1. ZADANIA Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. ZADANIA Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW"

Transkrypt

1 1. ZDNI Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW Zad Masa próbki gruntu NNS wynosi m m = 143 g, a jej objętość V = 70 cm 3. Po wysuszeniu masa wyniosła m s = 130 g. Gęstość właściwa wynosi ρ s = 2.70 g/cm 3. Obliczyć wilgotność naturalną próbki przed wysuszeniem w n, wskaźnik porowatości e i stopień wilgotności S r. Odp.: w n = 10%, e = 0.46, S r = Zad Po dodaniu 200 g wody do próbki gruntu jego wilgotność wzrosła do w r = 50%. Podać wilgotność próbki przed dodaniem wody w n, porowatość n oraz gęstość objętościową z uwzględnieniem wyporu wody ρ, jeżeli masa szkieletu gruntowego wynosi m s = 1000 g, gęstość właściwa ρ s = 2.60 g/cm 3 i gęstość wody ρ w = 1.0 g/cm 3. Odp.: w n = 30%, n = 0.565, ρ = g/cm 3. Zad Mając następujące dane: gęstość objętościową szkieletu gruntowego ρ d = 1.65 g/cm 3, wilgotność naturalną w n = 15% oraz wskaźnik porowatości e = 0.60, wyznaczyć następujące parametry: gęstość właściwą szkieletu gruntowego ρ s, gęstość objętościową gruntu ρ oraz stopień wilgotności S r. Wskazówka: dla ułatwienia można przyjąć daną pomocniczą (np. m m = 1000 g, lub V = 100 cm 3 ) Odp.: ρ s = 2.64 g/cm 3, ρ = 1.90 g/cm 3, S r = Zad Mając dane: ρ sr = 2.1 g/cm 3, e = 0.50, S r = 0.70, ρ w = 1.0 g/cm 3, wyznaczyć ρ, ρ s oraz w n. Wskazówka: dla ułatwienia można przyjąć daną pomocniczą (np. m m = 1000 g, lub V = 100 cm 3 ) Odp.: ρ = 2.0 g/cm 3, ρ s = 2.65 g/cm 3, w n = 13.2%. Zad Mając następujące dane: wilgotność naturalną gruntu w n = 20%, wilgotność przy całkowitym nasyceniu porów wodą w r = 35%, gęstość właściwą szkieletu gruntowego ρ s = 2.65 g/cm 3, oraz gęstość wody ρ w = 1.0 g/cm 3, wyznaczyć następujące parametry: porowatość gruntu n, gęstość objętościową gruntu ρ oraz gęstość objętościową przy całkowitym nasyceniu porów wodą ρ sr. Odp.: n = 0.48, ρ = 1.65 g/cm 3, ρ sr = 1.87 g/cm 3. Zad Mając następujące dane: stopień wilgotności S r = 0.60, gęstość objętościową gruntu ρ = 1.85 g/cm 3, wskaźnik porowatości e = 0.65 oraz gęstość wody ρ w = 1.0 g/cm 3, wyznaczyć następujące parametry: gęstość właściwą szkieletu gruntowego ρ s, wilgotność naturalną w n oraz gęstość objętościową gruntu z uwzględnieniem wyporu wody ρ. Odp.: ρ s = 2.66 g/cm 3, w n = 14.6%, ρ = 1.01 g/cm 3.

2 2. ZDNI Z WYTRZYMŁOŚCI GRUNTÓW N ŚCINNIE Zad W aparacie skrzynkowym przebadano grunt niespoisty. Otrzymano wynik: σ n = 100 kpa, τ f = 60 kpa. Policzyć wartość kąta tarcia wewnętrznego φ badanego gruntu, a następnie korzystając z konstrukcji koła Mohra obliczyć wartości naprężeń głównych σ 1 i σ 3 w badanej próbce. Odp.: φ = 31, σ 1 = 206 kpa, σ 3 = 66 kpa. Zad W aparacie skrzynkowym przy badaniu piasku pod naprężeniem normalnym σ n = 100 kpa otrzymano wytrzymałość na ścinanie τ f = 55 kpa. Jakie powinno być zadane naprężenie główne σ 3 (ciśnienie wody w komorze) w aparacie trójosiowym, aby dla tego samego piasku otrzymać wytrzymałość na ścinanie równą τ f = 100 kpa. Wykorzystać konstrukcję koła Mohra. Odp.: σ 3 = kpa. Zad W aparacie trójosiowym przebadano próbkę gruntu spoistego o spójności c = 30 kpa. Dla ciśnienia wody w komorze σ 3 = 100 kpa otrzymano naprężenie graniczne w próbce σ 1 = 250 kpa. Obliczyć wartość kąta tarcia wewnętrznego φ badanego gruntu oraz naprężenia na powierzchni ścięcia: σ n i τ f. Odp.: φ = 15.24, τ f = 72.4 kpa, σ n = kpa. Zad W aparacie trójosiowym wykonano dwa badania próbek tego samego gruntu spoistego. Otrzymano następujące wyniki: dla badania 1: σ 3 = 50 kpa, σ 1 = 250 kpa dla badania 2 : σ 3 = 150 kpa, σ 1 = 450 kpa Policzyć parametry wytrzymałościowe badanego gruntu: φ i c. Odp.: φ = 19.5, c = kpa. Zad W czasie badania w aparacie trójosiowym gruntu spoistego o φ = 15 przy ciśnieniu wody w komorze σ 3 = 100 kpa otrzymano wytrzymałość na ścinanie τ f = 60 kpa. Ile wynosi spójność gruntu c i przy jakim ciśnieniu σ 3 jego wytrzymałość na ścinanie wyniesie τ f =120 kpa. Odp.: c = kpa, σ 3 = kpa. Zad W aparacie trójosiowym przebadano próbkę piasku. Otrzymano następujące wyniki: σ 3 = 70 kpa, σ 1 = 200 kpa. Przy jakich naprężeniach głównych σ 3 i σ 1 wytrzymałość na ścinanie tego samego piasku będzie wynosiła τ f = 100 kpa? Odp.: φ = 28.8, σ 3 = kpa, σ 1 = kpa.

3 3. ZDNI Z FILTRCJI W GRUNCIE Zad Policzyć wartość współczynnika stateczności F dna zbiornika za budowlą piętrzącą ze względu na zjawisko kurzawki. Obliczenia wykonać metodą najkrótszej drogi filtracji i równomiernego rozkładu spadku hydraulicznego wzdłuż drogi filtracji oraz metodą siatki przepływu. Pytanie dodatkowe: policzyć wartości pionowych naprężeń efektywnych w gruncie w punktach i B z uwzględnieniem ciśnienia spływowego γ = 10 kn/m 3 k= m/s γ w = 10 kn/m B Odp.: met. siatki przepł. F 1.75 met. najkrótszej drogi filtr. F = 1.80 σ γ = kpa, σ γb = 4.44 kpa podłoże nieprzepuszczalne Zad O ile należy obniżyć zwierciadło wody gruntowej za ścianką szczelną wokół wykopu, aby w dnie wykopu wewnątrz ścianek szczelnych nie h=? wystąpiło zjawisko kurzawki ze współczynnikiem F > 2. Obliczenia wykonać metodą najkrótszej drogi filtracji. γ = 10 kn/m 3 k= m/s γ w = 10 kn/m 3 zw Odp.: h 2.0 m Zad Do jakiej głębokości należy wbić ściankę szczelną obudowy wykopu, aby w dnie wykopu nie wystąpiło zjawisko kurzawki ze współczynnikiem F> 2. Obliczenie to wykonać metodą najkrótszej drogi filtracji. Metodą siatki przepływu obliczyć średni wydatek wody dopływającej do 1 mb wykopu. Założyć, że przepływ wody w gruncie występuje do głębokości 3 m poniżej dolnego końca ścianki. Odp.: h 2.45 m, Q śr m 3 /h m γ = 11 kn/m 3 k= m/s γ w = 10 kn/m zw h=? Zad Metodą najkrótszej drogi filtracji i równomiernego rozkładu spadku hydraulicznego policzyć wartość współczynnika F stateczności dna zbiornika dolnego przed budowlą piętrzącą ze względu na zjawisko kurzawki. Odp.: F = γ = 11 kn/m 3 k= m/s γ w = 10 kn/m 3 2 m 3 m 4.00 m m 2.00 m 3.00 m 6.00 m

4 4. ZDNI Z ROZKŁDU NPRĘŻEŃ W PODŁOŻU GRUNTOWYM Zad Na jakiej głębokości z naprężenia dodatkowe od nacisków q=100 kpa przekazy-wanych przez fundament o szerokości B=2,0 m zrównają się z naprężeniami geostatycznymi w podłożu gruntowym. Rozkład η przyjąć liniowy do głębokości z =3B. z q = 100 kpa B = 2,0 m, γ = 20 kn/m z/b η Odp.: z = 2.73 m Zad W podłożu gruntowym obniżono zwierciadło wody gruntowej o 5,0 m, w wyniku czego wystąpiła kapilarność bierna h kb = 2,0 m. Policzyć wartość efektywnych naprężeń geostatycznych w gruncie w punkcie przed i po obniżeniu zwierciadła wody gruntowej. ± (pierw.) (kap.) (obniż.) P g, γ = 20 kn/m 3, γ = 18 kn/m 3 γ = 11 kn/m 3, γ sr = 21 kn/m 3 Odp.: przed obniżeniem σ zγ = 166 kpa po obniżeniu σ zγ =207 kpa Zad Pod punktami, B i C, na głębokościach z = 1.0m, 3.0m i 5.0m wyzna-czyć wartości pionowych naprężeń dodat-kowych od oddziaływania fundamentów I i II. Naprężenia od fundamentu I policzyć jak od siły skupionej Q według wzoru Bussinesqu a. Naprężenia od fundamentu II policzyć jak pod wiotkim obszarem prostokątnym obciążonym obciążeniem q (nomogramy η na odwrocie). Q = 2500 kn I 2,0 m I Q = 2500 kn II q = 200 kpa B = 3,0 m II q=200kpa B C L = 4.5 m Odp.: punkt punkt B punkt C z σ zi σ zii σ zi σ zii σ zi σ zii Zad W punkcie, na głębokościach z = 2.0m, 4.0m i 5.0m wyznaczyć wartości naprężeń pionowych od oddziaływania fundamentów I i II. Obliczenia wykonać metodą punktu narożnego (nomogram η n na odwrocie). 2.0 m I 2.0 m 1.0 m 2.0 m q=200kpa II 3.0 m Odp.: z = 2.0m σ z = σ zi + σ zii = = 46.0 kpa z = 4.0m σ z = σ zi + σ zii = = 25.2 kpa q=100kpa

5 5. ZDNI Z OSIDŃ PODŁOŻ GRUNTOWEGO Zad Który fundament osiądzie więcej? Policzyć wartości osiadań fundamentów. Rozkład η przyjąć liniowy do głębokości z = 3B. q = 200 B q = 200 ± η B = 1,5 m M 0 = 10 MPa B = 3,0 m M 0 = 10 MPa M 0 = 20 MPa M 0 = 20 MPa z/b podłoże nieściśliwe podłoże nieściśliwe Odp.: więcej osiądzie fundament B, s = mm, s B = 57.8 mm. B = 3,0 m Zad Policzyć osiadanie warstwy G π od nacisków dodatkowych q przekazywanych przez fundament. Rozkład η przyjąć liniowy do głębokości 4B. q = 250 kpa γ = 17 kn/m 3 G π, M 0 = 25 MPa ± η Odp.: s Gπ = mm podłoże nieściśliwe z/b Zad Policzyć osiadanie warstwy namułu w wyniku obniżenia zwierciadła wody gruntowej o 4.0 m. Przyjąć, że obniżenie wody wykonano na znacznym obszarze, stąd η = 1 w całej miąższości namułu. ± (pierw.), γ = 18 kn/m (obniż.) γ = 11 kn/m 3 γ sr = 21 kn/m 3 Odp.: s Nm = 120 mm Nm, M 0 = 1,0 MPa Zad Jaką szerokość powinna mieć ława fundamentowa, aby osiadania podłoża gruntowego nie przekroczyły 20 mm? Obliczenia wykonać metodą odkształceń jednoosiowych, przyjmując liniowy rozkład współczynnika η, jak pokazano na wykresie. Odp.: B 3.0 m N = 250 kn/m? η 1 B=? M 0 = 15 MPa 2 3 M 0 = 25 MPa 4 z/b podłoże nieściśliwe

6 6. ZDNI Z NOŚNOŚCI PODŁOŻ GRUNTOWEGO POD FUNDMENTMI BEZPOŚREDNIMI Zad Jaka powinna być szerokość B ławy fundamentowej (L= ), aby spełniony był warunek nośności podłoża gruntowego (m = 0.9)? Odp.: B 1.70 m. ława B E B =0.2m B=? N r = 400 kn/m G p, φ (n) = 20 c (n) = 20 kpa γ (n) =18 kn/m 3 Zad Na jakiej głębokości D powinna być posadowiona ława fundamentowa (L = ), aby spełniony był warunek nośności podłoża gruntowego? Odp.: D 1.71 m ława B E B =0.2m B= 1.50 m G p, φ (n) = 20 c (n) = 20 kpa γ (n) =18 kn/m 3 N r = 400 kn/m - D =? Zad Sprawdzić, czy dla warstwy gliny pylastej spełniony jest warunek nośności podłoża gruntowego, (m=0.9). Odp: Warunek nośności dla gliny pylastej jest spełniony: N r = 1465 kn < m Q fnb = 3693 kn B L = 2 4 m q =150 kpa G π, I L =0.4 φ (n) = 12, c (n) = 10 kpa γ (n) =20 kn/m 3, γ (n) =11.0 kn/m , φ (n) = 30 γ (n) =18.0 kn/m γ (n) =10.0 kn/m Zad Na który fundament można przyłożyć większe obciążenie q ze względu na nośność podłoża gruntowego. 1) 2) Odp.: q 1max = ,7 = 315,6 kpa q 2max = ,9 = 199,7 kpa stopa B B q max =? B= 1.50 m, φ (n) = 30 γ (n) =18 kn/m ława B L (L = ) q max =? B= 1.50 m, φ (n) = 30 γ (n) =18 kn/m Zad Jakie maksymalne obciążenie q może przenieść fundament ze względu na nośność podłoża gruntowego. Odp: q max = 0,9 238,6 = 214,7 kpa ława B L (L = ) q max =? B= 1.80 m G π, φ (n) = 18, c (n) = 15 kpa γ (n) =18.5 kn/m 3

7 7. ZDNI Z PRCI I ODPORU GRUNTU q = 10 kpa Zad Policzyć wartość całkowitej wypadkowej parcia czynnego gruntu uwarstwionego za ścianą oporową i wysokość jej działania względem γ = 17 kn/m 3 φ = m poziomu podstawy ściany. Przyjąć zerowy kąt tarcia gruntu o ścianę. Pytanie dodatkowe: Ile wynosi moment wywracający ścianę względem punktu? G π, γ = 20 kn/m 3 φ = 15 c = 20 kpa 3.0 m Odp.: E a = kn/m, M = knm/m. q = 20 kpa Zad Sprawdzić, czy ciągła tarcza kotwiąca ściągi ma wystarczającą nośność kotwiącą. Przyjąć współczynnik bezpieczeństwa γ f = 1.2 dla parcia gruntu i γ f = 0.85 dla odporu gruntu. Wartości kątów δ a i δ p przyjąć tak, jak podano na rysunku. Ponadto, ze względu na założenie płaskiej powierzchni poślizgu przyjąć redukcję współczynnika odporu K p = 0.85K p. S = 100 kn/m γ = 18 kn/m 3 φ = 32 odpór δ p =-φ/2 parcie δ a =0 2.0 m γ = 18 kn/m 3 φ = 32 Odp.: tarcza ma wystarczającą nośność: S+γ f E a = = 128 kn/m < γ f E p = ,75 = 144,3 kn/m. q = 120 kpa Zad Na jakiej głębokości z : a) jednostkowy odpór gruntu z lewej strony ściany zrówna się z jednostkowym parciem czynnym gruntu z prawej strony ściany. b) wypadkowa odporu gruntu z lewej strony γ = 16 kn/m 3 φ = 28 z γ = 16 kn/m 3 φ = 28 ściany zrówna się z wypadkową parcia czynnego gruntu z prawej strony ściany. odpór parcie Odp.: a) z = 1.12 m, b) z = 2.32 m. Zad Na jaką głębokość z powinna być wprowadzona w grunt wspornikowa ścianka q = 10 kpa szczelna, aby nie uległa przewróceniu od parcia gruntu. (Wskazówka: moment wywracający od parcia gruntu względem dolnego końca ścianki 4.0 m γ = 17 kn/m 3 φ = 29 musi być zrównoważony przez moment utrzymujący od odporu gruntu). Przyjąć współczynniki bezpieczeństwa: dla parcia γ f = 1.1, odpór δ 2 = 0 parcie δ 2 =0 dla odporu γ f = 0.9. Odp.: z = 5.09 m. z =? γ = 17 kn/m 3 φ = 29

8 9. ZDNI Z KONSOLIDCJI PODŁOŻ GRUNTOWEGO Zad Po jakim czasie T 1 konsolidacja warstwy namułu od obciążenia q 1 = 50kPa osiągnie stopień U 1 = s T1 /s c1 = 0.90? Po jakim czasie T 2 osiadanie namułu s T2 pod obciążeniem q 2 = 75 kpa będzie takie samo jak osiadanie s T1 (s T2 = s T1 ). Przyjąć prostokątny rozkład naprężeń dodatkowych w warstwie namułu od obciążenia nasypem oraz stałą wartość współczynnika filtracji k torfu w czasie konsolidacji. Pozostałe dane na rysunku obok. Jaki wniosek nasuwa się odnośnie przyśpieszania konsolidacji gruntów metodą przeciążenia podłoża gruntowego? Odp.: T 1 = 99.4 dni, T 2 = 33.2 dni Nasyp /P s q 1 =50kPa, q 2 =74kPa Namuł, M 0 = 1,0 MPa, k=10-7 cm/s h = 2 m Zad Jaki stopień konsolidacji U warstwy gliny pylastej wystąpi po 5 miesiącach od przyłożenia obciążenia q? W badaniu edometrycznym, przy tej samej wartości q dla próbki tej samej gliny o wysokości h 0 = 20 mm stopień konsolidacji U e = 0.90 nastąpił po 1 godzinie. Odpływ wody z próbki gruntu w edometrze odbywał się w górę i w dół. Przyjąć prostokątny rozkład naprężeń dodatkowych od obciążenia q w warstwie gliny. Odp.: U = Budowla q Gπ, I L = 0.5 warstwa nieprzepuszczalna (np. G πz lub Ił) h = 3 m Zad Do jakiej wartości q 2 należy przeciążyć nasypem podłoże gruntowe aby 4-rokrotnie skrócić czas osiągnięcia takiej samej wartości osiadań warstwy namułu jak przy stopniu konsolidacji U = 88.7 % od obciążenia q 1 = 60 kpa. W edometrze próbka tego samego namułu o wysokości początkowej h e0 = 20 mm osiągnęła przy obciążeniu q 1 = 60 kpa stopień konsolidacji U = 88.7 % po 2 godzinach. Przyjąć prostokątny rozkład naprężeń w warstwie namułu. Odp.: q 2 = kpa. Nasyp /P s q 1, q 2 Namuł, M 0 = 3,0 MPa h = 2 m Zad Ile wyniesie osiadanie warstwy G π pod obciążeniem od budowli q = 150 kpa po 6 miesiącach od przyłożenia obciążenia? W edometrze, próbka tej samej gliny o wysokości początkowej h e0 = 20 mm po 2 godzinach pod obciążeniem q = 150 kpa zmniejszyła swoją wysokość do 19 mm i osiągnęła stopień konsolidacji U = 88.7 %. Odp.: po 6 miesiącach - s = mm. Budowla Gπ, I L = 0.5 q h = 2 m

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko 1. Na podstawie poniższego wykresu uziarnienia proszę określić rodzaj gruntu, zawartość głównych frakcji oraz jego wskaźnik różnoziarnistości (U). Odpowiedzi zestawić w tabeli: Rodzaj gruntu Zawartość

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

Kolokwium z mechaniki gruntów

Kolokwium z mechaniki gruntów Zestaw 1 Zadanie 1. (6 pkt.) Narysować wykres i obliczyć wypadkowe parcia czynnego wywieranego na idealnie gładką i sztywną ściankę. 30 kpa γ=17,5 kn/m 3 Zadanie 2. (6 pkt.) Obliczyć ile wynosi obciążenie

Bardziej szczegółowo

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Mur oporowy, Wybrzeże Wyspiańskiego (przy moście Grunwaldzkim), maj 2006

Bardziej szczegółowo

A B C D E. Sondowanie dynamiczne. Badania edometryczne. Trójosiowe ściskanie. Badania w aparacie Casagrande a. Wałeczkowanie. Obciążenie płytą sztywną

A B C D E. Sondowanie dynamiczne. Badania edometryczne. Trójosiowe ściskanie. Badania w aparacie Casagrande a. Wałeczkowanie. Obciążenie płytą sztywną 1. Jakie cechy, właściwości lub parametry gruntów budowlanych wyznacza się przeprowadzając następujące badania: Sondowanie dynamiczne Badania edometryczne Trójosiowe ściskanie Badania w aparacie Casagrande

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych.

Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wytrzymałość gruntów organicznych ściśliwych i podmokłych. Każda zmiana naprężenia w ośrodku gruntowym wywołuje zmianę jego porowatości. W przypadku mało ściśliwych

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

Raport obliczeń ścianki szczelnej

Raport obliczeń ścianki szczelnej Wrocław, dn.: 5.4.23 Raport obliczeń ścianki szczelnej Zadanie: "Przykład obliczeniowy z książki akademickiej "Fundamentowanie - O.Puła, Cz. Rybak, W.Sarniak". Profil geologiczny. Piasek pylasty - Piasek

Bardziej szczegółowo

Analiza gabionów Dane wejściowe

Analiza gabionów Dane wejściowe Analiza gabionów Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.0 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Konstrukcje oporowe Obliczenie parcia czynnego : Obliczenie parcia biernego : Obliczenia wpływu obciążeń

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe

Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe Projekt Data : 0..05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99-- : Mur zbrojony : Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt.

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt. PYTANIA I ZADANIA v.1.3 26.01.12 ZADANIA za 2pkt. ZADANIA Podać wartości zredukowanych wymiarów fundamentu dla następujących danych: B = 2,00 m, L = 2,40 m, e L = -0,31 m, e B = +0,11 m. Obliczyć wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

Stateczność dna wykopu fundamentowego

Stateczność dna wykopu fundamentowego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego

Bardziej szczegółowo

Moduł. Ścianka szczelna

Moduł. Ścianka szczelna Moduł Ścianka szczelna 870-1 Spis treści 870. ŚCIANKA SZCZELNA... 3 870.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 870.2. OPIS OGÓLNY PROGRAMU... 4 870.2.1. Parcia na ścianę wywołane naziomem i obciążeniem liniowym...

Bardziej szczegółowo

NAPRĘśENIE PIERWOTNE W PODŁOśU GRUNTOWYM

NAPRĘśENIE PIERWOTNE W PODŁOśU GRUNTOWYM NAPRĘśENIE PIERWOTNE W PODŁOśU GRUNTOWYM Pionowe napręŝenie pierwotne σ zρ jest to pionowy nacisk jednostkowy gruntów zalegających w podłoŝu gruntowym ponad poziomem z. σ zρ = ρ. g. h = γ. h [N/m 2 ] [1]

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr.

EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr. EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr. Pyt. 1 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 2 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 3 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 4 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 5 (ok. 5min, max. 4p.) Zad. 1. (ok. 15min,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.005 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99 : Ściana murowana (kamienna)

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego W projektowaniu zostanie wykorzystana analityczno-graficzna metoda

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania posadowienia budowli

Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania posadowienia budowli KONFERENCJA GRUNTY ORGANICZNE JAKO PODŁOŻE BUDOWLANE Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz Dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych.

Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych. Ścianka szczelna jest obudową tymczasową lub stałą z grodzic stalowych stosowana najczęściej do obudowy wykopu

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Wg PN83/B03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu

Bardziej szczegółowo

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany oporowej

Analiza ściany oporowej Przewodnik Inżyniera Nr 3 Aktualizacja: 02/2016 Analiza ściany oporowej Program powiązany: Plik powiązany: Ściana oporowa Demo_manual_03.gtz Niniejszy rozdział przedstawia przykład obliczania istniejącej

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE PROJEKTU

DANE OGÓLNE PROJEKTU 1. Metryka projektu Projekt:, Pozycja: Posadowienie hali Projektant:, Komentarz: Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-07-04 Poziom odniesienia: P 0 = +0,00 m npm. DANE OGÓLNE PROJEKTU 15 10 1 5 6 7

Bardziej szczegółowo

- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego.

- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego. Cel pracy - Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego. Teza pracy - Zmiana temperatury gruntu wokół pala fundamentowego

Bardziej szczegółowo

Projekt muru oporowego

Projekt muru oporowego Rok III, sem. V 1 Projekt muru oporowego według PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne wraz z poprawkami Projekt muru oporowego obejmuje: opis techniczny, obliczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe

Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Konstrukcje stalowe : Współczynnik częściowy nośności

Bardziej szczegółowo

Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja)

Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) Poradnik Inżyniera Nr 37 Aktualizacja: 10/2017 Program: Plik powiązany: MES Konsolidacja Demo_manual_37.gmk Wprowadzenie Niniejszy przykład ilustruje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem

Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Przewodnik Inżyniera Nr 11 Aktualizacja: 02/2016 Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Program powiązany: Osiadanie Plik powiązany: Demo_manual_11.gpo Niniejszy rozdział przedstawia problematykę analizy

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBIEKT: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie o ślizgu pontonowym ADRES: dz. nr 791/13, 792/8, obręb ew. 0001 m. Margonin, jednostka

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu

Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Przewodnik Inżyniera Nr 4 Akutalizacja: 1/2017 Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Program powiązany: Ściana projekt Plik powiązany: Demo_manual_04.gp1 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe

Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i nory Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99-- : Konstrukcje oporowe EN 99--

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie stany graniczne.

Fundamentowanie stany graniczne. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Fundamentowanie stany graniczne. Fundament to część obiektu, którego zadaniem jest bezpieczne przekazanie obciążeń z konstrukcji na podłoże gruntowe. W zależności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu Ćwiczenie laboratoryjne Parcie na stopę fundamentu. Cel ćwiczenia i wprowadzenie Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parcia na stopę fundamentu. Natężenie przepływu w ośrodku porowatym zależy od współczynnika

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia projektowania fundamentu bezpośredniego według PN-B03020:1981

Wybrane zagadnienia projektowania fundamentu bezpośredniego według PN-B03020:1981 Wybrane zagadnienia projektowania fundamentu bezpośredniego według PN-03020:1981 Nieniejsze opracowanie przedstawia sposób postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego według (nie)obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu:

Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu: Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu: Borzęta - osuwisko Badania wykonał i opracował: Dr inŝ. Tadeusz Mzyk... Gliwice 2011-11-24 1 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Przewodnik Inżyniera Nr 7 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_07.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD NAPRĘśEŃ POD FUNDAMENTEM W KOLEJNYCH FAZACH REALIZACJI INWESTYCJI. σ ρ [kpa]

ROZKŁAD NAPRĘśEŃ POD FUNDAMENTEM W KOLEJNYCH FAZACH REALIZACJI INWESTYCJI. σ ρ [kpa] ROZKŁAD NAPRĘśEŃ POD FUNDAMENTEM W KOLEJNYCH FAZACH REALIZACJI INWESTYCJI 1. NapręŜenia pierwotne z ρ napręŝenia od obciąŝenia nadległymi warstwami gdzie: z = ( ρ h ) g = ( γ h ) i i i i ρ ρ i gęstość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Betonowe mury oporowe w km 296+806-297,707 1. PODSTAWA OBLICZEŃ [1] - PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. [2] - PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

Projekt muru oporowego

Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 Projekt muru oporowego według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. W projektowaniu ściany oporowe traktuje się wraz z fundamentem jako całość. Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt: Murek oporowy Stołczyn Element: MOP1 Autor : BAYER PROJEKT. Strona MOP1. Geometria

Projekt: Murek oporowy Stołczyn Element: MOP1 Autor : BAYER PROJEKT. Strona MOP1. Geometria Strona 1 MOP1 Geometria Wysoko ciany H Szeroko ciany B Długo ciany L Grubo górna ciany B5 Grubo dolna ciany B2 2.50 2.00 1.00 0.30 0.30 Minimalna głboko posadowienia Dmin 1.20 Odsadzka lewa B1 1.50 Odsadzka

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku odwierty geologiczne studnie głębinowe www.georotar.pl tel. 608 190 290 Zamawiający : Firma Inżynierska ZG-TENSOR mgr inż. Zbigniew Gębczyński ul. Janowicka 96 43 512 Janowice GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wody gruntowe i zjawiska towarzyszące.

Wody gruntowe i zjawiska towarzyszące. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wody gruntowe i zjawiska towarzyszące. Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Zasady wymiarowania nasypów ze zbrojeniem w podstawie.

Zasady wymiarowania nasypów ze zbrojeniem w podstawie. Piotr Jermołowicz Zasady wymiarowania nasypów ze zbrojeniem w podstawie. Dla tego typu konstrukcji i rodzajów zbrojenia, w ramach pierwszego stanu granicznego, sprawdza się stateczność zewnętrzną i wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 10. Tytuł: Wyniki badań w aparacie trójosiowego ściskania

Załącznik 10. Tytuł: Wyniki badań w aparacie trójosiowego ściskania Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o. Sp. k. Załącznik 10 Tytuł: Wyniki badań w aparacie trójosiowego ściskania Z3A PZ ZLB nr 19, po wypełnieniu KIII Wyd. VII/1 13 kwietnia 2018 Strona 1 z 12 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania Ilość pkt/ocena... Nazwisko Imię:

Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania Ilość pkt/ocena... Nazwisko Imię: Zakład Współdziałania Budowli z PodłoŜem, WIL, Politechnika Krakowska, Ćwiczenie 3 1/5 Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania Ilość pkt/ocena.... Nazwisko Imię: Rok akad.: 2006/2007 Grupa:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Projekt ciężkiego muru oporowego

Projekt ciężkiego muru oporowego Projekt ciężkiego muru oporowego Nazwa wydziału: Górnictwa i Geoinżynierii Nazwa katedry: Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Zaprojektować ciężki pionowy mur oporowy oraz sprawdzić jego stateczność

Bardziej szczegółowo

Osiadanie fundamentu bezpośredniego

Osiadanie fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr. 10 Aktualizacja: 02/2016 Osiadanie fundamentu bezpośredniego Program powiązany: Plik powiązany: Fundament bezpośredni Demo_manual_10.gpa Niniejszy rozdział przedstawia problematykę

Bardziej szczegółowo

Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia

Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia Przewodnik Inżyniera Nr 6 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_06.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia problematykę

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych.

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Podstawowe parametry fizyczne gruntów podawane w dokumentacjach geotechnicznych to: - ρ (n) - gęstość objętościowa

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Rok III, sem. V 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 2 Projekt posadowienia na palach fundamentowych Fundamentowanie nauka zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem fundamentów oraz robót fundamentowych w różnych

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY Nazwa inwestycji: PROJEKT GEOTECHNICZNY Budynek lodowni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu m. Wojcieszyce, ul. Leśna, 66-415 gmina Kłodawa, działka nr 554 (leśniczówka Dzicz) jedn.ewid.

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13

Spis treści. Przedmowa... 13 Przedmowa........................................... 13 1. Wiadomości wstępne.................................. 15 1.1. Określenie gruntoznawstwa inżynierskiego................... 15 1.2. Pojęcie gruntu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do wymogów eksploatacyjnych posadawianych

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY

POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY Obliczeń stanu granicznego użytkowalności można nie przeprowadzać dla: jednokondygnacyjnych hal przemysłowych z suwnicami o udźwigu do 500 kn o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC. Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC. Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 91.010.30; 93.020 PN-EN 1997-1:2008/AC czerwiec 2009 Wprowadza EN 1997-1:2004/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1997-1:2008

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

Określenie wpływu dodatku bentonitu na polepszenie właściwości geotechnicznych osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego.

Określenie wpływu dodatku bentonitu na polepszenie właściwości geotechnicznych osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego. UNIWERSYTET ROLNICZY im. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Sprawozdanie z uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub

Bardziej szczegółowo

1/k Obliczenia statyczne.

1/k Obliczenia statyczne. /k Obliczenia statyczne. 48,0 8,7 94, 94, 94, A 0,0,4 4,9 4,9 4,9 78,7 798, B,0 0 7, 8,8 00,0 680,0 00,0 9,0 DANE: Szkic wiązaa A 0,0,4 48,0 8,7 94, 94, 94, 4,9 4,9 4,9 78,7 798, 00,0 680,0 00,0 9,0 B,0

Bardziej szczegółowo

Wykopy - wpływ odwadniania na osiadanie obiektów budowlanych.

Wykopy - wpływ odwadniania na osiadanie obiektów budowlanych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wykopy - wpływ odwadniania na osiadanie obiektów budowlanych. Obniżenie zwierciadła wody podziemnej powoduje przyrost naprężenia w gruncie, a w rezultacie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

Pomiar siły parcie na powierzchnie płaską

Pomiar siły parcie na powierzchnie płaską Pomiar siły parcie na powierzchnie płaską Wydawać by się mogło, że pomiar wartości parcia na powierzchnie płaską jest technicznie trudne. Tak jest jeżeli wyobrazimy sobie pomiar na ściankę boczną naczynia

Bardziej szczegółowo

Fundamenty. Ustalenie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoŝa. Sprawdzenia nośności dla gruntu warstwy geotechnicznej IIIa tj.

Fundamenty. Ustalenie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoŝa. Sprawdzenia nośności dla gruntu warstwy geotechnicznej IIIa tj. Fndamenty Ustalenie jednostkowego opor obliczeniowego podłoŝa Sprawdzenia nośności dla grnt warstwy geotechnicznej IIIa tj. piaski drobne I D =,4. = 1,75t =, N D = 1,2 N C = 2,94 N B = 4,66 B = 2 cm L

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy 1. Położenie osi obojętnej przekroju rozciąganego mimośrodowo zależy od: a) punktu przyłożenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr 9 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Niniejszy rozdział przedstawia problematykę łatwego i efektywnego projektowania posadowienia bezpośredniego.

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM POSA2 (12.11) Autorzy programu: Zbigniew Marek Michniowski Dariusz Petyniak Program do obliczania posadowień bezpośrednich zgodnie z normą PN-81/B-03020. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program POSA2

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ...2 2.1.CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...5

Bardziej szczegółowo