POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY"

Transkrypt

1 POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY Obliczeń stanu granicznego użytkowalności można nie przeprowadzać dla: jednokondygnacyjnych hal przemysłowych z suwnicami o udźwigu do 500 kn o konstrukcji niewrażliwej na nierównomierne osiadanie; budynków przemysłowych lub magazynowych o wysokości do 3 kondygnacji; budynków mieszkalnych lub powszechnego użytku o wysokości do 11 kondygnacji włącznie i siatce słupów nie przekraczającej 6,0 x 6,0 m lub rozstawie ścian nośnych nie większym niż 6,0 m.

2 Gdy są spełnione jednocześnie następujące warunki: obciążenie poszczególnych części budowli nie jest zróżnicowane; nie przewiduje się dodatkowego obciążenia obok budowli, np. składowiskami; nie stawia się specjalnych wymagań, np. eksploatacyjnych, ograniczających wartość dopuszczalnych przemieszczeń budowli. Gdy do głębokości równej 3-krotnej szerokości największego fundamentu występują wyłącznie: grunty niespoiste (z wyjątkiem piasków pylastych w stanie luźnym, I D < 0.33); grunty spoiste w stanie nie gorszym niż twardoplastyczny, I L < 0.25.

3 Stany naprężeń w podłożu budowli W zależności od etapu zaawansowania budowy obiektu zmienia się stan naprężenia w ośrodku gruntowym Pionowe naprężania pierwotne σ zρ od obciążenia warstwami gruntów zalegających powyżej poziomu z oblicza się ze wzoru: σ z ρ = Σρi g hi, gdzie ρ i - gęstość objętościowa gruntu (w stanie naturalnym) w i-tej warstwie, g - przyśpieszenie ziemskie, h i - grubość i-tej warstwy gruntu.

4 W przypadku zalegania części warstw gruntów pod wodą należy w obliczeniach naprężeń pierwotnych przyjąć gęstość objętościową tych gruntów z uwzględnieniem wyporu wody: ' i sri w ρ = ρ ρ gdzie ρ sri - gęstość objętościowa gruntu w i-tej warstwie przy całkowitym nasyceniu porów wodą, ρ w - gęstość objętościowa wody w porach gruntu. W obliczeniach uwzględnia się również zwiększające lub zmniejszające działanie ciśnienia spływowego (w tych warstwach, w których ono istnieje):, i w i ρ ± ρ i cos β,,

5 , i w i ρ ± ρ i cos β, gdzie i i - spadek hydrauliczny w i-tej warstwie, β- kąt odchylenia kierunku przepływu wody od pionu. Odprężenie podłoża (po wykonaniu wykopów) σ = η σ, zρ w oρ gdzie σ oρ - wartość pionowego naprężenia pierwotnego w poziomie dna wykopu, η w - współczynnik zależny od kształtu i wymiaru wykopu, odczytywany z nomogramów odpowiadających obciążeniu równomiernie rozłożonemu.

6 Naprężenia minimalne występują w podłożu gruntowym po wykonaniu wykopów σ = σ σ z min zρ zρ. Naprężenia od obciążenia budowlą σ zq zależą od obciążeń przekazywanych przez rozpatrywany fundament i ewentualnie od innych obciążeń, np.: od sąsiednich fundamentów i nasypów. Naprężenia całkowite σ zt występują w podłożu gruntowym po wykonaniu budowli i oddaniu jej do eksploatacji: σ = σ + σ zt z min zq.

7 Rozróżnia się naprężenia wtórne σ zs i naprężenia dodatkowe σ zd

8 h [mm] 20,0 h dla ściśliwości pierwotnej h dla odprężenia 19,8 19,6 19,4 19,2 1,0 2,0 3,0 4,0 σ σ [kpa] Przebieg krzywej ściśliwości; na rysunku widać, że tej samej wartości σ odpowiadają różne wartości h na krzywych ściśliwości pierwotnej, wtórnej i odprężenia - stąd różne moduły

9 W przypadku a (dla wszystkich głębokości z występuje σ zq > σ zρ ) zachodzą zależności: σ zs = σ zρ σ = σ σ. zd zq zρ W przypadku b (np. gdy wymiary wykopu są większe od wymiarów fundamentu) naprężenie wtórne i dodatkowe wyznaczamy z zależności jak w a, tylko do głębokości, gdzie σ zq > σ zρ ; poniżej głębokości, gdzie σ zq < σ zρ, z zależności: σ σ zs zd = σ zq = 0.,

10 Zasady wyznaczania naprężeń pionowych w podłożu gruntowym 1. Pionowe naprężenia pierwotne oblicza się: od pierwotnego poziomu terenu, gdy nie przewiduje się obniżenia powierzchni terenu, od poziomu obniżonego podczas projektowania robót niwelacyjnych, od poziomu pierwotnego terenu, gdy przewiduje się jego podwyższenie (nasyp traktuje się jako obciążenie podłoża). W obliczeniach należy uwzględnić hydrostatyczny wypór wody i wpływ ciśnienia spływowego.

11 2. Przyjmuje się, że uwarstwienie podłoża o nieznacznie różnicowanej podatności nie ma wpływu na rozkłady normalnych naprężeń pionowych wywołanych obciążeniami pochodzącymi od budowli, nasypów oraz od odciążenia wykopami. 3. Odciążenie podłoża wykopami oblicza się tak jak od obciążenia równomiernie rozłożonego, działającego w poziomie dna wykopu i skierowanego ku górze. 4. Konstrukcję budowli traktuje się jako wiotką. 5. Fundament, pod którym wyznacza się naprężenia, traktuje się jako sztywny; wpływy od sąsiednich fundamentów oblicza się jak od obciążeń równomiernie rozłożonych lub od sił skupionych.

12 Nomogram do wyznaczania współczynnika ηs pod środkiem sztywnego fundamentu o prostokątnej podstawie, obciążonego osiowo (przy średnim obciążeniu q) Nomogram do wyznaczenia współczynnika ηm pod środkiem prostokątnego obszaru obciążonego równomiernie (fundament wiotki obciążony równomiernie, nasyp, wykop,...)

13 6. Dopuszcza się przyjęcie działania poszczególnych fundamentów na poziomie posadowienia rozpatrywanego fundamentu. Uproszczenie to można stosować również podczas obliczania odprężenia podłoża spowodowanego sąsiednimi wykopami.

14 Metody obliczania osiadań Metoda odkształceń jednoosiowych podłoża (metoda analogu edometrycznego) Osiadanie fundamentu oblicza się jako sumę osiadań poszczególnych warstw gruntu: s i = s = σzdi h M oi n s i i= 1 i +, σzsi h M i i, σ zsi,σ zdi -naprężenie wtórne i dodatkowe wyznaczone w połowie wysokości i-tej warstwy, hi - grubość i-tej warstwy gruntu nie większa niż połowa szerokości fundamentu oraz nie większa niż 2 m, M i,m oi - edometryczne moduły ściśliwości wtórnej i pierwotnej i-tej warstwy gruntu, n - liczba warstw gruntu.

15 W odniesieniu do gruntów przeciążonych w przeszłości lodowcem, a więc obciążeniem znacznie większym od obciążeń przekazywanych przez fundamenty budowli, osiadanie oblicza się ze wzoru: s i = σ zqi M h σ = σ + σ zqi zsi zdi i i,

16 Metoda odkształceń trójosiowych podłoża (metoda analogu sprężystego) s n os od = B σ + σ ( 2 ω ) i 1 νi, E E i= 1 i oi B - szerokość podstawy fundamentu, σ os, σ od -odpowiednio wtórne i dodatkowe naprężenia pionowe normalne w poziomie posadowienia, E i - moduł wtórnego (sprężystego) odkształcenia gruntu w i-tej warstwie, E oi - moduł pierwotnego (ogólnego) odkształcenia gruntu w i-tej warstwie, ν i - współczynnik Poissona gruntu w i-tej warstwie ω i = ω i - ω i-1, przy czym ω i, ω i-1 -współczynniki przyjmowane odpowiednio do spągu i stropu danej warstwy.

17 Nomogram charakterystycznych wartości i gruntów niespoistych (Ż - żwir, Po - pospółka, Pr, Ps, Pd, Pπ - odpowiednio piasek gruby, średni, drobny i pylasty; za PN-81/B-03020).

18 Nomogram charakterystycznych wartości i gruntów spoistych (A, B, C, D - symbole jak w tab. 1.1)

19 Rodzaj Grunty niespoiste Grunty spoiste gruntu Ż, P o P r, P s P d, P π A B C D δ β ν 0,90 1,00 0,20 0,83 0,90 0,25 0,74 0,80 0,30 0,83 0,90 0,25 0,76 0,75 0,29 0,70 0,60 0,32 0,565 0,80 0,37 = E E M M o = o ν -współczynnik Poissona, β A B C D -wskaźnik skonsolidowanego gruntu, - grunty spoiste morenowe skonsolidowane, - grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane i inne grunty skonsolidowane - inne grunty spoiste nieskonsolidowane, -iły, niezależnie od genezy,

20 Współczynniki ω do podłoża jednorodnego ν = 0,3 z B 2,12 1,72 1,22 0,88 0,79 1,96 1,80 1,56 1,16 0,84 0,75 10,0 1,45 1,37 1,31 1,05 0,78 0,70 5,00 1,14 1,11 1,06 0,91 0,71 0,65 3,00 1,03 1,00 0,96 0,86 0,68 0,62 2,50 0,89 0,86 0,86 0,77 0,63 0,58 2,00 0,73 0,70 0,67 0,66 0,56 0,52 1,50 0,51 0,50 0,48 0,47 0,45 0,41 1,00 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,33 0,75 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,23 0,50 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kształty podstawy L:B Koło

21 Nomogram do wyznaczania współczynnika ω w przypadku posadowienia fundamentu sztywnego na ściśliwej warstwie o ograniczonej grubości h.

22 Warunek obliczeniowy i rodzaje drugiego stanu granicznego Warunek obliczeniowy drugiego stanu granicznego, czyli stanu granicznego użytkowalności wyraża się nierównością: [s] < [s] dop, w której [s] - symbol wyrażający następujące umowne przemieszczenia lub odkształcenia (rodzaje drugiego stanu granicznego): średnie osiadanie fundamentów budowli, przechylenie budowli jako całości lub części wydzielonej dylatacjami, odkształcenie konstrukcji: wygięcie budowli jako całości lub jej części między dylatacjami, lub różnica osiadań fundamentów.

23 [s] dop - symbol odpowiednich wartości dopuszczalnych przemieszczeń, ustalonych na podstawie analizy ich wpływu na powstanie stanów granicznych w konstrukcji budowli, wartość użytkową budowli i eksploatowanych urządzeń oraz działanie połączeń instalacyjnych. W razie braku odpowiednich ograniczeń można stosować wartości dopuszczalnych przemieszczeń konstrukcji podane w przepisach normowych. Obliczanie [s] wykonuje się w odniesieniu do podstawowych układów obciążeń charakterystycznych, przekazywanych przez fundamenty na podłoże gruntowe.

24 Ponadto w obliczeniach [s] należy uwzględnić charakterystyczne gęstości objętościowe gruntów podłoża wypór i ciśnienie spływowe wód gruntowych, wpływ obciążeń od sąsiednich fundamentów lub budowli, obciążenia przyszłymi nasypami, składowiskami oraz obciążenia spowodowane wykopami. Wypór wód gruntowych uwzględnia się przy średnim poziomie piezometrycznym. Obliczenie [s] wymaga obliczenia umownych osiadań s wszystkich fundamentów wchodzących w skład posadowienia budowli lub części wydzielonej dylatacjami.

25 OBLICZANIE OSIADAŃ FUNDAMENTU Dla oceny wpływu osiadań budowli (lub fundamentu budowli, gdy posadowiona jest ona jako całość, np. na fundamencie płytowym lub skrzyniowym) na jej zachowanie się i warunki eksploatacyjne zachodzi konieczność rozróżnienia: osiadań całkowitych, osiadań eksploatacyjnych (do obliczeń według drugiego stanu granicznego). Osiadania całkowite to te, które powstają od momentu rozpoczęcia budowy do zakończenia procesu konsolidacji podłoża w trakcie eksploatacji obiektu.

26 Osiadania fundamentów do obliczeń posadowienia wg drugiego stanu granicznego stanowią część osiadań całkowitych; tę, która zachodzi po zakończeniu procesu wznoszenia budowli. Każdorazowo należy rozstrzygnąć, które z wyżej zdefiniowanych osiadań należy uwzględniać w przeprowadzanej analizie wpływu osiadań na konstrukcję budynku i względy eksploatacyjne.

27 Schemat do obliczania osiadań

28 Osiadanie całkowite s i warstwy podłoża o grubości h i oblicza się ze wzorów:,, s = s + s,, i i i gdzie osiadanie w zakresie naprężeń wtórnych h s,, zsi i = λ σ M osiadanie w zakresie naprężeń dodatkowych (z uwzględnieniem wpływów sąsiednich fundamentów) i i s, i = σ M zdi h oi i

29 Współczynnik λ we wzorze może przyjmować wartości 0 lub 1 w zależności od stopnia odprężenia się podłoża podczas wykonywania robót fundamentowych. Do obliczenia posadowień obiektów budownictwa powszechnego i przemysłowego, których okres budowy od wykonania wykopów do zakończenia stanu surowego (z montażem urządzeń stanowiących obciążenia stałe) nie przekracza jednego roku, norma PN-81/B przyjmuje λ = 0; gdy okres budowy jest dłuższy niż 1 rok, wówczas λ = 1. Przyjęcie wartości λ do obliczeń wymaga uwzględnienia przede wszystkim: rodzaju gruntu (żwiry, piaski, pyły odprężają się znacznie szybciej niż np. iły), okresu, jaki upłynie od wykonania wykopu do rozpoczęcia robót budowlanych i dociążenia podłoża fundamentem w zakresie naprężeń wtórnych σ zs.

30 Osiadania całkowite fundamentu k oblicza się ze wzoru s k = zmax z= 0 s i, z max - głębokość, na której jest spełniony warunek σ z d = 03, σ z ρ max Jeżeli jednak ta głębokość występuje w obrębie warstwy o dużej ściśliwości, to należy sumowania dokonać do spągu tej warstwy. Osiadanie obliczone w ten sposób jest osiadaniem ostatecznym (umownym), które wystąpi po zakończeniu konsolidacji podłoża pod fundamentem. max

31 Osiadania do obliczeń wg II stanu granicznego. W obiektach budownictwa ogólnego, gdzie ciężar własny konstrukcji budynku stanowi decydującą część obciążeń podłoża, osiadanie sk fundamentu k, powstałe w okresie eksploatacji obiektu, wyznacza się ze wzoru: s k = z max z= 0 sr i i We wzorze tym współczynniki r pozwalają uwzględnić tę część osiadań całkowitych warstwy i, która zachodzi po zakończeniu stanu surowego budowy.

32 r = 0 (osiadanie jest zakończone jednocześnie z końcem budowy) - posadowienie na gruntach niespoistych lub spoistych w stanie półzwartym (I L 0), r = 0,5 (do końca budowy zachodzi 50% osiadań całkowitych) - posadowienie na gruncie spoistym w stanie gorszym niż półzwarty (I L > 0), r = 0,75 (do końca budowy zachodzi 25% osiadań całkowitych) - posadowienie na gruntach organicznych. Współczynniki te stanowią podstawę do przybliżonej oceny osiadań zachodzących po zakończeniu budowy

33 Osiadanie średnie fundamentów Osiadanie średnie fundamentów lub budowli wyznacza się ze wzoru s śr sf k F k k =, s k - F k - osiadanie poszczególnych fundamentów lub wydzielonych części wspólnego fundamentu budowli, np. z fundamentu płytowego, powierzchnia podstawy k-tego fundamentu

34 Przechylenie budowli 2 2 Θ= ( a + b ) 2, a i b - parametry równania płaszczyzny s = a x + b y + c aproksymującej osiadania sk poszczególnych fundamentów lub wydzielonych części wspólnego fundamentu budowli, wyznaczone z układu równań: 1

35 2 k k k k k k a x + b x y + c x = x s 2 k k k k k k a x y + b y + c y = y s a x + b y + nc= s k k k,,, w którym x k,y k -współrzędne środków ciężkości podstaw poszczególnych fundamentów względem początku układu współrzędnych, n - liczba fundamentów.

36 y x y 2 0 x 5 y x 6 Układ współrzędnych do obliczeń przechylenia budowli

37 Korzystne jest przyjęcie początku układu współrzędnych x, y w środku ciężkości układu fundamentów. Interpretacja geometryczna parametrów a, b i c jest wtedy następująca: a, b - przechylenie budowli, odpowiednio w kierunku osi x oraz y: c - średnie osiadanie fundamentów

38 Względna różnica osiadania Względna różnica osiadania określona jest wzorem s / l gdzie s - różnica osiadań dwóch rozpatrywanych fundamentów sąsiadujących ze sobą; l - odległość między środkami ciężkości podstaw tych fundamentów;

39 Dopuszczalne wartości odkształceń Rodzaj budowli s śr [cm] Θ f o [cm] s:l *) Hale przemysłowe ,003 Budynki do 11 kondygnacji nadziemnych 7 0,003 1,0 Budynki powyżej 11 kondygnacji 8 0,002 Budowle smukłe o wysokości powyżej 100 m 15 0, *) s oznacza różnice osiadań fundamentów, których odległość wynosi 1.

40 Strzałka ugięcia budowli Strzałkę ugięcia budowli fo wyznacza się dla trzech sąsiadujących ze sobą najniekorzystniej osiadających fundamentów l l 1 l 2 A B C A' S 1 β 1 S 2 f 0 S 0 β 2 C' B' β

41 β = β1 + β2 a dla małych kątów αs = tgβ = tgβ1 + tgβ2 = s s 0 1 l 1 + s s 0 2 l 2

42 Rodzaj konstrukcji Budowle masywne o dużej sztywności własnej względem osi poziomych, posadowione na masywnych fundamentach, sztywnych skrzyniach żelbetowych lub płytach ciągłych Konstrukcje statycznie wyznaczalne, mające istotne przeguby (łubki trójprzegubowe, kratownice stalowe jednoprzęsłowe itp.), oraz konstrukcje drewniane Statycznie niewyznaczalne konstrukcje stalowe oraz konstrukcje murowane z wieńcami żelbetowymi w każdym stropie z poprzecznymi ścianami nośnymi o grubości 25cm w rozstawie co 6m, jak również monolityczne, żelbetowe konstrukcje szkieletowe na płycie ciągłej lub ruszcie żelbetowym Konstrukcje murowane, lecz nie spełniające wszystkich ww. warunków, konstrukcje wielkoblokowe z wieńcami żelbetowymi w każdym stropie, konstrukcje szkieletowe żelbetowe na oddzielnych stopach oraz konstrukcje wielkopłytowe na monolitycznych żelbetowych ścianach piwnicznych na płycie ciągłej lub ruszcie żelbetowym Konstrukcje wielkoblokowe i wielkopłytowe nie spełniające warunków wymienionych wyżej s dop cm α s dop przechył powinien być mniejszy niż 1/100 do 1/200 stosunku mniejszego wymiaru fundamentu w planie do wysokości bud

43 Zakres obliczeń według stanu granicznego użytkowania W obliczeniach posadowień według stanu granicznego użytkowania uwzględnia się tylko te odkształcenia [s], które mogą spowodować stan graniczny nośności w konstrukcji obiektu, mogą być szkodliwe dla użytkowania obiektu, zainstalowanych urządzeń, przebiegu procesu technologicznego, lub mogą spowodować uszkodzenie instalacji. Jeżeli nie ma szczególnych ograniczeń, to obliczenia dotyczące stanu granicznego użytkowania wykonuje się w następującym zakresie: a) hale przemysłowe: średnie osiadanie fundamentów względne różnice osiadań sąsiednich fundamentów,

44 b) budynki do 11 kondygnacji nadziemnych: średnie osiadanie budowli przechylenie budowli wygięcie budowli lub jej części wydzielonej dylatacjami, c) budynki powyżej 11 kondygnacji: jak w punkcie b, lecz porównuje się je z innymi wartościami dopuszczalnymi (por. tab. 4.3), d) budowle smukłe o wysokości powyżej 100m: średnie osiadanie przechylenie

45

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Stateczność dna wykopu fundamentowego

Stateczność dna wykopu fundamentowego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

1. ZADANIA Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW

1. ZADANIA Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW 1. ZDNI Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW Zad. 1.1. Masa próbki gruntu NNS wynosi m m = 143 g, a jej objętość V = 70 cm 3. Po wysuszeniu masa wyniosła m s = 130 g. Gęstość właściwa wynosi ρ s = 2.70 g/cm 3. Obliczyć

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Normy, przepisy, normatywy, oraz wykorzystane programy komputerowe. Projektuje się most o ustroju niosącym swobodnie podpartym, o dźwigarach stalowych wspólpracujących z

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie stany graniczne.

Fundamentowanie stany graniczne. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Fundamentowanie stany graniczne. Fundament to część obiektu, którego zadaniem jest bezpieczne przekazanie obciążeń z konstrukcji na podłoże gruntowe. W zależności

Bardziej szczegółowo

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie gruntów.

Zagęszczanie gruntów. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Zagęszczanie gruntów. Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

Moduł. Osiadanie grupy fundamentów

Moduł. Osiadanie grupy fundamentów Moduł Osiadanie grupy fundamentów 810-1 T810.T Spis treści TOSIADANIE GRUPY FUNDAMENTÓWT...3 T810.1.T TWIADOMOŚCI OGÓLNET...3 T810.2T TOPIS OGÓLNY PROGRAMUT...4 T810.2.1.T TPłaszczyzna naprężeń pod fundamentem.t...4

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

Wykopy - wpływ odwadniania na osiadanie obiektów budowlanych.

Wykopy - wpływ odwadniania na osiadanie obiektów budowlanych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wykopy - wpływ odwadniania na osiadanie obiektów budowlanych. Obniżenie zwierciadła wody podziemnej powoduje przyrost naprężenia w gruncie, a w rezultacie

Bardziej szczegółowo

Moduł. Ścianka szczelna

Moduł. Ścianka szczelna Moduł Ścianka szczelna 870-1 Spis treści 870. ŚCIANKA SZCZELNA... 3 870.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 870.2. OPIS OGÓLNY PROGRAMU... 4 870.2.1. Parcia na ścianę wywołane naziomem i obciążeniem liniowym...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr 9 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Niniejszy rozdział przedstawia problematykę łatwego i efektywnego projektowania posadowienia bezpośredniego.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem

Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Przewodnik Inżyniera Nr 11 Aktualizacja: 02/2016 Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Program powiązany: Osiadanie Plik powiązany: Demo_manual_11.gpo Niniejszy rozdział przedstawia problematykę analizy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STWIERDZAJĄCA JEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA UWZGLĘDNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Rok III, sem. V 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 2 Projekt posadowienia na palach fundamentowych Fundamentowanie nauka zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem fundamentów oraz robót fundamentowych w różnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia.

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Badania kategorii II Program badań Program powinien określać

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać:

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: KOMINY WYMIAROWANIE KOMINY MUROWANE Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: w stadium realizacji; w stadium eksploatacji. KOMINY MUROWANE Obciążenia: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112 Bloki ścienne piwniczne dla budownictwa wielkoblokowego. Bloki (tzw. typ cegła żerańska ) są elementami konstrukcyjnymi, dostosowanymi do przeniesienia obciążeń z 5 kondygnacji nadziemnych. Budynki w których

Bardziej szczegółowo

KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania

KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania KxGenerator wersja.5 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona z 5 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Wg PN83/B03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu

Bardziej szczegółowo

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBIEKT: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie o ślizgu pontonowym ADRES: dz. nr 791/13, 792/8, obręb ew. 0001 m. Margonin, jednostka

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107-81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 7 6.

1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 7 6. KALKULATOR PALI AARSLEFF wersja 3.0 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona 1 z 25 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 I. OPIS TECHNICZNY 2 1. Dane do projektu 2 2. Układ projektu 3 3. Warunki geotechniczne 3 4. Opis konstrukcji 4 4.1. Charakterystyka i układ

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MECHANIKI GRUNTÓW I GEOTECHNIKI PODSTAWY FUNDAMENTOWANIA

ELEMENTY MECHANIKI GRUNTÓW I GEOTECHNIKI PODSTAWY FUNDAMENTOWANIA FUNDAMENT Część konstrukcji budowlanej (inżynierskiej), która jest wsparta bezpośrednio na gruncie i zwykle znajduje się poniżej powierzchni terenu. PODŁOŻE BUDOWLANE Bryła gruntu przejmującą naprężenia

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Iniekcja Rozpychająca ISR. Iniekcja Rozpychająca ISR. Opis

Iniekcja Rozpychająca ISR. Iniekcja Rozpychająca ISR. Opis Iniekcja Rozpychająca ISR Iniekcja Rozpychająca ISR Strona główna Wzmacnianie gruntu Technologie Iniekcja Rozpychająca ISR Iniekcja rozpychająca polega na wpompowaniu w grunt iniektu cementowogruntowego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony Warszawa 2010 r. Plansza 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony www.wseiz.pl POSADOWIENIE BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego W projektowaniu zostanie wykorzystana analityczno-graficzna metoda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA K.1. K.2. K.3. K.4. 1. 2. K.7. K.7.1. K.7.2. K.7.3. Spis treści Podstawa opracowania projektu konstrukcji. Dane ogólne Układ konstrukcyjny obiektu i schematy statyczne. Sposób

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Krzysztof Sahajda, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. Dariusz Iwan, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. WODA Wpływ na obliczenia statyczne fundamentu Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Mur oporowy, Wybrzeże Wyspiańskiego (przy moście Grunwaldzkim), maj 2006

Bardziej szczegółowo

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 8 6.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale Atlas Pale Omega Pale TUBEX Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Mikropale Mikropale są przydatne do wzmacniania fundamentów,

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

Raport obliczeń ścianki szczelnej

Raport obliczeń ścianki szczelnej Wrocław, dn.: 5.4.23 Raport obliczeń ścianki szczelnej Zadanie: "Przykład obliczeniowy z książki akademickiej "Fundamentowanie - O.Puła, Cz. Rybak, W.Sarniak". Profil geologiczny. Piasek pylasty - Piasek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4.

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4. Spis treści Przedmowa................................................................... 10 1. WSTĘP................................................................... 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE...................................................

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

Fundamenty na terenach górniczych

Fundamenty na terenach górniczych Fundamenty na terenach górniczych Instrukcja ITB Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej zostały wydane i zalecone do

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Przedmowa 10 1. WSTĘP 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE 12 2.1. Defi nicje i rodzaje podłoża 12 2.2. Klasyfi kacja gruntów 13 2.2.1. Wiadomości ogólne 13 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do wymogów eksploatacyjnych posadawianych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku A. Pytania o charakterze problemowym: Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku Lp. Treść pytania 1. Jak rozumiesz pojęcie

Bardziej szczegółowo

Nasyp budowlany i makroniwelacja.

Nasyp budowlany i makroniwelacja. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 D-02.02.01. Wykonanie warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OZNACZENIA EDOMETRYCZNYCH MODUŁÓW ŚCIŚLIWOŚCI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ

WYKONANIE OZNACZENIA EDOMETRYCZNYCH MODUŁÓW ŚCIŚLIWOŚCI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ Politechnika Krakowska - Instytut Geotechniki Zakład Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego WYKONANIE OZNACZENIA EDOMETRYCZNYCH MODUŁÓW ŚCIŚLIWOŚCI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ Wprowadzenie Ściśliwość gruntu

Bardziej szczegółowo