KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH"

Transkrypt

1 KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE

2 Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998 roku, jest jednym z najbardziej wszechstronnych aktów, które dotyczą ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych. Strony Konwencji zobowiązały się promować pełną i rzeczywistą równość osób należących do mniejszości we wszystkich sferach życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego, a także tworzyć warunki, które pozwolą im zachować i rozwijać ich kulturę oraz tożsamość. Skąd nazwa Konwencja Ramowa? Słowo ramowa podkreśla, iż celem Państw jest realizowanie przepisów Konwencji poprzez ustawodawstwo krajowe i stosowne programy rządowe, z uwzględnieniem specyfiki sytuacji danego kraju. Nie wpływa to jednak na prawnie wiążący charakter Konwencji.

3 Jakie zobowiązania przyjmują na siebie Państwa Strony ratyfikując Konwencję Ramową? Przepisy Konwencji Ramowej obejmują szeroki zakres spraw, w tym między innymi: zakaz dyskryminacji; promowanie rzeczywistej równości; promowanie warunków wspierających ochronę oraz rozwój kultury, religii, języka i tradycji; wolność zgromadzania się, stowarzyszania, wolność wyrażania opinii, myśli, sumienia i religii; dostęp i korzystanie ze środków masowego przekazu; wolności dotyczące używania języka: używanie języka mniejszości prywatnie i publicznie oraz w stosunkach z organami administracji publicznej; używanie imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych, w ich własnym języku; rozpowszechnianie informacji o charakterze prywatnym w języku mniejszości; umieszczanie nazw topograficznych w języku mniejszości; edukacja: nauka języka oraz nauczanie w języku mniejszości; swoboda tworzenia instytucji oświatowych; kontakty transgraniczne; współpracę międzynarodową i transgraniczną; uczestnictwo w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym; udział w życiu publicznym; zakaz przymusowej asymilacji.

4 Czym jest mniejszość narodowa? Konwencja Ramowa nie definiuje pojęcia mniejszość narodowa, gdyż nie istnieje taka ogólna definicja uzgodniona pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Rady Europy. Dlatego Państwom będącym stronami Konwencji Ramowej, pozostawiono swobodę określenia, które grupy zamieszkujące na ich terytorium objęte zostaną zakresem działania Konwencji. Wybór ten musi jednakże zostać dokonany w dobrej wierze, z uwzględnieniem ogólnych zasad prawa międzynarodowego i podstawowych zasad określonych w art. 3 Konwencji Ramowej. Analiza tego zagadnienia jest zawarta w opiniach Komitetu Doradczego ds. Konwencji Ramowej, w których podkreśla on, że implementacja Konwencji nie może być źródłem arbitralnego lub nieusprawiedliwionego różnicowania. Dla Komitetu Doradczego Konwencja Ramowa nie jest instrumentem o charakterze wszystko albo nic. Dlatego właśnie Komitet przyjął indywidualne podejście do każdego z artykułów Konwencji wskazując, że niektóre z nich mają szerszy zakres obowiązywania i dotyczą szerszego kręgu adresatów niż inne. Na przykład artykuł 6 mówiący o tolerancji i dialogu międzykulturowym odnosi się do szerszego kręgu adresatów niż artykuł 10 ust. 2, który dotyczy używania języka mniejszości w stosunkach z administracją publiczną. Jak z tego wynika, pewne osoby mogą powoływać się na niektóre artykuły, jednak nie wszystkie artykuły Konwencji mogą być zastosowane wobec nich.

5 W jaki sposób przeprowadza się monitoring realizacji Konwencji przez Państwa? Mechanizm monitoringu Organizacje mniejszości narodowych/organizacje pozarządowe Konsultacje Raport Państwa dotyczący wypełnienia postanowień KRMN Raporty alternatywne lub informacje dotyczące wypełnienia postanowień KRMN przedłożone przez organizacje pozarządowe Komitet Doradczy KRMN (KD) Ocenia adekwatność przedsięwziętych przez Państwa Strony środków celem wcielenia w życie zasad przyjętych przez KRMN Wniosek do Państwa Strony o dodatkowe informacje Ewentualna wizyta przedstawicieli Komitetu Doradczego w Państwie Spotkania z przedstawicielami rządu, parlamentarzystami, przedstawicielami mniejszości, organizacji pozarządowych, ombudsmanami, krajowymi instytucjami promującymi i chroniącymi prawa człowieka, itd. Przyjęcie przez Komitet Doradczy opinii Przedstawienie opinii Państwu Stronie Organizacje mniejszości narodowych/organizacje pozarządowe Konsultacje Uwagi i komentarze Państwa Strony nt. opinii Komitetu Doradczego Możliwość wczesnej publikacji opinii Komitetu Doradczego oraz uwag i komentarzy Państwa Strony Komitet Ministrów Rady Europy Przyjmuje rezolucję zawierającą wnioski i zalecenia dla Państwa Strony dotyczące wypełnienia postanowień KRMN Publikacja opinii Komitetu Doradczego, uwag i komentarzy Państwa Strony, wraz z rezolucją Komitetu Ministrów Implementacja rezultatów monitoringu

6 Kto jest odpowiedzialny za monitoring? Zarówno Komitet Ministrów jak i Komitet Doradczy złożony z niezależnych ekspertów są zaangażowane w proces monitorowania realizacji Konwencji Ramowej. W jaki sposób gromadzone są informacje dla celów monitoringu? Procedury monitoringu oparte są o system raportów. Każde Państwo zobowiązane jest złożyć pierwszy raport w ciągu roku od wejścia w życie Konwencji, a kolejne raporty po upływie następnych pięciu lat lub na żądanie Komitetu Ministrów. Tam, gdzie wymagane są dodatkowe informacje, Komitet Doradczy wysyła Państwom również pisemne kwestionariusze. Przygotowaniu raportów państwowych często towarzyszą konsultacje z organizacjami mniejszości narodowych oraz organizacjami pozarządowymi. Organizacje te są ponadto zachęcane do nadsyłania własnych raportów lub informacji. Raporty te są następnie oceniane przez Komitet Doradczy, który do tego celu wykorzystuje rozmaite pisemne źródła informacji pochodzące od Państwa oraz innych podmiotów. Komitet Doradczy rozwinął także praktykę wizytowania poszczególnych państw, co umożliwia jego członkom bezpośrednie spotkanie się z przedstawicielami rządu, parlamentarzystami oraz reprezentantami mniejszości, organizacji pozarządowych i innych wyspecjalizowanych instytucji. Co się dzieje, gdy Komitet Doradczy zakończy ocenianie raportu? Wówczas Komitet Doradczy opracowuje opinię, która następnie zostaje przedstawiona zainteresowanemu Państwu. W tym stadium postępowania Państwo może podać opinię Komitetu Doradczego do publicznej wiadomości i załączyć do niej swoje uwagi. Wiele państw skorzystało już z tej możliwości. Przy przygotowywaniu odpowiedzi na opinię Komitetu, Państwa Strony mogą także podejmować dalsze konsultacje z mniejszościami i organizacjami pozarządowymi. Kolejnym krokiem jest przyjęcie przez Komitet Ministrów rezolucji zawierającej wnioski i zalecenia dla Państwa dotyczące implementacji Konwencji Ramowej. Rezolucja ta wraz z uwagami Państwa i opinią Komitetu Doradczego zostaje podana do publicznej wiadomości, o ile opinia nie została podana do publicznej wiadomości wcześniej.

7 Jakiego rodzaju działania mogą być podejmowanie w przyszłości? Komitet Doradczy zwraca się do rządów poszczególnych Państw będących stronami Konwencji o stałe przekazywanie informacji o krokach, które poczyniły w następstwie monitoringu. Także inne niż państwo podmioty zachęcane są do podejmowania działań mających na celu promowanie efektywnej implementacji Konwencji. Kto decyduje, czy dana osoba należy do mniejszości narodowej? Każda osoba ma prawo do swobodnej decyzji, czy chce być traktowana jako należąca do mniejszości narodowej. Nie oznacza to jednak, że może w sposób arbitralny wybrać, czy i do której mniejszości narodowej chce przynależeć. Indywidualny wybór musi się bowiem opierać na obiektywnych kryteriach powiązanych z tożsamością danej osoby, takich jak język, religia i kultura.

8 Sekretariat Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych Dyrekcja Generalna Praw Człowieka Rada Europy F Strasbourg Cedex, Francja Fax +33 (0) Tel. +33 (0) Strona internetowa: Na stronie internetowej znajdują się aktualne informacje i dokumenty na temat działalności Sekretariatu Konwencji Ramowej, takie jak: aktualne informacje na temat monitoringu Konwencji Ramowej; podstawowe teksty prawne; raporty i opinie podane do publicznej wiadomości, opracowane podczas monitoringu realizacji postanowień Konwencji, takie jak: rezolucje Komitetu Ministrów, opinie Komitetu Doradczego oraz raporty Państw; opis aktualnie podejmowanych działań opierających się na współpracy między państwami; projektów realizowanych w ramach Paktu o Stabilności oraz rozwoju inicjatyw międzyrządowych; adresy stron internetowych dotyczących ochrony osób należących do mniejszości narodowych. Opracowanie graficzne: Madani Strasburg Tel. +33 (0) POL

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE 7.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93/23 AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE DECYZJA RAMOWA RADY 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Europejski Trybunał Praw ETPCZ Człowieka W 50 PYTANIACH POL?

Europejski Trybunał Praw ETPCZ Człowieka W 50 PYTANIACH POL? Europejski Trybunał Praw ETPCZ Człowieka W 50 PYTANIACH POL? AN COURT OF HUM ETPCz w 50 pytaniach Niniejszy dokument, opracowany przez Dział Public Relations Trybunału, nie jest wiążący dla Trybunału.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

niedostatecznych działań rządu w zakresie wdrażania zasad i zapisów Konwencji,

niedostatecznych działań rządu w zakresie wdrażania zasad i zapisów Konwencji, Realizacja Konwencji o Prawach Dziecka przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja o Prawach Dziecka wprowadza mechanizm kontroli tj. obowiązek państw stron systematycznego składania sprawozdań z jej wykonywania.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

System ochrony praw człowieka w Kanadzie

System ochrony praw człowieka w Kanadzie Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Dariusz Lutek nr albumu 239150 System ochrony praw człowieka w Kanadzie Praca magisterska na kierunku politologia w specjalności nauki

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej PL Deklaracja misji Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dąży do osiągnięcia sprawiedliwych rozwiązań dla skarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo