ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY"

Transkrypt

1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY Opracowano na podstawie informacji i opracowania statystycznego z 2013 GUS, Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia, US Kraków, Ośrodka Statystyki Kultury KULTURA w 2012 r. Warszawa, 4 grudnia 2013 r.

2 WYDATKI PUBLICZNE NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego jako konstytucyjny organ państwa odpowiedzialny za kulturę stara się wypełniać rolę nie tylko koordynatora, ale również kreatora polityki kulturalnej, rozwija współpracę między samorządami, a pozostałymi podmiotami rządowymi pozostając przy tym otwartym na głosy społeczeństwa. Realizacja zawartych w Pakcie dla Kultury postulatów nie jest jedynym z celów, do których osiągnięcia dąży resort kultury, wykorzystując odpowiednio środki finansowe będące w dyspozycji resortu. Szereg działań postulowanych w Pakcie dla Kultury zostało podjętych we wcześniejszych latach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Między innymi zwiększono znaczenie Programów Ministra KiDN (najważniejszego źródła finansowania przedsięwzięć kulturalnych), trwały prace nad przyjętą w tym roku Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego, w 2007 r. uruchomiony został pierwszy program finansowania cyfryzacji dóbr kultury, w 2010 r. ustanowiony został Wieloletni Program Rządowy Kultura+, 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3 Ostatnich 6 lat to dobry czas dla polskiej kultury. W latach r. (zgodnie z projektem ustawy budżetowej) przeznaczymy na kulturę 23,1 miliarda zł ze środków budżetu państwa, funduszy celowych, wieloletnich programów rządowych oraz środków europejskich. Polska jest przy tym liderem w absorpcji środków europejskich przeznaczonych na kulturę. TABELA - Wydatki budżetowe na kulturę w latach (w mln zł) T R E Ś Ć 2008 r r r r r r. * Projekt 2014 r. SUMA Wydatki Cz dz. 921 u wszystkich dysponentów + budżet środków europejskich + fundusze celowe (kwota maksymalna) 2 603, , , , , , , ,2 - Udział w wyd. budżetu państwa (%) 0,95 0,96 1,08 1,05 1,14 1,18 1,17 *) - łącznie ze środkami otrzymanymi z rezerw celowych przez MKiDN przewidywane wykonanie MKiDN.

4 Wzrastają nie tylko wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, ale rośnie również udział wydatków budżetu państwa w ogólnych nakładach na kulturę w ich ujęciu łącznym (wydatków budżetu państwa i wydatków samorządów terytorialnych). Poniższe zestawienie prezentuje trzy metodologie liczenia wydatków publicznych jako nakłady na kulturę. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego są w każdym ujęciu jednakowe, różnie ujmowane są natomiast wydatki budżetu państwa. L.p. T R E Ś Ć 2010 r WYDATKI 2011 r r. 2011/ 2010 (w %) WYDATKI 2012/ 2011 (w %) Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego: 8 454, ,3 97, ,1 103,8 Wydatki budżetu państwa 1 448, ,7 103, ,0 114,9 udział budżetu państwa (w %) 17,1 18,1 20,0 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 82,9 81,9 80,0 Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i cz. 24 KiODN, z tego: 9 599, ,0 98, ,5 104,6 Wydatki budżetu państwa 2 593, ,4 105, ,4 112,4 udział budżetu państwa (w %) 27,0 28,8 31,0 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 73,0 71,2 69,0 Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i cz KiODN oraz fundusze celowe MKiDN, z tego: 9 805, ,6 98, ,5 104,9 Wydatki budżetu państwa 2 799, ,0 101, ,4 113,3 udział budżetu państwa (w %) 28,5 29,7 32,1 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 71,5 70,3 67,9

5 Należy pamiętać, iż na wydatki budżetu państwa w dziale 921 KiODN poza wydatkami będącymi w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego składają się również wydatki innych dysponentów: Ministrów i Wojewodów. Resort kultury nie ma wpływu na wielkości wydatków kierowanych na kulturę przez poszczególnych dysponentów, są oni w pełni autonomiczni w dysponowaniu wydatkami w ramach przydzielanych rokrocznie przez Ministra Finansów limitów. Wydatki w ramach działu 921 poza cz. 24 KiODN realizowane są m.in. w: - cz. 01 Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; - cz. 29 Obrona Narodowa; - cz. 43 Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne; - cz. 45 Sprawy Zagraniczne; - cz. 46 Zdrowie - cz. 85 Budżety wszystkich wojewodów.

6 Wydatki samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach

7 Wydatki samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach samorządów terytorialnych (łącznie z dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 6 847,0 mln zł, co stanowiło 3,8% ogólnych wydatków z budżetów samorządowych (w 2011 r. odpowiednio: 6 754,6 mln zł i 3,7%). W przeliczeniu na mieszkańca dało to kwotę 177,69 zł (w poszczególnych województwach od 135,00 zł do 240,23 zł).

8 Wydatki z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r. wg wybranych rozdziałów klasyfikacji budżetowej WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki budżetu państwa a Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego b w mln zł w % w mln zł w % WYDATKI OGÓŁEM x x Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym: , ,00 Kinematografia c 11 0,64 3 0,05 Polski Instytut Sztuki Filmowej 16 0,90 Działalność radiowa i telewizyjna 23 1,32 Muzea , ,22 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 136 7, ,81 Inna działalność na rzecz ochrony zabytków d 144 8,37 4 0,05 Galerie i biura wystaw artystycznych 16 0, ,73 Centra kultury i sztuki , ,87 Biblioteki 108 6, ,25 Archiwa 138 8,02 1 0,02 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 0, ,20 Teatry 168 9, ,56 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 57 3, ,32 a) Łącznie z transferami do jednostek samorządu terytorialnego. b) Łącznie z transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. c) Produkcja i opracowywanie filmów, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, zadania w zakresie kinematografii. d) Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, ROPWiM, Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

9 Struktura wydatków w 2012 r. na poszczególne rodzaje instytucji kultury i formy działalności kulturalnej w wydatkach budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego jest podobna do struktury tych wydatków w latach poprzednich. Największą część wydatków z budżetu państwa przeznaczono na funkcjonowanie muzeów 25,7% oraz ochronę i konserwację zabytków 16,3%.

10 Struktura wydatków 2012 r. na poszczególne rodzaje instytucji kultury i formy działalności kulturalnej w wydatkach budżetów samorządów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego również jest podobna do struktury tych wydatków w latach poprzednich. Najwięcej wydano na działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic 29,2 % oraz bibliotek 17,3%.

11 Wydatki na kulturę w gospodarstwach domowych W 2012 r. udział wydatków na kulturę w łącznych rocznych wydatkach gospodarstw domowych wzrósł nieznacznie w porównaniu z 2011 r. i wyniósł 3,4% (w roku poprzednim 3,3%). Nie zmieniła się rozpiętość odsetka tych wydatków w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych. Podobnie jak w 2011 r. odsetek ten wahał się między 2,4% (rolnicy) a 3,6% (emeryci i renciści), przy czym w gospodarstwach pracujących na własny rachunek udział wydatków na kulturę obniżył się o 0,2 p. proc. w porównaniu z 2011 r. Przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2012 r. osiągnęły 428,28 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Ich wartość nominalna w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 5,6% i była wyższa we wszystkich typach gospodarstw domowych. W 2012 r. podobnie jak w latach poprzednich najwyższe wydatki na kulturę związane były z: - korzystaniem z mediów, szczególnie elektronicznych, - zakupem odbiorników telewizyjnych, - zakupem gazet i czasopism, - zakupem książek i innych wydawnictw (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki), - zakupem biletów wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kina.

12 Przeciętne wydatki na kulturę na osobę rocznie w gospodarstwach domowych w latach Struktura wydatków gospodarstw domowych na kulturę w 2012 r.

13 Wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego Wydatki budżetu państwa na kulturę oscylowały w poszczególnych latach w przedziale od 0,49% do 0,56% ogólnych wydatków budżetu państwa, przybierając jednak zdecydowanie częściej wartość powyżej 0,50%. Szacując łączne wydatki budżetu państwa na kulturę należy uwzględnić wydatki cz. 24 KiODN oraz wydatki działu 921 u wszystkich pozostałych dysponentów. Tak skalkulowane roczne wydatki na kulturę w ostatnich latach oscylowały w przedziale od 0,88% do 1,0% ogólnych wydatków budżetu państwa, osiągając wartość 1,0% w zaplanowanych wydatkach na roku Nakłady na kulturę z budżetu państwa od kilku lat wykazują tendencję wzrostową. Ponadto według metodologii łącznego ujęcia wydatków na kulturę jako sumy wydatków budżetu państwa i wydatków budżetu środków europejskich cz KiODN i działu 921 u wszystkich dysponentów (resorty i wojewodowie) oraz fundusze celowe możemy szacować, iż nakłady na kulturę stanowią ponad 1% ogólnych wydatków budżetu państwa, osiągając rekordową wartość 1,18 % w 2013 r. (z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków cz. 24 na dzień 30 listopada br.).

14 Wydatki budżetu państwa na kulturę w latach (w mln zł) Prezentowane poniżej wskaźniki odzwierciedlają stały wzrost wydatków będących w dyspozycji Ministra KiDN. T R E Ś Ć 2010 r r r r.* 2014 r. projekt WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA , , , , ,4 WYDATKI - cz KiODN łącznie z funduszami celowymi 2 138, , , , ,4 1. Metodologia Obywateli Kultury + Fundusze celowe. - FPK 205,1 117,1 157,6 195,9 158,0 - FPT 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 udział w wyd. budżetu państwa (w%) 0,73 0,81 0,89 0,91 0,89 1. Najwyższa kwota bez środków europejskich, osiągamy 1% w 2014r. Nakłady na kulturę (wydatki cz. 24 -KiODN oraz działu 921 u pozostałych dysponentów) udział w wyd. budżetu państwa (w%) 2 593, , , , ,0 0,88 0,90 0,97 0,96 1,00 *) - łącznie ze środkami otrzymanymi z rezerw celowych przez MKiDN przewidywane wykonanie MKiDN.

15 Środki do dyspozycji Ministra KiDN w latach (w mln zł) Treść Przewidywane wykonanie 2014 Projekt Wskaźniki % Wydatki Funduszu Promocji Kultury 205,1 117,1 157,6 195,9 158,0 57,1 134,6 124,3 80,7 Wydatki Funduszu Promocji Twórczości Wydatki budżetu państwa w cz. 24 KiODN Wydatki budżetu środków europejskich w cz.24 KiODN Ogółem środki MKiDN 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 83,3 80,0 175,0 71, , , , , ,6 105,5 114,4 102,3 103,0 372,5 324,0 394,2 533,5 399,0 87,0 121,7 135,3 74, , , , , ,1 99,8 116,0 107,2 97,7

16 Wydatki cz. 24 KiODN w podziale na poszczególne działy budżetowe (w mln zł) DZIAŁ 2012 r r r. Plan ustawa Wykonanie Plan ustawa Przewidywane wykonanie Projekt Cz. 24 KiODN, w tym: Administracja publiczna Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzoruje, finansuje lub współfinansuje: w ramach wydatków działu 921: - 34 archiwa państwowe - 8 państwowych instytucji kultury (w tym 5 przekształconych z instytucji filmowych) - Fundację - Narodowy Zakład im. Ossolińskich - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - 30 współprowadzonych z samorządami instytucji kultury (w 2013 roku do liczby współprowadzonych dołączyło Muzeum PRL-u w Krakowie) - Polski Instytut Sztuki Filmowej - Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - oraz zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki kulturalnej, w ramach wydatków działu 801 i 854: placówek oświatowych, burs i internatów - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych - Centrum Edukacji Artystycznej w ramach wydatków działu 803: - 19 uczelni artystycznych.

18 Wydatki cz. 24 KiODN w podziale na bieżące, majątkowe i współfinansowanie projektów z udziałem UE (w mln zł) RODZAJ WYDATKÓW 2012 r r r. Plan Wykonanie Plan Przewidywane wykonanie Projekt Cz. 24 KiODN, z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem UE Wzrost wydatków cz. 24 w roku 2013 jest odzwierciedleniem wzrostu wydatków bieżących i majątkowych - średnio o 3,6%. W ramach wydatków bieżących 2013 roku największy wzrost w stosunku do wykonania 2012 r. wykazują: - wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrost o 4,6% (w stosunku do ustawy 2013 r. wzrost o 3,8%), w tym w szczególności wydatki szkół artystycznych I i II stopnia wzrost o 6,0%, - dotacje i subwencje wzrost o 2,9% (w stosunku do ustawy 2013 r. wzrost o 2,5%), w tym w szczególności dotacje dla artystycznych uczelni wyższych wzrost o 8,5%.

19 Tak znaczący wzrost wydatków bieżących jednostek budżetowych jest wynikiem wzrostu tych wydatków w szkołach artystycznych I i II stopnia wzrost o 6%. Dzięki współpracy MKiDN oraz MEN, od 2009 r. wdrażana jest reforma, która przywraca muzykę i plastykę jako odrębne, obligatoryjne przedmioty w nauczaniu powszechnym w szkołach podstawowych. W pełnym cyklu kształcenia każde dziecko odbywa 345 godzin edukacji kulturalnej. Już w roku szkolnym 2014/2015 reforma obejmie wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W latach powstało 51 nowych publicznych szkół artystycznych (muzycznych i plastycznych) I i II stopnia, które cieszą się nieustającym powodzeniem. Obecnie uczęszcza do nich ponad 90 tys. dzieci (w 2007 r. 74 tys.). Absolwenci tych szkół będą w przyszłości świadomymi odbiorcami kultury, ale także bardziej wrażliwymi na sztukę, twórczymi osobami, których zdolności będą miały pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki, w tym sektora kreatywnego.

20 Polska jest w ostatnich latach placem budowy. W latach przeznaczyliśmy na szeroko pojętą infrastrukturę kultury blisko 5 mld zł. Do końca 2015 r. kwota ta zbliży się do 6 mld zł. Szczególnie pomocne w działaniach poszerzających infrastrukturę kultury były środki europejskie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto podkreślić, że jako jedyne państwo europejskie zrealizowaliśmy, bądź realizujemy 5 kluczowych projektów w obszarze kultury o wartości przekraczającej 200 mln zł każdy: Centrum Nauki Kopernik, Europejskie Centrum Solidarności, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Opera Podlaska w Białymstoku.

21 Środki europejskie dodatkowe źródło finansowania kultury W 2013 r. w ramach wydatków cz. 24 KiODN realizacja projektów z udziałem środków europejskich wyniesie 602 mln zł (w 2012 r mln zł), z tego: w ramach wydatków budżetu państwa 69 mln zł (w 2012 r mln zł), w tym środki europejskie 8 mln zł (w 2012 r. 43 mln zł), w ramach budżetu środków europejskich 534 mln zł (w 2012 r. 283 mln zł) są to w całości środki europejskie. Na rok 2014 w ramach wydatków cz. 24 KiODN zaplanowano natomiast środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 457 mln zł, z tego: w ramach wydatków budżetu państwa 58 mln zł, w tym środki europejskie 11 mln zł, w ramach budżetu środków europejskich 399 mln zł są to w całości środki europejskie.

22 Warto też wymienić inwestycje finansowane w całości z budżetu państwa, których ukończenie będzie miało co najmniej dwojakie korzyści: rozwoju infrastruktury kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Inwestycjami tymi są inwestycje realizowane w archiwach państwowych. Nazwa zadania Nakłady finansowe (w tys. zł) w latach realizacji inwestycji Koszt Budowa nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Radomiu i lata następne całkowity inwestycji (w tys. zł) % pokrycia kosztów ze środków MKiDN % % % Budowa nowego budynku w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego 39 na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice Zmiana funkcji budynku Warsztatu Zespołu Szkół Elektronicznych na Oddział Archiwum Państwowego w Bolesławcu przy ul. Bankowej 6B Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie % % %

23 Środki bieżące w budżecie resortu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane w grupie wydatków dotacje - to dotacje podmiotowe i celowe na zadania zlecone dla podległych i nadzorowanych podmiotów, jak również dotacje celowe udzielane w ramach Programów Ministra, w tym na działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych. W latach na ochronę zabytków przeznaczono 1,4 mld zł. Dzięki działaniom Ministerstwa możliwa była wyraźna poprawa stanu prawie 2600 obiektów. W dziedzinie ochrony zabytków Rząd Rzeczypospolitej podejmuje działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych, udostępnianie na cele publiczne, działania edukacyjne, tworzenie systemu instytucji skutecznie egzekwujących przepisy prawa. Podstawowym elementem tej polityki jest prowadzenie programów finansujących zadania związane z ochroną zabytków zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych (Program Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej, Programy EOG i Mechanizm Norweski, Priorytety Ochrona zabytków i Dziedzictwo kulturowe w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

24 W celu ochrony dziedzictwa narodowego i zapewniania coraz łatwiejszego dostępu do kultury (poprzez digitalizację i udostępnianie w sieci), w 2007 r. uruchomiony został pierwszy program Ministra KiDN do finansowania cyfryzacji dóbr kultury, a w 2010 r. ustanowiony został Wieloletni Program Rządowy Kultura+. Program składa się z 2 priorytetów: Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek (operator: Instytut Książki) Digitalizacja (operator: Narodowy Instytut Audiowizualny). 1) Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek - celem priorytetu jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową tych placówek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach miejskich (do 50 tysięcy mieszkańców). Do roku 2015 przeznaczymy na ten cel 150 mln zł. Do 30 września 2013 r. liczba budowanych lub modernizowanych bibliotek gminnych wynosi już 222 (z tego zakończono 28 projektów) za łączną kwotę 127,6 mln zł.

25 2) Digitalizacja - założeniem jest digitalizacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury jej służącej. Wraz z NInA Centra Kompetencji stanowią: Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Budżet priorytetu wynosi 120 mln zł, z czego blisko 41 mln zł przeznaczono na prace związane z digitalizacją w ramach Centrów Kompetencji, a ponad 79 mln zł - na projekty państwowych i samorządowych instytucji kultury, Archiwów Państwowych i dotychczasowych instytucji filmowych. Do końca września 2013 r. zrealizowano 119 projektów na łączną kwotę 53,9 mln zł. W całej Polsce powstaje sieć pracowni digitalizacyjnych w sumie - 64), dofinansowano też wiele projektów digitalizacji i udostępniania zbiorów w Internecie. - BN udostępnia zbiory na portalu gdzie w wolnym dostępie jest 70 tys. publikacji. Plany do końca br. zakładają 200 tys. - NInA na udostępnia 2333 materiały audiowizualne, na które składają się filmy i audycje o kulturze, spektakle teatralne, animacje, filmy dokumentalne, koncerty i słuchowiska. - NAC w serwisie udostępnia prawie 8 mln skanów materiałów archiwalnych.

26 Dotacje na wydatki bieżące w budżecie MKiDN w 2012 r. wzrosły w porównaniu do 2011 roku o 21,5% i do tego czasu utrzymują się na zbliżonym poziomie (w 2013 r. w porównaniu do roku 2012 wzrost o 0,5%) i wynoszą mln zł. W powyższej kwocie dotacje podmiotowe to 738 mln zł. Pozostała kwota to dotacje celowe, w tym realizowane w ramach Programów Ministra. Programy Ministra KiDN to podstawowe narzędzie wspierania przedsięwzięć z zakresu kultury. Mogą do nich aplikować: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W 2013 r. złożono blisko 8,5 tys. wniosków, z czego ponad 2,5 tys. uzyskało dofinansowanie. Znaczna część środków, z których wspierane są przedsięwzięcia kulturalne pochodzi z Funduszu Promocji Kultury. Łączne kwoty dofinansowań rosną systematycznie od kilku lat. Środki przyznane w ramach Programów Ministra w latach : Rok 2011 kwota przyznanych dotacji mln zł Rok 2012 kwota przyznanych dotacji - 292,6 mln zł Rok 2013 kwota zatwierdzonych dotacji mln zł Rok 2014 zatwierdzony budżet podstawowy - 251,06 mln zł (kwota jest niższa niż w 2013 r., ponieważ nie zawiera środków, które zostają przyznane w odwołaniach. Analogiczna kwota bazowa wynosiła w 2013 r mln zł. Jednocześnie należy wymienić kwotę zł, jako sumę wartości alokacji Programów Ministra, programów własnych instytucji podległych MKiDN oraz kwoty przewidzianej na odwołania, która może jeszcze się zwiększyć w 2014 r.).

27 Dziękuję za uwagę.

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

14 MAJA 2012 PAKT DLA KULTURY ROK PÓŹNIEJ

14 MAJA 2012 PAKT DLA KULTURY ROK PÓŹNIEJ 14 MAJA 2012 PAKT DLA KULTURY ROK PÓŹNIEJ Pakt dla Kultury został podpisany 14 maja2011 r. przez Premiera Donalda Tuska i ruch społeczny Obywatele Kultury, w obecności ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2013 r.

Wydatki na kulturę w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, 1 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wydatki na kulturę w 2013 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O M I N I S T E R S T W O K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I DZIALE 921 KULTURA I

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę () Wg stanu na dzień 31.12.2008 1. Wydatki budżetu miasta/gminy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł.

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł. XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006 Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry 19 października 2006 Finansowanie, a ekonomia Dobro publiczne, a dobro prywatne: dotacja produkcji versus dotacja konsumpcji /bilet do kina? do teatru?

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK 1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przychody

Bardziej szczegółowo

A 1. A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

A 1. A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14 MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14 ST4-4820/164/2006 Zarząd Województwa Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2011 roku

I. Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2011 roku Informacja o wykorzystaniu środków publicznych przyznanych spółkom radiofonii i telewizji publicznej oraz kosztach realizowanej misji publicznej w I kwartale 2011 roku Zgodnie z art. 31b pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2014 ROK

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2014 ROK PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2014 ROK 1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine 26-27 June 2014, Kyiv, Ukraine "The Polish Book Institute. Presentation of the activities for libraries" /Instytut Książki. Prezentacja działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2015 Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku 1. dla jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl Fundusze europejskie na kulturę doświadczenia i przyszłość Karolina Tylus-Sowa Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Możliwości finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy. Tomasz Kukołowicz

Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy. Tomasz Kukołowicz Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy Tomasz Kukołowicz 1 Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy Tomasz Kukołowicz Wnioski Analiza danych dotyczących finansowania

Bardziej szczegółowo

3. Grupy wydatków. 3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego. 3.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

3. Grupy wydatków. 3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego. 3.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 3. Grupy wydatków 3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego 3.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego Planowana na 2015 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 41 Środowisko

Opinia na temat wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 41 Środowisko Warszawa, 2 lipca 2002 r. Opinia na temat wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 41 Środowisko Trzeba na wstępie zauważyć, że ustawa budżetowa na rok 2001 została opracowana z uwzględnieniem nowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Departament Budżetu i Efektywności Finansowej

BUDŻET Departament Budżetu i Efektywności Finansowej BUDŻET 2014 Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Spis treści 1. Jednostki organizacyjne resortu 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia 5. Dotacje 6. Fundusze celowe 7. Instytucje

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie środków publicznych w II kwartale 2009 roku.

I. Wykorzystanie środków publicznych w II kwartale 2009 roku. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych przyznanych spółkom radiofonii i telewizji publicznej oraz kosztach realizowanej misji publicznej w II kwartale 2009 roku Zgodnie z art. 31b pkt 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII / 125 / 11 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

UCHWAŁA NR XVII / 125 / 11 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok UCHWAŁA NR XVII / 125 / 11 RADY MIASTA LĘDZINY w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Jacek Mikuszewski Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.30 10.30 Założenia Programu oraz przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok PROJEKT UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R. Załącznik nr 8 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe Część Dział Rozdział Nazwa

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

W uchwale Nr 203/XXI/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budŝetowej Gminy Brzeziny na 2013r. dokonuje się następujących zmian:

W uchwale Nr 203/XXI/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budŝetowej Gminy Brzeziny na 2013r. dokonuje się następujących zmian: w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Brzeziny na 2013 rok. Uchwała Nr 212/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność 205.080,34zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo