Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:"

Transkrypt

1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii 2) Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej; 2) wzór karty audytu efektywności energetycznej; 3) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej; 4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii Przepisy rozporządzenia stosuje się do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dotyczących obiektów, urządzeń technicznych i instalacji, z zastrzeżeniem ust Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dotyczących budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków usługowych i użyteczności publicznej, lokalnych źródeł ciepła (o mocy nominalnej do 11.6 MW), lokalnych sieci ciepłowniczych (o nominalnej mocy przesyłowej do 11,6 MW) stosuje się, z zastrzeżeniem 4, przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346). 1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej gospodarka, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216 poz. 1593). 2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z r., str. 64).

2 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) bilansowym audycie efektywności energetycznej należy przez to rozumieć pełny audyt efektywności energetycznej sporządzany dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, dla którego wymagane jest wykonanie pełnego bilansu energetycznego obiektu, instalacji lub procesu technologicznego poddawanego audytowi; 2) uproszczonym audycie efektywności energetycznej należy przez to rozumieć audyt efektywności energetycznej sporządzany dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, które dotyczy prostych procesów modernizacyjnych lub wymiany urządzeń technicznych o niewielkim zużyciu energii; 3) audytorze rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia. o efektywności energetycznej, wykonującą bilansowy lub uproszczony audyt efektywności energetycznej. 4. Dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, wymienionego w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, może być sporządzany uproszczony audyt efektywności energetycznej. Rozdział 2 Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej Audyt efektywności energetycznej sporządza się w języku polskim w formie pisemnej, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie audytu. 2. Wszystkie strony (arkusze) audytu efektywności energetycznej oraz załączniki oznacza się kolejnymi numerami. 3. Audyt efektywności energetycznej oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. 6. Uproszczony audyt efektywności energetycznej będący warunkiem przyznania świadectwa efektywności energetycznej, składa się z następujących części: 1) karty audytu efektywności energetycznej, obejmującej dane właściciela obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, nazwę i opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu efektywności energetycznej, sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 2) oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalacje; 2

3 3) oceny efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenia osiągniętej oszczędności energii; 4) opisu możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć i możliwej do uzyskania oszczędności energii w przypadku audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy; 5) dokumentacji wykonania obliczeń oszczędności energii, według metody opisanej w załączniku nr 3 do rozporządzenia, dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej poddanego audytowi efektywności energetycznej. 7. Bilansowy audyt efektywności energetycznej będący warunkiem przyznania świadectwa efektywności energetycznej składa się z następujących części: 1) karty audytu efektywności energetycznej, obejmującej dane właściciela obiektu lub instalacji, nazwę i opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu efektywności energetycznej, sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 2) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor; 3) opisu technicznego ocenianego obiektu, instalacji lub procesu technologicznego; 4) opisu celów wykonania audytu efektywności energetycznej: technicznych, ekonomicznych i ekologicznych; 5) diagnozy i oceny technicznej obiektu, instalacji lub procesu technologicznego, zawierającej: a) ogólne dane techniczne sprawozdawcze, pomiarowe z przyrządów ruchowych oraz z wykonanych pomiarów specjalnych istotnych z punktu widzenia sporządzanego audytu, b) weryfikację danych przez ocenę błędów pomiarowych, ocenę wewnętrznej spójności, uzgodnienie wyników, w szczególności za pomocą wykresów kontrolnych spalania lub przez zastosowanie rachunku wyrównawczego, c) ważniejsze bilanse substancji i energii, d) ocenę nowoczesności rozwiązań zastosowanych w obiekcie, instalacji lub procesie technologicznym będącym przedmiotem audytu efektywności energetycznej przez ich porównanie ze sprawdzonymi, nowoczesnymi, efektywnymi energetycznie rozwiązaniami technicznymi, e) ocenę sposobu określania kosztów ciepła, energii elektrycznej i nośników energii, f) ocenę obiektu, instalacji lub procesu technologicznego z punktu widzenia ekologicznego; 6) opisu możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych racjonalizujących gospodarkę energetyczną 3

4 dla danego obiektu, instalacji lub procesu technologicznego, w tym możliwości substytucji nośników energii i zmian technologii oraz wskazanie przedsięwzięć proponowanych do realizacji w przypadku audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia..o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr, poz. ), zwanej dalej ustawą ; 7) oceny wariantów proponowanych przedsięwzięć z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych, z wyszczególnieniem usprawnień bezinwestycyjnych, przedsięwzięć nisko- i średnionakładowych, o czasach zwrotu nakładów do 3 lat oraz możliwych przedsięwzięć o dłuższych czasach zwrotu nakładów w przypadku audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy; 8) opisu wybranego, w porozumieniu z inwestorem, wariantu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji, z wyszczególnieniem: efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych, podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz zakresu ilościowego i jakościowego zastosowania energii odpadowej i energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Rozdział 3 Szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej 8. Weryfikacja audytu efektywności energetycznej polega na sprawdzeniu: 1) kompletności dokumentów i prawidłowości dokonanych obliczeń; 2) prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu audytu efektywności energetycznej; 3) wskazanych rodzajów usprawnień; 4) kompletności dokumentacji zawierającej sposób realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Postępowanie weryfikacyjne składa się z: 1) etapu wstępnego; 2) etapu właściwego. 2. Postępowanie weryfikacyjne rozpoczyna się z dniem otrzymania przez weryfikatora audytu efektywności energetycznej. 3. Weryfikator w ramach etapu wstępnego, trwającego nie dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania audytu efektywności energetycznej dokonuje oceny jego kompletności w zakresie zgodności z art. 28 ustawy oraz rozporządzeniem. 4. W przypadku stwierdzenia niekompletności złożonego do weryfikacji audytu efektywności energetycznej, weryfikator informuje, w formie pisemnej, inwestora o konieczności dokonania uzupełnień, wyznaczając termin na ich dokonanie. 4

5 5. Właściwe postępowanie weryfikacyjne następuje po zakończeniu etapu wstępnego lub po dokonaniu uzupełnień, o których mowa w ust. 4, i nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie. 6. Weryfikator w ramach postępowania, o którym mowa w ust. 5, sprawdza zgodność audytu efektywności energetycznej z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego weryfikator wystawia ocenę weryfikacyjną zawierającą stwierdzenie, że weryfikacja jest pozytywna albo negatywna. 2. Negatywna ocena weryfikacyjna wymaga pisemnego uzasadnienia. 11. Weryfikator w oparciu o audyty efektywności energetycznej, które uzyskały pozytywną ocenę weryfikacyjną, tworzy komputerową bazę danych pozwalającą na przechowywanie i analizę danych z kart audytu, w szczególności analizę statystyczną efektów uzyskiwanych z realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Rozdział 4 Dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii Dane i metody wykorzystywane do określania i weryfikacji ilości energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, o którym mowa w 4, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 2. Dane i metody wykorzystywane do określania i weryfikacji ilości energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, innego niż określone w 4, przyjmuje się zgodnie z odrębnymi przepisami, wiedzą techniczną i zasadami dobrej praktyki. 5

6 Rozdział 5 Przepis końcowy 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER GOSPODARKI 6

7 Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (Nr..poz. ) Załącznik nr 1 Tabela: WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, DLA KTÓRYCH MOŻE BYĆ SPORZĄDZANY UPROSZCZONY AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ Lp. Rodzaj przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 1. Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu i stropodachu 2 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 3 Ocieplenie stropu nad piwnicą 4 Wymiana lub modernizacja stolarki okiennej 5 Wymiana lub modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 6 Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 7 Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej na potrzeby stosowania urządzeń AGD(pralki, suszarki, zmywarki, chłodziarki, piekarniki) 8 Racjonalne użytkowanie energią elektrycznej na potrzeby stosowania urządzeń IT, napędów do urządzeń (silniki elektryczne) 9 Racjonalne użytkownie energii w budynkach pasywnych 7

8 8

9 Załącznik nr 2 WZÓR KARTY AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Data wykonania Dane właściciela obiektu/instalacji Nazwa Instytucji: ul.: Kod pocztowy: Miasto: Powiat: Nazwa i opis inwestycji Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej Lokalizacja przedsięwzięcia Nazwa obiektu: ul.: Kod pocztowy: Miasto: Powiat: Opis przedsięwzięcia (max. 250 znaków) Wykonawca Audytu Imię i Nazwisko: Nazwa Instytucji: Podstawowe informacje Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia: Planowana data zakończenia przedsięwzięcia: 9

10 KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Data wykonania ul.: Kod pocztowy: Miasto: Wyrażony w latach okres żywotności technicznej przedsięwzięcia: Koszt realizacji przedsięwzięcia [PLN]: Szacowana wielkość oszczędności kosztów energii [PLN/rok] Parametry przedsięwzięcia (na podstawie audytu) Redukcja zużycia energii końcowej Q 0 : GJ/rok lub kwh/rok toe/rok Redukcja zużycia energii pierwotnej Q S : GJ/rok lub kwh/rok toe/rok Szacowana wielkość redukcji emisji CO 2 : Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia: ton/rok PLN 10

11 Załącznik nr 3 TABELA 1. Metody wykorzystywane do określania i weryfikacji ilości energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej Formuły umożliwiające obliczenie oszczędności energii Użytkowanie energii - modernizacja przegród budowlanych Użytkowanie energii budownictwo Definicje Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu i stropodachu (1) Q 0 = 0,3356 k k 1 2 k 3 A η i p U d + U λ 0 [GJ/rok] Q0 wielkość oszczędności energii końcowej w GJ/rok, k1 współczynnik ostrości klimatu na podstawie Tab. 2.1., k2 współczynnik w zależności od wielkości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego wg Tab. 2.3., k3 współczynnik zmniejszający z uwagi na korektę rzeczywistych warunków klimatyczne k3 = 0,90 (3), Ap powierzchnia ocieplonej przegrody (ściany zewnętrznej) przed wykonaniem ocieplenia w [m2], ηi całkowita sprawność systemu grzewczego równa η0m w przypadku budynków mieszkalnych lub η0p w przypadków budynków użyteczności publicznej i budynków usługowych określona na podstawie danych z Tab. 2.4., U 0 współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej lub stropodachu w stanie istniejącym, określony na podstawie dokumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wykonanych dla stanu faktycznego zgodnie z 3 Podlega nowelizacji w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 11

12 PN-EN-ISO 6946:2008 lub na podstawie danych z Tab. 2.2., d grubość dodatkowej warstwy ocieplenia wyrażona w [m], λ współczynnik przewodności cieplnej materiału izolacyjnego określony na podstawie właściwej Polskie Normy lub na podstawie danych producenta (dla większości standardowych materiałów ociepleniowych, w tym dla wełny mineralnej lub styropianu można przyjmować λ = 0,040 (mk)/w; dla materiałów o podwyższonej izolacyjności cieplnej, w tym dla specjalnych styropianów można przyjmować wartości niższe pod warunkiem potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów izolacyjności cieplnej odpowiednią dokumentacją i/lub obliczeniami). Ocieplenie stropu pod nie ogrzewanym poddaszem (2) Q 0 = 0,2517 k k 1 2 k 3 A η i p U d + U λ 0 [GJ/rok] U 0 współczynnik przenikania ciepła stropu pod nieogrzewanym poddaszem w stanie istniejącym określony na podstawie dokumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wykonanych dla stanu faktycznego zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2008 lub na podstawie danych z Tab [W/m 2 k] pozostałe oznaczenia i wielkości jak we wzorze (1) Ocieplenie nad piwnicą stropu (3) Q 0 = 0,1426 k k 1 2 k 3 Ap U η i d + U λ 0 [GJ/rok] U 0 współczynnik przenikania ciepła stropu nad piwnicą nieogrzewaną w stanie istniejącym określony na podstawie dokumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wykonanych dla stanu faktycznego zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2008 lub na podstawie danych z Tab. 2.2., pozostałe oznaczenia i wielkości jak we wzorze (1). 12

13 Wymiana lub modernizacja stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego Wielkość oszczędności energii końcowej Q 0 wynikającej z modernizacji lub wymiany stolarki okiennej na nową (4) ( U U ) k1 k2 k3 Aok [ 0,336 0ok 1ok + 0,57] Q0 = [GJ/rok] ηi Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w GJ/rok, A ok powierzchnia okien poddawanych termomodernizacji w [m 2 ], U 0ok współczynnik przenikania ciepła okna zewnętrznego w stanie istniejącym, określony na podstawie dokumentacji technicznej lub na podstawie danych z Tab. 2.2., U 1ok współczynnik przenikania ciepła okna zewnętrznego po modernizacji, określony na podstawie dokumentacji technicznej dostawcy stolarki okiennej pozostałe oznaczenia i wielkości jak we wzorze (1). Uwaga: Samo uszczelnienie stolarki okiennej nie powoduje poprawy współczynnika przenikania ciepła U 0ok, a jedynie ograniczenie strat ciepła w związku z ograniczeniem nadmiernej wentylacji. W przypadkach analizy modernizacji polegającej na remoncie i uszczelnieniu istniejącej stolarki należy korzystać z wzoru (4) przyjmując U 0ok = U 1ok. Wymiana lub modernizacja stolarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej i budynkach biurowych 13

14 Wielkość oszczędności energii końcowej Q 0 wynikającej z modernizacji lub wymiany stolarki okiennej na nową (5) ( U U ) k1 k2 k3 Aok [ 0,293 0ok 1ok + 1,43] Q0 = [GJ/rok] ηi wszystkie oznaczenia i wielkości jak we wzorze (4). Uwaga: Samo uszczelnienie stolarki okiennej nie powoduje wzrostu współczynnika przenikania ciepła U 0ok, a jedynie ograniczenie strat ciepła w związku z ograniczeniem nadmiernej wentylacji. W przypadkach analizy modernizacji polegającej na remoncie i uszczelnieniu istniejącej stolarki w budynkach użyteczności publicznej i budynkach biurowych należy korzystać z wzoru (5) przyjmując U 0ok = U 1ok. Wymiana lub modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Wielkość oszczędności energii końcowej Q 0 wynikającej z modernizacji lub wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach biurowych (6) 0 1 Q = 0,0036 ( k Q k Q ) [GJ/rok] 0 0 K, W 1 K, W k 0, k 1 współczynniki korekcyjne z uwagi na zastosowanie urządzeń i armatury powodującej redukcję zużycia wody odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji, przyjmowane wg Tab W przypadku braku urządzeń i armatury powodującej redukcję zużycia wody przyjmuje się k 0 = k 1 = 1,00. Dane w Tab dotyczą przypadków zastosowania urządzeń w sposób kompleksowy, tj. na wszystkich punktach poboru wody. W innych przypadkach należy przyjmować k 0 = k 1 = 1,00. Q K Q 0 1, W, K, W - zapotrzebowanie na energię końcową do przygotowania c.w.u. odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji, obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 201, poz. 1240). Użytkowanie energii oszczędność energii elektrycznej Oświetlenie (7) T U czas użytkowania źródła światła w ciągu roku w godzinach określony na podstawie danych z Tab

15 ( M )/ 1000 Q0 = TU 0 M 1 [kwh/rok] M 0 łączna moc znamionowa istniejących (starych) opraw oświetleniowych w [W], M 1 łączna moc znamionowa nowych opraw oświetleniowych po modernizacji w [W], Uwaga: Oszczędności w zużyciu energii dla źródeł światła obliczane są przy założeniu, że natężenie oświetlenia powierzchni mierzonego w luxach (lm/m 2 ) po modernizacji spełnia wymagania normy PN-EN : 2004 dla budynków oraz PN-EN-13201:2004 dla oświetlenia drogowego. Uwaga: W przypadku certyfikowania oszczędności wynikających ze sprzedaży energooszczędnych źródeł światła nawet tak proste wzory są zbyt skomplikowane. Należy wtedy przyjąć ryczałtową ilość energii zaoszczędzonej na wat mocy źródła w toe Ep i Ek. Prawdopodobnie tak promowane źródła powinny być trwale oznakowane M 0 moc znamionowa istniejącego (dotychczasowego) źródła światła w [W], M 1 moc znamionowa nowego źródła światła w [W]. (8) ( M ) Q0 = 1, 40 0 M 1 [kwh/rok] Użytkowanie energii - urządzenia AGD Pralki i suszarki Pralki bębnowe typu domowego (9) ( 0, C ) Q = 200 L N 31 Lub (10) 0 [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, L N wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia w kg (bawełna), C zużycie energii w kwh na kg prania w standardowym cyklu prania bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/12/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia, 15

16 Q0 = 62 L N 200 E S [kwh/rok] E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki standardowych testów w standardowym cyklu prania bawełny w temperaturze 60 o C przez urządzenie nowe określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/12/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia. Pralko-suszarki bębnowe typu domowego Suszarki powietrzne bębnowe typu domowego (11) ( 1, C) Q0 = 200 LN 05 [kwh/rok] lub (12) Q0 = 210 L N 200 E S [kwh/rok] (13) ( 0, C) Q0 = 200 LN 75 [kwh/rok] lub (14) Q0 = 150 L N 200 E S [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, L N ładunek znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna) w kg C zużycie energii w kwh na kg wsadu w pełnym standardowym cyklu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 96/60/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki standardowych testów w pełnym standardowym cyklu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 96/60/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, L N ładunek znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna) w kg C zużycie energii w kwh na kg wsadu w pełnym standardowym cyklu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/13/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki standardowych testów w pełnym standardowym cyklu (wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C 16

17 przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/13/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia Suszarki kondensujące bębnowe domowego typu (15) ( 0, C) Q0 = 200 LN 82 [kwh/rok] Lub (16) Q0 = 164 L N 200 E S [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, L N wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna) w kg C zużycie energii w kwh na kg wsadu w pełnym standardowym cyklu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/13/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia, E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki standardowych testów w pełnym standardowym cyklu (wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/13/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia. Zmywarki do naczyń typu domowego Zmywarki do naczyń o pojemności L N 10 standardowych kompletów naczyń wg Dyrektywy 1997/17/WE (17) Q0 = ,5 S 220 C [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, S pojemność znamionowa wyrażona w ilości standardowych kompletów naczyń (zgodnie z Dyrektywą 97/17/WE) C zużycie energii przez urządzenie nowe w kwh na cykl dla standardowego cyklu zmywania, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 97/17/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia 17

18 Zmywarki do naczyń o pojemności L N 9 standardowych kompletów naczyń wg Dyrektywy 1997/17/WE (18) Q0 = ,8 S 220 C [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, S pojemność znamionowa wyrażona w ilości standardowych kompletów naczyń (zgodnie z Dyrektywą 97/17/WE) C zużycie energii przez urządzenie nowe w kwh na cykl dla standardowego cyklu zmywania, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 97/17/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia Chłodziarki Chłodziarki, chłodziarkozamrażarki i zamrażarki typu domowego Piekarniki (19) Q [kwh/rok] 0 = Q0 Q1 Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, Q 0 zużycie energii przez stare, podlegające wymianie urządzenie, obliczone wg Dyrektywy 94/2/WE, jak dla dolnego przedziału klasy efektywności energetycznej D urządzenia (przy założeniu wartości wskaźnika efektywności energetyczne I = 100) o identycznej jak to urządzenie objętości i podziale przestrzeni zamrażalnika i chłodziarki, Q 1 zużycie energii przez nowe urządzenie w kwh/rok określone na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia. Piekarniki o pojemności użytkowej V u < 35l (20) Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki testów dla standardowego obciążenia przez urządzenie 18

19 Q0 = E S [kwh/rok] nowe, określone na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia w sposób zgodny z Dyrektywą 2002/40/WE. Piekarniki o pojemności użytkowej 35 l V u < 65 l (21) Q0 = E S [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki testów dla standardowego obciążenia przez urządzenie nowe, określone na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia w sposób zgodny z Dyrektywą 2002/40/WE Piekarniki o pojemności użytkowej 65 l V u (22) Q0 = E S [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki testów dla standardowego obciążenia przez urządzenie nowe, określone na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia w sposób zgodny z Dyrektywą 2002/40/WE Użytkowanie energii - urządzenia IT (23) Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, Q 0 = 0,0008 [ T + T SM ( q OM SM ( q q OM 1SM q ) + T 1OM SL ) + ( q SL q 1SL )] [kwh/rok] T OM standardowy czas pozostawania urządzenia w trybie pracy ( on mode ) w ciągu roku w godzinach określony na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia q OM moc pobierana w trybie pracy ( on mode ) w Watach [W] określona na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia q 1OM Moc pobierana w trybie pracy ( on mode ) w Watach [W] dla urządzenia nowego określona na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia T SM standardowy czas pozostawania urządzenia w trybie standby w ciągu roku w godzinach określony na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia 19

20 q SM moc pobierana w trybie pracy ( standby ) w Watach [W] określona na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia q 1SM moc pobierana w trybie pracy ( standby ) w Watach [W] dla urządzenia nowego określona na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia T SL standardowy czas pozostawania urządzenia w trybie sleep w ciągu roku w godzinach określony na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia q SL moc pobierana w trybie sleep w Watach [W] określona na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia q 1SL moc pobierana w trybie pracy sleep w Watach [W] dla urządzenia nowego określona na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia. Użytkowanie energii - silniki (napędy) elektryczne (24) Q = 1 1 1% ηs ηe 0 P2 N t K P 100 [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, P 2N moc znamionowa silnika podlegającego wymianie określona na podstawie danych z tabliczki znamionowej w [kw], t średni czas pracy silnika w ciągu roku w [h], określony na podstawie danych wg Tab , K P średnie obciążenie silnika w czasie t w stosunku do jego mocy znamionowej, określone na podstawie danych wg Tab , η S sprawność silnika wymienianego w [%] określona na podstawie danych z tabliczki znamionowej urządzenia, 20

21 η E sprawność silnika nowego w [%] określona na podstawie danych z tabliczki znamionowej urządzenia. Użytkowanie energii - budynki pasywne (25) 3 2 ( 156,2 AV + 292,9 AV 65,7 AV 61,0) Q0 = PU + [kwh/rok] Lub (26) 3 2 ( 0,562 AV + 1,054 AV 0,236 AV 0,220) Q0 = PU + [GJ/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok lub w GJ/rok, P U powierzchnia netto ogrzewanej części budynku obliczanà jako powierzchnia brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów dźwigowych, a także zewnętrznych, nie zamkniętych ze wszystkich stron części budynku, takich jak: podcienia, balkony, tarasy, loggie i galerie AV współczynnik kształtu budynku obliczany wg wzoru (27) (27) AV = A/ V A suma pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych nieogrzewanych pomieszczeń, liczoną po obrysie zewnętrznym, V kubatura netto ogrzewanej części budynku obliczana jako powierzchnia brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów dźwigowych, a także zewnętrznych, niezamkniętych ze wszystkich stron części budynku, takich jak: podcienia, balkony, tarasy, loggie i galerie 21

22 W budynkach mieszkalnych, przy założeniu stałej w całym budynku wysokości h pomieszczeń, redukcję zużycia energii można oblicza się wg wzorów: (28) 3 2 A A A Q = 156 0, ,9 65,7 + 61, 0 P 3 h P h 2 P h [kwh/rok] 2 U U U h wysokość pomieszczeń w świetle, taka sama dla całego budynku, i pozostałe oznaczenia, jak we wzorach (25) i (26) oraz (27). Lub (29) 2 A A A Q0 = 0, , 220 P P h [GJ/rok] 3 0, , h PU h 2 U U Określanie wielkości oszczędności energii pierwotnej Wielkość oszczędności energii pierwotnej Q S wyrażonej w paliwie pierwotnym oblicza się z następującego wzoru: (30) Q0 QS = [GJ/rok] η S η S współczynnik przeliczenia na paliwo pierwotne określony na podstawie danych z Tab

23 TABELA 2: WSKAŹNIKI WYSTĘPUJĄCE WE WZORACH DO SPORZĄDZANIA UPROSZCZONEGO AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TABELA 2.1. Współczynnik k 1 ostrości klimatu Lp. Dawne województwo Współczynnik ostrości klimatu k1 Lp. Dawne województwo Współczynnik ostrości klimatu k1 1 Mazowieckie 1,012 9 Dolnośląskie 0,975 2 Podlaskie 1, Łódzkie 0,998 3 Warmińsko-Mazurskie 1, Lubelskie 1,040 4 Pomorskie 1, Opolskie 0,948 5 Zachodnio-Pomorskie 0, Śląskie 0,976 6 Lubuskie 0, Świętokrzyskie 1,022 7 Wielkopolskie 0, Małopolskie 0,97 8 Kujawsko-Pomorskie 1, Podkarpackie 0,997 TABELA 2.2. Wielkości wskaźnika U 0 w stanie istniejącym w zależności od okresu budowy i rodzaju przegrody budowlanej 4 Współczynnik U l.p. Dane wyjściowe 0 przegród zewnętrznych w zależności od rodzaju przegrody i okresu budowy [W/m 2 K] 1 Rok budowy Przed Po Strop pod nieogrzewanym poddaszem Dach lub stropodach Ściany zewnętrzne Strop nad piwnicą /podłoga na gruncie Okna zewnętrzne 0,90 0,40 0,30 0,30 0,70 0,45 0,30 0,30 1,10 0,75 0,60 0,50 0,8 0,8 0,7 0,6 2,6 2,6 2,6 2,0 4 Podane wartości uwzględniają usytuowanie przegrody w budynku i korekty z tego wynikające wpływające na wielkość strat energii przez przegrodę 23

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia 2015 r. Projekt 22.05.2015 r. wersja 1.0. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE 1. 1.1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa miejscowości 1.2. Adres przedsiębiorstwa 1.3. Rodzaj działalności Branża: 1.4. Osoba kontaktowa / tel. / adres e-mail Powierzchnia użytkowa / ogrzewana budynków: 1.5. usługowych

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice www.ign.org.pl; e-mail: biuro@ign.org.pl, certyfikaty@ign.org.pl tel. 32 203 89 30, fax. 32 206 84 55 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1. Przedsięwzięcie służące poprawie

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 19 grudzień 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie weryfikacji szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego budynku dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia OAK.SS.2621/76/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzoru audytu energetycznego stanowiącego obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 26 lipca 2013 roku.

OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski  26 lipca 2013 roku. OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do składania ofert na sporządzenie Audytu efektywności ekologicznej projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Budownictwa ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Budownictwa ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Kraków, 10.11.2014 Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Budownictwa ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Dotyczy: Uwag do: Projektu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski.

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne Kraków, 27 28 września 2010 Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Audyty energetyczne. Wymagania

Audyty energetyczne. Wymagania Audyty energetyczne Wymagania Podstawowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 11 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 42-500 Będzin, Broniewskiego 12 61 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII?

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl ZAKRES PREZENTACJI Energia w budynku użyteczności

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str.

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Audyt energetyczny Nazwa modułu w języku angielskim Energy audit of buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 RAMOWY KATALOG KOSZTÓW/WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH Priorytet IX. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa Zamawiający: Urząd Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238)

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Rodzaje budynków, których dotyczy ustawa: Budynki mieszkalne (o dowolnym rodzaju

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne?

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? W Polsce wiele zakładów produkcyjnych powstało na terenach fabryk i zakładów pracy utworzonych jeszcze za byłego ustroju. Zaplecze budynków w takich miejscach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olesno, Dworcowa 4 NAZWA ROJEKTU RZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Zespołu Szkół Publicznych Ul. Bp. K. Dominika 32, Starogard Gdański

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Zespołu Szkół Publicznych Ul. Bp. K. Dominika 32, Starogard Gdański Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Zespołu Szkół Publicznych Ul. Bp. K. Dominika 32, 83-200 Starogard Gdański 1 Karta audytu oświetlenia wewnętrznego obiektu 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU 1 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU Budynku Uniwersytetu Przyrodniczego - Pływalnia we Wrocław ul. Chełmońskiego 43A Zamawiający: Wykonawca: Tytuł, imię i nazwisko Adres Tel. Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

A5 Raport z Oceny Projektu [NAZWA BENEFICJENTA] [NAZWA BANKU] Spis treści

A5 Raport z Oceny Projektu [NAZWA BENEFICJENTA] [NAZWA BANKU] Spis treści Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A5 Raport z Oceny Projektu [NAZWA BENEFICJENTA] [NAZWA BANKU] Przekazane do XXX [Bank] Data: Kategoria Projektu

Bardziej szczegółowo