Kultura i reformowanie sektora. publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kultura i reformowanie sektora. publicznego"

Transkrypt

1 Dr Przemysław Hensel Uniwersytet Warszawski Kultura i reformowanie sektora publicznego Abstrakt W tekście zastosowano koncepcję grid/group do analizy sposobów reformowania sektora publicznego. Punktem wyjścia jest przedstawienie czterech perspektyw kulturowych i właściwych dla nich przekonań o naturze rzeczywistości. Następnie przeanalizowano poszczególne sposoby reformowania sektora publicznego i przyporządkowano je do omówionych wcześniej perspektyw. W opracowaniu wskazano również przypadki, w których uparte i bezrefleksyjne stosowanie rozwiązań właściwych dla każdej z perspektyw kulturowych prowadziło do negatywnych konsekwencji. We wnioskach stwierdzono, że racjonalne reformowanie sektora publicznego często wymaga od reformatorów rezygnacji z forsowania ulubionych koncepcji na rzecz rozwiązań dostosowanych do sytuacji, nawet gdy pochodzą one z perspektywy kulturowej, z którą reformator się nie identyfikuje. Sposoby reformowania administracji publicznej są uwarunkowane nie tylko kondycją finansową państwa, dostępnymi wzorcami postępowania oraz wiedzą pracowników zatrudnionych w administracji, lecz również głęboko zakorzenionymi normami kulturowymi. Katalogowanie wszystkich możliwych kultur i właściwych dla nich sposobów reformowania administracji publicznej jest zadaniem niewykonalnym. Dla uproszczenia tego zadania warto posłużyć się koncepcją grid/group Mary Douglas (1978, 1999, 2004), która wyróżnia cztery możliwe perspektywy kulturowe (cultural bias). Christopher Hood (1998) pokazał, w jaki sposób te generyczne perspektywy indywidualistyczna, egalitarna, hierarchiczna i fatalistyczna przekładają się na zarządzanie w sektorze publicznym. W niniejszym tekście koncentruję się na sposobach reformowania sektora publicznego specyficznych dla każdej z nich. Przekonania aktorów sektora publicznego Perspektywy kulturowe to stosunkowo stałe zbiory przekonań na temat sposobu funkcjonowania rzeczywistości, które z jednej strony stają się podstawą ludzkich działań, a z drugiej działają jak filtr dopuszczający jedynie te informacje, które są zgodne z daną perspektywą. Koncepcja Mary Douglas, rozwinięta przez Thompsona, Ellisa i Wildavskiego (1990), sprowadza się do przyjęcia założenia, mówiącego, że przy pomocy dwóch kryteriów można wyróżnić cztery podstawowe perspektywy kulturowe. Pierwszą z nich jest stopień, w jakim działania człowieka są determinowane przez normy społeczne, drugim stopień, w jakim człowiek jest ograniczany w swoich działaniach poprzez przynależność do grupy. Jest to, oczywiście, pewne uproszczenie, ponieważ działania grupy również opierają się na normach, a 91

2 MBA 2/2009 często normy te pochodzą z otoczenia grupy. Chodzi jednak o to, czy mamy do czynienia z mechanizmem kontroli przez bezpośrednie relacje interpersonalne (przynależność do grupy), czy też z kontrolą przez przestrzeganie bezosobowych norm (normy społeczne). Gdy aktor jest w wysokim stopniu ograniczany przez oba te czynniki, mówimy, że funkcjonuje w perspektywie hierarchicznej. Niskie ograniczenia w obu wymienionych wymiarach równa się perspektywie indywidualistycznej. Przynależność do grupy przy jednoczesnej niewielkiej liczbie norm regulujących jej funkcjonowanie oznacza perspektywę egalitarną, podczas gdy jej przeciwieństwem jest perspektywa fatalistyczna. Wszystkie cztery perspektywy kulturowe występują w każdej zbiorowości ludzkiej, a między ich zwolennikami dochodzi do konfliktów chociażby dlatego, że to, co wydaje się oczywiste w ramach jednej z perspektyw, jest często sprzeczne z tym, co jest brane za oczywiste w innych perspektywach. Zwolennicy perspektywy cieszącej się najwyższym poparciem w danej wspólnocie muszą nieustannie odpierać ataki ze strony zwolenników pozostałych perspektyw (Douglas 1999). Jeśli zaaplikujemy tę teorię do reformowania sektora publicznego, to zauważymy, że działania podejmowane przez aktorów funkcjonujących w tym sektorze będą wynikać w dużej mierze z podzielanych przez nich perspektyw kulturowych, a ogólny kierunek reform będzie wyznaczany przez perspektywę dominującą. Dlatego warto przyjrzeć się przekonaniom właściwym dla aktorów podzielających poszczególne perspektywy. W dalszej części artykułu pokażę, jak z tych przekonań wynikają preferowane sposoby reformowania sektora publicznego. W perspektywie hierarchicznej podstawowym zadaniem aktora jest przestrzeganie ustalonych norm i procedur oraz jednoczesne pilnowanie tego, by inni aktorzy nie wykraczali poza swoje miejsce w hierarchii. Dla aktorów zajmujących wyższe pozycje w hierarchii zarezerwowane zostało prawo ustalania norm na użytek aktorów znajdujących się niżej. Normy są uważane za legitymizowane, jeśli są racjonalne, tj. odwołują się do zewnętrznych standardów racjonalności. Dlatego też, w biurokracji, decyzje podejmowane są na podstawie kryteriów merytorycznych przez osoby o najwyższych w danej organizacji kwalifikacjach, zaś demokratyczność procedur nie ma i nie może mieć większego znaczenia. Demokracja bowiem, z założenia, może prowadzić do rozstrzygnięć, które choć odpowiadają większości, to pozostają w sprzeczności z racjonalnością. Z tego powodu, wszelki konflikt w organizacji hierarchicznej musi być utajony, co nie oznacza, że nie odgrywa on istotnej roli w życiu organizacji oznacza tylko, że jest on tematem tabu, rzadko poruszanym w oficjalnym dyskursie. Przy okazji warto zauważyć, że konflikt między przywiązaniem do racjonalności a demokratycznością postępowania jest sporym wyzwaniem dla aktorów kierujących organizacją hierarchiczną. Dzieje się tak, ponieważ obywatele demokratycznych społeczeństw uważają za legitymizowane przede wszystkim te reguły, które powstały w sposób demokratyczny. Ten konflikt nabiera szczególnego znaczenia w kontekście administracji publicznej, gdzie kontrast między zasadami hierarchicznymi i demokratycznym otoczeniem jest szczególnie widoczny. Zrozumienie decyzji podejmowanych przez przedstawicieli każdej z perspektyw wymaga 92

3 omówienia ich sposobu postrzegania otoczenia. W ramach perspektywy hierarchicznej przyjmuje się, że środowisko, w którym funkcjonuje organizacja, jest w dużej mierze odporne na działania człowieka. W związku z tym można korzystać z jego zasobów bez obawy, że przyniesie to jakieś zdecydowanie negatywne konsekwencje. Nawet gdy środowisko naturalne zostanie w wyniku działań człowieka chwilowo wytrącone z równowagi, to prędzej czy później powróci ono do swego stanu pierwotnego. Oczywiście, po przekroczeniu pewnej granicy ingerencja człowieka może nieodwracalnie wpłynąć na środowisko naturalne, ale w opinii aktorów podzielających światopogląd hierarchiczny granica ta jest usytuowana stosunkowo daleko. Jednym z uzasadnień norm ograniczających funkcjonowanie aktorów podzielających tę perspektywę, jest właśnie konieczność dopilnowania, by ta granica nie została przekroczona. W tym celu potrzebni są eksperci, którzy ustalą, gdzie ona przebiega. Aktor podzielający perspektywę indywidualistyczną najlepiej czuje się w rzeczywistości rynkowej. Gdy znajdzie się w organizacji hierarchicznej, to w sposób naturalny będzie dążył do jej zmiany. Uważa on, że każdy człowiek powinien być sobie sterem, żeglarzem, okrętem, i w związku z tym, im mniej przepisów ograniczających ludzkie działania, tym lepiej. Człowiek nie powinien być również spętany przynależnością do grupy, która ogranicza możliwość wyboru, i, co gorsza, każe dzielić się posiadanymi dobrami. Dlatego też aktor indywidualistyczny funkcjonujący w administracji publicznej będzie z jednej strony starał się ograniczyć liczbę przepisów, z drugiej ograniczyć redystrybucję środków między poszczególnymi grupami społecznymi. W jego mniemaniu natura jest rogiem obfitości (cornucopia), z którego można czerpać bez ograniczeń, ponieważ zniesie ona ludzkie wybryki. Takie założenie jest konieczne, ponieważ w przeciwnym wypadku niezbędne byłoby narzucenie norm ograniczających działania człowieka. Konflikt w organizacji będzie postrzegany jako całkowicie naturalny, bo przecież preferencje jednostek są różne. Aktor podzielający tę perspektywę widzi społeczeństwo jak zatomizowany zbiór jednostek, którym konieczna do funkcjonowania jest jedynie stabilna infrastruktura instytucjonalna, umożliwiająca uczciwe przeprowadzanie transakcji. O ile światopogląd hierarchiczny jest ściśle powiązany z pracami Maxa Webera (1922/2002), o tyle światopogląd indywidualistyczny w sposób oczywisty wiąże się ze szkołą chicagowską i doktryną liberalną, a za jednego z jej najbardziej prominentnych przedstawicieli należy uznać Miltona Friedmana (por. Friedman i Friedman 2006; Friedman 2008). Aktor funkcjonujący w ramach perspektywy egalitarnej widzi świat całkowicie inaczej. Człowiek jest z natury dobry, lecz z biegiem lat jego natura zostaje zepsuta przez złe instytucje to przekonania całkowicie opozycyjne wobec opinii hierarchistów, którzy są przekonani, że człowiek jest z natury zły i trzeba sprawnych instytucji, by utrzymać go na drodze cnoty. Celem-marzeniem egalitarystów jest powrócenie do mitycznego stanu pierwotnego dzikusa, który nie był spętany przez nowoczesne instytucje (widać tu wyraźne nawiązanie do filozofii Rousseau). Jego działania były ograniczane jedynie przez kontrolę ze strony grupy. Zwolennik tego podejścia będzie 93

4 MBA 2/2009 przywiązywał szczególną wagę do ochrony środowiska naturalnego, ponieważ jest on przekonany, że stanowi ono wrażliwy system i nawet najlżejsza interwencja człowieka może spowodować katastrofę. W tej perspektywie najwyższą wartością jest przynależność do grupy i jej spójność. Dlatego też, między stanem posiadania poszczególnych uczestników grupy nie powinno być znaczących różnic, ponieważ mogłyby one prowadzić do konfliktów i rozpadu wspólnoty. Ponadto, ponieważ ilość środków, które można czerpać z otoczenia jest ograniczona ingerencja w środowisko naturalne grozi przecież katastrofą to jedynym sposobem na zbilansowanie potrzeb i środków jest ograniczenie tych pierwszych. Dlatego też egalitaryści będą chętnie narzucać normy grupowe, których celem będzie ograniczenie konsumpcji dóbr pewnego rodzaju. Z czasem, niektórzy egalitaryści dochodzą do wniosku, że wszelka konsumpcja przynosi szkodę środowisku i dlatego należy ją ograniczać, a najlepiej byłoby, gdyby wszyscy nabywali i konsumowali jedynie artykuły pierwszej potrzeby i to wyprodukowane w sposób ekologiczny. Najpoważniejszą sankcją, jaką dysponuje grupa, jest skazanie uczestnika na banicję. Aktor podzielający ostatnią z perspektyw fatalistyczną żyje w świecie, o którym wie niewiele. Spotykają go w życiu dobre i złe przypadki, jednakże nie ma nad tymi zdarzeniami żadnej kontroli i nie jest w stanie przewidzieć, co go czeka. Dla fatalisty życie jest loterią, a podejmowanie jakichkolwiek działań po to, żeby w niej wygrać, nie ma większego sensu. Ludzie otaczający zwolennika tego podejścia mogą być z natury dobrzy lub źli lecz nie ma on na to żadnego wpływu. Jego życie jest zdeterminowane przez wiele reguł i przepisów, ale w przeciwieństwie do uczestnika hierarchii nie należy on do grupy, która te reguły ustala i nie ma szans na znalezienie się w tym gronie w przyszłości. Brak przynależności do grupy powoduje, że fatalista jest w wyższym stopniu niż hierarchiści czy egalitaryści narażony na negatywne konsekwencje działań innych ludzi i zdarzeń losowych zachodzących w otoczeniu. Indywidualista również nie przynależy do grupy, ale w przeciwieństwie do fatalisty nie jest spętany narzuconymi normami, co umożliwia mu podejmowania działań zmierzających do poprawienia swojej sytuacji. Preferowane rozwiązania dla sektora publicznego Poniżej prezentuję rozwiązania organizacyjne, które będą preferować reprezentanci poszczególnych perspektyw, a następnie wskazuję na pewne podobieństwa i różnic między nimi. Aktor podzielający światopogląd hierarchiczny najchętniej będzie stosował rozwiązania ułatwiające kontrolowanie innych ludzi. Tworzenie nowych przepisów, powoływanie specjalnych komisji, ścisły nadzór wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. U podłoża tych technik leży przekonanie, że człowiek jest z natury zły i tylko stosowanie odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych może zagwarantować, że nie zejdzie on z dobrej drogi lub że na nią powróci. Pod tym względem idealną organizacją byłby benthamowski panopticon, który zapewnia totalny i nieprzerwany nadzór (por. Focault 1998, s ). Oczywiście nie oznacza to, że zwolennik perspektywy hierarchicznej chciałby zmienić każdą organizację w więzienie. To porównanie ma jedynie pokazać kierunek, w którym podążają wysiłki 94

5 zmierzające do naprawienia świata każdy ma robić to, co do niego należy i jednocześnie powinien być pilnowany, bo pozostawiony sam sobie będzie próbował oszukiwać. Celem rozwiązań administracyjnych promowanych w ramach tego podejścia jest spowodowanie, by środki publiczne były wydawane zgodnie z obowiązującymi procedurami, tak by uniknąć malwersacji. Sensowność, racjonalność rzeczowa podejmowanych działań ma mniejsze znaczenie. Aktor podzielający światopogląd indywidualistyczny zaordynuje w administracji publicznej recepty zdecydowanie różne od tych, które proponują hierarchiści. Przede wszystkim stwierdzi, że ludzie będą dobrze ze sobą współpracować tylko wtedy, gdy będzie im się to opłacało. Tak więc klucz do sprawnej administracji publicznej nie leży w opracowywaniu coraz bardziej precyzyjnych przepisów, które zmuszają ludzi do postępowania zgodnie z wolą przełożonego, lecz w skonstruowaniu takiej struktury zachęt ekonomicznych, która spowoduje, że postępowanie zgodnie z wolą przełożonego będzie dla aktora korzystne. Jednak nadrzędnym celem, jaki postawi sobie zwolennik tego podejścia, będzie ograniczenie roli rządu i liczby pracowników administracji publicznej. Jeśli bowiem najlepszego rozwiązania wszelkich problemów wyboru dostarcza rynek, to rząd jest tylko przeszkodą w jego sprawnym funkcjonowaniu. Tak więc należy sprywatyzować co tylko możliwe i realizować cele państwa, zawierając kontrakty z prywatnymi przedsiębiorcami. Ci ostatni wykonają powierzone im zadania taniej i lepiej, ponieważ kierują się własnym zyskiem i ryzykują własnymi zasobami. Mechanizm rynkowy powinien być wykorzystywany nie tylko w relacjach między administracją publiczną a prywatnymi przedsiębiorcami, lecz również w ramach sektora publicznego i jego jednostek organizacyjnych. Tak więc, to rodzice i uczniowie głosując nogami, powinni decydować o wysokości środków przeznaczanych dla danej szkoły, a nie urzędnicy tworzący budżety w ministerstwie. W ramach przedsiębiorstw i organizacji, które z różnych względów muszą pozostać w gestii Skarbu Państwa należy wprowadzić podział na centra zysków i centra kosztów, a następnie zlikwidować te centra, które nie potrafią na siebie zarobić (por. Ackoff 1999; Ackoff, Magidson i Addison 2007). Zwolennik tego podejścia będzie również wskazywał na konieczność deregulacji, tj. ograniczenia liczby przepisów krępujących zarówno urzędników, jak i przedsiębiorców. Tego rodzaju założenia legły u podstaw reform przeprowadzonych przez rząd Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii na początku lat 80. (Metcalfe i Richards 1990). Egalitaryści widzą rozwiązanie problemów sektora publicznego przede wszystkim w maksymalnej demokratyzacji procesów decyzyjnych. Tam, gdzie to jest możliwe, należy przeprowadzać jak najszersze konsultacje społeczne, a proces decyzyjny powinien być całkowicie jawny. Istotną rolę powinny odgrywać organizacje pozarządowe, które lepiej wiedzą, jak zrealizować pewne zadania, ponieważ znają ludzi, których obsługują. Zwolennicy podejścia egalitarnego znajdą się w całkowitej kontrze do indywidualistów jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników administracji publicznej. Ci ostatni uważają, że ludzie będą dobrze pracować tylko wtedy, gdy stworzy się im odpowiednią strukturę zachęt. Tak więc 95

6 MBA 2/2009 Tabela 1. Preferowane sposoby reformowania sektora publicznego w ramach poszczególnych perspektyw kulturowych Spętanie przez normy (grid) nie podważa to sensowności przygotowywania się na katastrofy o mniejszej skali. Przynależność do grupy (group) Tak Nie Niskie PERSPEKTYWA EGALITARNA Źródło: opracowanie własne. - transparentność, - równy podział zasobów, - konsultacje społeczne, - organizacje pozarządowe. PERSPEKTYWA INDYWIDUALISTYCZNA - wolny wybór, - urynkowienie, - deregulacja, - prywatyzacja. Wysokie zatrudnienie sprawnych, profesjonalnych menedżerów oznacza, że należy im wypłacać wysokie pensje. W oczach egalitarystów wysokie pensje będą świadectwem degeneracji administracji publicznej, której pracownicy powinni przecież działać, kierując się etosem i powołaniem. Fataliści jak zostało wcześniej zauważone nie są w stanie przewidzieć, co się stanie. W związku z tym, podejmowanie działań mających na celu ulepszanie administracji publicznej jest pozbawione sensu, ponieważ tak czy inaczej zmiana otoczenia spowoduje, że dotychczasowe dostosowania stracą sens. Jedyną receptą jest budowanie takich organizacji, które możliwie szybko odrodzą się po ewentualnej katastrofie (por. Weick i Sutcliffe 2007). Tak więc naczelną dyrektywą fatalistów jest budowanie elastycznych i odpornych organizacji nawet kosztem nieekonomicznego wykorzystania środków. Oczywiście, odporność struktur ma swoje granice naprawdę potężna katastrofa lub kryzys mogą zniszczyć nawet najbardziej odporne z nich. Jednak PERSPEKTYWA HIERARCHICZNA Oczywiście niektóre z rozwiązań proponowanych w ramach każdego z nurtów cechują się pewnym podobieństwem. Zarówno komisje (H), jak i konsultacje społeczne (E) odwołują się do grupy, jako do źródła rozstrzygnięcia, ale w przypadku perspektywy egalitarnej przyczyną jest przekonanie, że ludzie powinni decydować o tym, co ich dotyczy, podczas gdy w perspektywie hierarchicznej odwołanie do komisji ma inne przyczyny: po pierwsze, pozwala na zasięgnięcie opinii uzgodnionej między ekspertami, po drugie, umożliwia rozmycie odpowiedzialności. Za stosowaniem konsultacji społecznych stoi przekonanie, że wiedza jest rozłożona równomiernie i głos każdego człowieka jest równy głosowi eksperta. Jest w tym przekonaniu odrobina podobieństwa do podejścia indywidualistycznego, jednakże indywidualiści uważają, że konsultacje prowadzą do tworzenia kolejnych przepisów, podczas gdy lepiej byłoby zostawić te kwestie do rozstrzygnięcia rynkowi. Korzystanie z usług organizacji pozarządowych można by zakwalifikować jako rozwiązanie indywidualistyczne, gdyby nie to, że organizacje tego typu często są finansowane ze środków publicznych (dzieje się tak przynajmniej w Polsce), a to oznacza, że środki te muszą być wpierw zebrane w formie podatków indywidualista woli zostawić te środki w kieszeni podatników i pozwolić im decydować, czy chcą je przeznaczyć na realizację danego celu społecznego. - bardziej precyzyjne przepisy, - lepszy nadzór, - komisje i komitety. PERSPEKTYWA FATALISTYCZNA - odporne struktury, - szybki powrót do normalnego stanu. 96

7 Warto wskazać słabości każdego z proponowanych sposobów reformowania administracji publicznej i sektora publicznego. Recepty indywidualistyczne mogą dawać pozytywne rezultaty wtedy, gdy w danym kraju istnieje rozwinięta infrastruktura instytucjonalna. Czym innym jest bowiem przeprowadzanie procesów prywatyzacyjnych w Polsce, a czym innym na przykład w Wielkiej Brytanii. W drugim z tych krajów, każdy członek civil service zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli padnie na niego cień podejrzenia o nieuczciwe działania podczas procesu prywatyzacyjnego, to nawet jeśli nie czekają go konsekwencje prawne, to spotka go ostracyzm społeczny, w wyniku którego nie znajdzie nigdy zatrudnienia ani w sektorze publicznym ani w liczącym się przedsiębiorstwie prywatnym. W Polsce, ludzie, którzy odegrali niejasną rolę w procesach prywatyzacyjnych na początku lat 90. z powodzeniem zostają parlamentarzystami i urzędnikami państwowymi wysokiego szczebla. Jedną z przyczyn jest brak zinstytucjonalizowanej profesji urzędnika państwowego i torpedowanie działań, które mogłyby doprowadzić do wypracowania kodu etycznego, za którego złamanie grozi sankcja społeczna. Zaś brak tej sankcji przekłada się na przebieg procesów prywatyzacyjnych (por. Tittenbrun 2007). Z kolei logika stojąca za stosowaniem rozwiązań hierarchicznych często prowadzi do wystąpienia błędnego koła biurokracji. Bardziej precyzyjne przepisy powodują efekt odwrotny od zamierzonego i jeszcze niższą sprawność funkcjonowania administracji publicznej. Nawet gdy deklarowanym celem jest usystematyzowanie i zmniejszenie liczby przepisów oraz ograniczenie biurokracji, to próbuje się ten cel osiągnąć, powołując komisje i wydając kolejne przepisy (March, Schulz i Zhou 2000, p ). Charakterystyczna dla perspektywy hierarchicznej skłonność do kontroli skutkuje powoływaniem instytucji nadzoru. Jednak po ustanowieniu każdej z nich, w głowie hierarchisty pojawia się pytanie, postawione już przez starożytnych: Kto będzie pilnował samych strażników?. To z kolei skłania go do powoływania kolejnych instytucji kontrolnych. Wspólną słabością wszystkich rozwiązań egalitarnych jest brak po stronie wyborców odpowiednich kompetencji potrzebnych do tego, by ocenić sensowność działań podejmowanych przez administrację publiczną. O ile rozwiązania prostych problemów lokalnych mogą być z pożytkiem konsultowane z mieszkańcami danego regionu, o tyle problemy ogólnokrajowe często wykraczają poza wiedzę, kompetencje i motywację poszczególnych obywateli. Po wtóre, konsultacje społeczne mogą wywołać problemy, które można by zgrupować pod wspólnym nagłówkiem NIMB (Not In My Backyard). Z punktu widzenia zarządzania państwem, jako całością, konieczne jest ulokowanie pewnych obiektów (np. elektrowni atomowych) w konkretnym miejscu, na co mogą się nie zgadzać mieszkańcy tej okolicy. Interes kraju wymaga, by ten brak zgody zignorować, ale powszechne konsultacje społeczne utrudniają podjęcie takiej decyzji. Innymi słowy, zdeterminowana mniejszość może przeszkodzić w realizacji celu korzystnego dla większości (por. Olson 1965). Co więcej, pełna równość w społeczeństwie nie jest możliwa, i w związku z tym każdy, kto chciałby ją wprowadzić, prędzej czy później, będzie musiał użyć środków przymusu, co z kolei doprowadzi do powstania nierówności między przymuszającym a przymuszanym (Scruton, 2007, p ). 97

8 MBA 2/2009 Rozwiązania fatalistyczne cechują się niską efektywnością wykorzystania zasobów. Skoro podstawowym celem jest stworzenie administracji publicznej odpornej na katastrofy, to siłą rzeczy administracja taka musi być przygotowana również na zdarzenia bardzo mało prawdopodobne. W ten sposób marnowane są zasoby, które można by z pożytkiem wykorzystać do realizacji pilniejszych i ważniejszych w danej chwili celów publicznych. Jednakże w administracji publicznej, zarządzanej zgodnie z nurtem fatalistycznym, wyższa efektywność wykorzystania zasobów będzie postrzegana jako wystawianie państwa na niepotrzebne ryzyko. W zakończeniu należy wskazać, że niezależnie od przyjętej perspektywy kulturowej reformatorzy często nie są w stanie wyjść poza perspektywę, do której są przywiązani, i dostrzec nieskuteczności swoich działań. W rezultacie wprowadzają kolejne reformy zgodnie z regułą więcej tego samego z pewnością pomoże. Zdaniem fatalisty, każda porażka jest dowodem na to, że niewystarczająco poważnie potraktowano konieczność przygotowania się na nadchodzący kryzys. Przedstawiciele tego światopoglądu mają niezaprzeczalną przewagę nad innymi gdy dojdzie do poważnej katastrofy, trudno jest podważyć ich twierdzenie, że można było lepiej się przygotować. Jest to zdanie prawdziwe, niezależnie od tego, jak dużo poczyniono, by być przygotowanym na katastrofę. Zwolennik perspektywy indywidualistycznej, skonfrontowany z kiepskimi efektami działań deregulacyjnych i prywatyzacyjnych, wskaże, że reforma nie zakończyła się sukcesem, ponieważ wprowadzone rozwiązania nie były w wystarczającym stopniu wolnorynkowe lub źle pomyślano procedurę wdrażania zmian. Dobrym przykładem będzie tutaj historia reformy rolnej w Kenii. Rząd tego państwa czterokrotnie sprzedał tę reformę Bankowi Światowemu, za każdym razem pobierając z tego tytułu środki pomocowe i za każdym razem wycofując się z reformy po ich otrzymaniu (Shirley 2008, p. 63). Bank Światowy, pomimo kolejnych niepowodzeń, uważał, że należy w dalszym ciągu sponsorować program zmian oparty na założeniach indywidualistycznych. Hierarchista, który znajdzie się w analogicznej sytuacji, będzie nalegał na jeszcze dalej idące doprecyzowanie przepisów i jeszcze dokładniejszą kontrolę nawet wtedy, gdy niska efektywności wynika właśnie z dużej liczby precyzyjnych przepisów. Dobrym przykładem stosowania tej logiki w działaniach administracji publicznej jest historia zmian w reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce w latach W tym okresie, co prawda, ograniczono liczbę koncesji obowiązujących w naszym kraju (z 53 do 33), lecz jednocześnie liczba zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosła ze 116 do 222 (sic!), liczba licencji wzrosła z 20 do 38, a zamiast 93 tzw. dopuszczeń do wykonywania zawodu, które obowiązywały w roku 1989, pod koniec badanego okresu było ich już 131 (Paczocha 2004). Postawiony przed dowodami porażki swoich projektów egalitarysta wskaże, że gdyby przeprowadzono wszystkie proponowane konsultacje społeczne i odpowiednio zadbano o brak nierówności we wspólnocie, to z pew- 98

9 nością reforma zakończyłaby się powodzeniem. Ekstremalny przykład wprowadzania, wbrew zdrowemu rozsądkowi, reform mających na celu likwidację nierówności, można podać stosunkowo łatwo. Wystarczy przypomnieć chociażby Pol Pota, który w dążeniu do stworzenia bezklasowego społeczeństwa agrarnego nie wahał się przed przeprowadzeniem reform polegających na masowych przesiedleniach i wymordowaniu ok. ¼ ludności kraju, pomimo tego, że jego działania bardzo szybko zaowocowały klęską głodu. Trudniej wskazać sytuacje, w których przeprowadzane są dodatkowe konsultacji społeczne, pomimo tego, że wydłużają one proces decyzyjny i uniemożliwiają przeprowadzenie zmian. Można dostrzec ten mechanizm w perypetiach związanych z budową autostrad w naszym kraju, jednak trzeba pamiętać, że konsultacje społeczne nie są w tym przypadku ani najważniejszą, ani najczęściej występującą przyczyną miernych rezultatów osiąganych w tym zakresie. Warto też wspomnieć, że kolejna recepta egalitarystów, tj. angażowanie w reformy społeczności lokalnych, również nie daje oczekiwanych rezultatów (por. analizy Banku Światowego cytowane w: Shirley 2008, p. 75), a mimo to, jest w dalszym ciągu stosowana. Z powyższych przykładów wynikają dwa wnioski. Pierwszy z nich mówi, że aktor odpowiadający za wprowadzanie reform w administracji publicznej i sektorze publicznym powinien unikać fundamentalistycznego przywiązania do ulubionej koncepcji zmian i zarazem powinien być zawsze otwarty na informacje o przyczynach niepowodzeń podejmowanych działań. Drugi wniosek jest niestety pesymistyczny: istnieje spore prawdopodobieństwo, że powyższe zalecenie zostanie zignorowane i z uporem lepszej sprawy wprowadzane będą rozwiązania, które, co prawda, się nie sprawdziły, lecz są zgodne z podzielaną przez danego aktora perspektywą kulturową. Bibliografia Ackoff, R.L. (1999) Re-Creating the Corporation. A Design of Organizations for the 21st Century. New York, Oxford: Oxford University Press. Ackoff, R.L., J. Magidson, J., Addison, H.J. (2007) Projektowanie ideału. Kształtowanie przyszłości organizacji. Warszawa: WAiP. Douglas, M. (1978) Cultural Bias. London: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Douglas, M. (1999) Four Cultures: the Evolution of a Parsimonious Model. GeoJournal, 47, p Douglas, M. (2004) Traditional Culture - Let s Hear No More About It. In: Rao, V., Walton, M. (ed.), Culture and Public Action. Stanford: Stanford University Press. Focault, M. (1998) Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Fundacja Aletheia. Friedman, M. (2008) Kapitalizm i wolność. Gliwice: Helion. Friedman, M., Friedman, R. (2006) Wolny wybór. Sosnowiec: Wydawnictwo Aspekt. Hood, C. (1998) The Art of the State. Culture, Rhetoric, and Public Management. Oxford: Oxford University Press: Oxford. March, J.G., Schulz, M., Zhou, X. (2000) The Dynamics of Rules. Change in Written Organizational Codes. Stanford: Stanford University Press. Metcalfe, L., Richards, S. (1990) Improving Public Management, London, Newbury Park, New Delhi: Sage Publications, European Institute of Public Administration. Olson, M The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard: Harvard University Press. Paczocha, J. (2004) Reglamentacja gospodarki w latach Tekst zaprezentowany podczas seminarium Programu Przeciw Korupcji, Warszawa. Scruton, R. (2007) The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan. Shirley, M.M. (2008) Institutions and Development. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar. Thompson, M., Ellis, R., Wildavsky, A. (1990) Cultural Theory. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press. Tittenbrun, J. (2007) Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Poznań: Zyska i S-ka. Weber, M. (1922/2002) Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: WN PWN. Weick, K., Sutcliffe, K.M., (2007) Managing the Unexpected. Resilient Performance in an Age of Uncertainty. San Francisco, CA: John Wiley & Sons. 99

NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. Dawid Sześciło

NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. Dawid Sześciło NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dawid Sześciło Współczesne paradygmaty administracji publicznej Nowe zarządzanie publiczne podejście ekonomicznomenedżerskie Administracja neoweberowska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Wyniki badania ankietowego Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Europejski Instytutu Marketingu Miejsc

Bardziej szczegółowo

TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO

TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO Wykład 7 Katarzyna Metelska-Szaniawska 30/03/2009 PLAN WYKŁADU I II Demokracja a ujęcie ekonomiczne I Demokracja a ujęcie ekonomiczne czym jest demokracja? ustrój polityczny,

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Potrzeby i motywy konsumentów

Wykład 5. Potrzeby i motywy konsumentów Metody sprzedaży Wykład 5 Potrzeby i motywy konsumentów Potrzeby i motywacja Ludzie kupują po to, by zaspokoić swoje różnorakie potrzeby MOTYW to wewnętrzna siła, która ukierunkowuje zachowanie na te czynności,

Bardziej szczegółowo

Witold Morawski Zmiana instytucjonalna

Witold Morawski Zmiana instytucjonalna Witold Morawski Zmiana instytucjonalna Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Spis rzeczy Koncepcje zmiany systemowej. W poszukiwaniu nowych powiązań polityki, gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE. Dawid Sześciło

ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE. Dawid Sześciło ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE Dawid Sześciło Współczesne paradygmaty administracji publicznej Nowe zarządzanie publiczne podejście ekonomicznomenedżerskie Administracja neoweberowska powrót do podejścia prawniczego

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Terminy konsultacji: E-mail: magdalena.knapinska@ue.poznan.pl Inne przedmioty: Makroekonomia (wykłady i

Bardziej szczegółowo

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości 2010 Beata Glinka, Wydział Zarządzania UW Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości Warszawa, 02.12.2010 Badania przedsiębiorczości - perspektywy Perspektywa ekonomiczna vs perspektywa kulturowa Od badań

Bardziej szczegółowo

Różnice kulturowe: orientacje i wymiary

Różnice kulturowe: orientacje i wymiary Różnice kulturowe: orientacje i wymiary Wartości kulturowe 1. Poglądy podzielane przez daną grupę, określające, co jest dobre, a co złe, co właściwe, a co niewłaściwe, co wskazane, co niewskazane. 2. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W PUNKT. czyli co decyduje o użyteczności i skuteczności szkoleń. Natalia Brzoza Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu

SZKOLENIA W PUNKT. czyli co decyduje o użyteczności i skuteczności szkoleń. Natalia Brzoza Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu SZKOLENIA W PUNKT czyli co decyduje o użyteczności i skuteczności szkoleń Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu UŻYTECZNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ szkolenia Co to oznacza dla ORGANIZACJI? dla UCZESTNIKA SZKOLENIA?

Bardziej szczegółowo

Krytyka współczesnych koncepcji polityki społecznej

Krytyka współczesnych koncepcji polityki społecznej Krytyka współczesnych koncepcji polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej Pracownia Pomocy i Integracji Społecznej XXXIII Konferencja Polityków

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK O słusznych lecz rzadkich aktach heroizmu moralnego w obliczu powszechnej polskiej nieodpowiedzialności. Czyli dlaczego zasady etyki w biznesie pozostają u nas na poziomie deklaracji? Prof. Bolesław Rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA POLITYKI

EKONOMICZNA ANALIZA POLITYKI EKONOMICZNA ANALIZA POLITYKI Wykład 6 Katarzyna Metelska-Szaniawska PLAN WYKŁADU I II Demokracja a ujęcie ekonomiczne 2 założenia modelu Downsa model rynku, w którym: dobro: programy polityczne i działania

Bardziej szczegółowo

W 2016 roku musisz obowiązkowo zgłosić Kasie Rodzinnej w Niemczech informację o numerze identyfikacyjnym swoich dzieci!

W 2016 roku musisz obowiązkowo zgłosić Kasie Rodzinnej w Niemczech informację o numerze identyfikacyjnym swoich dzieci! Aby rodzice otrzymywali Kingergeld, to muszą przedstawić niemieckiej Kasie Rodzinnej numer identyfikacyjny, który od 01.01.2016 jest dla dzieci obowiązkowy! Brak numeru oznacza KONIEC WYPŁACANIA KINDERGELD.

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Wydział Nauk Ekonomicznych UW Seminarium PSEAP 25/10/2007 PLAN WYSTĄPIENIA I II III IV Ekonomia konstytucyjna jako program badawczy

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO.

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Kultura

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA. Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011

PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA. Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011 PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 2 CZYM JEST DECYDOWANIE? 1 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA: DZIAŁANIA SPOŁECZNE, GRUPA SPOŁECZNA, ZACHOWANIA ZBIOROWE, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA: DZIAŁANIA SPOŁECZNE, GRUPA SPOŁECZNA, ZACHOWANIA ZBIOROWE, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA: DZIAŁANIA SPOŁECZNE, GRUPA SPOŁECZNA, ZACHOWANIA ZBIOROWE, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka DZIAŁANIA SPOŁECZNE Aktor społeczny jako podmiot działający (jednostka, grupa, zbiorowość)

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

Postawy wobec ryzyka

Postawy wobec ryzyka Postawy wobec ryzyka Wskaźnik Sharpe a przykład zintegrowanej miary rentowności i ryzyka Konstrukcja wskaźnika odwołuje się do klasycznej teorii portfelowej Markowitza, której elementem jest mapa ryzyko

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia 16.07 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W WADOWICACH Wadowice 2009 W S T Ę P Celem Kodeksu jest promowanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska Koncepcja multicentryczności prawa a derywacyjne argumenty systemowe. Studenckie Zeszyty Naukowe 9/13, 84-87

Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska Koncepcja multicentryczności prawa a derywacyjne argumenty systemowe. Studenckie Zeszyty Naukowe 9/13, 84-87 Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska Koncepcja multicentryczności prawa a derywacyjne argumenty systemowe Studenckie Zeszyty Naukowe 9/13, 84-87 2006 Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska Koncepcja multicentryczności

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA POLITYKI

EKONOMICZNA ANALIZA POLITYKI EKONOMICZNA ANALIZA POLITYKI Wykład 6 Katarzyna Metelska-Szaniawska 19/11/2010 PLAN WYKŁADU I II Demokracja a ujęcie ekonomiczne 2 A. Downs (1957): An Economic Theory of Democracy ekonomiczna teoria demokracji

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw Konferencja naukowa: Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych MENEDŻER. Wprowadzenie do problematyki decyzji menedżerskich. Mgr Piotr Urbaniak

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych MENEDŻER. Wprowadzenie do problematyki decyzji menedżerskich. Mgr Piotr Urbaniak Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych MENEDŻER Wprowadzenie do problematyki decyzji menedżerskich Mgr Piotr Urbaniak Wprowadzenie 1 2 3 4 Czym jest ekonomia menedżerska? Etapy

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA (I) SOCJALIZACJA, KONTROLA I ROLE SPOŁECZNE. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA (I) SOCJALIZACJA, KONTROLA I ROLE SPOŁECZNE. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA (I) SOCJALIZACJA, KONTROLA I ROLE SPOŁECZNE dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka Stanfordzki eksperyment więzienny - pytanie, co ma ważniejsze znaczenie, jednostkowe charaktery (strażników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO NIEKTÓRYM INTERESOM SPRZYJA ZANALEZIENIE PRAWDY, INNYM JEJ NISZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie ekonomią społeczną poprzez tworzenie strategii jej rozwoju z uwzględnieniem problemów wolontariatu i zaplecza społecznego".

Zarządzanie ekonomią społeczną poprzez tworzenie strategii jej rozwoju z uwzględnieniem problemów wolontariatu i zaplecza społecznego. "Zarządzanie ekonomią społeczną poprzez tworzenie strategii jej rozwoju z uwzględnieniem problemów wolontariatu i zaplecza społecznego". Kraków 15-17 marca 2011 Uwspólnienie pojęć przedsiębiorstwo społeczne

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce

Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce K.026/12 Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 r. Kobiety i mężczyźni różnią się w ocenie tego, co dzieje się w naszym kraju mężczyźni patrzą bardziej optymistycznie zarówno ogólnie

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 3: (Nie)racjonalność wyborów

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 3: (Nie)racjonalność wyborów Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 3: (Nie)racjonalność wyborów Gospodarka z lotu ptaka. Dobra i usługi finalne Wydatki na dobra i usługi (konsumpcja, C) Gospodarstwa domowe: dysponują czynnikami

Bardziej szczegółowo

Ku wolności jako odpowiedzialności

Ku wolności jako odpowiedzialności Marcin Kilanowski Ku wolności jako odpowiedzialności Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2013 Spis treści Od Autora 11 Wstęp 13

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4. Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4. Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza Autor: Dr. Igor Stenzel Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4 Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza Jedną z podstawowych decyzji, które musi podjąć

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH Uchwalony 25 maja 2012 roku Gliwice 2012 Strona 1 z 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Instytut Studiów Migracyjnych, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1.

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Małgorzata Fuszara Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Poparcie dla projektu Przede wszystkim interesowało nas, jaki jest stosunek badanych do samego projektu ustawy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Sądy sprawne i efektywne

Sądy sprawne i efektywne Sądy sprawne i efektywne Wizja i inicjatywy strategiczne Wrzesień 00 Agenda Wprowadzenie Stan obecny Wizja wymiaru sprawiedliwości Kluczowe inicjatywy Podsumowanie inicjatywy priorytetowe Działania komplementarne

Bardziej szczegółowo

Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej szkolenie dla Opiekunów Samorządów Uczniowskich

Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej szkolenie dla Opiekunów Samorządów Uczniowskich Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej szkolenie dla Opiekunów Samorządów Uczniowskich Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski

Bardziej szczegółowo

Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE

Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE Polacy są zdecydowanymi zwolennikami pozostania Polski w Unii. Gdyby referendum w sprawie pozostania lub wystąpienia Polski z Unii odbyło się dziś, 85%

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH OCENA REFORM SPOŁECZNYCH Warszawa, lipiec 1999 Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd źle zrobił wprowadzając wszystkie cztery reformy w tym samym czasie. Przeciwnego zdania jest tylko jedna

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych analiza organizacji i projektów

Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych analiza organizacji i projektów Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych analiza organizacji i projektów Zajęcia nr 1. Wprowadzenie dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie ryzykiem dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 14.10.2013 r. Kto chce mieć absolutną pewność przed podjęciem decyzji nigdy decyzji nie podejmie 1

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE Opracował: AUDYTOR WEWNĘTRZNY Agnieszka Londzin /podpis na oryginale/ Zatwierdził: BURMISTRZ Grzegorz Nowosielski /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. Wsparcie kompetencji na starcie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r.

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. Raport z badania Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PRZEDSIĘBIORCY CZUJĄ SIĘ TRAKTOWANI JAK OSZUŚCI...4 UCZCIWOŚĆ POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań

dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań Systemy przekonań Dlaczego mądrzy ludzie podejmują głupie decyzje? Odpowiedzialne są nasze przekonania. Przekonania, które składają się

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna Administracja a etyka. Dr hab. Ryszard Szarfenberg rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/

Administracja publiczna Administracja a etyka. Dr hab. Ryszard Szarfenberg rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/ Administracja publiczna Administracja a etyka Dr hab. Ryszard Szarfenberg rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/ Co to jest etyka? M. Bucholc, Etyka pracy eksperta Co to jest etyka zawodowa? M. Bucholc, Etyka pracy

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I STRUKTURA OD REDAKTORA... 13

Spis treści CZĘŚĆ I STRUKTURA OD REDAKTORA... 13 Spis treści OD REDAKTORA................................................. 13 WSTĘP. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ............................... 15 Społeczna struktura polskiego świata pracy......................

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2. Metody podejmowania decyzji w warunkach pewności... 37

2. Metody podejmowania decyzji w warunkach pewności... 37 Spis treści Wstęp... 7 1. Problemy i procesy decyzyjne w organizacji... 11 1.1. Istota decyzji menedżerskich w organizacji... 11 1.2. Sytuacje decyzyjne, problemy decyzyjne i decyzje w organizacji.. 15

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a współpraca z NGO s

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a współpraca z NGO s Część 2. - w ch - Jak trafnie odpowiadać na zapotrzebowanie firm? Jak organizacje powinny współpracować z wielkimi i małymi mi? 10 w ch Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy staje się on przełożonym.

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek Kontroler powinien być profesjonalistą, w urzędach oczekuje się, że będzie to ekspert w każdej dziedzinie działania administracji, umiejący odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Style Ŝycia Polaków myślenie o starości

Style Ŝycia Polaków myślenie o starości Style Ŝycia Polaków myślenie o starości (wstępne wyniki badań) dr Iwona Oliwińska Uniwersytet Warszawski, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Uczniowie poznają wybrane fakty z historii emerytur, przeanalizują dwa podstawowe systemy emerytalne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych. by Antoni Jeżowski, 2014

Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych. by Antoni Jeżowski, 2014 Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych by Antoni Jeżowski, 2014 Najbardziej ryzykuje ten, kto lekceważy ryzyko 2 www.mf.gov.pl 3 Ryzyko definicje Ryzyko prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem.

Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Mimo że instytucje pośredniczące ogłosiły już sporo konkursów na projekty

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Prof AE dr hab. Wojciech Czakon Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademia Ekonomiczna w Katowicach Program wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego , Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Art. 124b, wprowadzony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), przewiduje, że niemożliwe

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO

TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO Wykład 10 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Katarzyna Metelska-Szaniawska 27/04/2009 PLAN ZAJĘĆ I Ekonomiczna teoria biurokracji II I Ekonomiczna teoria

Bardziej szczegółowo

NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski

NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski BARIERY Bariery na rynku pracy ograniczające szanse podjęcia zatrudnienia Bariery personalne Bariery związane z rynkiem pracy (podaż miejsc pracy) Bariery związane

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki umożliwiające organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (UEFA Euro 2012).

Bardziej szczegółowo

Zasady etyczne dotyczące relacji ludzi ze zwierzętami w badaniach naukowych. dr Beata Płonka

Zasady etyczne dotyczące relacji ludzi ze zwierzętami w badaniach naukowych. dr Beata Płonka Zasady etyczne dotyczące relacji ludzi ze zwierzętami w badaniach naukowych dr Beata Płonka PRAWO I ETYKA Prawo europejskie: ocena etyczna jest obowiązkowym i nieodłącznym składnikiem doświadczeń na zwierzętach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband Centrum KLUCZ w ramach realizacji projektu PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe prezentuje wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband, przybliżający dobre praktyki z zakresu zachodniego

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3.1. Co to jest polityka bezpieczeństwa i higieny pracy? Przystępując do wdrażania systemu zarządzania, kierownictwo wyraża swoje zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo