OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK"

Transkrypt

1

2 OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014

3 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel ; fax Oddział w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Narutowicza tel ; fax Oddział w Chełmie Chełm, ul. Hrubieszowska 37 tel./fax Oddział w Zamościu Zamość, ul. Partyzantów 9 tel tel./fax

4 Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Konfucjusz

5 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Szanowni Państwo! Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim, która funkcjonuje od 2004 r. i zgodnie ze statutem realizuje zadania związane z doskonaleniem warsztatu pracy dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników organów prowadzących. Celem naszego Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie środowiska oświatowego w realizacji celów i zadań edukacyjnych stawianych nowoczesnej szkole szkole przygotowującej uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości, w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie informacyjnym. W roku szkolnym 2012/2013 działalność naszego Ośrodka koncentrowała się wokół organizacji i realizacji różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników systemu oświaty, szczególnie w aspekcie różnych zmian wprowadzanych w związku z realizowaną reformą systemu edukacji. Ogromnym zainteresowaniem Państwa cieszyły się kursy kwalifikacyjne, kursy nadające uprawnienia, kursy doskonalące dla dyrektorów, nauczycieli różnych specjalności szkół i placówek województwa lubelskiego, pracowników administracji szkolnej oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sprawami oświatowymi, szkolenia rad pedagogicznych szkół i placówek. Interesowali się Państwo szczególnie tematyką związaną z realizowaną reformą systemu edukacji, nową organizacją nadzoru pedagogicznego, projektowaniem pracy dydaktyczno wychowawczej w aspekcie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, zmianami w sposobie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, a także pracą z uczniem zdolnym, uczniem z trudnościami w uczeniu się oraz uczniem sprawiającym najróżniejsze trudności wychowawcze. W Państwa ręce przekazujemy nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2013/2014 przygotowaną w oparciu o diagnozę Państwa oczekiwań i potrzeb, zmiany wprowadzane reformą systemu edukacji oraz kierunki polityki oświatowej Państwa. Oferta edukacyjna zawiera różne formy zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, dokształcania i doskonalenia zawodowego, dłuższe i krótsze, o tematyce dotyczącej różnych obszarów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez szkoły i nauczycieli, a także obowiązków i zadań kadry kierowniczej szkół i placówek. Od roku szkolnego 2013/2014 zapraszamy Państwa do udziału w studiach podyplomowych kwalifikacyjnych, które nasz Ośrodek będzie realizował we współpracy z Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach. Pełna informacja znajduje się na naszej stronie internetowej Nasza kadra to pracownicy naukowi, trenerzy, edukatorzy, specjaliści praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym związanym z edukacją oraz o wysokich umiejętnościach w zakresie szkolenia osób dorosłych, profesjonaliści z ogromną wiedzą merytoryczną i metodyczną, stosujący nowoczesne i efektywne formy i metody kształcenia. Jako Ośrodek stawiamy na rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne realizowanie zadań. Jesteśmy sprawni organizacyjnie i dbamy o wysoką jakość świadczonych usług. Poszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o nową formę organizacyjną studia podyplomowe kwalifikacyjne, wprowadziliśmy nową tematykę szkoleń mając nadzieję, że zainteresuje Państwa i zechcecie z niej Państwo skorzystać. Zapraszam do współpracy Grażyna Zawadzak Dyrektor WODN KURSOR

6 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Spis treści I. Organizacja szkoleń...10 II. Kursy kwalifikacyjne 1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka) Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej...17 III. Kursy nadające uprawnienia 15. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy...20 IV. Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora 20. Kancelaria szkolna, organizacja archiwum zakładowego Prawo wewnętrzne szkoły/placówki Statut szkoły co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić? Alternatywne metody w ewaluacji wewnętrznej Ewaluacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły Autoewaluacja - metodą doskonalenia pracy nauczyciela profesjonalisty Wykorzystanie wyników ewaluacji metodą wewnętrznej do budowania nadzoru pedagogicznego w szkole Hospitacja, obserwacja, a może spacer edukacyjny? Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej Jakie działania podejmować w szkole, aby spełniać na poziomie A wymagania opisane w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym? Jak zorganizować pracę zespołową w szkole, aby spełniać na poziomie A wymagania opisane w rozporządzeniu MEN o nadzorze pedagogicznym? Promowanie wartości edukacji - wymogiem państwa wobec szkół i placówek Wymagania państwa wobec szkół/placówek priorytetami pracy nauczyciela i kryterium doskonalenia pracy szkoły/placówki Jak skutecznie i ciekawie przygotowywać materiały informacyjne o szkole / placówce? Jak pozytywnie zaistnieć w mediach? - rola dyrektora w kształtowaniu wizerunku szkoły Aspekty prawne rozwiązywania trudnych sytuacji w przedszkolu Jak, zgodnie z prawem, protokołować zebrania rady pedagogicznej? Dokumentowanie pracy szkoły/placówki - co, kiedy i jak dokumentować? Procedury dokumentowania i przetwarzania danych osobowych w szkole/placówce Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w szkołach i placówkach oświatowych praktyczne zastosowanie Dyrektor szkoły jako pracodawca aspekty prawne polityki kadrowej

7 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 41. Podstawy prawne zwalniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkole/placówce...32 V. Reforma programowa 43. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego nowe zadania szkoły i nauczycieli Tworzenie programu nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych Planowanie i dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej Kiedy? Co? Jak? ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dziecko z trudnościami w uczeniu się w klasach I-III szkoły podstawowej Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Adaptacja sześciolatka w szkole Metody zabawowe rozwijające twórcze dyspozycje dziecka Pedagogika zabawy zabawy budujące dobry klimat w grupie Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych Z papierem za pan brat - zajęcia plastyczne inaczej Co zrobić, aby dzieci były twórcze plastycznie? - ciekawe pomysły na coś z niczego Elementarz reżysera - praca z młodymi recytatorami i aktorami Przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej Realizacja przedmiotu uzupełniającego Przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych Doradztwo zawodowe w świetle przepisów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom w szkole...42 VI. Awans zawodowy nauczycieli 2. Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela Awans zawodowy nauczyciela stażysty Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych...45 VII. Dydaktyczne umiejętności nauczyciela 8. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym? Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jak motywować uczniów do pracy? Tutoring nowa metoda indywidualnego, wszechstronnego wspierania rozwoju ucznia Metodyka pracy w świetlicy szkolnej Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych Jak sobie radzić w klasie z dzieckiem z wadą wymowy? Uczeń zdolny jak go rozpoznać? Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć - dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe w odniesieniu do ich możliwości? Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się...52

8 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 81. Uczeń z trudnościami w uczeniu się Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno -pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne) Uczeń z ADHD w klasie szkolnej Zaburzenia koncentracji u dzieci Dzieci z dyspraksją w szkole Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Makrama sztuka artystycznego wiązania sznurków Dekoracje okazjonalne w szkole Jeszcze Polska nie zginęła - wartości patriotyczne w twórczości plastycznej Kiedy wrzesień przyniósł jesień Pomysł i znów jest piękne recykling w plastyce Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne Rozwijanie aktywności twórczej uczniów w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym poprzez ekspresję teatralną Rozwijanie aktywności twórczej uczniów w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym poprzez ekspresję taneczną i ruch z muzyką Polskie tańce i zabawy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej Zabawy i gry dydaktyczne w pracy indywidualnej z dzieckiem Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna w szkole Zajęcia dziennikarskie w szkole przygotowanie do wydawania szkolnej gazetki...2 VIII. Ocenianie osiągnięć uczniów 101. Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się Tworzenie systemu diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia Edukacyjna wartość dodana w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej... 4 IX. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 105. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R Dziecko autystyczne w szkole Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z osobami autystycznymi Model Teacch w terapii autyzmu Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole skuteczne strategie edukacyjno-metodyczne...8 X. Kursy komputerowe 112. Kopiuj wklej - prawne aspekty wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy nauczyciela Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego MS Excel w pracy nauczyciela i szkoły Wykorzystanie języka HTML w tworzeniu stron WWW (Możliwość uzyskania Certyfikatu WEBSTARTERA) Zastosowanie grafiki w budowaniu strony internetowej szkoły MOL Opitvum w bibliotece szkolnej Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego

9 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR XI. Wychowawcze umiejętności nauczyciela 120. Profesjonalny wychowawca klasy/internatu/bursy Trening kompetencji wychowawczych wg założeń metodyki Gordona oraz Faber i Mazlish Konsekwencje i granice w pracy z uczniem - zamiast kar Pokolenie Y, pokolenie Google nowe wyzwanie dla nauczycieli Nowe zagrożenia uzależnień profilaktyka Dzieci i młodzież w kłopocie - praktyczna pomoc psychologiczna dla uczniów z trudnościami szkolnymi (warsztat dla osób wspierających dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu) Praca z trudnym wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uczeń agresywny w szkole procedury postępowania Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole/placówce? Procedura Niebieskich Kart w szkole nowe zadania nauczycieli i wychowawców Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy podstawy pracy wychowawczej z klasą Trudna klasa jak ją opanować, wychowywać i nauczać? Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza Warsztat umiejętności rozpoznawania i świadomego katalizowania procesu grupowego przez wychowawcę klasy Socjoterapia skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży Arteterapia w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze Jestem chłopcem, jestem dziewczynką o seksualności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym O rozwoju psychoseksualnym jak przygotować dobrą godzinę wychowawczą dla gimnazjalistów? Demoralizacja ucznia - wybrane zagadnienia Szkolne uroczystości i imprezy okolicznościowe trochę inaczej...82 XII. Umiejętności psychologiczne i interpersonalne 140. Uczeń nadmiernie nieśmiały, zapominalski, nadruchliwy, zdolny ale leniwy, prymus klasowy indywidualne charakterystyki Kolorystyczna typologia temperamentu a podejmowanie zadań przez uczniów i nauczycieli Uczeń z zaburzeniami zdrowia psychicznego Depresja i myśli samobójcze wśród młodzieży Uzależnienie od komputera i Internetu Poczucie alienacji (wyobcowanie, mobbing, fobie szkolne, fala, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna) w grupie rówieśniczej Jak radzić sobie ze stresem? elementy aromaterapii i muzykoterapii Komunikacja, która zbliża - wydobywanie potencjału ucznia sposobem na efektywną współpracę Język empatii jak pomagać uczniom w radzeniu sobie z destrukcyjnymi stanami emocjonalnymi? Uczeń - rodzic - nauczyciel - dobra współpraca drogą do sukcesu Trudny rodzic trudny nauczyciel czyli co zrobić, gdy nie możemy już na siebie patrzeć? Metoda PBP kluczem do efektywnej komunikacji z rodzicem Efektywna komunikacja z klasą/ grupą Emisja głosu nauczyciela...89 XIII. Tematy szkoleń rad pedagogicznych XIV. Karta zgłoszenia XV. Karta zamówienia szkolenia 8

10 I. Organizacja szkoleń Rekrutacja na wszystkie formy doskonalenia prowadzona jest przez cały rok. Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę szkolenia, o czym informuje zainteresowane osoby telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wpłat należy dokonywać przelewem na jedno z niżej podanych kont BRE BANK O. KORPORACYJNY LUBLIN: Lublin Oddział w Białej Podlaskiej Oddział w Chełmie Oddział w Zamościu. Kursy doskonalące i nadające uprawnienia Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej), którą należy przesłać faksem lub pocztą. Można ją również złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego Oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Płatność za kurs powinna być dokonana przelewem przed jego rozpoczęciem. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wystawione przez organizatora szkolenia. Kursy kwalifikacyjne Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej), którą należy przesłać faksem lub pocztą. Można ją również złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego Oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę rozpoczęcia kursu, a następnie informuje o niej wszystkie osoby, które przesłały karty zgłoszenia i zostały zakwalifikowane. Uczestnicy kursów otrzymują harmonogram zajęć, informację na temat programu kursu, kadry prowadzącej zajęcia oraz warunków ukończenia kursu i otrzymania świadectwa. Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, po 8 godzin dydaktycznych dziennie, w odstępach zazwyczaj dwutygodniowych. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wystawione przez WODN KURSOR uczestnicy otrzymują na ostatnim spotkaniu. Płatności za kursy kwalifikacyjne powinny być dokonywane przelewem. Numer konta jest indywidualny dla każdego uczestnika i przekazywany będzie uczestnikowi przed rozpoczęciem kursu. Na prośbę zainteresowanych osób WODN KURSOR wystawia faktury VAT. Studia podyplomowe Rekrutacja trwa do 30 września 2013 r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w punktach informacyjno-rekrutacyjnych lub listownie: Lublin: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR, Lublin ul. Narutowicza 2, tel , fax , Oddział w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska ul. Narutowicza tel , Oddział w Chełmie, Chełm ul. Hrubieszowska 37, tel./fax , e -mail: Oddział w Zamościu, Zamość ul. Partyzantów 9 tel , Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej 9

11 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR informuje wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne i zostały zakwalifikowane, o terminie rozpoczęcia zajęć. Zajęcia stacjonarne na studiach podyplomowych odbywać się będą w systemie sobotnio-niedzielnym, po 8 godzin dydaktycznych dziennie, w odstępach zazwyczaj dwutygodniowych. Do 50% zajęć będzie realizowane w formie e-learningu. Wpłaty wpisowego oraz czesnego za studia podyplomowe powinny być dokonywane przelewem na konto Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, Ryki ul. Warszawska 3B: PKO BP 3 Oddział w Warszawie Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Specjalistów WODN KURSOR pod numery telefonów: (81) , (81) Lublin lub drogą elektroniczną na adres: (83) Biała Podlaska lub drogą elektroniczną na adres: (82) Chełm lub drogą elektroniczną na adres: (84) , (84) Zamość lub drogą elektroniczną na adres: Szkolenia rad pedagogicznych Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej można przesyłać pocztą lub faksem (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej). Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Sporządzone, na podstawie listy obecności uczestników na szkoleniu, zaświadczenia są przesyłane na adres szkoły/placówki. Oferta edukacyjna jest dostępna na naszej stronie internetowej: 10

12 II. Kursy kwalifikacyjne 1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 1. Ogólna teoria organizacji i zarządzania. 2. Prawo oświatowe. 3. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. 4. Kierowanie zmianą. 5. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości.. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową. 7. Projektowanie programu placówki oświatowej. 8. Organizacja procesu pedagogicznego placówki. 9. Placówka a środowisko lokalne. - nabędą kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora szkoły/placówki - zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do sprawnego zarządzania szkołą/ placówką , Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli - nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych 1. Podstawy edukacji społeczny sens edukacji, socjopsychologiczne mechanizmy życia w szkole, planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych. 2. Metodyka nauczania cele nauczania przedmiotu, charakterystyka przedmiotu nauczania, planowanie pracy dydaktycznej, czynniki realizacji planu. - nabędą kwalifikacje pedagogiczne - zdobędą umiejętność planowania i wykonywania zadań dydaktycznych i wychowawczych ,00 z możliwością rabatu

13 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 3 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - nauczyciele praktycznej nauki zawodu nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych 1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu. 2. Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu (m. in. pojęcia podstawowe, proces praktycznego kształcenia zawodowego, zasady i metody nauczania p. n. z., środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela, kontrolowanie i ocenianie uczniów, przygotowanie się nauczyciela do zajęć, samokształcenie i doskonalenie nauczycieli, hospitacje zajęć). - nabędą kwalifikacje pedagogiczne do nauczania praktycznej nauki zawodu - nabędą podstawową wiedzę o nauczaniu i wychowaniu - rozwiną swoje umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole - przygotują się do właściwej organizacji procesu kształcenia , Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania w danej szkole/placówce i ubiegają się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich 1. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo. 2. Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy. 3. Literatura dziecięca i młodzieżowa. 4. Informacja naukowa. 5. Technika pracy umysłowej. - nabędą kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej - zdobędą ogólne wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej - nabędą umiejętności w opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem ,00 z możliwością rabatu

14 II. Kursy kwalifikacyjne 5 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy placówek szkolnictwa specjalnego nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas) integracyjnych i inni zainteresowani nauczyciele 1. Pedagogika specjalna. 2. Oligofrenopedagogika. 3. Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo. 4. Rewalidacja indywidualna. 5. Metodyka nauczania i wychowania upośledzonych umysłowo.. Metodyka wychowania w internacie. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie - nabędą umiejętność programowania i podejmowania skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w różnym stopniu ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach dla osób z wadą słuchu, - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas, grup) oraz przedszkoli integracyjnych, specjalnych - pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni zainteresowani nauczyciele 1. Pedagogika specjalna. 2. Surdopedagogika. 3. Audiologia pedagogiczna. 4. Surdologopedia. 5. Rewalidacja indywidualna.. Psychologia głuchych. 7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu. - nabędą kwalifikacje do pracy z osobami z wadą słuchu - nabędą umiejętności w zakresie diagnozy, terapii i kształcenia osób głuchych i niedosłyszących ,00 z możliwością rabatu

15 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 7 Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki - nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach dla dzieci niewidomych i słabo widzących - nauczyciele i wychowawcy szkół (klas, grup) oraz przedszkoli integracyjnych, specjalnych - pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani nauczyciele 1. Pedagogika specjalna. 2. Tyflopedagogika. 3. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących. 4. Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku. 5. Orientacja w przestrzeni.. Rehabilitacja widzenia. 7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących. 8. Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym. 9. Brajlowskie metody porozumiewania się. 10. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej. - nabędą kwalifikacje do pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi - nabędą wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących - nabędą umiejętności psychoedukacyjne ,00 z możliwością rabatu 8 Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach szkolnych, pedagodzy szkolni i inne osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne 1. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży. 2. Elementy pedagogiki opiekuńczej. 3. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. 4. Umiejętności interpersonalne. 5. Wybrane elementy terapii pedagogicznej.. Trening umiejętności wychowawczych, interpersonalnych i relaksacyjnych. - nabędą kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i świetlicach szkolnych - poszerzą zakres i podniosą poziom wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w różnych formach pracy opiekuńczo-wychowawczej ,00 z możliwością rabatu

16 II. Kursy kwalifikacyjne 9 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek 1. Podstawy wychowania do życia w rodzinie. 2. Zagadnienia biomedyczne. 3. Zagadnienia seksuologiczne. 4. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne. 5. Metodyka i dydaktyka przedmiotu. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym - zdobędą przygotowanie merytoryczne i umiejętności metodyczne w zakresie stosowania efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi, efektywnej pracy wychowawczej ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda - nauczyciele biologii, geografii, fizyki i chemii 1. Podstawy merytoryczne przyrodoznawstwa. 2. Projektowanie procesu dydaktycznego nowoczesne nauczanie. 3. Skuteczne nauczanie przyrody. - nabędą kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej - rozszerzą i zaktualizują swoją wiedzę przedmiotową - wzbogacą warsztat zawodowy - rozwiną umiejętności kompleksowego projektowania zajęć edukacyjnych z przyrody ,00 z możliwością rabatu

17 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 11 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej - nauczyciele kształcenia zintegrowanego, pedagodzy, psycholodzy szkolni - pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych 1. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka. 2. Wybrane zagadnienia z psychologii. 3. Elementy logopedii i fonetyki. 4. Wybrane zagadnienia z metodyki kształcenia zintegrowanego. 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych.. Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych dla uczniów - nabędą wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka i metod jego wspomagania - udoskonalą umiejętność rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia ,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny sztuka (plastyka i muzyka) - nauczyciele muzyki, plastyki - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - nauczyciele innych przedmiotów w szczególnych przypadkach 1. Podstawy wiedzy o sztuce. 2. Psychopedagogika twórczości. 3. Sztuka w edukacji (metodyka). 4. Projekty edukacji twórczej. 5. Technologie informacyjne. - nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z plastyki i muzyki - nabędą wiedzę i umiejętności związane z psychopedagogiką twórczości - nabędą umiejętność projektowania zajęć edukacyjnych - udoskonalą umiejętność posługiwania się technologiami informacyjnymi w codziennej pracy ,00 z możliwością rabatu

18 II. Kursy kwalifikacyjne (w tym 150 godz. praktyk pedagogicznych) Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych - nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy (posiadający kwalifikacje pedagogiczne) pracujący z dziećmi i młodzieżą autystyczną 1. Pedagogika specjalna. 2. Elementy psychologii klinicznej małego dziecka. 3. Wczesny autyzm dziecięcy. 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych. 5. Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych.. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna. 7. Metody komunikacji alternatywnej. 8. Stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka. 9. Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela terapeuty, prawo oświatowe. 10. Praktyki pedagogiczne. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną - nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, realizacji i oceny efektów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem - nabędą umiejętność planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi autystycznymi - udoskonalą umiejętność dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów z autyzmem realizacji treści i celów kształcenia zakładanych w programach nauczania na kolejnych etapach edukacji. 1850,00 z możliwością rabatu Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej - nauczyciele i wychowawcy posiadający kwalifikacje pedagogiczne i nie posiadający przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu 1. Pedagogika specjalna. 2. Pedagogika lecznicza. 3. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży. 4. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii. 5. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu.. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym. 7. Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. 8. Trening umiejętności wychowawczych. - nabędą kwalifikacje do pracy z dziećmi przewlekle chorymi i z dysfunkcjami narządów ruchu - nabędą wiedzę w zakresie rozwoju i zachowania się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu - poznają niekonwencjonalne sposoby wspomagania procesów rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi ,

19 III. Kursy nadające uprawnienia 15 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - instruktorzy praktycznej nauki zawodu - opiekunowie praktyk zawodowych - wykładowcy kursów nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych 1. Psychologia. 2. Pedagogika. 3. Metodyka nauczania podstawy dydaktyki ogólnej, dydaktyka szczegółowa. 4. Praktyka metodyczna. - nabędą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, wykładów na kursach - nabędą umiejętność planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej , Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 1. Podstawy prawne organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. 2. Planowanie pracy wychowawczej. 3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym. 5. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku. - nabędą uprawnienia do prowadzenia placówki wypoczynku dzieci i młodzieży - nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia placówki wypoczynku dzieci i młodzieży ,00 18

20 III. Kursy nadające uprawnienia 17 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek - studenci 1. Uregulowania prawne oraz zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku. 3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej. 4. Zadania i obowiązki wychowawcy grupy. 5. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.. Turystyka, krajoznawstwo, sport w działalności placówki wypoczynku. - nabędą uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców wypoczynku - nabędą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku - udoskonalą umiejętność właściwego planowania i organizowania zajęć w czasie trwania wypoczynku ,00 18 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych - nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 1. Turystyka i krajoznawstwo w pracy wychowawczej szkoły/placówki. 2. Uregulowania prawne organizacji wycieczek i obozów wędrownych. 3. Organizacja wycieczek szkolnych/obozów wędrownych. 4. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek/obozów wędrownych. 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. - nabędą uprawnienia do kierowania wycieczką szkolną/obozem wędrownym - nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania i zorganizowania wycieczki/obozu wędrownego. 10 0,00 19

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo