MIROEKONOMIA EKONOMICZNE MYŚLENIE. dr Sylwia Machowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIROEKONOMIA EKONOMICZNE MYŚLENIE. dr Sylwia Machowska"

Transkrypt

1 MIROEKONOMIA EKONOMICZNE MYŚLENIE dr Sylwia Machowska 1

2 Zaliczenie przedmiotu Przedmiot kończy się zaliczeniem oraz egzaminem na ocenę. Egzamin pisemny skonstruowany na bazie wykładów. Zaliczenie testu to 51% poprawnych odpowiedzi. Do poprawki egzaminu przystępują tylko osoby, które uzyskają ocenę niedostateczną, bądź z przyczyn usprawiedliwionych nie stawiły się na pierwszy termin. 2

3 NIE POPRAWIAMY ocen pozytywnych np. 4,5 na 5. Egzamin odbywa się w sesji egzaminacyjnej, poprawka egzaminu w sesji poprawkowej. Wyznaczane terminy nie są terminami alternatywnymi bezwzględnie należy się stawiać na każdy termin. Nieobecność na egzaminie może być usprawiedliwiona tylko zwolnieniem lekarskim. Nie ma też możliwości przepisywania ocen. 3

4 Literatura piękna 1. Kamińska T., Kubska-Maciejewicz, B., Laudańska- Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław

5 Podstawowe pojęcia Pochodzenie nazwy ekonomia Nazwę przypisuje się Arystotelesowi. Pochodzi ze złożenia dwóch słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Ekonomia jest wiedzą o działalności w oikosie, dającą się ująć w postaci praw naukowych. 5

6 Ekonomia jest nauką NAUKA - jest to systematyczne przedstawianie rzeczywistości, oparte na logicznie uzasadnionych regułach. Kiedy wiedza jest nauką? 6

7 Wiedza aspirująca do miana nauki musi posiadać: przedmiot badań (to czym zajmuje się), swój język, metody i środki pozwalające na odkrywanie prawidłowości badanych zjawisk. 7

8 O czym jest ekonomia? - definicje Ekonomia nauka zajmująca się badaniem zachowania podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środków, które mogą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. 8

9 Ekonomia - jest nauką o tym, jak społeczeństwa radzą sobie z problemem rzadkości zasobów, jak używają ich do produkcji wartościowych dóbr i jak dzielą je pomiędzy różne grupy ludzi. 9

10 Rzadkość Pojęcie ograniczoności (rzadkości) zasobów wynika z faktu, że ludzie zawsze chcą konsumować więcej niż są w stanie wytworzyć. Powstaje luka między ogólną sumą dóbr i usług potrzebnych do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, a możliwością ich wytworzenia. 10

11 Ograniczoność środków Ograniczone środki mogą być zastosowane w różny sposób. Do wytworzenia tego samego produktu można użyć różnych narzędzi, materiałów, metod i technik produkcji. Zatem środki te można stosować alternatywnie. Powstaje więc problem wyboru. albo 11

12 Ograniczoność środków Ponieważ jednak nie można tych samych środków skierować jednocześnie do różnych dziedzin, by realizować różne cele, należy się zająć ich alokacją, czyli odpowiednim rozdysponowaniem. 12

13 Stąd wniosek, że ekonomia stawia sobie za cel sformułowanie teorii racjonalnego gospodarowania rzadkimi środkami, mającymi alternatywne zastosowanie. 13

14 EKONOMIA MIKROEKONOMIA Patrzy na gospodarkę narodową przez pryzmat przedsiębiorców i konsumentów z punktu widzenia maksymalizacji ich korzyści MAKROEKONOMIA W analizie gospodarki posługuje się wielkimi agregatami 14

15 Mikroekonomia Mikroekonomia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem konkretnych podmiotów np. przedsiębiorstwa, gospodarstwa, a także określonymi rynkami np. rynek usług turystycznych 15

16 Mikroekonomia upraszcza rzeczywistość, zakładając ekstremalne warunki gospodarowania (doskonałą konkurencję, pełny monopol), przez co dość precyzyjnie analizuje zachowania producenta i konsumenta. Składają się na nią badania współzależności: Kosztów produkcji Utargów Cen Produkcyjności czynników produkcji Płac Zysków producentów Rent 16

17 Makroekonomia Makroekonomia jest to dziedzina nauki zajmująca się badaniem zjawisk w skali całego kraju np. skalą bezrobocia, PKB, inflacją, itp. 17

18 Makroekonomia bada współzależności między takimi agregatami, jak: Dochód narodowy Wydatki konsumpcyjne Wydatki inwestycyjne Oszczędności Dochody i wydatki budżetu państwa Bilans handlowy i płatniczy kraju Popyt na pieniądz i podaż pieniądza Przeciętny poziom cen Zatrudnienie i bezrobocie 18

19 Teoria ekonomiczna Teorią ekonomiczną nazywamy zbiór twierdzeń wyjaśniających zjawiska i procesy ekonomiczne ujmowane w modelu ekonomicznym. 19

20 Model ekonomiczny Modele teoretyczne to konstrukcje myślowe mające na celu wyjaśnienie obserwowanych zjawisk. Służą do wyizolowania badanych zjawisk, po to aby wyraziście ujawniły się badane zależności. 20

21 Teoretyczny model ekonomiczny składa się z pewnej liczby założeń, w których: - odrzuca się pewne zjawiska uznane za przypadkowe lub nieistotne, - przyjmuje się, że badane zjawiska, przedmioty i osoby mają określone cechy. 21

22 Ceteris paribus Użycie tego zwrotu oznacza świadome odrzucenie, w celu uproszczenia rozumowania, możliwości zajścia pewnych wydarzeń lub warunków, mogących zaburzyć związek między przesłanką a wnioskiem. Oznacza: przy innych warunkach niezmienionych. W każdym rozumowaniu odnaleźć można następujące elementy: racja i następstwo, przesłanka i konkluzja (wniosek). Zdanie A jest racją zdania B, zaś zdanie B jest następstwem zdania A wtedy, gdy prawdziwość zdania A jest gwarancją prawdziwości zdania B. Zdanie stanowiące podstawę do uznania (wyprowadzenia) innego zdania nazywa się przesłanką rozumowania, a zdanie uznane (wyprowadzone) na podstawie przesłanki rozumowania nazywa się konkluzją (wnioskiem) rozumowania (wyprowadzania). 22

23 Ceteris paribus Rynek upraw rolnych 23

24 Proces gospodarowania Jaki jest cel gospodarczej działalności człowieka? Naturalnym celem gospodarczej działalności człowieka jest zaspokajanie potrzeb. 24

25 Co to są za potrzeby? Potrzeba to subiektywne odczuwanie braku, niezaspokojenia lub pożądania określonych rzeczy bądź warunków, które człowiek uważa za niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwienia mu rozwoju, realizowania ról społecznych itp. Cechami potrzeb są indywidualizm i subiektywizm. 25

26 Jakie środki służą do zaspokojenia potrzeb? Zaspokojenie potrzeb (osiąganie korzyści) wymaga odpowiednich środków przede wszystkim materialnych. Wszystkie środki służące bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania potrzeb ludzkich w formie rzeczy, usług lub stanu, nazywamy dobrami. 26

27 Co to są dobra ekonomiczne i jakie mają właściwości? Dobra ekonomiczne (wytwarzane przez człowieka w ograniczonej ilości) mają dwie główne cechy: - do ich wytwarzania trzeba użyć pracy ludzkiej oraz innych dóbr ekonomicznych, - są dobrami rzadkimi (w danym czasie mogą być wytworzone w ograniczonej ilości i przez to tylko częściowo zaspokoić potrzeby). 27

28 Co to są czynniki wytwórcze? Czynnik wytwórczy (inaczej: nakład, czynnik produkcji) - to dobro lub usługa wykorzystywana w procesie produkcji. Klasyczny podział czynników wytwórczych obejmuje kolejno ziemię, pracę i kapitał. 28

29 Mogą to zatem być zarówno materiały, maszyny, surowce, praca i inne niezbędne czynniki. Przedsiębiorstwo zazwyczaj ustala konkretne proporcje pomiędzy czynnikami wytwórczymi, a więc stosuje pewną metodę produkcji. 29

30 Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów Fundamentalne założenie ekonomii (klasycznej) mówi o tym, że potrzeby ludzkie są nieograniczone, a środki będące do dyspozycji każdego społeczeństwa są ograniczone. 30

31 Stąd konieczność wyboru coś za coś zawsze jeśli wybieramy jedno to tracimy coś innego. Pojawia się kategoria kosztu alternatywnego. 31

32 32

33 Gospodarowanie - współzależności EKONOMIA jest nauką o... zaspokajaniu potrzeb które dotyczą konsumpcji dóbr i usług które są produkowane z rzadkich zasobów potrzeby są nieograniczone konieczne jest dokonywanie wyboru podaż surowców jest ograniczona oznacza to, że wszystkim wyborom towarzyszą koszty alternatywne 33

34 Koszt alternatywny Koszt alternatywny to koszt zaniechanych możliwości. Mierzony jest on wartością tej produkcji, której nie realizujemy lub z której rezygnujemy w tym celu, aby zwiększyć produkcję innych dóbr. Koszt alternatywny to najlepsza z odrzuconych alternatyw. 34

35 Koszt alternatywny OGRANICZONY DOCHÓD zmusza Cię do zakupu biletu na koncert albo kilku płyt TWOIM WYBOREM JEST bilet na koncert KOSZTEM ALTERNATYWNYM SĄ płyty z których zrezygnowałeś Koszt alternatywny = poświęcenie najkorzystniejszego odrzuconego wyboru 35

36 Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego Mając na uwadze nieograniczone potrzeby człowieka oraz ograniczone zasoby czynników wytwórczych (praca, kapitał i ziemia), społeczeństwo gospodarujące stoi przed koniecznością wyboru, co do tego: jakie i ile czynników wytwórczych przeznaczyć na produkcję dobra X, Y, czy Z. 36

37 37

38 O alokacji czynników wytwórczych pomiędzy różne zastosowania (produkcję X, Y, Z) w mechanizmie rynkowym decyduje rynek, dokładniej cena równowagi rynkowej. 38

39 Rynek jest właśnie tym miejscem, gdzie podmioty gospodarujące w gospodarce towarowo pieniężnej, kierując się racjonalnością wyborów (kupić najtaniej i sprzedać najdrożej) porozumiewają się co do przedmiotu kupna sprzedaży (co?, ile?) oraz jego ceny. 39

40 Uzgodniona cena pomiędzy kupującym a sprzedającym, a więc reprezentantem popytu i podaży, jest niczym innym jak ceną równowagi na danym rynku. 40

41 Sfinalizowanie aktu kupna i sprzedaży, np., na dobro X jest jednocześnie sygnałem dla producenta: co? i ile? produkować. Racjonalność gospodarowania przedsiębiorcy, nastawionego na maksymalizację zysku, określa dodatkowo odpowiedz na pytanie - jak? produkować. 41

42 Przedsiębiorca znając cenę sprzedaży dobra X będzie zmierzał do zakupu takiej ilości czynników wytwórczych, by stosując osiągalną technikę zminimalizować przeciętny koszt produkcji przy danej skali zbytu. 42

43 Wybór racjonalny Zarówno w przypadku konsumenta (reprezentant popytu), jak i przedsiębiorcy (reprezentant podaży) mamy do czynienia z racjonalnym wyborem. 43

44 Krzywa możliwości produkcyjnych krzywa transformacji produktu 44

45 Krzywa możliwości produkcyjnych krzywa transformacji produktu Istotę racjonalnych wyborów ekonomicznych (wyborów najlepszych z możliwych w uproszczonym modelu gospodarki) ilustruje krzywa możliwości produkcyjnych, która znajduje uzasadnienie w poniższym przykładzie: 45

46 Przykład Wyobraźmy sobie, ze gospodarka kraju LILIPUT dysponuje określonymi zasobami czynników produkcji, w tym zasobem 5 pracowników, których może alokować pomiędzy produkcję różnych dóbr. Inne czynniki wytwórcze (np. maszyny) są nieprzenoszalne i niezmienne (ceteris paribus). 46

47 Przykład Korzystając z kolejnych uproszczeń naszej modelowej analizy załóżmy, że w danej gospodarce produkujemy tylko koszule i komputery, zaś każdy pracownik ze względu na swoją uniwersalność może być zatrudniony zarówno przy produkcji koszul, jak i komputerów oraz, że każdy kolejny zatrudniony uzyskuje taką samą wydajność. 47

48 W analizowanym przypadku, każdy pracownik może wyprodukować w porównywalnym czasie 2 koszule lub jeden komputer. Skrajnymi przypadkami zatrudnienia może być zatrudnienie wszystkich pięciu pracowników przy produkcji koszul i żadnego przy produkcji komputera lub odwrotnie. Biorąc pod uwagę, że zaspokojenie potrzeb związane jest z posiadaniem jednocześnie koszuli i komputera, należy rozpatrzyć rozdysponowanie 5 pracowników pomiędzy produkcję obu dóbr. 48

49 Możliwe warianty zatrudnienia i wielkości produkcji prezentuje tabela. Alokacja czynników wytwórczych między różne zastosowania Liczba pracowników Zatrudnienie przy produkcji koszul Zatrudnienie przy produkcji komputerów Wielkość produkcji koszul Wielkość produkcji komputerów Jeden pracownik = 2 koszule lub jeden komputer 49

50 Jeśli przedstawimy powyższe kombinacje dóbr za pomocą osi współrzędnych, to łącząc je uzyskamy wykres zwany krzywą możliwości produkcyjnych. KMP jest właśnie zbiorem różnych kombinacji wyprodukowanych koszul i komputerów przy pełnym wykorzystaniu zasobów czynników wytwórczych. 50

51 KMP 51

52 Łatwo zauważyć, że przy każdej kombinacji produkowanych koszul i komputerów, zawsze wykorzystujemy 5 pracowników. Oznacza to, że KMP jest zbiorem najlepszych z możliwych kombinacji dwóch dóbr wyprodukowanych w oparciu o wszystkie posiadane zasoby. 52

53 Każdy punkt leżący poniżej krzywej oznacza niepełne wykorzystanie czynników wytwórczych, zaś każdy punkt powyżej krzywej transformacji oznacza kombinację dóbr nieosiągalną dla danej gospodarki przy danych zasobach. 53

54 Przypomnienie: Każdy pracownik może wyprodukować w porównywalnym czasie 2 koszule lub jeden komputer. W naszym modelu alokujemy 5 pracowników, przy założeniu ceteris paribus, pomiędzy produkcję koszul i komputerów i tak np. kombinacja 6 koszul i 1 komputera, leżąca poniżej krzywej transformacji wymaga zatrudnienia 4 pracowników, czyli mamy niepełne wykorzystanie czynników wytwórczych w danej gospodarce. 54

55 Jest to sprzeczne z zasadą racjonalnych wyborów, czyli takim rozdysponowaniem zasobów pomiędzy różne zastosowania, by uzyskany był efekt najlepszy (tu największy) z możliwych. Nie wykorzystanie jednego pracownika jest na to dowodem. 55

56 Przy założeniu ceteris paribus (ilość i jakość czynników wytwórczych jest stała) osiągnięcie kombinacji np. 10 koszul i 1 komputera jest niemożliwe, gdyż do produkcji potrzebnych jest.?. 6 pracowników DLA 10 KOSZUL POTRZEBA 5 PRACOWNIKÓW A DLA 1 KOMPUTERA 1 PRACOWNIKA ŁĄCZNIE 6 PRACOWNIKÓW 56

57 komputery Posuwając się po krzywej transformacji w dół łatwo zauważyć, że każdorazowe zwiększenie produkcji komputerów z 0 do 1; 1 do 2; 2 do 3, itd. jest okupione zmniejszeniem produkcji koszul odpowiednio z 10 do 8; 8 do 6; 4 do 2, itd. Poruszając się po krzywej w górę zmiany będą odwrotne: zwiększenie produkcji koszul okupione jest zmniejszeniem produkcji komputerów. 57

58 Krzywa transformacji produktu ilustruje więc efekt substytucji pomiędzy analizowanymi kombinacjami dóbr. Oznacza to, że - w warunkach pełnego wykorzystania czynników wytwórczychzwiększenie produkcji jednego dobra, może się dokonać tylko kosztem zmniejszenia produkcji drugiego dobra. 58

59 Zwiększenie produkcji jednego dobra okupujemy utratą drugiego dobra. Jest to koszt utraconych możliwości produkcji jednego dobra w wyniku zwiększenia produkcji dobra alternatywnego. Koszt utraconych możliwości zwany jest kosztem alternatywnym. 59

60 Koszt alternatywny to koszt utraconych (zaniechanych) możliwości. Mierzony jest wartością tej produkcji, której nie realizujemy lub z której rezygnujemy, aby zwiększyć produkcje innych dóbr. 60

61 KMP trochę inaczej W praktyce najczęściej występuje możliwość wyboru więcej jednego, mniej drugiego, którą uogólnia się w postaci krzywej możliwości produkcyjnych (krzywej transformacji produktu). 61

62 KMP trochę inaczej Efektywność produkcji występuje gdy społeczeństwo nie może zwiększyć produkcji jednego dobra, nie zmniejszając produkcji drugiego dobra. Gospodarka efektywna znajduje się na krawędzi (krzywej) możliwości produkcyjnych. 62

63 Krzywa możliwości produkcyjnych Dobra konsumpcyjne C max A B E C D I max Dobra inwestycyjne 63

64 KMP Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia problem rzadkości, konieczności wyboru i kosztu alternatywnego. dobro B dobro A 64

65 KMP Kształt krzywej wskazuje na problem substytucyjności dóbr, czyli zastępowania jednych dóbr drugimi (zwiększenie produkcji jednego dobra jest możliwe jedynie za cenę zmniejszenie produkcji innego dobra). 65

66 MRT czyli krańcowa stopa transformacji Ilość dobra, z jakiej trzeba zrezygnować, aby otrzymać określoną ilość innego dobra nazywamy stopą transformacji. 66

67 MRT krańcowa stopa transformacji Krańcowa stopa transformacji (MRT) dobra B w dobro A informuje, o ile należy zmniejszyć produkcję B, aby móc zwiększyć produkcję dobra A o jednostkę. MRT= spadek produkcji dobra B / przyrost produkcji dobra A o jednostkę 67

68 - MRTXY= ΔX ΔY MRT - uwagi Krańcowa stopa transformacji dobra X w dobro Y Żeby wyprodukować jednego Y trzeba zrezygnować z i tu podajemy wynik MRT. - MRTYX= ΔY ΔX Krańcowa stopa transformacji dobra Y w dobro X Żeby wyprodukować jednego X trzeba zrezygnować z i tu podajemy wynik MRT. 68

69 Przykład: który z producentów produkuje taniej? (Wynik MRT podajemy z wymiarze bezwzględnym) producent I producent II X Y MRTyx(I) = 80/20 = 4 Y MRTyx(II) = 150/50 = 3 Y MRTxy(I) = 1/4 X MRTxy(II) = 1/3 X Żeby wyprodukować jednego X.. Żeby wyprodukować jednego Y.. Producent I ma przewagę komparatywną w produkcji Y (produkuje Y po niższym koszcie alternatywnym: 1/4X< 1/3X). Producent II ma przewagę komparatywną w produkcji X (3Y<4Y). 69

70 Kształt KMP MRT stała B A Liniowa krzywa KMP charakteryzuje się stałym kosztem alternatywnym. Zwiększenie produkcji A o jednostkę wymaga rezygnacji zawsze ze stałej ilości dobra B. Wzrost produkcji dobra B o jednostkę wymaga rezygnacji zawsze z takiej samej ilości dobra A. 70

71 Kształt KMP MRT rosnąca B A Wklęsła w stosunku do początku układu współrzędnych KMP charakteryzuje się rosnącym kosztem alternatywnym. Aby zwiększyć produkcję dobra A, trzeba zrezygnować z coraz większej ilości B. Aby zwiększyć produkcję dobra B, trzeba zrezygnować z coraz większej ilości A. 71

72 Kształt KMP MRT malejąca B A Wypukła względem początku układu współrzędnych KMP charakteryzuje się malejącym kosztem alternatywnym. Zwiększenie produkcji A pociąga za sobą konieczność rezygnacji z coraz mniejszej ilości dobra B. Aby zwiększyć produkcję B, trzeba zrezygnować z coraz mniejszej ilości dobra A. 72

73 B Kombinacje ilości dóbr na i wokół krzywej. L. X. Z. K. M Punkt Z oznacza taką kombinację ilościową A i B, której gospodarka nie jest w stanie osiągnąć z tytułu ograniczoności zasobów lub technologii. A Wszystkie punkty (K, L, M) leżące na KMP oznaczają rozwiązania produkcyjne efektywne, dają one różne ilości dóbr A i B, ale gwarantują pełne i efektywne zatrudnienie dostępnych czynników produkcji. Punkt X leżący pod krzywą określa nieefektywną kombinację dóbr A i B, w tym wypadku przy określonej technologii nie wszystkie zasoby są zatrudnione; możliwa jest też sytuacja, że wszystkie czynniki są zatrudnione, ale stosowana technologia jest nieefektywna. 73

74 B Zmiany technologii a KMP KMP3 KMP1 KMP2 A Poprawa technologii produkcji dobra A przesuwa krzywą z KMP1 do KMP2. Z tytułu poprawy technologii można zwiększyć produkcję dobra A przy wykorzystaniu takiej samej ilości czynników produkcji. Pogorszenie technologii produkcji dobra A przesuwa krzywą do KMP3; oznacza to, że wykorzystując tę sama ilość czynników produkcji produkuje się mniej dobra A. 74

75 Zmiany technologii a KMP B KMP3 KMP1 KMP2 A Przesunięcie początkowej krzywej możliwości produkcyjnych KMP1 do KMP2 oznacza poprawę technologii produkcji obu dóbr. Przesunięcie do KMP3 oznacza pogorszenie technologii zarówno w produkcji dobra A jak i B. Takie zmiany położenia KMP mogą być spowodowane również wzrostem ilości dostępnych zasobów (KMP2) lub ich ograniczeniem (KMP3). 75

76 Pytania do studenta W jaki sposób buduje się krzywą możliwości produkcyjnych? Wyznaczają ją alternatywne kombinacje dwóch dóbr, które można wytworzyć w przedsiębiorstwie w danym czasie, jeśli wykorzystuje się do tego w całości i w jak najlepszy sposób posiadane czynniki produkcji. 76

77 Wyjaśnij dlaczego krzywa możliwości produkcyjnych jest wklęsła względem początku układu współrzędnych? 77

78 Wklęsłość krzywej jest przejawem rosnącego kosztu alternatywnego przy każdej kolejnej zmianie zastosowania czynników produkcji (w celu uzyskania dodatkowych ilości jednego dobra trzeba poświęcać kolejno coraz większe ilości drugiego dobra). 78

79 Co oznacza przesunięcie KMP? Przesunięcie krzywej KMP jest przejawem zmian w procesie produkcyjnym. Przesunięcie w prawo świadczy o innowacjach technicznych, albo o zwiększeniu zasobów czynników produkcji i oznacza relatywne zmniejszenie rzadkości produkowanego dobra. 79

80 Czy postęp technologiczny może sprzyjać zmniejszeniu znaczenia problemu rzadkości? Postęp technologiczny przyczynia się do zwiększenia możliwości produkcyjnych, co z kolei czyni produkowane dobro relatywnie mniej rzadkim. 80

81 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 81

MIROEKONOMIA EKONOMICZNE MYŚLENIE. dr Sylwia Machowska

MIROEKONOMIA EKONOMICZNE MYŚLENIE. dr Sylwia Machowska MIROEKONOMIA EKONOMICZNE MYŚLENIE dr Sylwia Machowska Zaliczenie przedmiotu Przedmiot kończy się zaliczeniem oraz egzaminem na ocenę. Egzamin pisemny skonstruowany na bazie wykładów. Zaliczenie testu to

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia

Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia mgr inż. Jacek Kobak Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Mikroekonomia WSTT w Świdnicy mgr inż. Jacek Kobak

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład I-II. Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl

Podstawy ekonomii wykład I-II. Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Podstawy ekonomii wykład I-II Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Podstawy ekonomii -teoria EKONOMIA nazwą ta posługiwał się Arystoteles (gr. oikos 'dom',

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Wstęp ekonomiczne myślenie Wstęp - ekonomiczne myślenie wybrane myśli przewodnie Minimalizacja nakładów Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia ćwiczenia nr 3 Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na

Mikroekonomia ćwiczenia nr 3 Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na Mikroekonomia ćwiczenia nr 3 Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia mgr inż. Jacek Kobak Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Mikroekonomia WSTT

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 01. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 01. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 01 dr Adam Salomon Ekonomia: EKONOMIA. WPROWADZENIE TEORETYCZNE Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki UM w Gdyni 2 Co to jest Ekonomia? Nie jest łatwo

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i organizacja

Ekonomika i organizacja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Ekonomika i organizacja produkcji Ekonomika i organizacja produkcji Wymiar godzinowy: 30 h wykładów Wykłady zakończone

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ABC eknomii Prof. Agnieszka Poczta-Wajda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 kwietnia 2019 r. Czym zajmuje się ekonomia? zasoby potrzeby ludzkie problem rzadkości naturalne

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 5

Mikroekonomia. Wykład 5 Mikroekonomia Wykład 5 Model czystej wymiany Brak produkcji, tylko zasoby początkowe, czyli nie wiadomo jak czynniki produkcji zostały przekształcone w produkt końcowy. Równowaga ogólna: wszystkie rynki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

Informacja i decyzje w ekonomii

Informacja i decyzje w ekonomii Informacja i decyzje w ekonomii Prof. Tomasz Bernat tomasz.bernat@usz.edu.pl Krótko o programie Informacja i decyzje w ekonomii miejsce i zastosowanie w teorii Ryzyko, niepewność i informacja w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

88. Czysta stopa procentowa. 89. Rynkowa (nominalna) stopa procentowa. 90. Efektywna stopa procentowa. 91. Oprocentowanie składane. 92.

88. Czysta stopa procentowa. 89. Rynkowa (nominalna) stopa procentowa. 90. Efektywna stopa procentowa. 91. Oprocentowanie składane. 92. 34 Podstawowe pojęcia i zagadnienia mikroekonomii 88. zysta stopa procentowa zysta stopa procentowa jest teoretyczną ceną pieniądza, która ukształtowałaby się na rynku pod wpływem oddziaływania popytu

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia

Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia mgr inż. Jacek Kobak Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Mikroekonomia WSTT w Świdnicy mgr inż. Jacek Kobak

Bardziej szczegółowo

Podstawy teorii zachowania konsumentów. mgr Katarzyna Godek

Podstawy teorii zachowania konsumentów. mgr Katarzyna Godek Podstawy teorii zachowania konsumentów mgr Katarzyna Godek zachowanie racjonalne wewnętrznie spójne, logiczne postępowanie zmierzające do maksymalizacji satysfakcji jednostki. Funkcje gospodarstwa domowego:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kierunek angielski język biznesu Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok I Semestr

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Mikroekonomia. niestacjonarne. I stopnia. dr Olga Ławińska. ogólnoakademicki. podstawowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Mikroekonomia. niestacjonarne. I stopnia. dr Olga Ławińska. ogólnoakademicki. podstawowy Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? dr Anna Jałowiec-Gardocka

Akademia Młodego Ekonomisty. Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? dr Anna Jałowiec-Gardocka Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? dr Anna Jałowiec-Gardocka Uniwersytet w Białymstoku 15 marca 2012 r. Czym zajmuje się ekonomia? Ekonomia to nauka zajmująca się badaniem

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Teoria popytu Teoria popytu Wielkość popytu zgłaszane zapotrzebowanie na określony towar przy danej jego cenie w określonym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / red. nauk. Stefan Marciniak ; zespół aut.: Lidia Białoń [et al.]. Wyd. 5 zm. Warszawa, 2013 Spis treści Wstęp (S. Marciniak) 11 Część I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Podstawy Gospodarki Rynkowej (Cw) Program zajęć (1) Program zajęć (2) Literatura (1) Literatura (2) 2011-10-07

Prowadzący. Podstawy Gospodarki Rynkowej (Cw) Program zajęć (1) Program zajęć (2) Literatura (1) Literatura (2) 2011-10-07 Prowadzący Podstawy Gospodarki Rynkowej (Cw) Tomasz Tyc tomasz.tyc@poczta.onet.pl Wydział Administracji i Nauk Społecznych Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej http://ans.pw.edu.pl/ Program zajęć (1)

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA

EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Krótkookresowa teoria produkcji

Bardziej szczegółowo

Ilość potrzeby jest większa niż ilość dóbr i usług służących do ich zaspokojenia. Po co ludzie studiują ekonomię?

Ilość potrzeby jest większa niż ilość dóbr i usług służących do ich zaspokojenia. Po co ludzie studiują ekonomię? Wprowadzenie do gospodarowania 1. Zjawisko rzadkości 2. Potrzeby i ich charakterystyka 3. Gospodarowanie 4. Dobra wolne i dobra gospodarcze 5. Procesy gospodarcze 6. Wybór ekonomiczny 7. Korzyść i koszt

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Model wyboru konsumenta 1. Dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kierunek Angielski Język Biznesu Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok II

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne WYKŁAD 2 Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne PLAN WYKŁADU Przedmiot makroekonomii Wzrost gospodarczy stagnacja wahania koniunktury Inflacja bezrobocie Krzywa Phillipsa (inflacja a bezrobocie)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomiaćwiczenia. Ćwiczenie 2

Mikroekonomiaćwiczenia. Ćwiczenie 2 Mikroekonomiaćwiczenia Ćwiczenie 2 Podstawowe pojęcia: Krzywa możliwości produkcyjnych, Koszty alternatywne, Model obiegu okrężnego dochodu i produktu dr inż. Anna Kiełbus rok akad. 2012/2013 Mikroekonomia-ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Janina Godłów-Legiędź

Janina Godłów-Legiędź Janina Godłów-Legiędź I. Mikroekonomia 1. Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne. Typy systemów ekonomicznych. 2. Rynki produktów. Popyt. Podaż. Cena. 3. Przedsiębiorstwo. 4. Teoria podziału. Rynki czynników

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kategorie i prawa ekonomii

Kategorie i prawa ekonomii Kategorie i prawa ekonomii dr Tomasz Brzęczek . Ekonomia. Ekonomia jest nauką o alokacji zasobów wprocesie wytwarzania produktów i usług oraz podziale dóbr między członków społeczeństwa. Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS EKONOMIA TOM 1 WYD.2 Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1. Podstawy ekonomii 1.1. Wprowadzenie Niedobór i efektywność: bliźniacze tematy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Wzrost gospodarczy definicje

Wzrost gospodarczy definicje Wzrost gospodarczy Wzrost gospodarczy definicje Przez wzrost gospodarczy rozumiemy proces powiększania podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce, a w szczególności proces powiększania produkcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Osoba sporządzająca

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Osoba sporządzająca Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia E Kierunek Logistyka studia inżynierskie Forma studiów niestacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego

Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego Prowadzący zajęcia: dr inż. Edyta Ropuszyńska Surma Politechnika Wrocławska Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykład III Przewaga komparatywna

Wykład III Przewaga komparatywna Wykład III Przewaga komparatywna W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld. Możliwości produkcyjne - Dwa dobra, które Robinson może produkować:

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 3

Mikroekonomia. Wykład 3 Mikroekonomia Wykład 3 Model czystej wymiany Jednostki dysponują stałymi zasobami dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty) Dwóch konsumentów (lub dwa rodzaje konsumentów):

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Obsługa Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii,

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii ELASTYCZNOŚCI W EKONOMII

Podstawy ekonomii ELASTYCZNOŚCI W EKONOMII Podstawy ekonomii ELASTYCZNOŚCI W EKONOMII Elastyczność krzyŝowa popytu Elastyczność dochodowa popytu Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Elastyczność krzyŝowa popytu Elastyczność krzyŝowa popytu Elastyczność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Osoba sporządzająca

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Osoba sporządzająca Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kierunek Logistyka Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok I Semestr I Jednostka

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Terminy konsultacji: E-mail: magdalena.knapinska@ue.poznan.pl Inne przedmioty: Makroekonomia (wykłady i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego Makroekonomia BLOK II Determinanty dochodu narodowego Wzrost gospodarczy i jego determinanty Wzrost gosp. powiększanie rozmiarów produkcji (dóbr i usług) w skali całej gosp. D D1 - D W = D = D * 100% Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Handel można wyjaśnić poprzez zróżnicowanie wydajności pracy, jak w modelu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Ekorozwojem WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Ekorozwojem WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj przedmiotu MAKROEKONOMIA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Gospodarka Przestrzenna, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Gospodarka Przestrzenna, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1. Opis kursu (cele kształcenia) Gospodarka Przestrzenna, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ekonomia Economics Koordynator Dr Anna I. Szymańska Zespół dydaktyczny Dr Anna I. Szymańska Punktacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii TEORIA PRODUKCJI

Podstawy ekonomii TEORIA PRODUKCJI Podstawy ekonomii TEORIA PRODUKCJI Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Proces i funkcja produkcji Proces produkcji proces transformacji czynników wytwórczych na produkty gotowe, przy czym uzyskane efekty

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu Mikroekonomia

Sylabus przedmiotu Mikroekonomia Sylabus przedmiotu Mikroekonomia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program (Kierunek studiów, poziom i profil, forma studiów): Rok akademicki: 2018/2019 Wydział Nauki o Zdrowiu Zdrowie Publiczne, studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia Podstawowe zagadnienia Każda społeczność staje przed koniecznością rozwiązania trzech podstawowych problemw codziennej egzystencji: - jakie dobra i usługi - co wytwarzać - dla kogo je wytwarzać Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Gdyby praca była jedynym czynnikiem produkcji, przewaga komparatywna mogłaby

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. dr inż. Andrzej KIJ

Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. dr inż. Andrzej KIJ Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego dr inż. Andrzej KIJ 1 Popyt rynkowy agregacja krzywych popytu P p2 p1 D1 q1 D2 q2 Q 2 Popyt rynkowy agregacja krzywych popytu P p2 p1 D1 +D2 D1 D2 q1

Bardziej szczegółowo

Cena jak ją zdefiniować?

Cena jak ją zdefiniować? Akademia Młodego Ekonomisty Kształtowanie się cen Dlaczego ceny się zmieniają? dr Jacek Jastrzębski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 25 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Program i literatura

Ekonomia. Program i literatura Ekonomia Program i literatura I. Mikroekonomia 1. 2. 3. 4. Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne. Typy systemów ekonomicznych. Rynki produktów. Popyt. Podaż. Cena. Przedsiębiorstwo. Teoria podziału. Rynki

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1. Opis kursu (cele kształcenia) Turystyka i rekreacja, 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem.1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ekonomia Economics Koordynator Dr Anna I. Szymańska Zespół dydaktyczny Dr Anna I. Szymańska Punktacja

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym Spis treœci Przedmowa do wydania ósmego... 11 Przedmowa do wydania siódmego... 12 Przedmowa do wydania szóstego... 14 1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.1. Przedmiot i cel ekonomii... 17 1.2. Ekonomia pozytywna

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii MIKROEKONOMIA. prof. Tomasz Bernat

Instytut Ekonomii MIKROEKONOMIA. prof. Tomasz Bernat MIKROEKONOMIA prof. Tomasz Bernat Prowadzący Dr hab. Tomasz Bernat profesor US Konsultacje: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonomii, Katedra Mikroekonomii Ul. Mickiewicza 64 Pokój 430

Bardziej szczegółowo