ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY"

Transkrypt

1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY Opracowano na podstawie informacji i opracowania statystycznego z 2013 GUS, Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia, US Kraków, Ośrodka Statystyki Kultury KULTURA w 2012 r. Warszawa, 4 grudnia 2013 r.

2 WYDATKI PUBLICZNE NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego jako konstytucyjny organ państwa odpowiedzialny za kulturę stara się wypełniać rolę nie tylko koordynatora, ale również kreatora polityki kulturalnej, rozwija współpracę między samorządami, a pozostałymi podmiotami rządowymi pozostając przy tym otwartym na głosy społeczeństwa. Realizacja zawartych w Pakcie dla Kultury postulatów nie jest jedynym z celów, do których osiągnięcia dąży resort kultury, wykorzystując odpowiednio środki finansowe będące w dyspozycji resortu. Szereg działań postulowanych w Pakcie dla Kultury zostało podjętych we wcześniejszych latach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Między innymi zwiększono znaczenie Programów Ministra KiDN (najważniejszego źródła finansowania przedsięwzięć kulturalnych), trwały prace nad przyjętą w tym roku Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego, w 2007 r. uruchomiony został pierwszy program finansowania cyfryzacji dóbr kultury, w 2010 r. ustanowiony został Wieloletni Program Rządowy Kultura+, 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3 Ostatnich 6 lat to dobry czas dla polskiej kultury. W latach r. (zgodnie z projektem ustawy budżetowej) przeznaczymy na kulturę 23,1 miliarda zł ze środków budżetu państwa, funduszy celowych, wieloletnich programów rządowych oraz środków europejskich. Polska jest przy tym liderem w absorpcji środków europejskich przeznaczonych na kulturę. TABELA - Wydatki budżetowe na kulturę w latach (w mln zł) T R E Ś Ć 2008 r r r r r r. * Projekt 2014 r. SUMA Wydatki Cz dz. 921 u wszystkich dysponentów + budżet środków europejskich + fundusze celowe (kwota maksymalna) 2 603, , , , , , , ,2 - Udział w wyd. budżetu państwa (%) 0,95 0,96 1,08 1,05 1,14 1,18 1,17 *) - łącznie ze środkami otrzymanymi z rezerw celowych przez MKiDN przewidywane wykonanie MKiDN.

4 Wzrastają nie tylko wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, ale rośnie również udział wydatków budżetu państwa w ogólnych nakładach na kulturę w ich ujęciu łącznym (wydatków budżetu państwa i wydatków samorządów terytorialnych). Poniższe zestawienie prezentuje trzy metodologie liczenia wydatków publicznych jako nakłady na kulturę. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego są w każdym ujęciu jednakowe, różnie ujmowane są natomiast wydatki budżetu państwa. L.p. T R E Ś Ć 2010 r WYDATKI 2011 r r. 2011/ 2010 (w %) WYDATKI 2012/ 2011 (w %) Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego: 8 454, ,3 97, ,1 103,8 Wydatki budżetu państwa 1 448, ,7 103, ,0 114,9 udział budżetu państwa (w %) 17,1 18,1 20,0 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 82,9 81,9 80,0 Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i cz. 24 KiODN, z tego: 9 599, ,0 98, ,5 104,6 Wydatki budżetu państwa 2 593, ,4 105, ,4 112,4 udział budżetu państwa (w %) 27,0 28,8 31,0 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 73,0 71,2 69,0 Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i cz KiODN oraz fundusze celowe MKiDN, z tego: 9 805, ,6 98, ,5 104,9 Wydatki budżetu państwa 2 799, ,0 101, ,4 113,3 udział budżetu państwa (w %) 28,5 29,7 32,1 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 7 006, ,6 96, ,1 101,4 udział JST (w %) 71,5 70,3 67,9

5 Należy pamiętać, iż na wydatki budżetu państwa w dziale 921 KiODN poza wydatkami będącymi w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego składają się również wydatki innych dysponentów: Ministrów i Wojewodów. Resort kultury nie ma wpływu na wielkości wydatków kierowanych na kulturę przez poszczególnych dysponentów, są oni w pełni autonomiczni w dysponowaniu wydatkami w ramach przydzielanych rokrocznie przez Ministra Finansów limitów. Wydatki w ramach działu 921 poza cz. 24 KiODN realizowane są m.in. w: - cz. 01 Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; - cz. 29 Obrona Narodowa; - cz. 43 Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne; - cz. 45 Sprawy Zagraniczne; - cz. 46 Zdrowie - cz. 85 Budżety wszystkich wojewodów.

6 Wydatki samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach

7 Wydatki samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach samorządów terytorialnych (łącznie z dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 6 847,0 mln zł, co stanowiło 3,8% ogólnych wydatków z budżetów samorządowych (w 2011 r. odpowiednio: 6 754,6 mln zł i 3,7%). W przeliczeniu na mieszkańca dało to kwotę 177,69 zł (w poszczególnych województwach od 135,00 zł do 240,23 zł).

8 Wydatki z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r. wg wybranych rozdziałów klasyfikacji budżetowej WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki budżetu państwa a Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego b w mln zł w % w mln zł w % WYDATKI OGÓŁEM x x Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym: , ,00 Kinematografia c 11 0,64 3 0,05 Polski Instytut Sztuki Filmowej 16 0,90 Działalność radiowa i telewizyjna 23 1,32 Muzea , ,22 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 136 7, ,81 Inna działalność na rzecz ochrony zabytków d 144 8,37 4 0,05 Galerie i biura wystaw artystycznych 16 0, ,73 Centra kultury i sztuki , ,87 Biblioteki 108 6, ,25 Archiwa 138 8,02 1 0,02 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 0, ,20 Teatry 168 9, ,56 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 57 3, ,32 a) Łącznie z transferami do jednostek samorządu terytorialnego. b) Łącznie z transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. c) Produkcja i opracowywanie filmów, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, zadania w zakresie kinematografii. d) Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, ROPWiM, Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

9 Struktura wydatków w 2012 r. na poszczególne rodzaje instytucji kultury i formy działalności kulturalnej w wydatkach budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego jest podobna do struktury tych wydatków w latach poprzednich. Największą część wydatków z budżetu państwa przeznaczono na funkcjonowanie muzeów 25,7% oraz ochronę i konserwację zabytków 16,3%.

10 Struktura wydatków 2012 r. na poszczególne rodzaje instytucji kultury i formy działalności kulturalnej w wydatkach budżetów samorządów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego również jest podobna do struktury tych wydatków w latach poprzednich. Najwięcej wydano na działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic 29,2 % oraz bibliotek 17,3%.

11 Wydatki na kulturę w gospodarstwach domowych W 2012 r. udział wydatków na kulturę w łącznych rocznych wydatkach gospodarstw domowych wzrósł nieznacznie w porównaniu z 2011 r. i wyniósł 3,4% (w roku poprzednim 3,3%). Nie zmieniła się rozpiętość odsetka tych wydatków w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych. Podobnie jak w 2011 r. odsetek ten wahał się między 2,4% (rolnicy) a 3,6% (emeryci i renciści), przy czym w gospodarstwach pracujących na własny rachunek udział wydatków na kulturę obniżył się o 0,2 p. proc. w porównaniu z 2011 r. Przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2012 r. osiągnęły 428,28 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Ich wartość nominalna w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 5,6% i była wyższa we wszystkich typach gospodarstw domowych. W 2012 r. podobnie jak w latach poprzednich najwyższe wydatki na kulturę związane były z: - korzystaniem z mediów, szczególnie elektronicznych, - zakupem odbiorników telewizyjnych, - zakupem gazet i czasopism, - zakupem książek i innych wydawnictw (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki), - zakupem biletów wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kina.

12 Przeciętne wydatki na kulturę na osobę rocznie w gospodarstwach domowych w latach Struktura wydatków gospodarstw domowych na kulturę w 2012 r.

13 Wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego Wydatki budżetu państwa na kulturę oscylowały w poszczególnych latach w przedziale od 0,49% do 0,56% ogólnych wydatków budżetu państwa, przybierając jednak zdecydowanie częściej wartość powyżej 0,50%. Szacując łączne wydatki budżetu państwa na kulturę należy uwzględnić wydatki cz. 24 KiODN oraz wydatki działu 921 u wszystkich pozostałych dysponentów. Tak skalkulowane roczne wydatki na kulturę w ostatnich latach oscylowały w przedziale od 0,88% do 1,0% ogólnych wydatków budżetu państwa, osiągając wartość 1,0% w zaplanowanych wydatkach na roku Nakłady na kulturę z budżetu państwa od kilku lat wykazują tendencję wzrostową. Ponadto według metodologii łącznego ujęcia wydatków na kulturę jako sumy wydatków budżetu państwa i wydatków budżetu środków europejskich cz KiODN i działu 921 u wszystkich dysponentów (resorty i wojewodowie) oraz fundusze celowe możemy szacować, iż nakłady na kulturę stanowią ponad 1% ogólnych wydatków budżetu państwa, osiągając rekordową wartość 1,18 % w 2013 r. (z uwzględnieniem przewidywanego wykonania wydatków cz. 24 na dzień 30 listopada br.).

14 Wydatki budżetu państwa na kulturę w latach (w mln zł) Prezentowane poniżej wskaźniki odzwierciedlają stały wzrost wydatków będących w dyspozycji Ministra KiDN. T R E Ś Ć 2010 r r r r.* 2014 r. projekt WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA , , , , ,4 WYDATKI - cz KiODN łącznie z funduszami celowymi 2 138, , , , ,4 1. Metodologia Obywateli Kultury + Fundusze celowe. - FPK 205,1 117,1 157,6 195,9 158,0 - FPT 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 udział w wyd. budżetu państwa (w%) 0,73 0,81 0,89 0,91 0,89 1. Najwyższa kwota bez środków europejskich, osiągamy 1% w 2014r. Nakłady na kulturę (wydatki cz. 24 -KiODN oraz działu 921 u pozostałych dysponentów) udział w wyd. budżetu państwa (w%) 2 593, , , , ,0 0,88 0,90 0,97 0,96 1,00 *) - łącznie ze środkami otrzymanymi z rezerw celowych przez MKiDN przewidywane wykonanie MKiDN.

15 Środki do dyspozycji Ministra KiDN w latach (w mln zł) Treść Przewidywane wykonanie 2014 Projekt Wskaźniki % Wydatki Funduszu Promocji Kultury 205,1 117,1 157,6 195,9 158,0 57,1 134,6 124,3 80,7 Wydatki Funduszu Promocji Twórczości Wydatki budżetu państwa w cz. 24 KiODN Wydatki budżetu środków europejskich w cz.24 KiODN Ogółem środki MKiDN 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 83,3 80,0 175,0 71, , , , , ,6 105,5 114,4 102,3 103,0 372,5 324,0 394,2 533,5 399,0 87,0 121,7 135,3 74, , , , , ,1 99,8 116,0 107,2 97,7

16 Wydatki cz. 24 KiODN w podziale na poszczególne działy budżetowe (w mln zł) DZIAŁ 2012 r r r. Plan ustawa Wykonanie Plan ustawa Przewidywane wykonanie Projekt Cz. 24 KiODN, w tym: Administracja publiczna Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzoruje, finansuje lub współfinansuje: w ramach wydatków działu 921: - 34 archiwa państwowe - 8 państwowych instytucji kultury (w tym 5 przekształconych z instytucji filmowych) - Fundację - Narodowy Zakład im. Ossolińskich - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - 30 współprowadzonych z samorządami instytucji kultury (w 2013 roku do liczby współprowadzonych dołączyło Muzeum PRL-u w Krakowie) - Polski Instytut Sztuki Filmowej - Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - oraz zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki kulturalnej, w ramach wydatków działu 801 i 854: placówek oświatowych, burs i internatów - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych - Centrum Edukacji Artystycznej w ramach wydatków działu 803: - 19 uczelni artystycznych.

18 Wydatki cz. 24 KiODN w podziale na bieżące, majątkowe i współfinansowanie projektów z udziałem UE (w mln zł) RODZAJ WYDATKÓW 2012 r r r. Plan Wykonanie Plan Przewidywane wykonanie Projekt Cz. 24 KiODN, z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem UE Wzrost wydatków cz. 24 w roku 2013 jest odzwierciedleniem wzrostu wydatków bieżących i majątkowych - średnio o 3,6%. W ramach wydatków bieżących 2013 roku największy wzrost w stosunku do wykonania 2012 r. wykazują: - wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrost o 4,6% (w stosunku do ustawy 2013 r. wzrost o 3,8%), w tym w szczególności wydatki szkół artystycznych I i II stopnia wzrost o 6,0%, - dotacje i subwencje wzrost o 2,9% (w stosunku do ustawy 2013 r. wzrost o 2,5%), w tym w szczególności dotacje dla artystycznych uczelni wyższych wzrost o 8,5%.

19 Tak znaczący wzrost wydatków bieżących jednostek budżetowych jest wynikiem wzrostu tych wydatków w szkołach artystycznych I i II stopnia wzrost o 6%. Dzięki współpracy MKiDN oraz MEN, od 2009 r. wdrażana jest reforma, która przywraca muzykę i plastykę jako odrębne, obligatoryjne przedmioty w nauczaniu powszechnym w szkołach podstawowych. W pełnym cyklu kształcenia każde dziecko odbywa 345 godzin edukacji kulturalnej. Już w roku szkolnym 2014/2015 reforma obejmie wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W latach powstało 51 nowych publicznych szkół artystycznych (muzycznych i plastycznych) I i II stopnia, które cieszą się nieustającym powodzeniem. Obecnie uczęszcza do nich ponad 90 tys. dzieci (w 2007 r. 74 tys.). Absolwenci tych szkół będą w przyszłości świadomymi odbiorcami kultury, ale także bardziej wrażliwymi na sztukę, twórczymi osobami, których zdolności będą miały pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki, w tym sektora kreatywnego.

20 Polska jest w ostatnich latach placem budowy. W latach przeznaczyliśmy na szeroko pojętą infrastrukturę kultury blisko 5 mld zł. Do końca 2015 r. kwota ta zbliży się do 6 mld zł. Szczególnie pomocne w działaniach poszerzających infrastrukturę kultury były środki europejskie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto podkreślić, że jako jedyne państwo europejskie zrealizowaliśmy, bądź realizujemy 5 kluczowych projektów w obszarze kultury o wartości przekraczającej 200 mln zł każdy: Centrum Nauki Kopernik, Europejskie Centrum Solidarności, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Opera Podlaska w Białymstoku.

21 Środki europejskie dodatkowe źródło finansowania kultury W 2013 r. w ramach wydatków cz. 24 KiODN realizacja projektów z udziałem środków europejskich wyniesie 602 mln zł (w 2012 r mln zł), z tego: w ramach wydatków budżetu państwa 69 mln zł (w 2012 r mln zł), w tym środki europejskie 8 mln zł (w 2012 r. 43 mln zł), w ramach budżetu środków europejskich 534 mln zł (w 2012 r. 283 mln zł) są to w całości środki europejskie. Na rok 2014 w ramach wydatków cz. 24 KiODN zaplanowano natomiast środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 457 mln zł, z tego: w ramach wydatków budżetu państwa 58 mln zł, w tym środki europejskie 11 mln zł, w ramach budżetu środków europejskich 399 mln zł są to w całości środki europejskie.

22 Warto też wymienić inwestycje finansowane w całości z budżetu państwa, których ukończenie będzie miało co najmniej dwojakie korzyści: rozwoju infrastruktury kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Inwestycjami tymi są inwestycje realizowane w archiwach państwowych. Nazwa zadania Nakłady finansowe (w tys. zł) w latach realizacji inwestycji Koszt Budowa nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Radomiu i lata następne całkowity inwestycji (w tys. zł) % pokrycia kosztów ze środków MKiDN % % % Budowa nowego budynku w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego 39 na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice Zmiana funkcji budynku Warsztatu Zespołu Szkół Elektronicznych na Oddział Archiwum Państwowego w Bolesławcu przy ul. Bankowej 6B Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie % % %

23 Środki bieżące w budżecie resortu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane w grupie wydatków dotacje - to dotacje podmiotowe i celowe na zadania zlecone dla podległych i nadzorowanych podmiotów, jak również dotacje celowe udzielane w ramach Programów Ministra, w tym na działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych. W latach na ochronę zabytków przeznaczono 1,4 mld zł. Dzięki działaniom Ministerstwa możliwa była wyraźna poprawa stanu prawie 2600 obiektów. W dziedzinie ochrony zabytków Rząd Rzeczypospolitej podejmuje działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych, udostępnianie na cele publiczne, działania edukacyjne, tworzenie systemu instytucji skutecznie egzekwujących przepisy prawa. Podstawowym elementem tej polityki jest prowadzenie programów finansujących zadania związane z ochroną zabytków zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych (Program Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej, Programy EOG i Mechanizm Norweski, Priorytety Ochrona zabytków i Dziedzictwo kulturowe w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

24 W celu ochrony dziedzictwa narodowego i zapewniania coraz łatwiejszego dostępu do kultury (poprzez digitalizację i udostępnianie w sieci), w 2007 r. uruchomiony został pierwszy program Ministra KiDN do finansowania cyfryzacji dóbr kultury, a w 2010 r. ustanowiony został Wieloletni Program Rządowy Kultura+. Program składa się z 2 priorytetów: Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek (operator: Instytut Książki) Digitalizacja (operator: Narodowy Instytut Audiowizualny). 1) Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek - celem priorytetu jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową tych placówek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach miejskich (do 50 tysięcy mieszkańców). Do roku 2015 przeznaczymy na ten cel 150 mln zł. Do 30 września 2013 r. liczba budowanych lub modernizowanych bibliotek gminnych wynosi już 222 (z tego zakończono 28 projektów) za łączną kwotę 127,6 mln zł.

25 2) Digitalizacja - założeniem jest digitalizacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury jej służącej. Wraz z NInA Centra Kompetencji stanowią: Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Budżet priorytetu wynosi 120 mln zł, z czego blisko 41 mln zł przeznaczono na prace związane z digitalizacją w ramach Centrów Kompetencji, a ponad 79 mln zł - na projekty państwowych i samorządowych instytucji kultury, Archiwów Państwowych i dotychczasowych instytucji filmowych. Do końca września 2013 r. zrealizowano 119 projektów na łączną kwotę 53,9 mln zł. W całej Polsce powstaje sieć pracowni digitalizacyjnych w sumie - 64), dofinansowano też wiele projektów digitalizacji i udostępniania zbiorów w Internecie. - BN udostępnia zbiory na portalu gdzie w wolnym dostępie jest 70 tys. publikacji. Plany do końca br. zakładają 200 tys. - NInA na udostępnia 2333 materiały audiowizualne, na które składają się filmy i audycje o kulturze, spektakle teatralne, animacje, filmy dokumentalne, koncerty i słuchowiska. - NAC w serwisie udostępnia prawie 8 mln skanów materiałów archiwalnych.

26 Dotacje na wydatki bieżące w budżecie MKiDN w 2012 r. wzrosły w porównaniu do 2011 roku o 21,5% i do tego czasu utrzymują się na zbliżonym poziomie (w 2013 r. w porównaniu do roku 2012 wzrost o 0,5%) i wynoszą mln zł. W powyższej kwocie dotacje podmiotowe to 738 mln zł. Pozostała kwota to dotacje celowe, w tym realizowane w ramach Programów Ministra. Programy Ministra KiDN to podstawowe narzędzie wspierania przedsięwzięć z zakresu kultury. Mogą do nich aplikować: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W 2013 r. złożono blisko 8,5 tys. wniosków, z czego ponad 2,5 tys. uzyskało dofinansowanie. Znaczna część środków, z których wspierane są przedsięwzięcia kulturalne pochodzi z Funduszu Promocji Kultury. Łączne kwoty dofinansowań rosną systematycznie od kilku lat. Środki przyznane w ramach Programów Ministra w latach : Rok 2011 kwota przyznanych dotacji mln zł Rok 2012 kwota przyznanych dotacji - 292,6 mln zł Rok 2013 kwota zatwierdzonych dotacji mln zł Rok 2014 zatwierdzony budżet podstawowy - 251,06 mln zł (kwota jest niższa niż w 2013 r., ponieważ nie zawiera środków, które zostają przyznane w odwołaniach. Analogiczna kwota bazowa wynosiła w 2013 r mln zł. Jednocześnie należy wymienić kwotę zł, jako sumę wartości alokacji Programów Ministra, programów własnych instytucji podległych MKiDN oraz kwoty przewidzianej na odwołania, która może jeszcze się zwiększyć w 2014 r.).

27 Dziękuję za uwagę.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

14 MAJA 2012 PAKT DLA KULTURY ROK PÓŹNIEJ

14 MAJA 2012 PAKT DLA KULTURY ROK PÓŹNIEJ 14 MAJA 2012 PAKT DLA KULTURY ROK PÓŹNIEJ Pakt dla Kultury został podpisany 14 maja2011 r. przez Premiera Donalda Tuska i ruch społeczny Obywatele Kultury, w obecności ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2013 r.

Wydatki na kulturę w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, 1 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wydatki na kulturę w 2013 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę () Wg stanu na dzień 31.12.2008 1. Wydatki budżetu miasta/gminy

Bardziej szczegółowo

I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O M I N I S T E R S T W O K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I DZIALE 921 KULTURA I

Bardziej szczegółowo

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł.

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł. XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

A 1. A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

A 1. A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006 Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry 19 października 2006 Finansowanie, a ekonomia Dobro publiczne, a dobro prywatne: dotacja produkcji versus dotacja konsumpcji /bilet do kina? do teatru?

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK 1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przychody

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14 MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14 ST4-4820/164/2006 Zarząd Województwa Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl Fundusze europejskie na kulturę doświadczenia i przyszłość Karolina Tylus-Sowa Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Możliwości finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2015 Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku 1. dla jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

3. Grupy wydatków. 3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego. 3.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

3. Grupy wydatków. 3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego. 3.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 3. Grupy wydatków 3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego 3.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego Planowana na 2015 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2014 ROK

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2014 ROK PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2014 ROK 1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine 26-27 June 2014, Kyiv, Ukraine "The Polish Book Institute. Presentation of the activities for libraries" /Instytut Książki. Prezentacja działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy. Tomasz Kukołowicz

Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy. Tomasz Kukołowicz Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy Tomasz Kukołowicz 1 Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy Tomasz Kukołowicz Wnioski Analiza danych dotyczących finansowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2011 roku

I. Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2011 roku Informacja o wykorzystaniu środków publicznych przyznanych spółkom radiofonii i telewizji publicznej oraz kosztach realizowanej misji publicznej w I kwartale 2011 roku Zgodnie z art. 31b pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok PROJEKT UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006 Finansowanie instytucji kultury -środki unijne 16 listopada 2006 Środki europejskie Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG Rozdzielane na poziomie kraju: sektorowe programy operacyjne regionalne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z obszaru kultury

Finansowanie projektów z obszaru kultury Finansowanie projektów z obszaru kultury Fundusz Wymiany Kulturalnej Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Plan prezentacji Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r.

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie środków publicznych w II kwartale 2009 roku.

I. Wykorzystanie środków publicznych w II kwartale 2009 roku. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych przyznanych spółkom radiofonii i telewizji publicznej oraz kosztach realizowanej misji publicznej w II kwartale 2009 roku Zgodnie z art. 31b pkt 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Instytucje kultury w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Instytucje kultury w 2008 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Instytucje kultury w 2008 roku 1 TEATRY I INSTYTUCJE

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Książki naszych marzeń

Książki naszych marzeń Książki naszych marzeń Podstawy prawne Rada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 23 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-72-13 Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów Wersja z dn. 11. 05. 2011 r. PAKT DLA KULTURY zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kultury

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo