Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r."

Transkrypt

1 Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Giełdy: - 12/1030/2004 z dnia 17 marca 2004 roku, - 14/1032/2004 z dnia 17 marca 2004 roku, - 18/1036/2004 z dnia 17 marca 2004 roku.

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Giełdy określa zasady obrotu na urzędowym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanym dalej rynkiem podstawowym. 2. Przedmiotem obrotu na rynku podstawowym mogą być wyłącznie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego. 2 Ilekroć w przepisach Regulaminu Giełdy mowa jest o: 1) Regulaminie Giełdy rozumie się przez to niniejszy regulamin 2) Ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz.U. Nr 49 poz. 447 z późn. zm.) 3) KPWiG rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, 4) Krajowym Depozycie rozumie się przez to spółkę akcyjną Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, 5) Giełdzie rozumie się przez to spółkę akcyjną Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 6) giełdzie rozumie się przez to giełdę papierów wartościowych prowadzoną przez Giełdę, 7) Rozporządzeniu rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach (Dz.U Nr 86, poz. 939 z późn. zm.), 8) papierach wartościowych rozumie się przez to papiery wartościowe określone w art. 3 Ustawy, 9) instrumentach pochodnych rozumie się przez to prawa pochodne oraz prawa majątkowe określone w art. 3 ust. 3-4 Ustawy, 10) dniach sesyjnych rozumie się przez to dni, w których odbywa się sesja giełdowa, 11) transakcji giełdowej rozumie się przez to zawartą na giełdzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Giełdy umowę zobowiązującą do przeniesienia własności dopuszczonych do obrotu giełdowego papierów wartościowych, 12) zleceniu maklerskim rozumie się przez to ofertę kupna lub sprzedaży notowanych na giełdzie papierów wartościowych. ROZDZIAŁ II WARUNKI I TRYB DOPUSZCZANIA DO OBROTU GIEŁDOWEGO 3 1. Dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być papiery wartościowe, które spełniają warunki dopuszczenia do obrotu na rynku urzędowym określone w Rozporządzeniu. 2. Dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być inne niż wymienione w Rozporządzeniu papiery wartościowe jeżeli spełniają warunki określone w Regulaminie Giełdy. 4 W przypadku dopuszczenia do obrotu giełdowego innych niż akcje papierów wartościowych Zarząd Giełdy może określić szczegółowe warunki ich wprowadzenia i obrotu Rada Giełdy upoważnia Zarząd Giełdy do podejmowania uchwał w sprawie dopuszczania papierów wartościowych do obrotu giełdowego. 2. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego wymaga uchwały Zarządu Giełdy, chyba że papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu giełdowego na mocy niniejszego Regulaminu. 1

3 6 Wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego składa ich emitent. 7 Zarząd Giełdy określa szczegółowe warunki jakim powinien odpowiadać wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek Zarząd Giełdy obowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego papierów wartościowych w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. 2. Zarząd Giełdy przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 zobowiązany jest zapewnić uczestnikom postępowania, w szczególności emitentowi, możliwość wypowiedzenia się co do sprawy Informacja o złożonym wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego, podawana jest do wiadomości uczestników obrotu. 2. Do wiadomości uczestników obrotu podawane są również informacje przedstawione przez emitenta w zakresie określonym przez Zarząd Giełdy. 10 Rozpoznając wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy bierze pod uwagę: 1) sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta, 2) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, 3) doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta, 4) warunki, na jakich emitowane były papiery wartościowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa w 34, 5) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 11 Uchwała Zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego traci moc, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych papierów wartościowych. 12 Prawa poboru z akcji dopuszczonych do publicznego obrotu spółki, której akcje co najmniej jednej emisji notowane są na giełdzie są dopuszczone do obrotu giełdowego od dnia następującego po dniu prawa poboru, a w przypadku akcji wprowadzanych do obrotu publicznego w trybie art. 63 ust. 1 Ustawy, nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu przez KPWiG wobec tego wprowadzenia. 13 Prawa do nowych akcji spółek, których akcje są przedmiotem obrotu giełdowego, są dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania przez Giełdę od spółki zawiadomienia o dokonanym przydziale akcji, o ile skutkiem przekształcenia praw do akcji w nowe akcje będą akcje tego samego rodzaju co już notowane na giełdzie, a prawa do nowych akcji zostały dopuszczone do publicznego obrotu chyba, że Zarząd Giełdy uzna, że warunki emisji naruszyły zasady publicznego charakteru obrotu giełdowego ustalone we wspólnych stanowiskach Rady i Zarządu Giełdy oraz w przepisach obowiązujących na giełdzie. 14 Zarząd Giełdy może dopuścić do obrotu giełdowego prawa do nowych akcji spółki, której akcje nie są notowane na giełdzie, o ile prawa te zostały dopuszczone do publicznego obrotu i uzna, że obrót tymi 2

4 prawami może osiągnąć wielkość zapewniającą odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, interes uczestników obrotu nie będzie zagrożony a w chwili podejmowania decyzji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego praw do nowych akcji brak jest podstaw do stwierdzenia, że warunki Regulaminu Giełdy dotyczące dopuszczenia akcji pochodzących z przekształcenia praw do akcji nie będą spełnione. 15 Do obrotu giełdowego mogą być dopuszczone: 1) hipoteczne listy zastawne, 2) publiczne listy zastawne, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 99. poz. 919 z późn. zm.), emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela. 16 Listy zastawne, o których mowa w 15 mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego o ile: 1) są dopuszczone do publicznego obrotu, 2) ich zbywalność jest nieograniczona, 3) przewidywane rozproszenie własności listów zastawnych zapewni odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, 4) wartość nominalna listów zastawnych, które mają być dopuszczone wynosi co najmniej 4 miliony złotych, 5) wniosek o dopuszczenie listów zastawnych obejmuje wszystkie listy zastawne tego samego rodzaju (reprezentujące takie same prawa i obowiązki), 6) zostały udostępnione informacje wymagane przepisami obowiązującymi na giełdzie, które pozwolą inwestorom na ocenę aktywów banku hipotecznego i źródeł ich finansowania, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju, strat i zysków, a także praw związanych z listami zastawnymi mającymi być przedmiotem obrotu giełdowego. 17 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, zamknięte specjalistyczne i mieszane mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego o ile: 1) są dopuszczone do publicznego obrotu, 2) ich zbywalność jest nieograniczona, 3) przewidywane rozproszenie własności certyfikatów inwestycyjnych zapewni odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, 4) wartość certyfikatów inwestycyjnych, które mają być dopuszczone wynosi co najmniej 4 miliony złotych, 5) wnioskiem o dopuszczenie zostały objęte wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne, 6) zostały udostępnione informacje wymagane przepisami obowiązującymi na giełdzie, które pozwolą inwestorom na ocenę aktywów emitenta i źródeł ich finansowania, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju, strat i zysków, a także praw związanych z certyfikatami inwestycyjnymi mającymi być przedmiotem obrotu giełdowego Z zastrzeżeniem treści ust. 2 i 3, akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, jeżeli we wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego emitent złoży oświadczenie, że: 1) są one dopuszczone do publicznego obrotu, 2) ich zbywalność jest nieograniczona, 3) zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego. Złożenie oświadczenia wywołuje takie same skutki, jak podjęcie przez Zarząd Giełdy uchwały o dopuszczeniu do obrotu giełdowego. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia emitenta w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) ze stanem faktycznym, Zarząd Giełdy jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie emitenta. 3. Dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uchyla skutki prawne oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 3

5 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy wniosek dotyczy akcji imiennych, pod warunkiem zamiany tych akcji na akcje na okaziciela przed dniem ich pierwszego notowania Z zastrzeżeniem treści ust. 2 i 3, akcje nowej spółki powstałej w wyniku połączenia spółek, których akcje są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego jeżeli we wniosku o wprowadzenie emitent złoży oświadczenie, że: 1) są one dopuszczone do publicznego obrotu, 2) ich zbywalność nie jest ograniczona, 3) zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego. Złożenie oświadczenia wywołuje takie same skutki, jak podjęcie przez Zarząd Giełdy uchwały o dopuszczeniu do obrotu giełdowego. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia emitenta w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) ze stanem faktycznym, Zarząd Giełdy jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie o tym emitenta. 3. Dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uchyla skutki prawne oświadczenia, o którym mowa w ust Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy nowa spółka powstaje w wyniku połączenia spółek, jeżeli akcje co najmniej jednej z nich są notowane na giełdzie, o ile Zarząd Giełdy w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o wprowadzenie nie wyrazi sprzeciwu Z zastrzeżeniem treści ust. 2 i 3, inne niż akcje papiery wartościowe (z wyłączeniem kwitów depozytowych) emitenta, którego akcje są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego jeżeli we wniosku o wprowadzenie emitent złoży oświadczenie, że: 1) papiery te są dopuszczone do publicznego obrotu, 2) zbywalność tych papierów nie jest ograniczona. Złożenie oświadczenia wywołuje takie same skutki, jak podjęcie przez Zarząd Giełdy uchwały o dopuszczeniu do obrotu giełdowego. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia emitenta w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1) i 2) ze stanem faktycznym bądź uznania, że obrót tymi papierami nie zapewni odpowiedniej płynności lub prawidłowego przebiegu transakcji giełdowych lub, że zagraża on interesowi i bezpieczeństwu uczestników obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie o tym emitenta. 3. Dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uchyla skutki prawne oświadczenia, o którym mowa w ust Zarząd Giełdy może określić szczegółowe warunki wprowadzenia i obrotu papierów wartościowych, o których mowa w ust Odmawiając dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję. 2. W przypadku odmowy dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy bezzwłocznie przekazuje emitentowi odpis uchwały z uzasadnieniem. W terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały emitent może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Radę Giełdy. 3. Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 4 tygodni od dnia jego złożenia. 4. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych papierów wartościowych złożony przed upływem 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały, o której mowa w ust. 1, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej, podlega zwrotowi. 22 Spółka, której akcje są już dopuszczone do obrotu giełdowego jest zobowiązana złożyć wniosek o wprowadzenie do obrotu na giełdzie akcji tego samego rodzaju w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia subskrypcji akcji nowej emisji lub od dnia, w którym ustało ograniczenie zbywalności tych akcji. 23 4

6 Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie Giełdę o zamierzeniach związanych z emitowaniem papierów wartościowych i wykonywaniem praw z papierów wartościowych już notowanych, jak również o podjętych w tych przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać z Giełdą te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych Obowiązek określony w 23 nie dotyczy Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także m.st. Warszawy. Rada Giełdy, na wniosek Zarządu Giełdy, może zwolnić z tego obowiązku również międzynarodowe instytucje finansowe. 2. Przez międzynarodowe instytucje finansowe, o których mowa w ust.1, rozumie się instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji współpracy Gospodarczej i Rozwoju, lub bank centralny takiego państwa, lub z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 25 Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego zobowiązani są przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na giełdzie Emitenci papierów wartościowych, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, zobowiązani są przekazywać Giełdzie informacje bieżące i okresowe zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w godzinach określonych przez Zarząd Giełdy. 2. Zarząd Giełdy może nałożyć na emitentów obowiązek publikowania dodatkowych informacji. 3. Zarząd Giełdy może zażądać od emitenta przedstawienia lub podania do publicznej wiadomości innych informacji, niż określone w ust. 1 i Rada Giełdy i Zarząd Giełdy mogą uchwalić zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego. 2. W przypadku podjęcia uchwał, o których mowa w ust. 1 emitenci są zobowiązani do przekazania Giełdzie i opublikowania oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego. Jeżeli w oświadczeniu emitent nie zadeklaruje, że w spółce przestrzegane są wszystkie zasady, to zobowiązany jest do wyjaśnienia, które spośród przyjętych przez Radę Giełdy i Zarząd Giełdy zasad ładu korporacyjnego nie są przestrzegane i z jakich przyczyn. 3. Emitent corocznie do dnia 1 lipca przekazuje Giełdzie, wraz z raportem rocznym, i publikuje aktualne oświadczenie, o którym mowa w ust W przypadku gdy zmiana w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wynika z decyzji organu spółki, emitent ma obowiązek bezzwłocznego przekazania Giełdzie i opublikowania informacji o zmianach oświadczenia, o którym mowa w ust W przypadku, gdy w spółce nastąpiło zdarzenie sprzeczne z zasadą, której przestrzeganie deklarował emitent, jest on zobowiązany do opublikowania wraz z raportem kwartalnym, informacji wyjaśniającej jaka zasada została naruszona i z jakich przyczyn. 28 Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy: 1) na wniosek emitenta, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego: 1) jeżeli utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, 2) ich zbywalność stała się ograniczona. 2. Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego: 5

7 1) jeżeli przestały spełniać pozostałe warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego poza określonymi w ust. 1 pkt 1) i 2). 2) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 3) na wniosek emitenta, 4) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 5) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 6) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 7) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym, 8) wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 9) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 3. Wykluczając papiery wartościowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1), 3) oraz 5) Zarząd Giełdy bierze pod uwagę strukturę własności emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i liczby akcji emitenta, będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 4. Wykluczając papiery wartościowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 3) oraz 5) Zarząd Giełdy bierze dodatkowo pod uwagę wartość przeciętnego dziennego obrotu danym papierem wartościowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 5. Wykluczając papiery wartościowe w przypadku określonym w ust. 2 pkt 7) Zarząd Giełdy nie bierze pod uwagę okresu zawieszenia obrotu danym papierem wartościowym. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6), wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 30 Wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego na wniosek emitenta Zarząd Giełdy może uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków Podejmując decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego, w przypadkach, o których mowa w 29 ust. 2 pkt 1), i 7), Zarząd Giełdy może przenieść je na nieurzędowy rynek giełdowy. 2. Podejmując decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego, w przypadkach, o których mowa w 29 ust.2 pkt 3) Zarząd Giełdy może przenieść je na nieurzędowy rynek giełdowy na wniosek emitenta. 32 Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu papierów wartościowych Zarząd Giełdy może zawiesić obrót tymi papierami wartościowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się przepisu Informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego podawane są do wiadomości uczestników obrotu Rada i Zarząd Giełdy mogą określać we wspólnych uchwałach zasady publicznego charakteru obrotu giełdowego. 2. Zasady, o których mowa w ust. 1, są podawane do publicznej wiadomości. ROZDZIAŁ III WPROWADZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU GIEŁDOWEGO 35 6

8 1. Do obrotu na rynku podstawowym mogą być wprowadzone papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego. 2. Akcje dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym mogą być przedmiotem obrotu w segmencie plus tego rynku, jeżeli: 1) wartość akcji, które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego i będące w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wynosi co najmniej EURO, 2) akcje, o których mowa w pkt 1) stanowią co najmniej 25 % wszystkich akcji spółki. Warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej akcji spółki o wartości co najmniej EURO jest w posiadaniu akcjonariuszy, o których mowa w pkt 1), 3) właścicielami akcji, które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego, jest co najmniej 300 akcjonariuszy, warunku tego nie stosuje się do spółek, których akcje były notowane na giełdzie. 3. Warunkiem włączenia akcji do obrotu w segmencie plus jest ponadto złożenie przez emitenta oświadczenia, w którym zobowiąże się do: 1) podawania do publicznej wiadomości, od dnia 1 stycznia 2005 roku, w języku angielskim, równocześnie z polską wersją językową, skonsolidowanych i jednostkowych raportów rocznych, półrocznych oraz kwartalnych, a także raportów bieżących, 2) zorganizowania, co najmniej dwa razy w roku, otwartych spotkań z inwestorami i analitykami, 3) podawania do publicznej wiadomości kalendarza wydarzeń korporacyjnych, 4) publikowania raportów bieżących i okresowych na stronach internetowych emitenta, 5) zawarcia umowy z animatorem emitenta, w przypadku emitentów akcji nie wchodzących w skład indeksu WIG 20, 6) przestrzegania wszystkich zasad ładu korporacyjnego, zawartych w przepisach wydanych zgodnie z Papiery wartościowe mogą być wprowadzane do obrotu giełdowego w trybie: 1) zwykłym, 2) publicznej sprzedaży. 2. Wprowadzenia papierów wartościowych dokonuje Zarząd Giełdy Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego w trybie zwykłym następuje na wniosek emitenta, w którym wskazuje on w szczególności kod pod jakim papiery te będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych oraz w przypadku akcji czy ubiega się o obrót w segmencie plus. 2. Zarząd Giełdy określa szczegółowe warunki jakim powinien odpowiadać wniosek o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek. 3. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust.1, Zarząd Giełdy wprowadza papiery wartościowe objęte wnioskiem do obrotu giełdowego określając w szczególności sesję giełdową, na której nastąpi pierwsze notowanie oraz w przypadku akcji zaznacza fakt, iż obrót nimi będzie dokonywany w segmencie plus Wprowadzenie papierów wartościowych w trybie publicznej sprzedaży odbywa się na podstawie oferty sprzedaży złożonej przez członka giełdy. 2. Oferta powinna określać w szczególności: 1) nazwę członka giełdy, który złożył ofertę, 2) rodzaj, liczbę i wartość nominalną papierów wartościowych, 3) uzgodnione z Giełdą warunki przyjmowania i realizacji zleceń, 4) cenę sprzedaży lub sposób jej określenia, 3. Zarząd Giełdy może określić szczegółowe warunki wprowadzania papierów wartościowych w trybie publicznej sprzedaży. 39 7

9 W trybie publicznej sprzedaży mogą być wprowadzone papiery wartościowe, jeżeli oferta publicznej sprzedaży obejmuje co najmniej 10 % papierów wartościowych objętych wnioskiem o dopuszczenie albo wartość oferty przekracza zł. 40 Emitent może wystąpić o notowanie wprowadzanych papierów wartościowych tego samego rodzaju co papiery wartościowe znajdujące się już w obrocie giełdowym, w odrębnych liniach notowań. 41 Informacja w sprawie wprowadzenia papierów wartościowych jest podawana do wiadomości uczestników obrotu, przy czym w przypadku wprowadzania w trybie publicznej sprzedaży powinna ona zostać podana najpóźniej w terminie 1 godziny po zakończeniu sesji giełdowej w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień wprowadzenia Zarząd Giełdy może podjąć decyzję o wyłączeniu akcji z obrotu w segmencie plus gdy: 1) akcje przestały spełniać warunki, o których mowa w 35 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz: a) stan taki trwa ponad rok lub b) emitent nie przedstawił wiarygodnych planów odnośnie przywrócenia wymaganego rozproszenia własności kapitału, lub 2) pomimo złożonego oświadczenia emitent nie wykonuje któregokolwiek z zobowiązań wymienionych w 35 ust.3 lub 3) wystąpi z takim wnioskiem emitent. 2. Przed podjęciem decyzji o wyłączeniu akcji z segmentu plus Zarząd Giełdy może wyznaczyć emitentowi termin sześciomiesięczny w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 1) lub trzymiesięczny w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2), na dostosowanie się do warunków określonych w Regulaminie Giełdy. 43 Na wniosek emitenta, Zarząd Giełdy może podjąć decyzję o włączeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu w segmencie plus, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w Przy włączeniu do obrotu lub wyłączeniu z obrotu w segmencie plus wartość papierów wartościowych określa się według średniej ceny rynkowej, liczonej na podstawie kursów zamknięcia, z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku. 2. Pierwszy dzień notowania papierów wartościowych po włączeniu do obrotu lub wyłączeniu z obrotu w segmencie plus określa Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy. ROZDZIAŁ IV Instrumenty pochodne Oddział 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem obrotu na rynku podstawowym mogą być w szczególności kontrakty terminowe, opcje i warranty opcyjne. 2. O ile przepisy Regulaminu Giełdy nie stanowią inaczej, jego postanowienia dotyczące praw pochodnych stosuje się odpowiednio do obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi. 46 Zarząd Giełdy określa standard praw pochodnych. Określenie standardu praw pochodnych jest równoznaczne z dopuszczeniem ich do obrotu giełdowego, pod warunkiem dopuszczenia praw do obrotu publicznego, jeżeli dopuszczenia do obrotu publicznego wymagają przepisy regulujące publiczny obrót papierami wartościowymi. 47 8

10 Standard praw pochodnych określa podstawowe elementy konstrukcji danego prawa pochodnego. 48 Wprowadzenia praw pochodnych do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy może zawiesić wprowadzanie do obrotu giełdowego kolejnych serii praw pochodnych na czas nieokreślony. 2. Zarząd Giełdy może zawiesić obrót poszczególnymi seriami praw pochodnych na czas nieokreślony. 3. Podejmując decyzje o których mowa w ust 1 i 2 Zarząd Giełdy kieruje się interesem i bezpieczeństwem uczestników obrotu giełdowego biorąc pod uwagę w szczególności płynność danego instrumentu oraz liczbę otwartych pozycji dla danej serii praw pochodnych. 50 System notowań dla danych praw pochodnych określa Zarząd Giełdy. 51 Zarząd Giełdy może określić szczegółowe warunki obrotu prawami pochodnymi. Uchwała Zarządu Giełdy w tej sprawie powinna zostać podana do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed jej wejściem w życie Warunkiem rozpoczęcia przez członka giełdy obrotu instrumentami pochodnymi jest udokumentowanie możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych przez siebie transakcji. Termin rozpoczęcia obrotu określa Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy, na wniosek członka giełdy. 2. Zarząd Giełdy określa sposób udokumentowania, o którym mowa w ust Aktualizacja praw i zobowiązań stron transakcji instrumentami pochodnymi następuje zgodnie z zasadami określonymi przez Krajowy Depozyt. 54 Podmioty dokonujące obrotu instrumentami pochodnymi zobowiązane są wnosić odpowiednie depozyty, w formie i wysokości określonej przez Krajowy Depozyt. 55 Jeżeli wymaga tego interes lub bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy może określić limity dzienne oraz limity zaangażowania członka giełdy dokonującego obrót instrumentami pochodnymi. 56 Zarząd Giełdy może określić dodatkowe warunki dla członków giełdy dokonujących obrotu instrumentami pochodnymi, a w szczególności dodatkowe warunki finansowe lub organizacyjne. 57 Emitenci praw pochodnych, z wyłączeniem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, zobowiązani są do zabezpieczenia realizacji uprawnień z nich wynikających zgodnie z właściwymi przepisami Krajowego Depozytu Zarząd Giełdy określa zasady postępowania w przypadkach nadzwyczajnych i niezwłocznie podaje je do publicznej wiadomości. 2. Zarząd Giełdy podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, kieruje się bezpieczeństwem obrotu i interesem jego uczestników. 59 9

11 W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Rozdziale pozostałe postanowienia Regulaminu Giełdy stosuje się odpowiednio. Oddział 2 Kontrakty terminowe W rozumieniu Regulaminu Giełdy kontraktem terminowym jest umowa zawarta na giełdzie pomiędzy sprzedającym prawo na termin a kupującym to prawo na termin, na warunkach określonych przez Giełdę w standardzie praw pochodnych, w której strony ustalają wartość instrumentu bazowego, po której nastąpi wykonanie umowy. 2. Wykonanie umowy następuje przez świadczenie pieniężne, chyba że standard prawa pochodnego stanowi inaczej. Oddział 3 Warranty opcyjne W rozumieniu Regulaminu Giełdy warrant opcyjny jest to prawo przysługujące nabywcy warrantu opcyjnego wobec emitenta warrantu opcyjnego do żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach emisji i obrotu) od różnicy pomiędzy: 1) ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (warrant opcyjny sprzedaży) albo 2) ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (warrant opcyjny kupna). 2. Wykonanie warrantu opcyjnego może również nastąpić przez dostawę instrumentu bazowego, jeżeli przewidują to warunki emisji i obrotu, o których mowa w 62 ust Wniosek o dopuszczenie warrantów opcyjnych do obrotu giełdowego składa ich emitent. 2. Do wniosku emitent powinien załączyć projekt warunków emisji i obrotu zgodny z odpowiednimi przepisami prawa. 3. Zarząd Giełdy może określić minimalną wartość oferowanych warrantów opcyjnych, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać emitent warrantów opcyjnych oraz projekt warunków emisji i obrotu, o których mowa w ust. 2. Oddział 4 Opcje 63 W rozumieniu niniejszego Regulaminu opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: 1) żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego), albo 2) żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja sprzedaży z dostawą instrumentu bazowego), albo 3) żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (opcja kupna z rozliczeniem pieniężnym), albo 4) żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (opcja sprzedaży z rozliczeniem pieniężnym). 10

12 ROZDZIAŁ V CZŁONKOWIE GIEŁDY Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych. 2. Członkiem giełdy może zostać: 1) dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską w zakresie o którym mowa w ust. 3 i ust. 4, 2) zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub bez konieczności otwierania oddziału, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość, ze swojej siedziby lub oddziału - w zakresie o którym mowa w ust. 3 i w ust. 4, 3) zagraniczna osoba prawna, o której mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy, prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału - w zakresie o którym mowa w ust. 3 i w ust. 4, 4) inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) i 4) i w ust. 4 pkt 1), 5) bank nie będący uczestnikiem Krajowego Depozytu w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) 3) i w ust. 4 pkt 1). 3. Członek giełdy może zostać dopuszczony do działania na giełdzie w zakresie obrotu: 1) wszystkimi papierami wartościowymi, 2) papierami dłużnymi, 3) papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz instrumentami pochodnymi, których cena zależy od ceny tychże papierów wartościowych, 4) kontraktami terminowymi i opcjami. 4. Dopuszczenie do działania na giełdzie może dotyczyć obrotu realizowanego: 1) na rachunek własny, lub 2) na rachunek klienta. 5. Stroną transakcji giełdowej może być wyłącznie członek giełdy oraz Krajowy Depozyt, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy Członek giełdy obowiązany jest prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie oraz zasadami staranności, lojalności i bezstronności wobec uczestników obrotu giełdowego, a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu. 2. Członek giełdy zobowiązany jest bezzwłocznie informować giełdę o wszelkich zmianach danych zawartych w wystąpieniu o dopuszczenie do działania na giełdzie, o których mowa w 67 oraz 68 ust. 1 pkt 1) 5) Rada Giełdy może dopuścić do działania na giełdzie podmiot, który: 1) jest akcjonariuszem giełdy, 2) jest osobą prawną, 3) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku, gdy z zakresu działalności podejmowanej na giełdzie wynika obowiązek posiadania zezwolenia, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy, 4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy, 5) posiada odpowiednie środki zapewniające prawidłową i bezpieczną obsługę obrotu papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, 6) ma możliwość prawidłowego rozliczania zawieranych przez siebie transakcji giełdowych. 2. Do podmiotów, o których mowa w 64 ust. 2 pkt 2) - 5) nie stosuje się ust. 1 pkt 1). 3. Rada Giełdy może upoważnić Zarząd Giełdy do dopuszczania podmiotów o których mowa w ust. 1 do działania na giełdzie

13 1. Pisemne wystąpienie o dopuszczenie do działania na giełdzie powinno zawierać: 1) skład osobowy władz i podstawowe dane dotyczące tego podmiotu, w tym zakres działania, 2) określenie wysokości środków własnych, 3) strukturę własności, 4) określenie ewentualnego stosunku dominacji lub zależności wobec innych podmiotów, 5) informację dotyczącą działalności na innych rynkach, w zakresie określonym przez Zarząd Giełdy, 6) nazwiska i imiona osób, o których mowa w 96, 97, 98 oraz numery licencji maklerskich tych osób o ile obowiązek ich posiadania wynika z przepisów obowiązujących na giełdzie, 7) zobowiązanie się do przestrzegania przepisów obowiązujących na giełdzie, 8) poddanie właściwości Sądu Giełdowego sporów cywilnych o prawa majątkowe, wynikających z transakcji giełdowych, 9) zobowiązanie do udzielania na żądanie organów Giełdy wszelkich informacji związanych z działalnością w zakresie obrotu giełdowego oraz przesyłanie okresowych informacji w zakresie i terminach określonych przez Zarząd Giełdy. 2. Pisemne wystąpienie o dopuszczenie do działania na giełdzie powinno zawierać także: 1) proponowany zakres działania, o którym mowa w 64 ust. 3 i 4, 2) proponowany termin rozpoczęcia działalności na giełdzie Do wystąpienia wnioskodawca powinien dołączyć: 1) odpis zezwolenia odpowiedniego organu nadzoru na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku, gdy z zakresu działalności podejmowanej na giełdzie wynika obowiązek posiadania zezwolenia, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy, 2) regulamin świadczenia usług maklerskich, jeżeli podmiot posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej i jego zakres działania na giełdzie obejmować będzie obrót papierami wartościowymi na rachunek klienta, 3) opis wewnętrznej struktury organizacyjnej, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru oraz statut, 5) listę akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, 6) sprawozdanie finansowe za ostatni okres prowadzonej działalności wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 2. Wnioskodawca powinien udokumentować możliwość prawidłowego rozliczania zawieranych przez siebie transakcji giełdowych. 3. Zarząd Giełdy określa sposób udokumentowania, o którym mowa w ust Informacja o wystąpieniu oraz dodatkowe dane o wnioskodawcy podawane są do wiadomości uczestników obrotu, w zakresie określonym przez Zarząd Giełdy. 2. W okresie dwóch tygodni od daty publikacji, każdy zainteresowany może zgłaszać Zarządowi Giełdy opinie w tej sprawie Rada Giełdy podejmuje uchwałę o dopuszczeniu wnioskodawcy do działania na giełdzie w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wystąpienia. 2. Rada Giełdy przed podjęciem uchwały jest zobowiązana zapewnić wnioskodawcy możliwość wypowiedzenia się co do sprawy. 71 Uchwała Rady Giełdy o dopuszczeniu członka giełdy do działania na giełdzie traci moc, jeżeli rozpoczęcie działania na giełdzie nie nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty jej podjęcia. 72 Dopuszczenie następuje pod warunkiem wniesienia opłat przewidzianych niniejszym Regulaminem. 12

14 73 Zarząd Giełdy na wniosek członka giełdy, określa niezwłocznie datę rozpoczęcia działania na giełdzie przez członka giełdy. 74 Zarząd Giełdy może określić minimalną liczbę maklerów giełdowych, jaką obowiązany jest zatrudniać członek giełdy. 75 Członek giełdy obowiązany jest zapewnić szybką i kompletną informację swoim klientom o wszystkich czynnościach wykonywanych w ich imieniu w obrocie giełdowym. 76 Członek giełdy nie może dokonywać transakcji giełdowych na własny rachunek na warunkach uprzywilejowanych w stosunku do transakcji przeprowadzanych na cudzy rachunek. 77 Członek giełdy nie może podejmować działań, a w szczególności składać takich zleceń, które mają na celu stwarzanie warunków, w których kurs giełdowy, układ zleceń lub obroty nie wyrażają rzeczywistej sytuacji rynkowej Członek giełdy obowiązany jest zapewnić przestrzeganie przez swoich pracowników tajemnicy co do informacji związanych z transakcjami giełdowymi. 2. Członek giełdy ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust Członkowie giełdy obowiązani są określić zasady nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na giełdzie przez członków ich władz lub pracowników, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane z obrotem giełdowym oraz zapewnić przestrzeganie tych zasad. 79 Zarząd Giełdy może dokonać kontroli członka giełdy w zakresie związanym z obrotem giełdowym i zasadami dostępu do systemów informatycznych giełdy. O stwierdzonych podczas kontroli członka giełdy uchybieniach Zarząd Giełdy bezzwłocznie powiadamia KPWiG. 80 Rada Giełdy może zobowiązać członków giełdy do przekazywania Giełdzie informacji i okresowych sprawozdań finansowych Rada Giełdy na wniosek członka giełdy uchyla uchwałę o jego dopuszczeniu do działania na giełdzie. 2. Rada Giełdy zawiesza działalność członka giełdy na giełdzie na okres do 3 miesięcy, a Zarząd Giełdy do 1 miesiąca, o ile: 1) odpowiedni organ nadzoru zawiesił zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) uzna, że członek giełdy nie wykonuje podstawowych obowiązków wynikających z postanowień Regulaminu Giełdy lub innych przepisów dotyczących obrotu giełdowego, lub jego działalność może naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu. 3. Członek giełdy może złożyć odwołanie do Rady Giełdy od uchwały Zarządu Giełdy w sprawie zawieszenia działalności, a w przypadku, gdy uchwałę o zawieszeniu działalności podjęła Rada Giełdy, może wystąpić z wnioskiem do Rady Giełdy o ponowne rozpoznanie sprawy. Odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy nie wstrzymuje wykonania uchwały Rada Giełdy wyklucza członka giełdy z działania na giełdzie, o ile: 1) rażąco narusza on przepisy obowiązujące na giełdzie, 13

15 2) odpowiedni organ nadzoru cofnął mu zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej lub zezwolenie wygasło z mocy prawa, 3) uzna, że jego działalność na giełdzie narusza bezpieczeństwo obrotu i interes uczestników obrotu, 4) przestał spełniać warunki określone w Wystąpienie o ponowne dopuszczenie do działania na giełdzie może mieć miejsce nie wcześniej, niż po upływie jednego roku od daty podjęcia uchwały o wykluczeniu z działania na giełdzie. 83 Rada Giełdy przed podjęciem uchwały w sprawie zawieszenia działalności członka giełdy, a także w sprawie wykluczenia członka giełdy z działania na giełdzie jest zobowiązana zapewnić członkowi giełdy, którego uchwała dotyczy, możliwość wypowiedzenia się co do sprawy W przypadku nabycia lub objęcia akcji w liczbie powodującej istotne zmiany w strukturze własności członka giełdy, Rada Giełdy może uchylić uchwałę o jego dopuszczeniu do działania na giełdzie, jeżeli uzna iż w następstwie tej transakcji może on nie dawać rękojmi należytego wykonywania obowiązków członka giełdy. Nabycie lub objęcie akcji przez podmiot zależny uważa się za nabycie lub objęcie przez podmiot dominujący, w rozumieniu przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi. 2. Rada Giełdy przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust.1, zobowiązana jest zapewnić członkowi giełdy, którego uchwała dotyczy, możliwość wypowiedzenia się co do sprawy. ROZDZIAŁ VI Animatorzy obrotu giełdowego Oddział 1 Animatorzy rynku Animatorem rynku jest w rozumieniu Regulaminu Giełdy członek giełdy lub podmiot, o którym mowa w 64 ust. 2, nie będący członkiem giełdy, który na podstawie umowy zawartej z Giełdą zobowiąże się do dokonywania na własny rachunek czynności mających na celu wspomaganie płynności danego papieru wartościowego, na zasadach określonych przez Zarząd Giełdy. Podmiot nie będący członkiem giełdy wykonuje czynności animatora rynku za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta. 2. Umowa określa obowiązki animatora rynku w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w ust.1, a w szczególności: 1) datę rozpoczęcia działalności, 2) zasady wspomagania płynności papieru wartościowego, 3. Zarząd Giełdy lub upoważniony pracownik Giełdy powiadamia emitenta danych papierów wartościowych o zawarciu umowy o wykonywanie zadań animatora rynku oraz podaje tę informację do wiadomości uczestników obrotu Giełda może zawrzeć umowę, o której mowa w 85, w szczególności gdy uzna, że wymaga tego płynność danego papieru wartościowego. 2. Giełda może zawrzeć umowę z wieloma animatorami rynku w stosunku do danego papieru wartościowego. 3. Giełda prowadzi listę animatorów rynku oraz podaje tę informację do wiadomości uczestników obrotu. 87 Animator rynku nie może składać zleceń, w wyniku których doszłoby do zawarcia transakcji, w której występowałby on jako sprzedający i kupujący jednocześnie Zarząd Giełdy określa szczegółowe zasady działania animatorów rynku. 14

16 2. Uchwała w sprawie zmian szczegółowych zasad działania animatorów rynku powinna zostać podana do wiadomości uczestników obrotu co najmniej na 4 tygodnie przed jej wejściem w życie Zarząd Giełdy może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań animatora rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie lub umową określoną w Uchylenie zawieszenia prawa wykonywania zadań animatora rynku może nastąpić wyłącznie na wniosek właściwego animatora rynku po uprzednim przekazaniu wyjaśnień dotyczących wykonywania tych zadań. 90 Giełda może wypowiedzieć umowę, o której mowa w 85, o ile: 1) animator rynku rażąco narusza przepisy obowiązujące na giełdzie lub postanowienia tej umowy, 2) wymaga tego bezpieczeństwo obrotu giełdowego lub interes uczestników obrotu giełdowego. 91 W przypadkach określonych w 89 i 90 Giełda bezzwłocznie zawiadamia emitenta danych papierów wartościowych o podjętych czynnościach oraz podaje tę informację do wiadomości uczestników obrotu. Oddział 2 Animatorzy emitenta Animatorem emitenta jest w rozumieniu Regulaminu Giełdy członek giełdy lub podmiot, o którym mowa w 64 ust. 2, nie będący członkiem giełdy, który na podstawie umowy z emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności danego papieru wartościowego. Podmiot nie będący członkiem giełdy zgłasza oferty kupna i sprzedaży za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta. Przepisy 87 stosuje się odpowiednio. 2. Zarząd Giełdy może zobowiązać emitenta papierów wartościowych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, gdy uzna że wymaga tego płynność danego papieru wartościowego. 3. Odpis umowy (z wyłączeniem informacji dotyczących warunków wynagrodzenia), o której mowa w ust. 1, animator emitenta obowiązany jest bezzwłocznie przekazać Giełdzie. 4. Jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania odpisu umowy, o której mowa w ust. 1, Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu, zawarcie umowy jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na wykonywanie na giełdzie funkcji animatora emitenta. 5. Zarząd Giełdy wyraża sprzeciw co do wykonywania na giełdzie funkcji animatora emitenta na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli uzna że jej postanowienia są sprzeczne z przepisami obowiązującymi na giełdzie. 6. Spory o prawa majątkowe wynikające z umowy, o której mowa w ust. 1, strony mogą poddać właściwości Sądu Giełdowego Animator emitenta oraz emitent, którzy zawarli umowę, o której mowa w 92, obowiązani są bezzwłocznie zawiadomić Giełdę o dokonanym wypowiedzeniu oraz o wygaśnięciu umowy, jak również o każdej zmianie w jej treści, z wyjątkiem zmiany warunków wynagrodzenia. Do zawiadomienia o zmianie treści umowy należy dołączyć odpis umowy w obowiązującym brzmieniu. 2. W przypadku zmiany treści umowy, Zarząd Giełdy może w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania odpisu, wyrazić sprzeciw co do dalszego wykonywania na podstawie tej umowy funkcji animatora emitenta, jeżeli uzna że jej postanowienia są sprzeczne z przepisami obowiązującymi na giełdzie. 3. Giełda prowadzi listę animatorów emitenta oraz podaje tę informację do wiadomości uczestników obrotu. 15

17 ROZDZIAŁ VII Honorowi członkowie giełdy 94 Na wniosek Zarządu Giełdy, Rada Giełdy może przyznać osobom fizycznym lub prawnym honorowe członkostwo giełdy. 95 Zasady przyznawania honorowego członkostwa giełdy oraz prawa honorowego członka giełdy określa Rada Giełdy. ROZDZIAŁ VIII Reprezentanci członka giełdy 96 Członek giełdy obowiązany jest upoważnić od jednego do pięciu swoich przedstawicieli do reprezentowania go wobec władz Giełdy oraz składania w jego imieniu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych (pełnomocnicy) Członek giełdy obowiązany jest do wyznaczenia i zgłoszenia Giełdzie osób nadzorujących pracę maklerów giełdowych członka giełdy, o których mowa w 98, zwanych dalej maklerami nadzorującymi. 2. Makler nadzorujący jest odpowiedzialny za organizację sprawnego i bezpiecznego sposobu przekazywania na giełdę zleceń maklerskich. 3. Członek giełdy, o którym mowa w 64 ust 2 pkt 4) 5) obowiązany jest do wyznaczenia i zgłoszenia giełdzie osób nadzorujących pracę maklerów giełdowych i dealerów giełdowych członka giełdy, o których mowa w 98, zwanych dalej dealerami nadzorującymi. 4. Do dealerów nadzorujących stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Giełdy, z wyjątkiem 109 ust 1 pkt Członek giełdy działa na giełdzie poprzez maklerów giełdowych, z zastrzeżeniem ust Zarząd Giełdy może określić zasady działania na giełdzie oraz zasady odpowiedzialności maklerów giełdowych. 3. Członek giełdy, o którym mowa 64 ust 2 pkt 4) 5) działa na giełdzie poprzez maklerów giełdowych lub dealerów giełdowych. 4. Do dealerów giełdowych stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Giełdy, z wyjątkiem 99 ust 1 pkt Maklerem giełdowym może zostać osoba, która: 1) jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, 2) posiada udokumentowaną - w sposób określony przez Giełdę - znajomość przepisów obowiązujących na giełdzie oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań maklera giełdowego, 3) jest zatrudniona przez członka giełdy lub jest członkiem jego władz, a także przedstawiła pełnomocnictwa tego członka giełdy do zwierania transakcji giełdowych. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) nie może zwierać jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zawierania transakcji giełdowych. 3. Do maklerów giełdowych działających w imieniu podmiotów, o których mowa w 64 ust. 2 pkt 2) prowadzących działalność na giełdzie przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość z zagranicznej siedziby lub oddziału nie stosuje się ust. 1 pkt 1)

18 O dopuszczeniu przedstawiciela członka giełdy do działania na giełdzie w charakterze maklera giełdowego decyduje na wniosek członka giełdy Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku. 101 W przypadku odmowy dopuszczenia przedstawiciela członka giełdy do działania na giełdzie w charakterze maklera giełdowego, Rada Giełdy na wniosek członka giełdy, może polecić Zarządowi Giełdy ponowne rozpatrzenie sprawy Za działalność maklera giełdowego związaną z wykonywaniem jego obowiązków dotyczących obrotu giełdowego całkowitą odpowiedzialność ponosi członek giełdy. 2. Makler giełdowy obowiązany jest niezwłocznie informować członka giełdy o zaistnieniu okoliczności skutkujących zawieszeniem w czynnościach maklera giełdowego lub wygaśnięciem jego prawa do działania na giełdzie. 3. Członek giełdy powinien niezwłocznie powiadomić Giełdę o zaistnieniu okoliczności skutkujących wygaśnięciem prawa do działania na giełdzie, zawieszeniem w czynnościach lub wykluczeniem z giełdy maklera giełdowego. 103 Makler giełdowy zatrudniony przez jednego członka giełdy lub będący członkiem jego władz, nie może być zatrudniony przez innego członka giełdy ani być członkiem władz innego członka giełdy. 104 Makler giełdowy jest zobowiązany wykonywać swoje czynności zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez maklera giełdowego przepisów obowiązujących na giełdzie, makler giełdowy obowiązany jest na żądanie Zarządu Giełdy przedstawić wykaz zawartych przez niego jako osoby prywatnej transakcji papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie w okresie wskazanym w żądaniu, nazwę uczestnika, w którym ma rachunek papierów wartościowych, rodzaj transakcji oraz papieru wartościowego, którego dotyczyły. 2. Zarząd Giełdy może zażądać od członka giełdy zweryfikowania danych zawartych w wykazie przedstawionym przez maklera giełdowego Zarząd Giełdy zawiesza w czynnościach maklera giełdowego jeżeli: 1) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zawiesiła jego uprawnienia - na okres zawieszenia, 2) wszczęto przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwa określone w art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy - do momentu zakończenia postępowania karnego, 2. Zarząd Giełdy może zawiesić w czynnościach maklera giełdowego jeżeli: 1) nie przestrzega on przepisów obowiązujących na giełdzie - na okres do 3 miesięcy, 2) stwierdzi istotne uchybienia w jego działalności na giełdzie na okres do 3 miesięcy. 107 Zarząd Giełdy wyklucza maklera giełdowego z giełdy w przypadku odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w 99 ust.1 pkt 3), bądź ustania przesłanek określonych w 99 ust.1 pkt 1) i 3) Zarząd Giełdy może wykluczyć maklera giełdowego z giełdy z własnej inicjatywy w przypadku rażącego naruszenia przepisów obowiązujących na giełdzie. 2. Zarząd Giełdy niezwłocznie informuje członka giełdy o zamiarze wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz zapewnia maklerowi i członkowi giełdy możliwość wypowiedzenia się co do sprawy. 17

19 Maklerem nadzorującym może zostać osoba, która: 1) jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, 2) złożyła egzamin z zakresu znajomości przepisów i obowiązujących na giełdzie procedur dotyczących zasad przekazywania na giełdę zleceń maklerskich i otrzymywania informacji na potrzeby obsługi notowań, 3) jest zatrudniona przez członka giełdy lub jest członkiem jego władz. 2. Zarząd Giełdy określa: 1) minimalny zakres odpowiedzialności maklerów nadzorujących, 2) zasady, tryb oraz częstotliwość przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), jak również skład i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej. 3. Do maklerów nadzorujących zatrudnionych przez zagraniczne firmy inwestycyjne, prowadzące działalność na giełdzie przy wykorzystywaniu środka porozumiewania się na odległość, z zagranicznej siedziby lub oddziału nie stosuje się ust. 1 pkt 1). 4. Do maklerów nadzorujących zatrudnionych przez zagraniczne firmy inwestycyjne, prowadzące działalność na giełdzie przy wykorzystywaniu środka porozumiewania się na odległość, z zagranicznej siedziby lub oddziału, nie stosuje się ust. 1 pkt 2), jeżeli kandydat na maklera nadzorującego posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez zagraniczną giełdę papierów wartościowych, której zagraniczna firma inwestycyjna jest członkiem i z którą Giełda posiada porozumienie, z którego wynika wzajemne uznawanie kompetencji maklerów nadzorujących. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 kandydat na członka giełdy lub członek giełdy zatrudniający maklera nadzorującego obowiązany jest przedstawić Giełdzie pisemne potwierdzenie znajomości przez tę osobę przepisów i obowiązujących na giełdzie procedur dotyczących zasad przekazywania na giełdę zleceń maklerskich i otrzymywania informacji na potrzeby obsługi notowań. 110 O wpisie kandydata na listę maklerów nadzorujących, o której mowa w 115 decyduje na wniosek członka giełdy Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku Zarząd Giełdy może skierować maklera nadzorującego na egzamin, jeżeli stwierdzi istotne uchybienia w jego działalności w zakresie określonym przepisami giełdowymi. 2. Z chwilą skierowania na egzamin do czasu jego złożenia makler nadzorujący, o którym mowa w ust.1, jest zawieszony w czynnościach. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Giełda zapewnia możliwość przystąpienia przez maklera nadzorującego do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia jego zawieszenia w czynnościach. 112 Makler nadzorujący zobowiązany jest wykonywać swoje czynności zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie. Postanowienia 105 oraz 106 stosuje się odpowiednio. 113 Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy skreśla maklera nadzorującego z listy, o której mowa w 115 w przypadku ustania przesłanek określonych w 109 ust.1pkt. 1) lub 3) Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy skreśla maklera nadzorującego z listy, o której mowa w 115 w przypadku rażącego naruszenia przez tę osobę przepisów obowiązujących na giełdzie. 2. Na wniosek członka giełdy Rada Giełdy może przekazać Zarządowi Giełdy sprawę do ponownego rozpatrzenia. 18

20 115 Giełda prowadzi listę maklerów giełdowych, maklerów nadzorujących oraz pełnomocników o których mowa w 96. ROZDZIAŁ IX Zlecenia maklerskie Transakcje giełdowe zawierane są na podstawie zleceń maklerskich przekazanych przez członków giełdy, z zastrzeżeniem ust.2., których przyjęcie zostało potwierdzone przez giełdę. 2. Na zasadach określonych w umowie, o której mowa w 172 ust. 2 Krajowy Depozyt może złożyć zlecenie maklerskie: 1) w imieniu własnym, w przypadkach określonych w Ustawie, 2) w imieniu członka giełdy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w innych przypadkach związanych z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń transakcji, o którym mowa w Ustawie. 117 Transakcje giełdowe zawierane są z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym Giełdy Członek giełdy sporządza zlecenia maklerskie w imieniu własnym na rachunek klienta albo na rachunek własny. 2. Członek giełdy zobowiązany jest do stosowania środków organizacyjnych i technicznych służących kontroli wielkości i poprawności zleceń maklerskich przekazywanych na giełdę. 3. Członek giełdy zobowiązany jest do badania zleceń maklerskich oraz zawieranych przez siebie transakcji giełdowych pod kątem możliwości dokonania manipulacji kursami papierów wartościowych. 4. W przypadku stwierdzenia przez Giełdę, że złożone zlecenia maklerskie lub zawarte transakcje giełdowe mogą wskazywać na próbę manipulacji kursami papierów wartościowych, Giełda przekazuje stosowne zgłoszenie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, z zastrzeżeniem ust Giełda informuje Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o wszystkich złożonych zleceniach maklerskich oraz zawartych transakcjach. 119 Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy na wniosek Krajowego Depozytu zawiesza przyjmowanie zleceń z określonym kodem uczestnika rozliczającego, Numerem Identyfikacyjnym Klienta lub oznaczeniem kodowym członka giełdy na czas określony przez Krajowy Depozyt. Z chwilą zawieszenia, niezrealizowane zlecenia maklerskie z tym kodem uczestnika rozliczającego, oznaczeniem kodowym członka giełdy lub Numerem Identyfikacyjnym Klienta tracą ważność. 120 Członek giełdy obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przyjętego zlecenia Zlecenie maklerskie powinno określać w szczególności: 1) nazwę lub kod papieru wartościowego, którego zlecenie dotyczy, 2) rodzaj oferty (kupno lub sprzedaż), 3) limit ceny lub polecenie wykonania zlecenia bez określania limitu ceny, 4) liczbę papierów wartościowych mających być przedmiotem transakcji, 5) termin ważności zlecenia, 6) nazwę lub kod wystawcy zlecenia, 7) datę wystawienia zlecenia. 2. Szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu maklerskim określa Zarząd Giełdy. 19

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Giełdy tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 2 października 2006 r., uwzględnia zmiany wprowadzane następującymi uchwałami Rady Giełdy: - uchwałą Nr 5/1114/2006 z dnia 15 lutego 2006

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Giełdy tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 21 grudnia 2006 r., uwzględnia zmiany wprowadzane następującymi uchwałami Rady Giełdy: - uchwałą Nr 5/1114/2006 z dnia 15 lutego 2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2007r.*

Regulamin Giełdy. tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2007r.* Regulamin Giełdy tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2007r.* (tekst uwzględnia wysokość stawek opłat giełdowych według stanu na dzień 1 października 2007r.) * Regulamin Giełdy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy część ogólna (w brzmieniu obowiązującym po wdrożeniu systemu UTP, według stanu prawnego na dzień 17.10.2012 r.

Regulamin Giełdy część ogólna (w brzmieniu obowiązującym po wdrożeniu systemu UTP, według stanu prawnego na dzień 17.10.2012 r. Regulamin Giełdy Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Giełdy z dnia 19 września 2012 r. 1 ROZDZIAŁ I... 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 ROZDZIAŁ II... 7 WARUNKI I

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/O/10 Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu pozagiełdowego obrotu regulowanego

Uchwała Nr 4/O/10 Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu pozagiełdowego obrotu regulowanego tekst ujednolicony uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą Nr 10/10 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. w dniu 25.05.2010 Uchwała Nr 4/O/10 Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu.

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu. Regulamin Giełdy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Giełdy określa zasady obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Sarmacką Giełdę Papierów Wartościowych, zwanego dalej obrotem giełdowym. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy )

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy ) Załącznik Nr 1a Do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie (nazwa wnioskodawcy ) Kategoria wnioskodawcy 1 : firma inwestycyjna w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Do Zarządu. w Warszawie S.A. Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy, kod LEI)

Do Zarządu. w Warszawie S.A. Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy, kod LEI) Załącznik Nr 4 Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie Do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy, kod LEI) Kategoria

Bardziej szczegółowo

(według stanu prawnego na dzień 19 lipca 2011 r.)

(według stanu prawnego na dzień 19 lipca 2011 r.) REGULAMIIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU (według stanu prawnego na dzień 19 lipca 2011 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady działania w alternatywnym systemie obrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej z dnia 3 stycznia 2006 r. z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 września 2010 r.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 września 2010 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 września 2010 r.) ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot

Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 22/13 Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2013 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.) ROZDZIAŁ I... 6 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Sylwia Lasota Dyrektor Biura Członków Giełdy Seminarium Kontrakty futures na energię elektryczną Warszawa, 11 września 2015 r. Strona Agenda Wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 sierpnia 2009 r.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 sierpnia 2009 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 sierpnia 2009 r.) ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

U S T A W A z dnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Projekt z 29 maja 2009 r. U S T A W A z dnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI/PASZPORTU: MAIL: TELEFON:

IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI/PASZPORTU: MAIL: TELEFON: FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2014 ROKU DANE AKCJONARIUSZA IMIĘ I NAZWISKO: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki East Pictures S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki East Pictures S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki East Pictures S.A. Zarząd East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22 lok. 613, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

(według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.) 1

(według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.) 1 REGULLAMI IN ALLTTERNATTYWNEGO SYSTTEMU OBROTTU (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.) 1 1 Niniejszy dokument zawiera przepisy 9 ust. 6 i 7 oraz 23a-23c, które wchodzą w życie z dniem 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA CATALYST. (według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.)

ZASADY DZIAŁANIA CATALYST. (według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.) ZASADY DZIAŁANIA CATALYST (według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 [Catalyst] 1. Catalyst stanowi prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. z 3 grudnia 2014 r. o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. z 3 grudnia 2014 r. o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Zał. do raportu bieżącego nr 24/2014 Uchwała nr 1 o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/106/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)

Uchwała Nr 42/106/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Uchwała Nr 42/106/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst jednolity) Na podstawie 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r., z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.) Opłaty w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW (tekst jednolity na dzień 15 kwietnia 2013 r. )* * Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW, uchwalone Uchwałą Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu:

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 września 2019 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU. (cześć ogólna, tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 października 2016 r.)*

REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU. (cześć ogólna, tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 października 2016 r.)* REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU (cześć ogólna, tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 października 2016 r.)* * Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

serii D1 The Dust S.A., emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

serii D1 The Dust S.A., emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników (oraz Współpracowników) Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie programu zachęt dla podmiotów wykonujących zadania animatora rynku program SuperAnimator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

"Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 19 lutego 2002 roku

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 19 lutego 2002 roku Zarząd spółki ("Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które mogą zostać przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 lutego 2002 roku ("Zgromadzenie"). Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

1. PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA załącznik nr 1.

1. PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA załącznik nr 1. Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A. zwołanym na dzień 7 stycznia 2019 roku Uchwały poddawane głosowaniu: 1. PUNKT 2

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

1. Data, godzina i miejsce. 2. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDIATEL S.A.

1. Data, godzina i miejsce. 2. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDIATEL S.A. OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Bardziej szczegółowo

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW Załącznik do Uchwały Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 listopada 2012 r. Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW ROZDZIAŁ I... 2 ZASADY PRZEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2016 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 22/13 Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2013 r. z uwzględnieniem zmian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 2 października` 2006 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prima

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego Oświadczenie spółki Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY BIOERG S.A. za okres od dnia r. do dnia r. Warszawa 30 maja 2017 r.

RAPORT ROCZNY BIOERG S.A. za okres od dnia r. do dnia r. Warszawa 30 maja 2017 r. RAPORT ROCZNY BIOERG S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Warszawa 30 maja 2017 r. Raport BIOERG S.A. za 2016 rok został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Raport bieżący nr 64/2010 25.11.2010 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 18 września 2006r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ BRAND 24 S.A

INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ BRAND 24 S.A INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ BRAND 24 S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: Spółka ) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

2. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr

2. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 7 sierpnia 2018 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 STYCZNIA 2018 ROKU.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 STYCZNIA 2018 ROKU. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 STYCZNIA 2018 ROKU I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo