WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

2 Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej treści Warunków Ubezpieczenia. Dokument ten otrzymasz w ciągu 14 Dni roboczych od Daty początku ubezpieczenia. Dokument, poprzez podpisanie którego wyrażasz zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową oraz na gromadzenie i inwestowanie Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną. Zwróć uwagę na zdefiniowane obok pojęcie. Miesiąc polisowy może się nie pokrywać z miesiącem kalendarzowym. Dla przykładu, jeżeli Datą początku ubezpieczenia jest 7 października, to każdy kolejny Miesiąc polisowy rozpoczynać się będzie 7. dnia kalendarzowego każdego miesiąca. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia) określają zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową osób fizycznych będących Klientami Ubezpieczającego, na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym zawartej między Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a Ubezpieczającym. 2. Komentarze zamieszczone na marginesach Warunków Ubezpieczenia mają jedynie charakter pomocniczy i służą wyjaśnieniu istotnych kwestii uregulowanych w sposób wiążący w postanowieniach Warunków Ubezpieczenia. DEFINICJE 2 Określenia użyte w Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z Ubezpieczeniem grupowym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oznaczają: 1) Alokacja nabycie Udziałów jednostkowych za Składkę Jednorazową pomniejszoną o opłatę transakcyjną; 2) Certyfikat dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzający objęcie danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; 3) Data początku ubezpieczenia wskazany w Certyfikacie dzień, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego; jest nim dzień nabycia Udziałów jednostkowych za Składkę Jednorazową pomniejszoną o opłatę transakcyjną; 4) Deklaracja zgody formularz Towarzystwa Ubezpieczeń, na którym Klient Ubezpieczającego wyraża zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia. Oświadczenie obejmuje także wysokość sumy ubezpieczenia; Deklaracja zgody może zawierać inne oświadczenia woli i wiedzy Klienta; 5) Dzień roboczy dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy; 6) Dzień wyceny dzień, w którym ustalana jest Wartość udziału jednostkowego. Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje ustalenia Wartości udziału jednostkowego zgodnie z zapisami Regulaminu, w terminach wskazanych w Tabeli Opłat i Limitów; 7) Fundusz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych, stanowiący wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń tworzoną z alokowanych Składek Jednorazowych pomniejszonych o opłatę transakcyjną, zarządzany według strategii inwestycyjnej opisanej w Regulaminie; 8) Jednostka obsługująca ubezpieczenie podmiot, prowadzący centralną obsługę Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym; 9) Klient osobę fizyczną korzystającą z usług Ubezpieczającego, zainteresowaną objęciem ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia; 10) Kwartalna wypłata zysków - kwartalne umorzenie Udziałów jednostkowych Funduszu uczestnikom Funduszu w wysokości odpowiadającej otrzymanym przez Fundusz wszelkim przychodom i zyskom z lokat Funduszu w okresie od poprzedniej Kwartalnej wypłaty zysków przypadającej na danego Ubezpieczonego, na zasadach określonych w Regulaminie; 11) Miesiąc polisowy miesiąc rozpoczynający się w Dacie początku ubezpieczenia w przypadku pierwszego Miesiąca polisowego oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w dniu odpowiadającym Dacie początku ubezpieczenia w przypadku kolejnych Miesięcy 2 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

3 polisowych, a w przypadku, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego; 12) Okres ubezpieczenia czas trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń w stosunku do Ubezpieczonego, wyznaczony przez Datę początku ubezpieczenia i ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 13) Rachunek udziałów prowadzoną dla Ubezpieczonego ewidencję Udziałów jednostkowych nabytych za część Składki Jednorazowej podlegającej Alokacji, pomniejszanych o opłatę za zarządzanie; 14) Regulamin Regulamin Funduszu wskazujący zasady jego funkcjonowania, będący załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia, stanowiący ich integralną część; 15) Rocznica polisy każdą kolejną rocznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a gdy takiego dnia nie ma ostatni dzień miesiąca kalendarzowego; 16) Rok polisowy okres 12 Miesięcy polisowych rozpoczynający się od daty Rocznicy polisy, przy czym pierwszy Rok polisowy rozpoczyna się od Daty początku ubezpieczenia; 17) Składka Jednorazowa składkę wpłacaną z tytułu Ubezpieczenia co najmniej w wysokości określonej w Deklaracji zgody, jednak nie niższej niż minimalna wysokość Składki Jednorazowej określona w Tabeli Opłat i Limitów; 18) Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci kwotę wypłacaną osobie uprawnionej w razie śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia; 19) Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia kwotę wypłacaną Ubezpieczonemu w razie dożycia przez niego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 20) Tabela Opłat i Limitów zestawienie zawierające wysokość opłat i limitów, będące załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia, stanowiące ich integralną część; 21) Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna; 22) Ubezpieczający podmiot, który zawarł Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów; 23) Ubezpieczenie ochronę ubezpieczeniową udzielaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń danemu Ubezpieczonemu w Okresie ubezpieczenia na podstawie Warunków Ubezpieczenia oraz gromadzenie i inwestowanie Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną, w ramach Funduszu, na zasadach określonych w Regulaminie; 24) Ubezpieczony osobę fizyczną będącą Klientem Ubezpieczającego, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia w ramach Umowy ubezpieczenia; 25) Udziały jednostkowe jednostki, na które został podzielony Fundusz, służące do ustalenia Wartości rachunku udziałów oraz udziału Ubezpieczonego w danym Funduszu; 26) Umowa ubezpieczenia Umowę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym zawartą pomiędzy Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a Ubezpieczającym; 27) Uposażony podmiot wskazany przez Ubezpieczonego, jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; 28) Wartość rachunku udziałów wartość Udziałów jednostkowych, zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów wyliczaną, jako iloczyn liczby Udziałów jednostkowych oraz Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny; 29) Wartość udziału jednostkowego wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu ustalaną w Dniu wyceny zgodnie z zapisami Regulaminu; 30) Wartość wykupu kwotę wypłacaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na zasadach przewidzianych w 18; 31) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń polegające na śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia lub dożyciu ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. Wysokość Składki Jednorazowej deklarowana jest przez Ciebie w momencie składania Deklaracji zgody, z tym że nie może być niższa niż jej minimalna wysokość wskazana w Tabeli Opłat i Limitów. Zwróć uwagę na różnice pomiędzy definicją Ubezpieczonego a Ubezpieczającego. Ubezpieczonym jesteś Ty, a Ubezpieczającym jest podmiot, z którym Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna zawarł Umowę ubezpieczenia, w ramach której możesz zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, a Składka Jednorazowa pomniejszona o opłatę transakcyjną może być inwestowana w ramach Funduszu. Szczegółowe zasady inwestowania opisane są w Regulaminie Funduszu, z którym dokładnie się zapoznaj. Uposażony to osoba lub podmiot, którą możesz wyznaczyć jako uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Więcej informacji na temat osób uprawnionych do świadczeń ubezpieczeniowych oraz na temat Uposażonych, możliwości ich wskazywania, a także zmiany w trakcie Okresu ubezpieczenia znajdziesz w dalszej części niniejszych Warunków Ubezpieczenia. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 3

4 Ubezpieczenie wiąże się z inwestowaniem Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego i w związku z tym wysokość świadczeń ubezpieczeniowych zależy m.in. od wartości Twojego Rachunku udziałów. Zakres Ubezpieczenia określa te zdarzenia w Twoim życiu, które objęte są odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń. Okres ubezpieczenia i inwestowania Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną trwa do Rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia. Datę początku ubezpieczenia możesz zawsze sprawdzić w Certyfikacie. Po spełnieniu wymienionych obok warunków będziemy mogli objąć Cię ochroną ubezpieczeniową, która rozpocznie się w dniu zaalokowania Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczenie jest związane z Funduszem, w ramach którego następuje gromadzenie i inwestowanie Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną. 2. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia; 2) dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 pkt W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 pkt W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczonemu Wartość wykupu, o której mowa w Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu ryzyka śmierci zostały określone w 17. OKRES UBEZPIECZENIA 4 1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w Dacie początku ubezpieczenia i kończy w Rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia (ostatni dzień Okresu ubezpieczenia). 2. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza Datę początku ubezpieczenia w Certyfikacie przekazywanym Ubezpieczonemu w terminie 14 Dni roboczych od Daty początku ubezpieczenia. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 5 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba, której wiek w dniu podpisania Deklaracji zgody mieści się w granicach wieku wstępu, określonego w Tabeli Opłat i Limitów. 2. W celu objęcia ochroną ubezpieczeniową Klient składa Ubezpieczającemu Deklarację zgody, z zastrzeżeniem ust Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje w terminie określonym w 7 ust. 1, po łącznym spełnieniu poniższych warunków: 1) złożeniu podpisanej Deklaracji zgody, z zastrzeżeniem 8 ust. 4; 2) zapłacie Składki Jednorazowej co najmniej w wysokości określonej w Deklaracji zgody, jednak nie niższej niż wskazana w Tabeli Opłat i Limitów. 4. W przypadku złożenia Deklaracji zgody za pośrednictwem pełnomocnika oświadczenia wiedzy zawarte w Deklaracji zgody muszą być złożone przez Klienta bezpośrednio W przypadku: 1) braku Składki Jednorazowej do siódmego Dnia roboczego po podpisaniu Deklaracji zgody lub jeżeli zapłacona w niniejszym terminie kwota jest niższa niż zadeklarowana w Deklaracji zgody wysokość Składki Jednorazowej oraz niższa niż minimalna wysokość Składki Jednorazowej wskazana w Tabeli Opłat i Limitów albo 2) otrzymania przez Ubezpieczającego, do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, oświadczenia o rezygnacji z Ubezpieczenia, Klient nie zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, środki pieniężne zwracane są, przy braku odrębnej dyspozycji, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazane w Deklaracji zgody, w ciągu 14 Dni roboczych po upływie terminu na opłacenie Składki Jednorazowej w zadeklarowanej wysokości lub w ciągu 14 Dni roboczych po dacie otrzymania przez Ubezpieczającego oświadczenia o rezygnacji. 4 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

5 ROZPOCZĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 7 1. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się w Dacie początku ubezpieczenia, która przypada w dniu zaalokowania Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje Alokacji Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną w terminie wskazanym w 12 ust. 1. CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA I JEJ WYPOWIEDZENIE 8 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w trybie negocjacji pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym na 1 rok. 2. Umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile żadna ze stron nie złoży drugiej stronie oświadczenia woli o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres. Oświadczenie woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres powinno być złożone drugiej stronie na piśmie, na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta. Oświadczenie jest skutecznie złożone z chwilą dojścia do drugiej strony w ten sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią, z uwzględnieniem zapisów w Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu. 4. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z końcem miesięcznego okresu wypowiedzenia; 2) z końcem okresu, na jaki została zawarta w przypadku nieprzedłużenia na kolejny okres, z tym że nie wcześniej niż z końcem Okresu ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonych, którzy złożyli Deklarację zgody do ostatniego dnia miesięcznego okresu wypowiedzenia lub ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia - w przypadku nieprzedłużenia na kolejny okres. Klienci, którzy złożyli Deklarację zgody po ostatnim dniu okresu wypowiedzenia lub po ostatnim dniu okresu, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta, nie zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową. 5. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Jednorazowej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazane w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia. 6. Zmiany w Umowie ubezpieczenia są dokonywane w drodze negocjacji lub w inny przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób, z zastrzeżeniem 19 ust. 1 pkt 7. REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA 9 1. Ubezpieczony może zrezygnować z Ubezpieczenia w każdym czasie, składając oświadczenie woli w formie pisemnej. 2. W przypadku rezygnacji z Ubezpieczenia zgłoszonej do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnej dyspozycji rezygnacji Klienta z Ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca zapłaconą Składkę Jednorazową w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Ubezpieczającego dyspozycji rezygnacji Klienta z Ubezpieczenia. Przy braku odrębnej dyspozycji Składka Jednorazowa jest zwracana na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazane w Deklaracji W tym dniu za kwotę Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną nabywamy Udziały jednostkowe Funduszu, które służą do ustalania wartości Twojego Rachunku udziałów. Zwróć uwagę, że prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia lub jej rozwiązania przysługują wyłącznie Ubezpieczającemu. Tobie jako Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z Ubezpieczenia na zasadach opisanych w następnym paragrafie. Zmiany Umowy ubezpieczenia dokonywane są w drodze negocjacji pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym, a Ty zostaniesz o nich poinformowany przed początkiem ich obowiązywania. Wiedz, że zmiana Umowy ubezpieczenia na Twoją niekorzyść zawsze wymaga Twojej zgody. W każdej chwili możesz zrezygnować z Ubezpieczenia. Zwróć jednak szczególną uwagę na konsekwencje planowanej rezygnacji. Tylko wówczas, gdy Twoją dyspozycję rezygnacji Ubezpieczający otrzyma do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia - zwrócimy w całości opłaconą Składkę Jednorazową. Dyspozycja rezygnacji złożona po tym terminie skutkuje wypłatą Wartości wykupu, która może być niższa niż kwota opłaconej Składki Jednorazowej. Więcej informacji na temat przysługującego Ci prawa do wypłaty Wartości wykupu znajdziesz w dalszej części niniejszych Warunków Ubezpieczenia. Pamiętaj: Dyspozycję rezygnacji możesz złożyć pisemnie w dowolnej jednostce Ubezpieczającego. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 5

6 zgody. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję rezygnacji do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Klienta. 3. W Okresie ubezpieczenia Ubezpieczony może zrezygnować z Ubezpieczenia poprzez złożenie za pośrednictwem Ubezpieczającego dyspozycji wypłaty Wartości wykupu realizowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, zgodnie z postanowieniami 18. Za datę rezygnacji w Okresie ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie pisemnej dyspozycji wypłaty Wartości wykupu. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. KONIEC OKRESU UBEZPIECZENIA Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia pierwszej z poniższych okoliczności: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wypłaty Wartości wykupu, przekazanej za pośrednictwem Ubezpieczającego; 3) dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 4) otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o odstąpieniu przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego przed Datą początku ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a wpłacona Składka Jednorazowa podlega zwrotowi spadkobiercom Ubezpieczonego na zasadach ogólnych. Składka Jednorazowa powinna zostać opłacona w terminie siedmiu Dni roboczych po podpisaniu Deklaracji zgody. Składka Jednorazowa zostanie uznana za opłaconą w dniu, w którym wpłynie na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń. SKŁADKA JEDNORAZOWA Wysokość Składki Jednorazowej wskazana jest w Deklaracji zgody. 2. Kwota Składki Jednorazowej powinna zostać zapłacona w wysokości określonej w Deklaracji zgody do siódmego Dnia roboczego po podpisaniu Deklaracji zgody, z zastrzeżeniem ust Składka Jednorazowa wpłacana jest na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany w Deklaracji zgody. 4. Datą opłacenia Składki Jednorazowej jest dzień wpływu Składki Jednorazowej na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń rachunek bankowy. 5. Składka Jednorazowa może być finansowana przez Ubezpieczonego, z tym że roszczenie o zapłatę Składki Jednorazowej przysługuje Towarzystwu Ubezpieczeń wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. 6. Jeżeli, zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczonym, Składka Jednorazowa finansowana będzie przez Ubezpieczonego, środki na poczet Składki Jednorazowej mogą być przekazane bezpośrednio na rachunek Towarzystwa Ubezpieczeń. 7. Składka Jednorazowa opłacana jest co najmniej w wysokości określonej w Deklaracji zgody, jednak nie niższej niż minimalna wysokość Składki Jednorazowej wskazana w Tabeli Opłat i Limitów. 8. Do momentu opłacenia Składki Jednorazowej, w wysokości o której mowa w ust. 7, każda nadpłata środków ponad zadeklarowaną wysokość Składki Jednorazowej przyjmowana jest na poczet opłacanej Składki Jednorazowej, z uwzględnieniem postanowień zdania następnego. Podwyższenie zadeklarowanej w Deklaracji zgody wysokości Składki Jednorazowej nie wymaga zachowania formy pisemnej oraz ponownego składania Deklaracji zgody. Wpłata środków w kwocie wyższej niż wysokość zadeklarowanej w Deklaracji zgody Składki Jednorazowej jest równoznaczna ze zmianą zadeklarowanej wysokości Składki Jednorazowej. 9. Alokacji do Funduszu podlega Składka Jednorazowa pomniejszona o opłatę transakcyjną. 10. Kwota Składki Jednorazowej uwzględniająca ewentualne nadpłaty środków ponad zadeklarowaną wysokość Składki Jednorazowej, po pomniejszeniu o opłatę transakcyjną, podlega Alokacji do Funduszu, zgodnie z zapisami 12 ust Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

7 11. Wysokość opłaconej Składki Jednorazowej oraz Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza w Certyfikacie Alokacja Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną następuje w najbliższym Dniu wyceny przypadającym po upływie 3 Dni roboczych po łącznym spełnieniu przez Ubezpieczonego warunków, o których mowa w 5 ust. 3. według Wartości udziału jednostkowego z tego Dnia wyceny. 2. Udziały jednostkowe, o których mowa w ust. 1, są zapisywane na Rachunku udziałów. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane. 3. Nabycie Udziałów jednostkowych następuje za Składkę Jednorazową pomniejszoną o opłatę transakcyjną. Liczba nabytych Udziałów jednostkowych obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: ZI/WUJ UFK gdzie: ZI Składka Jednorazowa pomniejszona o opłatę transakcyjną, WUJ UFK Wartość udziału jednostkowego w dacie nabycia Udziałów jednostkowych. KWARTALNA WYPŁATA ZYSKÓW W ostatnim Dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego, Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje naliczenia Kwartalnej wypłaty zysków z Funduszu na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Prawo do otrzymania Kwartalnej wypłaty zysków, obliczonej na zasadach określonych w Regulaminie, przysługuje, o ile w następnym Dniu roboczym po naliczeniu Kwartalnej wypłaty zysków, o której mowa w ust. 1, na Rachunku udziałów danego Ubezpieczonego są zaewidencjonowane Udziały jednostkowe. 3. Kwartalna wypłata zysków pomniejsza Wartość rachunku udziałów i dokonywana jest poprzez umorzenie na Rachunku udziałów odpowiedniej liczby Udziałów jednostkowych, zgodnej z formułą wskazaną w 5 ust. 2 Regulaminu. 4. Kwartalna wypłata zysków realizowana jest według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny następującego po dacie naliczenia Kwartalnej wypłaty zysków z Funduszu, o której mowa w ust Kwartalna wypłata zysków wypłacana jest najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych z tytułu Kwartalnej wypłaty zysków, przy braku odrębnej dyspozycji, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazane w Deklaracji zgody. OPŁATY Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do pobierania następujących opłat: 1) opłaty transakcyjnej; 2) opłaty za zarządzanie, obejmującej opłatę za ryzyko. 2. Wysokość opłat wymienionych w ust. 1 oraz sposób ich pobierania został określony w Tabeli Opłat i Limitów. 3. Opłata transakcyjna, opłata za zarządzanie, obejmująca opłatę za ryzyko, o których mowa w ust. 1, służą pokryciu kosztów związanych z udzielaniem danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, kosztów związanych z obsługą i administrowaniem Umową ubezpieczenia, kosztów dystrybucji, jak również innych kosztów bezpośrednio powiązanych z prowadzonymi przez Towarzystwo Ubezpieczeń czynnościami obsługowymi związanymi z Ubezpieczeniem. Nabycie Udziałów jednostkowych Funduszu nastąpi w dniu Alokacji Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę transakcyjną. Dzień ten jest jednocześnie Datą początku ubezpieczenia. W ostatnim Dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego naliczana jest Kwartalna wypłata zysków. Koniecznie zapoznaj się z zasadami jej naliczania w Regulaminie. Prawo do Kwartalnej wypłaty zysków przysługuje pod warunkiem, że na Twoim Rachunku udziałów są zaewidencjonowane Udziały jednostkowe. Pamiętaj: Kwartalne wypłaty zysków pomniejszają Wartość Twojego Rachunku udziałów, ponieważ dokonywane są poprzez umorzenie z niego, z tegoż tytułu, odpowiedniej liczby Udziałów jednostkowych. Koniecznie zapoznaj się z Tabelą Opłat i Limitów. Znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące wysokości i sposobu pobierania opłat. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 7

8 W razie śmierci w Okresie ubezpieczenia, Uposażeni (wskazani przez Ciebie) otrzymają świadczenie w wysokości: Wartości rachunku udziałów oraz kwoty w wysokości 100 PLN. Kwota świadczenia zostanie wypłacona Uposażonym stosownie do ich udziału w świadczeniu. W przypadku opisanym w 17 wysokość świadczenia odpowiadać będzie Wartości rachunku udziałów. Świadczenie z tytułu dożycia ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowić będzie Wartość rachunku udziałów ustaloną na podstawie Wartości udziału jednostkowego z 2. najbliższego Dnia wyceny następującego po ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Dyspozycja całkowitej wypłaty Wartości wykupu oznacza rezygnację z Ubezpieczenia, dlatego też wymagamy, aby oświadczenie miało formę pisemną. Dyspozycję można złożyć w dowolnej jednostce Ubezpieczającego. ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE 15 Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w 16 ust. 1 oraz Wartości rachunku udziałów albo b) Wartości rachunku udziałów - w przypadku, o którym mowa w 17, z zachowaniem postanowień 16 ust. 3; 2) w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, określonej w 16 ust. 2; 3) w przypadku dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczonemu Wartość wykupu, zgodnie z postanowieniami 18. SUMA UBEZPIECZENIA Sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia stanowi kwota w wysokości 100 PLN. 2. Sumę ubezpieczenia w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowi Wartość rachunku udziałów ustalona według Wartości udziału jednostkowego z 2. najbliższego Dnia wyceny następującego po ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. 3. Ustalenie kwoty należnego świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, o którym mowa w 15 pkt 1, następuje na podstawie Wartości udziału jednostkowego z 2. najbliższego Dnia wyceny następującego po otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń zgłoszenia zdarzenia, z zastrzeżeniem 24 ust. 3. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 17 Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w 15 pkt 1 lit. b, w przypadku śmierci Ubezpieczonego będącej wynikiem samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu 2 lat od Daty początku ubezpieczenia. WARTOŚĆ WYKUPU Ubezpieczony ma prawo, w każdym czasie trwania Okresu ubezpieczenia złożyć dyspozycję: 1) częściowej wypłaty Wartości wykupu albo 2) całkowitej wypłaty Wartości wykupu. 2. Dyspozycja częściowej wypłaty Wartości wykupu powinna być określona kwotowo albo procentowo, z dokładnością do 1%. 3. W dniu otrzymania dyspozycji częściowej wypłaty Wartości wykupu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie szacowana Wartość rachunku udziałów pozostała po realizacji tej dyspozycji nie może być niższa od minimalnej Wartości rachunku udziałów określonej w Tabeli Opłat i Limitów. 4. Częściowa albo całkowita wypłata Wartości wykupu jest realizowana na podstawie pisemnej dyspozycji Ubezpieczonego przekazanej do Jednostki obsługującej ubezpieczenie za pośrednictwem Ubezpieczającego i skutkuje: 1) w przypadku dyspozycji częściowej wypłaty Wartości wykupu umorzeniem Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów zgodnie z dyspozycją Ubezpieczonego i wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń częściowej wypłaty Wartości wykupu; 2) w przypadku dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu umorzeniem wszystkich Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów i wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń całkowitej wypłaty Wartości wykupu. 8 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

9 5. Wartość wykupu stanowi iloczyn umorzonej Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów właściwej dla Miesiąca polisowego, zaokrąglonego w górę do pełnego Miesiąca polisowego, liczonego od Daty początku ubezpieczenia do dnia przekazania do Jednostki obsługującej ubezpieczenie za pośrednictwem Ubezpieczającego, dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu. Stawki procentowe Wartości rachunku udziałów w poszczególnych Miesiącach polisowych zostały określone w Tabeli Opłat i Limitów. 6. Wartość wykupu, o której mowa w ust. 5, ustalana jest według Wartości udziału jednostkowego z 2. najbliższego Dnia wyceny, po dacie otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu. 7. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów w związku z dyspozycją częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu, przy braku odrębnej dyspozycji, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazane w Deklaracji zgody. Aby ustalić Wartość wykupu pomnożymy Wartość rachunku udziałów przez stawkę procentową Wartości rachunku udziałów wskazaną w Tabeli Opłat i Limitów. Stawki procentowe są zróżnicowane w zależności od Miesiąca polisowego, liczonego od Daty początku ubezpieczenia do dnia przekazania do Jednostki obsługującej ubezpieczenie dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu. PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO, TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I UBEZPIECZONEGO Ubezpieczający jest obowiązany: 1) doręczyć Klientom, przed podpisaniem przez nich Deklaracji zgody, obowiązujące Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami; 2) dostarczyć - na żądanie Ubezpieczonego, Uposażonych lub uprawnionych wszelkie formularze dotyczące Ubezpieczenia; 3) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli posiada takie dane; 4) udostępniać Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkie niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia dokumenty oraz informacje zgromadzone i posiadane przez Ubezpieczającego w związku z poszczególnymi Ubezpieczonymi i ochroną ubezpieczeniową udzieloną na podstawie Umowy ubezpieczenia; 5) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia; 6) przekazywać Towarzystwu Ubezpieczeń niezwłocznie, jednak nie później niż do 3. Dnia roboczego po ich otrzymaniu, w uzgodniony sposób, dyspozycje oraz wszelkie oświadczenia Klientów/ Ubezpieczonych; 7) przekazywać Ubezpieczonemu informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz informacje o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, c) niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadku informacji o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest obowiązane: 1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia; 2) przekazywać Ubezpieczającemu pisemnie, a Ubezpieczonemu na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę - informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia; Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 9

10 Raz w roku będziemy przekazywać informację o Wartości rachunku udziałów, aktualnej wysokości świadczeń oraz Wartości wykupu. Pamiętaj, aby informować nas o zmianie swoich danych osobowych i teleadresowych. To bardzo proste, dane możesz zaktualizować w dowolnej jednostce Ubezpieczającego. Jako Ubezpieczony możesz wyznaczyć jednego lub więcej Uposażonych, którzy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku Twojej śmierci. Osoby te nie muszą być z Tobą spokrewnione, mogą to być dowolnie wskazane przez Ciebie osoby. Jeżeli nie wskażesz Uposażonych, świadczenie z tytułu Twojej śmierci otrzymają Twoi bliscy zgodnie z kolejnością określoną w Warunkach Ubezpieczenia. 3) pisemnie informować Ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, a Ubezpieczonego na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, informacje o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu; 4) przekazywać Ubezpieczonym w imieniu Ubezpieczającego, co najmniej raz w roku, informację o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności o Wartości wykupu oraz o Wartości rachunku udziałów; 5) dokonywać, co najmniej raz w miesiącu wyceny Udziału jednostkowego; 6) ogłaszać, nie rzadziej niż raz w roku, Wartość udziału jednostkowego Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 7) sporządzać i publikować roczne i półroczne sprawozdania Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 8) informować Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 9) informować osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 10) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 11) udostępniać Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokość roszczenia; 12) pisemnie potwierdzać na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby występującej z roszczeniem udostępnione im informacje, a także sporządzać na ich koszt kserokopie dokumentów i potwierdzać je za zgodność z oryginałem; 13) udzielać na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać Ubezpieczającemu zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich oraz danych Uposażonych, jeżeli zmieniły się one w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO W przypadku śmierci Ubezpieczonego prawo do świadczenia przysługuje Uposażonemu, z zastrzeżeniem 21 ust W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia prawo do świadczenia przysługuje Ubezpieczonemu Ubezpieczony ma prawo do wyznaczania jednego lub więcej Uposażonych. 2. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 3. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez niego prawa do świadczenia, prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej temu Uposażonemu przejmują pozostali Uposażeni jeżeli zostali wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania w Deklaracji zgody albo dyspozycji zmiany. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub jedyny Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił prawo do świadczenia ubezpieczeniowego, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi; 2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 10 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

11 4) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; 5) w równych częściach spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego, zarówno przy składaniu Deklaracji zgody, jak i w każdym czasie trwania Ubezpieczenia. 6. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania Ubezpieczenia zmienić wskazanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą, począwszy od dnia wpłynięcia, za pośrednictwem Ubezpieczającego, dyspozycji zmiany Uposażonego do Jednostki obsługującej ubezpieczenie. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję zmiany Uposażonego niezwłocznie, jednak nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 8. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego są wyznaczane z zachowaniem proporcji wskazanych w Deklaracji zgody albo dyspozycji zmiany Uposażonych w przypadku zmiany wskazania w trakcie Okresu ubezpieczenia. 9. Uprawniony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do świadczenia. Umyślne przyczynienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno być potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA 22 Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania Osoba zgłaszająca roszczenie składa Towarzystwu Ubezpieczeń lub Ubezpieczającemu dokumenty, wskazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, do których należą: 1) zgłoszenie roszczenia; 2) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do świadczenia, a w przypadku śmierci Ubezpieczonego dodatkowo - odpis aktu zgonu. 2. Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może dokonać przedstawiciel Ubezpieczającego, pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń, notariusz, adwokat lub radca prawny. 3. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na własny koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni, licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia nie należy do spadku i jest wolne od podatku od spadków i darowizn. Masz prawo do zmiany osób Uposażonych. Możesz to zrobić w każdej chwili w dowolnej jednostce Ubezpieczającego. Zgłoszenia roszczenia można dokonać składając odpowiednie dokumenty Towarzystwu Ubezpieczeń lub w dowolnej jednostce Ubezpieczającego. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia wypłacimy uprawnionym jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeżeli w tym terminie nie będzie możliwe ustalenie zasadności wypłaty świadczenia, wypłacimy bezsporną część świadczenia. Pozostałą część wypłacimy w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia naszej odpowiedzialności było możliwe. Pamiętaj: W przypadku dożycia ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia świadczenie wypłacimy Tobie na podstawie złożonej przez Ciebie pisemnej dyspozycji w tym zakresie, złożonej w dowolnej jednostce Ubezpieczającego. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 11

12 3. W przypadku, gdy prawo do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, zgłoszonego przed ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, nie zostanie ustalone do tej daty, ustalenie kwoty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów ustalonej w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. 4. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 5. Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są w formie wypłaty jednorazowej. Koniecznie zapoznaj się z treścią Regulaminu Funduszu. Znajdziesz w nim więcej informacji o Funduszu i jego strategii inwestycyjnej. Przy wypłacie Wartości rachunku udziałów lub wypłacie Wartości wykupu zostanie pobrany podatek dochodowy od zysków kapitałowych - naliczany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku pytań, wątpliwości lub niezadowolenia w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zawsze możesz się z nami skontaktować. FUNDUSZ Fundusz podzielony jest na Udziały jednostkowe o jednakowej wartości. 2. Udziały jednostkowe nabywane są ze środków pochodzących z wpłat Składek Jednorazowych pomniejszonych o opłatę transakcyjną. 3. Strategię inwestycyjną oraz zasady funkcjonowania Funduszu oraz sposób wyceny Udziałów jednostkowych określa Regulamin. PRZEPISY REGULUJĄCE OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH W przypadku, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie Umowy ubezpieczenia. 2. Opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa Ubezpieczeń regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. REKLAMACJE Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony do otrzymania świadczenia mogą zgłaszać reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową pisemnie, em, telefonicznie w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację i jej przedmiotu. Do zgłoszenia reklamacji można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej. 2. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, w Jednostce obsługującej ubezpieczenie, Ubezpieczającemu lub za pośrednictwem poczty lub posłańca. 3. Reklamacja powinna być kierowana do Departamentu Obsługi Klienta Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi, w terminie określonym w ust. 4, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje składającego reklamację przed upływem tego terminu o przyczynach opóźnienia wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od otrzymania reklamacji. 6. Reklamacja może być złożona również przez pełnomocnika. 7. Niezależnie od powyższego trybu Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub uprawnionemu z tytułu Umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 12 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych przepisów prawa polskiego. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia albo sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. 3. W przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz ze zm.), w tym w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości. Z uwagi na długi Okres ubezpieczenia z Ubezpieczeniem wiąże się ryzyko prawne, przez które należy rozumieć zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Towarzystwa Ubezpieczeń, mające związek z Umową ubezpieczenia, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia, mające związek z Umową ubezpieczenia kierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wyjątkiem reklamacji, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z Towarzystwem Ubezpieczeń. 3. Towarzystwo Ubezpieczeń, Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie adresów Niniejsze Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr 1 z dnia 20 maja 2014 roku przyjętą przez Zarząd Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 26 maja 2014 roku. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 13

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGEJ104 Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej części Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: UB_OGIJ115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "db Rentier" ("Warunki Ubezpieczenia")

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII Kod warunków: DB_OGIR119 WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS Kod OWU: UB_OLIJ157 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 Kod OWU: UB_OLIJ172 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM Kod OWU: UB_OLIJ177 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life TU Życie S.A. oraz Idea Bank S.A. w oparciu o Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI Kod OWU: UB_OLIR136 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Kod warunków: DB_OGIR111 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI ( Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II (kod: WU/UFk/Agro koszyk PlUs II/II-2011) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life TU Życie S.A. oraz Idea Bank S.A. w oparciu o Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod warunków: UB_OGIJ137 Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod warunków: UB_OGIR115 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) regulamin funduszu Kod WU: UB_OGIJ142 Kod Funduszu UFK Open Life DR1 : FOLDR001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień Kod warunków: PJGP32 Kod warunków: PJKP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod WU: UB_OGIJ138 Kod Funduszu: FOLSE001 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU kod OWU: UB_OLIJ190 Skorowidz informacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) REGULAMIN FUNDUSZU Kod WU: UB_OGIJ143 Kod Funduszu UFK Open Life WB1 : FOLWB001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Horyzont Obligacji

KARTA INFORMACYJNA. Horyzont Obligacji KARTA INFORMACYJNA Horyzont Obligacji W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Horyzont Obligacji.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Kod OWU: UB_OLIJ120

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Kod OWU: UB_OLIJ131 Kod Funduszu: FOLWD003

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Euro Kompas Kod OWU: UB_OLIJ118 Kod Funduszu: FOLOB011 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia r. RENTA/ZU/2015/01 Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia 08.12.2015 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe WARTA RENTA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ189 Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Kod warunków: UB_OLIJ125 Kod Funduszu:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego (kod warunków: SEIJ31) dotyczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Kod OWU: UB_OLIJ111 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus III Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo