OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK"

Transkrypt

1

2 OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015

3 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel ; fax Oddział w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Narutowicza tel ; fax Oddział w Chełmie Chełm, ul. Hrubieszowska 37 tel./fax Oddział w Zamościu Zamość, ul. Partyzantów 9 tel tel./fax

4 Trzeba się uczyć, dopóki nie wiesz, a jeśli wierzyć przysłowiu - dopóki żyjesz Seneka Młodszy

5 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Szanowni Państwo! Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie wraz z Oddziałami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim, która funkcjonuje od 2004 r. i zgodnie ze statutem realizuje zadania związane z doskonaleniem warsztatu pracy kadry kierowniczej, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników organów prowadzących. Celem naszego Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie środowiska oświatowego w realizacji celów i zadań edukacyjnych stawianych nowoczesnej szkole szkole przygotowującej uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości, w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie informacyjnym. W roku szkolnym 2013/2014 działalność naszego Ośrodka koncentrowała się wokół organizacji i realizacji różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników systemu oświaty, szczególnie w aspekcie różnych zmian wprowadzanych w związku z realizowaną reformą systemu edukacji. Ogromnym zainteresowaniem Państwa, jak w każdym roku, cieszyły się kursy kwalifikacyjne, kursy nadające uprawnienia, kursy doskonalące dla kadry kierowniczej, nauczycieli różnych specjalności szkół i placówek województwa lubelskiego, pracowników administracji szkolnej oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sprawami oświatowymi, szkolenia rad pedagogicznych szkół i placówek. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka związana z różnymi aspektami realizowanej reformy systemu edukacji, nową organizacją nadzoru pedagogiczngo, projektowaniem pracy dydaktyczno wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, a także indywidualizacją procesu nauczania pracą z uczniem zdolnym, uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem sprawiającym najróżniejsze trudności wychowacze. W Państwa ręce przekazujemy nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015 przygotowaną w oparciu o diagnozę Państwa oczekiwań i potrzeb, zmiany wprowadzane reformą systemu edukacji, kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Nasza oferta edukacyjna daje różne możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, dokształcania i doskonalenia zawodowego w różnych formach dłuższych i krótszych, o tematyce dotyczącej różnych obszarów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez szkoły i nauczycieli, a także obowiązków i zadań kadry kierowniczej szkół i placówek. Nasza kadra to pracownicy naukowi, trenerzy, edukatorzy, specjaliści praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym związanym z edukacją oraz o wysokich kompetencjach w zakresie szkolenia osób dorosłych, profesjonaliści z ogromną wiedzą merytoryczną i metodyczną, którzy stosują nowoczesne i efektywne formy i metody nauczania. Jako Ośrodek stawiamy na rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne realizowanie zadań. Jesteśmy sprawni organizacyjnie i dbamy o wysoką jakość świadczonych usług. Do oferty wprowadziliśmy, jak co roku, nową tematykę szkoleń mając nadzieję, że będzie dla Państwa interesująca, że będzie odpowiedzią na Państwa potrzeby i oczekiwania, i że zechcecie z niej Państwo skorzystać. Serdecznie zapraszam do współpracy Grażyna Zawadzak Dyrektor WODN KURSOR

6 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Spis treści I. Organizacja szkoleń...10 II. Kursy kwalifikacyjne Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka) Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej III. Kursy nadające uprawnienia 1 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.. 20 IV. Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora 20. Budowa koncepcji pracy szkoły Ewaluacja wewnętrzna od projektu do raportu Raport z ewaluacji zewnętrznej szansą na sukces szkoły Profil szkoły jako metoda ewaluacji Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły Ewaluacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły Dostęp do informacji publicznej w szkole Co wolno nauczycielowi? aspekty prawne relacji nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic Kary statutowe wobec uczniów - stosowanie i egzekwowanie Mała szkoła wielkie problemy Statut szkoły co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić? Jak, zgodnie z prawem, protokołować zebrania rady pedagogicznej? Procedury dokumentowania przetwarzania danych osobowych w szkole/placówce Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym z doświadczeń dyrektora Promowanie wartości edukacji - wymogiem państwa wobec szkół i placówek

7 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 3 Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Działania antydyskryminacyjne wyzwaniem i obowiązkiem szkoły/placówki Oferta edukacyjna szkoły drogą do właściwej realizacji podstawy programowej V. Reforma programowa 38. Podstawa programowa kształcenia ogólnego zadania szkoły i nauczycieli Tworzenie programu nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego/kształcenia zawodowego Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej Kiedy? Co? Jak? ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Adaptacja sześciolatka w szkole Praca z sześciolatkiem w szkole Jak pracować z nowym podręcznikiem w klasie pierwszej? Wzmocnienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela świetlicy w aspekcie pracy z dzieckiem sześcioletnim Uczeń w klasie IV diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV VI. Awans zawodowy nauczycieli 48. Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela Awans zawodowy nauczyciela stażysty Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych VII. Dydaktyczne umiejętności nauczyciela 5 Rola współpracy nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania Wspieranie rozwoju ucznia na kolejnych etapach edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa) Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się Metody i techniki wspomagające proces uczenia się Uczenie się jako aktywne przetwarzanie informacji Codzienny trening kreatywności NLP: Modelowanie umysłu ucznia - inne podejście do pracy z uczniem Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania Jak motywować uczniów do pracy? Metoda Dobrego Startu założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i w szkole jak ją organizować? Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych... 44

8 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 7. Metody zabawowe rozwijające twórcze dyspozycje dziecka Pedagogika zabawy zabawy budujące dobry klimat w grupie Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne Co zrobić, aby dzieci były twórcze plastycznie? ciekawe pomysły na coś z niczego Z papierem za pan brat zajęcia plastyczne inaczej Dekoracje okazjonalne w szkole Pomysł i znów jest piękne recykling w plastyce Idzie lasem Pani Jesień, cały kosz pomysłów niesie - tworzenie dekoracji i prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego Bożonarodzeniowe i zimowe inspiracje plastyczne techniki dostosowane do wieku dzieci Wielkanocne i wiosenne inspiracje plastyczne warsztaty dla nauczycieli Upominkowy mix nie tylko farbami Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym? Wspomaganie rozwoju integracji narządów zmysłów u dzieci w wieku przedszkolnym Metody diagnostyczne w przedszkolu Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych Wpływ zaburzeń mowy na trudności szkolne uczniów Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem Zaburzenia koncentracji u dzieci Dziecko z trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologicznopedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne) Milczące dziecko w przedszkolu i szkole postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym Indywidualizacja procesu kształcenia praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się Rozpoznawanie i diagnozowanie zdolności uczniów Dostosowanie form i metod pracy wspierających rozwój ucznia uzdolnionego Metoda projektu edukacyjnego w pracy z uczniem zdolnym Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych uczniów zdolnych rozpoznawanie i przeciwdziałanie Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole

9 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR VIII. Ocenianie osiągnięć uczniów 100. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego Edukacyjna wartość dodana w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Diagnoza edukacyjna Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia... 3 IX. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 10 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci/młodzieży niepełnosprawnej Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej Rewalidacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną Edukacja włączająca w praktyce Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej Praca nauczyciela w klasie integracyjnej, czyli jak realizować różne podstawy programowe? Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych Podstawy edukacji i terapii dzieci z autyzmem Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R Uczeń z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu/szkole Jak przygotować ucznia z autyzmem/zespołem Aspergera do sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego? Komunikacja osób z autyzmem zaburzenia i terapia Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu X. Kursy komputerowe 119. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji Praca w chmurze czyli z małej chmury duży deszcz Tworzenie plakatu multimedialnego z zastosowaniem narzędzia TIK - Glogster Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem narzędzia Prezi E-learning XML editor narzędzie do tworzenia zasobów edukacyjnych HotPotatoes tworzenie ćwiczeń interaktywnych dla uczniów Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego MOL Opitvum w bibliotece szkolnej XI. Wychowawcze umiejętności nauczyciela 128. Tutoring nowa metoda indywidualnego, wszechstronnego wspierania rozwoju ucznia Współczesny nauczyciel doradca, trener, coach

10 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 130. Jestem chłopcem, jestem dziewczynką o seksualności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Socjoterapia skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży Arteterapia w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza Trudna klasa jak ją opanować, wychowywać i nauczać? Procedura Niebieskich Kart w szkole - nowe zadania nauczycieli i wychowawców Nauczyciel ofiarą agresji i przemocy w szkole Agresja na różnych poziomach rozwoju dziecka sposoby przezwyciężania i zapobiegania Uczeń agresywny w szkole - aspekty prawne i procedury postępowania Kod zachowania - rozszyfrowywanie i zmiana trudnych zachowań u dzieci Praca z trudnym" wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dzieci i młodzież w kłopocie - praktyczna pomoc psychologiczna dla uczniów z trudnościami szkolnymi (warsztat dla osób wspierających dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu) Pokolenie Y, pokolenie Google nowe wyzwanie dla nauczycieli Konsekwencje i granice w pracy z uczniem - zamiast kar Wspieranie wychowawców klas - bezpieczna szkoła Warsztat pracy wychowawcy ćwiczenia, gry, zabawy w pracy z grupą Jak radzić sobie ze szkolną absencją? - bezpieczeństwo w szkole Przełamywanie barier w kontaktach z rodzicami Trudni rodzice - czy można z nimi współpracować?... 8 XII. Umiejętności psychologiczne i interpersonalne 149. Pedagogika pozytywna Umiejętności wychowawcze nauczyciela autorytet w praktyce dydaktyczno-wychowawczej Diagnoza typów uczniów Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji Wystąpienia publiczne w szkole od A do Z Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela/wychowawcy Inteligencja emocjonalna w praktyce Jak zaufać emocjom? Kodeks etyczny dla placówki oświatowej Emisja głosu nauczyciela XIII. XIV. XV. Tematy szkoleń rad pedagogicznych Karta zgłoszenia Karta zamówienia szkolenia 9

11 I. Organizacja szkoleń Rekrutacja na wszystkie formy doskonalenia prowadzona jest przez cały rok. Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę szkolenia, o czym informuje zainteresowane osoby telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wpłat należy dokonywać przelewem na jedno z niżej podanych kont BRE BANK O. KORPORACYJNY LUBLIN: Lublin Oddział w Białej Podlaskiej Oddział w Chełmie Oddział w Zamościu. Kursy doskonalące i nadające uprawnienia Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej), którą należy przesłać faksem lub pocztą. Można ją również złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego Oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Płatność za kurs powinna być dokonana przelewem przed jego rozpoczęciem. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wystawione przez organizatora szkolenia. Kursy kwalifikacyjne Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej), którą należy przesłać faksem lub pocztą. Można ją również złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego Oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę rozpoczęcia kursu, a następnie informuje o niej wszystkie osoby, które przesłały karty zgłoszenia i zostały zakwalifikowane. Uczestnicy kursów otrzymują harmonogram zajęć, informację na temat programu kursu, kadry prowadzącej zajęcia oraz warunków ukończenia kursu i otrzymania świadectwa. Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, zazwyczaj po 8 godzin dydaktycznych dziennie, w odstępach dwutygodniowych. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wystawione przez WODN KURSOR uczestnicy otrzymują na ostatnim spotkaniu. Płatności za kursy kwalifikacyjne powinny być dokonywane przelewem. Numer konta jest indywidualny dla każdego uczestnika i przekazywany będzie uczestnikowi przed rozpoczęciem kursu. Na prośbę zainteresowanych osób WODN KURSOR wystawia faktury VAT. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Specjalistów WODN KURSOR pod numery telefonów: (81) , (81) Lublin lub drogą elektroniczną na adres: (83) Biała Podlaska lub drogą elektroniczną na adres: (82) Chełm lub drogą elektroniczną na adres: (84) , (84) Zamość lub drogą elektroniczną na adres: Szkolenia rad pedagogicznych Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej można przesyłać pocztą lub faksem (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej). Sporządzone, na podstawie listy obecności na szkoleniu, zaświadczenia uczestników są przesyłane na adres szkoły/placówki. Oferta edukacyjna jest dostępna na naszej stronie internetowej: 10

12 II. Kursy kwalifikacyjne 1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Ogólna teoria organizacji i zarządzania. Prawo oświatowe. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. Kierowanie zmianą. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową. Projektowanie programu placówki oświatowej. Organizacja procesu pedagogicznego placówki. Placówka a środowisko lokalne. - nabędą kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora szkoły/placówki - zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do sprawnego zarządzania szkołą/placówką , Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli - nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych Podstawy edukacji społeczny sens edukacji, socjopsychologiczne mechanizmy życia w szkole, planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych. Metodyka nauczania cele nauczania przedmiotu, charakterystyka przedmiotu nauczania, planowanie pracy dydaktycznej, czynniki realizacji planu. - nabędą kwalifikacje pedagogiczne - zdobędą umiejętność planowania i wykonywania zadań dydaktycznych i wychowawczych ,00 z możliwością rabatu

13 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 3 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - nauczyciele praktycznej nauki zawodu nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu. Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu (m. in. pojęcia podstawowe, proces praktycznego kształcenia zawodowego, zasady i metody nauczania p. n. z., środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela, kontrolowanie i ocenianie uczniów, przygotowanie się nauczyciela do zajęć, samokształcenie i doskonalenie nauczycieli, hospitacje zajęć). - nabędą kwalifikacje pedagogiczne do nauczania praktycznej nauki zawodu - nabędą podstawową wiedzę o nauczaniu i wychowaniu - rozwiną swoje umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole - przygotują się do właściwej organizacji procesu kształcenia , Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania w danej szkole/placówce i ubiegają się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo. Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy. Literatura dziecięca i młodzieżowa. Informacja naukowa. Technika pracy umysłowej. - nabędą kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej - zdobędą ogólne wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej - nabędą umiejętności w opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem ,00 z możliwością rabatu

14 II. Kursy kwalifikacyjne 5 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy placówek szkolnictwa specjalnego nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas) integracyjnych i inni zainteresowani nauczyciele. Pedagogika specjalna. Oligofrenopedagogika. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo. Rewalidacja indywidualna. Metodyka nauczania i wychowania upośledzonych umysłowo. Metodyka wychowania w internacie. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie - nabędą umiejętność programowania i podejmowania skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach dla osób z wadą słuchu, - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas, grup) oraz przedszkoli integracyjnych, specjalnych - pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni zainteresowani nauczyciele. 7. Pedagogika specjalna. Surdopedagogika. Audiologia pedagogiczna. Surdologopedia. Rewalidacja indywidualna. Psychologia głuchych. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu. - nabędą kwalifikacje do pracy z osobami z wadą słuchu - nabędą umiejętności w zakresie diagnozy, terapii i kształcenia osób głuchych i niedosłyszących ,00 z możliwością rabatu 13

15 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 7 Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach dla dzieci niewidomych i słabo widzących - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas, grup) oraz przedszkoli integracyjnych, specjalnych - pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani nauczyciele Pedagogika specjalna. Tyflopedagogika. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących. Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku. Orientacja w przestrzeni.. Rehabilitacja widzenia. 7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących. 8. Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym. 9. Brajlowskie metody porozumiewania się. 10. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej. - nabędą kwalifikacje do pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi - nabędą wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących - nabędą umiejętności psychoedukacyjne ,00 z możliwością rabatu 8 Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach szkolnych, pedagodzy szkolni i inne osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży. Elementy pedagogiki opiekuńczej. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. Umiejętności interpersonalne. Wybrane elementy terapii pedagogicznej. Trening umiejętności wychowawczych, interpersonalnych i relaksacyjnych. - nabędą kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i świetlicach szkolnych - poszerzą zakres i podniosą poziom wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w różnych formach pracy opiekuńczo-wychowawczej ,00 z możliwością rabatu

16 II. Kursy kwalifikacyjne 9 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek Podstawy wychowania do życia w rodzinie. Zagadnienia biomedyczne. Zagadnienia seksuologiczne. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne. Metodyka i dydaktyka przedmiotu. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym - zdobędą przygotowanie merytoryczne i umiejętności metodyczne w zakresie stosowania efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi, efektywnej pracy wychowawczej ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda - nauczyciele biologii, geografii, fizyki i chemii Podstawy merytoryczne przyrodoznawstwa. Projektowanie procesu dydaktycznego nowoczesne nauczanie. Skuteczne nauczanie przyrody. - nabędą kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej - rozszerzą i zaktualizują swoją wiedzę przedmiotową - wzbogacą warsztat zawodowy - rozwiną umiejętności kompleksowego projektowania zajęć edukacyjnych z przyrody ,00 z możliwością rabatu

17 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 11 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej - nauczyciele kształcenia zintegrowanego, pedagodzy, psycholodzy szkolni - pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka. Wybrane zagadnienia z psychologii. Elementy logopedii i fonetyki. Wybrane zagadnienia z metodyki kształcenia zintegrowanego. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych.. Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - nabędą wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka i metod jego wspomagania - udoskonalą umiejętność rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka) - nauczyciele muzyki, plastyki - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - nauczyciele innych przedmiotów w szczególnych przypadkach Podstawy wiedzy o sztuce. Psychopedagogika twórczości. Sztuka w edukacji (metodyka). Projekty edukacji twórczej. Technologie informacyjne. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z plastyki i muzyki - nabędą wiedzę i umiejętności związane z psychopedagogiką twórczości - nabędą umiejętność projektowania zajęć edukacyjnych - udoskonalą umiejętność posługiwania się technologiami informacyjnymi w codziennej pracy ,00 z możliwością rabatu

18 II. Kursy kwalifikacyjne (w tym 150 godz. praktyk pedagogicznych) Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych - nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy (posiadający kwalifikacje pedagogiczne) pracujący z dziećmi i młodzieżą autystyczną Pedagogika specjalna. Elementy psychologii klinicznej małego dziecka. Wczesny autyzm dziecięcy. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych. Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych.. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna. 7. Metody komunikacji alternatywnej. 8. Stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka. 9. Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela terapeuty, prawo oświatowe. 10. Praktyki pedagogiczne. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną - nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, realizacji i oceny efektów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem - nabędą umiejętność planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi autystycznymi - udoskonalą umiejętność dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów z autyzmem realizacji treści i celów kształcenia zakładanych w programach nauczania na kolejnych etapach edukacji. 150,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej - nauczyciele i wychowawcy posiadający kwalifikacje pedagogiczne i nie mający przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym. Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. Trening umiejętności wychowawczych. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi przewlekle chorymi i z dysfunkcjami narządów ruchu - nabędą wiedzę w zakresie rozwoju i zachowania się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu - poznają niekonwencjonalne sposoby wspomagania procesów rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi ,

19 III. Kursy nadające uprawnienia 15 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - instruktorzy praktycznej nauki zawodu - opiekunowie praktyk zawodowych - wykładowcy kursów nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych Psychologia. Pedagogika. Metodyka nauczania podstawy dydaktyki ogólnej, dydaktyka szczegółowa. Praktyka metodyczna. - nabędą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, wykładów na kursach - nabędą umiejętność planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej , Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek. Podstawy prawne organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Planowanie pracy wychowawczej. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku. - nabędą uprawnienia do prowadzenia placówki wypoczynku dzieci i młodzieży - nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia placówki wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą ,00 18

20 III. Kursy nadające uprawnienia 17 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek - studenci. Uregulowania prawne oraz zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej. Zadania i obowiązki wychowawcy grupy. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Turystyka, krajoznawstwo, sport w działalności placówki wypoczynku. - nabędą uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców wypoczynku - nabędą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku - udoskonalą umiejętność właściwego planowania i organizowania zajęć w czasie trwania wypoczynku ,00 18 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Turystyka i krajoznawstwo w pracy wychowawczej szkoły/placówki. Uregulowania prawne organizacji wycieczek i obozów wędrownych. Organizacja wycieczek szkolnych/obozów wędrownych. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek/obozów wędrownych. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. - nabędą uprawnienia do kierowania wycieczką szkolną/obozem wędrownym - nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania i zorganizowania wycieczki/obozu wędrownego. 10 0,00 19

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH ZAPRASZA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ NA: Kursy kwalifikacyjne Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat L.p. Kierunek Termin rozpoczęci a 1. Administracja: prawo, zarządzanie i organizacja 2. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej 3. Biologia i geografia - nauczanie biologii i geografii 4. Biologia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓ /PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓ /PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓ /PLACÓWEK na rok szkolny 2012/2013 Wojewódzki OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wnioski uogólnione z ewaluacji i kontroli

Wnioski uogólnione z ewaluacji i kontroli Wnioski uogólnione z ewaluacji i kontroli EWALUACJA Wnioski: Analiza wyników ewaluacji wskazuje, że: 1. Szkoły uzyskują pozytywne efekty podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych, w tym wysoki

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły podstawowe i placówki Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? I. Efekty Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Indywidualne style uczenia się, odkrywanie potencjału uczniów,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE nowa edycja

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE nowa edycja Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE nowa edycja Termin: 21,22.10.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE nowa edycja

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE nowa edycja http://wena.szkoleniazawodowe.com.pl 2017-11-06 15:15:07 Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE nowa edycja Termin: 2,3.12.2017, 9,10.12.2017,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2017/2018 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR 2017/2018 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMATOR 2017/2018 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Korzyści z wyboru naszej oferty i atuty Grupy Edukacyjnej Centrum Studiów Podyplomowych: Kadra wykładowców w 100% składająca się z praktyków Najniższe

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW K U R S Y KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU KIEROWNIK WYPOCZYNKU S Z K O L E N

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie Szkolny program doradztwa edukacyjno zawodowego Podstawy prawne programu - Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje

Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje Odpła -tność Miejsce szkolenia Dla

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 2. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela...str. 5 b) dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania...str. 6 3. Szkolenia rad pedagogicznych...str.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo