doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach"

Transkrypt

1 Perspektywy rozwoju e-learning w świetle funkcjonowania platformy Moodle WSH oraz SCENO doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Wprowadzenie elementów e-learningu w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach rozpoczęto w styczniu 2005 roku uruchamiając platformę Moodle WSH przeznaczoną z myślą o studentach studiów niestacjonarnych i eksternistycznych. Kolejnym krokiem było pozyskanie środków unijnych na projekt SCENO Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość. W chwili obecnej na Uczelni funkcjonują trzy niezależne platformy zdalnego nauczania oparte na rozwiązaniach open source (wspomniane WSH Moodle oraz Kursy SCENO Moodle i Dokeos). Artykuł ukazuje stan obecny oraz perspektywy rozwoju e-learning w warunkach szkoły wyższej przy założeniu, że student korzysta i ma dostęp do internetu. System studiów w WSH wymaga od każdego studenta umiejętności korzystania z zasobów i usług sieci komputerowych biorąc pod uwagę program zajęć z informatyki oraz systemy wspomagania tj. Wirtualny Dziekanat, pocztę studencką, czy też tematyczne, akademickie fora dyskusyjne. 1. Wstęp Społeczeństwo, które korzysta i jest wspomagane przez informatyczne oraz telekomunikacyjne technologie dostrzega, że zastosowanie oraz wdrożenie nowych produktów i usług znacznie zmienia standard życia, sposób wykonywanej pracy czy formy komunikowania się. Poziom edukacyjny nowoczesnego społeczeństwa jest silnie powiązany z sytuacją ekonomiczną kraju, dlatego też dynamiczne wdrażanie innowacyjnych technologii wymusza ustawiczną edukację. Kształcenie na poziomie studiów wyższych stało się kluczowym czynnikiem rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy czyli zasobu dostępnego i powszechnego dla wszystkich, a nie tylko niektórych warstw społecznych. Ważnym czynnikiem są także zmiany w gospodarce, które wymuszają od osób czynnych zawodowo znacznie częstsze odnawianie wiedzy i nabywanie nowej, niż w przeszłości (kiedy istniała stabilność zatrudnienia). Powyższe elementy mają obecnie wpływ na istotę tego co nazywamy kształceniem przez całe życie sposób zdobywania wiedzy postrzegający uczenie się, jako cykliczny proces trwający całe życie. Z drugiej strony podmioty edukacyjne, funkcjonujące na różnych szczeblach (szkoły średnie, wyższe, uniwersytety) dostrzegają coraz większe korzyści z wprowadzania zaawansowanych szkoleń, kursów przy użyciu komputerów oraz sieci komputerowych (intranet i internet). Powoduje to otwarcie się na całkowicie nową rzeczywistość; na przykład konkurencję w postaci małych, elastycznie działających firm szkoleniowych; ale także wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań 1

2 usprawniających oraz zwiększających wydajność procesów szkolenia, będących alternatywą dla klasycznego nauczania. Takim przykładem kursów mogą być rozwiązania e-learning owe wdrażane na uczelniach wyższych, często będące uzupełnieniem tradycyjnej formy nauczania i skierowanej do studentów studiów niestacjonarnych czy eksternistycznych. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym szanse wdrożenia systemów e-learning przez podmioty edukacyjne, stała się możliwość uzyskania środków finansowych z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. System e-learning w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Wdrożony system e-learning w warunkach Wyższej Szkoły Handlowej Moodle WSH 1 dotyczy wspomagania studiów niestacjonarnych oraz eksternistycznych w zakresie zagadnień związanych z informatyką. Ta forma studiowania ma szczególne potrzeby w zakresie samodzielnego dostępu do wiedzy. Platforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania) 2 działa na WSH od stycznia 2005 roku. Rozwiązanie to funkcjonuje w oparciu o popularny system LCMS (Learning Content Management System) funkcjonujący za darmo na zasadach licencji open source (zgodnie z licencją GNU, gdzie każdy ma dostęp do pełnego kodu źródłowego i może w nim czynić potrzebne zmiany). Modułowa budowa Moodle a czyni łatwym tworzenie kursów i dodawanie do nich treści, co wspiera zaangażowane uczenie się uczestników. Platforma Moodle jest produktem poddawanym ciągłej pracy rozwojowej, zaś autorem platformy jest Martin Dougiamas, który nadal przewodzi całemu projektowi. 3 Przedmioty zgromadzone w systemie Moodle WSH są elementem programu poszerzania treści dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych uzupełniających magisterskich (SUM) oraz studiów eksternistycznych licencjackich. Program ten zakłada, iż studia stopniowo zostaną wzbogacone zajęciami (o charakterze informatycznym w przypadku SUM oraz informatyką, matematyką stosowaną, mikroekonomią, historią gospodarczą i wstępem do prawoznawstwa w przypadku studiów eksternistycznych) prowadzonymi i dostępnymi przez internet. Stąd zamieszczenie w serwisie e-learning WSH przedmiotów podstawowych (dla studiów eksternistycznych) oraz specjalistycznych (dla SUM). Sposób 1 System Moodle WSH, źródło, sieć internet 2 Dokumentacja Moodle, źródło, sieć internet 3 Z. Zieliński, Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle, Zeszyt Naukowy 3, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Kielce

3 prowadzenia zajęć dydaktycznych w podanych przypadkach nawiązuje do idei blended learning, czyli szkolenia komplementarnego, gdzie połączone zostały elementy systemu e- learning z tradycyjnym nauczaniem. W pierwszym przypadku (studiów SUM) twórcy systemu Moodle WSH wyszli z założenia, iż pierwsze trzy lata studenta to proces tradycyjnego nauczania, kiedy student musi mieć kontakt z uczelnią, gdzie formowana jest jego postawa, zdobywa odpowiednie umiejętności. Dopiero wówczas studia II stopnia mogą być skutecznie zrealizowane za pomocą technik e-learning. W innej sytuacji są słuchacze studiów eksternistycznych (studia I stopnia), gdzie na zajęciach pojawiają się osoby dojrzałe, pracujące i posiadające wiedzę z zakresu posługiwania się nowymi technologiami. Od tych studentów wymagana jest rozszerzona wiedza z zakresu informatyki (obsługa komputera, aplikacji, posługiwanie się narzędziami sieci komputerowych), stąd inny model kształcenia obejmujący możliwość realizacji zajęć online. Rysunek 1 System e-learning Moodle WSH, kategorie kursów strona startowa. Źródło: Podsumowując drugi rok działalności systemu Moodle WSH funkcjonującego w oparciu o model nauczania mieszanego można zauważyć: 1. Znaczny wzrost studentów studiów niestacjonarnych i eksternistycznych korzystających z materiałów zawartych w serwisie przed rokiem było to 300 osób obecnie 780 (stan na dzień ), z czego: 3

4 a. 86 użytkowników nigdy się nie zalogowało i są traktowani przez system jako martwe dusze, po czym kasowane przez administratora, b. 234 studentów nie logowało się w systemie od ponad roku są to osoby, które już zakończyły edukację i nie korzystają z Moodle WSH, ale konta zostały zachowane, c. 194 osoby będące studentami, ale nie korzystające aktywnie z zasobów e- learningowych, będące biernymi użytkownikami korzystającymi z forum, czata, d. 266 studentów aktywnie korzystających z zamieszczonych materiałów w systemie Moodle WSH. 2. W ramach zajęć e-learning systemu Moodle WSH: a. 120 osób skorzystało ze szkoleń e-learningowych obejmujących przedmioty specjalistyczne dla studentów studiów niestacjonarnych SUM (biznes elektroniczny, wprowadzenie do informatyki gospodarczej, przedsiębiorstwo w internecie) zakończone testem przeprowadzonym w postaci elektronicznej poprzez system Moodle WSH, b. 400 studentów lat ostatnich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych inżynierskich kierunku teleinformatyka korzystało z materiałów online (przedmioty sieci komputerowe, internet i sieci komputerowe w logistyce, pracownia internetowa), c. 40 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika miały dostępne materiały elektroniczne w systemie Moodle oraz prowadziło własne ćwiczenia na platformie e-learning w ramach laboratoriów (przedmiot media w edukacji), d. 30 studentów studiów eksternistycznych korzysta z materiałów e-learningowych obejmujących w chwili obecnej podstawy informatyki (a do końca semestru letniego 2006/07 także matematykę stosowaną, mikroekonomię, historię gospodarczą oraz wstęp do prawoznawstwa. Docelowo zostanie przygotowanych 20 przedmiotów prowadzonych online. e. Około 50 osób korzystających z zasobów Moodle WSH to osoby z poza uczelni, nie będące jej studentami. 3. Średni czas korzystania z serwisu przez zalogowanego i wykonującego określone zadania studenta (pobieranie materiałów online, rozwiązywanie quizów, czy komunikacja poprzez forum/czat) to 15 minut w ciągu dnia. 4

5 4. W przeciągu ostatniego tygodnia (stan na ) serwis przegląda średnio 45 osób. Rysunek 2 Ilość dziennych wizyt w serwisie Moodle WSH w przeciągu ostatniego tygodnia. Stan na dzień Systemy e-learning prowadzone w ramach projektu Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość W dobie nieustannego postępu technologicznego wdrażanie nowoczesnych rozwiązań innowacyjnych stanowi priorytet w dążeniu do konkurencyjności regionów oraz tworzenia nowych, stałych miejsc pracy poprzez zwiększenie zdolności przedsiębiorstw i podmiotów naukowo-badawczych do wdrażania innowacji, absorpcji i inicjowania nowych technologii. Internet jako medium globalne stwarza warunki do efektywnej wymiany informacji, przepływu i gromadzenia wiedzy, jak również rozwoju internetowych podmiotów gospodarczych. W warunkach lokalnych efektywne wdrażanie innowacji informatycznotelekomunikacyjnych do praktyki gospodarczej stanowi kluczowy problem na drodze do umacniania roli nauki w rozwoju społeczno gospodarczym. Przesłanki te legły u podstaw wdrożenia (od dnia ) innowacyjnego portalu edukacyjnego SCENO (Świętokrzyskie Centrum Edukacji Na Odległość), uruchomionego na początku 2006 roku przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

6 Jednym z pośrednich celów projektu SCENO jest propagowanie korzyści płynących z posiadania Internetu i wykorzystywania jego zasobów w celach edukacyjnych. W województwie świętokrzyskim brakowało i nadal brakuje edukacyjnych serwisów, które oferowałyby materiały dydaktyczne, artykuły naukowe, interaktywne kursy i wszelkie treści pomocne przy samokształceniu się, co potwierdziły przeprowadzone przed złożeniem wniosku dotyczącego projektu SCENO badania ankietowe. Rysunek 3 Portal stan na dzień Głównym celem projektu jest demokratyzacja procesu uczenia, dostępu do informacji i zasobów wiedzy. Jednym z dążeń centrum edukacyjnego SCENO jest przygotowanie bazy wiedzy w którym cyklicznie zamieszczane byłyby informacje, artykuły i kursy z zakresu nauk o zarządzaniu, marketingu, informatyki, ekonomii, technologii informacyjnych, finansów, biznesu czy rachunkowości, a także bieżące informacje (wiadomości) dotyczące wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych, edukacyjnych czy teleinformatycznych jakie miały miejsce na świecie, w kraju i regionie. Portal jest działaniem non-profit nastawionym na propagowanie wiedzy, idei społeczeństwa informacyjnego i jego istotą jest popularyzacja wiedzy na odległość. Rozwój portalu jest przedsięwzięciem dynamicznym, stale reagującym 6

7 na zmiany w zakresie publikacji wiedzy, kursów on-line, czy informacji zawartych w serwisie. Najistotniejszą częścią serwisu, obok możliwości publikacji artykułów naukowych w portalu SCENO są dwa moduły e-learning kursy.sceno.edu.pl (działający na systemie Moodle) oraz system Dokeos (dokeos.sceno.edu.pl). Oba systemy oferują darmowy dostęp do zawartych materiałów online, wymagane jest jedynie posiadanie konta w serwisie. W chwili obecnej z serwisu Dokeos korzysta 30 użytkowników, a w systemie dostępne są dwa kursy online (Podstawy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz Podstawy e-biznesu). Rysunek 4 System e-learning Dokeos SCENO strona startowa. Źródło: W Moodle dostępnych jest 8 kursów online (zasady rachunkowości, bierne elementy optyczne, matematyka finansowa, linux podstawowe polecenia, linux podstawy bash a, linux praca w sieci, linux podstawy bezpieczeństwa oraz podstawy programowania), a zarejestrowanych użytkowników jest 187. Oba serwisy skierowane są do szerokiej rzeszy internautów chcących podnieść swoje kwalifikacje z różnych dziedzin wiedzy, znamiennym jest fakt, iż kilka kursów przygotowali sami studenci (m.in. kursy linuxowe ). 7

8 Rysunek 5 System e-learning Moodle SCENO, kategorie kursów strona startowa. Źródło: Oba serwisy są odwiedzane przez większe rzesze osób niż w opisywanym wcześniej serwisie Moodle WSH średnio 116 osób dziennie w ciągu ostatniego tygodnia (stan na dzień ). Spowodowane jest to m.in. wolnym dostępem do prezentowanych treści (kursy nie posiadają haseł). Rysunek 6 Ilość dziennych wizyt w serwisie Moodle SCENO w przeciągu ostatniego tygodnia. Stan na dzień

9 4. Perspektywy rozwoju e-learning systemów Moodle WSH w świetle badań ankietowych Wyniki ankiet prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą oceny przydatności zaprezentowanych systemów e-learning jako narzędzia wspomagającego klasyczną formę nauczania. W semestrze zimowym roku akademickiego 2006/07, w którym przeprowadzono to badanie, udostępnione zostały materiały (moduły e-learning) uzupełniające następujące przedmioty: podstawy informatyki, przedsiębiorstwo w internecie, sieci komputerowe, pracownia internetowa, media w edukacji). Ankietę przeprowadzono na grupie studentów studiów niestacjonarnych SUM oraz eksternistycznych w sumie 140 studentów. Ankieta składała się z trzech części w pierwszej poszukiwano informacji ogólnych, druga to pytania dotyczące wiedzy studentów i ich oceny metody nauczania na odległość opartej o technologie internetowe, trzecia sondowała stosowanie systemu Moodle WSH. Wśród ankietowanych kobiety stanowiły 40%, mężczyźni 60%. Wiek w grupie badanych studentów przedstawia się następująco: w kategorii lat było 25% badanych, w grupie lat 60%, lat 15%. Podane wykształcenie: średnie 80%, niepełne wyższe 20%. Miejsce zamieszkania: wieś 25%, miasto do 100 tys. mieszkańców 45%, od 100 tys. do 500 tys. 20%, zaś powyżej 500 tys. 10 %. Ze zrealizowanej ankiety wynika, że aż 95% studentów WSH dysponuje własnym komputerem w miejscu zamieszkania w czasie studiów, z tego 70% ma stałe łącze, 10% łączy się przez sieci osiedlowe, 10% łączy się z internetem przez modem, 5% deklaruje inny sposób dostępu, a 5% nie ma dostępu. Kolejna sprawa, która była przedmiotem zainteresowania autora, to częstotliwość korzystania z internetu przez studentów WSH. Czy studenci nie korzystają z internetu okazjonalnie, tylko po to by zapisać się na zajęcia? Wyniki wskazują, że nie 60% studentów codziennie korzysta z sieci, 20% dwa razy w tygodniu, 10% cztery razy w tygodniu, 5% raz na miesiąc. Pozostałe 5% osób deklaruje iż nie korzysta z sieci komputerowej. Szczególnie ważne były odpowiedzi dotyczące samego systemu Moodle WSH. Na pytanie czy korzystał Pan/Pani z serwisu Moodle WSH, 82% odpowiedziało że korzystało, 67% studentów stwierdziło, że serwis był przyjazny i łatwy w użyciu, 53% osób stwierdziło, że przeprowadzało ćwiczenia, 33% wykonało egzamin kończący dany kurs online. Wśród trybów dalszych studiów 65% opowiedziało się za trybem mieszanym (blended learning), 30% trybem tradycyjnym, a 5% chciałoby nabywać wiedzę tylko poprzez internet. Na pytanie co jest przeszkodą utrudniającą zdobycie wykształcenia w trybie nauczania na odległość 28% studentów wymieniło brak osobistego kontaktu z nauczycielem, 15% słabą infrastrukturę telekomunikacyjną, 15% wysoką cenę dostępu do internetu oraz brak uregulowań prawnych 9

10 regulujących kształcenie online w trybie studiów wyższych 15%. Największą korzyścią jaką oferuje tryb nauki online, 32% studentów wymieniło możliwość zdobywania wiedzy w dowolnym miejscu i czasie, 26% - indywidualne tempo nauki, 15% - możliwość zdobycia wykształcenia bez uciążliwych dojazdów oraz możliwość zindywidualizowania programów kształcenia lub rozwoju naukowego 8%. 79% studentów akceptuje formę nauczania e- learning, a 89% wyraziło chęć dalszego korzystania z serwisu Moodle WSH. 5. Zakończenie W ramach studiów niestacjonarnych SUM i eksternistycznych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach funkcjonuje platforma e-nauczania Moodle WSH. Dodatkowo WSH uruchomiło projekt SCENO wspierający e-learning w województwie świętokrzyskim. Z pewnością obie platformy e-learning nie są w pełni wykorzystywane przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i eksternistycznych. E-learning jest nową formą edukacji, która jest silnie związana z rewolucją w komunikacji, wymaga prac koncepcyjnych w zakresie rozszerzenia możliwości obecnych platform, jak i zmiany podejściu systemowym funkcjonowania uczelni. Internet jest bardzo dobrą drogą dotarcia do studentów WSH, która jest przez nich akceptowana i uważana za wygodną formą komunikacji. Szczególnym problemem nadal jest wysoka cena dostępu do sieci, jak i fizyczne często problemy z uzyskaniem połączenia z internetem w miejscu zamieszkania. Większość studentów posiada komputer w miejscu zamieszkania, co ułatwia wprowadzanie elektronicznych form kształcenia, problemem bywa cena i dostęp do sieci. Łatwiej jest wprowadzić edukację e- learningową dla studentów wyższych roczników, bo większość z nich posiada komputer oraz wiedzę dotyczącą usług sieciowych, możliwości internetu. Korzystanie z internetu staje się naturalną formą poszukiwania informacji, komunikacji i wymiany danych pomiędzy studentami, którzy traktują globalną sieć jako poważne źródło wiedzy. Na podstawie wyników ankiety można wywnioskować, iż studenci posiadają umiejętności i chęć korzystania z internetu, co nie stanowi bariery dla dalszego rozwoju e- learning. Teza ta ograniczona jest do studentów studiów niestacjonarnych oraz eksternistycznych, których objęło badanie, czyli osób pracujących, korzystających w miejscu zatrudnienia z internetu, często posiadających także dostęp do sieci w miejscu zamieszkania. 10

11 Literatura 1. Z. Zieliński, Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle, Zeszyt Naukowy 3, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Kielce Netografia 1. System Moodle WSH, źródło, sieć internet. 2. Dokumentacja Moodle, źródło, sieć internet. 11

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY Platforma zdalnego nauczania Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to narzędzie do pracy zdalnej, za pomocą którego użytkownik (uczeń, nauczyciel)

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY Platforma zdalnego nauczania Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to narzędzie do pracy zdalnej, za pomocą którego użytkownik (uczeń, nauczyciel)

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Joanna Karłowska-Pik Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: portal edukacyjny, e-learning, platforma Moodle, Dokeos.

Słowa kluczowe: portal edukacyjny, e-learning, platforma Moodle, Dokeos. Analiza stosowania e-learningu na przykładzie doświadczeń portalu SCENO dr Zbigniew E. Zieliński zzielinski@wsh-kielce.edu.pl, tel. 603 643 857 Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Najnowsze technologie informatyczne

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość koncepcja i realizacja projektu.

Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość koncepcja i realizacja projektu. Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość koncepcja i realizacja projektu. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@wsh-kielce.edu.pl W artykule

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTYWAĆ E-MOŻLIWOŚCI. dr Grażyna Chaberek-Karwacka Instytut Geografii UG

JAK WYKORZYSTYWAĆ E-MOŻLIWOŚCI. dr Grażyna Chaberek-Karwacka Instytut Geografii UG JAK WYKORZYSTYWAĆ E-MOŻLIWOŚCI dr Grażyna Chaberek-Karwacka Instytut Geografii UG geogk@ug.edu.pl UZASADNIENIE: Badania przedsiębiorców i pracodawców w zakresie postaw wymaganych od absolwentów uczelni

Bardziej szczegółowo

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Nadzór i kontrola jakości kształcenia w e-learning na przykładzie systemu Moodle doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3849/15 Streszczenie: Moodle platforma e-learning, logowanie, profil użytkownika, strona główna NIP 799-174-10-88 Spis treści 1. Wstęp... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY Platforma zdalnego nauczania Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to narzędzie do pracy zdalnej, za pomocą którego użytkownik (uczeń, nauczyciel)

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie elementów e-learning projektu SCENO w procesie budowania społeczeństwa wiedzy

Zastosowanie elementów e-learning projektu SCENO w procesie budowania społeczeństwa wiedzy Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Zastosowanie elementów e-learning projektu SCENO w procesie budowania społeczeństwa wiedzy Wykorzystanie technologii e-learning

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

ICT w administracji publicznej Kod przedmiotu

ICT w administracji publicznej Kod przedmiotu ICT w administracji publicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu ICT w administracji publicznej Kod przedmiotu 11.9-WH-ZDP-ICT Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Języki programowania I - opis przedmiotu

Języki programowania I - opis przedmiotu Języki programowania I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania I Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-JP1 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania treścią - opis przedmiotu

Systemy zarządzania treścią - opis przedmiotu Systemy zarządzania treścią - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania treścią Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-SZT-L-S14_pNadGenJKFBJ Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU kierunek: zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning Zbigniew Zieliński zzielins@gmail.com, zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego Zakład Informatyki Kielce Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację Jerzy M. Mischke Przesłanki 1 komputery jako narzędzia edukacji mają dopiero 15 lat e-edukacja poszukuje swego miejsca w systemie

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Konsumencka ocena jakości

Konsumencka ocena jakości 1 Konsumencka ocena jakości Sylabus zajęć uniwersyteckich z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość Prowadzący przedmiot: dr inż. Urszula Balon Kraków, 9 września 20 2 1. Ogólny opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Projekt finansowany przez Unię Europejską REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Valdas Kazlauskas NOWOCZESNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Biała

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej

Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej a realizacja Projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ocena uwarunkowań wdrożenia Blended Learning w programie studiów niestacjonarnych kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim

Ocena uwarunkowań wdrożenia Blended Learning w programie studiów niestacjonarnych kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim 01/12 UNIVERSITY OF GDANSK INSTITUTE OF GEOGRAPHY Ocena uwarunkowań wdrożenia Blended Learning w programie studiów niestacjonarnych kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim dr Grazyna

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu monograficzny: E-learning - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: E-learning Kod przedmiotu 16.9-WP-PEDD-MEL-W_pNadGenJKBAH Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje WWW i PHP Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-A-L-S14_pNadGenHRAKH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA Moduł/Przedmiot: Internet i nowe technologie w edukacji muzycznej studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Technologia informacyjna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Information Technology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2017 Strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning http://pup.e-sgh.pl Cz. I - Charakterystyka szkoleń Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Przysposobienie biblioteczne w BG AGH Przysposobienie biblioteczne w Bibliotece Głównej AGH Nieobowiązkowe Treść

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Program Cyfrowy Nauczyciel

Program Cyfrowy Nauczyciel Program Cyfrowy Nauczyciel Szkolenie w ramach projektu Szkoły przyszłości rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Administracja szkolnej pracowni komputerowej - opis przedmiotu

Administracja szkolnej pracowni komputerowej - opis przedmiotu Administracja szkolnej pracowni komputerowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Administracja szkolnej pracowni komputerowej Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-ASPK Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Jędrzej Wierzejewski Politechnika Wrocławska Instytut Matematyki i Informatyki O czym będzie mowa 1.

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo