System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych"

Transkrypt

1 Opracowanie w ramach projektu: System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU Raport obejmujący IV kwartał 2007 roku dotyczący realizacji badań i analiz rynku pracy Podkarpacia i Lubelszczyzny Komitet redakcyjny: Andrzej Cylwik Mieczysław Kowerski Elżbieta Wojnicka Autorzy raportu: Mateusz Walewski, Agnieszka Sowa 1

2 Wprowadzenie W raporcie przedstawione są krótkookresowe zmiany sytuacji na rynku pracy w województwach lubelskim i podkarpackim w IV kwartale 2007 r. Omawiamy przede wszystkim najważniejsze tendencje w formie skrótowej, a prognozy, zamiast w wydzielonej części na końcu tekstu znajdują się razem z częścią analityczną. Wyniki analiz przedstawione są według tej samej struktury kolejno, dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Na początku każdego z raportów wojewódzkich omówione są ogólne tendencje dotyczące zatrudnienia oraz aktywności ekonomicznej ludności. Następnie skomentowane są zmiany zatrudnienia i płac w sektorze przedsiębiorstw i w poszczególnych branżach. W kolejnej sekcji raportów wojewódzkich omówione są tendencje dotyczące bezrobocia rejestrowanego. 2

3 I. Zmiany na rynku pracy w województwie lubelskim. 1. Zatrudnienie i aktywność zawodowa 1.1. Liczba pracujących i aktywność zawodowa ogółem Rysunek 1. Dane oraz dynamiki 12 miesięczne (roczne zmiany procentowe) dotyczące pracujących i aktywnych zawodowo w województwie lubelskim ( w latach ) wraz z 12 miesięcznymi średnimi ruchomymi oraz prognozy do czerwca % 2.5% % aktywni zawodowo i pracujący % 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% miesiące i lata aktywni zawodowo (lewa skala) pracujący (lewa skala) Dynamika 12--mies. aktywności zawodowej Dynamika 12-mies. pracujących 12 okr. śr. ruch. (Dynamika 12--mies. aktywności zawodowej) 12 okr. śr. ruch. (Dynamika 12-mies. pracujących) 12 okr. śr. ruch. (aktywni zawodowo (lewa skala)) 12 okr. śr. ruch. (pracujący (lewa skala)) Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych otrzymanych z WUS Lublin. -1.0% -1.5% -2.0% W IV kwartale 2007 r. utrzymywało się tempo wzrostu liczby pracujących w województwie lubelskim. W IV kwartale 2007 r. pracowało średnio o 1,8% więcej osób niż rok wcześniej, w III kwartale dynamika ta wyniosła 1,6% r/r. Podtrzymujemy nasze wcześniejsze oczekiwania, iż w związku z coraz bardziej z narastającymi ograniczeniami po stronie podażowej oraz wciąż rosnącą dynamiką realnego wzrostu płac w najbliższym czasie tempo przyrostu liczby pracujących przestanie rosnąc, choć nie stanie się to już w następnym kwartale. Prognozujemy, iż w I kwartale 2008 r. dynamika wzrostu liczby pracujących wzrośnie jeszcze do 2% r/r, a w II kwartale 2008 r. ustabilizuje się blisko tego poziomu i wyniesie dokładnie 1,9% r/r. Wciąż niestety obniża się liczba aktywnych zawodowo, choć wydaje się iż dynamika tego spadku została przynajmniej wyhamowana. W IV kwartale 2007 r. liczba aktywnych zawodowo spadła o 1,2% r/r i był to spadek niższy niż w III kwartale 2007 r., w którym to wyniósł 1.5% r/r. Przewidujemy, iż dynamika spadku aktywności ekonomicznej dalej będzie spadać, do -0,5% w I i III kwartale Malejąca dynamika spadku aktywności zawodowej jest po pierwsze związana ze statystycznym efektem bazy, po drugie wydaje się, iż można to wiązać ze wzrostem płac skutkującym zachętą do dalszego poszukiwania pracy oraz z powoli wyhamowującym tempem emigracji zagranicznej co może w 3

4 szczególnym stopniu dotyczyć wschodnich regionów kraju, w których emigracja ta była największa Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w IV kwartale 2007 r. średnio o 3,8% r/r. Wzrost ten był znacznie wyższy niż w III kwartale 2007 r. Wynikało to przede wszystkim ze znaczącej poprawy tempa wzrostu zatrudnienia w sekcji handel i naprawy, a także w największej sekcji przetwórstwo przemysłowe. Dynamiki zatrudnienia poprawiły się także we wszystkich pozostałych sekcjach oprócz budownictwa. W IV kwartale 2007 r. liczba zatrudnionych w budownictwie wzrosła tylko o 15,2% r/r, czyli o 3 pkt. proc. mniej niż w III kwartale. W przetwórstwie przemysłowym utrzymuje tendencja do poprawy sytuacji. W IV kwartale zatrudnienie w tej sekcji wzrosło 1% r/r, co w relacji do poprzedniego kwartału oznacza poprawę o 0,6 pkt. proc. Wciąż bardzo dobrze wygląda sytuacja w drugiej co do wielkości sekcji: handel i naprawy. W IV kwartale 2007 r. w sekcji tej zatrudnione było średnio o 8,1% więcej osób niż rok wcześniej. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami poprawiła się także w istotny sposób sytuacja w branży hotele i restauracje oraz w obsłudze nieruchomości i firm. W obu sekcjach w IV kwartale 2007r. mieliśmy już do czynienia ze wzrostem zatrudnienia rok do roku, chociaż w poprzednich kwartałach odnotowywaliśmy jego spadek. Dynamika wzrostu zatrudnienia w tych sekcjach w IV kwartale 2007 wyniosła odpowiednio 2,6% r/r (hotele i restauracje) i 0,4% r/r. (obsługa nieruchomości i firm). Rysunek 2. Dynamika zatrudnienia ogółem i według sekcji w sektorze przedsiębiorstw w województwie lubelskim (w latach ) oraz prognoza ogólnej dynamiki zatrudnienia do czerwca % 25.0% 20.0% Dynamika zatrudnienia 12-mies 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% Ogół Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i Naprawy Hotele i resturacje Transport Obsługa nieruchmości i firm Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych otrzymanych z WUS Lublin. 4

5 W najbliższym czasie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nadal utrzyma się znacznie powyżej 3% r/r choć bardzo wiele będzie zależało od sytuacji w budownictwie. W przedsiębiorstwach przemysłowych nadal będziemy obserwować powolny wzrost dynamiki zatrudnienia. W najbliższym czasie trwale będzie poprawiać się sytuacja w branżach hotele i restauracje oraz obsługa nieruchomości i firm Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w IV kwartale 2007 r. dynamika płac realnych w województwie lubelskim nadal rosła. Płace wzrosły r/r o 7.2% czyli o 0,3 pkt. proc więcej niż w III kwartale. Tempo wzrostu płac nominalnych wzrosło z 8,9% r/r w III kwartale do 10,7% w IV kwartale. Rysunek 3. Dynamika wynagrodzeń realnych w głównych sekcjach w województwie lubelskim (w latach ), oraz prognoza dynamiki wynagrodzeń realnych ogółem do czerwca % Dynamika płac realnych średnie 12-miesięczne 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% Ogół Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i Naprawy Transport Hotele i resturacje Obsługa nieruchmości i firm Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z WUS Lublin. Uwaga 1: Dynamiki podawane w tekście nie są tożsame z dynamikami prezentowanymi na Rysunku 3. W tekście podajemy średnie dla danego kwartału dynamiki r/r, na rysunku dla potrzeb przejrzystości (wygładzenia silnych wahań krótkookresowych) prezentowane są średnie 12 miesięczne. Dynamika płac nominalnych wzrosła przede wszystkim w sekcji przetwórstwo przemysłowe z 10,5% r/r w III kwartale do 13,3% r/r w IV kwartale 2007 r. Wzrost dynamiki odnotowano także w transporcie. W innych sekcjach odnotowano większy lub mniejszy spadek dynamiki płac. Przy czym największe osłabienie dynamiki wynagrodzeń obserwowaliśmy w sekcji obsługa nieruchomości i firm, gdzie spadła ona z aż 13,4% r/r w III kwartale do 3,4% r/r w IV kwartale wydaje się jednak, iż przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z tzw. efektem bazy związanym z bardzo dynamicznym wzrostem płac w tej sekcji w IV kwartale 2006 roku. 5

6 Oczekujemy, iż w I kwartale 2008 nastąpi dalszy wzrost dynamiki płac realnych w sektorze przedsiębiorstw i osiągnie ona 7,8% r/r. Stabilizacji dynamiki oczekujemy więc dopiero w II kwartale 2008 roku ale i tak spowoduje ona wzrost płac w ujęciu rocznym o prawie 8%. 2. Bezrobocie Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim nadal spada i jest to zgodne z tendencjami krajowymi. Pod koniec grudnia 2007r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 118,1 tys. bezrobotnych czyli o 16,7% mniej niż w grudniu Stopa bezrobocia pod koniec grudnia wyniosła 13%, o 2,5 pkt. proc mniej niż rok wcześniej. Rysunek 4. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie lubelskim (w latach ) oraz prognoza do czerwca liczba bezrobotnych (tys) stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych (tys, lewa skala) Stopa bezrobocia (prawa skala) 12 okr. śr. ruch. (Stopa bezrobocia (prawa skala)) 12 okr. śr. ruch. (Liczba bezrobotnych (tys, lewa skala)) Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych otrzymanych z WUS Lublin. Dalej jednak widoczne są tendencje negatywne o których pisaliśmy w poprzednim raporcie. Po raz pierwszy od początku 2006 roku wzrosły napływy do bezrobocia (czyli liczba osób rejestrujących się w urzędach) w IV kwartale 2007 było ich o 7,4% więcej niż rok wcześniej, w III kwartale wciąż jeszcze spadały - o 2,2%. Jest to kontynuacja tendencji zarysowującej się już od początku 2007 roku Źle dzieje się także po stronie odpływów czyli danych mówiących o liczbie osób wyrejestrowujących się co miesiąc z urzędów pracy i o przyczynach tych wyrejestrowań. Choć ustabilizowała się ogólna liczba wyrejestrowujących się osób to znowu nastąpił spadek liczby wyrejestrowań w związku ze znalezieniem zatrudnienia niesubsydiowanego (czyli poza programami oferowanymi przez urzędy pracy) w IV kwartale pracę taką znalazło o 5,8 % osób mniej niż rok wcześniej, chodź należy także zauważyć, iż w III kwartale liczba ta spadła o 15,7% czyli widać też tendencję pozytywną. Po raz pierwszy od września 2006 roku spadła także liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów przez pracodawców. W IV kwartale

7 była ona o 10,2% niższa niż rok wcześniej, dla porównania w III kwartale wzrosła ona o 11,4% r/r. Pomimo wyżej wspomnianych negatywnych sygnałów, w związku z niespodziewanie wysokim wzrostem zatrudnienia w ostatnich kwartałach oczekujemy dalszej poprawy sytuacji w województwie lubelskim. W pierwszym kwartale 2008 roku liczba bezrobotnych wyniesie 117 tys osób, a stopa bezrobocia 12,8%. Następnie, także na skutek czynników sezonowych, zarówno liczba bezrobotnych jak i stopa bezrobocia będą spadać osiągając pod koniec II kwartału 2008 odpowiednio 101 tys. osób i 11,3%. 7

8 II. Zmiany na rynku pracy w województwie podkarpackim. 1. Zatrudnienie i aktywność zawodowa 1.1 Liczba pracujących i aktywność zawodowa ogółem Zgodnie z naszymi przewidywaniami wzrastała liczba aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim w IV kwartale 2007 r. Po raz pierwszy od połowy 2006 r. obserwujemy również wzrost średniej rocznej dynamiki aktywności zawodowej (Rysunek 5). Oczekujemy, że w I i II kwartale 2008 r. dynamika aktywności zawodowej będzie nadal rosła, w przeciętnym tempie 0,2% r/r. Nieozmiennie, przez cały 2007 r. obserwowaliśmy wzrost liczby pracujących. Trend ten utrzymywał się również w IV kwartale 2007 r. Przy czym, dynamika wzrostu liczby pracujących była nieco wyższa niż oczekiwaliśmy i wyniosła średnia 2,3% r/r. Oznacza to, że liczba pracujących wzrastała szybciej niż w poprzednim kwartale (1,5% r/r) jak i w IV kwartale 2006 r. (0,9% r/r). W pierwszym półroczu 2008 r. oczekujemy kontynuacji tego trendu, przy czym wydaje się że pod koniec II kwartału 2008 r. liczba pracujących może zacząć spadać, mimo tego roczna dynamika wzrostu liczby pracujących nie ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Procesy spowolnienia rocznej dynamiki zmian liczby pracujących mogą natomiast nastąpić w kolejnych okresach. Przewidujemy, że w I i II kwartale 2008 roczna dynamika wzrostu liczby pracujących będzie kształtowała się na poziomie 2,5-3% r/r. Rysunek 5. Dane oraz dynamiki 12 miesięczne (roczne zmiany procentowe) pracujących i aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim (w latach ) wraz z 12 miesięcznymi średnimi ruchomymi oraz prognozy do czerwca aktywni zawodowo i pracujący tysiące ,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% 700-2,0% 650-3,0% aktywni zawodowo (lewa skala) pracujący (lewa skala) Dynamika 12--mies. aktywności zawodowej Dynamika 12-mies. pracujących 12 okr. śr. ruch. (aktywni zawodowo (lewa skala)) 12 okr. śr. ruch. (pracujący (lewa skala)) 12 okr. śr. ruch. (Dynamika 12--mies. aktywności zawodowej) 12 okr. śr. ruch. (Dynamika 12-mies. pracujących) Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych otrzymanych z WUS Rzeszów. 8

9 1.2 Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Począwszy od II kwartału 2007 r. obserwujemy stały wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 5-6% w skali roku. Trend ten był kontynuowany w IV kwartale, kiedy to zatrudnienie wzrastało w tempie 6% r/r. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, tempo wzrostu zatrudnienia zwiększyło się o 2 punkty procentowe. Podobnie jak w poprzednich analizach, w IV kwartale 2007 r. największy przyrost miejsc pracy obserwowano w budownictwie i transporcie (odpowiednio 11% i 10% r/r). W przetwórstwie przemysłowym oraz w handlu i naprawach wzrost zatrudnienia bliski jest przeciętnemu w sektorze przedsiębiorstw (ok. 6% r/r). W grudniu 2007 r. obserwowaliśmy natomiast gwałtowny wzrost zatrudnienia w sekcji hoteli i restauracji. Jedyną sekcją, w której odnotowano spadek zatrudnienia jest obsługa nieruchomości i firm, przy warto zauważyć, ze zmianom zatrudnienia w tej sekcji towarzyszy bardzo szybki wzrost wynagrodzeń, co może świadczyć o zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników w tej branży. Rysunek 6. Dynamika zatrudnienia ogółem i według sekcji w sektorze przedsiębiorstw w województwie podkarpackim (w latach ) oraz prognoza ogólnej dynamiki zatrudnienia do czerwca % 20% Dynamika zatrudnienia 12 mies 10% 0% -10% -20% -30% -40% Ogół Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i Naprawy Hotele i resturacje Transport Obsługa nieruchmości i firm Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych otrzymanych z WUS Rzeszów. 1.3 Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw Tak jak oczekiwaliśmy, w IV kwartale 2007 r. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wciąż wykazywały dużą dynamikę wzrostu. Średnia 12-miesięczna wzrostu wynagrodzeń kształtowała się przeciętnie w IV kwartale 2007 r. na poziomi 7,4% r/r i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,4 punkta procentowego, i o 4,1 punkta procentowego w porównaniu do IV kwartału 2006 r.. Warto zauważyć, że tempo wzrostu wynagrodzeń zmniejszyło się w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Oczekujemy, że w I i II kwartale 2008 r. średnie roczne tempo wzrostu wynagrodzeń realnych będzie nadal wysokie (6,5-7% r/r), ale zacznie się powoli zwalniać w porównaniu z końcem 2007 r. 9

10 Rysunek 7. Dynamika wynagrodzeń realnych w głównych sekcjach w województwie podkarpackim (w latach ) oraz prognoza dynamiki wynagrodzeń realnych ogółem do czerwca ,0% Dynamika płac realnych średnie 12 miesięczne 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Ogółem Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i Naprawy Hotele i resturacje Transport Obsługa nieruchomości i firm Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych otrzymanych z WUS Rzeszów. W IV kwartale 2007 r. wynagrodzenia rosły we wszystkich sekcjach gospodarki. Najszybszy średni wzrost wynagrodzeń realnych obserwowaliśmy w sekcji obsługi nieruchomości i firm (15% r/r). Nadal rosną wynagrodzenia w budownictwie (9,8% r/r), chociaż średnie tempo wzrostu wynagrodzeń realnych w IV kwartale spadło w porównaniu z poprzednim o 0,7 punkta procentowego. Podobnie jak w poprzednim kwartale, szybko w stałym tempie rosną wynagrodzenia w handlu i usługach (8,4% r/r, a więc o 1,4 punkta procentowego więcej niż w III kwartale 2007 r.). Natomiast nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń w przetwórstwie przemysłowym. Wprawdzie przeciętny wzrost wynagrodzeń w IV kwartale kształtował się na poziomie 6,4% r/r (o 0,2 punkta procentowego więcej niż w III kwartale 2007 r.), jednak tempo wzrostu wynagrodzeń pod koniec kwartału nieznacznie się zmniejszyło. Można oczekiwać, że prognozowany spadek tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem będzie związany ze słabnącą dynamiką wzrostu wynagrodzeń w tej sekcji w pierwszej połowie 2008 r. 2. Bezrobocie Stopa bezrobocia w IV kwartale 2007 r. wzrosła do poziomu 14,4% ( 2007 r.), a więc nieznacznie silniej niż oczekiwaliśmy. Przeciętnie, w IV kwartale stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 14,1%, a więc o 2,8 punkta procentowego wyżej niż przeciętnie w kraju. W grudniu 2007 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 126,4 tysiące osób, co stanowi o 4857 więcej niż pod koniec III kwartału 2007, ale też o osób mniej niż w grudniu 2006 r. 10

11 Rysunek 8. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie podkarpackim ( w latach ) oraz prognoza do czerwca tysiące , ,0 liczba bezrobotnych ,0 10,0 stopa bezrobocia 100 5,0 80 0, Liczba bezrobotnych (lewa skala) Stopa bezrobocia (prawa skala) 12 okr. śr. ruch. (Liczba bezrobotnych (lewa skala)) 12 okr. śr. ruch. (Stopa bezrobocia (prawa skala)) Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych otrzymanych z WUS Rzeszów. Ogółem, w IV kwartale 2007 zostało wyrejestrowanych ze statystyk urzędów pracy osób. Wskazuje to na utrzymujący się trend spadku liczby wyrejestrowanych w kolejnych kwartałach 2007 r.. W porównaniu z III kwartałem 2007 r. liczba wyrejestrowanych bezrobotnych jest mniejsza o osób. Spośród tej liczby, 43% stanowią osoby wyrejestrowane z tytułu znalezienia pracy. Wprawdzie udział procentowy wyrejestrowanych z tego tytułu zwiększył się w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 2,7 punktów procentowych), jednak liczba osób wyrejestrowanych zmalała o 1751 osób. Jak zwykle, pod koniec każdego roku, znacznie zmniejszyła się również liczba osób uczestniczących w stażach i szkoleniach w IV kwartale 2007 r. było to zaledwie 3417 osób, a więc o 2804 osoby mniej niż w poprzednim kwartale. Przewidujemy, że w pierwszym kwartale 2008 r. stopa bezrobocia przeciętnie wyniesie 14,5%, przy czym pod koniec kwartału będzie spadała do poziomu ok. 14%, co oznacza, ze liczba bezrobotnych będzie oscylowała wokół 125 tysięcy osób. Natomiast większej dynamiki spadku bezrobocia możemy oczekiwać w II kwartale 2008 r., nawet do poziomu ok. 12,5%, co oznacza, że w porównaniu z grudniem 2007 r., do czerwca 2008 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych może się zmniejszyć nawet o 20 tysięcy osób. 11

12 III. Wnioski i prognozy 3.1. Województwo lubelskie W IV kwartale 2007 r. utrzymywało się rosnące tempo wzrostu liczby pracujących w województwie lubelskim. Pomimo tego w związku z rysującymi się tendencjami negatywnymi (wzrost liczby rejestrujących się, a spadek liczby wyrejestrowujących się) wskazującymi na ograniczenia zarówno po stronie podażowej jak i popytowej podtrzymujemy nasze wcześniejsze oczekiwania, iż w najbliższym czasie tempo przyrostu liczby pracujących przestanie rosnąc, choć nie stanie się to jeszcze w następnym kwartale. Prognozujemy, iż w I kwartale 2008r. dynamika wzrostu liczby pracujących wzrośnie jeszcze do 2% r/r, a w II kwartale 2008r. ustabilizuje się blisko tego poziomu i wyniesie 1,9% r/r. Wciąż niestety obniża się liczba aktywnych zawodowo, choć wydaje się iż dynamika tego spadku została przynajmniej wyhamowana. Malejąca dynamika spadku aktywności zawodowej jest po pierwsze związana ze statystycznym efektem bazy, po drugie można ją wiązać ze wzrostem płac skutkującym zachętą do dalszego poszukiwania pracy oraz z powoli wyhamowującym tempem emigracji zagranicznej co może w szczególnym stopniu dotyczyć wschodnich regionów kraju, z których emigracja ta była największa. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w IV kwartale 2007r. średnio o 3,8% r/r. Wynikało to przede wszystkim ze znaczącej poprawy tempa wzrostu zatrudnienia w sekcji handel i naprawy, a także w największej sekcji przetwórstwo przemysłowe. Dynamiki zatrudnienia poprawiły się także we wszystkich pozostałych sekcjach oprócz budownictwa. W najbliższym czasie dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nadal utrzyma się znacznie powyżej 3% r/r. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w IV kwartale dynamika płac realnych w województwie lubelskim nadal rosła, choć nie we wszystkich sekcjach. Pomimo tego oczekujemy, iż w związku z wciąż widoczną poprawą sytuacji na rynku pracy, a także ograniczeniami po stronie podażowej w I kwartale 2008 nastąpi dalszy wzrost dynamiki płac realnych w sektorze przedsiębiorstw i osiągnie ona 7,8% r/r. Stabilizacji oczekujemy więc dopiero w II kwartale 2008 roku ale i tak spowoduje to wzrost płac w ujęciu rocznym o prawie 8%. Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim nadal spada i jest to zgodne z tendencjami krajowymi. Dalej jednak widoczne są tendencje negatywne o których pisaliśmy w poprzednim raporcie. Po raz pierwszy od początku 2006 roku wzrosły napływy do bezrobocia i znowu nastąpił spadek liczby wyrejestrowań w związku ze znalezieniem zatrudnienia niesubsydiowanego. Po raz pierwszy od września 2006 roku spadła także liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów przez pracodawców. Pomimo wyżej wspomnianych negatywnych sygnałów, w związku z niespodziewanym wysokim wzrostem zatrudnienia w ostatnich kwartałach, oczekujemy dalszej poprawy sytuacji w urzędach pracy województwa lubelskiego w najbliższym czasie. 12

13 3.2. Województwo podkarpackie. W IV kwartale 2007 r. obserwowaliśmy zarówno wzrost liczby pracujących, jak i wzrost aktywności zawodowej. Korzystnym zjawiskiem jest wysoka dynamika wyższa niż w poprzednim kwartale - wzrostu liczby pracujących. Oczekujemy, że w pierwszym półroczu, mimo fluktuacji liczby pracujących i możliwego okresowego spadku, w 2008 r. roczna dynamika wzrostu liczby pracujących będzie wciąż wysoka (2,5-3% r/r). W analizowanym okresie utrzymywał się również bardzo wysoki (6% r/r) wzrost liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Tempo wzrostu zatrudnienia zwiększyło się zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i IV kwartału 2006 r. Kolejny kwartał z rzędu najszybciej rosło zatrudnienie w budownictwie (średnio 11% r/r) i transporcie (średnio 11% r/r). Natomiast gwałtowne zmniejszenie się liczby pracowników nastąpiło w sekcji obsługi nieruchomości i firm (8% r/r). Zestawienie tego faktu ze wzrostem wynagrodzeń w tej sekcji może świadczyć o zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników branży w niedalekiej przyszłości. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w IV kwartale 2007 r., obserwowaliśmy dalszy wzrost wynagrodzeń realnych we wszystkich sekcjach. Najsilniej wynagrodzenia wzrastały w obsłudze nieruchomości. Podobnie jak w poprzednich kwartałach szybko rosną wynagrodzenia w budownictwie, chociaż w tej sekcji obserwujemy nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu. Przewidujemy, że w pierwszej połowie 2008 r. tempo wzrostu wynagrodzeń będzie wciąż bardzo wysokie (6,5-7% r/r), natomiast w porównaniu z IV kwartałem 2007 r. nieznacznie zwolni. Koniec roku jest typowem okresem zwiększenia się liczby bezrobotnych i zjawisko to obserwowaliśmy także w IV kwartale 2007 r., w którym to stopa bezrobocia wzrosła z 13,8% w u 2007 r. do 14,4% w grudniu 2007 r. Oczekujemy, że w I kwartale 2008 r. stopa bezrobocia nadal będzie wzrastała (do poziomu ok. 14,7%), po czym w II kwartale spadnie nawet poniżej poziomu 12,5%. W IV 2007 r. kwartale obserwowaliśmy znaczny spadek liczby wyrejestrowań, w tym zarówno wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy, jak i staży czy szkoleń. Są to zjawiska okresowe, a w kolejnych okresach należy oczekiwać zwiększenia się liczby wyrejestrowań. Natomiast niepokojącym zjawiskiem jest zmniejszająca się liczba ofert pracy w urzędach pracy (w IV kwartale 2007 r. było ich łącznie 8705, a więc o 1153 oferty mniej niż w IV kwartale 2006 r.) oraz zmniejszający się odpływ bezrobotnych do zatrudnienia niesubsydiowanego. 13

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Przemysł i budownictwo Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2015 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Rok 2015 był kolejnym

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Handel Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec września 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie.

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpnia 2015 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W sierpniu ponownie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpień 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 4- Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie zamojskim 1

Rynek pracy w powiecie zamojskim 1 Prace Studenckich Kół Naukowych Nr 14/2011 Rynek pracy w powiecie zamojskim 1 Agata Dzida, Katarzyna Jagi, Joanna Gmitrowicz III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec września 2015 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU PRACY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. II kwartał 2012

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. II kwartał 2012 Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim kwartał 2012 Autorzy: Paulina Fabrowska Cezary Gołębiowski Katarzyna Kaim Marta Mackiewicz Bartosz Rokicki Joanna Sędek Monika Skrobol

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpnia 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU PRACY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96) nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata 2017-2018 Stan i

Bardziej szczegółowo

W styczniu w rejestrach PUP-ów przybyło osób. Przyrost ilościowy był prawie dwukrotnie większy niż w grudniu 2012 r.

W styczniu w rejestrach PUP-ów przybyło osób. Przyrost ilościowy był prawie dwukrotnie większy niż w grudniu 2012 r. AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec stycznia 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu zanotowano

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

II kwartał 2012 r. Nr III

II kwartał 2012 r. Nr III Wielkość bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 3 Stopa bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 4 Oferty pracy zgłoszone do PUP znajdujących

Bardziej szczegółowo

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych 3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach 1995-2005 3.1. Opis danych statystycznych Badanie zmian w potencjale opieki zdrowotnej można przeprowadzić w oparciu o dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ DANE STATYSTYKI PUBLICZNEJ I OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH RYNEK PRACY ORAZ GOSPODARKĘ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU PRACY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec września 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Wrzesień był kolejnym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 PRACA ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec lutego 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W lutym bezrobocie

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Najnowsze dane z lokalnego rynku pracy skłaniają do optymizmu. W kwietniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, stopa bezrobocia na terenie Miasta Gdańska zmniejszyła się o kolejne 0,2 punktu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (V kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2010 2011 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo