Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30"

Transkrypt

1 - Dział Opieki i Wychowania Kielce, ul. Studzienna 2, pokoje nr tel.: lub bezpośrednie, centrala wew. 222 rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze wew. 223 usamodzielnienie wychowanków wew. 228 kierownik działu, zastępca kierownika wew. 250 odpłatności rodziców naturalnych dzieci wew. 254 dłużnicy kierownik: Izabela Aniołek zastępca kierownika: Iwona Bielecka Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30 Dział Opieki i Wychowania realizuje pomoc finansową dla: 1) rodzin zastępczych 2) usamodzielnianych wychowanków Pomoc dla rodzin zastępczych Informacje ogólne: - udziela jej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej. - wysokość świadczenia uzależniona od rodzaju rodziny zastępczej w której przebywa dziecko oraz wysokości dochodu dziecka (za dochód dziecka przyjmuje się: otrzymywane alimenty, rentę rodzinną, uposażenie rodzinne). 1 / 21

2 Formy pomocy: 1. Świadczenia obligatoryjne 1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 3) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. 2. Świadczenia fakultatywne 4) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia, 5) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka- jednorazowo, 6) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, 2 / 21

3 1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, - art. 80 ust. 1, art. 87, art.88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). Osoby uprawnione: rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka utworzone na mocy orzeczenia sądu, sprawujące bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc obligatoryjna Wysokość świadczenia 1) na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej 660 zł. miesięcznie, pomniejszone o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie więcej niż 80% w/w kwoty. 2) na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka 1000 zł., miesięcznie, pomniejszone o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie więcej niż 80% w/w kwoty. - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, - akt urodzenia dziecka, - potwierdzenie zameldowania dziecka, - potwierdzenie dochodu dziecka decyzja ZUS o wysokości renty rodzinnej, wyrok sądu o zasądzeniu alimentów, zaświadczenie lub decyzja o pobieranym zasiłku pielęgnacyjnym itp. (jeśli posiada), - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada), - numer konta, na który przekazywana będzie przyznana pomoc (właścicielem konta musi być 3 / 21

4 osoba ustanowiona rodziną zastępczą), - numer PESEL osoby ustanowionej rodziną zastępczą oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna wydana na okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. - art. 81, art. 87, art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). Osoby uprawnione: rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka utworzone na mocy orzeczenia sądu, sprawujące bezpośrednią opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc obligatoryjna Wysokość dodatku na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zł miesięcznie - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka 4 / 21

5 Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna wydana na okres trwania orzeczenia. 3) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. - art. 85, art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). Osoby uprawnione: zawodowe rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc obligatoryjna dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce. - kserokopia dowodu osobistego, - oświadczenie o nie pozbawieniu, ograniczeniu czy też zawieszeniu władzy rodzicielskiej, - oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, - zaświadczenie z Sądu o niekaralności, 5 / 21

6 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, - świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka wydane przez podmiot prowadzący szkolenie, - zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające: ukończenie szkolenia, spełnianie warunków umożliwiających pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. 4) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia - raz w roku. - art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). Osoby uprawnione: rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku od 6 do 18 roku życia, planujący wypoczynek dziecka poza miejscem zamieszkania. Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc fakultatywna Maksymalna wysokość dofinansowania do wypoczynku może wynosić : 6 / 21

7 - w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych- 500 zł, - w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych niezawodowych zł, - w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domach dziecka - w kwotach określonych w umowie. Zasady przyznawania oraz ustalania wysokości świadczenia określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce. - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej - akt urodzenia dziecka - potwierdzenie zameldowania dziecka - numer PESEL osoby ustanowionej rodziną zastępczą oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przedłożenie dokumentu potwierdzającego wyjazd dziecka, w okresie ferii zimowych lub wakacji, poza miejsce zamieszkania (np. rezerwacja zimowiska, obozu, kolonii, wczasów, pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, itp.) z określonym przewidywanym kosztem pobytu tego dziecka, - numer konta na który przekazywana będzie przyznana pomoc (właścicielem konta musi być 7 / 21

8 osoba ustanowiona rodziną zastępczą) Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna 5) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). Osoby uprawnione: nowoutworzone rodziny zastępcze przyjmujące dziecko pod bezpośrednią opiekę. Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc fakultatywna Wysokość świadczenia: - uzależniona jest od potrzeb przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka - nie może przekroczyć zł Zasady przyznawania i ustalania wysokości świadczenia określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce. 8 / 21

9 - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, - akt urodzenia dziecka, - potwierdzenie zameldowania dziecka, - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada), - numer konta na który przekazywana będzie przyznana pomoc (właścicielem konta musi być osoba ustanowiona rodziną zastępczą), - numer PESEL osoby ustanowionej rodziną zastępczą oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, - potwierdzenie występowania potrzeb określonych we wniosku o udzielenie świadczenia: - w sporządzonej przez pracownika Ośrodka Rodzinnej Pieczy zastępczej w Kielcach opinii, - podczas wizji lokalnej pracownika Działu opieki i wychowania oraz sporządzonym na tę okoliczność protokole, w przypadku braku powyższej opinii. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna 6) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. - art. 83 ust1 pkt 2 lit. b, art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm). 9 / 21

10 Osoby uprawnione: rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka, utworzone na mocy orzeczenia sądu, sprawujące bezpośrednią opiekę nad dzieckiem Kryteria i warunki udzielenia pomocy: pomoc fakultatywna Wysokość pomocy: - uzależniona jest od potrzeb wynikających z zaistniałego zdarzenia - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, - akt urodzenia dziecka, - potwierdzenie zameldowania dziecka, - potwierdzenie dochodu dziecka decyzja ZUS o wysokości renty rodzinnej, wyrok sądu o zasądzeniu alimentów, zaświadczenie o pobieranym zasiłku pielęgnacyjnym itp. (jeśli posiada), - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada), - numer konta na który przekazywana będzie przyznana pomoc (właścicielem konta musi być osoba ustanowiona rodziną zastępczą), - numer PESEL osoby ustanowionej rodziną zastępczą oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna 10 / 21

11 Pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i 11 / 21

12 młodzieżowy ośrodek wychowawczy Informacje ogólne: - pomoc przysługuje, jeśli umieszczenie w w/w instytucjach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, - udziela jej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania usamodzielnionego wychowanka przed umieszczeniem w w/w placówkach, - w przypadku osób opuszczających dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy pomoc przysługuje, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji, - w przypadku osób opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pomoc przysługuje, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do domu osoba ta przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym - pomoc przysługuje osobom, które przebywały w w/w placówkach co najmniej rok, - pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej: samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującej, tj. kwoty 1084 zł. w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 912 zł na osobę, - podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków jest kwota 1647 zł. - warunkiem uzyskania pomocy jest: - wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna 12 / 21

13 usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby - złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji tego programu opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia i zatwierdzonego przez kierownika Działu Opieki i Wychowania MOPR w Kielcach - złożenie wniosku o przyznanie pomocy Formy pomocy: 1) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 1) pomoc pieniężna na usamodzielnienie - art. 88, art.89 i art. 90 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz z późniejszymi zmianami) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 954) Osoby uprawnione: usamodzielnieni wychowankowie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczy, specjalnych ośrodków szkolono wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych Kryteria i warunki udzielenia pomocy: - wysokość pomocy na usamodzielnienie jest uzależniona od okresu pobytu w placówce i może wynosić od 100% do 400% podstawy ( tj. od 1647 zł do 6588 zł) - warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej, zawarta w 13 / 21

14 indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta będzie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej (w tym podniesienie kwalifikacji), pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej innych niż wydatki, na które przeznaczona jest pomoc na kontynuowanie nauki. - jeśli osoba usamodzielniana kontynuuje naukę pomoc na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. - postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce, - skierowanie do placówki oraz informacja o skreśleniu z listy wychowanków placówki w związku z usamodzielnieniem, - akt urodzenia i potwierdzenie zameldowania przed umieszczeniem w placówce, - indywidualny program usamodzielnienia zatwierdzony przez kierownika Działu Opieki i Wychowania, zawierający zobowiązanie do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz deklarację zawarta, że pomoc zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, - zobowiązanie do rozliczenia 70% kwoty przyznanej pomocy na usamodzielnienie, - zaświadczenia o dochodach osób wspólnie gospodarujących. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna. 2) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - art. 88, art.89 i art. 90 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz z późniejszymi zmianami) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 954) Osoby uprawnione: usamodzielnieni wychowankowie kontynuujący naukę w gimnazjum, 14 / 21

15 szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej Kryteria i warunki udzielenia pomocy: - wysokość pomocy wynosi miesięcznie 30% podstawy, tj. 494,10 zł, - pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat, - warunkiem przyznania pomocy jest określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki z określeniem terminów realizacji oraz systematyczne uczestnictwo w zajęciach szkolnych i zaliczanie poszczególnych semestrów, - przedkładanie na początku każdego semestru odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki oraz umożliwienie pracownikowi socjalnemu sporządzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, - postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce, - skierowanie do placówki oraz informacja o skreśleniu z listy wychowanków placówki w związku z usamodzielnieniem, - akt urodzenia i potwierdzenie zameldowania przed umieszczeniem w placówce, - indywidualny program usamodzielnienia zawierający plan kontynuowania nauki, zatwierdzony przez kierownika Działu Opieki i Wychowania wraz ze zobowiązaniem do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki z podaną klasą lub semestrem nauki, systemem nauki (dzienny, zaoczny, wieczorowy), planowanym terminem zakończenia nauki, - zaświadczenia o dochodach osób wspólnie gospodarujących. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna na czas trwania roku szkolnego lub akademickiego. Pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą lub regionalną 15 / 21

16 placówkę opiekuńczo - terapeutyczną Informacje ogólne: - pomoc przysługuje, jeśli umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, - pomoc przysługuje: - osobom przebywającym w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat - w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną, - osobom przebywającym w pieczy zastępczej przez okres co najmniej roku - w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę terapeutyczną - warunkiem przyznania pomocy jest wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby, - opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, indywidualnego programu usamodzielnienia i złożenie go do zatwierdzenia przez kierownika Działu Opieki i Wychowania MOPR, - złożenie wniosku o przyznanie pomocy 16 / 21

17 Formy pomocy: 1) pomoc na usamodzielnienie 2) pomoc na kontynuowanie nauki 3) pomoc na zagospodarowanie 1) pomoc na usamodzielnienie - art. 140 ust.1 lit b, 141 ust.1, art.143 ust.1, ust.2, art. 144, art.145, art. 149, art. 151 ust.1, art. 153, art.182 ust.1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887 z późn. zmianami), Osoby uprawnione: usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych Kryteria i warunki udzielenia pomocy: - wysokość pomocy na usamodzielnienie jest uzależniona od okresu pobytu w pieczy zastępczej i może wynosić od 1650 zł do 6600 zł. - pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1200 zł - warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu 17 / 21

18 usamodzielnienia określającego: - zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia - sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych - pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - podjęcie przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia - wniosek o przyznanie pomocy osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej - jeśli osoba usamodzielniana kontynuuje naukę pomoc na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia - postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej - skierowanie do placówki oraz informacja o skreśleniu z listy wychowanków placówki w związku z usamodzielnieniem, - akt urodzenia i potwierdzenie zameldowania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej - indywidualny program usamodzielnienia zatwierdzony przez kierownika Działu Opieki i Wychowania, - zobowiązanie do rozliczenia 70% kwoty przyznanej pomocy na usamodzielnienie, - zaświadczenia o dochodach osób wspólnie gospodarujących. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna. 2) pomoc na kontynuowanie nauki 18 / 21

19 - art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 141 ust. 1, art. 143 ust. 1, 2, art. 145, art. 146, art. 148, art. 151 ust. 1, art. 153, art. 182 ust 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zmianami). Osoby uprawnione: usamodzielnieni wychowankowie kontynuujący naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach (jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia), u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego Kryteria i warunki udzielenia pomocy: - wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie - pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia - warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia określającego: - zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia - sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych - pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - podjęcie przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia - wniosek o przyznanie pomocy osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej - postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej - skierowanie do placówki oraz informacja o skreśleniu z listy wychowanków placówki w 19 / 21

20 związku z usamodzielnieniem, - akt urodzenia i potwierdzenie zameldowania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej - indywidualny program usamodzielnienia zawierający plan kontynuowania nauki, zatwierdzony przez kierownika Działu Opieki i Wychowania, - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki z podaną klasą lub semestrem nauki, systemem nauki (dzienny, zaoczny, wieczorowy), planowanym terminem zakończenia nauki, przedkładane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia 3) pomoc na zagospodarowanie - art. 140 ust.1 pkt 1 lit c, art. 141 ust. 1 pkt. 2, art. 142 ust 1, art. 143 ust.1, 3, art. 144, art. 150 ust.1, art. 151 ust.1, art.182 ust.1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zmianami), Osoby uprawnione: usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych 20 / 21

21 Kryteria i warunki udzielenia pomocy: - wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 1500 zł - w przypadku, gdy osoba usamodzielniana legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności pomoc wypłacana jest w kwocie nie niższej niż 3000 zł - pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł - pomoc wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia - pomoc może być przyznana w formie rzeczowej - wniosek o przyznanie pomocy składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej - postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej - skierowanie do placówki oraz informacja o skreśleniu z listy wychowanków placówki w związku z usamodzielnieniem, - akt urodzenia - zaświadczenia o dochodach osób wspólnie gospodarujących. Tryb załatwienia sprawy: decyzja administracyjna 21 / 21

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, Kierownik: Dorota Ławniczak Dział Opieki i Wychowania mieści się w budynku MOPR w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, pokoje 18-20; telefony: (041) 331-72-58 lub (041) 331-00-13 bezpośrednie, (041) 331-25-24

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną stanowią:

Podstawę prawną stanowią: Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z 2007

Bardziej szczegółowo

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2):

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2): Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczoterapeutyczną od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ PIECZA ZASTĘPCZA Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia: 1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie Zgodnie z art. 32 oraz art. 76 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., Starosta Limanowski wskazał Powiatowe

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Jak zostać rodzicem zastępczym? Jak zostać rodzicem zastępczym? AKTY PRAWNE Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku aktach prawnych poczynając od Konwencji o prawach dziecka, a na aktach wykonawczych kończąc.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011

Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011 Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 30 września 2011 Warunki otrzymania pomocy Osiągniecie pełnoletności. Opuszczenie rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Wstęp-------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, będąc instytucją polityki społecznej państwa swoje statutowe zadania realizuje w oparciu przede wszystkim o: ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI I. Informacje o wychowanku: 1. Imię i nazwisko:... 2. Data urodzenia:... 3. Miejsce urodzenia... 4. Przed umieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2008/2009 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Stan prawny na dzień 6 lipca 2007 r. Zasiłek rodzinny Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OSOBY UPRAWNIONE: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: 1. matka lub ojciec, 2. opiekun faktyczny dziecka, 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie

Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie w art. 2 pkt 2 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej:... Data urodzenia:. PESEL: Telefon kontaktowy:. Adres zamieszkania:... Adres zameldowania na pobyt stały:.

Bardziej szczegółowo

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: 1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się matki,ojca,opiekuna

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW POWW WIĘCBORK

USAMODZIELNIANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW POWW WIĘCBORK USAMODZIELNIANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW POWW WIĘCBORK WSTĘP Więcbork 2009r Niniejszy poradnik jest adresowany do wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej wielofunkcyjnej w Więcborku, którzy niedługo

Bardziej szczegółowo

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Lp. Świadczenie/wynagrodzenie Podstawa prawna 1 Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Proces usamodzielniania. wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Proces usamodzielniania. wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Proces usamodzielniania wychowanków w placówek wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej CZYM JEST USAMODZIELNIENIE? To proces, który rozpoczyna się już z chwilą przyjęcia małoletniego do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I 1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ 1. Imię 2. Nazwisko 3.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.:

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.: W przypadku wystąpienia: 1. zmian w liczbie członków rodziny, 2. uzyskania dochodu, czyli: zakończenia urlopu wychowawczego, uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 18 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Wybrane definicje z ustawy o świadczeniach rodzinnych ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r oświadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami); - rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZMIANY DO USTAWY Z DNIA 09.06.2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTEPCZEJ

PROPONOWANE ZMIANY DO USTAWY Z DNIA 09.06.2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTEPCZEJ PROPONOWANE ZMIANY DO USTAWY Z DNIA 09.06.2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTEPCZEJ Art. 7a Brak zapisu w ustawie Art. 7a Sądy, organy i jednostki organizacyjne są zobowiązane niezwłocznie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr... z dnia... POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2015-2017 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Charakterystyka i analiza

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec - WAŻNE

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec - WAŻNE Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec - WAŻNE Informujemy, że wnioski do zasiłków rodzinnych na okres 2012/2013 są wydawane i przyjmowane w

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: (z1) Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są zobowiązane załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny następującą dokumentację, tj. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU 1. UMIESZCZANIE OSÓB W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ. Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j.- Dz. U.2013.182.); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 278/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie wraz z zestawieniem potrzeb

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 3 tel. 0-74 865-83-65 FORMA PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ: KONTO BANKOWE KASA TUT. OPS WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne) (adres) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się 1. Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 93 Wersja I KARTA STANOWISKOWA w sprawie: ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1. Od czego mam zacząć? Należy w Biurze Obsługi

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenie pielęgnacyjne. 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy.

1. Świadczenie pielęgnacyjne. 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku informuje, że w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 7 grudnia 2012r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Osobami uprawnionymi do pobierania zasiłku rodzinnego są: rodzice dziecka, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się.

Osobami uprawnionymi do pobierania zasiłku rodzinnego są: rodzice dziecka, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się. ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Informator dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Informator dla rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Informator dla rodzin zastępczych SPIS TREŚCI: Regulacje prawne dotyczące rodzicielstwa zastępczego... Prawa rodzica zastępczego: bieżąca piecza nad dzieckiem, czyli co

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 3908 UCHWAŁA Nr XXII/116/2012 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko)

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko) Załącznik nr 5 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

1... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) 2... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy)

1... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) 2... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Forma płatności: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Skibińskiego 1 tel. 262-25-28; 262-31-63 fax 261-36-94 KASA BANK WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Adres: ul. Ozimska 19 45-057 Opole www.mcs.opole.pl 1 R WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Morcinka 18, 43-430 Skoczów, tel. 33 8533452, 33 8580083 Załącznik nr 1 Stan prawny od: 4

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne Urząd Gminy Jakubów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-64, fax 25 757-91-64 www.gops.jakubow.pl mail: gopsjakubow@list.pl Karta usług Nr GOPS.2/2015 Świadczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (przepis wchodzi w życie od dnia 01.01.2015r.),

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (przepis wchodzi w życie od dnia 01.01.2015r.), SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY OSOBY UPRAWNIONE: Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny czyli pokrewieństwo

Bardziej szczegółowo

Druk nr 724 Warszawa, 6 września 2012 r.

Druk nr 724 Warszawa, 6 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-72-12 Druk nr 724 Warszawa, 6 września 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w J A W O R Z N I E 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b woj. śląskie Miejski Ośrodek Pomo cy Społecznej wpłynęło dnia.......... nr sprawy PS.DSR.8250....... /... 20. Część

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM STWÓRZ DOM DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICIELSKIEJ

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM STWÓRZ DOM DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICIELSKIEJ ROK 2009 ROKIEM RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia (Albert Einstein) ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM STWÓRZ DOM DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICIELSKIEJ Wiele dzieci

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NOWO UTWORZONEGO ODDZIAŁU W PRZEDSZKOLU NR 351, PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ W DZIELNICY URSYNÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NOWO UTWORZONEGO ODDZIAŁU W PRZEDSZKOLU NR 351, PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ W DZIELNICY URSYNÓW ... Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość (pieczęć przedszkola) Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NOWO UTWORZONEGO ODDZIAŁU W PRZEDSZKOLU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w J A W O R Z N I E 4-600 Jaworzno, ul. Północna 9b woj. śląskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęło dnia.......... nr sprawy DSR.5......0.../........... (podpis

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY POWIATU RYBNICKIEGO z dnia.. r.

UCHWAŁA NR RADY POWIATU RYBNICKIEGO z dnia.. r. UCHWAŁA NR RADY POWIATU RYBNICKIEGO z dnia.. r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I. Imię 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) : Nazwisko Numer PESEL 3) Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy, PESEL, w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor nazwa szkoły )

(imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy, PESEL, w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor nazwa szkoły ) Załącznik do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk Suwałki, dnia... Numer wniosku... Do Prezydenta Miasta Suwałk W N I O S

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne.

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne. Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim; 2. cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziecko w rodzinie dziecko poza rodziną

Dziecko w rodzinie dziecko poza rodziną Dziecko w rodzinie dziecko poza rodziną Merytoryczne Omówienie ustawy z dnia 9 CZERWCA 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Co zawiera projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Adres: ul. Ozimska 19 45-057 Opole www.mcs.opole.pl Załącznik nr 17 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

Dane o uczniu. Nazwisko.. Imię/imiona/. PESEL.. Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki.. Data i miejsce urodzenia dziecka.. Adres zamieszkania..

Dane o uczniu. Nazwisko.. Imię/imiona/. PESEL.. Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki.. Data i miejsce urodzenia dziecka.. Adres zamieszkania.. .. (Nazwisko i imię wnioskodawcy ) miejscowość data.. adres Telefon. WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015. WYPRAWKA SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: Część I WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię i nazwisko osoby ubiegającej się.. nr PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, będąc instytucją polityki społecznej państwa swoje statutowe zadania realizuje w oparciu przede wszystkim o: ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj pomocy Kryteria Wymagane dokumenty

Rodzaj pomocy Kryteria Wymagane dokumenty Pomoc społeczna POMOC SPOŁECZNA Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/207/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/207/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 8 września 2015 r. UCHWAŁA NR XI/207/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo