Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią Uczelni na aktualne potrzeby rynku pracy. Jako inicjatywa przedstawicieli nauki i praktyki edukacyjnej, społecznej i biznesowej dostarcza innowacyjnych rozwiązań w obszarze doskonalenia kompetencji kierując się założeniem, że uzupełnianie, pozyskiwanie i aktualizacja wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych dają szansę na rozwój kariery zawodowej, a także na podnoszenie lub zmianę swoich kwalifikacji zawodowych. Nasze standardy: Programy nauczania adekwatne do wymagań rynku pracy oraz zgodne z obowiązującymi normami prawnymi Rekomendowani eksperci do poszczególnych modułów kształcenia Stała weryfikacja efektów kształcenia Kształcenie modułowe Atrakcyjne formy zdobywania lub doskonalenia kwalifikacji Oferta edukacyjna CKPiK jest skierowana pracowników oświaty, instytucji edukacyjnych, państwowych, samorządowych ale i biznesowych, którzy chcą kontynuować swoją edukację, doskonalić się zawodowo poprzez aktualizowanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Jej adresatami są również osoby, które poszukują możliwości zdobycia nowej specjalności lub zmiany wykonywanego zawodu. Proponujemy atrakcyjne formy kształcenia i doskonalenia kwalifikacji i kompetencji poprzez: Studia podyplomowe realizowane zarówno w formie tradycyjnej, jak i w systemie kształcenia na odległość (KnO). Kursy dokształcające i kwalifikacyjne Szkolenia kompetencyjne Warsztaty rozwoju osobistego i społecznego Do realizacji studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń zapraszamy specjalistów, ekspertów a przede wszystkim praktyków w danej dziedzinie. Współpracuje z nami kilkudziesięciu stałych trenerów i wykładowców. Współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi, samorządowymi, firmami oraz stowarzyszeniami i fundacjami w ramach realizacji proponowanej oferty. W ramach CKPiK działa ponadto Przestrzeń Rozwoju miejsce dedykowane młodzieży i rodzicom a także wszystkim zainteresowanym wymianą poglądów, rozwojem i kreowaniem poszczególnych obszarów rzeczywistości poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach.

2 Przestrzeń Rozwoju jako płaszczyzna wymiany i tworzenia dobrych praktyk organizuje również spotkania z ciekawymi osobami ze świata nauki, kultury i biznesu. W 2012 i 2013 roku, naszymi gośćmi byli m. in. Beata Pawlikowska, Katarzyna Montgomery, Renata Arendt-Dziurdzikowska, dr Jacek Santorski, Krystyna Janda, Manuela Gretkowska oraz Henryka Krzywonos-Strycharska. Zapraszamy do kontaktu: Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie ul. Pandy wew. 112

3 L.p STUDIA PODYPLOMOWE- wykaz Zakres studiów podyplomowych Liczba semestrów Systemowe wsparcie dziecka i rodziny NOWOŚĆ studia modułowe 1 Przygotowanie pedagogiczne 2 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M.Montessori 4 Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 5 Akademia Mediatora i Negocjatora 6 Akademia Trenera 7 Coaching kariery 8 Coaching i mentoring w edukacji 9 Uczyć jak Korczak 12 Socjoterapia 13 Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery 14 Doradztwo edukacyjno-zawodowe z coachingiem kariery 15 Zarządzanie informacją w instytucjach polityki społecznej 16 Zarządzanie projektami unijnymi i pozyskiwanie funduszy europejskich 17 Zarządzanie projektami w pomocy społecznej 18 Public relations instytucji pomocy i integracji społecznej 19 Nowoczesny start up tworzenie i rozwój 20 Innowacje społeczne 21 Pedagogika resocjalizacyjna 3 semestry 3 semestry 3 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 3 semestry 2 semestry 3 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 2 semestry 3 semestry

4 22 Interwencja kryzysowa przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 23 Bajkoterapia 24 Terapia pedagogiczna 25 Terapia zajęciowa z arteterapią 26 Wczesne nauczanie języka angielskiego 27 Sensomotoryczna Terapia Widzenia 28 Neurologopedia 29 Oligofrenopedagogika 30 Logopedia 31 Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w pracy pedagoga i nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 32 Systemowe wsparcie dziecka i rodziny - studia realizowane we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom Międzynarodowe Studia Coachingu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 semestry 2 semestry 3 semestry 3 semestry 3 semestry 3 semestry 3 semestry 3 semestry 4 semestry 3 semestry 2 semestry 2 semestry 3 semestry

5 Szczegółowy opis studiów Systemowe wsparcie dziecka i rodziny studia modułowe realizowane we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom Studia doskonalące umiejętności niezbędne do całościowej pracy z dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej (instytucjonalnej bądź rodzinnej) oraz jego rodziną przeżywającą kryzys. Absolwent będzie przygotowany do pracy w kameralnych (14- osobowych) placówkach opiekuńczo-wychowawczych zarówno na stanowisku opiekunawychowawcy, jak i lidera-koordynatora czy dyrektora oraz w innych instytucjach i ośrodkach (ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, organizator rodzinnej opieki zastępczej) zajmujących się wspieraniem rodzin przeżywających trudności i pomocą dzieciom zagrożonym separacją od najbliższych lub wychowującym się w środowisku zastępczym. Program przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz dziecka i rodziny, najnowsze wyniki badań, zgodnie z duchem reformy i najnowszymi przepisami prawnymi. Studia realizowane w formule modułowej składają się z 4 modułów (w tym moduł 1 jest wprowadzający obowiązkowy dla wszystkich). Moduły (poza modułem wprowadzającym) można realizować w dowolnej kolejności, pojedynczo lub pakietami (kilka na raz). Ukończenie każdego z modułów jest potwierdzone świadectwem ukończenia szkolenia. Ukończenie wszystkich czterech modułów oraz przygotowanie pracy dyplomowej opracowanie i zaprezentowanie przypadku, potwierdzone zostaje dyplomem studiów podyplomowych. Absolwent studiów będzie posiadał wiedze i umiejętności w zakresie: podstaw podejścia systemowego, podstaw podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, podstaw nauki o więziach, form wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji. diagnozowania sytuacji rodzinnej, przygotowywania analizy przyczyn kryzysu w rodzinie, tworzenie planów pracy z rodziną, metod wspierania rodziny w trudnej sytuacji życiowej w oparciu o podejście wzmacniające. komunikacji interpersonalnej, współpracy z członkami rodziny i specjalistami. Wykazuje gotowość i zdolność do samodzielnego projektowania oraz prowadzenia działań pomagających rodzinie przezwyciężyć kryzys, praktycznego sporządzanie diagnoza rodziny i wyciąganie z niej wniosków do planu pracy, tworzenie realizowanie i ewaluowanie planu pracy z rodzina. Wykorzystanie technik podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów rodziny Adresaci studiów Studia kierowane są do absolwentów studiów I oraz II stopnia, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunów-wychowawców, opiekunów zastępczych oraz prowadzących

6 rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz osób wspierających rodziny przeżywających kryzys. Przygotowanie pedagogiczne Studia pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Ramowy program studiów Pedagogika ogólna Pedagogika społeczna Psychologia społeczna Psychologia rozwojowa i wychowawcza Współczesne problemy socjologii i socjologii wychowania Wprowadzenie do psychologii ogólnej Diagnostyka pedagogiczna Historia wychowania Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii nauczania Emisja głosu Prawne podstawy opieki nad dzieckiem Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w szkołach różnego typu i szczebla w zakresie wyuczonego przedmiotu Kwalifikacje Studia nadają kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela z uprawnieniami (kwalifikacje) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r, poz.426) Czas trwania 3 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i marcu w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Studia kierowane są do absolwentów, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra i nie mają przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego Ukończone studia I i II stopnia Kadra wykładowców

7 Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowodydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania funkcji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Ramowy program studiów Psychologia dziecka Podstawy prawa oświatowego Metodyka edukacji zintegrowanej Edukacja matematyczna z metodyka Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Edukacja polonistyczna z metodyką Edukacja muzyczna w kształceniu zintegrowanym Edukacja zdrowotna w przedszkolu i w klasach początkowych Edukacja przyrodnicza z metodyką Metody wspierania aktywności dziecka Bajkoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Metodyka wychowania i kształcenia w przedszkolu Planowanie i ewaluacja procesu kształcenia Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela w przedszkolach, w zespołach wychowania przedszkolnego, w punktach przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w klasach I-III wczesnej edukacji zintegrowanej, w szkołach podstawowych, publicznych, niepublicznych, prywatnych przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej Kwalifikacje Studia mają charakter kwalifikacyjny i uprawniają do wykonywania funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela wczesnej edukacji zintegrowanej w szkołach podstawowych Czas trwania 3 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim Adresaci studiów Studia kierowane są do absolwentów studiów pedagogicznych legitymujących się posiadaniem dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez słuchacza przygotowania pedagogicznego.

8 Ukończone studia z tytułem licencjata lub magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori studia kwalifikacyjne Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III, przygotowanie studenta do pracy z wykorzystaniem założeń i metodyki pracy wg M. Montesorri. Ramowy program studiów W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty: Pedagogika przedszkolna z metodyką pracy Historia wychowania Psychologia rozwojowa dziecka Edukacja polonistyczna z metodyką Zajęcia plastyczno-techniczne z metodyką Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii dziecka Współpraca z rodziną Podstawy przedsiębiorczości Gimnastyka korekcyjna z elementami terapii SI Podstawy logopedii z profilaktyką zaburzeń mowy Pedagogika M Montessori Prawo rodzinne i wychowawcze Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uprawniające do podjęcia pracy w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych. Kwalifikacje Studia nadają kwalifikacje, uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, przygotowują do pracy z wykorzystaniem pedagogiki m. Montessori. Czas trwania Studia trwają 3 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych nieposiadających uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studia są skierowane również do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pedagogika oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne, czynnych zawodowo nauczycieli.

9 Ukończone studia licencjackie lub magisterskie, posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela. Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni Głównym celem studiów podyplomowych jest wprowadzenia nowych kompetencji w obszarze edukacji dotyczących problematyki związanej z korzystaniem z Internetu i nowych technologii. Ramowy program studiów W ramach studiów podyplomowych zostaną omówione następujące zagadnienia: Główny cel studiów to: podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze cyberprzestrzeni poprzez poszerzenie kompetencji w tym obszarze nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych. Przedmiotem studiów są zagrożenia związane z niewłaściwym wykorzystaniem Internetu w tym: krzywdzenia innych przy użyciu Internetu, interaktywnych lub cyfrowych technologii; uzależnień od komputera, telefonu, gier oraz wielu innych problemów świata wirtualnego. Diagnozowanie najważniejszych problemów pojawiających się w tym zakresie, metodyka kształcenia w odniesieniu do tej problematyki. Dodatkowo zostaną uwzględnione zagadnienia z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, pedagogiki medialnej oraz informatyki, prawa telekomunikacyjnego, techniki. Słuchacz będzie znał najważniejsze zagrożenia generowane przez cyberprzestrzeń z obszarów: zdrowotnego, społecznego, psychologicznego, technologicznego i prawnego. Program jest nastawiony na praktyczny charakter zdobywania wiedzy, a słuchacz będzie potrafił nie tylko opisywać, klasyfikować, znać symptomy podstawowych zagrożeń ale także formułować programy naprawcze i dydaktyczne. Kwalifikacje Studia mają charakter doskonalący Czas trwania Studia trwają 2 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów/kursu/krótkiej formy Pracownicy służb społecznych: pracownicy socjalni, ośrodków pomocy społecznej, OHP, placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów poprawczych, świetlic socjoterapeutycznych, NGO s-ów, nauczyciele szkół średnich i gimnazjów.

10 /kursu/krótkiej formy Ukończone studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie Akademia Mediatora i Negocjatora Głównym celem studiów podyplomowych Negocjacje i mediacje jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania sporów oraz prowadzenia negocjacji i mediacji w sposób zgodny z przyjętymi standardami formalnymi oraz etycznymi. W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry negocjatorów i mediatorów wspierających rozwiązywanie konfliktów w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach biznesowych i politycznych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce. Zapewnia także kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. Ramowy program studiów Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia: Psychologia konfliktu analiza, sposoby diagnozy Podstawy psychologii osobowości Prawne aspekty mediacji w Polsce i na świecie Podstawy prawa cywilnego i rodzinnego Negocjacje: metoda i proces Facylitacja: metoda i proces Mediacje: metoda i proces Komunikacja interpersonalna Etyka w rozwiązywaniu konfliktów Podejmowanie decyzji Sytuacje kryzysowe Warsztaty prowadzenie symulowanych mediacji Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych. Studia spełniają standardy szkolenia mediatorów określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. oraz Standardy Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i umożliwiają wpis na listę mediatorów sądowych po spełnieniu wymagań formalnych. Ukończenie studiów umożliwia także prowadzenie własnej praktyki mediacyjnej oraz pełnienie funkcji negocjatora. Kwalifikacje

11 Ukończenie studiów oraz zdanie egzaminu uprawnia do wpisu na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym z ramienia Stowarzyszenia Mediatorów Polskich Czas trwania Studia trwają 2 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Studia skierowane są do wszystkich, którzy są zainteresowani nabyciem kwalifikacji do prowadzenia mediacji cywilnych, w tym rodzinnych, biznesowych czy oświatowych. W szczególności adresatami studiów są: absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków : prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie) nauczyciele i pedagodzy osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji pracownicy pomocy społecznej pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych kuratorzy sądowi prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni) menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR właściciele małych i średnich przedsiębiorstw pracownicy działów kadr pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach Ukończone studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie Akademia Trenera Celem Akademii Trenera jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego planowania i realizowania grupowego procesu szkoleniowego. Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą prowadzić i które prowadzą: szkolenia, treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów. Słuchaczami Studium mogą być pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy niezależni, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, a także osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny profesjonalnie prowadzić grupy. Program Akademii Trenerów ma za zadanie wskazać możliwe ścieżki rozwoju trenera, wyposażyć w niezbędną wiedzę i kształtować profesjonalne umiejętności trenera. Ramowy program studiów Na program studiów składają się bloki szkoleniowe o warsztaty i wykłady: interpersonalne metodyka kształcenia w formach warsztatowych

12 o o narzędzia pracy trenerskiej projektowanie szkoleń emocjonalne i społeczne kompetencje trenera dynamika grupy i charakterystyki grup szkoleniowych ewaluacja własnej praktyki praktyki prowadzenia warsztatów superwizja Absolwent studiów będzie mógł pracować jako trener rozwoju kompetencji osobistych i społecznych realizując szkolenia zarówno dla biznesu jak i podmiotów edukacyjnych i społecznych. Kwalifikacje Studia ułatwiają możliwość uzyskania certyfikacji zawodowej liczba godzin zrealizowanych na studiach podyplomowych jest zgodna z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz innych instytucji certyfikujących. Czas trwania Studia trwają dwa semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Studia adresowane są do osób, które chcą profesjonalnie prowadzić szkolenia grupowe treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów, itp. w szczególności pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy, animatorzy życia społeczne i kulturalnego, nauczyciele i inne osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń grupowych. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Coaching kariery Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Słuchacze rozwiną umiejętności w zakresie indywidualnej pracy z klientem, poznają warsztat narzędzi oraz metod coachingowych, rozwiązywania problemów społecznych, wspierania osób wykluczonych społecznie w zakresie rozwoju i pokonywania barier. Ramowy program studiów Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia: Metody prowadzenia coachingu Wsparcie indywidualne Prowadzenie zajęć grupowych Zmiana zachowań Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

13 Warsztaty aktywizacji Nowe metody i narzędzia wsparcia rozwoju kariery Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w instytucjach społecznych i pedagogicznych, np. Szkolne Ośrodki Kariery, Akademickie Biura Karier, agencje Zatrudnienia, Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz Działy HR. działach. Nabędziesz umiejętności w zakresie indywidualnej pracy z klientem, poznasz warsztat narzędzi oraz metod coachingowych, rozwiązywania problemów społecznych, wspierania osób wykluczonych społecznie w zakresie rozwoju i pokonywania barier. Kwalifikacje Studia mają charakter doskonalący Czas trwania Studia trwają 2 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w kierunku pracy w obszarze wspierania procesów integracji społecznej oraz zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnej metody coachingu kariery. Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, m. in. do pedagogów społecznych, pracowników socjalnych, nauczycieli, asystentów rodziny oraz przyszłej kadry zarządzającej w instytucjach wychowawczych oraz społecznych. Ukończone studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie Coaching i mentoring w edukacji Celem studium jest przygotowanie nauczycieli, edukatorów i pedagogów do pełnienie roli coacha i mentora. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu psychologicznych i pedagogicznych podstaw mentoringu i coachingu jako indywidualnych form projektowania i wspomagania rozwoju ucznia wychowanka. Ramowy program studiów Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia: Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania procesu rozwoju ucznia Metody, formy, techniki mentoringu i coachingu Projektowanie indywidualnej ścieżki rozwoju Prowadzenie sesji coachingowych warsztaty praktyczne

14 Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, świetlicach, domach kultury, szkołach, zakładach doskonalenia zawodowego, instytucjach pomocy społecznej, instytucjach doradztwa zawodowego i personalnego. Czas trwania Studia trwają 2 semestry Adresaci studiów Adresatami studiów są nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, trenerzy a także wszyscy, którzy są zainteresowani własnym rozwojem i doskonaleniem kompetencji w zakresie wspomagania rozwoju ucznia. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Uczyć jak Korczak. Edukacja praktyczna w oparciu o metody i wartości Korczakowskie. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przyswojenie kluczowych wartości, którymi kierował się Janusz Korczak oraz wypracowanych przez niego metod. Równie ważne jest podniesienie poziomu umiejętności komunikacyjnych oraz autodiagnozy swoich kompetencji i preferencji zawodowych. Po ukończeniu studiów uczestnik będzie dysponował wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, składającymi się na podejście Korczakowskie do pracy z grupą. W praktyce oznacza to, że będzie potrafił uczyć ciekawie, efektywnie i jednocześnie zadbać o dobre relacje ze swoimi uczniami. Ramowy program studiów Podstawą studiów są trzy obszary, wywiedzione z myśli i praktyki Janusza Korczaka: edukacja, praca z grupą oraz organizacja życia społecznego. W każdym z tych trzech obszarów skoncentrujemy się na pięciu głównych zagadnieniach, które uczestnicy najpierw będą poznawać na wykładach, potem analizować mechanizmy ich działania, następnie zastanawiać się, jak użyć ich w swojej codziennej praktyce, a wreszcie przystąpić do ich wykorzystania. Ważną rolę w tym procesie odegrają również dodatkowe szkolenia rozwijające umiejętności intrapersonalne oraz interpersonalne, które pozwolą uczestnikom między innymi na sprawniejszą komunikację czy rozwój asertywności, jak również na podniesienie poziomu znajomości swoich mocnych stron oraz umiejętności uczenia się dzięki informacjom zwrotnym. Studia rozwijają umiejętności pracy z ludźmi, szczególnie w takich zawodach jak nauczyciel, edukator, animator, trener czy kadra zarządzająca. Dodatkowo otwierają możliwość

15 współpracy przy projektach edukacyjnych z Fundacją Korczakowską, realizatorem studiów. Absolwent studiów umie nawiązywać i utrzymywać partnerskie relacje z osobami, z którymi pracuje. Potrafi wchodzić w pełną szacunku interakcję z jednostkami i grupami, jak również zadbać o organizacyjne ramy pracy w grupie. Ma umiejętność pozytywnego wykorzystywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Kwalifikacje Studia doskonalące, niestacjonarne Czas trwania Studia trwają dwa semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim Adresaci studiów/kursu/krótkiej formy Przede wszystkim pedagodzy, ale również osoby pracujące z ludźmi edukatorzy, animatorzy, trenerzy, kadra zarządzająca. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Obejmuje treści niezbędne do realizacji zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. ws zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. ws standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ramowy program studiów Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Polsce i UE Zawodoznawstawo i informacja zawodowa Metodyka porady zawodowej Warsztat pracy doradcy zawodowego Podstawy doradztwa personalnego Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Coaching kariery Warsztaty umiejętności interpersonalnych Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie jako doradca zawodowy w urzędach pracy, biurach karier, agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, działach HR Kwalifikacje

16 Studia mają charakter doskonalący Czas trwania Studia trwają dwa semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Adresatami studiów są pracownicy urzędów pracy, biur karier, działów HR, nauczyciele i pedagodzy oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem kompetencji w tym zakresie. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Socjoterapia Celem studiów jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w rozpoznawaniu i prawidłowym diagnozowaniu zaburzeń zachowania, poznasz metody, techniki i formy prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, posiądziesz kompetencje i sprawności pozwalające na samodzielne organizowanie i prowadzenie procesu socjoterapeutycznego w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych. Sprawnie ocenisz prawidłowość przebiegu procesu socjoterapii, poddasz swoje działania ewaluacji oraz będziesz umiał korzystać z superwizji. Ramowy program studiów W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia: MODUŁ 1 podstawy teoretyczne oddziaływań socjoterapeutycznych podstawy socjoterapii- proces, metoda współczesne koncepje psychopedagogiczne wybrane zagadnienia psychologii społecznej wybrane zagadnienia psychologii wychowawczej wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej współczesne koncepje profilaktyki i resocjalizacji patologie społeczne diagnoza i projektowanie pedagogiczne w socjoterapii; socjometria diagnoza i pomoc psychologiczna w socjoterapii MODUŁ 2 - praktyczne problemy socjoterapii problemy wychowawcze zaburzenia osobowości zachowania uzależnienia sekty i subkultury destrukcyjne zachowania przestępcze MODUŁ 3 - metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych etyczne aspekty pracy terapeutycznej współczesne kierunki psychoterapii

17 metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych promocja zdrowia w uzależnieniach trening zastępowania złości trening rozwoju umijętności życiowych trening umijętności wychowawczych trening przedsiębiorczości problemy adaptacyjne w grupie warsztaty socjoterapeutyczne seminarium - projekt dyplomowy Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczowychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach, poradniach psychologicznopedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej. Kwalifikacje Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne. Czas trwania Studia trwają 3 semestry 370 godz. Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci Studia adresowane są do: 1. osób pragnących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, 2. absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii, 3. psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę. Doradztwo edukacyjno zawodowe z coachingiem kariery Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Obejmuje treści niezbędne do realizacji zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. ws zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Program jest zgodny

18 z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. ws standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ramowy program studiów Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Polsce i UE Zawodoznawstawo i informacja zawodowa Metodyka porady zawodowej Warsztat pracy doradcy zawodowego Podstawy doradztwa personalnego Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Coaching kariery Metodyka doradztwa edukacyjno-zawodowego Edukacja szkolna a rynek pracy Narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań uczniów Warsztaty umiejętności interpersonalnych Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie jako doradca zawodowy w urzędach pracy, biurach karier, agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, działach HR Kwalifikacje Studia mają charakter kwalifikacyjny Czas trwania 3 semestry Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim. Adresaci studiów Adresatami studiów są pracownicy urzędów pracy, biur karier, działów HR, nauczyciele i pedagodzy oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem kompetencji w tym zakresie. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Zarządzanie informacją w instytucjach polityki społecznej Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowego, nowoczesnego i sprawnego zarządzania informacją i jej obiegiem wewnątrz instytucji oraz prowadzenia złożonego procesu komunikacji instytucji z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej.

19 Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szerokich i złożonych aspektów zdobywania, przetwarzania i przepływu oraz tworzenia informacji w instytucjach, ośrodkach i firmach Ramowy program studiów Na studia składają się dwa podstawowe bloki tematyczne: nowoczesne zarządzanie i obieg informacji wewnątrz instytucji oraz komunikacja instytucji z podmiotami zewnętrznymi, w tym z ze środkami masowej komunikacji. Studia umożliwiają między innymi wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności współdziałania w ramach grup i zespołów projektowych, zarządzania grupą i instytucją, optymalizując rezultaty podejmowanych czynności zawodowych. Blok programowy obejmuje zagadnienia sprawnego i nowoczesnego zarządzania, komunikacji na poziomie interpersonalnym, instytucjonalnym oraz międzyinstytucjonalnym, przez co łączy takie treści programowe jak Public Relations, wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku, zarządzanie informacją, komunikacja kryzysowa, komunikacja wizualna, komunikacja elektroniczna czy psychologia społeczna. Studia przygotowują do pracy na takich stanowiskach jak specjalista ds. informacji, promocji, specjalista ds. komunikacji, a przede wszystkim umożliwiają podwyższenie kompetencji istotnych w kierowaniu i koordynowaniu pracą instytucji polityki społecznej wszystkich szczebli. Zarządzanie informacją stanowi obecnie jeden z podstawowych wymogów organizacyjnych, a jednocześnie wyzwań, stawianych przed pracownikami instytucji pomocy i integracji. Wykształcenie kompetencji komunikacyjnych przekłada się zarówno sprawne zarządzanie tymi instytucjami, jaki i pozytywny wizerunek i relacje z ich środowiskiem oraz z mediami. Oczekiwania pracodawców, wymogi rynku, nowoczesne standardy funkcjonowania instytucji koncentrują się wokół skuteczności i sprawności, pracy bardziej wydajnej, realizowanej w coraz krótszym czasie. Na te aspekty wespół z najważniejszymi zagadnieniami komunikacyjnymi w programie nauczania położono największy nacisk. Jako że wciąż rosnące wymagania wobec standardów pracy instytucji zwiększają ryzyko występowania błędów, blokad komunikacyjnych i wyczerpania pracowników, w programie studiów położono nacisk również na przygotowanie absolwentów w zakresie psychologii społecznej, pomocnej w kształtowaniu umiejętności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i unikaniu błędów uwarunkowanych pracą w dużym stresie. Czas trwania studiów 2 semestry / 200 godzin Adresaci studiów

20 Studia kierowane są pracowników publicznych i niepublicznych instytucji szeroko pojętego obszaru polityki społecznej: pomocy, integracji, edukacji, służby zdrowia etc. Ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie Zarządzanie projektami unijnymi i pozyskiwanie funduszy europejskich Studia zapoznają uczestników z zasadami funkcjonowania UE oraz aplikowania o środki z funduszy strukturalnych w ramach dostępnych, w Polsce programów operacyjnych na lata Uczestnicy zapoznają się z procesami planowania, wdrażania, rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE. Przy wsparciu wysoko wykwalifikowanej kadry praktyków z instytucji zarządzających programami operacyjnymi przekazane będą teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Celem studiów jest przede wszystkim przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie opracowania projektów i zarządzania nimi tj. budowania zespołu projektowego, zarządzania projektem pod względem finansowym i w zakresie zasobów ludzkich, a także poprawnego wypełniania wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych a następnie właściwego złożenia wniosku płatniczego rozliczającego cały projekt. Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu: polityki gospodarczej UE zasad gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w odniesieniu do cyklu życia projektu dotyczącą funduszy Unii Europejskiej prowadzenia działalności zawodowej związanej z pozyskiwaniem i efektywnym wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej na potrzeby realizowanych projektów przez różnego typu wnioskodawców realizacji polityki regionalnej na poziomie gminy, powiatu i województwa Absolwent studiów posiada umiejętności praktyczne z zakresu: wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych przekładając je możliwe do zrealizowania projektu współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo