OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK"

Transkrypt

1

2 OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014

3 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel ; fax Oddział w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Narutowicza tel ; fax Oddział w Chełmie Chełm, ul. Hrubieszowska 37 tel./fax Oddział w Zamościu Zamość, ul. Partyzantów 9 tel tel./fax

4 Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Konfucjusz

5 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Szanowni Państwo! Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim, która funkcjonuje od 2004 r. i zgodnie ze statutem realizuje zadania związane z doskonaleniem warsztatu pracy dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników organów prowadzących. Celem naszego Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie środowiska oświatowego w realizacji celów i zadań edukacyjnych stawianych nowoczesnej szkole szkole przygotowującej uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości, w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie informacyjnym. W roku szkolnym 2012/2013 działalność naszego Ośrodka koncentrowała się wokół organizacji i realizacji różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników systemu oświaty, szczególnie w aspekcie różnych zmian wprowadzanych w związku z realizowaną reformą systemu edukacji. Ogromnym zainteresowaniem Państwa cieszyły się kursy kwalifikacyjne, kursy nadające uprawnienia, kursy doskonalące dla dyrektorów, nauczycieli różnych specjalności szkół i placówek województwa lubelskiego, pracowników administracji szkolnej oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sprawami oświatowymi, szkolenia rad pedagogicznych szkół i placówek. Interesowali się Państwo szczególnie tematyką związaną z realizowaną reformą systemu edukacji, nową organizacją nadzoru pedagogicznego, projektowaniem pracy dydaktyczno wychowawczej w aspekcie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, zmianami w sposobie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, a także pracą z uczniem zdolnym, uczniem z trudnościami w uczeniu się oraz uczniem sprawiającym najróżniejsze trudności wychowawcze. W Państwa ręce przekazujemy nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2013/2014 przygotowaną w oparciu o diagnozę Państwa oczekiwań i potrzeb, zmiany wprowadzane reformą systemu edukacji oraz kierunki polityki oświatowej Państwa. Oferta edukacyjna zawiera różne formy zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, dokształcania i doskonalenia zawodowego, dłuższe i krótsze, o tematyce dotyczącej różnych obszarów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez szkoły i nauczycieli, a także obowiązków i zadań kadry kierowniczej szkół i placówek. Od roku szkolnego 2013/2014 zapraszamy Państwa do udziału w studiach podyplomowych kwalifikacyjnych, które nasz Ośrodek będzie realizował we współpracy z Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach. Pełna informacja znajduje się na naszej stronie internetowej Nasza kadra to pracownicy naukowi, trenerzy, edukatorzy, specjaliści praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym związanym z edukacją oraz o wysokich umiejętnościach w zakresie szkolenia osób dorosłych, profesjonaliści z ogromną wiedzą merytoryczną i metodyczną, stosujący nowoczesne i efektywne formy i metody kształcenia. Jako Ośrodek stawiamy na rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne realizowanie zadań. Jesteśmy sprawni organizacyjnie i dbamy o wysoką jakość świadczonych usług. Poszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o nową formę organizacyjną studia podyplomowe kwalifikacyjne, wprowadziliśmy nową tematykę szkoleń mając nadzieję, że zainteresuje Państwa i zechcecie z niej Państwo skorzystać. Zapraszam do współpracy Grażyna Zawadzak Dyrektor WODN KURSOR

6 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Spis treści I. Organizacja szkoleń...10 II. Kursy kwalifikacyjne 1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka) Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej...17 III. Kursy nadające uprawnienia 15. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy...20 IV. Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora 20. Kancelaria szkolna, organizacja archiwum zakładowego Prawo wewnętrzne szkoły/placówki Statut szkoły co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić? Alternatywne metody w ewaluacji wewnętrznej Ewaluacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły Autoewaluacja - metodą doskonalenia pracy nauczyciela profesjonalisty Wykorzystanie wyników ewaluacji metodą wewnętrznej do budowania nadzoru pedagogicznego w szkole Hospitacja, obserwacja, a może spacer edukacyjny? Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej Jakie działania podejmować w szkole, aby spełniać na poziomie A wymagania opisane w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym? Jak zorganizować pracę zespołową w szkole, aby spełniać na poziomie A wymagania opisane w rozporządzeniu MEN o nadzorze pedagogicznym? Promowanie wartości edukacji - wymogiem państwa wobec szkół i placówek Wymagania państwa wobec szkół/placówek priorytetami pracy nauczyciela i kryterium doskonalenia pracy szkoły/placówki Jak skutecznie i ciekawie przygotowywać materiały informacyjne o szkole / placówce? Jak pozytywnie zaistnieć w mediach? - rola dyrektora w kształtowaniu wizerunku szkoły Aspekty prawne rozwiązywania trudnych sytuacji w przedszkolu Jak, zgodnie z prawem, protokołować zebrania rady pedagogicznej? Dokumentowanie pracy szkoły/placówki - co, kiedy i jak dokumentować? Procedury dokumentowania i przetwarzania danych osobowych w szkole/placówce Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w szkołach i placówkach oświatowych praktyczne zastosowanie Dyrektor szkoły jako pracodawca aspekty prawne polityki kadrowej

7 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 41. Podstawy prawne zwalniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkole/placówce...32 V. Reforma programowa 43. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego nowe zadania szkoły i nauczycieli Tworzenie programu nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych Planowanie i dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej Kiedy? Co? Jak? ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dziecko z trudnościami w uczeniu się w klasach I-III szkoły podstawowej Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Adaptacja sześciolatka w szkole Metody zabawowe rozwijające twórcze dyspozycje dziecka Pedagogika zabawy zabawy budujące dobry klimat w grupie Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych Z papierem za pan brat - zajęcia plastyczne inaczej Co zrobić, aby dzieci były twórcze plastycznie? - ciekawe pomysły na coś z niczego Elementarz reżysera - praca z młodymi recytatorami i aktorami Przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej Realizacja przedmiotu uzupełniającego Przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych Doradztwo zawodowe w świetle przepisów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom w szkole...42 VI. Awans zawodowy nauczycieli 2. Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela Awans zawodowy nauczyciela stażysty Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych...45 VII. Dydaktyczne umiejętności nauczyciela 8. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym? Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jak motywować uczniów do pracy? Tutoring nowa metoda indywidualnego, wszechstronnego wspierania rozwoju ucznia Metodyka pracy w świetlicy szkolnej Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych Jak sobie radzić w klasie z dzieckiem z wadą wymowy? Uczeń zdolny jak go rozpoznać? Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć - dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe w odniesieniu do ich możliwości? Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się...52

8 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 81. Uczeń z trudnościami w uczeniu się Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno -pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne) Uczeń z ADHD w klasie szkolnej Zaburzenia koncentracji u dzieci Dzieci z dyspraksją w szkole Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Makrama sztuka artystycznego wiązania sznurków Dekoracje okazjonalne w szkole Jeszcze Polska nie zginęła - wartości patriotyczne w twórczości plastycznej Kiedy wrzesień przyniósł jesień Pomysł i znów jest piękne recykling w plastyce Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne Rozwijanie aktywności twórczej uczniów w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym poprzez ekspresję teatralną Rozwijanie aktywności twórczej uczniów w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym poprzez ekspresję taneczną i ruch z muzyką Polskie tańce i zabawy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej Zabawy i gry dydaktyczne w pracy indywidualnej z dzieckiem Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna w szkole Zajęcia dziennikarskie w szkole przygotowanie do wydawania szkolnej gazetki...2 VIII. Ocenianie osiągnięć uczniów 101. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się Tworzenie systemu diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia Edukacyjna wartość dodana w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej... 4 IX. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 105. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R Dziecko autystyczne w szkole Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z osobami autystycznymi Model Teacch w terapii autyzmu Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole skuteczne strategie edukacyjno-metodyczne...8 X. Kursy komputerowe 112. Kopiuj wklej - prawne aspekty wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy nauczyciela Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego MS Excel w pracy nauczyciela i szkoły Wykorzystanie języka HTML w tworzeniu stron WWW (Możliwość uzyskania Certyfikatu WEBSTARTERA) Zastosowanie grafiki w budowaniu strony internetowej szkoły MOL Opitvum w bibliotece szkolnej Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego

9 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR XI. Wychowawcze umiejętności nauczyciela 120. Profesjonalny wychowawca klasy/internatu/bursy Trening kompetencji wychowawczych wg założeń metodyki Gordona oraz Faber i Mazlish Konsekwencje i granice w pracy z uczniem - zamiast kar Pokolenie Y, pokolenie Google nowe wyzwanie dla nauczycieli Nowe zagrożenia uzależnień profilaktyka Dzieci i młodzież w kłopocie - praktyczna pomoc psychologiczna dla uczniów z trudnościami szkolnymi (warsztat dla osób wspierających dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu) Praca z trudnym wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uczeń agresywny w szkole procedury postępowania Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole/placówce? Procedura Niebieskich Kart w szkole nowe zadania nauczycieli i wychowawców Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy podstawy pracy wychowawczej z klasą Trudna klasa jak ją opanować, wychowywać i nauczać? Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza Warsztat umiejętności rozpoznawania i świadomego katalizowania procesu grupowego przez wychowawcę klasy Socjoterapia skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży Arteterapia w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze Jestem chłopcem, jestem dziewczynką o seksualności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym O rozwoju psychoseksualnym jak przygotować dobrą godzinę wychowawczą dla gimnazjalistów? Demoralizacja ucznia - wybrane zagadnienia Szkolne uroczystości i imprezy okolicznościowe trochę inaczej...82 XII. Umiejętności psychologiczne i interpersonalne 140. Uczeń nadmiernie nieśmiały, zapominalski, nadruchliwy, zdolny ale leniwy, prymus klasowy indywidualne charakterystyki Kolorystyczna typologia temperamentu a podejmowanie zadań przez uczniów i nauczycieli Uczeń z zaburzeniami zdrowia psychicznego Depresja i myśli samobójcze wśród młodzieży Uzależnienie od komputera i Internetu Poczucie alienacji (wyobcowanie, mobbing, fobie szkolne, fala, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna) w grupie rówieśniczej Jak radzić sobie ze stresem? elementy aromaterapii i muzykoterapii Komunikacja, która zbliża - wydobywanie potencjału ucznia sposobem na efektywną współpracę Język empatii jak pomagać uczniom w radzeniu sobie z destrukcyjnymi stanami emocjonalnymi? Uczeń - rodzic - nauczyciel - dobra współpraca drogą do sukcesu Trudny rodzic trudny nauczyciel czyli co zrobić, gdy nie możemy już na siebie patrzeć? Metoda PBP kluczem do efektywnej komunikacji z rodzicem Efektywna komunikacja z klasą/ grupą Emisja głosu nauczyciela...89 XIII. Tematy szkoleń rad pedagogicznych XIV. Karta zgłoszenia XV. Karta zamówienia szkolenia 8

10 I. Organizacja szkoleń Rekrutacja na wszystkie formy doskonalenia prowadzona jest przez cały rok. Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę szkolenia, o czym informuje zainteresowane osoby telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wpłat należy dokonywać przelewem na jedno z niżej podanych kont BRE BANK O. KORPORACYJNY LUBLIN: Lublin Oddział w Białej Podlaskiej Oddział w Chełmie Oddział w Zamościu. Kursy doskonalące i nadające uprawnienia Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej), którą należy przesłać faksem lub pocztą. Można ją również złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego Oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Płatność za kurs powinna być dokonana przelewem przed jego rozpoczęciem. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wystawione przez organizatora szkolenia. Kursy kwalifikacyjne Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej), którą należy przesłać faksem lub pocztą. Można ją również złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego Oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę rozpoczęcia kursu, a następnie informuje o niej wszystkie osoby, które przesłały karty zgłoszenia i zostały zakwalifikowane. Uczestnicy kursów otrzymują harmonogram zajęć, informację na temat programu kursu, kadry prowadzącej zajęcia oraz warunków ukończenia kursu i otrzymania świadectwa. Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, po 8 godzin dydaktycznych dziennie, w odstępach zazwyczaj dwutygodniowych. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wystawione przez WODN KURSOR uczestnicy otrzymują na ostatnim spotkaniu. Płatności za kursy kwalifikacyjne powinny być dokonywane przelewem. Numer konta jest indywidualny dla każdego uczestnika i przekazywany będzie uczestnikowi przed rozpoczęciem kursu. Na prośbę zainteresowanych osób WODN KURSOR wystawia faktury VAT. Studia podyplomowe Rekrutacja trwa do 30 września 2013 r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w punktach informacyjno-rekrutacyjnych lub listownie: Lublin: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR, Lublin ul. Narutowicza 2, tel , fax , Oddział w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska ul. Narutowicza tel , Oddział w Chełmie, Chełm ul. Hrubieszowska 37, tel./fax , e -mail: Oddział w Zamościu, Zamość ul. Partyzantów 9 tel , Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej 9

11 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR informuje wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne i zostały zakwalifikowane, o terminie rozpoczęcia zajęć. Zajęcia stacjonarne na studiach podyplomowych odbywać się będą w systemie sobotnio-niedzielnym, po 8 godzin dydaktycznych dziennie, w odstępach zazwyczaj dwutygodniowych. Do 50% zajęć będzie realizowane w formie e-learningu. Wpłaty wpisowego oraz czesnego za studia podyplomowe powinny być dokonywane przelewem na konto Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, Ryki ul. Warszawska 3B: PKO BP 3 Oddział w Warszawie Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Specjalistów WODN KURSOR pod numery telefonów: (81) , (81) Lublin lub drogą elektroniczną na adres: (83) Biała Podlaska lub drogą elektroniczną na adres: (82) Chełm lub drogą elektroniczną na adres: (84) , (84) Zamość lub drogą elektroniczną na adres: Szkolenia rad pedagogicznych Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej można przesyłać pocztą lub faksem (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej). Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Sporządzone, na podstawie listy obecności uczestników na szkoleniu, zaświadczenia są przesyłane na adres szkoły/placówki. Oferta edukacyjna jest dostępna na naszej stronie internetowej: 10

12 II. Kursy kwalifikacyjne 1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 1. Ogólna teoria organizacji i zarządzania. 2. Prawo oświatowe. 3. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. 4. Kierowanie zmianą. 5. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości.. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową. 7. Projektowanie programu placówki oświatowej. 8. Organizacja procesu pedagogicznego placówki. 9. Placówka a środowisko lokalne. - nabędą kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora szkoły/placówki - zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do sprawnego zarządzania szkołą/ placówką , Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli - nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych 1. Podstawy edukacji społeczny sens edukacji, socjopsychologiczne mechanizmy życia w szkole, planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych. 2. Metodyka nauczania cele nauczania przedmiotu, charakterystyka przedmiotu nauczania, planowanie pracy dydaktycznej, czynniki realizacji planu. - nabędą kwalifikacje pedagogiczne - zdobędą umiejętność planowania i wykonywania zadań dydaktycznych i wychowawczych ,00 z możliwością rabatu

13 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 3 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - nauczyciele praktycznej nauki zawodu nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych 1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu. 2. Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu (m. in. pojęcia podstawowe, proces praktycznego kształcenia zawodowego, zasady i metody nauczania p. n. z., środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela, kontrolowanie i ocenianie uczniów, przygotowanie się nauczyciela do zajęć, samokształcenie i doskonalenie nauczycieli, hospitacje zajęć). - nabędą kwalifikacje pedagogiczne do nauczania praktycznej nauki zawodu - nabędą podstawową wiedzę o nauczaniu i wychowaniu - rozwiną swoje umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole - przygotują się do właściwej organizacji procesu kształcenia , Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania w danej szkole/placówce i ubiegają się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich 1. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo. 2. Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy. 3. Literatura dziecięca i młodzieżowa. 4. Informacja naukowa. 5. Technika pracy umysłowej. - nabędą kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej - zdobędą ogólne wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej - nabędą umiejętności w opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem ,00 z możliwością rabatu

14 II. Kursy kwalifikacyjne 5 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy placówek szkolnictwa specjalnego nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas) integracyjnych i inni zainteresowani nauczyciele 1. Pedagogika specjalna. 2. Oligofrenopedagogika. 3. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo. 4. Rewalidacja indywidualna. 5. Metodyka nauczania i wychowania upośledzonych umysłowo.. Metodyka wychowania w internacie. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie - nabędą umiejętność programowania i podejmowania skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w różnym stopniu ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach dla osób z wadą słuchu, - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas, grup) oraz przedszkoli integracyjnych, specjalnych - pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni zainteresowani nauczyciele 1. Pedagogika specjalna. 2. Surdopedagogika. 3. Audiologia pedagogiczna. 4. Surdologopedia. 5. Rewalidacja indywidualna.. Psychologia głuchych. 7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu. - nabędą kwalifikacje do pracy z osobami z wadą słuchu - nabędą umiejętności w zakresie diagnozy, terapii i kształcenia osób głuchych i niedosłyszących ,00 z możliwością rabatu

15 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 7 Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach dla dzieci niewidomych i słabo widzących - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas, grup) oraz przedszkoli integracyjnych, specjalnych - pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani nauczyciele 1. Pedagogika specjalna. 2. Tyflopedagogika. 3. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących. 4. Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku. 5. Orientacja w przestrzeni.. Rehabilitacja widzenia. 7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących. 8. Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym. 9. Brajlowskie metody porozumiewania się. 10. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej. - nabędą kwalifikacje do pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi - nabędą wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących - nabędą umiejętności psychoedukacyjne ,00 z możliwością rabatu 8 Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach szkolnych, pedagodzy szkolni i inne osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne 1. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży. 2. Elementy pedagogiki opiekuńczej. 3. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. 4. Umiejętności interpersonalne. 5. Wybrane elementy terapii pedagogicznej.. Trening umiejętności wychowawczych, interpersonalnych i relaksacyjnych. - nabędą kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i świetlicach szkolnych - poszerzą zakres i podniosą poziom wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w różnych formach pracy opiekuńczo-wychowawczej ,00 z możliwością rabatu

16 II. Kursy kwalifikacyjne 9 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek 1. Podstawy wychowania do życia w rodzinie. 2. Zagadnienia biomedyczne. 3. Zagadnienia seksuologiczne. 4. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne. 5. Metodyka i dydaktyka przedmiotu. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym - zdobędą przygotowanie merytoryczne i umiejętności metodyczne w zakresie stosowania efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi, efektywnej pracy wychowawczej ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda - nauczyciele biologii, geografii, fizyki i chemii 1. Podstawy merytoryczne przyrodoznawstwa. 2. Projektowanie procesu dydaktycznego nowoczesne nauczanie. 3. Skuteczne nauczanie przyrody. - nabędą kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej - rozszerzą i zaktualizują swoją wiedzę przedmiotową - wzbogacą warsztat zawodowy - rozwiną umiejętności kompleksowego projektowania zajęć edukacyjnych z przyrody ,00 z możliwością rabatu

17 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 11 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej - nauczyciele kształcenia zintegrowanego, pedagodzy, psycholodzy szkolni - pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych 1. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka. 2. Wybrane zagadnienia z psychologii. 3. Elementy logopedii i fonetyki. 4. Wybrane zagadnienia z metodyki kształcenia zintegrowanego. 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych.. Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych dla uczniów - nabędą wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka i metod jego wspomagania - udoskonalą umiejętność rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka) - nauczyciele muzyki, plastyki - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - nauczyciele innych przedmiotów w szczególnych przypadkach 1. Podstawy wiedzy o sztuce. 2. Psychopedagogika twórczości. 3. Sztuka w edukacji (metodyka). 4. Projekty edukacji twórczej. 5. Technologie informacyjne. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z plastyki i muzyki - nabędą wiedzę i umiejętności związane z psychopedagogiką twórczości - nabędą umiejętność projektowania zajęć edukacyjnych - udoskonalą umiejętność posługiwania się technologiami informacyjnymi w codziennej pracy ,00 z możliwością rabatu

18 II. Kursy kwalifikacyjne (w tym 150 godz. praktyk pedagogicznych) Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych - nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy (posiadający kwalifikacje pedagogiczne) pracujący z dziećmi i młodzieżą autystyczną 1. Pedagogika specjalna. 2. Elementy psychologii klinicznej małego dziecka. 3. Wczesny autyzm dziecięcy. 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych. 5. Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych.. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna. 7. Metody komunikacji alternatywnej. 8. Stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka. 9. Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela terapeuty, prawo oświatowe. 10. Praktyki pedagogiczne. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną - nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, realizacji i oceny efektów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem - nabędą umiejętność planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi autystycznymi - udoskonalą umiejętność dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów z autyzmem realizacji treści i celów kształcenia zakładanych w programach nauczania na kolejnych etapach edukacji. 1850,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej - nauczyciele i wychowawcy posiadający kwalifikacje pedagogiczne i nie posiadający przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu 1. Pedagogika specjalna. 2. Pedagogika lecznicza. 3. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży. 4. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii. 5. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu.. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym. 7. Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. 8. Trening umiejętności wychowawczych. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi przewlekle chorymi i z dysfunkcjami narządów ruchu - nabędą wiedzę w zakresie rozwoju i zachowania się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu - poznają niekonwencjonalne sposoby wspomagania procesów rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi ,

19 III. Kursy nadające uprawnienia 15 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - instruktorzy praktycznej nauki zawodu - opiekunowie praktyk zawodowych - wykładowcy kursów nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych 1. Psychologia. 2. Pedagogika. 3. Metodyka nauczania podstawy dydaktyki ogólnej, dydaktyka szczegółowa. 4. Praktyka metodyczna. - nabędą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, wykładów na kursach - nabędą umiejętność planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej , Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 1. Podstawy prawne organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. 2. Planowanie pracy wychowawczej. 3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym. 5. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku. - nabędą uprawnienia do prowadzenia placówki wypoczynku dzieci i młodzieży - nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia placówki wypoczynku dzieci i młodzieży ,00 18

20 III. Kursy nadające uprawnienia 17 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek - studenci 1. Uregulowania prawne oraz zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku. 3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej. 4. Zadania i obowiązki wychowawcy grupy. 5. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.. Turystyka, krajoznawstwo, sport w działalności placówki wypoczynku. - nabędą uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców wypoczynku - nabędą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku - udoskonalą umiejętność właściwego planowania i organizowania zajęć w czasie trwania wypoczynku ,00 18 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 1. Turystyka i krajoznawstwo w pracy wychowawczej szkoły/placówki. 2. Uregulowania prawne organizacji wycieczek i obozów wędrownych. 3. Organizacja wycieczek szkolnych/obozów wędrownych. 4. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek/obozów wędrownych. 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. - nabędą uprawnienia do kierowania wycieczką szkolną/obozem wędrownym - nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania i zorganizowania wycieczki/obozu wędrownego. 10 0,00 19

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓ /PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓ /PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓ /PLACÓWEK na rok szkolny 2012/2013 Wojewódzki OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH ZAPRASZA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ NA: Kursy kwalifikacyjne Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018 Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓ /PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓ /PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓ /PLACÓWEK na rok szkolny 2010/2011 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 5348931 fax 81 534572

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna:

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Diagnoza potrzeb szkoleniowych Diagnoza potrzeb szkoleniowych Poniżej znajduje się lista tematów w tabeli, która ułatwi wyznaczenie potrzeb szkoleniowych niezbędnych stworzenia wewnętrznego planu doskonalenia nauczycieli w Państwa placówce.

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 2. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela...str. 5 b) dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania...str. 6 3. Szkolenia rad pedagogicznych...str.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 2 2. Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 2 2. Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3 SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne...str. 2 2. Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3 3. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela...str. 4 b) dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania...str.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo