Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej w 2013 roku. Hrubieszów 2014 r. 1

2 Spis treści I. Wstęp 3 II. zadań w zakresie pieczy zastępczej 3 III. Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej 14 2

3 I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Ustawa ta wprowadziła w życie cały pakiet rozwiązań, które mają na celu pomoc dziecku i rodzinie zagrożonej różnego rodzaju dysfunkcjami. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 182 ust. 1 cytowanej ustawy, Starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatora pieczy zastępczej. Starosta na podstawie Zarządzenia Nr 58/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku, wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie na organizatora pieczy zastępczej. II. zadań w zakresie pieczy zastępczej. Zadania własne powiatu w zakresie pieczy zastępczej zostały określone w art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ich realizacja przedstawia się następująco. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. W dniu 29 marca 2012 roku Rada Powiatu w Hrubieszowie przyjęła uchwałą Nr XII/106/2012, opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata Powyższy program zawiera trzy cele, tj.: 1) promowanie idei rodzicielstwa zastępczego; 2) rozszerzenie obecnych i tworzenie nowych form rodzinnej pieczy zastępczej; 3) stworzenie efektywnego systemu wsparcia dla istniejących form rodzinnej pieczy zastępczej, które określają kierunki działań, konieczne dla rozwoju form pieczy zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim. działań zawartych w harmonogramie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata w 2013 roku przedstawia się następująco: Cel I. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego Powyższy cel realizowany jest poprzez dwa działania: 1) Organizowanie konkursu plastycznego na plakat promujących rodzicielstwo zastępcze; 3

4 2) Informowanie o zasadach tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych. 1. Organizowanie konkursu plastycznego na plakat promujących rodzicielstwo zastępcze (skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu). W dniu 9 kwietnia 2013 roku, w ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim, został ogłoszony, pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego, Pana Józefa Kuropatwy, konkurs plastyczny promujący rodzicielstwo zastępcze. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: klasy I III szkoły podstawowej, klasy IV VI szkoły podstawowej oraz klasy I III gimnazjum, na który wpłynęło łącznie 111 prac ze szkół z całego powiatu. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem laureatom nagród oraz pamiątkowych dyplomów odbyło się w Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie dnia 17 czerwca 2013 roku. 2. Informowanie o zasadach tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie stale informuje o zasadach tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Bieżące informacje z zakresu praw i obowiązków rodzin zastępczych, wymagań stawianych kandydatom na rodzinę zastępczą oraz najważniejsze akty prawne zamieszczane są także na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Cel II. Rozszerzenie obecnych i tworzenie nowych form rodzinnej pieczy zastępczej Powyższy cel realizowany jest poprzez cztery działania: 1) Prowadzenie naboru rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka; 2) Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka; 3) Tworzenie rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych; 4) Przekształcanie rodzin niezawodowych na zawodowe według przyjętego limitu na dany rok. 1. Prowadzenie naboru rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Zamieszczane są ogłoszenia na stronie internetowej i w siedzibie PCPR, na lokalnym portalu internetowym oraz w ośrodkach pomocy społecznej. 4

5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukiwało także rodzin zastępczych dla konkretnych dzieci w sposób opisany wyżej, a także dokonując rozeznania w środowisku lokalnym i w rodzinie dziecka. Pomimo podejmowanych, wyżej opisanych działań, w 2013 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgłosiła się jedynie 1 rodzina, która była zainteresowana pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Rodzina ta jednak nie przeszła procedury związanej z kwalifikacją kandydatów. 2. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2013 roku organizowało szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową i niezawodową za pośrednictwem Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, który posiada stosowne uprawnienia w zakresie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze. W ramach niniejszego szkolenia, kandydaci odbywali praktyki w rodzinach zastępczych zawodowych na terenie powiatu hrubieszowskiego. W roku 2013 zostało przeszkolonych 5 rodzin zastępczych (8 osób). 3. Tworzenie rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub niezawodowej odbywa się na podstawie postanowienia, wydanego przez sąd. Przed umieszczeniem dziecka w takich rodzinach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje opinię, na wniosek sądu, o kandydatach i informuje, czy kandydaci spełniają przesłanki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opinia taka, w swojej treści zawiera informacje o sytuacji rodzinnej, majątkowej, dochodowej, mieszkaniowej kandydatów, a także ocenę pod względem predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W 2013 roku sporządzono 10 opinii o kandydatach na rodziny zastępcze spokrewnione i 5 opinii o kandydatach na rodziny zastępcze niezawodowe, na podstawie których sąd ustanowił 8 rodzin zastępczych spokrewnionych i 3 rodziny zastępcze niezawodowe tymczasowo, na okres 6 miesięcy, aby ukończyły wymagane przepisami prawa szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych. Rodziny te skierowane zostały na szkolenie do Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, z tego 2 rodziny zastępcze (3 osoby) zostały przeszkolone i otrzymały zaświadczenie kwalifikacyjne w 2013 r., a trzecia rodzina zostanie skierowana na szkolenie w 2014 r. 5

6 4. Przekształcanie rodzin niezawodowych na zawodowe według przyjętego limitu na dany rok. Limit przekształcania rodzin niezawodowych na zawodowe został określony w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata Zgodnie z Programem, w 2013 roku, dwie rodziny zastępcze niezawodowe zostały przekształcone na zawodowe. Cel III. Stworzenie efektywnego systemu wsparcia dla istniejących form rodzinnej pieczy zastępczej. Powyższy cel realizowany jest poprzez sześć działań: 1) Cykliczne szkolenia i warsztaty psychoedukacujne podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych, zwłaszcza zawodowych; 2) Poradnictwo indywidualne i grupowe dla rodziców zastępczych i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (m.in. psychologiczne, pedagogiczne, prawne), w tym dotyczące przygotowania dziecka do powrotu do rodziny biologicznej; 3) Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych; 4) Powołanie rodzin pomocowych oraz rodzin zaprzyjaźnionych wspierających działania rodzin zastępczych na zasadzie dobrowolności i wolontariatu; 5) Udzielanie różnego typu wsparcia (m.in. socjalnego, psychologicznego, w postaci doradztwa zawodowego i szkoleń zawodowych) dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych; 6) Zapewnienie pomocy wolontariuszy w wypełnianiu funkcji socjalizacyjno-edukacyjnej rodziny zastępczej (np. pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego). 1. Cykliczne szkolenia i warsztaty psychoedukacujne podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych, zwłaszcza zawodowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zapewniło rodzinom zastępczym szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji. Na tej podstawie, dnia 21 listopada 2013 r. zostało zorganizowane szkolenie, które obejmowało następującą tematykę: 1) Problemy wieku dorastania, 2) Jak karać, jak nagradzać, 3) Przemoc rówieśnicza rozpoznawanie, zapobieganie i możliwości pomocy. W szkoleniu wzięło udział 26 osób prowadzących rodziny zastępcze. Ponadto w 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie współorganizowało wraz ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział 6

7 Hrubieszowski, która dotyczyła rodzicielstwa zastępczego, sytuacji rodzin zastępczych w Powiecie Hrubieszowskim oraz władzy rodzicielskiej w świetle prawa. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia: 1) Władza rodzicielska w świetle prawa 2) Sytuacja rodzin zastępczych w Powiecie Hrubieszowskim 3) Mądrzy rodzice to szczęśliwe dzieci W konferencji udziały wzięły rodziny zastępcze z terenu powiatu hrubieszowskiego. 2. Poradnictwo indywidualne i grupowe dla rodziców zastępczych i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (m.in. psychologiczne, pedagogiczne, prawne), w tym dotyczące przygotowania dziecka do powrotu do rodziny biologicznej. Poradnictwo dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w miarę zgłaszanych potrzeb, zapewniają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (psycholog, pedagog, pracownik socjalny). 3. Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. W miesiącu październiku 2013 roku została zawiązana grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, a pierwsze spotkanie tej grupy odbyło się w listopadzie 2013 roku. Spotkania grupy odbywają się systematycznie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 4. Powołanie rodzin pomocowych oraz rodzin zaprzyjaźnionych wspierających działania rodzin zastępczych na zasadzie dobrowolności i wolontariatu. W 2013 roku nie było rodzin zastępczych zainteresowanych wsparciem ze strony rodzin pomocowych. 5. Udzielanie różnego typu wsparcia (m.in. socjalnego, psychologicznego, w postaci doradztwa zawodowego i szkoleń zawodowych) dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych. Wszystkim usamodzielnianym w 2013 roku wychowankom proponowane było wsparcie w postaci pracy socjalnej oraz pomoc w opracowaniu indywidualnego programu usamodzielniania. Wychowankowie informowani byli o możliwościach ubiegania się o świadczenia w związku z kontynuowaniem nauki, z tytułu usamodzielnienia, a także pomocy w formie rzeczowej na zagospodarowanie oraz o kryteriach udzielania takich świadczeń. 7

8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku realizowało projekt systemowy współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pt. Stajemy się lepsi. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności i samodzielności życiowej, poprzez aktywną integrację, między innymi wychowanków rodzin zastępczych. Projekt zakładał uczestnictwo 10 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego i obejmował: 1) stacjonarne zajęcia grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym dla wychowanków rodzin zastępczych; 2) sfinansowanie szkolenia zawodowego Grafika komputerowa z tworzeniem stron www ; 3) sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla wychowanków rodzin zastępczych uczestników projektu; 4) zakup 10 zestawów komputerowych dla wychowanków rodzin zastępczych zgodnie z ukończonym profilem szkolenia; 5) zwrot poniesionych kosztów dojazdów na zajęcia/szkolenia; 6) działanie o charakterze środowiskowym w formie stacjonarnego Pikniku Integracyjnego między innymi dla wychowanków rodzin zastępczych uczestników projektu. 6. Zapewnienie pomocy wolontariuszy w wypełnianiu funkcji socjalizacyjno-edukacyjnej rodziny zastępczej (np. pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego). W 2013 roku żadna rodzina zastępcza nie zgłosiła zapotrzebowania na pomocy ze strony wolontariuszy. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej jest realizowane, po wydaniu przez sąd postanowienia w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Rozróżnia się dwie podstawowe formy pieczy zastępczej: 1) rodzinną pieczę zastępczą, 2) instytucjonalną pieczę zastępczą. 8

9 Rodzinna piecza zastępcza Na terenie Powiatu Hrubieszowskiego funkcjonowały w 2013 roku 83 rodziny zastępcze, z tego: 61 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 14 rodzin zastępczych niezawodowych, 8 rodzin zastępczych zawodowych, w tym jedna pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Łącznie we wszystkich typach rodzin przebywało na przestrzeni 2013 r. 117 dzieci. Odpowiednio umieszczonych było: 73 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 17 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 27 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych, w tym 6 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Ponadto 22 dzieci z terenu powiatu hrubieszowskiego, przebywa w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. Instytucjonalna piecza zastępcza Na terenie powiatu hrubieszowskiego nie funkcjonują placówki opiekuńczo wychowawcze i dzieci, w stosunku do których sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w tego typu placówce, umieszczane są w placówkach funkcjonujących w innych powiatach. Odbywa się to poprzez wyszukanie placówki, która posiada wolne miejsca oraz wydanie skierowania przez właściwe powiatowe centrum pomocy rodzinie ze względu na powiat, w którym funkcjonuje placówka, a także zawarcie przez Powiat Hrubieszowski z danym powiatem porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z powiatu hrubieszowskiego, a umieszczonego w placówce opiekuńczowychowawczej na ternie innego powiatu. Łącznie na przestrzeni 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 41 dzieci, z tego 21 dzieci umieszczonych w roku Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia. 9

10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizowało wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczowychowawcze w postaci opieki socjalnej, świadczeń finansowych na kontynuowanie nauki, świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie oraz pomocy rzeczowej na zagospodarowanie. Podstawą przyznania niniejszych świadczeń jest realizacja przez wychowanka Indywidualnego Programu Usamodzielniania, który w szczególności określa: a) zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia; b) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia. Indywidualny Program Usamodzielnienia przygotowują wspólnie: osoba usamodzielniająca się oraz opiekun usamodzielnienia, którym może być (po wyrażeniu zgody) jedno z rodziców zastępczych, dyrektor placówki, wychowawca, psycholog, nauczyciel lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielniającą się, przy współpracy pracownika PCPR. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie corocznie, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim, organizuje pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego konkurs plastyczny, o którym mowa wyżej. Głównym celem konkursu jest promocja rodzicielstwa zastępczego, a także stworzenie odpowiedniej atmosfery w przestrzeni publicznej oraz sprzyjających warunków do powstawania rodzin zastępczych. Dodatkowo na stronie internetowej PCPR umieszczone są informacje o możliwości zastania rodziną zastępczą, w tym zawodową rodziną zastępczą oraz wysokości wynagrodzeń i przysługującej pomocy finansowej na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania: grup wsparcia oraz specjalistycznego poradnictwa. 10

11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia, w miarę możliwości, pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą. Pracownicy PCPR na bieżąco udzielają poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego rodzinom zastępczym podczas indywidualnych wizyt, a także podczas sporządzania oceny sytuacji dziecka w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej. W przypadku wystąpienia potrzeby udzielenia poradnictwa prawnego, rodziny zastępcze mogą korzystać z porad prawnika w czasie dyżuru w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Ponadto w miesiącu październiku została zawiązana grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Pierwsze spotkania grupy odbyło się w listopadzie 2013 roku i kolejne spotkania są organizowane systematycznie w siedzibie PCPR. Wyznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2011 Starosty Hrubieszowskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zostało wyznaczone na organizatora pieczy zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim. Prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zgodnie z art. 46 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzi rejestr danych o osobach: 1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Osoby, o których mowa wyżej, są obowiązane do poinformowania PCPR o każdej zmianie danych oraz do przedstawienia co 2 lata zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast dane z rejestru, na bieżąco przekazywane są przez PCPR do właściwego Sądu. 11

12 Finansowanie : a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczowychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu; Świadczenia pieniężne na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych są realizowane na podstawie decyzji administracyjnych. W 2013 r. przyznano: 1) świadczenia na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu hrubieszowskiego 1291 świadczeń na kwotę ,00 zł; 2) świadczenia na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 245 świadczeń na kwotę ,00 zł; 3) świadczenia jednorazowe, przyznane rodzinom zastępczym, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny 12 świadczeń na kwotę ,00 zł. Na terenie powiatu hrubieszowskiego nie funkcjonują całodobowe placówki opiekuńczowychowawczej i w związku z tym, dzieci, w stosunku do których zostały wydane postanowienia sądu o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, kierowane są do placówek prowadzonych przez inne powiaty. Przez okres 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 41 dzieci pochodzących z powiatu hrubieszowskiego, a na dzień 31 grudnia 2013 roku w tego typu placówkach umieszczonych było 36 dzieci pochodzących z powiatu hrubieszowskiego. Finansowanie instytucjonalnej formy pieczy zastępczej odbywa się na podstawie, zawartych z innymi powiatami, porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. W 2013 roku, na podstawie niniejszych porozumień, PCPR przekazało środki finansowe w kwocie ,00 zł. Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniósł od 2 900,00 zł (Wioska Dziecięca) do 6 054,00 zł (Pogotowie Opiekuńcze). 12

13 b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne; Na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obejmuje się pomocą osoby opuszczające rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w postaci: 1) przyznawania pomocy na: a) kontynuowanie nauki, b) usamodzielnienie, c) zagospodarowanie; 2) udzielania pomocy w uzyskaniu: a) odpowiednich warunków mieszkaniowych, b) zatrudnienia. W 2013 r. pomocą objęto 57 wychowanków i wypłacono na podstawie decyzji administracyjnych łącznie 426 świadczeń na kwotę ,00 zł. W kwocie tej poszczególne świadczenia wyniosły: 1) pomoc na kontynuowanie nauki dla 44 wychowanków z rodzin zastępczych ,00 zł; 2) pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków z placówek opiekuńczowychowawczych ,00 zł; 3) pomoc na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 7 411,50 zł; 4) pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków z rodzin zastępczych ,00 zł; 5) pomoc na zagospodarowanie dla jednego wychowanka z placówki opiekuńczowychowawczej 4 900,00 zł. c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie prowadziło w 2013 roku procedury kwalifikacyjne kandydatów na rodziny zastępcze i skierowano 9 kandydatów 13

14 (6 rodzin) na szkolenia do Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, z tego: - 3 funkcjonujące rodziny zastępcze (5 osób) zostały przeszkolone na rodziny zastępcze zawodowe i otrzymały zaświadczenia kwalifikacyjne w tym zakresie, z tego dwie rodziny przekształcono w rodzinę zastępczą zawodową; - 2 rodziny zastępcze ustanowione przez Sąd tymczasowo, tj. na 6 miesięcy (3 osoby) zostały przeszkolone na rodzinę zastępczą niezawodową i otrzymały zaświadczenia kwalifikacyjne w tym zakresie, - 1 kandydatka na rodzinę zastępczą niezawodową nie przeszła procedury kwalifikacyjnej (nie przeszła badań psychologiczno-pedagogicznych). Łączne koszty szkolenia wraz z wydaniem opinii psychologiczno-pedagogicznych wyniósł 3 897,00 zł. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, w wyznaczonych terminach, przekazuje sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS, w której zbierane i przetwarzane są dane z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opieki nad dzieckiem do lat 3, funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. III. Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. W ramach realizacji potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej należy podjąć działania w kierunku: 1) utworzenia stanowiska koordynatora rodziny i zatrudnienia osoby z określonymi kwalifikacjami; 2) zapewnienia lokalu na prowadzenie szkoleń, grup wsparcia dla rodzin zastępczych; 3) zapewnienia środków finansowych na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych; 14

15 4) zwiększenia środków finansowych na prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego; 5) zapewnienia środków finansowych na zatrudnienie rodzin pomocowych; 6) zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych; 7) zabezpieczenia środków finansowych na bieżące wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, wychowanków kontynuujących naukę i usamodzielnianych; 8) zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych dla rodzin zastępczych na świadczenia fakultatywne: a) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia raz w roku, b) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, c) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, d) świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (raz w roku). W związku z tym, że na koniec 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie innych powiatów, umieszczonych było 36 dzieci pochodzących z powiatu hrubieszowskiego (obecnie 39) i mając na uwadze ponoszone koszty w wysokości około zł miesięcznie, należałoby rozważyć utworzenie placówki opiekuńczowychowawczej na terenie powiatu hrubieszowskiego. 15

Załącznik do Uchwały Nr 180/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr 180/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr 180/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie oraz zestawienie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku Załącznik do uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r.

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2014 ROK mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: UMP Szczecin Adres: 7-456 Szczecin Plac Armii Krajowej 1 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa INSTYTUCJE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Rodzinna piecza zastępcza:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ Załącznik do Uchwały Rady Powiatu POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO

WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO Załącznik nr 2 Organ sporządzający sprawozdanie Wojewoda/Powiat : Adres: WZÓR SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA PRZEZ POWIAT ZADAŃ INNYCH NIŻ REALIZACJA DODATKU WYCHOWAWCZEGO ZA OKRES OD DO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r. Uchwała Nr 75. 11. 2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2012 wraz z zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: UMP Grudziądz Adres: 86-300 Grudziądz Hallera 1 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: SP Powiat Nakielski Adres: 89-100 Nakło nad Notecią Dąbrowskiego 46/46 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Zadania JST Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 29 września 2011

Zadania JST Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 29 września 2011 Zadania JST Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 29 września 2011 Zadania własne gmin - Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; tworzenie możliwości podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Charakterystyka i analiza

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA Załącznik do uchwały Nr XVIII/206/2015 Rady Miejskiej Kalisza Z dnia 29 grudnia 2015 r. PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE KALISZU NA LATA 2016-2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP1 2. DIAGNOZA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LII/979/16 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017"

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) w związku z art. 92

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA 2012-2014 Proszowice, październik 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rodziny zastępcze diagnoza stan na dzień 25.10.2011r. 12 dziadkowie (w tym

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO Wspieranie rodziny Piecza zastępcza Piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ PIECZA ZASTĘPCZA Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia: 1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia...

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... DRUK NR 9 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Dąbrowie Górniczej na lata 2015-2017 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) oraz

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie Zgodnie z art. 32 oraz art. 76 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., Starosta Limanowski wskazał Powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną stanowią:

Podstawę prawną stanowią: Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

Bardziej szczegółowo

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, Kierownik: Dorota Ławniczak Dział Opieki i Wychowania mieści się w budynku MOPR w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, pokoje 18-20; telefony: (041) 331-72-58 lub (041) 331-00-13 bezpośrednie, (041) 331-25-24

Bardziej szczegółowo

Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30

Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30 - Dział Opieki i Wychowania 25-554 Kielce, ul. Studzienna 2, pokoje nr 18-20 tel.: 41 331 72 58 lub 41 331 00 13 bezpośrednie, 41 331 25 24 centrala wew. 222 rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015-2017 Sokołów Podlaski 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 3 II. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE 5 2.1. Rodzaje rodzin zastępczych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik Do Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr VI/62/2012 Z dnia 29 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014 Kłodzko 2012 Spis treści I. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ZGIERSKIM NA LATA 2015-2017 OPRACOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Zgierz 2015 r. SPIS TREŚCI: Wstęp 5 I. Charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2):

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2): Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczoterapeutyczną od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017" Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem życia człowieka i ma istotny wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2016 2018 Krotoszyn 2016 Spis treści: 1. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu krotoszyńskiego....2 2. Sposób finansowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE NA LATA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE NA LATA ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE NA LATA 2012-2014 ZA 2012 ROK MARZEC 2013 WPROWADZENIE Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Załącznik Nr 2 do sprawozdania ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I EFEKTÓW PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2013 ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum

Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum Załącznik do uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie za 2015 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011

Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011 Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 30 września 2011 Warunki otrzymania pomocy Osiągniecie pełnoletności. Opuszczenie rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka,

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji w roku 2012 Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata

Informacja o realizacji w roku 2012 Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata Informacja o realizacji w roku 2012 Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2012-2014 Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2012-2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014.

Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Załącznik nr 2 Raport z w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 został przyjęty uchwałą nr XIX/114/2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2014 ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2014 ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2014 ZA ROK 2014 1 1. Uwarunkowania prawne Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Lp. Świadczenie/wynagrodzenie Podstawa prawna 1 Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/220/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/220/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/220/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) w związku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 2014

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 2014 Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 2014 Wstęp: 1. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie Powiatu Krapkowickiego 1.1. Rodzinna piecza zastępcza 1.2. Instytucjonalna piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Projekt Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Radom, 2012 r. 1 I. Wstęp Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Polskie i międzynarodowe ustawodawstwo gwarantują

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO- DREZDENECKIEGO NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO- DREZDENECKIEGO NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO- DREZDENECKIEGO NA LATA 2015-2017 Strona1 Spis treści Wstęp.3 I. Podstawy prawne programu.4 II. Charakterystyka pieczy zastępczej.6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikające z art.76 ust.4 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

SPRAWOZDANIE organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikające z art.76 ust.4 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej SPRAWOZDANIE organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikające z art.76 ust.4 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ZA ROK 2012 Zadaniem j jest zapewnienie dziecku stabilnego

Bardziej szczegółowo

System pieczy zastępczej w Polsce

System pieczy zastępczej w Polsce System pieczy zastępczej w Polsce służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Działania prewencyjne Zgodnie z nowelą KRiO z 2016 roku, dziecko może trafić do pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2012 r.

BudŜet uchwalony na 2012 r. 355 Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy 426.866 750 Administracja publiczna 426.866 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 326.966 2169761 - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 /2011

ZARZĄDZENIE NR 50 /2011 ZARZĄDZENIE NR 50 /2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Zarządzenia Nr 82/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Prezydenta Miasta Konina, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach zadań

Na podstawie Zarządzenia Nr 82/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Prezydenta Miasta Konina, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach zadań SPRAWOZDANIE z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2016 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE ŚREMSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 30 WRZEŚNIA 2014 R.

FUNKCJONOWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE ŚREMSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 30 WRZEŚNIA 2014 R. FUNKCJONOWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE ŚREMSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 014 R. DO 30 WRZEŚNIA 014 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie realizuje zarówno zadania powiatu jak i organizatora

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej/ rodziny zastępczej Sporządzony dnia: 1. INFORMACJE O WYCHOWANKU 1.1 Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej:... 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z ich realizacją

Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z ich realizacją Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z ich realizacją Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie należy między

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017 Załącznik do Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 roku Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2015-2017 1 Spis treści: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/170/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/170/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/170/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy j za 2014 rok. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZADANIA GMINY I POWIATU W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ . Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sławieńskim na lata 2015-2017 Sławno, 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. ZADANIA GMINY I POWIATU W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 4 1.1. Zadania gminy 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/817/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/817/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/817/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAPKOWICACH ZA 2015 ROK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAPKOWICACH ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ EFEKTÓW PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAPKOWICACH ZA 2015 ROK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2013-2015

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2013-2015 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2013-2015 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MOPS Koszalin Dział Opieki Zastępczej

MOPS Koszalin Dział Opieki Zastępczej al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin Kierownik: Magdalena Matysek mail: n Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć tel. (94) 3160344 fax. (94)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wymagane dokumenty wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, orzeczenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA (wypełnia osoba usamodzielniania) I. Dane osoby usamodzielnianej: 1. Imię i nazwisko:... 2. Data i miejsce urodzenia:... 3.PESEL:... 4. Nr telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Opolskim na lata za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Opolskim na lata za rok 2016 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Opolskim na lata 2015-2017 za rok 2016 Poniatowa 2017 r. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 Urząd Miasta KATOWICE Katowice 2012 Każde dziecko posiada prawo do wychowania w rodzinie, a w razie niezbędnej konieczności do opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z 2007

Bardziej szczegółowo

Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wzór Nr 1. Zezwolenie starosty na prowadzenie placówki Wzór Nr 2. Zezwolenie wójta na prowadzenie placówki Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wzór Nr 4. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo