Wewnętrzny portal uczelni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnętrzny portal uczelni"

Transkrypt

1 Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa,

2 Główne rozdziały 1. Wstęp Zarys problemu Cele i treść portalu Promocja Budowanie zawartości portalu Uprawnienia Oprawa graficzna i widoki w portalu. Makieta portalu Przeprowadzone testy sprzętu i oprogramowania Cykl życia portalu i jego finansowanie Podsumowanie i wnioski Załącznik A: Opis instalacji Liferay na serwerze aplikacyjnym GlassFish Załącznik B: Zarządzenie ws. powołania Zespołu Rektorskiego

3 Spis treści 1. Wstęp Zarys problemu Czym jest portal Obieg informacji Aspekty techniczne portalu Portal wewnętrzny a strona WWW instytucji Cykl życia projektu i jego finansowanie Cele i treść portalu Strona użytkownika Dydaktyka Kalendarz osobisty Praca naukowa Administracja Komunikator Promocja Promocja portalu jako warunek jego powodzenia Obecna strona UW Przewodnik po portalu Elementy zachęcające niezwiązane z Uczelnią Zapewnienie głosu środowisku użytkowników Budowanie zawartości portalu Organizacja dostarczania treści do portalu Informacje i aplikacje Techniczne aspekty dostarczania treści do portalu Podsumowanie Uprawnienia Wykorzystanie uprawnień w portalu Uprawnienia w kontekście danych na UW Rodzaje uprawnień Przechowywanie uprawnień Generowanie uprawnień Rozszerzanie systemu o nowe rodzaje uprawnień automatycznych Podsumowanie

4 7. Oprawa graficzna i widoki w portalu. Makieta portalu Organizacja widoku w portalu Dostosowywanie układu i wyglądu stron przez użytkownika Elementy techniczne istotne w procesie dostosowywania wyglądu Portal wewnętrzny a strona główna UW Informacje dotyczące makiety Podsumowanie Przeprowadzone testy sprzętu i oprogramowania Przegląd technologii Platforma sprzętowo-systemowa Testy wydajnościowe Portlety Napotkane trudności Podsumowanie Cykl życia portalu i jego finansowanie Cykl życia projektu portalowego Ogólnie uwagi o finansowaniu Źródło środków Alokacja środków Szacunkowe koszty projektu Podsumowanie Podsumowanie i wnioski Rozproszenie techniczne i organizacyjne źródeł treści agregowanych przez portal Dostarczanie treści na potrzeby portalu Ujednolicenie danych w systemach USOS i HMS i powstanie systemu uprawnień Stworzenie profesjonalnego wyglądu graficznego portalu Wybór/napisanie oprogramowania portalowego Portal a jego treść, elementy promocyjne Finansowanie Załącznik A: Opis instalacji Liferay na serwerze aplikacyjnym GlassFish Instalacja GlassFish Konfiguracja GlassFish Baza danych Instalacja Liferay Załącznik B: Zarządzenie ws. powołania Zespołu Rektorskiego

5 1. Wstęp Istnieje coraz powszechniejsze przekonanie o konieczności budowy witryny wewnętrznej Uniwersytetu Warszawskiego, którą obrazowo można nazwać biurkiem elektronicznym pracownika (a docelowo i studenta UW) i która spełniałaby funkcję portalu integrującego elementy obsługi badań i dydaktyki oraz zasoby elektroniczne. Chociaż zalety takiej witryny wydają się oczywiste, o tyle jej realizacja jest przedsięwzięciem niezwykle złożonym. Decyzja o podjęciu realizacji portalu musi zostać podjęta po wnikliwej analizie organizacyjnej, technicznej i finansowej. Opracowanie zostało wykonane na podstawie Zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 maja 2007 w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego. Celem prac było dokonanie wstępnego przeglądu aspektów realizacji projektu witryny wewnętrznej, czyli portalu korporacyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Z jednej strony prace służyły zbudowaniu w zespole odpowiedniej wiedzy na temat portali, z drugiej zaś strony próbie sformułowania wstępnych wniosków co do konkretnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych które można potencjalnie zastosować w kontekście Uniwersytetu Warszawskiego. W rozdziale Zarys problemu zebrano ogólne rozważania na temat wdrażania portalu wewnętrznego. W kolejnym rozdziale, Cele i treść portalu omówiono spis funkcjonalności, które wydają się istotne z punktu widzenia pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział Promocja przedstawia elementy których spełnienie jest niezbędne aby portal zaistniał i realnie żył w świadomości społeczności uczelnianej. Kilka kolejnych rozdziałów, tj. Budowanie zawartości portalu, Uprawnienia, Oprawa graficzna... oraz Przeprowadzone testy opisują głównie prace przeprowadzone w celu dokonania przeglądu technicznych i organizacyjnych aspektów wdrożenia. Cykl życia portalu i jego finansowanie zawiera ogólną dyskusję aspektów organizacyjnych wraz ze zgrubnym przybliżeniem możliwych kosztów realizacji portalu. Całość zamyka podsumowanie. Na końcu opracowania zamieszczono załącznik ściśle techniczny dotyczący instalacji jednego z programów portalowych. Sprzęt do testów został udostępniony przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. 5

6 2. Zarys problemu 2.1. Czym jest portal Portal jest ujednoliconym interfejsem umożliwiającym pracownikom i studentom dostęp do informacji związanych z Uczelnią, narzędziem do kreowania efektywnego przepływu informacji, zgodnie z misją, wizją i celami instytucjonalnymi. Portal należy zdefiniować jako sprzęt, oprogramowanie, procedury organizacyjne oraz zespoły ludzi łącznie umożliwiające spójną prezentację informacji z różnych systemów informatycznych. Wdrożenie portalu wydaje się mieć więcej czynników nietechnicznych wpływających na powodzenie niż czynników technicznych. Od tego jednak, jak portal zostanie umiejscowiony w organizacji zależy rozmiar projektu i jego oddziaływanie. W szczególności wdrożenie portalu może powodować konieczność stworzenia mechanizmów nie posiadających odpowiednika w obecnie działającym przepływie informacji, w przeważającej części opartym na formie niecyfrowej Obieg informacji W przypadku Uczelni portal powinien odzwierciedlać równowagę pomiędzy centralnymi strukturami a różnorodnością jednostek wchodzących w jego skład. Projekt portalowy musi spowodować powstanie efektywnych mechanizmów obiegu informacji wewnętrznej ale nie może doprowadzić do całkowitego zawłaszczenia obiegu informacji na Uczelni. Źródła informacji powinny pozostać jak najbliżej miejsc ich powstawania i nie powinny być tworzone przez centralne jednostki UW poza obszarem, który wchodzi w zakres ich kompetencji. Przykładowo w celu zapewnienia wiarygodności i aktualności informacja na temat Wydziału Chemii powinna powstawać na Wydziale Chemii i być przezeń publikowana. Podobnie informacje o sprawach pracowniczych powinny być udostępniane przez działy zajmujące się tymi tematami. Jak wspomniano powyżej treść portalu powinna być generowana w poszczególnych jednostkach i włączana do portalu. Wskazuje to wyraźnie, iż należy stworzyć ścieżki organizacyjne, dzięki którym informacja będzie propagować się efektywnie, po najprostszych drogach, bez konieczności przejścia przez postać papierową i bez podpisów. Niezbędne jest stworzenie procedur które uczynią cały proces efektywnym. Informacja pochodząca z wielu źródeł wymaga uporządkowania i selekcji zanim trafi do portalu. Portal powinien posiadać właściciela który odpowiadałby za całość cyklu obiegu informacji. Naturalnym kandydatem są tu biura odpowiedzialne za promocję Uczelni. Obieg informacji leży 6

7 w zakresie ich obowiązków i są one podległe bezpośrednio Rektorowi, co daje im możliwość efektywnego realizowania założonych celów. Działy te powinny być koordynatorem i moderatorem informacji, jednak powinny jej źródła pozostawić jak najbliżej miejsca jej powstawania Aspekty techniczne portalu Projekt portalowy musi być rozwiązaniem technicznym w kontekście konkretnej organizacji, jaką jest Uniwersytet Warszawski. Rozwiązania techniczne muszą ściśle wynikać z wizji organizacji obiegu informacji na Uczelni. Z punktu widzenia użytkownika całość informacji prezentowanej w portalu jest portalem. Tak jednak zdefiniowany projekt byłby zbyt obszerny i wszedłby w obszary funkcjonowania istniejących systemów o charakterze specjalistycznym, wymagających dla sprawnego prowadzenia odrębnego toku projektowego. Przykładowo treść pochodząca z USOS nie jest częścią projektu portalowego, a częścią projektu USOS. Portal powinien narzucić standard sposobu dostarczania informacji, jednak przystosowanie danego systemu do współpracy z portalem jest odrębnym projektowo tematem. Z założenia w tym opracowaniu traktujemy portal jako spoiwo, które umożliwia pracownikowi dostęp z jednego miejsca do wielu systemów i zasobów. W zakres projektu portalowego mogą wchodzić: zakup i konfiguracja serwerów, instalacja, konfiguracja i utrzymanie oprogramowania portalowego, przygotowanie formatu stron portalu o treści wspólnej dla całego UW, włączanie źródeł informacji stron innych jednostek, dołączanie aplikacji wzmagających popularność portalu, zakup zewnętrznych aplikacji i zasobów wzmagających popularność portalu. W zakres prac portalowych zdecydowanie nie wchodzą: dostarczanie uwierzytelnienia do portalu, obsługa danych osobowych na UW, rozwój odrębnych systemów takich jak HMS, USOS, kalendarze itd. W zakres prac na pograniczu portalu i systemów zewnętrznych wchodzą wszelkie prace integracyjne w zakresie dołączenia tych systemów do widoków w portalu. Mogą one albo być częścią danego systemu, albo stanowić przedmiot odrębnych projektów Portal wewnętrzny a strona WWW instytucji 7

8 Częstym problemem jest konfuzja portalu wewnętrznego, zwanego niekiedy intranetem oraz tzw. portalu, czyli publicznie dostępnej strony WWW instytucji. Użytkownikami strony WWW są zarówno osoby niezwiązane z UW jak i związane, czyli pracownicy i studenci. Informacja dostarczana w portalu zewnętrznym jest ograniczona w stosunku do informacji dostępnej w portalu wewnętrznym instytucji. Można sobie teoretycznie wyobrazić technicznie jednolity system portalowy, który w zależności od przywilejów udostępnia zróżnicowaną informacje gościom i osobom związanym z UW. Alternatywnym podejściem jest jest rozdzielanie tych tematów na Stronę WWW UW którą należy utrzymywać w wyspecjalizowanym systemie CMS ze względu na atrakcyjność prezentacji oraz na system wewnętrznego portalu, umożliwiający zróżnicowanie dostępu do informacji oraz adaptowalność widoków przez użytkownika Cykl życia projektu i jego finansowanie W cyklu życia portalu na Uczelni trzeba rozróżnić trzy fazy. Pierwsza z nich to faza rozpoznawania problematyki i analiz. Jest to okres, w którym organizacja uzyskuje dostateczną wiedzę do podjęcia świadomej decyzji o prowadzeniu, bądź zarzuceniu budowy portalu. Dwie kolejne fazy to właściwy projekt portalowy (ew. faza wdrożeniowa) oraz projekt polegający na eksploatacji systemu, tj. faza eksploatacyjna portalu. W dokumencie jako projekt portalowy określamy wszystkie czynności niezbędne do osiągnięcia stanu, w którym portal działa z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego. Faza eksploatacyjna polega na utrzymaniu portalu, dopasowywaniu procedur w przypadkach gdy w fazie wdrożeniowej nie zidentyfikowano niektórych problemów, oraz bieżącej adaptacji do zmieniających się warunków. Portal wymaga odpowiedniego finansowania na wszystkich etapach. Wdrożenie związane jest z większą intensywnością wydatkowania środków w krótszym czasie. Eksploatacja jest wieloletnim zobowiązaniem które nie może być w żadnym momencie przerwane. Z punktu finansowego więc rozmiar projektu musi być dopasowany do długoterminowych zasobów finansowych Uczelni w kontekście celów które ma spełniać. Odrębnym problemem jest sposób przydzielania środków na tworzenie portalu. Istnieje szereg możliwości alokacji środków, z których niektóre są w stanie całkowicie pozbawić środków, a więc i głosu, jednostki najbardziej zainteresowane dobrym działaniem portalu. 8

9 3. Cele i treść portalu Portal wewnętrzny Uczelni (dalej: portal ) powinien docelowo stanowić główne źródło informacji dla pracowników i studentów UW. Ma to być zatem kompleksowy zestaw usług, które, dzięki spersonalizowaniu ustawień, staną się przyjaznym narzędziem do uzyskiwania informacji wewnątrz UW. Będzie to jednocześnie zestandaryzowane narzędzie do tworzenia, rozsyłania i zarządzania informacjami. Wyobrażamy sobie, że portal pod względem zewnętrznego wyglądu będzie miał postać strony internetowej z kilkoma zakładkami odpowiadającymi głównym działom informacji zawartych w portalu. Liczba elementów i ich zawartość zależna będzie od funkcji lub stanowiska użytkownika, z możliwością dodawania i usuwania przez niego niektórych pól. Kolejne podrozdziały odnoszą się do kolejnych hipotetycznych zakładek, czyli potencjalnych bloków tematycznych portalu. Trzeba mocno podkreślić, że poniższa lista elementów portalu stanowi plan maksimum lub listę życzeń. Rzeczywisty kształt oraz użyteczności portalu będą wypadkową decyzji merytorycznych, technicznych i budżetowych Strona użytkownika Analogiczna dla każdego pracownika/studenta, na której znajdą się informacje kierowane do wszystkich użytkowników portalu (np. zaproszenie na wykład lub inną uczelnianą uroczystość, szkolenia albo oferta kursów) lub kierowane tylko do wybranych (np. informacje od władz Wydziału). Można by tu odnaleźć informacje o kalendarzu akademickim, o adresach, numerach telefonu i adresach pracowników. Na stronie tej każdy użytkownik będzie mógł zdefiniować indywidualnie dla siebie pole w rodzaju notatnika (pola do zapisywania rzeczy ważnych) lub kanałów informacji zewnętrznej (prognozy pogody, wiadomości z zewnętrznego portalu informacyjnego, skrót do radia on-line, skrót do swoich zakładek internetowych lub informacji o wydarzeniach naukowych na innym niż własny wydziale itp.) Dydaktyka Stanowi jednorodny graficznie zestaw kanałów dostępowych do wszystkiego, co związane z działalnością dydaktyczną (odpowiednio dla studentów i pracowników), a zatem zawierający usługi USOS (lista prowadzonych zajęć, ich lokalizacja i miejsce w kalendarzu, oceny dla studentów, elektroniczny indeks, u-mail i fora zapewniające kontakt pracownik-student), a także 9

10 COME (dostęp do kursów prowadzonych on-line, umieszczanie materiałów dla studentów, monitorowanie aktywności studentów na swoich kursach itp.). Ważnym składnikiem tej zakładki powinien być kanał generowania komunikatów dla studentów (ogłoszenia na WWW i wiadomości ) Kalendarz osobisty Wyposażony w dane pozyskiwane z USOS, w którym pojawiać się będą automatycznie terminy ważne w życiu akademickim (np. dni wolne od zajęć, terminy sesji itd.). Ma być jednym z narzędzi stanowiących o atrakcyjności portalu. To tu student/pracownik ma możliwość wpisywania swoich planów, zadań i obowiązków, umawiania spotkań i to ten system zapewniać mu będzie odpowiednie przypominanie o wpisanych zobowiązaniach Praca naukowa Będzie ułatwiona dzięki zebraniu w jednym zestawie kanałów informacyjnych narzędzi badawczych i zasobów wykorzystywanych w pracy badawczej przez pracowników i studentów. To tu znajdzie się skrót do katalogu BUW, do katalogów bibliotek zewnętrznych (np. Biblioteki Narodowej) oraz zestaw narzędzi do pracy naukowej dostępnych on-line. Możliwość stosowania przez użytkowników osobistych ustawień i wyboru zawartości tych kanałów pozwoli wyselekcjonować z coraz większej oferty zasobów elektronicznych te dotyczące dyscypliny danego użytkownika oraz interesujące go serwisy zewnętrzne (np. wyszukiwarki, bazy danych on-line). Tu również byłby możliwy dostęp do zasobów elektronicznych licencjonowanych dla całego UW, dla wydziałów (instytutów, katedr itp.) lub wręcz wykupowany bezpośrednio przez pracownika. Ważnym elementem tej zakładki byłby prosty dostęp do zasobów informacji generowanych przez biura administracji centralnej UW związane z pracą naukową (BOB, BWZ) lub zewnętrzne instytucje (Ministerstwo Nauki itp.), skąd będzie można bez trudu pobrać formularze, instrukcje, wnioski, raporty itd Administracja To dział niezbędny każdemu pracownikowi. Jednym z kluczowych kanałów tego serwisu będzie narzędzie do wysyłanie komunikatów (np. i i/lub wiadomości wyświetlanych w portalu) do odpowiednio zdefiniowanych odbiorców. Chodzi mianowicie o pracowników, którzy muszą mieć łatwą możliwość wysłania wiadomości do np. wszystkich swoich podwładnych (pracowników jakiegoś biura, pracowników wydziału, instytutu, zakładu lub do ciał o zmiennym składzie, np. komisji wyborczej, komisji senackiej, czy inaczej zdefiniowanej grupy konkretnych odbiorców 10

11 z klucza administracyjnego ). Tu również znalazłyby się zasoby rozsiane dotąd w różnych częściach witryny UW, a mianowicie formularze i wzory podań oraz sprawozdań (powstających na różnych szczeblach) dotyczących różnych sfer życia Uczelni; informacje dotyczące uczelnianej służby zdrowia, działów socjalnego, zapomogowo-pożyczkowego, danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, wynagrodzeń, oferty ubezpieczeniowej, czy informacji emerytalno-rentowych. Tu znajdą się również zasoby związane ze sprawozdawczością pracowników, np. sprawozdania z realizacji pensum, z wydatkowania środków przyznanych na badania Komunikator Może mieć zastosowanie jako centralny węzeł, w którym pracownik mógłby umieścić wszystkie dostępne sobie kanały wysyłania wiadomości. Byłyby to zatem skrót do poczty i pole na komunikator w rodzaju Skype a, Gadu-Gadu itp. Dodatkowym atutem tej zakładki byłaby uproszczona metoda dostępu do administrowania własną stroną internetową (stosowny edytor) oraz zarządzaniem zasobami umieszczanymi na wirtualnych dyskach sieciowych udostępnianych pracownikom. 11

12 4. Promocja 4.1. Promocja portalu jako warunek jego powodzenia Podstawowym celem istnienia portalu jest efektywne propagowanie informacji. Kluczową rolę dla powodzenia portalu jest jego masowa akceptacja przez środowisko UW jako narzędzia przydatnego w codziennym życiu. Obok kwestii technicznych należy równolegle rozwijać zawartość portalu, aby bezpośrednio po etapie wdrożenia portal nie pozostał niewykorzystany. Zawartość portalu musi być atrakcyjna z punktu widzenia użytkowników, co istotne, zainteresowanie to musi być stymulowane od samego początku funkcjonowania portalu. Dla spowodowania masowego wykorzystania portalu należy podjąć następujące działania: 1. Przemigrowanie obecnej treści udostępnianej przez biura oraz jednostki centralne Uczelni i udostępnianie jej wyłącznie za pośrednictwem portalu. 2. Stworzenie krótkiego przewodnika, który wskaże użytkownikowi najważniejsze zalety portalu i najciekawsze zasoby. 3. Wdrożenie elementów zachęcających do korzystania z portalu, a niezwiązanych z Uczelnią. 4. Umożliwienie wpływu na kształt portalu użytkownikom końcowym. Portal w momencie wdrożenia musi bezwzględnie posiadać rozwiązania wymienionych kwestii, aby już po pierwszym wejściu do portalu pracownik widział powody aby do niego regularnie wracać. Pierwszymi odwiedzającymi portal będą tzw. pionierzy, którzy jeśli zostaną zniechęceni, więcej do niego nie wrócą. Brak wsparcia portalu ze strony pionierów oznaczać będzie brak wczesnych naśladowców a także następnych grup konsumentów. W konsekwencji wszelkie próby promocji portalu w późniejszym okresie będą skazane na niepowodzenie. Szybkie zbudowanie struktury promującej portal pozwoli na stopniowe wdrażanie głównej funkcjonalności, która w przeciwnym razie musiałaby być wdrażana w praktycznie docelowej postaci, żeby uniknąć zniechęcenia użytkowników. Pragniemy podkreślić, że temat promocji jest odrębny od głównej funkcjonalności portalu, która powinna być atrakcyjna dla pracowników ze względów oczywistych Obecna strona UW Integralną częścią powyższych przygotowań jest przejrzenie istniejącej witryny UW 12

13 (www.uw.edu.pl) pod kątem oceny jego treści i ewentualnej możliwości przeniesienia części zawartości do nowego portalu wewnętrznego (weryfikacja merytoryczna). Istotnym aspektem są poszukiwania wśród składników obecnej witryny UW tych elementów, które są interesujące lub przydatne dla użytkowników na tyle, aby po włączeniu do nowej struktury stanowiły element przyciągający użytkowników. Innymi słowy poszukujemy gotowych elementów, które mogłyby znaleźć się w strukturze nowego portalu. Pośrednim efektem takiej analizy powinno być również ułatwienie dokonania rozgraniczenia na dwa docelowe serwisy: wewnętrzny (który jest zasadniczym tematem prac naszej grupy) oraz zewnętrzny (promocja i relacje zewnętrzne), który powinien zastąpić obecną główną stronę UW. Wyselekcjonowane zasoby należy udostępnić wyłącznie w portalu wewnętrznym w celu zwiększenia zainteresowania portalem wśród jego potencjalnych użytkowników Przewodnik po portalu Przewodnik po portalu powinien w prosty sposób przekazać użytkownikowi najważniejsze powody do korzystania z portalu. Powinien obejmować maksymalnie kilka kolejnych stron, najlepiej w atrakcyjnej wizualnie technologii (np. flash). Kolejnym pomysłem jest udostępnienie tip of the day, który przy każdym zalogowaniu podawałby jakąś ciekawą informację o nowościach bądź ciekawych informacjach dostępnych w portalu Elementy zachęcające niezwiązane z Uczelnią Optymalnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie zasobów, które pracownik mógłby wykorzystywać zarówno w pracy jak i w domu, które stanowiłyby istotny element jego codziennego życia. Wejście do portalu powinno zapewniać mu dostęp do zasobów w innym miejscu niedostępnych, lub takich, których poszukiwanie w sieci byłoby uciążliwsze. Poniżej zebrano szereg pomysłów, jednak ważne jest wdrożenie kilku wybranych zasobów o dużym wpływie na zainteresowanie użytkowników. Możliwość ściągnięcia oprogramowania antywirusowego i antyspyware'owego. Dostęp do zniżek na sprzęt i oprogramowanie do prywatnego użytku, wynegocjowanych przez Uczelnię z dostawcami. Możliwość udostępniania w Internecie prywatnych zasobów, czyli personal hosting (blog, web portfolio, fotoalbumy itd). Przykładowo, dobrym pomysłem jest umożliwienie 13

14 budowania galerii zdjęć, z możliwością definiowania poziomów dostępu do poszczególnych albumów. Dodatkowo pozwoli to zebrać w jednym miejscu np. zdjęcia zrobione przez wszystkich uczestników danej ekspedycji naukowej. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i Gazeta Prawna wraz z archiwami proponuje się wykupienie wybranych zasobów pozwalających pracownikom na dostęp do materiałów które są zasobami płatnymi. Przeciętny obywatel wyszukuje w życiu codziennym wielu informacji (jak sprzedać mieszkanie, podatki i inne). Zapewnienie mu ich przyciągnie go do portalu. Wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy w tym przypadku byłby uzasadniony. Zasoby te oczywiście powszechnie są wykorzystywane przez szereg kierunków na Uczelni, jednak kluczowym działaniem byłoby przyciągnięcie pracowników i studentów do portalu. Prognoza pogody ICM - jest to najbardziej znana aplikacja działająca na naszej Uczelni. Jabber wykorzystanie komunikatora wewnątrz portalu, być może połączonego z opcjonalną książką adresową. Jest to koncepcja zgodna z ogólnym kierunkiem ułatwiania kontaktu pomiędzy samymi studentami oraz pomiędzy studentami i wykładowcami za pomocą technologii Instant Messaging. Odnośniki do dobrze dobranych miejsc w Internecie dotyczących życia codziennego pracownika w Warszawie (plan miasta, wydarzenia, godziny otwarcia muzeów, urzędów). Ten zestaw musi być włączony do comiesięcznego przeglądu, aby się nie dezaktualizować. Utrzymywanie nie linków lecz samych zasobów tego typu mogłoby być zbyt czasochłonne. Zakup i instalacja technologii typu ogłoszeniowego (sprzedam, kupię, wymienię). Serwis społecznościowy - popularność serwisów typu Grono wśród pracowników UW, jest bardzo duża. Oferując im podobny mechanizm możemy przyciągnąć ich do portalu. Zwłaszcza, jeżeli umiejętnie podkreślony zostanie aspekt elitarności takiego rozwiązania. Być może zakup i instalacja technologii typu Myspace, Facebook (API Facebooka jest dostępne publicznie https://developers.facebook.com/) lub LinkedIn. Kursy walut i notowania giełdowe. To zapotrzebowanie mogłoby być zaspokajane przez elektroniczną prenumeratę czasopism Zapewnienie głosu środowisku użytkowników Niezbędne jest stworzenie zdefiniowanej drogi, która umożliwia łatwe i wygodne zgłaszanie pomysłów i zastrzeżeń do portalu. Każde zgłoszenie powinno otrzymać osobistą odpowiedź, a nie automatyczne potwierdzenie. Wpływ na projekt poprzez bezpośredni kontakt z możliwością przekazania opinii fizycznej osoby zwiększa zaangażowanie klientów, pozwala lepiej 14

15 dostosowywać portal do ich oczekiwań i jest źródłem wielu dobrych koncepcji. Co ważne, przepływ informacji legitymizuje prawidłowość działań przez łatwe wykazanie, czy osiągany jest pozytywny czy negatywny efekt, jednocześnie wskazując na możliwe działania korygujące, które należy podjąć. Dobrym rozwiązaniem byłby też blog opisujący prace nad serwisem, który powinien umożliwiać pracownikom UW zgłaszanie swoich uwag i pomysłów. Dzięki temu zespół developerów może zyskać dużą grupę testerów, a potem użytkowników portalu. 15

16 5. Budowanie zawartości portalu Wygląd i treść stron portalu prezentowanych danemu użytkownikowi po zalogowaniu się zależy od kilku czynników. Użytkownik posiada uprawnienia, które określają jego rolę na Uczelni i prawa. Z drugiej strony portal dysponuje zbiorem elementów (kanałów), które mogą zostać użyte jako fragmenty stron. Portal na podstawie zbioru uprawnień decyduje, które elementy mogą zostać zaprezentowane danemu użytkownikowi. Użytkownicy mogą także określać swoje indywidualne preferencje dotyczące wyświetlania elementów nieobowiązkowych (przykładowo ktoś może nie być zainteresowany informacjami o konferencjach). Na tej podstawie określany jest zbiór elementów składających się na treść stron portalu. O wyglądzie i układzie stron decydują częściowo uprawnienia (przykładowo logo danego wydziału będące fragmentem zakładki dotyczącej informacji z wydziału), a także preferencje danego użytkownika pamiętane przez system. Niniejszy rozdział poświęcony jest treści stron portalu, tj. elementom, z których portal może budować strony prezentowane użytkownikom. Kolejne rozdziały mówią odpowiednio o uprawnieniach użytkowników i wyglądzie stron portalu. Ogólnie rzecz ujmując, elementy, z których portal buduje swoją zawartość, można podzielić na dwie kategorie: Informacje i Aplikacje. Informacje to wszelkie wiadomości prezentowane użytkownikom na stronach portalu np.: informacje UW o rzeczach kluczowych, informacje wydziału, informacje o szkoleniach, wczasach, przychodniach itp. Aplikacje nie ograniczają się do prezentowania informacji, dostarczają natomiast konkretnej funkcjonalności reagując odpowiednio na dane wprowadzone przez użytkownika i znalezione w bazach, np.: ankiety, fora, systemy wymiany plików, programy wyświetlające informacje z USOS lub HMS (oceny, zajęcia, urlop itp.), formularze on-line itp. 16

17 5.1. Organizacja dostarczania treści do portalu Przedstawiona na schemacie konstrukcja zakłada rozproszenie źródeł informacji i aplikacji. Oznacza to, że źródła te nie są częścią oprogramowania samego portalu; są tworzone i rozwijane niezależnie od centralnego portalu. Informacje mają swoje źródło w konkretnych jednostkach, wydziałach czy instytutach. To w interesie wydziału leży, aby w portalu prezentowane były aktualne i potrzebne wiadomości. Dlatego to poszczególne jednostki powinny zadbać o utworzenie odpowiednich źródeł informacji, a w późniejszej fazie publikować swoje informacje i dbać o ich aktualność i przydatność. Portal sam w sobie nie jest źródłem informacji; pozwala jedynie użytkownikom dotrzeć do potencjalnie dla nich interesujących wiadomości bez konieczności przeszukiwania wielu źródeł. 17

18 Centralny portal również wymaga wdrożenia, utrzymywania i rozwijania. Do tego celu należy powołać specjalny zespół portalowy. Tworzenie i utrzymywanie źródeł informacji i aplikacji na potrzeby portalu nie będzie jednak należeć do ich obowiązków. Będą się tym zajmować osoby zewnętrzne na zlecenie zainteresowanych jednostek. Rola zespołu portalowego ograniczy się do konsultacji programistycznych na temat technik rozwijania oprogramowania i włączania gotowych komponentów do portalu. Aby portal mógł prezentować użytkownikom publikowane przez jednostki informacje i umożliwiać zdalne korzystanie z zewnętrznych narzędzi, muszą one być budowane w oparciu o konkretne technologie wspierane przez oprogramowanie silnika portalu. Stąd potrzeba wyspecyfikowania listy technologii przydatnych do publikowania informacji i tworzenia narzędzi, które za pomocą odpowiednich protokołów mogą być udostępniane przez portal użytkownikom. Zespół portalowy na podstawie specyfikacji doradzałby deweloperom zewnętrznych źródeł, a także weryfikowałby efekt ich pracy pod kątem zgodności z centralnym oprogramowaniem portalowym. Opisana wyżej idea działania portalu rodzi szereg problemów natury organizacyjnej. Wszystkie jednostki powinny mieć możliwość tworzenia źródeł informacji, jednak nie wszystkie posiadają konieczne do tego zaplecze informatyczne w postaci zasobów sprzętowych i ludzi posiadających odpowiednią wiedzę techniczną. Stąd wynika konieczność wdrożenia centralnego narzędzia, za pomocą którego informacje jednostek uboższych informatycznie będą mogły być publikowane przez personel nietechniczny Informacje i aplikacje Część informacyjna portalu powinna zawierać następujące ogólne grupy treści: informacje ogólnouniwersyteckie, informacje wydziałowe (o określonym priorytecie), informacje instytutowe (o określonym priorytecie), informacje katedralne (o określonym priorytecie), informacje administracji (w przypadku pracowników administracji), dla pracownika: informacje Biura Spraw Pracowniczych (BSP), Biura Spraw Socjalnych (BSS), Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ), informacje dotyczące opieki zdrowotnej itp., dla studenta: informacje BSS, BWZ, Samorządu itp., informacje BUW, informacje wynikające z indywidualnej przynależności pracownika/studenta: Biuro Obsługi Badań, komisje, koła naukowe itp., informacje grup tworzonych przez użytkowników (grupy zajęciowe, projektowe itp.). 18

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA

DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe VII Warsztaty Biblioteki Cyfrowe 22.10.2010 Plan prezentacji 2/15 Geneza Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Sylabus KRK. Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Sylabus KRK. Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 2013 Sylabus KRK Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Autonomia programowa uczelni w praktyce: spójność programów z

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

System automatycznego rozsyłania wiadomości

System automatycznego rozsyłania wiadomości System automatycznego rozsyłania wiadomości Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Informacja to proces, bez którego trudno sobie wyobrazić istnienie we współczesnym życiu gospodarczym. Uzyskanie bądź

Bardziej szczegółowo

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08 Nr: 12 Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW Data modyfikacji: 2012-03-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o możliwościach i sposobie

Bardziej szczegółowo

Jak dołączyć kalendarz mojego seminarium do kalendarza na stronie OK PTM?

Jak dołączyć kalendarz mojego seminarium do kalendarza na stronie OK PTM? W razie pytań lub potrzeby wsparcia można zwracać się do twórcy i koordynatora kalendarza seminariów, dr Marty Kornafel (marta.kornafel@uek.krakow.pl). Jak dołączyć kalendarz mojego seminarium do kalendarza

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns. Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl SYSTEM CRM egroupware JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

Sylabusy w USOSweb. Spis treści

Sylabusy w USOSweb. Spis treści Sylabusy w USOSweb Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Informacje podstawowe... 2 3. Edycja przedmiotów/modułów... 3 4. Sylabusy KRK... 6 5. Status sylabusa... 8 1. Wprowadzenie Zgodnie z 6 pkt. 13 lit.

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Janina Mincer-Daszkiewicz

Janina Mincer-Daszkiewicz Janina Mincer-Daszkiewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski http://www.mimuw.edu.pl/~jmd jmd@mimuw.edu.pl Możliwości wykorzystania własnej kadry informatycznej (pracownicy,

Bardziej szczegółowo

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Wstęp Axiell Arena to system zarządzania informacją biblioteczną, stworzony w oparciu o zaawansowany system zarządzania treścią internetową czyli Content Management System

Bardziej szczegółowo

IV edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW. Wybrane problemy ewaluacji jakości kształcenia w jednostkach.

IV edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW. Wybrane problemy ewaluacji jakości kształcenia w jednostkach. 5 grudnia r. IV edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW. Wybrane problemy ewaluacji jakości kształcenia w jednostkach. Mikołaj Jasiński Ogólnouniwersyteckie ankiety studenckie

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu e-schola

Architektura systemu e-schola ą ą ą Architektura systemu e-schola System e-schola zbudowany jest w postaci interaktywnej witryny intranetowej, działającej jako aplikacja serwerowa typu WEB(oparta o serwer WWW) Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt biurokarier.edu.pl. Maja Górecka-Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Projekt biurokarier.edu.pl. Maja Górecka-Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Projekt biurokarier.edu.pl Maja Górecka-Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tło projektu (1) Biura Karier polskich uczelni, w celu usprawnienia swojej pracy,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WIRTUALNE W DYDAKTYCE I BADANIACH NAUKOWYCH

LABORATORIUM WIRTUALNE W DYDAKTYCE I BADANIACH NAUKOWYCH LABORATORIUM WIRTUALNE W DYDAKTYCE I BADANIACH NAUKOWYCH prof. dr hab. inż. Bogdan GALWAS, doc. dr inż. Elżbieta PIWOWARSKA, mgr inż. Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3849/15 Streszczenie: Aktywności platformy Moodle Zadania, opcje dziennika NIP 799-174-10-88 Spis treści 1. Zadania... 2 2. Ocenianie... 6 3.

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów

Microsoft SharePoint Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów Microsoft SharePoint 2013 - Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych zdalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, Coraz częściej potrzebujemy dostępu do naszych danych będąc w różnych miejscach na

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin HENRYKOWSKI Nr albumu: 158069 Praca magisterska na kierunku Informatyka Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

DHL24. Główny Użytkownik. i Przesyłka Serwisowa. Dokumentacja użytkownika końcowego

DHL24. Główny Użytkownik. i Przesyłka Serwisowa. Dokumentacja użytkownika końcowego DHL24 Główny Użytkownik i Przesyłka Serwisowa Dokumentacja użytkownika końcowego Opis: Niniejszy dokument opisuje funkcjonalność Głównego Użytkownika i Przesyłki Serwisowej w aplikacji DHL24 w ujęciu użytkownika

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo