OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK"

Transkrypt

1

2 OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015

3 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel ; fax Oddział w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Narutowicza tel ; fax Oddział w Chełmie Chełm, ul. Hrubieszowska 37 tel./fax Oddział w Zamościu Zamość, ul. Partyzantów 9 tel tel./fax

4 Trzeba się uczyć, dopóki nie wiesz, a jeśli wierzyć przysłowiu - dopóki żyjesz Seneka Młodszy

5 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Szanowni Państwo! Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie wraz z Oddziałami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim, która funkcjonuje od 2004 r. i zgodnie ze statutem realizuje zadania związane z doskonaleniem warsztatu pracy kadry kierowniczej, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników organów prowadzących. Celem naszego Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie środowiska oświatowego w realizacji celów i zadań edukacyjnych stawianych nowoczesnej szkole szkole przygotowującej uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości, w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie informacyjnym. W roku szkolnym 2013/2014 działalność naszego Ośrodka koncentrowała się wokół organizacji i realizacji różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników systemu oświaty, szczególnie w aspekcie różnych zmian wprowadzanych w związku z realizowaną reformą systemu edukacji. Ogromnym zainteresowaniem Państwa, jak w każdym roku, cieszyły się kursy kwalifikacyjne, kursy nadające uprawnienia, kursy doskonalące dla kadry kierowniczej, nauczycieli różnych specjalności szkół i placówek województwa lubelskiego, pracowników administracji szkolnej oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sprawami oświatowymi, szkolenia rad pedagogicznych szkół i placówek. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka związana z różnymi aspektami realizowanej reformy systemu edukacji, nową organizacją nadzoru pedagogiczngo, projektowaniem pracy dydaktyczno wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, a także indywidualizacją procesu nauczania pracą z uczniem zdolnym, uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem sprawiającym najróżniejsze trudności wychowacze. W Państwa ręce przekazujemy nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015 przygotowaną w oparciu o diagnozę Państwa oczekiwań i potrzeb, zmiany wprowadzane reformą systemu edukacji, kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Nasza oferta edukacyjna daje różne możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, dokształcania i doskonalenia zawodowego w różnych formach dłuższych i krótszych, o tematyce dotyczącej różnych obszarów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez szkoły i nauczycieli, a także obowiązków i zadań kadry kierowniczej szkół i placówek. Nasza kadra to pracownicy naukowi, trenerzy, edukatorzy, specjaliści praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym związanym z edukacją oraz o wysokich kompetencjach w zakresie szkolenia osób dorosłych, profesjonaliści z ogromną wiedzą merytoryczną i metodyczną, którzy stosują nowoczesne i efektywne formy i metody nauczania. Jako Ośrodek stawiamy na rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne realizowanie zadań. Jesteśmy sprawni organizacyjnie i dbamy o wysoką jakość świadczonych usług. Do oferty wprowadziliśmy, jak co roku, nową tematykę szkoleń mając nadzieję, że będzie dla Państwa interesująca, że będzie odpowiedzią na Państwa potrzeby i oczekiwania, i że zechcecie z niej Państwo skorzystać. Serdecznie zapraszam do współpracy Grażyna Zawadzak Dyrektor WODN KURSOR

6 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Spis treści I. Organizacja szkoleń...10 II. Kursy kwalifikacyjne Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka) Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej III. Kursy nadające uprawnienia 1 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.. 20 IV. Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora 20. Budowa koncepcji pracy szkoły Ewaluacja wewnętrzna od projektu do raportu Raport z ewaluacji zewnętrznej szansą na sukces szkoły Profil szkoły jako metoda ewaluacji Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły Ewaluacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły Dostęp do informacji publicznej w szkole Co wolno nauczycielowi? aspekty prawne relacji nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic Kary statutowe wobec uczniów - stosowanie i egzekwowanie Mała szkoła wielkie problemy Statut szkoły co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić? Jak, zgodnie z prawem, protokołować zebrania rady pedagogicznej? Procedury dokumentowania przetwarzania danych osobowych w szkole/placówce Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym z doświadczeń dyrektora Promowanie wartości edukacji - wymogiem państwa wobec szkół i placówek

7 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 3 Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Działania antydyskryminacyjne wyzwaniem i obowiązkiem szkoły/placówki Oferta edukacyjna szkoły drogą do właściwej realizacji podstawy programowej V. Reforma programowa 38. Podstawa programowa kształcenia ogólnego zadania szkoły i nauczycieli Tworzenie programu nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego/kształcenia zawodowego Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej Kiedy? Co? Jak? ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Adaptacja sześciolatka w szkole Praca z sześciolatkiem w szkole Jak pracować z nowym podręcznikiem w klasie pierwszej? Wzmocnienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela świetlicy w aspekcie pracy z dzieckiem sześcioletnim Uczeń w klasie IV diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV VI. Awans zawodowy nauczycieli 48. Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela Awans zawodowy nauczyciela stażysty Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych VII. Dydaktyczne umiejętności nauczyciela 5 Rola współpracy nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania Wspieranie rozwoju ucznia na kolejnych etapach edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa) Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się Metody i techniki wspomagające proces uczenia się Uczenie się jako aktywne przetwarzanie informacji Codzienny trening kreatywności NLP: Modelowanie umysłu ucznia - inne podejście do pracy z uczniem Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania Jak motywować uczniów do pracy? Metoda Dobrego Startu założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i w szkole jak ją organizować? Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych... 44

8 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 7. Metody zabawowe rozwijające twórcze dyspozycje dziecka Pedagogika zabawy zabawy budujące dobry klimat w grupie Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne Co zrobić, aby dzieci były twórcze plastycznie? ciekawe pomysły na coś z niczego Z papierem za pan brat zajęcia plastyczne inaczej Dekoracje okazjonalne w szkole Pomysł i znów jest piękne recykling w plastyce Idzie lasem Pani Jesień, cały kosz pomysłów niesie - tworzenie dekoracji i prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego Bożonarodzeniowe i zimowe inspiracje plastyczne techniki dostosowane do wieku dzieci Wielkanocne i wiosenne inspiracje plastyczne warsztaty dla nauczycieli Upominkowy mix nie tylko farbami Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym? Wspomaganie rozwoju integracji narządów zmysłów u dzieci w wieku przedszkolnym Metody diagnostyczne w przedszkolu Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych Wpływ zaburzeń mowy na trudności szkolne uczniów Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem Zaburzenia koncentracji u dzieci Dziecko z trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologicznopedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne) Milczące dziecko w przedszkolu i szkole postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym Indywidualizacja procesu kształcenia praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się Rozpoznawanie i diagnozowanie zdolności uczniów Dostosowanie form i metod pracy wspierających rozwój ucznia uzdolnionego Metoda projektu edukacyjnego w pracy z uczniem zdolnym Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych uczniów zdolnych rozpoznawanie i przeciwdziałanie Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole

9 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR VIII. Ocenianie osiągnięć uczniów 100. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego Edukacyjna wartość dodana w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Diagnoza edukacyjna Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia... 3 IX. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 10 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci/młodzieży niepełnosprawnej Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej Rewalidacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną Edukacja włączająca w praktyce Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej Praca nauczyciela w klasie integracyjnej, czyli jak realizować różne podstawy programowe? Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych Podstawy edukacji i terapii dzieci z autyzmem Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R Uczeń z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu/szkole Jak przygotować ucznia z autyzmem/zespołem Aspergera do sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego? Komunikacja osób z autyzmem zaburzenia i terapia Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu X. Kursy komputerowe 119. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji Praca w chmurze czyli z małej chmury duży deszcz Tworzenie plakatu multimedialnego z zastosowaniem narzędzia TIK - Glogster Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem narzędzia Prezi E-learning XML editor narzędzie do tworzenia zasobów edukacyjnych HotPotatoes tworzenie ćwiczeń interaktywnych dla uczniów Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego MOL Opitvum w bibliotece szkolnej XI. Wychowawcze umiejętności nauczyciela 128. Tutoring nowa metoda indywidualnego, wszechstronnego wspierania rozwoju ucznia Współczesny nauczyciel doradca, trener, coach

10 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 130. Jestem chłopcem, jestem dziewczynką o seksualności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Socjoterapia skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży Arteterapia w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza Trudna klasa jak ją opanować, wychowywać i nauczać? Procedura Niebieskich Kart w szkole - nowe zadania nauczycieli i wychowawców Nauczyciel ofiarą agresji i przemocy w szkole Agresja na różnych poziomach rozwoju dziecka sposoby przezwyciężania i zapobiegania Uczeń agresywny w szkole - aspekty prawne i procedury postępowania Kod zachowania - rozszyfrowywanie i zmiana trudnych zachowań u dzieci Praca z trudnym" wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dzieci i młodzież w kłopocie - praktyczna pomoc psychologiczna dla uczniów z trudnościami szkolnymi (warsztat dla osób wspierających dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu) Pokolenie Y, pokolenie Google nowe wyzwanie dla nauczycieli Konsekwencje i granice w pracy z uczniem - zamiast kar Wspieranie wychowawców klas - bezpieczna szkoła Warsztat pracy wychowawcy ćwiczenia, gry, zabawy w pracy z grupą Jak radzić sobie ze szkolną absencją? - bezpieczeństwo w szkole Przełamywanie barier w kontaktach z rodzicami Trudni rodzice - czy można z nimi współpracować?... 8 XII. Umiejętności psychologiczne i interpersonalne 149. Pedagogika pozytywna Umiejętności wychowawcze nauczyciela autorytet w praktyce dydaktyczno-wychowawczej Diagnoza typów uczniów Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji Wystąpienia publiczne w szkole od A do Z Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela/wychowawcy Inteligencja emocjonalna w praktyce Jak zaufać emocjom? Kodeks etyczny dla placówki oświatowej Emisja głosu nauczyciela XIII. XIV. XV. Tematy szkoleń rad pedagogicznych Karta zgłoszenia Karta zamówienia szkolenia 9

11 I. Organizacja szkoleń Rekrutacja na wszystkie formy doskonalenia prowadzona jest przez cały rok. Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę szkolenia, o czym informuje zainteresowane osoby telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wpłat należy dokonywać przelewem na jedno z niżej podanych kont BRE BANK O. KORPORACYJNY LUBLIN: Lublin Oddział w Białej Podlaskiej Oddział w Chełmie Oddział w Zamościu. Kursy doskonalące i nadające uprawnienia Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej), którą należy przesłać faksem lub pocztą. Można ją również złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego Oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Płatność za kurs powinna być dokonana przelewem przed jego rozpoczęciem. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wystawione przez organizatora szkolenia. Kursy kwalifikacyjne Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej), którą należy przesłać faksem lub pocztą. Można ją również złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego Oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę rozpoczęcia kursu, a następnie informuje o niej wszystkie osoby, które przesłały karty zgłoszenia i zostały zakwalifikowane. Uczestnicy kursów otrzymują harmonogram zajęć, informację na temat programu kursu, kadry prowadzącej zajęcia oraz warunków ukończenia kursu i otrzymania świadectwa. Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, zazwyczaj po 8 godzin dydaktycznych dziennie, w odstępach dwutygodniowych. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wystawione przez WODN KURSOR uczestnicy otrzymują na ostatnim spotkaniu. Płatności za kursy kwalifikacyjne powinny być dokonywane przelewem. Numer konta jest indywidualny dla każdego uczestnika i przekazywany będzie uczestnikowi przed rozpoczęciem kursu. Na prośbę zainteresowanych osób WODN KURSOR wystawia faktury VAT. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Specjalistów WODN KURSOR pod numery telefonów: (81) , (81) Lublin lub drogą elektroniczną na adres: (83) Biała Podlaska lub drogą elektroniczną na adres: (82) Chełm lub drogą elektroniczną na adres: (84) , (84) Zamość lub drogą elektroniczną na adres: Szkolenia rad pedagogicznych Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej można przesyłać pocztą lub faksem (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej). Sporządzone, na podstawie listy obecności na szkoleniu, zaświadczenia uczestników są przesyłane na adres szkoły/placówki. Oferta edukacyjna jest dostępna na naszej stronie internetowej: 10

12 II. Kursy kwalifikacyjne 1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Ogólna teoria organizacji i zarządzania. Prawo oświatowe. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. Kierowanie zmianą. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową. Projektowanie programu placówki oświatowej. Organizacja procesu pedagogicznego placówki. Placówka a środowisko lokalne. - nabędą kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora szkoły/placówki - zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do sprawnego zarządzania szkołą/placówką , Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli - nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych Podstawy edukacji społeczny sens edukacji, socjopsychologiczne mechanizmy życia w szkole, planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych. Metodyka nauczania cele nauczania przedmiotu, charakterystyka przedmiotu nauczania, planowanie pracy dydaktycznej, czynniki realizacji planu. - nabędą kwalifikacje pedagogiczne - zdobędą umiejętność planowania i wykonywania zadań dydaktycznych i wychowawczych ,00 z możliwością rabatu

13 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 3 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - nauczyciele praktycznej nauki zawodu nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu. Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu (m. in. pojęcia podstawowe, proces praktycznego kształcenia zawodowego, zasady i metody nauczania p. n. z., środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela, kontrolowanie i ocenianie uczniów, przygotowanie się nauczyciela do zajęć, samokształcenie i doskonalenie nauczycieli, hospitacje zajęć). - nabędą kwalifikacje pedagogiczne do nauczania praktycznej nauki zawodu - nabędą podstawową wiedzę o nauczaniu i wychowaniu - rozwiną swoje umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole - przygotują się do właściwej organizacji procesu kształcenia , Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania w danej szkole/placówce i ubiegają się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo. Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy. Literatura dziecięca i młodzieżowa. Informacja naukowa. Technika pracy umysłowej. - nabędą kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej - zdobędą ogólne wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej - nabędą umiejętności w opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem ,00 z możliwością rabatu

14 II. Kursy kwalifikacyjne 5 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy placówek szkolnictwa specjalnego nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas) integracyjnych i inni zainteresowani nauczyciele. Pedagogika specjalna. Oligofrenopedagogika. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo. Rewalidacja indywidualna. Metodyka nauczania i wychowania upośledzonych umysłowo. Metodyka wychowania w internacie. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie - nabędą umiejętność programowania i podejmowania skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach dla osób z wadą słuchu, - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas, grup) oraz przedszkoli integracyjnych, specjalnych - pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni zainteresowani nauczyciele. 7. Pedagogika specjalna. Surdopedagogika. Audiologia pedagogiczna. Surdologopedia. Rewalidacja indywidualna. Psychologia głuchych. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu. - nabędą kwalifikacje do pracy z osobami z wadą słuchu - nabędą umiejętności w zakresie diagnozy, terapii i kształcenia osób głuchych i niedosłyszących ,00 z możliwością rabatu 13

15 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 7 Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach dla dzieci niewidomych i słabo widzących - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas, grup) oraz przedszkoli integracyjnych, specjalnych - pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani nauczyciele Pedagogika specjalna. Tyflopedagogika. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących. Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku. Orientacja w przestrzeni.. Rehabilitacja widzenia. 7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących. 8. Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym. 9. Brajlowskie metody porozumiewania się. 10. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej. - nabędą kwalifikacje do pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi - nabędą wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących - nabędą umiejętności psychoedukacyjne ,00 z możliwością rabatu 8 Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach szkolnych, pedagodzy szkolni i inne osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży. Elementy pedagogiki opiekuńczej. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. Umiejętności interpersonalne. Wybrane elementy terapii pedagogicznej. Trening umiejętności wychowawczych, interpersonalnych i relaksacyjnych. - nabędą kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i świetlicach szkolnych - poszerzą zakres i podniosą poziom wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w różnych formach pracy opiekuńczo-wychowawczej ,00 z możliwością rabatu

16 II. Kursy kwalifikacyjne 9 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek Podstawy wychowania do życia w rodzinie. Zagadnienia biomedyczne. Zagadnienia seksuologiczne. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne. Metodyka i dydaktyka przedmiotu. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym - zdobędą przygotowanie merytoryczne i umiejętności metodyczne w zakresie stosowania efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi, efektywnej pracy wychowawczej ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda - nauczyciele biologii, geografii, fizyki i chemii Podstawy merytoryczne przyrodoznawstwa. Projektowanie procesu dydaktycznego nowoczesne nauczanie. Skuteczne nauczanie przyrody. - nabędą kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej - rozszerzą i zaktualizują swoją wiedzę przedmiotową - wzbogacą warsztat zawodowy - rozwiną umiejętności kompleksowego projektowania zajęć edukacyjnych z przyrody ,00 z możliwością rabatu

17 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 11 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej - nauczyciele kształcenia zintegrowanego, pedagodzy, psycholodzy szkolni - pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka. Wybrane zagadnienia z psychologii. Elementy logopedii i fonetyki. Wybrane zagadnienia z metodyki kształcenia zintegrowanego. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych.. Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - nabędą wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka i metod jego wspomagania - udoskonalą umiejętność rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka) - nauczyciele muzyki, plastyki - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - nauczyciele innych przedmiotów w szczególnych przypadkach Podstawy wiedzy o sztuce. Psychopedagogika twórczości. Sztuka w edukacji (metodyka). Projekty edukacji twórczej. Technologie informacyjne. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z plastyki i muzyki - nabędą wiedzę i umiejętności związane z psychopedagogiką twórczości - nabędą umiejętność projektowania zajęć edukacyjnych - udoskonalą umiejętność posługiwania się technologiami informacyjnymi w codziennej pracy ,00 z możliwością rabatu

18 II. Kursy kwalifikacyjne (w tym 150 godz. praktyk pedagogicznych) Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych - nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy (posiadający kwalifikacje pedagogiczne) pracujący z dziećmi i młodzieżą autystyczną Pedagogika specjalna. Elementy psychologii klinicznej małego dziecka. Wczesny autyzm dziecięcy. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych. Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych.. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna. 7. Metody komunikacji alternatywnej. 8. Stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka. 9. Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela terapeuty, prawo oświatowe. 10. Praktyki pedagogiczne. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną - nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, realizacji i oceny efektów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem - nabędą umiejętność planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi autystycznymi - udoskonalą umiejętność dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów z autyzmem realizacji treści i celów kształcenia zakładanych w programach nauczania na kolejnych etapach edukacji. 150,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej - nauczyciele i wychowawcy posiadający kwalifikacje pedagogiczne i nie mający przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym. Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. Trening umiejętności wychowawczych. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi przewlekle chorymi i z dysfunkcjami narządów ruchu - nabędą wiedzę w zakresie rozwoju i zachowania się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu - poznają niekonwencjonalne sposoby wspomagania procesów rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi ,

19 III. Kursy nadające uprawnienia 15 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - instruktorzy praktycznej nauki zawodu - opiekunowie praktyk zawodowych - wykładowcy kursów nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych Psychologia. Pedagogika. Metodyka nauczania podstawy dydaktyki ogólnej, dydaktyka szczegółowa. Praktyka metodyczna. - nabędą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, wykładów na kursach - nabędą umiejętność planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej , Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek. Podstawy prawne organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Planowanie pracy wychowawczej. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku. - nabędą uprawnienia do prowadzenia placówki wypoczynku dzieci i młodzieży - nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia placówki wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą ,00 18

20 III. Kursy nadające uprawnienia 17 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek - studenci. Uregulowania prawne oraz zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej. Zadania i obowiązki wychowawcy grupy. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Turystyka, krajoznawstwo, sport w działalności placówki wypoczynku. - nabędą uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców wypoczynku - nabędą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku - udoskonalą umiejętność właściwego planowania i organizowania zajęć w czasie trwania wypoczynku ,00 18 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Turystyka i krajoznawstwo w pracy wychowawczej szkoły/placówki. Uregulowania prawne organizacji wycieczek i obozów wędrownych. Organizacja wycieczek szkolnych/obozów wędrownych. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek/obozów wędrownych. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. - nabędą uprawnienia do kierowania wycieczką szkolną/obozem wędrownym - nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania i zorganizowania wycieczki/obozu wędrownego. 10 0,00 19

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo