1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,"

Transkrypt

1 Kierownik: Dorota Ławniczak Dział Opieki i Wychowania mieści się w budynku MOPR w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, pokoje 18-20; telefony: (041) lub (041) bezpośrednie, (041) centrala wew. 222 rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, wew. 223 usamodzielnienie wychowanków wew. 228 kierownik działu, z-ca kierownika wew. 242 dłużnicy wew. 250 odpłatności rodziców naturalnych dzieci Godziny pracy Działu: 7:30-15:30 wtorek - piątek 8:00-16:00 poniedziałek Dział opieki i wychowania realizuje pomoc finansową dla: 1) rodzin zastępczych 2) usamodzielnianych wychowanków Pomoc dla rodzin zastępczych Informacje ogólne: - udziela jej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej. - wysokość świadczenia uzależniona od rodzaju rodziny zastępczej w której przebywa dziecko oraz wysokości dochodu dziecka (za dochód dziecka przyjmuje się: otrzymywane alimenty, rentę rodzinną, uposażenie rodzinne). Formy pomocy: 1. Świadczenia obligatoryjne 1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 3) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. 2. Świadczenia fakultatywne 4) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia, 5) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka- jednorazowo,

2 6) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, 1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, - art. 80 ust. 1, art. 87, art.88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). Osoby uprawnione: rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka utworzone na mocy orzeczenia sądu, sprawujące bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc obligatoryjna Wysokość świadczenia 1) na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej 660 zł. miesięcznie, pomniejszone o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie więcej niż 80% w/w kwoty. 2) na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka 1000 zł., miesięcznie, pomniejszone o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie więcej niż 80% w/w kwoty. - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, - akt urodzenia dziecka, - potwierdzenie zameldowania dziecka, - potwierdzenie dochodu dziecka decyzja ZUS o wysokości renty rodzinnej, wyrok sądu o zasądzeniu alimentów, zaświadczenie lub decyzja o pobieranym zasiłku pielęgnacyjnym itp. (jeśli posiada), - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada), - numer konta, na który przekazywana będzie przyznana pomoc (właścicielem konta musi być osoba ustanowiona rodziną zastępczą), - numer PESEL osoby ustanowionej rodziną zastępczą oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna wydana na okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. - art. 81, art. 87, art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm).

3 Osoby uprawnione: rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka utworzone na mocy orzeczenia sądu, sprawujące bezpośrednią opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc obligatoryjna Wysokość dodatku na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zł miesięcznie - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna wydana na okres trwania orzeczenia. 3) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. - art. 85, art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). Osoby uprawnione: zawodowe rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc obligatoryjna dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce. - kserokopia dowodu osobistego, - oświadczenie o nie pozbawieniu, ograniczeniu czy też zawieszeniu władzy rodzicielskiej, - oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, - zaświadczenie z Sądu o niekaralności, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, - świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka wydane przez podmiot prowadzący szkolenie, - zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające: ukończenie szkolenia, spełnianie warunków umożliwiających pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

4 4) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia - raz w roku. - art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). Osoby uprawnione: rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku od 6 do 18 roku życia, planujący wypoczynek dziecka poza miejscem zamieszkania. Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc fakultatywna Maksymalna wysokość dofinansowania do wypoczynku może wynosić : - w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych- 500 zł, - w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych niezawodowych zł, - w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domach dziecka - w kwotach określonych w umowie. Zasady przyznawania oraz ustalania wysokości świadczenia określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce. - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej - akt urodzenia dziecka - potwierdzenie zameldowania dziecka - numer PESEL osoby ustanowionej rodziną zastępczą oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przedłożenie dokumentu potwierdzającego wyjazd dziecka, w okresie ferii zimowych lub wakacji, poza miejsce zamieszkania (np. rezerwacja zimowiska, obozu, kolonii, wczasów, pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, itp.) z określonym przewidywanym kosztem pobytu tego dziecka, - numer konta na który przekazywana będzie przyznana pomoc (właścicielem konta musi być osoba ustanowiona rodziną zastępczą) Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna 5) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

5 - art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). Osoby uprawnione: nowoutworzone rodziny zastępcze przyjmujące dziecko pod bezpośrednią opiekę. Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc fakultatywna Wysokość świadczenia: - uzależniona jest od potrzeb przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka - nie może przekroczyć zł Zasady przyznawania i ustalania wysokości świadczenia określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce. - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, - akt urodzenia dziecka, - potwierdzenie zameldowania dziecka, - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada), - numer konta na który przekazywana będzie przyznana pomoc (właścicielem konta musi być osoba ustanowiona rodziną zastępczą), - numer PESEL osoby ustanowionej rodziną zastępczą oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, - potwierdzenie występowania potrzeb określonych we wniosku o udzielenie świadczenia: w sporządzonej przez pracownika Ośrodka Rodzinnej Pieczy zastępczej w Kielcach opinii, podczas wizji lokalnej pracownika Działu opieki i wychowania oraz sporządzonym na tę okoliczność protokole, w przypadku braku powyższej opinii. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna 6) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. - art. 83 ust1 pkt 2 lit. b, art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). Osoby uprawnione: rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka, utworzone na mocy orzeczenia sądu, sprawujące bezpośrednią opiekę nad dzieckiem

6 Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc fakultatywna Wysokość pomocy: - uzależniona jest od potrzeb wynikających z zaistniałego zdarzenia - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, - akt urodzenia dziecka, - potwierdzenie zameldowania dziecka, - potwierdzenie dochodu dziecka decyzja ZUS o wysokości renty rodzinnej, wyrok sądu o zasądzeniu alimentów, zaświadczenie o pobieranym zasiłku pielęgnacyjnym itp. (jeśli posiada), - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada), - numer konta na który przekazywana będzie przyznana pomoc (właścicielem konta musi być osoba ustanowiona rodziną zastępczą), - numer PESEL osoby ustanowionej rodziną zastępczą oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna Pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy Informacje ogólne: - pomoc przysługuje, jeśli umieszczenie w w/w instytucjach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, - udziela jej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania usamodzielnionego wychowanka przed umieszczeniem w w/w placówkach, - w przypadku osób opuszczających dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolnowychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy pomoc przysługuje, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji, - w przypadku osób opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pomoc przysługuje, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do domu osoba ta przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno

7 wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym - pomoc przysługuje osobom, które przebywały w w/w placówkach co najmniej rok, - pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej: samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującej, tj. kwoty 1084 zł. w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 912 zł na osobę, - podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków jest kwota 1647 zł. - warunkiem uzyskania pomocy jest: wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji tego programu opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia i zatwierdzonego przez kierownika Działu Opieki i Wychowania MOPR w Kielcach złożenie wniosku o przyznanie pomocy Formy pomocy: 1) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 1) pomoc pieniężna na usamodzielnienie - art. 88, art.89 i art. 90 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz z późniejszymi zmianami) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 954) Osoby uprawnione: usamodzielnieni wychowankowie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczy, specjalnych ośrodków szkolono wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych Kryteria i warunki udzielenia pomocy: - wysokość pomocy na usamodzielnienie jest uzależniona od okresu pobytu w placówce i może wynosić od 100% do 400% podstawy ( tj. od 1647 zł do 6588 zł)

8 - warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej, zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta będzie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej (w tym podniesienie kwalifikacji), pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej innych niż wydatki, na które przeznaczona jest pomoc na kontynuowanie nauki. - jeśli osoba usamodzielniana kontynuuje naukę pomoc na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. - postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce, - skierowanie do placówki oraz informacja o skreśleniu z listy wychowanków placówki w związku z usamodzielnieniem, - akt urodzenia i potwierdzenie zameldowania przed umieszczeniem w placówce, - indywidualny program usamodzielnienia zatwierdzony przez kierownika Działu Opieki i Wychowania, zawierający zobowiązanie do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz deklarację zawarta, że pomoc zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, - zobowiązanie do rozliczenia 70% kwoty przyznanej pomocy na usamodzielnienie, - zaświadczenia o dochodach osób wspólnie gospodarujących. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna. 2) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - art. 88, art.89 i art. 90 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz z późniejszymi zmianami) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 954) Osoby uprawnione: usamodzielnieni wychowankowie kontynuujący naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej Kryteria i warunki udzielenia pomocy: - wysokość pomocy wynosi miesięcznie 30% podstawy, tj. 494,10 zł, - pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat, - warunkiem przyznania pomocy jest określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki z określeniem terminów realizacji oraz systematyczne uczestnictwo w zajęciach szkolnych i zaliczanie poszczególnych semestrów, - przedkładanie na początku każdego semestru odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki oraz umożliwienie pracownikowi socjalnemu sporządzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, - postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce,

9 - skierowanie do placówki oraz informacja o skreśleniu z listy wychowanków placówki w związku z usamodzielnieniem, - akt urodzenia i potwierdzenie zameldowania przed umieszczeniem w placówce, - indywidualny program usamodzielnienia zawierający plan kontynuowania nauki, zatwierdzony przez kierownika Działu Opieki i Wychowania wraz ze zobowiązaniem do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki z podaną klasą lub semestrem nauki, systemem nauki (dzienny, zaoczny, wieczorowy), planowanym terminem zakończenia nauki, - zaświadczenia o dochodach osób wspólnie gospodarujących. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna na czas trwania roku szkolnego lub akademickiego. Pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną Informacje ogólne: - pomoc przysługuje, jeśli umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, - pomoc przysługuje: osobom przebywającym w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat - w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną, osobom przebywającym w pieczy zastępczej przez okres co najmniej roku - w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczowychowawczą, regionalną placówkę terapeutyczną - warunkiem przyznania pomocy jest wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby, - opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, indywidualnego programu usamodzielnienia i złożenie go do zatwierdzenia przez kierownika Działu Opieki i Wychowania MOPR, - złożenie wniosku o przyznanie pomocy Formy pomocy: 1) pomoc na usamodzielnienie 2) pomoc na kontynuowanie nauki 3) pomoc na zagospodarowanie

10 1) pomoc na usamodzielnienie - art. 140 ust.1 lit b, 141 ust.1, art.143 ust.1, ust.2, art. 144, art.145, art. 149, art. 151 ust.1, art. 153, art.182 ust.1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887 z późn. zmianami), Osoby uprawnione: usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych Kryteria i warunki udzielenia pomocy: - wysokość pomocy na usamodzielnienie jest uzależniona od okresu pobytu w pieczy zastępczej i może wynosić od 1650 zł do 6600 zł. - pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1200 zł - warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia określającego: zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych podjęcie przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia - wniosek o przyznanie pomocy osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej - jeśli osoba usamodzielniana kontynuuje naukę pomoc na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia - postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej - skierowanie do placówki oraz informacja o skreśleniu z listy wychowanków placówki w związku z usamodzielnieniem, - akt urodzenia i potwierdzenie zameldowania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej - indywidualny program usamodzielnienia zatwierdzony przez kierownika Działu Opieki i Wychowania, - zobowiązanie do rozliczenia 70% kwoty przyznanej pomocy na usamodzielnienie, - zaświadczenia o dochodach osób wspólnie gospodarujących. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna. 2) pomoc na kontynuowanie nauki

11 - art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 141 ust. 1, art. 143 ust. 1, 2, art. 145, art. 146, art. 148, art. 151 ust. 1, art. 153, art. 182 ust 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zmianami). Osoby uprawnione: usamodzielnieni wychowankowie kontynuujący naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach (jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia), u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego Kryteria i warunki udzielenia pomocy: - wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie - pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia - warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia określającego: zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych podjęcie przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia - wniosek o przyznanie pomocy osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej - postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej - skierowanie do placówki oraz informacja o skreśleniu z listy wychowanków placówki w związku z usamodzielnieniem, - akt urodzenia i potwierdzenie zameldowania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej - indywidualny program usamodzielnienia zawierający plan kontynuowania nauki, zatwierdzony przez kierownika Działu Opieki i Wychowania, - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki z podaną klasą lub semestrem nauki, systemem nauki (dzienny, zaoczny, wieczorowy), planowanym terminem zakończenia nauki, przedkładane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia 3) pomoc na zagospodarowanie

12 - art. 140 ust.1 pkt 1 lit c, art. 141 ust. 1 pkt. 2, art. 142 ust 1, art. 143 ust.1, 3, art. 144, art. 150 ust.1, art. 151 ust.1, art.182 ust.1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zmianami), Osoby uprawnione: usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych Kryteria i warunki udzielenia pomocy: - wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 1500 zł - w przypadku, gdy osoba usamodzielniana legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności pomoc wypłacana jest w kwocie nie niższej niż 3000 zł - pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł - pomoc wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia - pomoc może być przyznana w formie rzeczowej - wniosek o przyznanie pomocy składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej - postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej - skierowanie do placówki oraz informacja o skreśleniu z listy wychowanków placówki w związku z usamodzielnieniem, - akt urodzenia - zaświadczenia o dochodach osób wspólnie gospodarujących. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna

Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30

Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30 - Dział Opieki i Wychowania 25-554 Kielce, ul. Studzienna 2, pokoje nr 18-20 tel.: 41 331 72 58 lub 41 331 00 13 bezpośrednie, 41 331 25 24 centrala wew. 222 rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wymagane dokumenty wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, orzeczenie

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną stanowią:

Podstawę prawną stanowią: Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

Bardziej szczegółowo

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie Pomoc na usamodzielnienie Pomoc ta, jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA/KI MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS Sporządzony dnia... Celem programu jest życiowe usamodzielnienie Pana/Pani... poprzez uzyskanie wykształcenia, zdobycia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

Inne formy pomocy dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i różnego rodzaju placówek

Inne formy pomocy dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i różnego rodzaju placówek 1. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym 3. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia - Dział Opieki i Wychowania 25-554

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. Dz.U.2005.6.45 2007-11-27 zm. Dz.U.2007.208.1507 1 2008-01-01 zm. Dz.U.2007.208.1507 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2004 w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie,

Bardziej szczegółowo

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z 2007

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Niniejszy poradnik jest adresowany do wychowanków, którzy po uzyskaniu pełnoletności opuścili

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2):

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2): Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczoterapeutyczną od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim . (miejscowość i data) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI 1.Wnioskodawca: (imię i nazwisko). (data i miejsce urodzenia,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA (wypełnia osoba usamodzielniania) I. Dane osoby usamodzielnianej: 1. Imię i nazwisko:... 2. Data i miejsce urodzenia:... 3.PESEL:... 4. Nr telefonu:...

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI.... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI.... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA I. Informacje o wychowanku: 1. Imię i nazwisko:... 2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim (imię i nazwisko) (data urodzenia, stan cywilny) (obecny adres) Mińsk Mazowiecki, dn.... Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim o udzielenie pomocy*: pieniężnej na usamodzielnienie,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

MOPS Koszalin Dział Opieki Zastępczej

MOPS Koszalin Dział Opieki Zastępczej al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin Kierownik: Magdalena Matysek mail: n Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć tel. (94) 3160344 fax. (94)

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA. Część I Informacyjna

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA. Część I Informacyjna INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) Część I Informacyjna wypełnia osoba usamodzielniana I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ PIECZA ZASTĘPCZA Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia: 1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA Z MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS Sporządzony dnia... UZASADNIENIE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU Celem programu jest życiowe usamodzielnienie Pan/Pani...poprzez

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI I. Informacje o wychowanku: 1. Imię i nazwisko:... 2. Data urodzenia:... 3. Miejsce urodzenia... 4. Przed umieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011

Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011 Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 30 września 2011 Warunki otrzymania pomocy Osiągniecie pełnoletności. Opuszczenie rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1.300,00zł miesięcznie, a od dnia 01.01.2017r.- 1.406,00zł.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Data : INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA I. Dane osoby usamodzielnianej. Imię i nazwisko :. Data i miejsce urodzenia :... Numer pesel :... Numer i seria dowodu osobistego :. Adres zamieszkania. Adres

Bardziej szczegółowo

UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 2013-01-03 Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. zmienione zostały zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego

UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego PROJEKT z dnia w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, (oznacza to

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

Procedura zewnętrzna MOPS 29 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Procedura zewnętrzna MOPS 29 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Procedura zewnętrzna MOPS 29 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH RODZINĄ I INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ 1. Załatw sprawę elektronicznie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej:... Data urodzenia:. PESEL: Telefon kontaktowy:. Adres zamieszkania:... Adres zameldowania na pobyt stały:.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego: informacje Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie na podstawie Upoważnienia Burmistrza Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje od 1 maja 2004r. zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Miejski

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. Gdy członkiem

Bardziej szczegółowo

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Jak zostać rodzicem zastępczym? Jak zostać rodzicem zastępczym? AKTY PRAWNE Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku aktach prawnych poczynając od Konwencji o prawach dziecka, a na aktach wykonawczych kończąc.

Bardziej szczegółowo

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO Zasiłek rodzinny przysługuje: obywatelom polskim, cudzoziemcom: a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b. jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej. Niniejszy poradnik jest adresowany do wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej/ rodziny zastępczej Sporządzony dnia: 1. INFORMACJE O WYCHOWANKU 1.1 Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej:... 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby pomagać

Jesteśmy po to, aby pomagać Zasiłek rodzinny Od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia 31 października roku następnego. Do

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: - rodzicom, jednemu z rodziców - opiekunowi prawnemu dziecka - opiekunowi faktycznemu dziecka - osobie uczącej się Osoba

Bardziej szczegółowo

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Lp. Świadczenie/wynagrodzenie Podstawa prawna 1 Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób

Bardziej szczegółowo

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególno ci:

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególno ci: Rodziny zastępcze Co to jest rodzinna piecza zastępcza? Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częciowo opieki rodziców. Umieszczenie dziecka w rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla wychowanków Rodzin Zastępczych (Stan prawny na dzień roku)

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla wychowanków Rodzin Zastępczych (Stan prawny na dzień roku) Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla wychowanków Rodzin Zastępczych (Stan prawny na dzień 01.01.2012 roku) Dzieci które Kochacie Fundacja ARCHON + Myślenice 2012 Wydanie i Redakcja: Dzieci Które Kochacie

Bardziej szczegółowo

Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wzór Nr 1. Zezwolenie starosty na prowadzenie placówki Wzór Nr 2. Zezwolenie wójta na prowadzenie placówki Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wzór Nr 4. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr.

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. Załącznik nr 1 4. Inne dane 4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. 4.2 Dochód utracony z roku...* } wyniósł... zł... gr miesięcznie. 4.3 Dochód uzyskany

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!!

Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!! Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!! Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, Świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy zmienianej

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie Zgodnie z art. 32 oraz art. 76 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., Starosta Limanowski wskazał Powiatowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 1 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz z późn. zm.). Zasiłek pielęgnacyjny Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne 2016-01-25 Świadczenia Rodzinne Wypłata świadczeń rodzinnych: Świadczenia rodzinne przysługują : obywatelom polskim; cudzoziemcom : do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OSOBY UPRAWNIONE: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: 1. matka lub ojciec, 2. opiekun faktyczny dziecka, 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/12 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XII/68/12 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/68/12 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, będąc instytucją polityki społecznej państwa swoje statutowe zadania realizuje w oparciu przede wszystkim o: ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO: - 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; ( 68 zł od 1 listopad 2009 r.) - 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia; ( 91 zł od 1 listopad 2009 r.) -

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Wstęp-------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi sekcji świadczeń oraz administratorowi koordynującemu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi sekcji świadczeń oraz administratorowi koordynującemu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 021.1.34.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 17.04.2013 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów, treści dokumentów w związku z realizacją art. 23 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/12 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/12 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/12 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI.... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI.... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA I. Informacje o wychowanku: 1. Imię i nazwisko:... 2.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE:

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: Od dnia 03.06.2013r. tut. Ośrodek rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do Świadczenia Pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty).

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty). Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty Postępowanie w sprawach przyznania (wymagane dokumenty). i wypłacania świadczeń rodzinnych Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 2015-07-27 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26 Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012r., poz. 1548) wszystkie decyzje przyznające

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA RODZINNE. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA RODZINNE mgr Marta Wasil RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

Bardziej szczegółowo