rząd Rzeczypospolitej podejmuje działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych, udostępnianie na cele publiczne, działania edukacyjne, tworzenie systemu instytucji skutecznie egzekwujących przepisy prawa. Podstawowym elementem tej polityki jest prowadzenie programów finansujących zadania związane z ochroną zabytków zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych (Program Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej, Programy EOG i Mechanizm Norweski, Priorytety Ochrona zabytków i Dziedzictwo kulturowe w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

24 W celu ochrony dziedzictwa narodowego i zapewniania coraz łatwiejszego dostępu do kultury (poprzez digitalizację i udostępnianie w sieci), w 2007 r. uruchomiony został pierwszy program Ministra KiDN do finansowania cyfryzacji dóbr kultury, a w 2010 r. ustanowiony został Wieloletni Program Rządowy Kultura+. Program składa się z 2 priorytetów: Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek (operator: Instytut Książki) Digitalizacja (operator: Narodowy Instytut Audiowizualny). 1) Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek - celem priorytetu jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową tych placówek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach miejskich (do 50 tysięcy mieszkańców). Do roku 2015 przeznaczymy na ten cel 150 mln zł. Do 30 września 2013 r. liczba budowanych lub modernizowanych bibliotek gminnych wynosi już 222 (z tego zakończono 28 projektów) za łączną kwotę 127,6 mln zł.

25 2) Digitalizacja - założeniem jest digitalizacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury jej służącej. Wraz z NInA Centra Kompetencji stanowią: Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Budżet priorytetu wynosi 120 mln zł, z czego blisko 41 mln zł przeznaczono na prace związane z digitalizacją w ramach Centrów Kompetencji, a ponad 79 mln zł - na projekty państwowych i samorządowych instytucji kultury, Archiwów Państwowych i dotychczasowych instytucji filmowych. Do końca września 2013 r. zrealizowano 119 projektów na łączną kwotę 53,9 mln zł. W całej Polsce powstaje sieć pracowni digitalizacyjnych w sumie - 64), dofinansowano też wiele projektów digitalizacji i udostępniania zbiorów w Internecie. - BN udostępnia zbiory na portalu gdzie w wolnym dostępie jest 70 tys. publikacji. Plany do końca br. zakładają 200 tys. - NInA na udostępnia 2333 materiały audiowizualne, na które składają się filmy i audycje o kulturze, spektakle teatralne, animacje, filmy dokumentalne, koncerty i słuchowiska. - NAC w serwisie udostępnia prawie 8 mln skanów materiałów archiwalnych.

26 Dotacje na wydatki bieżące w budżecie MKiDN w 2012 r. wzrosły w porównaniu do 2011 roku o 21,5% i do tego czasu utrzymują się na zbliżonym poziomie (w 2013 r. w porównaniu do roku 2012 wzrost o 0,5%) i wynoszą mln zł. W powyższej kwocie dotacje podmiotowe to 738 mln zł. Pozostała kwota to dotacje celowe, w tym realizowane w ramach Programów Ministra. Programy Ministra KiDN to podstawowe narzędzie wspierania przedsięwzięć z zakresu kultury. Mogą do nich aplikować: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W 2013 r. złożono blisko 8,5 tys. wniosków, z czego ponad 2,5 tys. uzyskało dofinansowanie. Znaczna część środków, z których wspierane są przedsięwzięcia kulturalne pochodzi z Funduszu Promocji Kultury. Łączne kwoty dofinansowań rosną systematycznie od kilku lat. Środki przyznane w ramach Programów Ministra w latach : Rok 2011 kwota przyznanych dotacji mln zł Rok 2012 kwota przyznanych dotacji - 292,6 mln zł Rok 2013 kwota zatwierdzonych dotacji mln zł Rok 2014 zatwierdzony budżet podstawowy - 251,06 mln zł (kwota jest niższa niż w 2013 r., ponieważ nie zawiera środków, które zostają przyznane w odwołaniach. Analogiczna kwota bazowa wynosiła w 2013 r mln zł. Jednocześnie należy wymienić kwotę zł, jako sumę wartości alokacji Programów Ministra, programów własnych instytucji podległych MKiDN oraz kwoty przewidzianej na odwołania, która może jeszcze się zwiększyć w 2014 r.).

27 Dziękuję za uwagę.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

14 MAJA 2012 PAKT DLA KULTURY ROK PÓŹNIEJ

14 MAJA 2012 PAKT DLA KULTURY ROK PÓŹNIEJ 14 MAJA 2012 PAKT DLA KULTURY ROK PÓŹNIEJ Pakt dla Kultury został podpisany 14 maja2011 r. przez Premiera Donalda Tuska i ruch społeczny Obywatele Kultury, w obecności ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2013 r.

Wydatki na kulturę w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, 1 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wydatki na kulturę w 2013 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Toruń, 06.07.2016

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O M I N I S T E R S T W O K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I DZIALE 921 KULTURA I

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę () Wg stanu na dzień 31.12.2008 1. Wydatki budżetu miasta/gminy

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006 Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry 19 października 2006 Finansowanie, a ekonomia Dobro publiczne, a dobro prywatne: dotacja produkcji versus dotacja konsumpcji /bilet do kina? do teatru?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł.

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł. XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 257 680 308,71 6 620

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r. UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.

UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/399/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA

UCHWAŁA NR XXXVIII/399/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA UCHWAŁA NR XXXVIII/399/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

A 1. A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

A 1. A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 733 UCHWAŁA NR XL/1051/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK 1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przychody

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów. Podstawę prawną gospodarki finansowej jednostek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 705 UCHWAŁA NR 333/XXVI/17 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2017 rok Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 321/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 321/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. ZARZĄDZENIE NR 321/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl Fundusze europejskie na kulturę doświadczenia i przyszłość Karolina Tylus-Sowa Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Możliwości finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14 MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14 ST4-4820/164/2006 Zarząd Województwa Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2011 roku

I. Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2011 roku Informacja o wykorzystaniu środków publicznych przyznanych spółkom radiofonii i telewizji publicznej oraz kosztach realizowanej misji publicznej w I kwartale 2011 roku Zgodnie z art. 31b pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r. UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE...2013 r. PROJEKT o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy. Tomasz Kukołowicz

Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy. Tomasz Kukołowicz Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy Tomasz Kukołowicz 1 Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy Tomasz Kukołowicz Wnioski Analiza danych dotyczących finansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego 3. Grupy wydatków 3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego 3.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego Planowana na 2016 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 41 Środowisko

Opinia na temat wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 41 Środowisko Warszawa, 2 lipca 2002 r. Opinia na temat wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 41 Środowisko Trzeba na wstępie zauważyć, że ustawa budżetowa na rok 2001 została opracowana z uwzględnieniem nowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) za wrzesień 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło kwotę 8.478.616

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine 26-27 June 2014, Kyiv, Ukraine "The Polish Book Institute. Presentation of the activities for libraries" /Instytut Książki. Prezentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo