Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią Uczelni na aktualne potrzeby rynku pracy. Jako inicjatywa przedstawicieli nauki i praktyki edukacyjnej, społecznej i biznesowej dostarcza innowacyjnych rozwiązań w obszarze doskonalenia kompetencji kierując się założeniem, że uzupełnianie, pozyskiwanie i aktualizacja wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych dają szansę na rozwój kariery zawodowej, a także na podnoszenie lub zmianę swoich kwalifikacji zawodowych. Nasze standardy: Programy nauczania adekwatne do wymagań rynku pracy oraz zgodne z obowiązującymi normami prawnymi Rekomendowani eksperci do poszczególnych modułów kształcenia Stała weryfikacja efektów kształcenia Kształcenie modułowe Atrakcyjne formy zdobywania lub doskonalenia kwalifikacji Oferta edukacyjna CKPiK jest skierowana pracowników oświaty, instytucji edukacyjnych, państwowych, samorządowych ale i biznesowych, którzy chcą kontynuować swoją edukację, doskonalić się zawodowo poprzez aktualizowanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Jej adresatami są również osoby, które poszukują możliwości zdobycia nowej specjalności lub zmiany wykonywanego zawodu. Proponujemy atrakcyjne formy kształcenia i doskonalenia kwalifikacji i kompetencji poprzez: Studia podyplomowe realizowane zarówno w formie tradycyjnej, jak i w systemie kształcenia na odległość (KnO). Kursy dokształcające i kwalifikacyjne Szkolenia kompetencyjne Warsztaty rozwoju osobistego i społecznego Do realizacji studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń zapraszamy specjalistów, ekspertów a przede wszystkim praktyków w danej dziedzinie. Współpracuje z nami kilkudziesięciu stałych trenerów i wykładowców. Współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi, samorządowymi, firmami oraz stowarzyszeniami i fundacjami w ramach realizacji proponowanej oferty. W ramach CKPiK działa ponadto Przestrzeń Rozwoju miejsce dedykowane młodzieży i rodzicom a także wszystkim zainteresowanym wymianą poglądów, rozwojem i kreowaniem poszczególnych obszarów rzeczywistości poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach.

2 Przestrzeń Rozwoju jako płaszczyzna wymiany i tworzenia dobrych praktyk organizuje również spotkania z ciekawymi osobami ze świata nauki, kultury i biznesu. W 2012 i 2013 roku, naszymi gośćmi byli m. in. Beata Pawlikowska, Katarzyna Montgomery, Renata Arendt-Dziurdzikowska, dr Jacek Santorski, Krystyna Janda, Manuela Gretkowska oraz Henryka Krzywonos-Strycharska. Zapraszamy do kontaktu: Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie ul. Pandy wew. 112

3 L.p STUDIA PODYPLOMOWE- wykaz Zakres studiów podyplomowych Liczba semestrów Systemowe wsparcie dziecka i rodziny NOWOŚĆ studia modułowe 1 Przygotowanie pedagogiczne 2 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M.Montessori 4 Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 5 Akademia Mediatora i Negocjatora 6 Akademia Trenera 7 Coaching kariery 8 Coaching i mentoring w edukacji 9 Uczyć jak Korczak 12 Socjoterapia 13 Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery 14 Doradztwo edukacyjno-zawodowe z coachingiem kariery 15 Zarządzanie informacją w instytucjach polityki społecznej 16 Zarządzanie projektami unijnymi i pozyskiwanie funduszy europejskich 17 Zarządzanie projektami w pomocy społecznej 18 Public relations instytucji pomocy i integracji społecznej 19 Nowoczesny start up tworzenie i rozwój 20 Innowacje społeczne 21 Pedagogika resocjalizacyjna 3 semestry 3 semestry 3 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 3 semestry 2 semestry 3 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 3 semestry

4 22 Interwencja kryzysowa przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 23 Bajkoterapia 24 Terapia pedagogiczna 25 Terapia zajęciowa z arteterapią 26 Wczesne nauczanie języka angielskiego 27 Sensomotoryczna Terapia Widzenia 28 Neurologopedia 29 Oligofrenopedagogika 30 Logopedia 31 Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w pracy pedagoga i nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 32 Systemowe wsparcie dziecka i rodziny - studia realizowane we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom Międzynarodowe Studia Coachingu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 semestry 2 semestry 3 semestry 3 semestry 3 semestry 3 semestry 3 semestry 3 semestry 4 semestry 3 semestry 2 semestry 2 semestry 3 semestry

5 Szczegółowy opis studiów Systemowe wsparcie dziecka i rodziny studia modułowe realizowane we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom Studia doskonalące umiejętności niezbędne do całościowej pracy z dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej (instytucjonalnej bądź rodzinnej) oraz jego rodziną przeżywającą kryzys. Absolwent będzie przygotowany do pracy w kameralnych (14- osobowych) placówkach opiekuńczo-wychowawczych zarówno na stanowisku opiekunawychowawcy, jak i lidera-koordynatora czy dyrektora oraz w innych instytucjach i ośrodkach (ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, organizator rodzinnej opieki zastępczej) zajmujących się wspieraniem rodzin przeżywających trudności i pomocą dzieciom zagrożonym separacją od najbliższych lub wychowującym się w środowisku zastępczym. Program przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz dziecka i rodziny, najnowsze wyniki badań, zgodnie z duchem reformy i najnowszymi przepisami prawnymi. Studia realizowane w formule modułowej składają się z 4 modułów (w tym moduł 1 jest wprowadzający obowiązkowy dla wszystkich). Moduły (poza modułem wprowadzającym) można realizować w dowolnej kolejności, pojedynczo lub pakietami (kilka na raz). Ukończenie każdego z modułów jest potwierdzone świadectwem ukończenia szkolenia. Ukończenie wszystkich czterech modułów oraz przygotowanie pracy dyplomowej opracowanie i zaprezentowanie przypadku, potwierdzone zostaje dyplomem studiów podyplomowych. Absolwent studiów będzie posiadał wiedze i umiejętności w zakresie: podstaw podejścia systemowego, podstaw podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, podstaw nauki o więziach, form wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji. diagnozowania sytuacji rodzinnej, przygotowywania analizy przyczyn kryzysu w rodzinie, tworzenie planów pracy z rodziną, metod wspierania rodziny w trudnej sytuacji życiowej w oparciu o podejście wzmacniające. komunikacji interpersonalnej, współpracy z członkami rodziny i specjalistami. Wykazuje gotowość i zdolność do samodzielnego projektowania oraz prowadzenia działań pomagających rodzinie przezwyciężyć kryzys, praktycznego sporządzanie diagnoza rodziny i wyciąganie z niej wniosków do planu pracy, tworzenie realizowanie i ewaluowanie planu pracy z rodzina. Wykorzystanie technik podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów rodziny Adresaci studiów Studia kierowane są do absolwentów studiów I oraz II stopnia, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunów-wychowawców, opiekunów zastępczych oraz prowadzących

6 rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz osób wspierających rodziny przeżywających kryzys. Przygotowanie pedagogiczne Studia pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Ramowy program studiów Pedagogika ogólna Pedagogika społeczna Psychologia społeczna Psychologia rozwojowa i wychowawcza Współczesne problemy socjologii i socjologii wychowania Wprowadzenie do psychologii ogólnej Diagnostyka pedagogiczna Historia wychowania Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii nauczania Emisja głosu Prawne podstawy opieki nad dzieckiem Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w szkołach różnego typu i szczebla w zakresie wyuczonego przedmiotu Kwalifikacje Studia nadają kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela z uprawnieniami (kwalifikacje) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r, poz.426) Czas trwania 3 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i marcu w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Studia kierowane są do absolwentów, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra i nie mają przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego Ukończone studia I i II stopnia Kadra wykładowców

7 Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowodydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania funkcji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Ramowy program studiów Psychologia dziecka Podstawy prawa oświatowego Metodyka edukacji zintegrowanej Edukacja matematyczna z metodyka Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Edukacja polonistyczna z metodyką Edukacja muzyczna w kształceniu zintegrowanym Edukacja zdrowotna w przedszkolu i w klasach początkowych Edukacja przyrodnicza z metodyką Metody wspierania aktywności dziecka Bajkoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Metodyka wychowania i kształcenia w przedszkolu Planowanie i ewaluacja procesu kształcenia Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela w przedszkolach, w zespołach wychowania przedszkolnego, w punktach przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w klasach I-III wczesnej edukacji zintegrowanej, w szkołach podstawowych, publicznych, niepublicznych, prywatnych przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej Kwalifikacje Studia mają charakter kwalifikacyjny i uprawniają do wykonywania funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela wczesnej edukacji zintegrowanej w szkołach podstawowych Czas trwania 3 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim Adresaci studiów Studia kierowane są do absolwentów studiów pedagogicznych legitymujących się posiadaniem dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez słuchacza przygotowania pedagogicznego.

8 Ukończone studia z tytułem licencjata lub magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori studia kwalifikacyjne Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III, przygotowanie studenta do pracy z wykorzystaniem założeń i metodyki pracy wg M. Montesorri. Ramowy program studiów W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty: Pedagogika przedszkolna z metodyką pracy Historia wychowania Psychologia rozwojowa dziecka Edukacja polonistyczna z metodyką Zajęcia plastyczno-techniczne z metodyką Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii dziecka Współpraca z rodziną Podstawy przedsiębiorczości Gimnastyka korekcyjna z elementami terapii SI Podstawy logopedii z profilaktyką zaburzeń mowy Pedagogika M Montessori Prawo rodzinne i wychowawcze Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uprawniające do podjęcia pracy w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych. Kwalifikacje Studia nadają kwalifikacje, uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, przygotowują do pracy z wykorzystaniem pedagogiki m. Montessori. Czas trwania Studia trwają 3 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych nieposiadających uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studia są skierowane również do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pedagogika oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne, czynnych zawodowo nauczycieli.

9 Ukończone studia licencjackie lub magisterskie, posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela. Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni Głównym celem studiów podyplomowych jest wprowadzenia nowych kompetencji w obszarze edukacji dotyczących problematyki związanej z korzystaniem z Internetu i nowych technologii. Ramowy program studiów W ramach studiów podyplomowych zostaną omówione następujące zagadnienia: Główny cel studiów to: podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze cyberprzestrzeni poprzez poszerzenie kompetencji w tym obszarze nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych. Przedmiotem studiów są zagrożenia związane z niewłaściwym wykorzystaniem Internetu w tym: krzywdzenia innych przy użyciu Internetu, interaktywnych lub cyfrowych technologii; uzależnień od komputera, telefonu, gier oraz wielu innych problemów świata wirtualnego. Diagnozowanie najważniejszych problemów pojawiających się w tym zakresie, metodyka kształcenia w odniesieniu do tej problematyki. Dodatkowo zostaną uwzględnione zagadnienia z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, pedagogiki medialnej oraz informatyki, prawa telekomunikacyjnego, techniki. Słuchacz będzie znał najważniejsze zagrożenia generowane przez cyberprzestrzeń z obszarów: zdrowotnego, społecznego, psychologicznego, technologicznego i prawnego. Program jest nastawiony na praktyczny charakter zdobywania wiedzy, a słuchacz będzie potrafił nie tylko opisywać, klasyfikować, znać symptomy podstawowych zagrożeń ale także formułować programy naprawcze i dydaktyczne. Kwalifikacje Studia mają charakter doskonalący Czas trwania Studia trwają 2 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów/kursu/krótkiej formy Pracownicy służb społecznych: pracownicy socjalni, ośrodków pomocy społecznej, OHP, placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów poprawczych, świetlic socjoterapeutycznych, NGO s-ów, nauczyciele szkół średnich i gimnazjów.

10 /kursu/krótkiej formy Ukończone studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie Akademia Mediatora i Negocjatora Głównym celem studiów podyplomowych Negocjacje i mediacje jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania sporów oraz prowadzenia negocjacji i mediacji w sposób zgodny z przyjętymi standardami formalnymi oraz etycznymi. W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry negocjatorów i mediatorów wspierających rozwiązywanie konfliktów w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach biznesowych i politycznych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce. Zapewnia także kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. Ramowy program studiów Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia: Psychologia konfliktu analiza, sposoby diagnozy Podstawy psychologii osobowości Prawne aspekty mediacji w Polsce i na świecie Podstawy prawa cywilnego i rodzinnego Negocjacje: metoda i proces Facylitacja: metoda i proces Mediacje: metoda i proces Komunikacja interpersonalna Etyka w rozwiązywaniu konfliktów Podejmowanie decyzji Sytuacje kryzysowe Warsztaty prowadzenie symulowanych mediacji Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych. Studia spełniają standardy szkolenia mediatorów określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. oraz Standardy Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i umożliwiają wpis na listę mediatorów sądowych po spełnieniu wymagań formalnych. Ukończenie studiów umożliwia także prowadzenie własnej praktyki mediacyjnej oraz pełnienie funkcji negocjatora. Kwalifikacje

11 Ukończenie studiów oraz zdanie egzaminu uprawnia do wpisu na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym z ramienia Stowarzyszenia Mediatorów Polskich Czas trwania Studia trwają 2 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Studia skierowane są do wszystkich, którzy są zainteresowani nabyciem kwalifikacji do prowadzenia mediacji cywilnych, w tym rodzinnych, biznesowych czy oświatowych. W szczególności adresatami studiów są: absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków : prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie) nauczyciele i pedagodzy osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji pracownicy pomocy społecznej pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych kuratorzy sądowi prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni) menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR właściciele małych i średnich przedsiębiorstw pracownicy działów kadr pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach Ukończone studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie Akademia Trenera Celem Akademii Trenera jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego planowania i realizowania grupowego procesu szkoleniowego. Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą prowadzić i które prowadzą: szkolenia, treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów. Słuchaczami Studium mogą być pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy niezależni, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, a także osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny profesjonalnie prowadzić grupy. Program Akademii Trenerów ma za zadanie wskazać możliwe ścieżki rozwoju trenera, wyposażyć w niezbędną wiedzę i kształtować profesjonalne umiejętności trenera. Ramowy program studiów Na program studiów składają się bloki szkoleniowe o warsztaty i wykłady: interpersonalne metodyka kształcenia w formach warsztatowych

12 o o narzędzia pracy trenerskiej projektowanie szkoleń emocjonalne i społeczne kompetencje trenera dynamika grupy i charakterystyki grup szkoleniowych ewaluacja własnej praktyki praktyki prowadzenia warsztatów superwizja Absolwent studiów będzie mógł pracować jako trener rozwoju kompetencji osobistych i społecznych realizując szkolenia zarówno dla biznesu jak i podmiotów edukacyjnych i społecznych. Kwalifikacje Studia ułatwiają możliwość uzyskania certyfikacji zawodowej liczba godzin zrealizowanych na studiach podyplomowych jest zgodna z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz innych instytucji certyfikujących. Czas trwania Studia trwają dwa semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Studia adresowane są do osób, które chcą profesjonalnie prowadzić szkolenia grupowe treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów, itp. w szczególności pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy, animatorzy życia społeczne i kulturalnego, nauczyciele i inne osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń grupowych. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Coaching kariery Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Słuchacze rozwiną umiejętności w zakresie indywidualnej pracy z klientem, poznają warsztat narzędzi oraz metod coachingowych, rozwiązywania problemów społecznych, wspierania osób wykluczonych społecznie w zakresie rozwoju i pokonywania barier. Ramowy program studiów Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia: Metody prowadzenia coachingu Wsparcie indywidualne Prowadzenie zajęć grupowych Zmiana zachowań Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

13 Warsztaty aktywizacji Nowe metody i narzędzia wsparcia rozwoju kariery Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w instytucjach społecznych i pedagogicznych, np. Szkolne Ośrodki Kariery, Akademickie Biura Karier, agencje Zatrudnienia, Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz Działy HR. działach. Nabędziesz umiejętności w zakresie indywidualnej pracy z klientem, poznasz warsztat narzędzi oraz metod coachingowych, rozwiązywania problemów społecznych, wspierania osób wykluczonych społecznie w zakresie rozwoju i pokonywania barier. Kwalifikacje Studia mają charakter doskonalący Czas trwania Studia trwają 2 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w kierunku pracy w obszarze wspierania procesów integracji społecznej oraz zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnej metody coachingu kariery. Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, m. in. do pedagogów społecznych, pracowników socjalnych, nauczycieli, asystentów rodziny oraz przyszłej kadry zarządzającej w instytucjach wychowawczych oraz społecznych. Ukończone studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie Coaching i mentoring w edukacji Celem studium jest przygotowanie nauczycieli, edukatorów i pedagogów do pełnienie roli coacha i mentora. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu psychologicznych i pedagogicznych podstaw mentoringu i coachingu jako indywidualnych form projektowania i wspomagania rozwoju ucznia wychowanka. Ramowy program studiów Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia: Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania procesu rozwoju ucznia Metody, formy, techniki mentoringu i coachingu Projektowanie indywidualnej ścieżki rozwoju Prowadzenie sesji coachingowych warsztaty praktyczne

14 Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, świetlicach, domach kultury, szkołach, zakładach doskonalenia zawodowego, instytucjach pomocy społecznej, instytucjach doradztwa zawodowego i personalnego. Czas trwania Studia trwają 2 semestry Adresaci studiów Adresatami studiów są nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, trenerzy a także wszyscy, którzy są zainteresowani własnym rozwojem i doskonaleniem kompetencji w zakresie wspomagania rozwoju ucznia. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Uczyć jak Korczak. Edukacja praktyczna w oparciu o metody i wartości Korczakowskie. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przyswojenie kluczowych wartości, którymi kierował się Janusz Korczak oraz wypracowanych przez niego metod. Równie ważne jest podniesienie poziomu umiejętności komunikacyjnych oraz autodiagnozy swoich kompetencji i preferencji zawodowych. Po ukończeniu studiów uczestnik będzie dysponował wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, składającymi się na podejście Korczakowskie do pracy z grupą. W praktyce oznacza to, że będzie potrafił uczyć ciekawie, efektywnie i jednocześnie zadbać o dobre relacje ze swoimi uczniami. Ramowy program studiów Podstawą studiów są trzy obszary, wywiedzione z myśli i praktyki Janusza Korczaka: edukacja, praca z grupą oraz organizacja życia społecznego. W każdym z tych trzech obszarów skoncentrujemy się na pięciu głównych zagadnieniach, które uczestnicy najpierw będą poznawać na wykładach, potem analizować mechanizmy ich działania, następnie zastanawiać się, jak użyć ich w swojej codziennej praktyce, a wreszcie przystąpić do ich wykorzystania. Ważną rolę w tym procesie odegrają również dodatkowe szkolenia rozwijające umiejętności intrapersonalne oraz interpersonalne, które pozwolą uczestnikom między innymi na sprawniejszą komunikację czy rozwój asertywności, jak również na podniesienie poziomu znajomości swoich mocnych stron oraz umiejętności uczenia się dzięki informacjom zwrotnym. Studia rozwijają umiejętności pracy z ludźmi, szczególnie w takich zawodach jak nauczyciel, edukator, animator, trener czy kadra zarządzająca. Dodatkowo otwierają możliwość

15 współpracy przy projektach edukacyjnych z Fundacją Korczakowską, realizatorem studiów. Absolwent studiów umie nawiązywać i utrzymywać partnerskie relacje z osobami, z którymi pracuje. Potrafi wchodzić w pełną szacunku interakcję z jednostkami i grupami, jak również zadbać o organizacyjne ramy pracy w grupie. Ma umiejętność pozytywnego wykorzystywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Kwalifikacje Studia doskonalące, niestacjonarne Czas trwania Studia trwają dwa semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim Adresaci studiów/kursu/krótkiej formy Przede wszystkim pedagodzy, ale również osoby pracujące z ludźmi edukatorzy, animatorzy, trenerzy, kadra zarządzająca. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Obejmuje treści niezbędne do realizacji zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. ws zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. ws standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ramowy program studiów Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Polsce i UE Zawodoznawstawo i informacja zawodowa Metodyka porady zawodowej Warsztat pracy doradcy zawodowego Podstawy doradztwa personalnego Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Coaching kariery Warsztaty umiejętności interpersonalnych Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie jako doradca zawodowy w urzędach pracy, biurach karier, agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, działach HR Kwalifikacje

16 Studia mają charakter doskonalący Czas trwania Studia trwają dwa semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Adresatami studiów są pracownicy urzędów pracy, biur karier, działów HR, nauczyciele i pedagodzy oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem kompetencji w tym zakresie. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Socjoterapia Celem studiów jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w rozpoznawaniu i prawidłowym diagnozowaniu zaburzeń zachowania, poznasz metody, techniki i formy prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, posiądziesz kompetencje i sprawności pozwalające na samodzielne organizowanie i prowadzenie procesu socjoterapeutycznego w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych. Sprawnie ocenisz prawidłowość przebiegu procesu socjoterapii, poddasz swoje działania ewaluacji oraz będziesz umiał korzystać z superwizji. Ramowy program studiów W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia: MODUŁ 1 podstawy teoretyczne oddziaływań socjoterapeutycznych podstawy socjoterapii- proces, metoda współczesne koncepje psychopedagogiczne wybrane zagadnienia psychologii społecznej wybrane zagadnienia psychologii wychowawczej wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej współczesne koncepje profilaktyki i resocjalizacji patologie społeczne diagnoza i projektowanie pedagogiczne w socjoterapii; socjometria diagnoza i pomoc psychologiczna w socjoterapii MODUŁ 2 - praktyczne problemy socjoterapii problemy wychowawcze zaburzenia osobowości zachowania uzależnienia sekty i subkultury destrukcyjne zachowania przestępcze MODUŁ 3 - metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych etyczne aspekty pracy terapeutycznej współczesne kierunki psychoterapii

17 metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych promocja zdrowia w uzależnieniach trening zastępowania złości trening rozwoju umijętności życiowych trening umijętności wychowawczych trening przedsiębiorczości problemy adaptacyjne w grupie warsztaty socjoterapeutyczne seminarium - projekt dyplomowy Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczowychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach, poradniach psychologicznopedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej. Kwalifikacje Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne. Czas trwania Studia trwają 3 semestry 370 godz. Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci Studia adresowane są do: 1. osób pragnących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, 2. absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii, 3. psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę. Doradztwo edukacyjno zawodowe z coachingiem kariery Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Obejmuje treści niezbędne do realizacji zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. ws zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Program jest zgodny

18 z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. ws standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ramowy program studiów Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Polsce i UE Zawodoznawstawo i informacja zawodowa Metodyka porady zawodowej Warsztat pracy doradcy zawodowego Podstawy doradztwa personalnego Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Coaching kariery Metodyka doradztwa edukacyjno-zawodowego Edukacja szkolna a rynek pracy Narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań uczniów Warsztaty umiejętności interpersonalnych Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie jako doradca zawodowy w urzędach pracy, biurach karier, agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, działach HR Kwalifikacje Studia mają charakter kwalifikacyjny Czas trwania 3 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Adresatami studiów są pracownicy urzędów pracy, biur karier, działów HR, nauczyciele i pedagodzy oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem kompetencji w tym zakresie. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Zarządzanie informacją w instytucjach polityki społecznej Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowego, nowoczesnego i sprawnego zarządzania informacją i jej obiegiem wewnątrz instytucji oraz prowadzenia złożonego procesu komunikacji instytucji z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej.

19 Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szerokich i złożonych aspektów zdobywania, przetwarzania i przepływu oraz tworzenia informacji w instytucjach, ośrodkach i firmach Ramowy program studiów Na studia składają się dwa podstawowe bloki tematyczne: nowoczesne zarządzanie i obieg informacji wewnątrz instytucji oraz komunikacja instytucji z podmiotami zewnętrznymi, w tym z ze środkami masowej komunikacji. Studia umożliwiają między innymi wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności współdziałania w ramach grup i zespołów projektowych, zarządzania grupą i instytucją, optymalizując rezultaty podejmowanych czynności zawodowych. Blok programowy obejmuje zagadnienia sprawnego i nowoczesnego zarządzania, komunikacji na poziomie interpersonalnym, instytucjonalnym oraz międzyinstytucjonalnym, przez co łączy takie treści programowe jak Public Relations, wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku, zarządzanie informacją, komunikacja kryzysowa, komunikacja wizualna, komunikacja elektroniczna czy psychologia społeczna. Studia przygotowują do pracy na takich stanowiskach jak specjalista ds. informacji, promocji, specjalista ds. komunikacji, a przede wszystkim umożliwiają podwyższenie kompetencji istotnych w kierowaniu i koordynowaniu pracą instytucji polityki społecznej wszystkich szczebli. Zarządzanie informacją stanowi obecnie jeden z podstawowych wymogów organizacyjnych, a jednocześnie wyzwań, stawianych przed pracownikami instytucji pomocy i integracji. Wykształcenie kompetencji komunikacyjnych przekłada się zarówno sprawne zarządzanie tymi instytucjami, jaki i pozytywny wizerunek i relacje z ich środowiskiem oraz z mediami. Oczekiwania pracodawców, wymogi rynku, nowoczesne standardy funkcjonowania instytucji koncentrują się wokół skuteczności i sprawności, pracy bardziej wydajnej, realizowanej w coraz krótszym czasie. Na te aspekty wespół z najważniejszymi zagadnieniami komunikacyjnymi w programie nauczania położono największy nacisk. Jako że wciąż rosnące wymagania wobec standardów pracy instytucji zwiększają ryzyko występowania błędów, blokad komunikacyjnych i wyczerpania pracowników, w programie studiów położono nacisk również na przygotowanie absolwentów w zakresie psychologii społecznej, pomocnej w kształtowaniu umiejętności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i unikaniu błędów uwarunkowanych pracą w dużym stresie. Czas trwania studiów 2 semestry / 200 godzin Adresaci studiów

20 Studia kierowane są pracowników publicznych i niepublicznych instytucji szeroko pojętego obszaru polityki społecznej: pomocy, integracji, edukacji, służby zdrowia etc. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Zarządzanie projektami unijnymi i pozyskiwanie funduszy europejskich Studia zapoznają uczestników z zasadami funkcjonowania UE oraz aplikowania o środki z funduszy strukturalnych w ramach dostępnych, w Polsce programów operacyjnych na lata Uczestnicy zapoznają się z procesami planowania, wdrażania, rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE. Przy wsparciu wysoko wykwalifikowanej kadry praktyków z instytucji zarządzających programami operacyjnymi przekazane będą teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Celem studiów jest przede wszystkim przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie opracowania projektów i zarządzania nimi tj. budowania zespołu projektowego, zarządzania projektem pod względem finansowym i w zakresie zasobów ludzkich, a także poprawnego wypełniania wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych a następnie właściwego złożenia wniosku płatniczego rozliczającego cały projekt. Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu: polityki gospodarczej UE zasad gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w odniesieniu do cyklu życia projektu dotyczącą funduszy Unii Europejskiej prowadzenia działalności zawodowej związanej z pozyskiwaniem i efektywnym wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej na potrzeby realizowanych projektów przez różnego typu wnioskodawców realizacji polityki regionalnej na poziomie gminy, powiatu i województwa Absolwent studiów posiada umiejętności praktyczne z zakresu: wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych przekładając je możliwe do zrealizowania projektu współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII I. CZAS TRWANIA: 3 semestry II. ADRESAT STUDIÓW: Studia adresowane są przede wszystkim do osób z

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW KIRUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

SYLWETKI ABSOLWENTÓW KIRUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY SYLWETKI ABSOLWENTÓW KIRUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Sylwetka absolwenta Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na kierunku pedagogika,, Podstawą przyjęcia na studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia I stopnia

Pedagogika. studia I stopnia Pedagogika studia I stopnia Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo Publiczne. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo Publiczne. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo Publiczne Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 210 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Pytlik Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendowane przez Małopolskie Kuratorium Oświaty FRNjaRIhxay 0,yhshD30NRcjG,@h b3gjrah7cnnc shtn$ic,ynw,@

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji

branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji Studia Podyplomowe DOSKONALENIE KOMPTENCJI WYCHOWAWCZYCH realizowane w ramach projektu pn. Dwusemestralne studia podyplomowe, dla nauczycieli i wychowawców kryzysowym na podstawie umowy z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży Załącznik nr 6 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży 1. Podstawowe przepisy prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 Opracowała: Olga Kuc psycholog szkolny 1 Motto: Psychologiem jest każdy kto potrafi rozmawiać

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DORADZTWO ZAWODOWE Moduł I Podstawy teoretyczne doradztwa zawodowego 60h Socjologia pracy 15h Pedagogika pracy 15h Teorie orientacji i poradnictwa 20h Poradnictwo edukacyjne

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie Szkolny program doradztwa edukacyjno zawodowego Podstawy prawne programu - Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży 1. Podstawowe przepisy prawa polskiego i unijnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia II stopnia

Pedagogika. studia II stopnia Pedagogika studia II stopnia W toku kształcenia na kierunku pedagogika student uzyskuje poszerzoną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną oraz umiejętności i kompetencje w zakresie nowoczesnych metod pracy

Bardziej szczegółowo

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat L.p. Kierunek Termin rozpoczęci a 1. Administracja: prawo, zarządzanie i organizacja 2. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej 3. Biologia i geografia - nauczanie biologii i geografii 4. Biologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo