Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych"

Transkrypt

1 Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Systemy e-learning wspomagające szkolenie na odległość pracowników czy studentów na uczelni wpływają głęboko na proces tworzenia i dystrybucję wiedzy. Korzyści wynikające z wdrożenia modułów e-learning są powiązane z tym, kto będzie z nich korzystał. W przeszłości organizacje postrzegały szkolenia jako koszty, a nie inwestycje. Obecnym rozwiązaniem zdobywającym popularność wśród firm i organizacji edukacyjnych jest zwiększenie ich efektywności poprzez implementację szkoleń bazujących na nowoczesnej technologii (elearning). Autor w pracy przedstawia ekonomiczne przesłanki wdrożenia i zwrotu z inwestycji szkoleń e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych. 1. Wstęp Od 2001 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach uruchomione zostały studia eksternistyczne. Studia niestacjonarne prowadzone systemem eksternistycznym są równoważne ze studiami stacjonarnymi (dziennymi) i niestacjonarnymi prowadzonymi systemem zaocznym. Studia w tej formie organizacyjnej trwają 3 lata i zakończone są obroną pracy licencjackiej. W roku akademickim 2005/2006 dyplomy licencjata na dwóch kierunkach: zarządzanie i marketing oraz administracja uzyskało 264 absolwentów. Są wśród nich osoby z przewagą wieku średniego, pracujący zawodowo na różnych stanowiskach, w różnych instytucjach, urzędach i firmach. Są także nie pracujący, poszukujący pracy lub już po jej zakończeniu. Wszyscy oni jednak mieli silną motywację do nauki, samokształcenia. Ich stopień determinacji był często wiele wyższy niż osób młodych. Studia niestacjonarne prowadzone systemem eksternistycznym to najtrudniejszy rodzaj studiów. Ilość wiedzy, którą student powinien opanować jest taka sama jak na studiach dziennych i zaocznych. Kontakty z uczelnią i kadrą nauczającą są ograniczone do czterech zjazdów w semestrze. Tym samym nie ma możliwości pełnego uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach laboratoryjnych, językowych czy też seminariach choćby w takim zakresie jaki oferują studia zaoczne. Stąd też nauka w głównej mierze oparta jest na samokształceniu, indywidualnych konsultacjach z wykładowcami, opracowanych specjalnie materiałach dydaktycznych, podręcznikach, internecie. Ta sytuacja wymaga od studiujących w tym systemie, znacznego nakładu pracy własnej, celem opanowania przewidzianego programem materiału. Dotychczasowa praktyka dowodzi, że znakomita większość studentów umie organizować 1

2 czas na własne studia. Na zaliczeniach i egzaminach prezentują poziom wiedzy taki jak studiujący w innych formach. Skromne czasowo kontakty z kadrą naukową były jednym z głównych czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o wdrożeniu rozwiązań e-learningowych na studiach eksternistycznych. Za wprowadzeniem takiej formy szkolenia przemawiało również to, że: e-learning oszczędza czas bez naruszenia korzyści płynących z nauki, minimalizuje koszty podróży, minimalizuje czas spędzany poza miejscem nauczania, jest bardziej efektywny kosztowo dla jednostki edukacyjnej, jest odpowiedzią na potrzeby studentów rozproszonych geograficznie, zapewnia spójne przekazywanie wiedzy poprzez e-kurs, oferuje bardziej zindywidualizowany przekaz wiedzy, tą metodą mogą być osiągalne konsekwentnie wyższe rezultaty niż poprzez szkolenia tradycyjne [THINQ s Research Department, How E-Learning Can Increase ROI for Trining, 2005, str. 1]. 2. Inwestowanie w e-learning w szkole wyższej W przypadku funkcjonowania szkoły wyższej, wdrożenie systemu e-learning powoduje następujące zmiany w organizacji: zmiana podejścia do przekazywania wiedzy, wypracowanych ról i relacji między wykładowcą a studentem. Nauczyciele muszą zmienić swe podejście z bycia mistrzem w danej dziedzinie na bycie osobą ułatwiającą proces nauki, bądź przewodnikiem współpracującym z uczącym się. W e-learningu ważniejsze są przykłady, prezentacje, materiały pisemne, multimedialne niż wykłady. zwiększenie poziom nakładów na prowadzącego e-kurs, gdyż szkolenie poprzez internet jest skoncentrowane na studencie. Studenci częściej kontaktują się z wykładowcą, wysyłają e z zapytaniami, zadaniami, oczekują odpowiedzi na liście dyskusyjnej, a sam kurs wymaga monitoringu mającego zachęcać użytkowników do czynnego udziału. użycie nowych technologii i metod szkolenia dyskusji asynchronicznej między nauczycielem a studentem. Odbywa się ona poprzez fora i listy dyskusyjne, e, a także rozmowy online (synchroniczne konsultacje online). Wykładowcy muszą mieć 2

3 wgląd w takie dyskusje, moderować je, motywować uczących się, podsumowywać, utrzymywać dyskusję na właściwych torach i nauczać studentów. wprowadzenie innych narzędzi oceny wiedzy uczących się studentów. Mimo, iż wiele e-kursów posiada standardowe testy, quizy, to nie pokazują one, czy student przyswoił sobie koncepcję i nabył umiejętności oraz czy jest w stanie stosować nabytą wiedzę w przyszłości w miejscu pracy [P. Pervenanze, Creating your e-learning strategy, &Itemid=72, 2005, str. 1]. Dodatkowo ważnym czynnikiem określającym inwestycję i etap wdrożenia systemu e- learning jest koszt jaki musi ponieść organizacja. Aby rozpatrzyć zagadnienie inwestycji w e- learning należy [M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, 2005, str. 269]: wybrać dostawcę i system e-learning który zostanie wdrożony w uczelni. Istniejących na rynku gotowych rozwiązań jest wiele wykonując analizę należy podjąć decyzję jakie oprogramowanie będzie najlepiej dostosowane do potrzeb organizacji, jaki jest koszt jego wdrożenia i późniejszego utrzymania, a także poziom skalowalności i przenośności kursów na inne nośniki (cd, dvd) niż internet. zaangażować do oceny oraz realizacji projektu interdyscyplinarny zespół o kompetencjach pozwalających właściwie przeprowadzić wdrożenie. W przypadku uczelni będą to pracownicy dydaktyczni, naukowi, administracyjni a także z działu informatyki. oddziaływać na ludzi wdrożenie e-learningu trudno zepsuć podejmując niewłaściwe działania w obrębie technologii, natomiast łatwiej tego dokonać postępując niewłaściwie z czynnikiem ludzkim, nie rozumiejąc kultury organizacyjnej oraz otoczenia organizacji edukacyjnej. wiedzieć iż proces wdrożenia i realizacji koncepcji systemu e-learning jest procesem długofalowym, a także wymagającym ciągłych i nieustających zmian. Potencjał usprawnienia prowadzenia studiów na uczelni dzięki systemowi e-learning może stworzyć nowe podejście do prowadzenia zajęć. Studenci mogą traktować e-szkolenia jako wyróżnienie, możliwość zawarcia nowych znajomości, ale także jako pomoc, uzupełnienie i utrwalenie zdobytej wiedzy podczas studiów tradycyjnych, odbytych w siedzibie uczelni. W przypadku studiów eksternistycznych wdrożenie systemu e-learning miało na celu jedynie uzupełnienie tradycyjnej oferty edukacyjnej i poszerzenie jej o dostęp do wiedzy z 3

4 wybranych przedmiotów oraz umiejętność rozszerzonego posługiwania się nowymi technologiami przez studentów. Taką formę kształcenia zwaną blended learning (kształcenie tradycyjne wsparte platformą e-learningową) zastosowano na studiach eksternistycznych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. 3. Platforma e-learning WSH dla studiów eksternistycznych W ramach studiów eksternistycznych na kierunku administracja w semestrze letnim roku akademickiego 2005/2006 uruchomiony został system e-learning portal nauczania na odległość WSH Kielce (http://moodle.wsh-kielce.edu.pl). Metoda kształcenia opierała się o szkolenie mieszane (blended learning). Przyjęto założenie, iż każdemu spotkaniu ze studentami w siedzibie uczelni odpowiadać będzie jeden moduł e-learning przygotowany z trzech przedmiotów (podstawy informatyki I i II semestr, mikroekonomia, statystyka). W rezultacie na cztery spotkania w semestrze przeprowadzone w siedzibie uczelni przygotowano cztery moduły elektroniczne rozszerzające przekazywaną wiedzę dla każdego z wymienionych przedmiotów. Każdy z modułów e-learningowych był zakończony quizem. Rysunek 1 Portal nauczania na odległość Moodle WSH (http://moodle.wsh-kielce.edu.pl). Źródło: opracowanie własne. Materiały przygotowane dla przedmiotów studiów eksternistycznych mogą być z powodzeniem wykorzystywane podczas tradycyjnych zajęć laboratoryjnych (w pracowniach 4

5 komputerowych) lub jako materiały uzupełniające dla studentów. Wykorzystanie platformy e- learningowej jako miejsca udostępniania materiałów i testów dla studentów umożliwia kontrolę nad dostępem do materiałów oraz korzystanie z wielu narzędzi wspomagających naukę, komunikację i weryfikację wiedzy. Rysunek 2 Materiały dydaktyczne na Portalu Moodle WSH. Układ tygodniowy zajęć. Źródło: opracowanie własne. Wykłady oraz ćwiczenia w ramach ww. przedmiotów odbywały się w siedzibie uczelni. Całość materiałów teoretycznych została przygotowana w formie elektronicznej, różniącej się zasadniczo od tradycyjnego podręcznika. Materiały te z założenia musiały być ogólnodostępne na wcześniej przygotowanej platformie e-learning Moodle (Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania). Moodle jest rozwiązaniem przeznaczonym do tworzenia kursów prowadzonych przez internet. Platforma Moodle została stworzona w systemie Linux, w oparciu o Apache, PHP i MySQL lub PostgreSQL (a także w systemach operacyjnych Windows XP, Mac OS X). Moodle jest rozprowadzany za darmo jako oprogramowanie open source, zgodnie z licencją GNU GPL [Wikipedia, stan na dzień ]. Studenci mieli dostęp do systemu e-learning po uprzednim zarejestrowaniu się. 5

6 4. Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning Jedną z istotnych przewag szkoleń e-learningowych nad szkoleniami tradycyjnymi (stacjonarnymi) są oszczędności kosztowe dla organizacji. Są one szczególnie widoczne w przypadku projektów szkoleniowych dla większych grup, kiedy wydatki są generowane już nie tylko przez ilość uczestników, ale także przez koszty (często bardzo duże) dojazdów, a także problemy związane z absencją studentów na uczelni. Zwrot z inwestycji ROI (return on investment) jest wskaźnikiem finansowym określającym wpływ inwestycji na wyniki finansowe firmy. Obliczany jest jako stosunek zysków, będących wynikiem inwestycji do jej kosztów: k ROI = n gdzie k korzyści, n nakłady *100% Korzyści rozumiane są jako suma zysków oraz oszczędności pomniejszona o nakłady inwestycyjne. Problemem w wyliczeniu ROI powodować mogą: trudności z przypisaniem korzyści do inwestycji (wzrost ilości studentów na uczelni nie musi być efektem zastosowania e-learningu), interwał czasowy między zdarzeniem wdrożeniem systemu e-learning a zaobserwowaniem rezultatów w wymiarze finansowym (wartość pieniądza w czasie, inflacja, dyskontowanie wartości), mierzenie wielkości ROI jest ważna przed rozpoczęciem inwestycji wyliczenie go po zrealizowaniu rzeczywistego projektu pokazuje jego mniejszą przydatność. Warto korzystać jednak z ROI, by móc zastosować ekonomiczną analizę porównawczą wdrożenia [M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, 2005, str. 272]. Próba wyliczenia zwrotu z inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych Aby wyliczyć przybliżony zwrot z inwestycji w system e-learning na uczelni wyższej należy podjąć założenia będące podstawą kalkulacji. Oto one: uczelnia przeprowadza nabór na 1 grupę 30 osobową studia niestacjonarne, zajęcia prowadzone są systemem eksternistycznym 4 zjazdy w semestrze trwające 3 dni każdy (piątek, sobota, niedziela), 6

7 w semestrze przeprowadzane są zajęcia z następujących przedmiotów: język obcy, podstawy informatyki, historia gospodarcza, matematyka, mikroekonomia, makroekonomia, prawo gospodarcze, statystyka, podstawy rachunkowości, psychologia społeczna, średni koszt wynagrodzenia nauczyciela akademickiego za przeprowadzenie godziny zajęć z danego przedmiotu w semestrze wynosi 50 zł (30 godz. x 50 zł = 1500 zł). Uczelnia podjęła decyzję o realizacji wdrożenia systemu e-learning wspomagającego proces kształcenia studentów i przeprowadzenia części zajęć trybem online udostępniając materiały oraz testy w formie elektronicznej. przeprowadzony zostanie czterogodzinny kurs z wszystkich obowiązujących przedmiotów w semestrze co w rezultacie pozwoli na zrezygnowanie z jednego zjazdu (30 godz), kurs zostanie dostarczony studentom poprzez platformę e-learning oraz na płycie CD, wyniki testów z przedmiotów zostaną wykonane online i od razu przesłane do prowadzącego dany przedmiot, koszt zakupu systemu e-learning Moodle 0 zł (wynika to z licencji na jakiej program jest rozprowadzany), jednorazowy koszt wdrożenia systemu Moodle 2000 zł, przeszkolenie 10 nauczycieli akademickich do pracy z systemem Moodle zł, przygotowanie przez nauczyciela akademickiego i metodyka 4-godzinego modułu e- learning 2500 zł, koszt zdalnych konsultacji ze studentami w trakcie trwania kursu online 200 zł. Tabela 1 Wyliczenie zwrotu z inwestycji. Źródło: opracowanie własne. Dotychczasowy koszt Koszt studiów w Lp. studiów prowadzonych modelu e-learning metodą tradycyjną Całkowity koszt przeprowadzenia zajęć na st zł 0 zł 1. eksternistycznych przez prowadzących (120 godz. x 50 zł x 10 prowadzących) Koszt administracyjny organizacji zajęć dla jednej 1000 zł 1000 zł 2. grupy studentów 3. Wdrożenie systemu e-learning 0 zł 2000 zł Przeszkolenie 10 nauczycieli akademickich do 0 zł zł 4. pracy z systemem Moodle 7

8 Przygotowania przez nauczyciela 4 godzinnego 0 zł zł 5. modułu e-learning (2500 zł za moduł x 10 przedmiotów) 6. Koszt przygotowania płyty z kursami (3 zł x 30 0 zł 90 zl studentów) Koszt 4godz. zdalnych konsultacji ze studentami 0 zł 2000 zł 7. w trakcie trwania kursu online (10 nauczycieli x 200 zł) 8. Razem zł zł Zwrot z inwestycji z powyższego przypadku wyliczymy odejmując koszty studiów prowadzonych metodą tradycyjną od kosztów modelu e-learning (61000 zł zł), dzieląc otrzymany wynik przez oraz mnożąc przez 100 %. Zwrot przy przyjętych założeniach wyniesie około 52 %. (( )/40090)*100%=0, Podany przykład nie wyczerpuje w pełni wszelkich kosztów i wydatków jakie musi ponieść uczelnia na uruchomienie z jednej strony kierunku studiów funkcjonujących w formie tradycyjnej jak i prowadzonych metodą e-learning. Powyższe obliczenia są wyliczeniami hipotetycznymi, pokazującymi jedynie skalę problemu, a także wskazujące aspekty trudne do policzenia (np. wynagrodzenia dla nauczycieli za mentoring podczas trwania kursu online, zarządzanie samym systemem e-learning, koszty administratora). Powyższa analiza bazuje na wdrożeniu systemu e-learning funkcjonującego w oparciu o licencję open source, co też nie generuje kosztów początkowych zakupu oprogramowania (w przeciwieństwie do licencji komercyjnych). Jednakże należy pamiętać o braku wsparcia technicznego tego rozwiązania, co w przypadku rozwiązań komercyjnych jest regulowane umową oraz opłatą za same oprogramowanie. Innym ważnym czynnikiem jest koszt przygotowania jednego modułu e- learning, który może kształtować się od 1000 zł do zł w zależności od tematyki, stopnia multimedialności przekazu jak i form sprawdzenia wiedzy (quiz, test). Należy także zwrócić uwagę na to, że powyższe wyliczenia mogą być inne dla różnych uczelni, organizacji, przedsiębiorstw i dlatego w przykładzie głównie chodziło o zaprezentowanie metody. 8

9 5. Zakończenie Idea e-learningu odnosi się do znaczącego zmniejszenia kosztów w stosunku do szkoleń tradycyjnych. Dobrze skonstruowane szkolenie e-learning jest szybsze, efektywniejsze i mniej kosztowne od szkoleń tradycyjnych. Wykonując analizę kosztową należy brać pod uwagę nie tylko koszt samego systemu e-learning, wdrożenia modułów online, zarządzania systemem i prowadzenia zajęć (mentoringu) ale także liczbę osób szkolących się metodą e-learning (wzrost opłacalności następuje wraz z większą ilością szkolących się). Liczne badania dowiodły, iż podczas szkoleń multimedialnych ludzie uczą się szybciej, przypominają sobie dokładniej to, czego nauczyli się w ciągu dłuższego okresu czasu. Jednakże trzeba pamiętać, że studia online wymagają odpowiedzialności i samodyscypliny ale także ograniczają i zmieniają kontakty międzyludzkie (student wykładowca), co w przypadku szkolnictwa wyższego jest niezwykle ważnym czynnikiem w procesie nauczania. Literatura: 1. THINQ s Research Department, How E-Learning Can Increase ROI for Trining, P. Pervenanze, Creating your e-learning strategy, &Itemid=72, M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Wikipedia, 9

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Arkadiusz Banasik, Tomasz Horzela, Adrian Kapczyński, Anna Męczyńska Politechnika Śląska Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2012 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Trzy etapy szkolenia: WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia I Etap/ Zjazd 16 godzinne

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo