Aplikacje klient-serwer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje klient-serwer"

Transkrypt

1 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje klient-serwer - zestaw 05 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie się z realizacją aplikacji posiadających dostęp do danych. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w ramach niniejszych zajęć tematyka stanowi wprowadzenie do tworzenia aplikacji w języku ASP.NET, które to posiadają dostęp do bazy danych MSSQL Server Aby ze zrozumieniem zrealizować zadania, przewidziane do wykonania w ramach zajęć laboratoryjnych, należy zapoznać się z następującymi zagadnieniami: kontrolka GridView, kontrolka DataList, kontrolka DetailsView, klasa DataSet, klasa DataTable i klasa DataRow. Kontrolkę jaką używamy w celu otrzymania źródeł danych korzystamy z SqlDataSource. 1. Kontrolka GridView Posiadając kontrolkę która dostarcza nam danych pierwszym zadaniem jest ich wyświetlenie. Do tego celu między innymi służy kontrolka GridView. Jest ona traktowana jako podstawowa kontrolka wyświetlająca dane otrzymane ze źródła danych. Wywodzi się z klasy BaseDataBoundControl, ale posiada wiele właściwości nie dziedziczonych po tejże klasie. Najważniejsze przedstawia tabela: AllowPaging AllowSorting Określa, czy zostaje włączone stronicowanie, domyślnie false. Określa, czy zostaje włączone sortowanie, domyślnie false. AutoGenerateColumns Dla wartości true(domyślnie) zostaje automatycznie utworzone pole dla każdego pola w źródle danych. AutoGenerate[DeleteButton/EditButton/SelectButton] Caption CellPadding Columns DataKeys DataSource EditIndex EmptyDataRowStyle EmptyDataText FooterRow GirdLines Domyślnie false dla każdego przycisku. Jeżeli jest true, dla każdego pola zostanie automatycznie dodany przycisk(usuwania, edycji bądź wyboru). Teks wygenerowany jako element nagłówka HTML. Liczba pikseli między zawartością komórki a jej krawędzią. Zwraca zbiór obiektów DataControlField. Zbiór wartości klucza każdego rekordu. Określa źródło danych kontrolki. Rozpoczynający się od zera indeks wierszy do edycji. Domyślna -1 wskazuje, że nie ma wierszy do edycji. Wywodzi się z klasy WebControls.Style. Własność stylu pustego wiersza danych. Tekst, który zostanie wyświetlony, gdy kontrolka dołączona do źródła danych nie zawiera żadnych rekordów. Zwraca wiersz stopki jako obiekt GridViewRow. Określa, które linie siatki zostaną wyświetlone, 1

2 domyślnie None. HorizontalAlign Określa poziome wyrównanie elementów wewnątrz pojemnika takiego jak komórka. Wartością domyślną jest NotSet. PageCount PageIndex PageSize Wymagana liczba stron do wyświetlenia danych. Rozpoczynający się od zera indeks bieżącej strony. Liczba rekordów, które mają zostać wyświetlone na stronie. Rows Zwraca zbiór GridRowView, składający się z danych w kontrolce. SelectedDataKey SelectedIndex SelectedValue SortDirection SortExpression TopPaperRow Zwraca wartość DataKey wraz z wartością klucza aktualnie zaznaczonego wiersza. Rozpoczynający się od zera indeks aktualnie zaznaczonych elementów. Jeżeli takich brak(nie zostały zaznaczone) to wartością zwróconą będzie -1. Zwraca wartość DataKey aktualnie zaznaczonego wiersza. Zwraca aktualny kierunek sortowania. Zwraca nazwę sortowanej kolumny. Zwraca górny wiersz stronicowania jako obiekt GridViewRow. 2. Kontrolka DataList Służy do tworzenia list danych na podstawie szablonów(wymienione niżej) Na podstawie niego jest jedną z tych, w której sterujemy kodem HTML użytym do wygenerowania listy przez zdefiniowanie szablonów: kodu HTML, opisującego sposób wyświetlania pojedynczego elementu listy. Szablony kontrolki DataList: AlternativeItemTemplate Określa zawartość i wygląd każdego innego elementu. Jeżeli nie zostanie zdefiniowany, dla każdego elementu w kontrolce DataList zostanie zastosowany ItemTemplate. EditItemTemplate FooterTemplate HeaderTemplate Określa zawartość i wygląd każdego elementu, który jest poddawany edycji w danej chwili. Domyślnie gdy nie zdefiniowany to ItemTemplate. Określa zawartość i wygląd stopki. Jeżeli się tego nie określi, DataList nie będzie jej posiadać. Określa zawartość i wygląd nagłówka, tak jak ze stopką, nie określenie tego parametru oznacza jego brak. 2

3 ItemTemplate SelectedItemTemplate Wymagany. Domyślna definicja dla zawartości i wyglądu każdego elementu. Określa zawartość i wygląd separatorów między elementami. Jeżeli nie zostanie zdefiniowany to ich nie będzie. Właściwości kontrolki DataList, nie dziedziczone z klasy WebControl: Caption Teks wygenerowany jako element nagłówka HTML. CellPading DataKeyField DataKeys DataMember DataSource EditItmeIndex EditItemStyle GridLines Items RepeatColumns Liczba pikseli między zawartością komórki a jej krawędzią. Określa pole klucza w źródle danych. Zbiór wartości kluczy każdego rekordu. Określa element danych w wieloelementowym źródle danych. Określa źródło danych komórki. Rozpoczynający się od zera indeks elementów aktualnie zaznaczonych w celu edycji. Jeżeli nie zostały zaznaczone żadne to wartość -1. Własność stylu(z WebControl.Style) dla aktualnie zaznaczonego w celu edycji elementu. Określa, które linie siatki zostaną wyświetlone, domyślnie None. Zbiór wszystkich elementów kontrolki. Określa liczbę wyświetlanych kolumn. RepeatDirection Dla wartości Horizontal elementy zostaną wyświetlone od lewej do prawej strony potem od góry do dołu. Dla wartości Veritical będzie to od góry do dołu do lewej do prawej(wartość domyślna). SelectedIndex Rozpoczynający się zera indeks aktualnie zaznaczonych elementów. Jeżeli ich brak to -1. SelectedItem SelectedValue Zwraca aktualnie zaznaczony element. Zwraca zaznaczony aktualnie element. 3. Kontrolka DetailsView Służy do wyświetlania danych podobnie jak DataList, przy czym tutaj wyświetlany jest jeden rekord w danym momencie. Wywodzi się z klasy BaseDataBoundControl i współpracuje z kontrolką GridView i ma wiele tych samych właściwości. 3

4 Niektóre właściwości kontrolki DetailsView: AllowPaging AutoGenerateDeleteButton AutoGenerateRows BottomPagerRow CellSpacing CurrentMode DataItem DataKey DataKeyNames DataSource EmptyDataText EnablePagingCallbacks Fields Określa, czy zostało włączone stronicowanie, domyślnie false. Jeżeli przyjmie wartość true, to do każdego wiersza zostanie dołączony przycisk Delete(domyślnie false). Dla wartości true, wyświetli automatycznie pola połączonych danych(domyślnie). Zwraca dolny wiersz stronicowania jako obiekt DetailsViewRow. Liczba pikseli między komórkami a siatką. Zwraca aktualny tryb edycji kontrolki. Dopóki nie zostanie ustawione inaczej za pomocą DefaultMode wartością domyślną jest ReadOnly. Zwraca odniesienie do aktualnie wyświetlanego elementu w komórce. Zwraca klucz podstawowy bieżącego elementu. Tablica pól podstawowych elementów. Określa źródło danych kontrolki. Tekst wyświetlany gdy kontrolka jest dołączona do źródła danych, które nie zawiera rekordów. Dla true, do stronicowania będą wykorzystywane wywołania zwrotne po stronie klienta domyślnie false. Zwraca zbiór wszystkich pól w kontrolce. GridLines Określa, które linie siatki zostaną wyświetlone domyślnie None. InsertRowStyle PageIndex PagerSettings SelectedValue TopPagerRow Wywodzące się z klasy WebControl.Style właściwości stylów dla umieszczanego wiersza. Rozpoczynający się od zera indeks bieżącej strony. Zwraca obiekt PagerSettings, który pozwala na przeprowadzenie konfiguracji przycisków stronicowania. Zwraca wartość klucza aktualnie zaznaczonego wiersza. Zwraca górny wiersz stronicowania jako obiekt DetailsViewRow. 4

5 4. Klasa DataSet Klasa DataSet stanowi bogaty podzbiór całej bazy danych. Jest buforowany w stanie sesji lub w pamieci komputera czyli bez ciągłego połączenia z bazą danych. Zbiór ten będzie okresowo nawiązywał połączenie ze swoją bazą danych w celu aktualizacji i wprowadzenia zmian do bazy. Ważne właściwości klasy DataSet(read only): DefaultViewManager HasErrors Relations Tables Zwraca podgląd danych w klasie DataSet, który pozwala na filtrowanie, wyszukiwanie i nawigowanie między nimi. Zwraca wartość true, jeżeli wystąpiły jakiekolwiek błędy w dowolnym rekordzie jakiejkolwiek tabeli. Zwraca zbiór obiektów DataRealtions. Zwraca zbiór obiektów DataTable. AcceptChanges Akceptuje wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone od momentu wczytania lub poprzedniego wywołania metody AcceptChanges. Clear Usuwa dowolne dane ze zbioru danych. GetChanges Zwraca kopię zbioru danych zawierającego wszystkie zmiany wprowadzone od momentu wczytania poprzedniego wywołania lub wywołania metody AcceptChanges. GetXML GetXMLSchema Merge ReadXML RejectChanges WriteXML Zwraca reprezentację danych XML w zbiorze danych. Zwraca schemat XSD dla reprezentacji danych XML w zbiorze danych. Scala dane ze zbioru z innym zbiorem danych. Wczytuje schemat XML oraz dane do zbioru danych. Powoduje powrót do stanu ostatniej operacji AcceptChanges. Zapisuje schemat XML oraz dane ze zbioru danych. 5. Klasa DataTable Właściwość Tables obiektu DataSet zwraca zbiór DataTableCollection, który z kolei zawiera wszystkie obiekty DataTable ze zbioru danych. Najważniejsze właściwości i metody klasy DataTable przedstawia tabela: Ważne właściwości i metody klasy DataTable: ChildRelations Columns Constrains Zwraca zbiór relacji obiektów potomnych. Zwraca zbiór kolumn. Zwraca zbiór powiązań. 5

6 DefaultView PrimaryKey Zwraca widok tabeli z możliwością filtrowania. Tablica kolumn jako klucz podstawowy danej tabeli. AcceptChanges Akceptuje wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone od momentu wczytania lub poprzedniego wywołania metody AcceptChanges. Clear GetChanges GetErrors ImportRow LoadDataRow Usuwa wszystkie dane z tabeli. Zwraca kopię obiektu DataTable, który zawiera wszystkie zmiany wprowadzone od momentu poprzedniego wywołania metody AcceptChanges. Zwraca tablice rekordów zawierających błędy. Kopiuje rekord do tabeli, włączając wszystkie wartości i ustawienia. Odnajduje i uaktualnia określony rekord. Jeżeli nie zostanie znaleziony pasujący rekord, wówczas metoda tworzy nowy. Merge Scala określony obiekt DataTable z bieżącym obiektem DataTable. NewRow Tworzy obiekt DataRow, zachowując ten sam schemat który jest w tabeli. 6. Klasa DataRow Zwraca zestaw rekordów dla podanej tabeli. Ten zbiór jest wykorzystywany do analizowania wyników zapytania względem bazy danych przechodząc przez rekordy i je odpowiednio analizując. Ważne właściwości i metodyklasy DataRow: Item Pobiera lub ustawia dane przechowywane w określonej kolumnie(w C# jest to indexer). HasErrors ItemArray Table Zwraca wartość true, jeżeli wystąpiły jakiekolwiek błędy w dowolnym rekordzie jakiejkolwiek tabeli. Pobiera lub ustawia wszystkie wartości rekordu, używając w tym celu tablicy. Pobiera tablicę, która posiada dany rekord. AcceptChanges Akceptuje wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone od momentu wczytania lub poprzedniego wywołania metody AcceptChanges. BeginEdit Rozpoczyna operacje edycji. 6

7 CancelEdit Delete EndEdit GetChildRows GetParentRow RejectChanges Przerywa operacje edycji. Usuwa obiekt DataRow z DataTable. Kończy operacje edycji. Pobiera rekordy potomne danego rekordu. Pobiera rekord nadrzędny danego rekordu. Powoduje powrót do stanu ostatniej operacji AcceptChanges. Zadanie 1. Proszę zrealizować aplikację, która powinna odznaczać się następującymi cechami: Aplikacja ma łączyć się z bazą danych zawierającą informacje na temat studentów kierunku informatyka. Na stronie internetowej mają zostać wyświetlone pobrane z bazy rekordy. Strona ma umożliwiać edycję danych, usuwanie rekordów oraz dodawanie rekordów do bazy. Do realizacji aplikacji należy użyć kontrolek typu SqlDataSource oraz kontrolki GridView. Aby zrealizować zadanie należy wykonać następujące kroki: Proszę w swoim katalogu utworzyć projekt o nazwie Zadanie 5.1. UWAGA! Przy dodawaniu do strony kolejnych kontrolek proszę o używanie unikalnych ID kontrolek o nazwie związanej z ich przeznaczeniem, np. buttondodaj. Proszę o sprawdzenie, czy włączony został SQL Server. W tym celu proszę o wybranie z Menu Start opcji Programy > Microsoft SQL Server 2008 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager. Po uruchomieniu okna menedżera konfiguracji proszę o wybór z lewego panelu opcji SQL Server 2005 Services. Pozycje po prawej stronie powinny posiadać stan Running, w przeciwnym wypadku proszę o ich zaznaczenie i naciśnięcie guzika oznaczonego zielonym trójkątem. Następnie proszę o przejście do Visual Studio oraz wybranie z menu opcji View > Server Explorer. W nowo otwartym panelu proszę o kliknięcie prawym przyciskiem myszy na opcję Data Connections, a następnie o wybranie opcji Create New SQL Server Database. W nowo otwartym oknie proszę o wybór nazwy serwera z listy, a następnie o podanie nazwy bazy AWWW. 7

8 Po wykonaniu powyższej operacji proszę o przejście do Server Explorer i rozwinięcie elementów nowo utworzonej bazy (znaczek plus). Następnie proszę o kliknięcie prawym przyciskiem myszy na element Tables oraz wybór opcji Add New Table. W nowo otwartej zakładce proszę o utworzenie tabeli Studenci, a następnie o jej zapis (CTRL + S). Tabela powinna być zgodna z poniższym schematem: Następnie proszę o powrót do okna Server Explorer, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na utworzoną tabelę Studenci i wybranie opcji Show Table Data. W nowo otwartej zakładce proszę o dodanie do tabeli kilku przykładowych rekordów. Po wykonaniu powyższych czynności proszę o dodanie do strony kontrolki typu SqlDataSource. Następnie zgodnie z poniższym rysunkiem proszę o wybranie opcji Configure Data Source. Następnie proszę o wybór bazy AWWW z rozwijanej listy (proszę zwrócić uwagę na utworzony opis połączenia - connection string). Po wykonaniu tej czynności proszę o dwukrotne naciśnięcie przycisku Next. W widocznym oknie proszę o wybór opcji zgodnie z poniższym rysunkiem. 8

9 Następnie proszę o wybór przycisku Next. W aktywnym oknie proszę o przetestowanie połączenie (przycisk Test Query ), co powinno spowodować wyświetlenie dodanych wcześniej rekordów. Po wykonaniu tej operacji proszę o naciśnięcie przycisku Finish. Następnie proszę o umieszczenie na stronie kontrolki typu GridView i przyporządkowanie jej dodanej wcześniej kontrolki typu SqlDataSource jako źródło danych (właściwość DataSourceID). Po wykonaniu tej czynności proszę o zaznaczenie kontrolki typu GridView i wybór opcji Add New Column, co przedstawia poniższy rysunek. W nowo otwartym oknie proszę o podanie następujących danych: 9

10 Po wykonaniu tej operacji proszę o przetestowanie działania aplikacji. Aby móc zapisać edytowane dane, proszę dodać do strony kontrolkę typu Button służącą do zapisu. Proszę o przypisanie jej zdarzeniu OnClick następującego kodu (gdzie GridView1 należy zmienić na nazwę kontrolki typu GridView): Następnie proszę o przetestowanie próby zapisu zmian w dowolnym edytowanym rekordzie. Próba ta powinna spowodować błąd, ponieważ kontrolka typu SqlDataSource nie posiada zdefiniowanego polecenia typu Update. Aby zdefiniować polecenie, proszę o zaznaczenie tej kontrolki oraz o wybór z panelu właściwości znaku trzech kropek przy właściwości UpdateQuery. Po odpowiedniej edycji, okno powinno wyglądać następująco: Opcja Parameter Source danego parametru ustawiona jako Control świadczy o tym, że wartość wybranego parametru będą pobierane z kontrolki o nazwie ustalonej poprzez ControlID. Należy także do właściwości DataKeyNames kontrolki typu GridView dopisać nazwę klucza głównego tabeli. Po wykonaniu powyższych czynności proszę o przetestowanie edycji rekordów z poziomu aplikacji. Następnie proszę o dodanie do strony przycisku powodującego anulowanie edycji aktualnie wybranego rekordu. Proszę o implementację jego zdarzenia OnClick. Podpowiedź: należy zmienić wartość parametru EditIndex kontrolki typu GridView. Po wykonaniu powyższych czynności proszę o dodanie nowej kolumny do kontrolki GridView, zawierającej przycisk odpowiedzialny za usunięcie rekordu (przy dodawaniu przycisku właściwość CommandName musi być ustawiona jako Delete ). Następnie proszę o edycję właściwości DeleteQuery kontrolki typu SqlDataSource, w celu umożliwienia usunięcia rekordu przez naciśnięcie przycisku. Po wykonaniu powyższej czynności proszę o dodanie do strony następujących kontrolek: 10

11 Następnie proszę o dodanie funkcjonalności polegającej na dodaniu do bazy nowego rekordu po naciśnięciu przycisku Dodaj. Dane nowego rekordu mają być pobierane z powyższych kontrolek. Podpowiedź: zdarzenie OnClick przycisku wywołuje metodę insert kontrolki typu SqlDataSource. Należy uprzednio zdefiniować właściwość InsertQuery tej kontrolki. Przy ocenie zadania główny nacisk będzie kładziony na: Wykonanie wszystkich założeń ujętych w treści zadania. Prawidłowe nazewnictwo obiektów kontrolek. Rozmieszczenie kontrolek na stronie (użycie CSS). Sposób implementacji kasowania rekordu. Sposób implementacji dodawania rekordu do bazy. Zadanie 2. Proszę zrealizować aplikację, która powinna odznaczać się następującymi cechami: Aplikacja ma łączyć się z bazą danych zawierającą informacje na temat samochodów. Na stronie internetowej mają zostać wyświetlone pobrane z bazy rekordy. Strona ma umożliwiać dodanie nowych rekordów do bazy. Tabela Samochody ma zawierać następujące pola: NrRejestracyjny Marka RokProdukcji IloscPasazerow Strona ma zawierać listę z wszystkimi numerami rejestracyjnymi samochodów znajdujących się w bazie. Aplikacja nie może wykorzystywać kontrolki typu SqlDataSource. 11

12 Aby zrealizować zadanie należy wykonać następujące kroki: Proszę w swoim katalogu utworzyć projekt o nazwie Zadanie 5.2. UWAGA! Przy dodawaniu do strony kolejnych kontrolek proszę o używanie unikalnych ID kontrolek o nazwie związanej z ich przeznaczeniem, np. buttondodaj. Proszę o utworzenie tabeli Samochody zgodnie z założeniami zadania. Proszę o dodanie do projektu kontrolki typu GridView. Następnie proszę o zdefiniowanie w klasie Default pola connectionstring zgodnie z podanym schematem (zastępując fragment nazwa_hosta nazwą komputera): private string connectionstring = "Data Source='[nazwa_hosta]\\SQLEXPRESS';Integrated Security=True;Pooling=False;Initial Catalog='AWWW'"; Następnie proszę o implementację metody powodującej załadowanie danych tabeli samochody do kontrolki typu GridView: Po wykonaniu tej czynności proszę o wykorzystanie tej metody przy każdym załadowaniu strony. Następnie proszę o dodanie do strony kontrolek zgodnie z poniższym rysunkiem: Po wykonaniu tej czynności proszę o implementację metody UpdateDB, odpowiedzialnej za dokonywanie zmian w tabeli: 12

13 Następnie proszę o implementację obsługi zdarzenia OnClick przycisku Dodaj samochód (ma powodować dodanie samochodu o podanych danych do bazy), wykorzystując przy tym metodę UpdateDB. Następnie proszę o dodanie do strony kontrolki typu DropDownList, która docelowo ma przechowywać numery rejestracyjne samochodów. Następnie proszę o implementację metod, które będą odpowiedzialne za wyświetlenie w kontrolce typu DropDownList wymaganych informacji: Metoda LoadList ma być wywoływana każdorazowo przy ładowaniu aplikacji. Przy ocenie zadania główny nacisk będzie kładziony na: Wykonanie wszystkich założeń ujętych w treści zadania. Prawidłowe nazewnictwo obiektów kontrolek. Wygląd aplikacji. Sposób implementacji metod. 13

14 Zadanie do domu. Proszę zrealizować aplikację, która powinna odznaczać się następującymi cechami: Aplikacja ta ma stanowić rozszerzenie aplikacji z zadania drugiego. Aplikacja ma posiadać dostęp do tabeli Ubezpieczenia, która ma składać się z następujących pól: NrUbezpieczenia (klucz główny) NrRejestracyjny (klucz obcy powiązany z polem tabeli Samochody ) RodzajUbezpieczenia Kwota DataRozpoczecia DataZakonczenia Aplikacja ma umożliwiać wyświetlenie i edycję danych z tabeli ubezpieczenia. Aplikacja ma umożliwiać dodanie do tabeli nowego ubezpieczenia (nr rejestracyjny ubezpieczanego samochodu ma zostać wybrany z zaimplementowanej wcześniej listy). Zagadnienia, które należy uznać za przyswojone w trakcie zajęć. Po zajęciach będzie obowiązywać praktyczna znajomość: Znajomość języka zapytań SQL. Umiejętność zarządzania bazą danych z poziomu aplikacji ASP.NET. Znajomość ADO.NET. Znajomość SQL Server. Zagadnienia do samodzielnego zgłębienia dla dociekliwych. Osoby zainteresowane mogą dodatkowo zapoznać się z następującymi tematami: Technologia LINQ. Zagadnienia do powtórzenia na następne zajęcia. Przed kolejnymi zajęciami należy powtórzyć następujące zagadnienia: Tworzenie szablonu strony za pomocą Master Page. Kontrolki własne i kontrolki użytkownika. Wybrane aspekty dotyczące implementacji z wykorzystaniem języka PHP. Język darmowy często pojawia się w parze z darmową bazą danych MySQL. Baza ta posiada wiele różnych wersji rozwojowych od 4.x do 5.x, posiada też wiele typów licencyjnych niektórych płatnych innych mniej. Jest jedną trzecią z najbardziej znanych baz danych. Między innymi przez darmową licencję jest bardzo często spotykanym połączeniem z językiem PHP(ASP tez może z niej korzystać). Połączenie bazy z skryptem wygląda następująco: 14

15 W linii 3 zaprezentowano pierwszą z funkcji ta służy do połączenia się z bazą danych pierwszy parametr to adres serwera bazy danych, drugi i trzeci to odpowiednio login i hasło do konta na tym serwerze. Kolejną funkcją jest wybór bazy danych odpowiednio parametrem jest nazwa bazy. Przed funkcją można dodać uciszający komunikat o ewentualnym błędzie braku takiej bazy. Zabieg ten stosuje się w celu uchronienia klienta przez naocznym spostrzeżeniem parametrów logowania do bazy danych co może być poufne ;) Jak zastosować te dwie funkcje w praktyce oto przykład: W linii 2 sprawdzone zostaje połączenie z serwerem jeżeli nie istnieje zwrócony zostanie błąd. W linii 4 jest analogiczna sytuacja tutaj jeżeli taka nazwa bazy nie będzie istnieć. Widać na tym przykładzie automatycznie jak działają funkcje i co zwracają w razie niepowodzenia(prawdę lub fałsz). Kolejny kod prezentuje działanie pytania na istniejącą już bazę danych. Ciekawostką jest, że w ten sposób można wykonywać wszystkie najważniejsze polecenia SQL Selekt, Insert, Update oraz Delete. Linia 7 to pytanie SQL owe. Linia 8 to funkcja wywołująca zadane pytanie na zadanym połączeniu z serwerem. Drugi parametr jest opcjonalny ale czasem przydatny Funkcja mysql_query zwraca wartość różną od zera jeżeli pytanie zostało poprawnie przetworzone. 15

16 Pierwszym sposobem na wydobycie danych z zapytania SQL jest użycie funkcji mysql_fetch_row(). Różni się ona od kolejnej tylko i wyłączeni sposobem odczytu danych tu odpowiednio indeksowane. Widać na listingu wyżej różnice między trzema sposobami odczytu danych z pytania SQL. Proszę zwrócić na linię 23. Po każdej operacji odczytu, zapisu w bazie danych należy zamknąć połączenie. Nie zamknięcie powoduje memory leak i może znacząco spowolnić pracę serwera, a zamknięcie podwójne(np. dwa razy wywołanie tej metody pod rząd) powoduje również błąd. Metoda ta szczególnie dobrze pasuje do destruktora klasy obsługi połączenia z bazą danych. Posiadając kilka połączeni z różnymi serwerami należy zawsze na końcu dokonać rozłączenia czyli zamknąć połączenie. Ciekawostką i ważnym elementem jest obsługa wyjątków problemów z pytaniem SQL. W PHP istnieje pewna funkcja kończąca połączenie oraz zgłaszająca błąd: Jak widać jej nazwa jest adekwatna do pełniącej roli. 16

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 08 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami powiązania modelu obiektowego z modelem okienkowym w C#. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych w ASP.NET.

Dostęp do baz danych w ASP.NET. Ćwiczenie 12 Temat: Dostęp do baz danych w ASP.NET. Kontrolki źródeł danych i wizualizacyjne. Wyświetlanie i edycja danych. Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenie student zapozna się z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import dokumentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z technologią ASP.NET Web Forms. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import kontrahentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala,

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium ASP.NET Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do bazy danych z tabelą

Bardziej szczegółowo

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja Program Lojalnościowy by CTI Instalacja Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja skryptów...4 2.1. Tabele...4 2.1.1. Tabela dbo.prlkonfiguracja...5 2.1.2. Tabela dbo.prlmarki...5 2.1.3. Tabela dbo.prlpunkty...5

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z edytora graficznego struktury bazy danych, który

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer?

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Uwaga: przed przystąpieniem do dalszych czynności pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji, a następnie wykonaj kopię zapasową bazy danych. W tym celu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Pobierz bibliotekę AccessDatabaseEngine dla systemów 64-bitowych.

Pobierz bibliotekę AccessDatabaseEngine dla systemów 64-bitowych. Import Towarów XLS dla Subiekta GT Do czego służy program? Program umożliwia import towarów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które kolumny z

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET dr inż. Tomasz Tatoń Spis treści 2 Część 1 Tworzenie bazy danych w Microsoft SQL Server Część 2 Tworzenie usługi sieciowej WebService (polecenie select)

Bardziej szczegółowo

instrukcja INSTALACJI www.piersa.pl APi_proxy

instrukcja INSTALACJI www.piersa.pl APi_proxy instrukcja INSTALACJI 1 1. Instalacja Proces instalacji jest prosty wgrywamy pliki na serwer nadajemy prawa chmod 777 lub 755 dla katalogu w którym znajduje się aplikacja przeważnie będzie to katalog public_html

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS)

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) 3 kwietnia 2014 Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium

Aplikacje internetowe laboratorium Aplikacje internetowe laboratorium ASP.NET - praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 -

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 - Przedstawiona dokumentacja UML jest ściśle chroniona prawami autorskimi. Jej celem jest jedynie pokazanie w jaki sposób firma KatMPBSoft, takie dokumentacje przygotowuje. Dokumentacja UML nie może być

Bardziej szczegółowo