Rozwój i edukacja. Szanse i zagro enia. Zasadniczym celem obrad by o podj cie. dziecka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój i edukacja. Szanse i zagro enia. Zasadniczym celem obrad by o podj cie. dziecka"

Transkrypt

1 Rozwój i edukacja dziecka Szanse i zagro enia Pod takim has em w dniach listopada 2003 roku odby a si ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Zak ad Pedagogiki Przedszkolnej Wydzia u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie- -Sk odowskiej w Lublinie. IWONA ZWIERZCHOWSKA Zasadniczym celem obrad by o podj cie dialogu dotyczàcego ujmowanej wieloaspektowo i perspektywicznie edukacji dziecka oraz wynikajàcych z niej mo liwoêci i zagro eƒ dla rozwoju. W spotkaniu naukowym wzi o udzia 120 osób. WÊród nich znaleêli si : przedstawiciele Êrodowisk akademickich i oêwiatowych, nauczyciele praktycy, dzia acze stowarzyszeƒ edukacyjnych, wydawnictwa pedagogiczne i naukowe oraz producenci pomocy dydaktycznych adresowanych do przedszkoli i szkó podstawowych. Program konferencji odbywajàcej si w na czowskim Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym Energetyk obejmowa zarówno obrady plenarne, jak równie dyskusje w sekcjach tematycznych, warsztaty i sesje posterowe. Uczestnicy mieli mo liwoêç hospitacji lubelskich placówek Montessori: Przedszkola nr 34, w którym od dziesi ciu lat wykorzystywana jest metoda Montessori oraz Szko y Podstawowej nr 27, b dàcej pierwszà w Polsce publicznà szko à z oddzia ami pracujàcymi w oparciu o koncepcj pedagogicznà Marii Montessori. Zwiedzajàcy mogli dokonaç obserwacji przygotowanego otoczenia, zapoznaç si z zasadami, metodami i formami pracy w placówkach montessoriaƒskich. Kolejnà propozycjà skierowanà pod adresem goêci by y warsztaty przeprowadzone w pracowni Montessori w Instytucie Pedagogiki UMCS. Prezentowane materia y i çwiczenia koncentrowa y si wokó nast pujàcych kr gów tematycznych: Edukacja j zykowa w koncepcji Montessori; Edukacja matematyczna w koncepcji Montessori; Wychowanie kosmiczne w koncepcji Montessori geografia; Lekcje ciszy. Zebrani, poza obejrzeniem oryginalnych materia ów Montessori, mogli równie zapoznaç si z bogatym wyposa eniem pracowni w pomoce o charakterze montessoriaƒskim wykonane przez studentów. Oficjalnego otwarcia konferencji oraz powitania licznie zgromadzonych goêci dokonali: prof. dr hab. Sabina Guz kierownik 3/

2 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Êrodowisk akademickich i oêwiatowych Zak adu Pedagogiki Przedszkolnej Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie i prof. dr hab. Zdzis aw Bartkowicz dziekan Wydzia u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie. W trakcie obrad plenarnych uczestnicy wys uchali dziewi tnastu wystàpieƒ przedstawicieli ró nych dyscyplin naukowych. Jako pierwszy zabra g os prof. dr hab. Janusz Gajda z Uniwersytetu Marii Curie- -Sk odowskiej w Lublinie, który wyg osi wyk ad na temat: Nowy humanizm podstawà edukacji dziecka. Autor przybli y poj cie nowego humanizmu, zwróci uwag na problem szacunku dla wartoêci absolutnych, ponadczasowych, podkreêli potrzeb dokonywania trafnego wyboru wartoêci oraz kszta towania aksjologicznej postawy warunkujàcej w aêciwy rozwój osobowoêci. Refleksjà nad szansami i zagro eniami dla wychowania w szkole podzieli si dr Robert Porzak, reprezentujàcy równie Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie. Dokonana charakterystyka osób zaanga owanych w relacje wychowawcze (uczniów, nauczycieli i rodziców) oraz warunków, w jakich przebiega dzia alnoêç wychowawcza (spo eczno- -demograficznych i ekonomicznych), da a spójny obraz procesu wychowania zachodzàcego w obecnej rzeczywistoêci szkolnej. Dr hab. Andrzej Twardowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawi najcz Êciej stosowane strategie nauczania wspierajàce rozwój psychiczny w okresie dzieciƒstwa. Dylematy to samoêci ma ego dziecka w kontekêcie wyzwaƒ edukacji mi dzykulturowej stanowi y temat referatu prof. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza z Uniwersytetu w Bia ymstoku. Wynikiem zmian zachodzàcych w rzeczywistoêci spo eczno-kulturowej jest potrzeba konstruowania nowej to samoêci. Zapewnienie dzieciom równoêci szans rozwojowych i edukacyjnych to problem, którego rozwiàzanie sta o si w ostatnim czasie zadaniem priorytetowym dla osób zwiàzanych z teorià i praktykà pedagogicznà. Tematyki tej nie mog o równie zabraknàç w referatach uczestników konferencji, czego wychowanie w przedszkolu

3 przyk adem by o wystàpienie prof. dr. hab. Czes awa K pskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie: Zasada równoêci szans a system opieki nad dzieçmi. Wnikliwa analiza nowego systemu opieki spo- ecznej, w szczególnoêci zaê opieki nad dzieckiem, budzi pewne obawy, czy sprzyja on realizacji wspomnianej zasady. Prof. dr hab. Rafa Piwowarski przedstawi wyniki badaƒ empirycznych dotyczàcych uwarunkowaƒ i zró nicowania osiàgni ç szkolnych absolwentów gimnazjum. Z du ym zainteresowaniem s uchaczy spotka o si wystàpienie g ównego wizytatora ME- NiS, mgr Ewy Braƒskiej, dotyczàce dzia aƒ MENiS i przyj tych rozwiàzaƒ w zakresie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Prelegentka przekaza a informacj o wprowadzeniu od 1 wrzeênia 2004 roku obowiàzku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci szeêcioletnich, a tak e zaprezentowa a projekt podstawy programowej edukacji elementarnej. Próg szkolny i jego funkcje selekcyjne stanowi y temat wypowiedzi prof. dr hab. Haliny Sowiƒskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wyg oszonym referacie Autorka z troskà odnios a si do nie atwego problemu, jakim jest rozpoczynanie przez dziecko edukacji szkolnej. O zagro eniach pojawiajàcych si w procesie edukacji dziecka wiejskiego we wczesnym wieku szkolnym mówi a prof. dr hab. Krystyna Cha as z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jak wskazujà wyniki badaƒ, najcz Êciej wymienianymi przez nauczycieli czynnikami mogàcymi zak óciç prawid owy rozwój dziecka w m odszym wieku szkolnym sà: brak Êrodków finansowych na poznanie Êrodowiska pozawiejskiego; obcià enie dziecka obowiàzkami domowymi, w tym pracà w polu; brak pomocy dydaktycznej ze strony domu rodzinnego; daleka droga do szko y; brak Êrodków finansowych na dodatkowe zaj cia rozwijajàce zainteresowania dziecka lub wyrównujàce braki wiedzy. Tekst referatu prof. dr hab. n. med. Jadwigi Kopczyƒskiej-Sikorskiej na temat rozwoju dziecka w perspektywie auksologii przekaza a dr med. Maria Pu torak z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Problematyce Êwiata wartoêci dzieci w wieku przedszkolnym poêwi cony by wyk ad prof. dr hab. Krystyny uchelkowskiej z Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Prof. dr hab. Ewa Filipiak z Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego podj - a wàtek dotyczàcy istoty nauczania i wychowania dziecka w pedagogice wczesnoszkolnej. Pedagogika Marii Montessori i jej ranga w Êwiecie by y tematem rozwa aƒ prof. dr. hab. Ryszarda Kuchy z Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie. Prelegent zapozna zebranych z biografià Marii Montessori: przybli y fakty zwiàzane z jej yciem oraz z dzia alnoêcià pedagogicznà. Znaczenie edukacji w systemie Montessori dla kszta towania si wybranych cech osobowoêci dziecka stanowi o przewodni motyw wystàpienia prof. dr hab. Sabiny Guz. Autorka przedstawi a wyniki badaƒ, których przedmiotem by o porównanie dzieci kszta conych w systemie Montessori oraz dzieci kszta conych wed ug powszechnie stosowanego modelu edukacyjnego w zakresie: stylu poznawczego, samooceny, poziomu aspiracji, poczucia kontroli i zachowaƒ prospo ecznych. Uzyskane rezultaty badaƒ wskazujà, i kszta cenie zgodne z za o eniami pedagogiki Marii Montessori korzystnie oddzia uje na rozwój osobowoêci dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prof. dr hab. Wanda Hajnicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wyg osi a referat poruszajàcy kwesti rozwojowych i terapeutycznych funkcji przygody. W oparciu o tekst literacki (ksià k Astrid Lindgren Mio, mój Mio) prelegentka dokona a wnikliwej analizy g bokich procesów psychicznych do- Êwiadczanych przez dziecko prze ywajàce przygod. Problematyk ÊwiadomoÊci j zykowej i ÊwiadomoÊci pisma jako komponentów dojrza oêci do nauki czytania i pisania przybli y- a uczestnikom obrad prof. dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis z Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie. 3/

4 Prof. dr hab. Ewa Anna Zwoliƒska z Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego zabra a g os na temat edukacji muzycznej ma ego dziecka. Muzyka wspomaga ogólny rozwój psychofizyczny, w zwiàzku z czym nale y zdaniem Autorki obejmowaç oddzia- ywaniem muzycznym dziecko od pierwszych chwil jego ycia. Z wynikami badaƒ poêwi conych osobowoêci dzieci s yszàcych wychowywanych przez rodziców nies yszàcych zapozna zebranych prof. dr hab. Józef Stachyra z Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie. Wystàpienie wzbogaci o wiedz s uchaczy na temat rezultatów oddzia ywaƒ naturalnego Êrodowiska wychowawczego tworzonego przez osoby nies yszàce. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Karski z Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie wyg osi wyk ad na temat: Skoliozy tzw. idiopatyczne etiologia, rozpoznawanie, mo liwoêci wczesnej profilaktyki. Leczenie rehabilitacyjne wed ug nowych zasad. Referent przybli y uczestnikom konferencji treêci o charakterze medycznym istotne dla zdrowia, rozwoju i prawid owego funkcjonowania dziecka. W przerwach obrad uczestnicy mogli zapoznaç si z ofertà wydawnictw oraz producentów pomocy dydaktycznych. Sesja posterowa by a natomiast okazjà do zaprezentowania swojej dzia alnoêci, dokonaƒ i osiàgni ç dla przedstawicieli przedszkoli i stowarzyszeƒ oêwiatowych. Innà propozycjà adresowanà do zgromadzonych goêci by y warsztaty zatytu owane Komunikacja interpersonalna molestowanie moralne prowadzone przez mgr. Wojciecha Dobrowolskiego aktora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, wspó pracujàcego z Uniwersytetem Marii Curie- -Sk odowskiej. Wa ny punkt spotkania stanowi y dyskusje prowadzone w sekcjach tematycznych, w trakcie których wyg oszono 50 referatów i komunikatów. Zakres pracy poszczególnych grup dotyczy nast pujàcych zagadnieƒ: Wybrane aspekty edukacji dziecka; Czynniki wyzwalajàce szanse edukacyjne; Potrzeby rozwojowe a jakoêç oferty edukacyjnej; Zagro enia pojawiajàce si w edukacji dziecka; Nowatorskie i alternatywne rozwiàzania edukacyjne. Wystàpienia w pierwszej sekcji dotyczy y ró norodnych aspektów edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poruszano m.in. problemy zwiàzane z edukacjà zdrowotnà, j zykowà, przyrodniczà. Zwrócono uwag na ocen jakoêci wychowania przedszkolnego. W trakcie dyskusji prowadzonych w drugiej sekcji tematycznej podejmowano aktualne, niezwykle istotne kwestie wyrównywania szans edukacyjnych. Du o miejsca poêwi cono nauczycielowi, jego kszta ceniu, poziomowi kompetencji oraz skutecznoêci dzia aƒ. Wymiana myêli, poglàdów i doêwiadczeƒ mi dzy cz onkami trzeciej grupy dyskusyjnej dotyczy a w g ównej mierze uwarunkowaƒ rozwoju dziecka. Zwrócono uwag na problem wspomagania rozwoju dzieci chorych, niepe nosprawnych, dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy czwartej sekcji tematycznej z troskà odnieêli si do niepokojàcych zjawisk wyst pujàcych w praktyce pedagogicznej. Dyskutowano na temat przemocy, agresji i konfliktów interpersonalnych zachodzàcych w grupie przedszkolnej czy klasie szkolnej. Poszukiwano skutecznych rozwiàzaƒ w zakresie wychowania dzieci trudnych, dysfunkcyjnych, obcià onych zaburzeniami. Reforma ustrojowa i zwiàzane z nià przeobra enia w systemie oêwiatowym sk aniajà pedagogów do poszukiwaƒ alternatywnych dróg edukacji. Wzrasta liczba nauczycieli wykorzystujàcych niekonwencjonalne, otwarte i elastyczne systemy pracy. Problematyka ta stanowi a przedmiot analiz piàtej sekcji, omawiajàcej m.in. za o enia koncepcji pedagogicznej Freineta, systemu Montessori oraz przyk ady nowatorskich rozwiàzaƒ edukacyjnych. W ostatnim dniu konferencji przewodniczàcy sekcji wyg osili sprawozdania z obrad w poszczególnych grupach. PodkreÊlili wyso wychowanie w przedszkolu

5 ki poziom wystàpieƒ, bogaty warsztat i dobre przygotowanie prelegentów. W toku naukowych wystàpieƒ, dyskusji i refleksji, dostrze ono wiele istotnych problemów teorii i praktyki edukacyjnej oraz procesu rozwoju dziecka. Takie po àczenie zagadnieƒ wydaje si w pe ni uzasadnione, K. Rubacha (2003) Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, w: Pedagogika, Z. Kwieciƒski, B. Âliwerski (red.), t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s gdy tak samo jak praktyki edukacyjnej nie mo na oderwaç od procesów spo ecznych i psychiki, tak samo prawid owoêci rozwoju cz owieka nie mo na wyabstrahowaç bez oddzia ywaƒ edukacyjnych *. IWONA ZWIERZCHOWSKA asystentka, Zak ad Pedagogiki Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Konferencji w Strzelcach Opolskich przyêwieca a idea podj cia dzia aƒ na rzecz dzieci wymagajàcych pomocy, a tak e wspierania ich rodzin. MIROS AWA NIKRATOWICZ ma prawo do szcz Êcia i swego miejsca w spo eczeƒstwie s owa Marii Grzegorzewskiej sà nie- Ka dy rozerwalnie zwiàzane z dzia aniami na rzecz dziecka, szczególnie dziecka ma ego, od urodzenia z ró nych przyczyn zagro onego niepe nosprawnoêcià, niepe nosprawnego lub rozwijajàcego si wolniej. Tymi s owami starosta strzelecki Gerard Matheja otworzy r. konferencj pt. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zorganizowanà w Strzelcach Opolskich przez Kuratorium OÊwiaty w Opolu, Starostwo Powiatowe i miejscowà Poradni Psychologiczno-Pedagogicznà. Na konferencj zostali zaproszeni pracownicy samorzàdów gminnych i powiatowych, lekarze pediatrzy, dyrektorzy placówek przedszkolnych, rehabilitacyjnych, pracownicy opieki spo ecznej, dyrektorzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa opolskiego oraz rodzice dzieci niepe nosprawnych. Opolski kurator oêwiaty, Franciszek Minor, stwierdzi, e w procesie reformowania polskiego systemu edukacji, szczególnego znaczenia nabierajà zadania dotyczàce organizacji dzia aƒ, zwiàzanych ze wspieraniem rozwoju ma ego dziecka. Realizacja tych zadaƒ wymaga nowych rozwiàzaƒ organizacyjnych, przystosowania warunków pracy, specjalistycznej kadry i ogromnego zaanga owania. 3/

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 17 18 2011 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie i jego Aptekarze

Podkarpacie i jego Aptekarze Thesaurus A p o t h e c a Nr 3 i ri Podkarpacie i jego Aptekarze Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie Rzeszów, paêdziernik 2011 r. Komitet Redakcyjny Serii Wydawniczej: Przewodniczàcy dr n.

Bardziej szczegółowo