ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY"

Transkrypt

1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY Opracowano na podstawie informacji i opracowania statystycznego z 2013 GUS, Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia, US Kraków, Ośrodka Statystyki Kultury KULTURA w 2012 r. Warszawa, 4 grudnia 2013 r.

2 WYDATKI PUBLICZNE NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego jako konstytucyjny organ państwa odpowiedzialny za kulturę stara się wypełniać rolę nie tylko koordynatora, ale również kreatora polityki kulturalnej, rozwija współpracę między samorządami, a pozostałymi podmiotami rządowymi pozostając przy tym otwartym na głosy społeczeństwa. Realizacja zawartych w Pakcie dla Kultury postulatów nie jest jedynym z celów, do których osiągnięcia dąży resort kultury, wykorzystując odpowiednio środki finansowe będące w dyspozycji resortu. Szereg działań postulowanych w Pakcie dla Kultury zostało podjętych we wcześniejszych latach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Między innymi zwiększono znaczenie Programów Ministra KiDN (najważniejszego źródła finansowania przedsięwzięć kulturalnych), trwały prace nad przyjętą w tym roku Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego, w 2007 r. uruchomiony został pierwszy program finansowania cyfryzacji dóbr kultury, w 2010 r. ustanowiony został Wieloletni Program Rządowy Kultura+, 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3 Ostatnich 6 lat to dobry czas dla polskiej kultury. W latach r. (zgodnie z projektem ustawy budżetowej) przeznaczymy na kulturę 23,1 miliarda zł ze środków budżetu państwa, funduszy celowych, wieloletnich programów rządowych oraz środków europejskich. Polska jest przy tym liderem w absorpcji środków europejskich przeznaczonych na kulturę. TABELA - Wydatki budżetowe na kulturę w latach (w mln zł) T R E Ś Ć 2008 r r r r r r. * Projekt 2014 r. SUMA Wydatki Cz dz. 921 u wszystkich dysponentów + budżet środków europejskich + fundusze celowe (kwota maksymalna) 2 603, , , , , , , ,2 - Udział w wyd. budżetu państwa (%) 0,95 0,96 1,08 1,05 1,14 1,18 1,17 *) - łącznie ze środkami otrzymanymi z rezerw celowych przez MKiDN przewidywane wykonanie MKiDN.

4 Wzrastają nie tylko wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, ale rośnie również udział wydatków budżetu państwa w ogólnych nakładach na kulturę w ich ujęciu łącznym (wydatków budżetu państwa i wydatków samorządów terytorialnych). Poniższe zestawienie prezentuje trzy metodologie liczenia wydatków publicznych jako nakłady na kulturę. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego są w każdym ujęciu jednakowe, różnie ujmowane są natomiast wydatki budżetu państwa. L.p. T R E Ś Ć 2010 r WYDATKI 2011 r r. 2011/ 2010 (w %) WYDATKI 2012/ 2011 (w %) Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego: 8 454, ,3 97, ,1 103,8 Wydatki budżetu państwa 1 448, ,7 103, ,0 114,9 udział budżetu państwa (w %) 17,1 18,1 20,0 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 82,9 81,9 80,0 Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i cz. 24 KiODN, z tego: 9 599, ,0 98, ,5 104,6 Wydatki budżetu państwa 2 593, ,4 105, ,4 112,4 udział budżetu państwa (w %) 27,0 28,8 31,0 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 73,0 71,2 69,0 Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i cz KiODN oraz fundusze celowe MKiDN, z tego: 9 805, ,6 98, ,5 104,9 Wydatki budżetu państwa 2 799, ,0 101, ,4 113,3 udział budżetu państwa (w %) 28,5 29,7 32,1 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 71,5 70,3 67,9

5 Należy pamiętać, iż na wydatki budżetu państwa w dziale 921 KiODN poza wydatkami będącymi w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego składają się również wydatki innych dysponentów: Ministrów i Wojewodów. Resort kultury nie ma wpływu na wielkości wydatków kierowanych na kulturę przez poszczególnych dysponentów, są oni w pełni autonomiczni w dysponowaniu wydatkami w ramach przydzielanych rokrocznie przez Ministra Finansów limitów. Wydatki w ramach działu 921 poza cz. 24 KiODN realizowane są m.in. w: - cz. 01 Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; - cz. 29 Obrona Narodowa; - cz. 43 Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne; - cz. 45 Sprawy Zagraniczne; - cz. 46 Zdrowie - cz. 85 Budżety wszystkich wojewodów.

6 Wydatki samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach

7 Wydatki samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach samorządów terytorialnych (łącznie z dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 6 847,0 mln zł, co stanowiło 3,8% ogólnych wydatków z budżetów samorządowych (w 2011 r. odpowiednio: 6 754,6 mln zł i 3,7%). W przeliczeniu na mieszkańca dało to kwotę 177,69 zł (w poszczególnych województwach od 135,00 zł do 240,23 zł).

8 Wydatki z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r. wg wybranych rozdziałów klasyfikacji budżetowej WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki budżetu państwa a Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego b w mln zł w % w mln zł w % WYDATKI OGÓŁEM x x Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym: , ,00 Kinematografia c 11 0,64 3 0,05 Polski Instytut Sztuki Filmowej 16 0,90 Działalność radiowa i telewizyjna 23 1,32 Muzea , ,22 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 136 7, ,81 Inna działalność na rzecz ochrony zabytków d 144 8,37 4 0,05 Galerie i biura wystaw artystycznych 16 0, ,73 Centra kultury i sztuki , ,87 Biblioteki 108 6, ,25 Archiwa 138 8,02 1 0,02 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 0, ,20 Teatry 168 9, ,56 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 57 3, ,32 a) Łącznie z transferami do jednostek samorządu terytorialnego. b) Łącznie z transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. c) Produkcja i opracowywanie filmów, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, zadania w zakresie kinematografii. d) Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, ROPWiM, Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

9 Struktura wydatków w 2012 r. na poszczególne rodzaje instytucji kultury i formy działalności kulturalnej w wydatkach budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego jest podobna do struktury tych wydatków w latach poprzednich. Największą część wydatków z budżetu państwa przeznaczono na funkcjonowanie muzeów 25,7% oraz ochronę i konserwację zabytków 16,3%.

10 Struktura wydatków 2012 r. na poszczególne rodzaje instytucji kultury i formy działalności kulturalnej w wydatkach budżetów samorządów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego również jest podobna do struktury tych wydatków w latach poprzednich. Najwięcej wydano na działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic 29,2 % oraz bibliotek 17,3%.

11 Wydatki na kulturę w gospodarstwach domowych W 2012 r. udział wydatków na kulturę w łącznych rocznych wydatkach gospodarstw domowych wzrósł nieznacznie w porównaniu z 2011 r. i wyniósł 3,4% (w roku poprzednim 3,3%). Nie zmieniła się rozpiętość odsetka tych wydatków w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych. Podobnie jak w 2011 r. odsetek ten wahał się między 2,4% (rolnicy) a 3,6% (emeryci i renciści), przy czym w gospodarstwach pracujących na własny rachunek udział wydatków na kulturę obniżył się o 0,2 p. proc. w porównaniu z 2011 r. Przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2012 r. osiągnęły 428,28 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Ich wartość nominalna w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 5,6% i była wyższa we wszystkich typach gospodarstw domowych. W 2012 r. podobnie jak w latach poprzednich najwyższe wydatki na kulturę związane były z: - korzystaniem z mediów, szczególnie elektronicznych, - zakupem odbiorników telewizyjnych, - zakupem gazet i czasopism, - zakupem książek i innych wydawnictw (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki), - zakupem biletów wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kina.

12 Przeciętne wydatki na kulturę na osobę rocznie w gospodarstwach domowych w latach Struktura wydatków gospodarstw domowych na kulturę w 2012 r.

13 Wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego Wydatki budżetu państwa na kulturę oscylowały w poszczególnych latach w przedziale od 0,49% do 0,56% ogólnych wydatków budżetu państwa, przybierając jednak zdecydowanie częściej wartość powyżej 0,50%. Szacując łączne wydatki budżetu państwa na kulturę należy uwzględnić wydatki cz. 24 KiODN oraz wydatki działu 921 u wszystkich pozostałych dysponentów. Tak skalkulowane roczne wydatki na kulturę w ostatnich latach oscylowały w przedziale od 0,88% do 1,0% ogólnych wydatków budżetu państwa, osiągając wartość 1,0% w zaplanowanych wydatkach na roku Nakłady na kulturę z budżetu państwa od kilku lat wykazują tendencję wzrostową. Ponadto według metodologii łącznego ujęcia wydatków na kulturę jako sumy wydatków budżetu państwa i wydatków budżetu środków europejskich cz KiODN i działu 921 u wszystkich dysponentów (resorty i wojewodowie) oraz fundusze celowe możemy szacować, iż nakłady na kulturę stanowią ponad 1% ogólnych wydatków budżetu państwa, osiągając rekordową wartość 1,18 % w 2013 r. (z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków cz. 24 na dzień 30 listopada br.).

14 Wydatki budżetu państwa na kulturę w latach (w mln zł) Prezentowane poniżej wskaźniki odzwierciedlają stały wzrost wydatków będących w dyspozycji Ministra KiDN. T R E Ś Ć 2010 r r r r.* 2014 r. projekt WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA , , , , ,4 WYDATKI - cz KiODN łącznie z funduszami celowymi 2 138, , , , ,4 1. Metodologia Obywateli Kultury + Fundusze celowe. - FPK 205,1 117,1 157,6 195,9 158,0 - FPT 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 udział w wyd. budżetu państwa (w%) 0,73 0,81 0,89 0,91 0,89 1. Najwyższa kwota bez środków europejskich, osiągamy 1% w 2014r. Nakłady na kulturę (wydatki cz. 24 -KiODN oraz działu 921 u pozostałych dysponentów) udział w wyd. budżetu państwa (w%) 2 593, , , , ,0 0,88 0,90 0,97 0,96 1,00 *) - łącznie ze środkami otrzymanymi z rezerw celowych przez MKiDN przewidywane wykonanie MKiDN.

15 Środki do dyspozycji Ministra KiDN w latach (w mln zł) Treść Przewidywane wykonanie 2014 Projekt Wskaźniki % Wydatki Funduszu Promocji Kultury 205,1 117,1 157,6 195,9 158,0 57,1 134,6 124,3 80,7 Wydatki Funduszu Promocji Twórczości Wydatki budżetu państwa w cz. 24 KiODN Wydatki budżetu środków europejskich w cz.24 KiODN Ogółem środki MKiDN 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 83,3 80,0 175,0 71, , , , , ,6 105,5 114,4 102,3 103,0 372,5 324,0 394,2 533,5 399,0 87,0 121,7 135,3 74, , , , , ,1 99,8 116,0 107,2 97,7

16 Wydatki cz. 24 KiODN w podziale na poszczególne działy budżetowe (w mln zł) DZIAŁ 2012 r r r. Plan ustawa Wykonanie Plan ustawa Przewidywane wykonanie Projekt Cz. 24 KiODN, w tym: Administracja publiczna Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzoruje, finansuje lub współfinansuje: w ramach wydatków działu 921: - 34 archiwa państwowe - 8 państwowych instytucji kultury (w tym 5 przekształconych z instytucji filmowych) - Fundację - Narodowy Zakład im. Ossolińskich - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - 30 współprowadzonych z samorządami instytucji kultury (w 2013 roku do liczby współprowadzonych dołączyło Muzeum PRL-u w Krakowie) - Polski Instytut Sztuki Filmowej - Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - oraz zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki kulturalnej, w ramach wydatków działu 801 i 854: placówek oświatowych, burs i internatów - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych - Centrum Edukacji Artystycznej w ramach wydatków działu 803: - 19 uczelni artystycznych.

18 Wydatki cz. 24 KiODN w podziale na bieżące, majątkowe i współfinansowanie projektów z udziałem UE (w mln zł) RODZAJ WYDATKÓW 2012 r r r. Plan Wykonanie Plan Przewidywane wykonanie Projekt Cz. 24 KiODN, z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem UE Wzrost wydatków cz. 24 w roku 2013 jest odzwierciedleniem wzrostu wydatków bieżących i majątkowych - średnio o 3,6%. W ramach wydatków bieżących 2013 roku największy wzrost w stosunku do wykonania 2012 r. wykazują: - wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrost o 4,6% (w stosunku do ustawy 2013 r. wzrost o 3,8%), w tym w szczególności wydatki szkół artystycznych I i II stopnia wzrost o 6,0%, - dotacje i subwencje wzrost o 2,9% (w stosunku do ustawy 2013 r. wzrost o 2,5%), w tym w szczególności dotacje dla artystycznych uczelni wyższych wzrost o 8,5%.

19 Tak znaczący wzrost wydatków bieżących jednostek budżetowych jest wynikiem wzrostu tych wydatków w szkołach artystycznych I i II stopnia wzrost o 6%. Dzięki współpracy MKiDN oraz MEN, od 2009 r. wdrażana jest reforma, która przywraca muzykę i plastykę jako odrębne, obligatoryjne przedmioty w nauczaniu powszechnym w szkołach podstawowych. W pełnym cyklu kształcenia każde dziecko odbywa 345 godzin edukacji kulturalnej. Już w roku szkolnym 2014/2015 reforma obejmie wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W latach powstało 51 nowych publicznych szkół artystycznych (muzycznych i plastycznych) I i II stopnia, które cieszą się nieustającym powodzeniem. Obecnie uczęszcza do nich ponad 90 tys. dzieci (w 2007 r. 74 tys.). Absolwenci tych szkół będą w przyszłości świadomymi odbiorcami kultury, ale także bardziej wrażliwymi na sztukę, twórczymi osobami, których zdolności będą miały pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki, w tym sektora kreatywnego.

20 Polska jest w ostatnich latach placem budowy. W latach przeznaczyliśmy na szeroko pojętą infrastrukturę kultury blisko 5 mld zł. Do końca 2015 r. kwota ta zbliży się do 6 mld zł. Szczególnie pomocne w działaniach poszerzających infrastrukturę kultury były środki europejskie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto podkreślić, że jako jedyne państwo europejskie zrealizowaliśmy, bądź realizujemy 5 kluczowych projektów w obszarze kultury o wartości przekraczającej 200 mln zł każdy: Centrum Nauki Kopernik, Europejskie Centrum Solidarności, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Opera Podlaska w Białymstoku.

21 Środki europejskie dodatkowe źródło finansowania kultury W 2013 r. w ramach wydatków cz. 24 KiODN realizacja projektów z udziałem środków europejskich wyniesie 602 mln zł (w 2012 r mln zł), z tego: w ramach wydatków budżetu państwa 69 mln zł (w 2012 r mln zł), w tym środki europejskie 8 mln zł (w 2012 r. 43 mln zł), w ramach budżetu środków europejskich 534 mln zł (w 2012 r. 283 mln zł) są to w całości środki europejskie. Na rok 2014 w ramach wydatków cz. 24 KiODN zaplanowano natomiast środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 457 mln zł, z tego: w ramach wydatków budżetu państwa 58 mln zł, w tym środki europejskie 11 mln zł, w ramach budżetu środków europejskich 399 mln zł są to w całości środki europejskie.

22 Warto też wymienić inwestycje finansowane w całości z budżetu państwa, których ukończenie będzie miało co najmniej dwojakie korzyści: rozwoju infrastruktury kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Inwestycjami tymi są inwestycje realizowane w archiwach państwowych. Nazwa zadania Nakłady finansowe (w tys. zł) w latach realizacji inwestycji Koszt Budowa nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Radomiu i lata następne całkowity inwestycji (w tys. zł) % pokrycia kosztów ze środków MKiDN % % % Budowa nowego budynku w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego 39 na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice Zmiana funkcji budynku Warsztatu Zespołu Szkół Elektronicznych na Oddział Archiwum Państwowego w Bolesławcu przy ul. Bankowej 6B Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie % % %

23 Środki bieżące w budżecie resortu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane w grupie wydatków dotacje - to dotacje podmiotowe i celowe na zadania zlecone dla podległych i nadzorowanych podmiotów, jak również dotacje celowe udzielane w ramach Programów Ministra, w tym na działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych. W latach na ochronę zabytków przeznaczono 1,4 mld zł. Dzięki działaniom Ministerstwa możliwa była wyraźna poprawa stanu prawie 2600 obiektów. W dziedzinie ochrony zabytków Rząd Rzeczypospolitej podejmuje działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych, udostępnianie na cele publiczne, działania edukacyjne, tworzenie systemu instytucji skutecznie egzekwujących przepisy prawa. Podstawowym elementem tej polityki jest prowadzenie programów finansujących zadania związane z ochroną zabytków zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych (Program Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej, Programy EOG i Mechanizm Norweski, Priorytety Ochrona zabytków i Dziedzictwo kulturowe w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

24 W celu ochrony dziedzictwa narodowego i zapewniania coraz łatwiejszego dostępu do kultury (poprzez digitalizację i udostępnianie w sieci), w 2007 r. uruchomiony został pierwszy program Ministra KiDN do finansowania cyfryzacji dóbr kultury, a w 2010 r. ustanowiony został Wieloletni Program Rządowy Kultura+. Program składa się z 2 priorytetów: Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek (operator: Instytut Książki) Digitalizacja (operator: Narodowy Instytut Audiowizualny). 1) Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek - celem priorytetu jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową tych placówek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach miejskich (do 50 tysięcy mieszkańców). Do roku 2015 przeznaczymy na ten cel 150 mln zł. Do 30 września 2013 r. liczba budowanych lub modernizowanych bibliotek gminnych wynosi już 222 (z tego zakończono 28 projektów) za łączną kwotę 127,6 mln zł.

25 2) Digitalizacja - założeniem jest digitalizacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury jej służącej. Wraz z NInA Centra Kompetencji stanowią: Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Budżet priorytetu wynosi 120 mln zł, z czego blisko 41 mln zł przeznaczono na prace związane z digitalizacją w ramach Centrów Kompetencji, a ponad 79 mln zł - na projekty państwowych i samorządowych instytucji kultury, Archiwów Państwowych i dotychczasowych instytucji filmowych. Do końca września 2013 r. zrealizowano 119 projektów na łączną kwotę 53,9 mln zł. W całej Polsce powstaje sieć pracowni digitalizacyjnych w sumie - 64), dofinansowano też wiele projektów digitalizacji i udostępniania zbiorów w Internecie. - BN udostępnia zbiory na portalu gdzie w wolnym dostępie jest 70 tys. publikacji. Plany do końca br. zakładają 200 tys. - NInA na udostępnia 2333 materiały audiowizualne, na które składają się filmy i audycje o kulturze, spektakle teatralne, animacje, filmy dokumentalne, koncerty i słuchowiska. - NAC w serwisie udostępnia prawie 8 mln skanów materiałów archiwalnych.

26 Dotacje na wydatki bieżące w budżecie MKiDN w 2012 r. wzrosły w porównaniu do 2011 roku o 21,5% i do tego czasu utrzymują się na zbliżonym poziomie (w 2013 r. w porównaniu do roku 2012 wzrost o 0,5%) i wynoszą mln zł. W powyższej kwocie dotacje podmiotowe to 738 mln zł. Pozostała kwota to dotacje celowe, w tym realizowane w ramach Programów Ministra. Programy Ministra KiDN to podstawowe narzędzie wspierania przedsięwzięć z zakresu kultury. Mogą do nich aplikować: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W 2013 r. złożono blisko 8,5 tys. wniosków, z czego ponad 2,5 tys. uzyskało dofinansowanie. Znaczna część środków, z których wspierane są przedsięwzięcia kulturalne pochodzi z Funduszu Promocji Kultury. Łączne kwoty dofinansowań rosną systematycznie od kilku lat. Środki przyznane w ramach Programów Ministra w latach : Rok 2011 kwota przyznanych dotacji mln zł Rok 2012 kwota przyznanych dotacji - 292,6 mln zł Rok 2013 kwota zatwierdzonych dotacji mln zł Rok 2014 zatwierdzony budżet podstawowy - 251,06 mln zł (kwota jest niższa niż w 2013 r., ponieważ nie zawiera środków, które zostają przyznane w odwołaniach. Analogiczna kwota bazowa wynosiła w 2013 r mln zł. Jednocześnie należy wymienić kwotę zł, jako sumę wartości alokacji Programów Ministra, programów własnych instytucji podległych MKiDN oraz kwoty przewidzianej na odwołania, która może jeszcze się zwiększyć w 2014 r.).

27 Dziękuję za uwagę.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 roku rząd - wspólnie z partnerami społecznymi - w ramach negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo