INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:"

Transkrypt

1 INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka? Czy pracownik może przesunąć rozpoczęcie urlopu ojcowskiego z powodu choroby? Czy pracowników na urlopach ojcowskich można zwolnić z powodu likwidacji stanowiska pracy? W jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski pracownikowi, któremu urodziły się bliźnięta?

2 Spis treści: 1. Urlop ojcowski Czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka? Czy pracownik może przesunąć rozpoczęcie urlopu ojcowskiego z powodu choroby? Czy pracowników na urlopach ojcowskich można zwolnić z powodu likwidacji stanowiska pracy? W jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski pracownikowi, któremu urodziły się bliźnięta... 18

3 1. Urlop ojcowski Pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia). Pracodawca udziela urlopu ojcowskiego na podstawie pisemnego wniosku pracownika-ojca, który powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski jest płatny za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku. W okresie korzystania z urlopu ojcowskiego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy z pracownikiem. Rozwiązanie takiej umowy w okresie trwającego urlopu ojcowskiego może nastąpić jedynie w przypadku, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ochronie przed wypowiedzeniem podczas trwającego urlopu ojcowskiego nie podlega pracownik zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny, nieprzekraczający 1 miesiąca. WAŻNE W czasie urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje ochrona przed zwolnieniem z pracy. Pracownik ma prawo powrotu po zakończeniu urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowe bądź równorzędne stanowisko lub inne odpowiadające jego kwalifikacjom, za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

4 Uprawnieniem dla pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego jest także, w przypadku wypowiedzenia umowy, możliwość zgłoszenia żądania o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Takie żądanie jest wiążące dla sądu, który nie może uznać tego żądania za niemożliwe lub niecelowe i zasądzić na rzecz pracownika wyłącznie odszkodowania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przywrócenie do pracy jest niemożliwe np. z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracownicy ojcowie biologiczni oraz ojcowie adopcyjni do 1 stycznia 2011 r. mieli zrównane prawa w zakresie terminu, w którym mogli skorzystać z przysługującego im prawa do urlopu ojcowskiego. Z urlopu ojcowskiego pracownik ojciec biologiczny, a także adopcyjny mogli skorzystać najpóźniej do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Obecnie takie ograniczenie dotyczy jedynie pracownika ojca biologicznego. PRZYKŁAD 17 maja 2014 r. pracownikowi urodziło się dziecko. Ma on prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni do 16 maja 2015 r. 17 maja 2015 r. dziecko będzie miało ukończone 12 miesięcy, zatem od tego dnia urlop ojcowski na to dziecko pracownikowi już nie będzie przysługiwał. Regulacja prawna ograniczająca możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy była dla pracownika ojca adopcyjnego niekorzystna. Często nie mógł on skorzystać z tego uprawnienia w ogóle z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uregulowaniem sytuacji prawnej dziecka, tj. pozbawieniem praw rodziców biologicznych, prowadzeniem procedur adopcyjnych, orzeczeniem przysposobienia przez sąd. Nowelizacja przepisów obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. dała ojcom adopcyjnym możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego w stosunku do starszych dzieci. Zgodnie z wprowadzonymi wówczas zasadami, pracownik ojciec wychowujący dziecko ma również prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Wymiar urlopu ojcowskiego w takim przypadku wynosi 2 tygodnie.

5 WAŻNE Urlop ojcowski przysługuje jedynie ojcom rzeczywiście wychowującym dzieci. Nie może z niego skorzystać ojciec, który np. ma ograniczone prawa rodzicielskie. PRZYKŁAD Dziecko ukończyło 5 maja 2014 r. 12 miesięcy. 16 maja 2014 r. uprawomocniło się postanowienie orzekające przysposobienie dziecka. Pracownik ojciec adopcyjny ma możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni w terminie do 16 maja 2015 r., tj. w okresie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie. PRZYKŁAD 11 kwietnia 2014 r. uprawomocniło się postanowienie orzekające przysposobienie dziecka. 15 maja 2014 r. dziecko ukończy 9 lat. Mimo że nie upłynął jeszcze okres 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie, ojciec adopcyjny nie będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego z uwagi na to, że dziecko ukończyło już 7 lat. Jeżeli pracownikowi w jednym roku urodzi się dwoje dzieci przy dwóch różnych porodach, to pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego na każde dziecko oddzielnie. PRZYKŁAD Załóżmy, że 3 stycznia 2014 r. pracownikowi urodziło się pierwsze dziecko. Drugie dziecko urodziło się 12 grudnia 2014 r. W zaistniałej sytuacji pracownikowi przysługuje prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni w okresie do 2 stycznia 2015 r. na pierwsze dziecko (dopóki nie ukończy ono 12 miesięcy) oraz na drugie dziecko w wymiarze 2 tygodnia do 11 grudnia 2015 r. (dopóki nie ukończy ono 12 miesięcy). Przepisy Kodeksu pracy nie określają wprost, jaki wymiar urlopu ojcowskiego przysługuje ojcom, którym urodziły się np. bliźnięta lub trojaczki. Opinie ekspertów są w tej kwestii podzielone. Pojawiają się zarówno stanowiska uznające, że pracownik ojciec ma prawo jedynie do 2 tygodni urlopu ojcowskiego, nawet jeśli urodziły się

6 bliźnięta, jak również odmienne, przyznające uprawnienie do tego urlopu na każde z bliźniąt. Główny Inspektorat Pracy przyjął w tej sprawie pogląd, że skoro Kodeks pracy nie różnicuje wymiaru urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie (tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego), niezależnie od tego, czy pracownikowi urodzą się bliźnięta czy więcej dzieci. Podobnie w tej sprawie wypowiadał się Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej uznając, iż wymiar urlopu ojcowskiego w przypadku porodu mnogiego jest taki sam, jak w przypadku urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie. PODSTAWA PRAWNA art , art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz., 208), art. 31 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159). Magdalena Opalińska specjalista ds. prawa pracy

7 2. Czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka? PROBLEM Pracownik chce rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka. Czy możemy mu udzielić tego urlopu, jeśli złoży wniosek o ten urlop 7 dni przed planowanym terminem porodu? Jeśli tak, to jakie dokumenty musi złożyć pracownik? Czy wystarczy zaświadczenie od lekarza o planowanym terminie porodu? RADA Nie mogą Państwo udzielić pracownikowi urlopu ojcowskiego przed urodzeniem się dziecka. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na skrócenie 7- dniowego terminu złożenia wniosku przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego, to pracownik może złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w dniu porodu i rozpocząć go od dnia następnego bądź od dnia otrzymania aktu urodzenia dziecka. Na dzień porodu pracownik może wziąć urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka. UZASADNIENIE Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia (art Kodeksu pracy). Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. W regulacji dotyczącej udzielania urlopu ojcowskiego zostało użyte sformułowanie pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Prowadzi to do wniosku, że ustawodawca nie przewidział możliwości złożenia wniosku o urlop ojcowski przed przewidywaną

8 datą urodzenia się dziecka, gdyż w tym czasie pracownik nie ma jeszcze statusu pracownika-ojca wychowującego dziecko. WAŻNE! Pracownik nie może złożyć wniosku o urlop ojcowski przed urodzeniem się dziecka, ponieważ nie ma jeszcze prawa do tego urlopu. Złożenie wniosku z krótszym niż 7 dni wyprzedzeniem nie wiąże pracodawcy. Pracownik może wówczas skorzystać z urlopu ojcowskiego w innym terminie, do chwili ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Jeżeli jednak pracodawca zgodziłby się na skrócenie 7-dniowego terminu, należy przyjąć, że pracownik mógłby wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego w dniu porodu lub w dniu, w którym otrzymałby akt urodzenia dziecka. Pracodawca może w takim przypadku udzielić urlopu ojcowskiego dobrowolnie, nie ma jednak takiego obowiązku. Termin 7 dni został wprowadzony dla wygody pracodawcy, aby mógł zorganizować pracę na czas nieobecności pracownika. Dowodami stanowiącymi podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownikowi za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego są: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpowiednio prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub ich kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem, oświadczenie ubezpieczonego, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu ( 20 rozporządzenia z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Jeżeli więc pracownik zamierzałby skorzystać z uprawnienia do urlopu ojcowskiego przed urodzeniem się dziecka, nie mógłby dopełnić obowiązku złożenia tych dokumentów. Zaświadczenie o planowym porodzie nie może być zatem dokumentem upoważniającym do urlopu ojcowskiego. Jest nim tylko i wyłącznie akt urodzenia dziecka.

9 PRZYKŁAD Żona pracownika ma przewidywany termin porodu na 3 czerwca 2014 r. Pracownik 27 maja 2014 r. złożył pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego od 3 czerwca 2014 r. i dołączył zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu. Pracodawca odmówił udzielenia tego urlopu, gdyż pracownik nie był w stanie dołączyć aktu urodzenia. Pouczył pracownika o możliwości skorzystania z tego uprawnienia w momencie uzyskania aktu urodzenia i obiecał mu przyznanie prawa do urlopu ojcowskiego w terminie krótszym niż 7 dni. Takie zachowanie pracodawcy jest prawidłowe, gdyż w momencie składania wniosku pracownik nie był jeszcze ojcem wychowującym dziecko oraz nie posiadał aktu urodzenia dziecka. Jednocześnie pracodawca poradził pracownikowi, aby w dniu porodu skorzystał z prawa do urlopu okolicznościowego. Państwa pracownik może skorzystać w dniu urodzenia się dziecka oraz w kolejnym dniu po jego urodzeniu z urlopu okolicznościowego. Pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, przysługują bowiem 2 dni urlopu okolicznościowego. Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi udzielenia urlopu okolicznościowego w terminie, w którym pracownik chce ten urlop wykorzystać, a za czas przebywania na urlopie pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie. Wybór terminu wykorzystania urlopu nie jest do końca dowolny. Pracownik powinien móc udowodnić zależność między zdarzeniem (urodzeniem się dziecka) a terminem urlopu. Należy przypomnieć, że urlopu ojcowskiego nie można podzielić, ale trzeba go wykorzystać jednorazowo w wymiarze 2 tygodni. Na wymiar urlopu ojcowskiego nie wpływa liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Niezależnie od tego, czy pracownikowi urodzą się bliźnięta czy więcej dzieci, ma prawo jedynie do 2 tygodni urlopu ojcowskiego. W przypadku urlopu ojcowskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

10 PODSTAWA PRAWNA art. 177, art , art Kodeksu pracy, 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444), 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.). Karolina Król-Komarnicka specjalista w zakresie prawa pracy

11 3. Czy pracownik może przesunąć rozpoczęcie urlopu ojcowskiego z powodu choroby? PROBLEM Pracownik złożył 12 maja 2014 r. wniosek o urlop ojcowski od 1 czerwca br. na córkę urodzoną 5 listopada 2013 r. Jednak 14 maja br. zachorował i dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 14 maja do 3 czerwca br. Pracownik dostarczając zwolnienie lekarskie poprosił o wycofanie złożonego wniosku o urlop ojcowski. Czy możemy wycofać wniosek pracownika? Jak należy postąpić w takiej sytuacji? RADA W przypadku nierozpoczęcia przez Państwa pracownika korzystania z urlopu ojcowskiego, na prośbę pracownika mogą Państwo wycofać wniosek. Pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego w późniejszym terminie po ponownym złożeniu wniosku o urlop ojcowski. UZASADNIENIE Przepisy nie przewidują przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu ojcowskiego z jakichkolwiek powodów, w tym także z powodu choroby pracownika. Nie ma zatem przeszkód, aby pracownik korzystał z urlopu ojcowskiego i jednocześnie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli pracownik stał się niezdolny do pracy, ma prawo wycofać wniosek o udzielenie mu urlopu ojcowskiego i przesunąć go na inny termin, ale za zgodą pracodawcy. Zgoda pracodawcy jest w tym przypadku konieczna, ponieważ złożony przez pracownika wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego wywołał skutki prawne

12 i jest ważny. Wszelkie zmiany terminu udzielenia urlopu ojcowskiego wymagają więc zgody pracodawcy. Jeżeli pracodawca zgodzi się na wycofanie wniosku o urlop ojcowski za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, pracownikowi będzie przysługiwać za pierwsze 33 dni choroby wynagrodzenie chorobowe, chyba że już przebywał w tym roku na zwolnieniu i nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego. Wówczas będzie miał od razu prawo do zasiłku chorobowego. Pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego w terminie późniejszym po ponownym złożeniu wniosku w tej sprawie. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na wycofanie przez ojca dziecka wniosku o urlop ojcowski, to od dnia wskazanego we wniosku pracownik będzie przebywał na urlopie ojcowskim, mimo że jest niezdolny do pracy. Za ten czas będzie mu przysługiwał tylko zasiłek macierzyński. WAŻNE! Zwolnienie lekarskie nie przesuwa ani nie przerywa urlopu ojcowskiego. Jeżeli pracownik rozpocząłby korzystanie z urlopu ojcowskiego, wówczas nie mógłby go już przerwać nawet za zgodą pracodawcy. Urlop ojcowski jest bowiem niepodzielny i powinien być wykorzystany jednorazowo w całości przez pracownika. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia, do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art Kodeksu pracy). Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego, z którego korzysta matka dziecka. Pracownik może więc skorzystać z tego urlopu w tym samym czasie, w którym z urlopu macierzyńskiego korzysta matka dziecka. Ponadto pracownik nie musi korzystać z urlopu ojcowskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub

13 dodatkowym urlopie macierzyńskim wtedy, gdy on sam korzystał z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub korzystała z niego matka dziecka. Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru (art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Warunkiem przyznania pracownikowi prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego jest wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu. Pisemny wniosek pracownik-ojciec wychowujący dziecko składa w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić ten wniosek. PODSTAWA PRAWNA art. 92, art Kodeksu pracy, art. 11, art. 29 ust. 5a, art. 31 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159). Kaja Kryniewicz specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

14 4. Czy pracowników na urlopach ojcowskich można zwolnić z powodu likwidacji stanowiska pracy? PROBLEM W naszym zakładzie zwalniamy 10 pracowników z powodu likwidacji stanowisk pracy. Nie będą to jednak zwolnienia grupowe. Czy w takim przypadku możemy zwolnić pracownika na urlopie ojcowskim? Dodam, że w naszej firmie zatrudniamy ponad 100 pracowników. RADA Tak, mogą Państwo zwolnić z pracy pracowników przebywających na urlopach ojcowskich z powodu likwidacji stanowisk pracy pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową. Jeżeli jednak nie ma u Państwa takiej organizacji, można zwolnić tych pracowników, jak pozostałych pracowników niepodlegających ochronie przed zwolnieniem. UZASADNIENIE Pracownicy korzystający z urlopów ojcowskich są, co do zasady, chronieni przed zwolnieniem z pracy na takich samych warunkach jak pracownice w ciąży i na urlopie macierzyńskim (art i art Kodeksu pracy). Oznacza to, że w okresie korzystania z tych urlopów pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem (chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika i reprezentująca go zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę). Ponadto rozwiązanie umowy z pracownikiem na urlopie ojcowskim może nastąpić w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

15 Ochrona tych pracowników jest jednak taka sama jak pracownic w ciąży i na urlopie macierzyńskim jedynie w przypadku, gdy wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić tylko na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Natomiast gdy pracodawca zamierza zwolnić pracowników z pracy z przyczyn ich niedotyczących, najczęściej ekonomicznych lub organizacyjnych (np. z powodu likwidacji stanowiska pracy), i jeżeli zatrudnia: mniej niż 20 pracowników nadal stosuje tylko przepisy Kodeksu pracy, co najmniej 20 pracowników stosuje nie tylko przepisy Kodeksu pracy, ale i przepisy ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Zatem pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nadal stosuje do pracowników korzystających z urlopów ojcowskich zasady ochrony przed zwolnieniem z pracy właściwe dla pracownic w ciąży i na urlopach macierzyńskich. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości wypowiedzenia im umów o pracę z przyczyn ich niedotyczących (w tym z powodu likwidacji stanowiska pracy). WAŻNE! Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom na urlopie ojcowskim. Natomiast pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników może zwolnić pracowników przebywających na urlopie ojcowskim. Ustawa o zwolnieniach grupowych, którą stosujemy do tych pracodawców, reguluje zasady zwalniania z pracy pracowników z przyczyn ich niedotyczących zarówno w przypadku, gdy ze względu na liczbę zwalnianych pracowników zwolnienie to kwalifikuje się jako zwolnienie grupowe, jak i wtedy, gdy jest zwalniana mniejsza liczba pracowników (wówczas mówi się o zwolnieniach indywidualnych). Przy zwolnieniach dokonywanych na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych bezwzględna ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy nie przysługuje pracownikom korzystającym z urlopów ojcowskich. Oznacza to, że pracownicy ci mogą mieć wypowiedzianą umowę o pracę zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Jednak w sytuacji zwolnień indywidualnych umowa o pracę z tymi pracownikami może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową

16 organizację związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu umowy pracownikowi (art. 10 ust. 2 ustawy o zwolnieniach grupowych). Jeżeli natomiast organizacja związkowa wyrazi sprzeciw, pracodawca może tylko wypowiedzieć tym pracownikom warunki pracy i płacy wyłącznie wówczas, gdy z przyczyn niedotyczących tych pracowników nie jest możliwe ich dalsze zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach. Dotyczy to tylko pracodawców, u których działa taka organizacja. PRZYKŁAD U pracodawcy zatrudniającego około 100 pracowników działają dwie zakładowe organizacje związkowe. Pracodawca chce z przyczyn ekonomicznych zwolnić pracownika przebywającego na urlopie ojcowskim. Pracodawca wystąpił do jednego z działających w zakładzie związków zawodowych, którego pracownik jest członkiem, z informacją, że zamierza złożyć wypowiedzenie pracownikowi w czasie urlopu ojcowskiego. Organizacja związkowa nie udzieliła pracodawcy żadnej odpowiedzi, zatem, po upływie 14 dni od przekazania informacji o zamierzonym zwolnieniu, pracodawca wypowiedział temu pracownikowi umowę o pracę. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe, ponieważ związek zawodowy nie zgłosił sprzeciwu w terminie 14 dni. Pracodawca nie musiał też informować o zamiarze wypowiedzenia umowy drugiej działającej w zakładzie organizacji związkowej, gdyż pracownik nie był jej członkiem. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, sam podejmuje decyzję o wypowiedzeniu umowy pracownikom przebywającym na urlopach ojcowskich. Procedura wypowiadania umów z przyczyn dotyczących pracodawców pracownikom na urlopie ojcowskim w przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Gdy w zakładzie działa organizacja związkowa: Pracodawca ustala, czy pracownik jest członkiem organizacji związkowej lub czy związek zawodowy podejmie się jego reprezentacji. Jeżeli żadna organizacja nie reprezentuje pracownika, pracodawca może złożyć mu wypowiedzenie bez żadnych ograniczeń.

17 Pracodawca przekazuje informację o zamiarze złożenia wypowiedzenia pracownikowi do organizacji związkowej, która go reprezentuje. Pracodawca składa pracownikowi wypowiedzenie umowy, jeżeli związek zawodowy nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 14 dni od przekazania mu informacji o zamiarze wypowiedzenia. Jeżeli organizacja związkowa złoży sprzeciw, wówczas pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, pod warunkiem że nie ma możliwości zatrudniania go na dotychczasowym stanowisku pracy. W takim przypadku przed złożeniem wypowiedzenia zmieniającego trzeba wystąpić do organizacji związkowej o opinię dotyczącą tego wypowiedzenia. Opinia związku nie wiąże jednak pracodawcy. Gdy w zakładzie nie ma organizacji związkowej: Pracodawca wypowiada umowę o pracę tak, jak pracownikom nieposiadającym ochrony przed zwolnieniem z pracy. PODSTAWA PRAWNA art. 177, art , art Kodeksu pracy, art. 1, art. 5 ust. 5 pkt 1, art. 10 ust. 1 3 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). Bożena Lenart specjalista w zakresie prawa pracy

18 5. W jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski pracownikowi, któremu urodziły się bliźnięta PROBLEM Naszemu pracownikowi 7 lipca 2013 r. urodziły się bliźnięta. Obecnie pracownik ten chce skorzystać z urlopu ojcowskiego. Czy urlop ten przysługuje mu w wymiarze 2 tygodni czy 4 tygodni, skoro jest ojcem bliźniąt? RADA Pracownikowi przysługuje urlop ojcowski w wymiarze tylko 2 tygodni, mimo że urodziły mu się bliźnięta. UZASADNIENIE Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko (art Kodeksu pracy). Z urlopu ojcowskiego pracownik może skorzystać w dowolnym czasie do dnia ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Urlop ten przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Przepisy Kodeksu pracy nie wprowadziły bowiem, tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego) oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego), wyższych wymiarów urlopu ojcowskiego w razie urodzenia się przy jednym porodzie większej liczby dzieci. Nie można zatem przyjąć, jak to interpretowała część specjalistów z zakresu prawa pracy, że pracownikowi przysługuje wyższy wymiar urlopu ojcowskiego, jeżeli doszło do porodu mnogiego. Zatem Państwa pracownik, mimo że urodziły mu się bliźnięta, będzie miał prawo jedynie do 2 tygodni urlopu

19 ojcowskiego. Takie samo stanowisko w tej sprawie prezentuje Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. WAŻNE! Na wymiar urlopu ojcowskiego nie wpływa liczba dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Państwa pracownik, mimo że dzieci urodziły się w 2013 r., ma prawo do skorzystania w tym roku z urlopu ojcowskiego. Pracownik może bowiem skorzystać z urlopu ojcowskiego do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy, czyli w przypadku Państwa pracownika ma on na to czas do 6 lipca 2014 r. Urlopu ojcowskiego należy udzielać na dni kalendarzowe. Zatem 1 tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Wynika to z art Kodeksu pracy. PRZYKŁAD Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w terminie od 26 maja do 1 czerwca 2014 r. na dziecko, które ukończy 12 miesięcy życia 27 czerwca 2014 r. Takie określenie przez pracownika terminu, w jakim ma być udzielony urlop ojcowski, jest prawidłowe. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego pracownik powinien złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu (art Kodeksu pracy). Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego. We wniosku o urlop ojcowski należy określić termin udzielenia urlopu ojcowskiego oraz wiek dziecka, na które pracownik występuje o ten urlop. Oprócz wniosku o urlop ojcowski pracodawca może zażądać od pracownika kopii odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (jeżeli tego dokumentu wcześniej nie otrzymał od pracownika) oraz złożenia oświadczenia, że pracownik jeszcze nie korzystał z urlopu ojcowskiego na dane dziecko (w przypadku gdy pracownik miał możliwość wykorzystania tego urlopu już wcześniej przed podjęciem pracy u danego pracodawcy).

20 PODSTAWA PRAWNA art. 180, art , art. 183 Kodeksu pracy. Marek Skałkowski specjalista w zakresie prawa pracy

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka? Czy pracownik może przesunąć rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

I. Urlop macierzyński.

I. Urlop macierzyński. I. Urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje, co do zasady, pracownicy matce dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński Tytuł artykułu: Z początkiem stycznia zwiększeniu ulegnie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego Tytuł dziennika: Dziennik Gazeta Prawna Data wydania: 15 grudnia 2011 W nowym roku zmienia się długość

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wyjaśnienia, przykłady, porady Kiedy będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Jakie prawa przysługują rodzicom

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 2 3 Przykłady: Jeżeli dziecko urodziło się w dn. 12 marca 2014 r. (czwartek), to należy zgłosić urodzenie do dnia 26 marca 2014 r. (czwartek) do godz. 23:59:59. Jeżeli dziecko urodziło się w dn. 15 marca

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630)

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630) Druk nr 1258 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... XI XIII XIV Wprowadzenie... 1 1. Urlop macierzyński... 3 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego... 3 1.2. Wymiar urlopu macierzyńskiego...

Bardziej szczegółowo

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM `UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Należy rozwiązać cztery zadania z poniższych. W rozwiązaniu należy 1) udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie; 2) podać podstawę prawną odpowiedzi; 3)

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1)

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) Projekt z dnia 20 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI (Miejscowość, data) (Imię i nazwisko pracownika) Do (Imię i nazwisko pracodawcy albo osoby go reprezentującej i jej stanowisko) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI Na podstawie art. 179 1 1 KP, w związku z urodzeniem

Bardziej szczegółowo

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW PRAWO PRACY I ZUS NR 4 INDEKS 403547 ISBN 9788374403757 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI Jak wydawać e-zwolnienia lekarskie

Bardziej szczegółowo

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu 2009 Izabela Nowakowska Radca prawny, Zespół Prawny, PARP Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu Warszawa, 25.06.2009 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI

WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI. (miejscowość i data) Wskazujemy datę, w której świadectwo pracy zostało rzeczywiście wystawione..... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) Wskazujemy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2243 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Grupa 1 kazusy 1-3 1. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą jest w ciąży, czy będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? 1. Jaki jest krąg uprawnionych

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze w 2010 r. egazety Prawnej Czy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać ojciec dziecka

e-poradnik Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze w 2010 r. egazety Prawnej Czy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać ojciec dziecka e-poradnik egazety Prawnej Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze w 2010 r. Czy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać ojciec dziecka Jak długo można przebywać na dodatkowym urlopie macierzyńskim

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY Początek 2016 roku przyniósł następujące zmiany w przepisach prawa pracy tj.: Od 22 lutego zaczną obowiązywać nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłki macierzyńskie Zakaz 6 najważniejszych dyskryminacji zmian w zatrudnieniu i 10 przykładów przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r.

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r. Projekt z 2 lipca 2013r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia..2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Listopad 2015

Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Zmiany w urlopach rodzicielskich Purpurowy Informator źródło informacji HR Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejną część Purpurowego Informatora, w

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie PRAWO PROMOTOR 11/20151/201 fot. Thinkstock DR ANNA SOKOŁOWSKA ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Poniżej zamieszczamy syntetyczną informację o nowych regulacjach:

W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Poniżej zamieszczamy syntetyczną informację o nowych regulacjach: W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Poniżej zamieszczamy syntetyczną informację o nowych regulacjach: - Od 1 stycznia 2012 r. zwiększa się długość urlopu macierzyńskiego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r.

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Małgorzata Skibińska Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. 1 1 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego.

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. ZADANIA KRUS ZASIŁEK MACIERZYŃSKI Komu przysługuje zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r.? Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. Zasiłek

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 610-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 147)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

rodzicielskie Uprawnienia Praktyczne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników, przykłady rozstrzygnięć

rodzicielskie Uprawnienia Praktyczne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników, przykłady rozstrzygnięć Uprawnienia rodzicielskie Praktyczne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników, przykłady rozstrzygnięć Łukasz Kuczkowski, Marlena Maniecka, Katarzyna Wilczyk, Marcin Rybczyński Uprawnienia rodzicielskie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków.

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków. PRZEPISY Z KOMENTARZEM Kodeks Pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków Kodeks pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar

Bardziej szczegółowo

Zostałem tatą. Poradnik dla rodziców: urlop ojcowski tacierzyński rodzicielski wychowawczy

Zostałem tatą. Poradnik dla rodziców: urlop ojcowski tacierzyński rodzicielski wychowawczy Zostałem tatą Poradnik dla rodziców: urlop ojcowski tacierzyński rodzicielski wychowawczy Zostałem tatą Poradnik dla rodziców: urlop ojcowski tacierzyński rodzicielski wychowawczy Redaktor Krystyna Trojanowska

Bardziej szczegółowo

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

Bardziej szczegółowo

VIII.UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

VIII.UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Kodeks pracy. Stan prawny: luty 2011r. Tekst jednolity kodeksu pracy. VIII.UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniad kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub

Bardziej szczegółowo

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r.

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r. W 2016 r. wynagrodzenie minimalne dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł (tj. 1.355,69 zł netto). Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1268 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia...

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia... Projekt z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

CO CZEKA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W 2016r?

CO CZEKA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W 2016r? CO CZEKA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W 2016r? CZAS PRACY W 2016 ROKU 2016 GODZIN PRACY W 252 DNI To wymiar dla osoby zatrudnionej na pełen etat w ramach systemu podstawowego, niezależnie od długości przyjętego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia rodzicielskie 2016

Uprawnienia rodzicielskie 2016 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Uprawnienia rodzicielskie 2016 Tylko kolejne zmiany czy prawdziwa rewolucja? Instrukcja obsługi nowych rozwiązań prawnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Tekst jednolity: Dz.U.2015.192 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę PRAWO PRACY Sposoby rozwiązania umowy o pracę W art. 30KP wymieniono sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jest to rozwiązanie umowy: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Urlop macierzyński

Rozdział I. Urlop macierzyński Bożena Lenart Rozdział I. Urlop macierzyński 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego Z przepisów KP wynika, że urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Zakończenie stosunku pracy - odejście pracownika z firmy nieodłącznie wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której odbywało się zatrudnienie.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwolnieniach grupowych -

Ustawa o zwolnieniach grupowych - Zwolnienia grupowe Ustawa o zwolnieniach grupowych - ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Co i jak robić, kiedy straci się pracę?

Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Szef właśnie dał ci wypowiedzenie? A może jakiś czas temu straciłeś pracę i nie wiesz, jak odnaleźć się w tej sytuacji? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Zwolnienie

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

Powrót do pracy. Macierzyńskim/ wychowawczym

Powrót do pracy. Macierzyńskim/ wychowawczym Powrót do pracy po urlopie Macierzyńskim/ wychowawczym u s taw i e 2 Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym Twoja rodzina niebawem się powiększy? A może Twoje dziecko już poszło do przedszkola

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Zmiany w urlopach Zakaz rodzicielskich dyskryminacji w 16 zatrudnieniu praktycznych przydatna strategia, przykładów rozliczeń orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw.

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. zwolnienia grupowe) Zakres stosowania ustawy - Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05 Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWa RODZICÓW. Uwaga! Rewolucyjne zmiany

NOWE PRAWa RODZICÓW. Uwaga! Rewolucyjne zmiany PRAWO PRACY I ZUS NR 9 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-422-8 listopad 2015 CENA 19,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Uwaga! Rewolucyjne zmiany NOWE PRAWa RODZICÓW zasiłki, urlopy, zwolnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-120-10 Druk nr 3478 Warszawa, 11 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWa RODZICÓW. Uwaga! Rewolucyjne zmiany

NOWE PRAWa RODZICÓW. Uwaga! Rewolucyjne zmiany PRAWO PRACY I ZUS NR 9 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-422-8 listopad 2015 CENA 19,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Uwaga! Rewolucyjne zmiany NOWE PRAWa RODZICÓW zasiłki, urlopy, zwolnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2253 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

... ŚWIADECTWO PRACY. 1. Stwierdza się, że... (imię (imiona) i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

... ŚWIADECTWO PRACY. 1. Stwierdza się, że... (imię (imiona) i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony... .......................................................... (pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data) lub miejsce zamieszkania)............................ (numer REGON - PKD) ŚWIADECTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1172 Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo