INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA"

Transkrypt

1 INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego ośrodka socjoterapii/ młodzieżowego ośrodka wychowawczego Sporządzony dnia: 1. INFORMACJE O WYCHOWANKU 1.1 Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej: Data urodzenia: PESEL: Telefon kontaktowy:. 1.5 Adres zamieszkania: Adres zameldowania na pobyt stały: Adres zameldowania na pobyt czasowy: Adres zamieszkania przed umieszczeniem w zastępczej formie opieki: Adres Postanowienie Sądu, na podstawie którego nastąpiło umieszczenie w placówce/rodzinie zastępczej: Okres przebywania we wszystkich placówkach/ rodzinach zastępczych: 2. INFORMACJE O OPIEKUNIE USAMODZIELNIENIA 2.1 Imię i nazwisko opiekuna : Telefon kontaktowy:. 2.3 Adres zamieszkania: Adres do korespondencji: Adres . 1

2 3. PODSTAWA PRAWNA 3.1 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej: zgodnie z art. 88 ust. 1 Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej "osobą usamodzielnianą", zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą: 1) pieniężną na usamodzielnienie; 2) pieniężną na kontynuację nauki; 3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; 4) w uzyskaniu zatrudnienia; 5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej. zgodnie z art. 88 ust. 6 Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu, opracowanego wspólnie z opiekunem, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. 3.1 Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie: zgodnie z 2 ust. 1 Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy na kontynuację nauki, przez starostę właściwego do przyznania tej pomocy jest: 1. wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna, oraz przedstawienie pisemnej zgody; 2. złożenie indywidualnego planu ; 3. złożenie wniosku o przyznanie pomocy. 4. UZASADNIENIE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU Celem programu jest życiowe usamodzielnienie Pani/Pana. poprzez uzyskanie wykształcenia i zdobycie zawodu, zgodnie z możliwościami i aspiracjami wychowanka oraz stabilizacji sytuacji mieszkaniowej. 5. PROGRAM USAMODZIELNIENIA OKREŚLA SPOSÓB I FORMY DZIAŁANIA 5.1 Współdziałanie i wspieranie osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem, poprzez:.. 2

3 5.2 Uzyskanie wykształcenia zgodnego z możliwościami, aspiracjami osoby usamodzielnianej, poprzez: Uzyskanie kwalifikacji zawodowych, poprzez: Uzyskanie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez: Uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, poprzez: Podjęcie zatrudnienia, poprzez:

4 5.7 Pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń, poprzez: Po usamodzielnieniu wychowankowi przysługuje pomoc na kontynuację nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie, jeśli przebywał w domu pomocy społecznej, domu samotnej matki, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres co najmniej 1 rok. Pomoc na kontynuację nauki wynosi 30% podstawy* miesięcznie. Pomoc ta zostanie przyznana przez PCPR/MOPR w. w momencie, gdy wychowanek podejmie decyzję o usamodzielnieniu się i nie przekroczy 200% kwoty kryterium dochodowego* *. Pomoc pieniężna na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy*. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie ustala się w zależności od pobytu w: - domu dla matek z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży: 400% podstawy* gdy przebywał bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym; - domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (przysługuje gdy osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji): 400% podstawy* gdy przebywał powyżej 3 lat; 200% podstawy* gdy przebywał powyżej 2 lat do 3 lat; 100% podstawy* gdy przebywał powyżej 1 roku do 2 lat; - schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym: 300% podstawy* gdy przebywał powyżej 3 lat; 200% podstawy* gdy przebywał powyżej 2 lat do 3 lat; 100% podstawy* gdy przebywał powyżej 1 roku do 2 lat. Pomoc zostanie wypłacona przez PCPR/MOPR w.., który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pierwszej formie opieki zastępczej. W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych wypadkach można wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki. Wychowanek nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego* *. Ponadto usamodzielniany może korzystać w miarę zgłaszanych potrzeb z poradnictwa psychologicznego i prawnego świadczonego przez pracownika socjalnego lub innych specjalistów, do których zostanie skierowana po poradę. Usamodzielnianemu udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym w mieszkaniu chronionym * zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z późn. zm.) - podstawa wynosi 1647 zł * * zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z późn. zm.) - kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem wyniku badań programu interwencji socjalnej 4

5 6. PROGRAM USAMODZIELNIENIA W ramach programu ustalono, że współpraca wychowanka, opiekuna i pracownika PCPR/MOPR w oparciu o zasady zawarte w programie będzie, dotyczyła realizacji następujących zadań i działań: 6.1 Pracownik PCPR/MOPR zobowiązuje się do: Data realizacji: Udzielania poradnictwa i kierowanie do instytucji, świadczących taką pomoc cały okres jak: poradnictwo psychologiczne, prawne i pedagogiczne Pomocy w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych wspieranie w celu cały okres wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej. 6.2 Opiekun zobowiązuje się do: Data realizacji: Stałej pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych cały okres usamodzielnianego, wsparcia przy wypełnianiu dokumentów urzędowych oraz pisemne akceptowanie wniosków wychowanka Utrzymywania stałego kontaktu z wychowankiem; kontrolowanie, czy prawidłowo wywiązuje się z ustaleń zawartych z indywidualnym programie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szkolnej. Informowania pracownika PCPR/MOPR o ważnych zmianach w sytuacji socjalno-bytowej wychowanka mających wpływ na otrzymywaną pomoc przez wychowanka. cały okres cały okres 6.3 Wychowanek zobowiązuje się do: Data realizacji:

6 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 7.1 Wychowanek oświadcza, że zgodnie z art. 109 ustawy o pomocy społecznej z dnia r. został poinformowany, że: osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże 7.2 Niniejszy program będzie poddany stałemu monitoringowi. 7.3 Określone w wyniku dalszej współpracy zadania dla każdej ze stron zostaną przedstawione na piśmie w formie aneksu do niniejszego programu. 7.4 Przewidywany czas na osiągnięcie zamierzonego celu określonego w niniejszym programie trwa od... do 25 roku życia, tj. do POZOSTAŁE 8.1 Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy: 6

7 istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana; osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletniości opuściła samowolnie pieczę zastępczą; osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia; stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika; osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla sie od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia; osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 8.2 Wychowanek zobowiązuje się do realizacji poszczególnych postanowień programu. Podejmując się współpracy w oparciu o niniejszy program jest świadomy konsekwencji w zakresie ograniczenia lub pozbawienia go pomocy w formie świadczeń finansowych. 8.3 Program został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. data i podpis wychowanka. data i podpis opiekuna.. data i podpis pracownika PCPR/MOPR. data i podpis Dyrektora PCPR/MOPR 7

Proces usamodzielniania. wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Proces usamodzielniania. wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Proces usamodzielniania wychowanków w placówek wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej CZYM JEST USAMODZIELNIENIE? To proces, który rozpoczyna się już z chwilą przyjęcia małoletniego do

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Zasady udzielania pomocy integracyjnej dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą reguluje rozdział

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Jak zostać rodzicem zastępczym? RODZINA DOM BUDOWANY MIŁOŚCIĄ Jak zostać rodzicem zastępczym? (informacje ze strony internetowej www.fundacjapolsat.org.pl) Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym poszukaj w swojej miejscowości lub w

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo