Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:"

Transkrypt

1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii 2) Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej; 2) wzór karty audytu efektywności energetycznej; 3) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej; 4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii Przepisy rozporządzenia stosuje się do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dotyczących obiektów, urządzeń technicznych i instalacji, z zastrzeżeniem ust Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dotyczących budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków usługowych i użyteczności publicznej, lokalnych źródeł ciepła (o mocy nominalnej do 11.6 MW), lokalnych sieci ciepłowniczych (o nominalnej mocy przesyłowej do 11,6 MW) stosuje się, z zastrzeżeniem 4, przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346). 1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej gospodarka, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216 poz. 1593). 2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z r., str. 64).

2 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) bilansowym audycie efektywności energetycznej należy przez to rozumieć pełny audyt efektywności energetycznej sporządzany dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, dla którego wymagane jest wykonanie pełnego bilansu energetycznego obiektu, instalacji lub procesu technologicznego poddawanego audytowi; 2) uproszczonym audycie efektywności energetycznej należy przez to rozumieć audyt efektywności energetycznej sporządzany dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, które dotyczy prostych procesów modernizacyjnych lub wymiany urządzeń technicznych o niewielkim zużyciu energii; 3) audytorze rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia. o efektywności energetycznej, wykonującą bilansowy lub uproszczony audyt efektywności energetycznej. 4. Dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, wymienionego w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, może być sporządzany uproszczony audyt efektywności energetycznej. Rozdział 2 Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej Audyt efektywności energetycznej sporządza się w języku polskim w formie pisemnej, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie audytu. 2. Wszystkie strony (arkusze) audytu efektywności energetycznej oraz załączniki oznacza się kolejnymi numerami. 3. Audyt efektywności energetycznej oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. 6. Uproszczony audyt efektywności energetycznej będący warunkiem przyznania świadectwa efektywności energetycznej, składa się z następujących części: 1) karty audytu efektywności energetycznej, obejmującej dane właściciela obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, nazwę i opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu efektywności energetycznej, sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 2) oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalacje; 2

3 3) oceny efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenia osiągniętej oszczędności energii; 4) opisu możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć i możliwej do uzyskania oszczędności energii w przypadku audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy; 5) dokumentacji wykonania obliczeń oszczędności energii, według metody opisanej w załączniku nr 3 do rozporządzenia, dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej poddanego audytowi efektywności energetycznej. 7. Bilansowy audyt efektywności energetycznej będący warunkiem przyznania świadectwa efektywności energetycznej składa się z następujących części: 1) karty audytu efektywności energetycznej, obejmującej dane właściciela obiektu lub instalacji, nazwę i opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu efektywności energetycznej, sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 2) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor; 3) opisu technicznego ocenianego obiektu, instalacji lub procesu technologicznego; 4) opisu celów wykonania audytu efektywności energetycznej: technicznych, ekonomicznych i ekologicznych; 5) diagnozy i oceny technicznej obiektu, instalacji lub procesu technologicznego, zawierającej: a) ogólne dane techniczne sprawozdawcze, pomiarowe z przyrządów ruchowych oraz z wykonanych pomiarów specjalnych istotnych z punktu widzenia sporządzanego audytu, b) weryfikację danych przez ocenę błędów pomiarowych, ocenę wewnętrznej spójności, uzgodnienie wyników, w szczególności za pomocą wykresów kontrolnych spalania lub przez zastosowanie rachunku wyrównawczego, c) ważniejsze bilanse substancji i energii, d) ocenę nowoczesności rozwiązań zastosowanych w obiekcie, instalacji lub procesie technologicznym będącym przedmiotem audytu efektywności energetycznej przez ich porównanie ze sprawdzonymi, nowoczesnymi, efektywnymi energetycznie rozwiązaniami technicznymi, e) ocenę sposobu określania kosztów ciepła, energii elektrycznej i nośników energii, f) ocenę obiektu, instalacji lub procesu technologicznego z punktu widzenia ekologicznego; 6) opisu możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych racjonalizujących gospodarkę energetyczną 3

4 dla danego obiektu, instalacji lub procesu technologicznego, w tym możliwości substytucji nośników energii i zmian technologii oraz wskazanie przedsięwzięć proponowanych do realizacji w przypadku audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia..o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr, poz. ), zwanej dalej ustawą ; 7) oceny wariantów proponowanych przedsięwzięć z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych, z wyszczególnieniem usprawnień bezinwestycyjnych, przedsięwzięć nisko- i średnionakładowych, o czasach zwrotu nakładów do 3 lat oraz możliwych przedsięwzięć o dłuższych czasach zwrotu nakładów w przypadku audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy; 8) opisu wybranego, w porozumieniu z inwestorem, wariantu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji, z wyszczególnieniem: efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych, podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz zakresu ilościowego i jakościowego zastosowania energii odpadowej i energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Rozdział 3 Szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej 8. Weryfikacja audytu efektywności energetycznej polega na sprawdzeniu: 1) kompletności dokumentów i prawidłowości dokonanych obliczeń; 2) prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu audytu efektywności energetycznej; 3) wskazanych rodzajów usprawnień; 4) kompletności dokumentacji zawierającej sposób realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Postępowanie weryfikacyjne składa się z: 1) etapu wstępnego; 2) etapu właściwego. 2. Postępowanie weryfikacyjne rozpoczyna się z dniem otrzymania przez weryfikatora audytu efektywności energetycznej. 3. Weryfikator w ramach etapu wstępnego, trwającego nie dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania audytu efektywności energetycznej dokonuje oceny jego kompletności w zakresie zgodności z art. 28 ustawy oraz rozporządzeniem. 4. W przypadku stwierdzenia niekompletności złożonego do weryfikacji audytu efektywności energetycznej, weryfikator informuje, w formie pisemnej, inwestora o konieczności dokonania uzupełnień, wyznaczając termin na ich dokonanie. 4

5 5. Właściwe postępowanie weryfikacyjne następuje po zakończeniu etapu wstępnego lub po dokonaniu uzupełnień, o których mowa w ust. 4, i nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie. 6. Weryfikator w ramach postępowania, o którym mowa w ust. 5, sprawdza zgodność audytu efektywności energetycznej z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego weryfikator wystawia ocenę weryfikacyjną zawierającą stwierdzenie, że weryfikacja jest pozytywna albo negatywna. 2. Negatywna ocena weryfikacyjna wymaga pisemnego uzasadnienia. 11. Weryfikator w oparciu o audyty efektywności energetycznej, które uzyskały pozytywną ocenę weryfikacyjną, tworzy komputerową bazę danych pozwalającą na przechowywanie i analizę danych z kart audytu, w szczególności analizę statystyczną efektów uzyskiwanych z realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Rozdział 4 Dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii Dane i metody wykorzystywane do określania i weryfikacji ilości energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, o którym mowa w 4, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 2. Dane i metody wykorzystywane do określania i weryfikacji ilości energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, innego niż określone w 4, przyjmuje się zgodnie z odrębnymi przepisami, wiedzą techniczną i zasadami dobrej praktyki. 5

6 Rozdział 5 Przepis końcowy 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER GOSPODARKI 6

7 Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (Nr..poz. ) Załącznik nr 1 Tabela: WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, DLA KTÓRYCH MOŻE BYĆ SPORZĄDZANY UPROSZCZONY AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ Lp. Rodzaj przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 1. Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu i stropodachu 2 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 3 Ocieplenie stropu nad piwnicą 4 Wymiana lub modernizacja stolarki okiennej 5 Wymiana lub modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 6 Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 7 Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej na potrzeby stosowania urządzeń AGD(pralki, suszarki, zmywarki, chłodziarki, piekarniki) 8 Racjonalne użytkowanie energią elektrycznej na potrzeby stosowania urządzeń IT, napędów do urządzeń (silniki elektryczne) 9 Racjonalne użytkownie energii w budynkach pasywnych 7

8 8

9 Załącznik nr 2 WZÓR KARTY AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Data wykonania Dane właściciela obiektu/instalacji Nazwa Instytucji: ul.: Kod pocztowy: Miasto: Powiat: Nazwa i opis inwestycji Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej Lokalizacja przedsięwzięcia Nazwa obiektu: ul.: Kod pocztowy: Miasto: Powiat: Opis przedsięwzięcia (max. 250 znaków) Wykonawca Audytu Imię i Nazwisko: Nazwa Instytucji: Podstawowe informacje Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia: Planowana data zakończenia przedsięwzięcia: 9

10 KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Data wykonania ul.: Kod pocztowy: Miasto: Wyrażony w latach okres żywotności technicznej przedsięwzięcia: Koszt realizacji przedsięwzięcia [PLN]: Szacowana wielkość oszczędności kosztów energii [PLN/rok] Parametry przedsięwzięcia (na podstawie audytu) Redukcja zużycia energii końcowej Q 0 : GJ/rok lub kwh/rok toe/rok Redukcja zużycia energii pierwotnej Q S : GJ/rok lub kwh/rok toe/rok Szacowana wielkość redukcji emisji CO 2 : Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia: ton/rok PLN 10

11 Załącznik nr 3 TABELA 1. Metody wykorzystywane do określania i weryfikacji ilości energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej Formuły umożliwiające obliczenie oszczędności energii Użytkowanie energii - modernizacja przegród budowlanych Użytkowanie energii budownictwo Definicje Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu i stropodachu (1) Q 0 = 0,3356 k k 1 2 k 3 A η i p U d + U λ 0 [GJ/rok] Q0 wielkość oszczędności energii końcowej w GJ/rok, k1 współczynnik ostrości klimatu na podstawie Tab. 2.1., k2 współczynnik w zależności od wielkości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego wg Tab. 2.3., k3 współczynnik zmniejszający z uwagi na korektę rzeczywistych warunków klimatyczne k3 = 0,90 (3), Ap powierzchnia ocieplonej przegrody (ściany zewnętrznej) przed wykonaniem ocieplenia w [m2], ηi całkowita sprawność systemu grzewczego równa η0m w przypadku budynków mieszkalnych lub η0p w przypadków budynków użyteczności publicznej i budynków usługowych określona na podstawie danych z Tab. 2.4., U 0 współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej lub stropodachu w stanie istniejącym, określony na podstawie dokumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wykonanych dla stanu faktycznego zgodnie z 3 Podlega nowelizacji w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 11

12 PN-EN-ISO 6946:2008 lub na podstawie danych z Tab. 2.2., d grubość dodatkowej warstwy ocieplenia wyrażona w [m], λ współczynnik przewodności cieplnej materiału izolacyjnego określony na podstawie właściwej Polskie Normy lub na podstawie danych producenta (dla większości standardowych materiałów ociepleniowych, w tym dla wełny mineralnej lub styropianu można przyjmować λ = 0,040 (mk)/w; dla materiałów o podwyższonej izolacyjności cieplnej, w tym dla specjalnych styropianów można przyjmować wartości niższe pod warunkiem potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów izolacyjności cieplnej odpowiednią dokumentacją i/lub obliczeniami). Ocieplenie stropu pod nie ogrzewanym poddaszem (2) Q 0 = 0,2517 k k 1 2 k 3 A η i p U d + U λ 0 [GJ/rok] U 0 współczynnik przenikania ciepła stropu pod nieogrzewanym poddaszem w stanie istniejącym określony na podstawie dokumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wykonanych dla stanu faktycznego zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2008 lub na podstawie danych z Tab [W/m 2 k] pozostałe oznaczenia i wielkości jak we wzorze (1) Ocieplenie nad piwnicą stropu (3) Q 0 = 0,1426 k k 1 2 k 3 Ap U η i d + U λ 0 [GJ/rok] U 0 współczynnik przenikania ciepła stropu nad piwnicą nieogrzewaną w stanie istniejącym określony na podstawie dokumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wykonanych dla stanu faktycznego zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2008 lub na podstawie danych z Tab. 2.2., pozostałe oznaczenia i wielkości jak we wzorze (1). 12

13 Wymiana lub modernizacja stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego Wielkość oszczędności energii końcowej Q 0 wynikającej z modernizacji lub wymiany stolarki okiennej na nową (4) ( U U ) k1 k2 k3 Aok [ 0,336 0ok 1ok + 0,57] Q0 = [GJ/rok] ηi Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w GJ/rok, A ok powierzchnia okien poddawanych termomodernizacji w [m 2 ], U 0ok współczynnik przenikania ciepła okna zewnętrznego w stanie istniejącym, określony na podstawie dokumentacji technicznej lub na podstawie danych z Tab. 2.2., U 1ok współczynnik przenikania ciepła okna zewnętrznego po modernizacji, określony na podstawie dokumentacji technicznej dostawcy stolarki okiennej pozostałe oznaczenia i wielkości jak we wzorze (1). Uwaga: Samo uszczelnienie stolarki okiennej nie powoduje poprawy współczynnika przenikania ciepła U 0ok, a jedynie ograniczenie strat ciepła w związku z ograniczeniem nadmiernej wentylacji. W przypadkach analizy modernizacji polegającej na remoncie i uszczelnieniu istniejącej stolarki należy korzystać z wzoru (4) przyjmując U 0ok = U 1ok. Wymiana lub modernizacja stolarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej i budynkach biurowych 13

14 Wielkość oszczędności energii końcowej Q 0 wynikającej z modernizacji lub wymiany stolarki okiennej na nową (5) ( U U ) k1 k2 k3 Aok [ 0,293 0ok 1ok + 1,43] Q0 = [GJ/rok] ηi wszystkie oznaczenia i wielkości jak we wzorze (4). Uwaga: Samo uszczelnienie stolarki okiennej nie powoduje wzrostu współczynnika przenikania ciepła U 0ok, a jedynie ograniczenie strat ciepła w związku z ograniczeniem nadmiernej wentylacji. W przypadkach analizy modernizacji polegającej na remoncie i uszczelnieniu istniejącej stolarki w budynkach użyteczności publicznej i budynkach biurowych należy korzystać z wzoru (5) przyjmując U 0ok = U 1ok. Wymiana lub modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Wielkość oszczędności energii końcowej Q 0 wynikającej z modernizacji lub wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach biurowych (6) 0 1 Q = 0,0036 ( k Q k Q ) [GJ/rok] 0 0 K, W 1 K, W k 0, k 1 współczynniki korekcyjne z uwagi na zastosowanie urządzeń i armatury powodującej redukcję zużycia wody odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji, przyjmowane wg Tab W przypadku braku urządzeń i armatury powodującej redukcję zużycia wody przyjmuje się k 0 = k 1 = 1,00. Dane w Tab dotyczą przypadków zastosowania urządzeń w sposób kompleksowy, tj. na wszystkich punktach poboru wody. W innych przypadkach należy przyjmować k 0 = k 1 = 1,00. Q K Q 0 1, W, K, W - zapotrzebowanie na energię końcową do przygotowania c.w.u. odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji, obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 201, poz. 1240). Użytkowanie energii oszczędność energii elektrycznej Oświetlenie (7) T U czas użytkowania źródła światła w ciągu roku w godzinach określony na podstawie danych z Tab

15 ( M )/ 1000 Q0 = TU 0 M 1 [kwh/rok] M 0 łączna moc znamionowa istniejących (starych) opraw oświetleniowych w [W], M 1 łączna moc znamionowa nowych opraw oświetleniowych po modernizacji w [W], Uwaga: Oszczędności w zużyciu energii dla źródeł światła obliczane są przy założeniu, że natężenie oświetlenia powierzchni mierzonego w luxach (lm/m 2 ) po modernizacji spełnia wymagania normy PN-EN : 2004 dla budynków oraz PN-EN-13201:2004 dla oświetlenia drogowego. Uwaga: W przypadku certyfikowania oszczędności wynikających ze sprzedaży energooszczędnych źródeł światła nawet tak proste wzory są zbyt skomplikowane. Należy wtedy przyjąć ryczałtową ilość energii zaoszczędzonej na wat mocy źródła w toe Ep i Ek. Prawdopodobnie tak promowane źródła powinny być trwale oznakowane M 0 moc znamionowa istniejącego (dotychczasowego) źródła światła w [W], M 1 moc znamionowa nowego źródła światła w [W]. (8) ( M ) Q0 = 1, 40 0 M 1 [kwh/rok] Użytkowanie energii - urządzenia AGD Pralki i suszarki Pralki bębnowe typu domowego (9) ( 0, C ) Q = 200 L N 31 Lub (10) 0 [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, L N wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia w kg (bawełna), C zużycie energii w kwh na kg prania w standardowym cyklu prania bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/12/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia, 15

16 Q0 = 62 L N 200 E S [kwh/rok] E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki standardowych testów w standardowym cyklu prania bawełny w temperaturze 60 o C przez urządzenie nowe określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/12/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia. Pralko-suszarki bębnowe typu domowego Suszarki powietrzne bębnowe typu domowego (11) ( 1, C) Q0 = 200 LN 05 [kwh/rok] lub (12) Q0 = 210 L N 200 E S [kwh/rok] (13) ( 0, C) Q0 = 200 LN 75 [kwh/rok] lub (14) Q0 = 150 L N 200 E S [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, L N ładunek znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna) w kg C zużycie energii w kwh na kg wsadu w pełnym standardowym cyklu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 96/60/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki standardowych testów w pełnym standardowym cyklu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 96/60/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, L N ładunek znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna) w kg C zużycie energii w kwh na kg wsadu w pełnym standardowym cyklu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/13/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki standardowych testów w pełnym standardowym cyklu (wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C 16

17 przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/13/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia Suszarki kondensujące bębnowe domowego typu (15) ( 0, C) Q0 = 200 LN 82 [kwh/rok] Lub (16) Q0 = 164 L N 200 E S [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, L N wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna) w kg C zużycie energii w kwh na kg wsadu w pełnym standardowym cyklu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/13/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia, E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki standardowych testów w pełnym standardowym cyklu (wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 60 C przez urządzenie nowe, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 95/13/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia. Zmywarki do naczyń typu domowego Zmywarki do naczyń o pojemności L N 10 standardowych kompletów naczyń wg Dyrektywy 1997/17/WE (17) Q0 = ,5 S 220 C [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, S pojemność znamionowa wyrażona w ilości standardowych kompletów naczyń (zgodnie z Dyrektywą 97/17/WE) C zużycie energii przez urządzenie nowe w kwh na cykl dla standardowego cyklu zmywania, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 97/17/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia 17

18 Zmywarki do naczyń o pojemności L N 9 standardowych kompletów naczyń wg Dyrektywy 1997/17/WE (18) Q0 = ,8 S 220 C [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, S pojemność znamionowa wyrażona w ilości standardowych kompletów naczyń (zgodnie z Dyrektywą 97/17/WE) C zużycie energii przez urządzenie nowe w kwh na cykl dla standardowego cyklu zmywania, określone w sposób zgodny z Dyrektywą 97/17/WE na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia Chłodziarki Chłodziarki, chłodziarkozamrażarki i zamrażarki typu domowego Piekarniki (19) Q [kwh/rok] 0 = Q0 Q1 Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, Q 0 zużycie energii przez stare, podlegające wymianie urządzenie, obliczone wg Dyrektywy 94/2/WE, jak dla dolnego przedziału klasy efektywności energetycznej D urządzenia (przy założeniu wartości wskaźnika efektywności energetyczne I = 100) o identycznej jak to urządzenie objętości i podziale przestrzeni zamrażalnika i chłodziarki, Q 1 zużycie energii przez nowe urządzenie w kwh/rok określone na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia. Piekarniki o pojemności użytkowej V u < 35l (20) Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki testów dla standardowego obciążenia przez urządzenie 18

19 Q0 = E S [kwh/rok] nowe, określone na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia w sposób zgodny z Dyrektywą 2002/40/WE. Piekarniki o pojemności użytkowej 35 l V u < 65 l (21) Q0 = E S [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki testów dla standardowego obciążenia przez urządzenie nowe, określone na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia w sposób zgodny z Dyrektywą 2002/40/WE Piekarniki o pojemności użytkowej 65 l V u (22) Q0 = E S [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, E S zużycie energii w kwh/cykl, w oparciu o wyniki testów dla standardowego obciążenia przez urządzenie nowe, określone na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia w sposób zgodny z Dyrektywą 2002/40/WE Użytkowanie energii - urządzenia IT (23) Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, Q 0 = 0,0008 [ T + T SM ( q OM SM ( q q OM 1SM q ) + T 1OM SL ) + ( q SL q 1SL )] [kwh/rok] T OM standardowy czas pozostawania urządzenia w trybie pracy ( on mode ) w ciągu roku w godzinach określony na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia q OM moc pobierana w trybie pracy ( on mode ) w Watach [W] określona na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia q 1OM Moc pobierana w trybie pracy ( on mode ) w Watach [W] dla urządzenia nowego określona na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia T SM standardowy czas pozostawania urządzenia w trybie standby w ciągu roku w godzinach określony na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia 19

20 q SM moc pobierana w trybie pracy ( standby ) w Watach [W] określona na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia q 1SM moc pobierana w trybie pracy ( standby ) w Watach [W] dla urządzenia nowego określona na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia T SL standardowy czas pozostawania urządzenia w trybie sleep w ciągu roku w godzinach określony na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia q SL moc pobierana w trybie sleep w Watach [W] określona na podstawie danych z Tab w zależności od rodzaju urządzenia q 1SL moc pobierana w trybie pracy sleep w Watach [W] dla urządzenia nowego określona na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia. Użytkowanie energii - silniki (napędy) elektryczne (24) Q = 1 1 1% ηs ηe 0 P2 N t K P 100 [kwh/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok, P 2N moc znamionowa silnika podlegającego wymianie określona na podstawie danych z tabliczki znamionowej w [kw], t średni czas pracy silnika w ciągu roku w [h], określony na podstawie danych wg Tab , K P średnie obciążenie silnika w czasie t w stosunku do jego mocy znamionowej, określone na podstawie danych wg Tab , η S sprawność silnika wymienianego w [%] określona na podstawie danych z tabliczki znamionowej urządzenia, 20

21 η E sprawność silnika nowego w [%] określona na podstawie danych z tabliczki znamionowej urządzenia. Użytkowanie energii - budynki pasywne (25) 3 2 ( 156,2 AV + 292,9 AV 65,7 AV 61,0) Q0 = PU + [kwh/rok] Lub (26) 3 2 ( 0,562 AV + 1,054 AV 0,236 AV 0,220) Q0 = PU + [GJ/rok] Q 0 wielkość oszczędności energii końcowej w kwh/rok lub w GJ/rok, P U powierzchnia netto ogrzewanej części budynku obliczanà jako powierzchnia brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów dźwigowych, a także zewnętrznych, nie zamkniętych ze wszystkich stron części budynku, takich jak: podcienia, balkony, tarasy, loggie i galerie AV współczynnik kształtu budynku obliczany wg wzoru (27) (27) AV = A/ V A suma pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych nieogrzewanych pomieszczeń, liczoną po obrysie zewnętrznym, V kubatura netto ogrzewanej części budynku obliczana jako powierzchnia brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów dźwigowych, a także zewnętrznych, niezamkniętych ze wszystkich stron części budynku, takich jak: podcienia, balkony, tarasy, loggie i galerie 21

22 W budynkach mieszkalnych, przy założeniu stałej w całym budynku wysokości h pomieszczeń, redukcję zużycia energii można oblicza się wg wzorów: (28) 3 2 A A A Q = 156 0, ,9 65,7 + 61, 0 P 3 h P h 2 P h [kwh/rok] 2 U U U h wysokość pomieszczeń w świetle, taka sama dla całego budynku, i pozostałe oznaczenia, jak we wzorach (25) i (26) oraz (27). Lub (29) 2 A A A Q0 = 0, , 220 P P h [GJ/rok] 3 0, , h PU h 2 U U Określanie wielkości oszczędności energii pierwotnej Wielkość oszczędności energii pierwotnej Q S wyrażonej w paliwie pierwotnym oblicza się z następującego wzoru: (30) Q0 QS = [GJ/rok] η S η S współczynnik przeliczenia na paliwo pierwotne określony na podstawie danych z Tab

23 TABELA 2: WSKAŹNIKI WYSTĘPUJĄCE WE WZORACH DO SPORZĄDZANIA UPROSZCZONEGO AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TABELA 2.1. Współczynnik k 1 ostrości klimatu Lp. Dawne województwo Współczynnik ostrości klimatu k1 Lp. Dawne województwo Współczynnik ostrości klimatu k1 1 Mazowieckie 1,012 9 Dolnośląskie 0,975 2 Podlaskie 1, Łódzkie 0,998 3 Warmińsko-Mazurskie 1, Lubelskie 1,040 4 Pomorskie 1, Opolskie 0,948 5 Zachodnio-Pomorskie 0, Śląskie 0,976 6 Lubuskie 0, Świętokrzyskie 1,022 7 Wielkopolskie 0, Małopolskie 0,97 8 Kujawsko-Pomorskie 1, Podkarpackie 0,997 TABELA 2.2. Wielkości wskaźnika U 0 w stanie istniejącym w zależności od okresu budowy i rodzaju przegrody budowlanej 4 Współczynnik U l.p. Dane wyjściowe 0 przegród zewnętrznych w zależności od rodzaju przegrody i okresu budowy [W/m 2 K] 1 Rok budowy Przed Po Strop pod nieogrzewanym poddaszem Dach lub stropodach Ściany zewnętrzne Strop nad piwnicą /podłoga na gruncie Okna zewnętrzne 0,90 0,40 0,30 0,30 0,70 0,45 0,30 0,30 1,10 0,75 0,60 0,50 0,8 0,8 0,7 0,6 2,6 2,6 2,6 2,0 4 Podane wartości uwzględniają usytuowanie przegrody w budynku i korekty z tego wynikające wpływające na wielkość strat energii przez przegrodę 23

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości Jerzy Żurawski Plan wystąpienia 1. Pierwsze doświadczenia wpływu jakości energetycznej budynku na decyzje przy zakupie 2. Aktualne wymagania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek istniejący Opis technologii Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej z elementami wznoszenia uprzemysłowionymi.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Certyfikat 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 Obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo