Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r.

2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI OMNIPROFIT PREMIUM SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARCIE UMOWY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY SKŁADKA SKŁADKA REGULARNA AUTOMATYCZNE PRZEKSIĘGOWANIE SKŁADKI REGULARNEJ SKUTKI NIEOPŁACENIA SKŁADKI REGULARNEJ SKŁADKA DODATKOWA OKRES SKŁADKOWY I OKRES UTRZYMANIA UMOWY ZMIANY UMOWY W OKRESIE SKŁADKOWYM ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI REGULARNEJ ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK REGULARNYCH WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE OKRESU SKŁADKOWEGO ZMIANY W FUNDUSZACH INDEKSACJA SKŁADKI REGULARNEJ OPŁATY KOSZTY ZAWARCIA UMOWY I OPŁATA DYSTRYBUCYJNA WYKUP WSKAZANIE OSÓB UPOSAŻONYCH OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU UMOWY WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO PRAWA I OBOWIĄZKI TOWARZYSTWA SKARGI I ZAŻALENIA POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI OMNIPROFIT PREMIUM DŁUGOTERMINOWY PROGRAM INWESTYCYJNY ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ KOD RPFN_OWU_ Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU ) stanowią podstawę zawarcia Umowy ubezpieczenia. 2. Przez Umowę ubezpieczenia Towarzystwo zobowiązuje się spełnić określone w Umowie ubezpieczenia świadczenie w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w Umowie ubezpieczenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek. 3. Tabela opłat i limitów (zwana dalej Tabelą ) stanowi załącznik nr 1 do OWU (kod RPFN_TOIL_ ). 4. Wykaz Funduszy stanowi załącznik nr 2 do OWU (kod RPFN_WUFK_ ). 5. Zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (zwane dalej Zasadami ) stanowią załącznik nr 3 do OWU (kod RPFN_ZF_ ). Definicje 1. Użyte w Umowie ubezpieczenia, OWU, załącznikach oraz Polisie wymienione poniżej terminy oznaczają: 1) Alokacja określony procentowo przez Ubezpieczającego podział Składki pomiędzy Fundusze oferowane przez Towarzystwo; 2 Przykład: Alokacja Składki 40% 20% 40% Fundusz X Fundusz Y Fundusz Z 2) Choroba śmiertelna nieuleczalna choroba zdiagnozowana po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, która na podstawie co najmniej dwóch niezależnych opinii wydanych przez lekarzy, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, nie rokuje przeżycia przez Ubezpieczonego okresu 12 miesięcy od daty jej zdiagnozowania; 3) Cena jednostki wartość Jednostki uczestnictwa, po której jest ona dopisywana do Rachunku i odliczana z Rachunku; 4) Dzień nabycia dzień, w którym Towarzystwo nabywa Jednostki uczestnictwa; 5) Dzień roboczy każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 6) Dzień wyceny każdy Dzień roboczy oraz ostatni dzień kalendarzowy miesiąca; 7) Fundusz zewnętrzny Fundusz, którego aktywa inwestowane są wyłącznie w Jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.) lub jednego funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę za granicą; 8) Indeksacja podwyższenie wysokości Składki regularnej o Wskaźnik indeksacji w celu niwelowania wpływu inflacji na wzajemne świadczenia stron; 9) Jednostka uczestnictwa część aktywów Funduszu uzyskana poprzez podzielenie ich na równe części, dająca Ubezpieczającemu prawo do udziału w aktywach Funduszu; 10) Konto Klienta serwis informacyjno -transakcyjny udostępniony przez Towarzystwo Ubezpieczającemu za pośrednictwem Internetu; 11) Miesiąc polisy miesiąc rozpoczynający się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, a następnie w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy ubezpieczenia (przy czym jeżeli nie ma takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym, w ostatnim dniu takiego miesiąca) i kończący się z upływem dnia poprzedzającego kolejny Miesiąc polisy; 12) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się wylewu krwi do mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle; 3

4 13) Okres składkowy okres rozpoczynający się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, w którym Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania Składek regularnych; 14) Okres utrzymania umowy okres rozpoczynający się po zakończeniu skróconego Okresu składkowego, w którym Ubezpieczający ma prawo do opłacania wyłącznie Składek dodatkowych; 15) Opłata dystrybucyjna opłata pobierana w przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy w Okresie składkowym lub w Okresie utrzymania umowy, w wysokości wskazanej w Tabeli, w skład której wchodzą koszty zawarcia Umowy ubezpieczenia określone w 26; 16) Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia; 17) Portfel modelowy Fundusz, którego aktywa inwestowane są w szczególności w Jednostki uczestnictwa więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.) albo więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę za granicą; 18) Rachunek wyodrębniony dla danej Umowy ubezpieczenia rachunek, na którym ewidencjonowane są Jednostki uczestnictwa; Jednostki uczestnictwa nabyte za Składki regularne i Składki dodatkowe ewidencjonowane są na odrębnych rachunkach: Rachunku Składek regularnych (zwanym dalej Rachunkiem regularnym ) i Rachunku Składek dodatkowych (zwanym dalej Rachunkiem dodatkowym ); 19) Redukcja składki obniżenie wysokości Składki regularnej, która po obniżeniu będzie stanowiła 50% wysokości Składki regularnej należnej w pierwszym Roku polisy; 20) Rocznica polisy wskazana w Polisie każda rocznica daty początku ochrony ubezpieczeniowej, przy czym jeżeli Rocznica polisy przypada w dniu 29 lutego, a w danym roku nie ma takiego dnia, za Rocznicę polisy w danym roku uznaje się 28 lutego; 21) Rok polisy okres między kolejnymi Rocznicami polisy; pierwszy Rok polisy rozpoczyna się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, a kończy z upływem dnia poprzedzającego pierwszą Rocznicę polisy; 22) Składka Składka regularna i Składka dodatkowa; 23) Składka dodatkowa składka płatna w dowolnym czasie trwania Umowy ubezpieczenia; 24) Składka regularna składka płatna w Okresie składkowym w terminach i wysokości określonych w Polisie lub innych pismach potwierdzających zmianę jej wysokości; 25) Składka pierwszoroczna suma Składek regularnych należnych w pierwszym Roku polisy; 26) Suma ubezpieczenia Wartość polisy powiększona o 5%, ale nie więcej niż o 1500 zł, wypłacana Uprawnionemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego; 27) Towarzystwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna; 28) Ubezpieczony osoba fizyczna, której życie i zdrowie są przedmiotem ubezpieczenia; 29) Ubezpieczający podmiot zawierający Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem i zobowiązany do opłacania Składek regularnych; 30) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (UFK) wyodrębniona część aktywów Towarzystwa, podzielona na równe części (zwany dalej Funduszem ); 31) Umowa ubezpieczenia umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem na podstawie niniejszych OWU (zwana dalej Umową ); 32) Uposażony osoba wskazana przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; 33) Uposażony zastępczy osoba wskazana przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, jeżeli wskazanie jedynego Uposażonego stało się bezskuteczne; 34) Uprawniony Uposażony lub Uposażony zastępczy, a w przypadku gdy nie został on wskazany lub został wskazany bezskutecznie, osoba wskazana w 28 ust. 6; 35) Wartość dodatkowa wartość Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku dodatkowym; 36) Wartość polisy wartość Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku regularnym; 37) Wartość wykupu wartość, jaką Towarzystwo wypłaca w związku z rozwiązaniem Umowy; składa się na nią Wartość polisy i Wartość dodatkowa pomniejszone o Opłatę dystrybucyjną i opłatę za całkowity wykup Wartości dodatkowej wskazane w Tabeli; 38) Wiek liczba pełnych lat życia ukończonych w dniu zawarcia Umowy, powiększona o liczbę pełnych lat trwania Umowy, które upłynęły od dnia zawarcia Umowy do daty, kiedy Wiek jest obliczany; 39) Wniosek o zawarcie umowy formularz Towarzystwa, na którym Ubezpieczający składa ofertę zawarcia Umowy (zwany dalej Wnioskiem ); 40) Wskaźnik indeksacji wskaźnik, o jaki Ubezpieczający ma prawo podwyższyć Składkę regularną; ustalany jest przez Towarzystwo na podstawie Wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny; minimalna wysokość wskaźnika indeksacji określona została przez Towarzystwo w Tabeli, udostępnionej także na stronie 2. Definicje określone w ust. 1 należy rozumieć także w odpowiednim przypadku i liczbie. 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialności 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Celem inwestycyjnym Umowy jest długoterminowe inwestowanie przez Ubezpieczającego środków pochodzących ze Składek w Fundusze. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego, 2) śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, 3) wystąpienie u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej, w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 4 4

5 5 Zawarcie Umowy Przed zawarciem Umowy Towarzystwo doręcza Ubezpieczającemu tekst OWU albo udostępnia go Ubezpieczającemu w taki sposób, aby mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności Umowa zawierana jest na czas nieokreślony na podstawie poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego Wniosku. 2. Umowa może zostać zawarta, jeżeli Ubezpieczony w dniu zawarcia Umowy ukończył 1 miesiąc i nie ukończył 66. roku życia. 3. Umowa z tytułu śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku zawierana jest na okres nie dłuższy niż ten, na jaki została zawarta Umowa, i nie dłuższy niż do Rocznicy polisy, w której Wiek Ubezpieczonego wyniesie 65 lat. Na podstawie informacji określonych we Wniosku Towarzystwo ma prawo: 1) zawrzeć Umowę na warunkach określonych we Wniosku albo 2) zaproponować zawarcie Umowy na warunkach odmiennych od określonych we Wniosku albo 3) odmówić zawarcia Umowy Umowę uważa się za zawartą z chwilą zaakceptowania przez Towarzystwo Wniosku. Towarzystwo potwierdza zawarcie Umowy Polisą. 2. Jeżeli w odpowiedzi na Wniosek Towarzystwo doręcza Ubezpieczającemu Polisę zawierającą postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści oferty złożonej przez niego we Wniosku, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu Polisy, wyznaczając mu 14 dniowy termin na zgłoszenie sprzeciwu. 3. W przypadku braku sprzeciwu Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią Polisy następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na złożenie sprzeciwu. 4. Jeżeli Towarzystwo odmówi zawarcia Umowy, poinformuje o tym Ubezpieczającego na piśmie, podając przyczyny odmowy, oraz zwróci Ubezpieczającemu opłaconą Składkę w wysokości wpłaconej nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie zawarcia Umowy. 9 Ochrona ubezpieczeniowa 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pod warunkiem: 1) otrzymania przez Towarzystwo poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego Wniosku oraz 2) opłacenia pierwszej Składki regularnej. 2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w Polisie, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po opłaceniu pierwszej Składki regularnej, a wygasa w dniu rozwiązania Umowy albo otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy. 10 Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu, nie później niż w terminie 14 Dni roboczych, kwotę stanowiącą Wartość polisy i Wartość dodatkową, o ile istnieje, ustaloną według Ceny jednostki obowiązującą w pierwszym Dniu wyceny przypadającym po otrzymaniu przez Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu, z zastrzeżeniem ust Jeżeli od dnia opłacenia Składki do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Towarzystwo nie nabędzie za Składkę Jednostek uczestnictwa, Towarzystwo zwróci ją w wysokości wpłaconej Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia Umowy Towarzystwo wypłaca Wartość wykupu. 2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku: 1) śmierci Ubezpieczonego, 2) śmierci Ubezpieczającego, 3) wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego, 4) nieopłacenia przez Ubezpieczającego Składki regularnej w Okresie składkowym w terminie i na zasadach określonych w 16, 5) gdy Wartość polisy jest niewystarczająca na pokrycie opłat, o których mowa w 25. 5

6 3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku wygasa: 1) z dniem rozwiązania Umowy, 2) z dniem poprzedzającym Rocznicę Polisy następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 4. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej wygasa: 1) z dniem rozwiązania Umowy, 2) z dniem wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej. 5. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 3-5 Towarzystwo wypłaci Ubezpieczającemu Wartość wykupu ustaloną zgodnie z W przypadku rozwiązania Umowy z powodu śmierci Ubezpieczającego, jeśli nie jest on jednocześnie Ubezpieczonym, Towarzystwo wypłaci spadkobiercom Ubezpieczającego Wartość wykupu. 12 Składka 1. Minimalna wysokość Składki oraz maksymalna wysokość Składki regularnej określone są przez Towarzystwo w Tabeli. 2. Składki uważa się za opłacone w Dniu roboczym następującym po dniu uznania rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo w Polisie. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany rachunku bankowego przeznaczonego do wpłat składek, o czym poinformuje Ubezpieczającego pisemnie. 3. Pierwsza Składka regularna wpłacana jest na rachunek bankowy wskazany we Wniosku W dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo otwiera Rachunek regularny, na którym ewidencjonuje Jednostki uczestnictwa zakupione za opłacone Składki regularne. 2. Po opłaceniu Składki regularnej Towarzystwo dopisuje Jednostki uczestnictwa do Rachunku regularnego. Liczba Jednostek uczestnictwa równa jest iloczynowi Alokacji Składki regularnej i wartości tej składki przeznaczonej na zakup Jednostek uczestnictwa, podzielonemu przez Cenę jednostki obowiązującą w Dniu nabycia, przypadającym nie później niż w terminie pięciu Dni roboczych od: 1) dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku pierwszej Składki regularnej; 2) dnia opłacenia Składki regularnej w przypadku drugiej i kolejnych Składek regularnych, jeżeli zostały opłacone po dacie ich wymagalności; 3) dnia wymagalności Składki regularnej w Okresie składkowym, jeżeli została ona opłacona przed datą i w dacie jej wymagalności. 3. W dniu opłacenia pierwszej Składki dodatkowej Towarzystwo otwiera Rachunek dodatkowy, na którym ewidencjonuje Jednostki uczestnictwa zakupione za opłacone Składki dodatkowe. 4. Po opłaceniu Składki dodatkowej Towarzystwo dopisuje Jednostki uczestnictwa do Rachunku dodatkowego. Ich liczba jest równa iloczynowi Alokacji Składki dodatkowej i wartości tej składki, podzielonemu przez Cenę jednostki obowiązującą w Dniu nabycia, przypadającym nie później niż w terminie pięciu Dni roboczych od: 1) dnia opłacenia Składki dodatkowej w przypadku zarejestrowania oświadczenia Ubezpieczającego o stałym podziale Składki dodatkowej; 2) dnia zarejestrowania oświadczenia Ubezpieczającego o jednorazowym podziale Składki dodatkowej; 3) Dnia roboczego następującego po upływie okresu wskazanego w 17 ust. 4, jeżeli nie zarejestrowano oświadczenia Ubezpieczającego o podziale Składki dodatkowej. 5. Procent Składki przeznaczonej na nabycie Jednostek uczestnictwa został określony przez Towarzystwo w Tabeli. 14 Składka regularna 1. Ubezpieczający deklaruje we Wniosku wysokość Składki regularnej oraz częstotliwość jej opłacania. 2. Wysokość Składki regularnej należnej z tytułu Umowy określona jest w Polisie lub innych pismach, w których Towarzystwo potwierdza zmianę jej wysokości. 3. Składka regularna może być opłacana z częstotliwością roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną i płatna jest przez cały Okres składkowy, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna (data wymagalności Składki regularnej). 4. Za Składkę regularną Towarzystwo nabywa Jednostki uczestnictwa w Funduszach wybranych przez Ubezpieczającego we Wniosku, z zastrzeżeniem Automatyczne przeksięgowanie Składki regularnej 1. W okresie od pierwszej do szóstej Rocznicy polisy nieopłacenie przez Ubezpieczającego Składki regularnej w należnej wysokości jest równoznaczne z wnioskiem Ubezpieczającego o dokonanie wykupu Wartości dodatkowej w części odpowiadającej wymaganej kwocie. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w następnym Dniu roboczym po upływie 30 dni od daty wymagalności Składki regularnej Towarzystwo dokona wykupu Wartości dodatkowej poprzez umorzenie odpowiedniej ilości Jednostek uczestnictwa znajdujących się na Rachunku dodatkowym po Cenie jednostki z dnia dokonania transakcji, proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w Wartości dodatkowej. Umorzone Jednostki uczestnictwa zostaną automatycznie przeksięgowane na Rachunek regularny. Za dokonanie częściowego wykupu Wartości dodatkowej Towarzystwo nie pobiera opłaty. 3. Po dokonaniu przeksięgowania, o którym mowa w ust. 2, Składkę regularną uznaje się za opłaconą. 4. Towarzystwo nie dokona wykupu Wartości dodatkowej, jeżeli: 1) wartość Rachunku dodatkowego jest mniejsza niż wymagana kwota, 2) Ubezpieczający korzysta z zawieszenia opłacania Składek regularnych, 3) Ubezpieczający nie opłacił wszystkich Składek regularnych należnych w pierwszym Roku polisy. 6

7 16 Skutki nieopłacenia Składki regularnej 1. Jeżeli w Okresie składkowym Ubezpieczający nie opłaci Składki regularnej w wymaganym terminie, po upływie 30 dni od daty jej wymagalności, Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego o zaległości oraz wezwie go do zapłaty Składki regularnej w dodatkowym 15-dniowym terminie od dnia otrzymania pisma. Towarzystwo poinformuje również o skutkach nieopłacenia Składki regularnej w tym terminie. 2. Skutkiem nieopłacenia w wymaganym terminie Składki regularnej jest rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust Nieopłacenie Składki regularnej w wymaganym terminie spowoduje zastosowanie przez Towarzystwo, w kolejności wskazanej w poniższych punktach, rozwiązań o których mowa: 1) w 15, 2) w 21 ust. 1 pkt 2, 3) w 22 ust. 1 pkt 2, o ile Umowa spełnia warunki do ich zastosowania. 17 Składka dodatkowa 1. W dowolnym czasie trwania Umowy Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wpłacania Składki dodatkowej. 2. W Okresie składkowym wpłata Składki dodatkowej nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia Składki regularnej. Towarzystwo ma prawo zaliczyć Składkę dodatkową wpłaconą w Okresie składkowym, za którą nie zostały zakupione Jednostki uczestnictwa, na poczet zaległych Składek regularnych. 3. Nabycie Jednostek uczestnictwa za Składkę dodatkową następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego określającego jej Alokację. Ubezpieczający ma prawo złożyć w Towarzystwie oświadczenie o stałym lub jednorazowym podziale wpłacanych Składek dodatkowych pomiędzy Fundusze. 4. Jeżeli w terminie 14 dni od opłacenia Składki dodatkowej do Towarzystwa nie wpłynie oświadczenie Ubezpieczającego o jej podziale, Towarzystwo ma prawo nabyć Jednostki uczestnictwa Funduszy w proporcjach ustalonych przez Ubezpieczającego dla Składki regularnej. 5. Jeżeli Ubezpieczający złoży oświadczenie o stałym podziale Składek dodatkowych pomiędzy Fundusze, proporcje wskazane w tym oświadczeniu będą obowiązywać dla Składek dodatkowych opłaconych od daty otrzymania oświadczenia przez Towarzystwo do daty wpływu jego odwołania lub zmiany, z zastrzeżeniem ust. 6 i Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty zarejestrowania w Towarzystwie oświadczenia o stałym podziale Składek dodatkowych pomiędzy Fundusze nie zostanie wpłacona żadna Składka dodatkowa, dyspozycja zawarta w oświadczeniu wygasa. 7. Złożenie w formie pisemnej oświadczenia o jednorazowym podziale Składki dodatkowej jest równoznaczne z odwołaniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, o ile różni się od tego oświadczenia. 18 Okres składkowy i Okres utrzymania umowy 1. Okres składkowy rozpoczyna się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej i w tym dniu jego długość wynosi 10 Lat polisy. 2. Okres składkowy, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie na zasadach określonych w 20 ust. 2 albo Zakończenie Okresu składkowego po zmianie, o której mowa w ust. 2, wyznacza początek Okresu utrzymania umowy. 4. W Okresie utrzymania umowy i po jego zakończeniu możliwe jest opłacanie wyłącznie Składek dodatkowych. 5. Jeżeli w Okresie utrzymania umowy lub po jego zakończeniu na Rachunek regularny wpłynie składka, Towarzystwo ma prawo (jeżeli Ubezpieczający nie złoży odmiennej dyspozycji) nabyć za nią Jednostki uczestnictwa w proporcjach ustalonych przez Ubezpieczającego dla ostatniej opłaconej Składki regularnej i dopisać je do Rachunku dodatkowego. Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego o dokonanej transakcji po realizacji pierwszej transakcji. 6. Przejście Umowy w Okres utrzymania umowy jest nieodwracalne. 19 Zmiany Umowy w Okresie składkowym 1. W Okresie składkowym od pierwszej do trzeciej Rocznicy polisy Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zmiany częstotliwości opłacania Składek regularnych. Przykład: Miesiąc polisy Zmiana częstotliwości opłacania Składki regularnej Legenda: 12 - częstotliwość miesięczna 4 - częstotliwość kwartalna 2 - częstotliwość półroczna 4 na 12 ; 12 na 4 4 na 12 ; 12 na 4 4 na 2 ; 2 na 4 12 na 2 ; 2 na 12 4 na 12 ; 12 na 4 Rocznica polisy 7

8 2. W Okresie składkowym od trzeciej do szóstej Rocznicy polisy Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zmiany określonej w ust. 1, a także prawo do: 1) podwyższenia wysokości Składki regularnej do maksymalnej wysokości wskazanej w Tabeli w każdą Rocznicę polisy; 2) obniżenia wysokości Składki regularnej do wysokości Składki regularnej należnej w pierwszym Roku polisy w każdą Rocznicę polisy; 3) Redukcji składki w Rocznicę Polisy; 4) zawieszenia opłacania Składek regularnych. 3. W Okresie składkowym od szóstej Rocznicy polisy do końca Okresu składkowego Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zmian określonych w ust. 2, a także prawo do: 1) Redukcji składki w szóstą Rocznicę polisy, pod warunkiem że Ubezpieczający nie skorzystał z prawa do Redukcji składki i skorzystał z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych w okresie, o którym mowa w ust. 2; 2) zawieszenia opłacania Składek regularnych, pod warunkiem że Ubezpieczający nie skorzystał z tego prawa w okresie, o którym mowa w ust. 2; 3) wcześniejszego zakończenia Okresu składkowego, pod warunkiem że Ubezpieczający w okresie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie skorzystał z prawa do Redukcji składki. 4. Towarzystwo odmówi dokonania zmian, o których mowa w ust. 1-3, o czym poinformuje Ubezpieczającego, jeżeli zmiana ma obowiązywać w okresie zawieszenia opłacania Składek regularnych lub w Okresie utrzymania umowy. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 1-3, są możliwe pod warunkiem opłacenia wszystkich Składek regularnych należnych za okres poprzedzający zmianę. 20 Zmiana wysokości Składki regularnej 1. Podwyższenie wysokości Składki regularnej do maksymalnej wysokości wskazanej w Tabeli oraz obniżenie wysokości Składki regularnej do wysokości Składki regularnej należnej w pierwszym Roku polisy nie mają wpływu na długość Okresu składkowego. 2. Redukcja składki wyznacza nową długość Okresu składkowego zgodnie z tabelą nr 1. Zakończenie Okresu składkowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyznacza początek Okresu utrzymania umowy. Długość Okresu utrzymania umowy w każdym przypadku określonym w tabeli nr 1 wynosi dziewięć lat. tabela nr 1 Nowa długość Okresu składkowego po Redukcji składki obowiązująca od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Redukcja składki w trzecią Rocznicę polisy Redukcja składki w czwartą Rocznicę polisy Redukcja składki w piątą Rocznicę polisy 9 lat 8 lat 7 lat Przykład: Redukcja składki o 50% zł zł zł zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Rok polisy zł zł zł zł Okres składkowy Okres utrzymania umowy 3. Jeżeli Redukcję składki poprzedzało zawieszenie opłacania Składek regularnych, to długości Okresów składkowych wskazane w tabeli nr 1 dla trzeciej, czwartej i piątej Rocznicy polisy obowiązują odpowiednio dla czwartej, piątej i szóstej Rocznicy polisy, z zastrzeżeniem 21 ust Ubezpieczający ma prawo do jednorazowej Redukcji składki. 21 Zawieszenie opłacania Składek regularnych 1. Zawieszenie opłacania Składek regularnych jest możliwe: 1) na wniosek Ubezpieczającego złożony w Towarzystwie najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem wymagalności Składki regularnej albo 2) po upływie dodatkowego terminu na opłacenie Składki regularnej, określonego w 16 ust Ubezpieczający ma prawo do jednorazowego zawieszenia opłacania Składek regularnych. 8

9 3. Zawieszenie opłacania Składek regularnych następuje na okres 12 Miesięcy polisy, licząc od dnia wymagalności pierwszej nieopłaconej Składki regularnej i jest możliwe pod warunkiem opłacenia wszystkich Składek regularnych należnych za okres poprzedzający zawieszenie. 4. Wznowienie opłacania Składek regularnych następuje z dniem wymagalności Składki regularnej, przypadającym bezpośrednio po upływie okresu wskazanego w ust. 3. Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego pisemnie, na co najmniej 30 dni przed upływem okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, o terminie wymagalności kolejnej Składki regularnej. 5. Skorzystanie przez Ubezpieczającego z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych powoduje przesunięcie końca Okresu składkowego o 12 Miesięcy polisy. Przykład: Zawieszenie opłacania Skadek regularnych Rok polisy Okres składkowy po wykorzystaniu zawieszenia opłacania Składek regularnych 22 Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego 1. Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego jest możliwe: 1) na wniosek Ubezpieczającego złożony w Towarzystwie najpóźniej w terminie 30 dni przed Rocznicą polisy albo 2) po upływie dodatkowego terminu na opłacenie Składki regularnej, określonego w 16 ust. 1, pod warunkiem uprzedniego skorzystania z zawieszenia opłacania Składek regularnych. 2. Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego wyznacza początek Okresu utrzymania umowy. Długość Okresu utrzymania umowy określona została w tabeli nr 2. tabela nr 2 Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego Po opłaceniu w sumie 6 Lat polisy Po opłaceniu w sumie 7 Lat polisy Po opłaceniu w sumie 8 Lat polisy Po opłaceniu w sumie 9 Lat polisy Okres utrzymania umowy 9 lat 7 lat 5 lat 3 lata Przykład: Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego Okres składkowy Okres składkowy Rok polisy Rok polisy Okres składkowy Okres składkowy Okres utrzymania umowy Okres utrzymania umowy 9

10 3. Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego jest możliwe pod warunkiem opłacenia w sumie minimum sześciu Lat polisy, z zastrzeżeniem ust. 4. Przykład: lata opłacenia polisy Rocznica polisy 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok = 6 m-cy + 6 m-cy 6 rok Miesiąc polisy Wcześniejsze zakończenie Okresu składkowego po opłaceniu sześciu Lat polisy i skorzystania z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych zawieszenie opłacania Składek regularnych 4. Długość Okresu składkowego w przypadku jego wcześniejszego zakończenia wyznacza liczba w pełni opłaconych Lat polisy. 5. Jeżeli Ubezpieczający skorzystał z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych: 1) do szóstej Rocznicy polisy długość Okresu składkowego, o którym mowa w ust. 4, zostanie wydłużona o okres zawieszenia opłacania Składek regularnych; 2) po szóstej Rocznicy polisy okres zawieszenia opłacania Składek regularnych nie ma wpływu na długość Okresu składkowego, o którym mowa w ust. 4, i długość Okresu utrzymania umowy, o którym mowa w tabeli nr Zmiany w Funduszach 1. Ubezpieczającemu w dowolnym czasie trwania Umowy przysługuje prawo do: 1) zmiany Alokacji Składki pomiędzy Fundusze; 2) przeniesienia do wybranego Funduszu wszystkich lub części Jednostek uczestnictwa zakupionych za Składki znajdujące się na rachunku wskazanego Funduszu. 2. Towarzystwo dokona przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie później niż w terminie pięciu Dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego w tym względzie, poprzez sprzedaż i nabycie Jednostek uczestnictwa po Cenie jednostki obowiązującej w dniu przeniesienia. 3. W przypadku przeniesienia części Jednostek uczestnictwa minimalna wartość przenoszonych Jednostek uczestnictwa oraz Jednostek uczestnictwa pozostających na rachunku Funduszu, z którego dokonano przeniesienia, określona została w Tabeli. 4. Towarzystwo dokonuje zmian Funduszy po otrzymaniu oświadczenia Ubezpieczającego. 24 Indeksacja Składki regularnej 1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do podwyższenia Składki regularnej o Wskaźnik indeksacji zaproponowany przez Towarzystwo w każdą Rocznicę polisy przypadającą w Okresie składkowym, z zastrzeżeniem ust Najpóźniej na 30 dni przed każdą Rocznicą polisy przypadającą w Okresie składkowym Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego o nowej wysokości Składki regularnej. 3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo rezygnacji z Indeksacji. W takim przypadku Ubezpieczający ma obowiązek poinformować Towarzystwo o rezygnacji z Indeksacji najpóźniej do siódmego dnia przed Rocznicą polisy. Brak pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z Indeksacji traktowany jest jako wyrażenie na nią zgody. 4. Rezygnacja z Indeksacji w danym Roku polisy nie pozbawia Ubezpieczającego prawa do Indeksacji w kolejnych latach trwania Umowy. 5. Prawo do Indeksacji nie przysługuje Ubezpieczającemu w okresie zawieszenia opłacania Składek regularnych. 6. Podwyższenie Składki regularnej, o którym mowa w 19 ust. 2 pkt 1, jest równoznaczne z rezygnacją z zaproponowanej przez Towarzystwo Indeksacji. 25 Opłaty 1. Towarzystwo z tytułu Umowy pobiera następujące opłaty: 1) opłatę za ryzyko, 2) opłatę administracyjną, 3) opłatę operacyjną, 4) Opłatę dystrybucyjną, 5) opłatę za całkowity i częściowy wykup Wartości dodatkowej, 6) opłaty za administrowanie grupą Funduszy i zarządzanie Funduszami. 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, została określona w Tabeli. 10

11 3. Opłata za ryzyko pobierana jest za ryzyko śmierci Ubezpieczonego, ryzyko śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz ryzyko wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej. 4. W dniu rozpoczęcia każdego Miesiąca polisy, do dnia wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanego w 11 ust. 3 i 4, Towarzystwo nalicza opłatę za ryzyko w wysokości określonej w Tabeli. 5. W dniu rozpoczęcia każdego Miesiąca polisy Towarzystwo nalicza opłatę administracyjną w wysokości określonej w Tabeli. 6. Opłata operacyjna pobierana jest za zmianę Alokacji Składki regularnej, za przeniesienie Jednostek uczestnictwa oraz za przekazanie informacji o Wartości wykupu na wniosek Ubezpieczającego. 7. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, opłata operacyjna za zmianę Alokacji Składki regularnej oraz opłata operacyjna za przekazanie informacji o Wartości wykupu pobierane są poprzez odliczenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku regularnego. Liczba odliczanych Jednostek uczestnictwa wynika z podzielenia wysokości opłaty przez Cenę jednostki obowiązującą w dniu naliczenia opłaty, proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w Wartości polisy. 8. Opłata operacyjna za przeniesienie Jednostek uczestnictwa pobierana jest poprzez odpowiednie zmniejszenie liczby przenoszonych Jednostek uczestnictwa. 9. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 6, określone zostały w Tabeli oraz Zasadach. 26 Koszty zawarcia Umowy i Opłata dystrybucyjna 1. Zawarcie Umowy wiąże się z ponoszeniem przez Ubezpieczającego w Okresie składkowym i Okresie utrzymania umowy kosztów związanych z zawarciem Umowy, tj. kosztów wdrożenia produktu, marży Towarzystwa oraz kosztów akwizycji. 2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uwzględnione są w wysokości Opłaty dystrybucyjnej. 3. Rozliczenie kosztów, o których mowa w ust. 1, trwa nie krócej niż do zakończenia Okresu składkowego lub Okresu utrzymania umowy. W celu rozliczenia tych kosztów w przypadku rozwiązania Umowy w Okresie składkowym lub Okresie utrzymania umowy Towarzystwo pobierze Opłatę dystrybucyjną. 4. Wartość polisy zmienia się w czasie w związku z wpłatami Składek regularnych, zmianą wartości Jednostek uczestnictwa oraz pobieraniem opłat wskazanych w Tabeli, z wyjątkiem Opłaty dystrybucyjnej, która pobierana jest wyłącznie w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem końca Okresu składkowego lub Okresu utrzymania umowy. 27 Wykup 1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do Wartości polisy i Wartości dodatkowej, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczający ma prawo do: 1) całkowitego wykupu Wartości polisy w dowolnym czasie; 2) całkowitego lub częściowego wykupu Wartości dodatkowej w dowolnym czasie. 3. W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy Towarzystwo wypłaca Wartość wykupu. 4. W przypadku całkowitego lub częściowego wykupu Wartości dodatkowej Towarzystwo wypłaca Wartość dodatkową lub jej odpowiednią część pomniejszoną o opłatę za całkowity lub częściowy wykup Wartości dodatkowej. 5. W celu dokonania wykupu Towarzystwo oblicza Wartość polisy i Wartość dodatkową, przyjmując Cenę jednostki obowiązującą w dniu, w którym dokona umorzenia Jednostek uczestnictwa. Umorzenie Jednostek uczestnictwa następuje nie później niż w terminie pięciu Dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o dokonaniu wykupu oraz po potwierdzeniu tożsamości Ubezpieczającego. 6. Z tytułu całkowitego wykupu Wartości polisy Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną określoną w Tabeli jako procent Składki pierwszorocznej uzależniony od Roku polisy, w którym dokonywany jest wykup, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pobierana jest w przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy w Okresie składkowym lub Okresie utrzymania umowy i nie może być wyższa niż Wartość polisy określona na dzień umorzenia Jednostek uczestnictwa, o którym mowa w ust W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy po zakończeniu pełnego okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, o którym mowa w 21 ust. 3, Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną w wysokości wskazanej w Tabeli dla Roku polisy poprzedzającego Rok polisy, w którym dokonywany jest wykup. 8. W przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy przed upływem zakończenia pełnego okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, o którym mowa w 21 ust. 3, Towarzystwo pobiera Opłatę dystrybucyjną w wysokości wskazanej w Tabeli dla Roku polisy, w którym nastąpił początek zawieszenia. 9. Z tytułu całkowitego lub częściowego wykupu Wartości dodatkowej Towarzystwo pobiera opłatę za całkowity lub częściowy wykup Wartości dodatkowej, określoną kwotowo w Tabeli i wypłaca Wartość dodatkową lub jej odpowiednią część, pomniejszając Rachunek dodatkowy o liczbę Jednostek uczestnictwa wynikającą z podzielenia kwoty wykupu przez Cenę jednostki obowiązującą w dniu umorzenia Jednostek uczestnictwa, o którym mowa w ust Towarzystwo wypłaca wartość, o której mowa w ust. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia umorzenia Jednostek uczestnictwa, określonego w ust Niezależnie od 33 ust. 2 pkt 5 na wniosek Ubezpieczającego Towarzystwo przekaże Ubezpieczającemu informację o aktualnej Wartości wykupu. Za jej przekazanie Towarzystwo pobiera opłatę wskazaną w Tabeli. 28 Wskazanie osób Uposażonych 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób Uposażonych do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. 2. Jeżeli Umowa zawarta jest na cudzy rachunek (Ubezpieczonego) do wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, konieczna jest uprzednia zgoda Ubezpieczonego. Ubezpieczony może te uprawnienia wykonywać samodzielnie. 11

12 3. Wskazanie dotyczące Uposażonego może zostać w dowolnym czasie zmienione lub odwołane przez złożenie pisemnego oświadczenia w Towarzystwie. Zmiana Uposażonego następuje od daty otrzymania tego oświadczenia przez Towarzystwo. 4. Jeżeli wskazano kilku Uposażonych, winny zostać określone ich udziały procentowe w kwocie świadczenia. 5. Jeżeli udziały procentowe Uposażonych w kwocie świadczenia nie zostaną określone, przyjmuje się, iż są one równe. 6. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, gdy Ubezpieczony nie wskazał żadnego Uposażonego ani Uposażonego zastępczego lub wskazanie jedynego Uposażonego oraz Uposażonego zastępczego okazało się bezskuteczne, świadczenie przysługuje spadkobiercom Ubezpieczonego z wyłączeniem gminy i Skarbu Państwa, w częściach odpowiadających ich udziałom w spadku. 7. Wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne, jeżeli Uposażony zmarł przed Ubezpieczonym albo umyślnie przyczynił się do jego śmierci. W takim przypadku udział bezskutecznie wskazanego Uposażonego w kwocie świadczenia dolicza się proporcjonalnie do udziałów pozostałych Uposażonych. 8. Jeżeli wskazanie jedynego Uposażonego stało się bezskuteczne, prawo do świadczenia nabywa Uposażony zastępczy z zachowaniem postanowień ust Zasady wskazywania Uposażonych, o których mowa w ust. 1-5, mają zastosowanie do wskazywania Uposażonych zastępczych. 29 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek: 1) wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach; 2) samobójstwa popełnionego w okresie dwóch lat od daty zawarcia Umowy. 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, jeżeli Nieszczęśliwy wypadek był spowodowany przyczynami wymienionymi w ust. 1 pkt 1 lub jeśli powstał w związku z: 1) chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego oraz ich skutkami, a także atakiem konwulsji lub epilepsji; 2) spożyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych niezaleconych przez lekarza, usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, próbą samobójczą, świadomym samookaleczeniem Ubezpieczonego lub okaleczeniem Ubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności; 3) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym przeprowadzonym poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych, wszelkim eksperymentom medycznym albo leczeniu metodami alternatywnymi; 4) wypadkiem lotniczym zaistniałym w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu innego niż samolot pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych; 5) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzeniem pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 6) uprawianiem przez Ubezpieczonego następujących niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznych: baloniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, szybownictwa, motolotniarstwa, sportów motorowych i motorowodnych (uprawianych pojazdami niezależnie od pojemności silnika), sportów walki, sportów spadochronowych, wspinaczki górskiej lub skałkowej, speleologii, skoków do wody, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoków na elastycznej linie (bungee jumping), raftingu i wszystkich jego odmian, żeglarstwa morskiego, kitesurfingu, off-road skiingu/ heliskiingu, kaskaderstwa oraz udziałem w zawodach sportowych, poza lekkoatletyką i pływaniem. 3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Choroby śmiertelnej, jeżeli Choroba śmiertelna: 1) jest wynikiem chorób i stanów chorobowych zdiagnozowanych przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej; 2) jest wynikiem choroby AIDS Ubezpieczonego lub zarażeniem się wirusem HIV. 30 Świadczenie z tytułu Umowy 1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo wypłaci Uprawnionemu: 1) z tytułu śmierci Ubezpieczonego świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, powiększone o Wartość dodatkową, obliczoną zgodnie z ust. 5, o ile Wartość dodatkowa istnieje; 2) z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z zastrzeżeniem maksymalnej wysokości kwoty świadczenia, określonej w Tabeli. 2. W przypadku Choroby śmiertelnej Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaca Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 50% Wartości polisy, obliczonej zgodnie z ust. 5, pomniejszając w ten sposób Wartość polisy o odpowiednią liczbę Jednostek uczestnictwa. Wypłata świadczenia z tytułu Choroby śmiertelnej stanowi przedpłatę świadczenia, które byłoby należne w przypadku śmierci Ubezpieczonego. 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, która nastąpiła po wypłacie świadczenia z tytułu Choroby śmiertelnej, Towarzystwo wypłaca Uprawnionemu świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust Towarzystwo wypłaci świadczenie w związku ze śmiercią Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki: 1) Nieszczęśliwy wypadek, który spowodował śmierć Ubezpieczonego, wystąpił w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej; 2) śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku nastąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej; 3) śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku nastąpiła w ciągu 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku; 4) śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku nastąpiła przed Rocznicą polisy następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia; 5) z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego. 5. W celu wypłaty świadczenia Towarzystwo oblicza Wartość polisy i Wartość dodatkową, przyjmując Cenę jednostki obowiązującą w najbliższym Dniu roboczym następującym po otrzymaniu przez Towarzystwo zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia. 12

13 31 Wypłata świadczeń 1. Osoba zgłaszająca roszczenie o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego bądź śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku zobowiązana jest złożyć w Towarzystwie następujące dokumenty: 1) wniosek o wypłatę świadczenia, 2) dokument potwierdzający tożsamość Uprawnionego, 3) odpis skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego, 4) zaświadczenie lekarza lub inną dokumentację medyczną określającą przyczynę śmierci, 5) w przypadku, o którym mowa w 28 ust. 6, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o sposobie podziału spadku bądź prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku oraz dokumenty stwierdzające tożsamość spadkobierców. 2. Ubezpieczony zgłaszający roszczenie o wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia Choroby śmiertelnej zobowiązany jest złożyć w Towarzystwie następujące dokumenty wskazane przez Towarzystwo: 1) wniosek o wypłatę świadczenia; 2) dokumenty potwierdzające wystąpienie Choroby śmiertelnej w postaci historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego oraz wyników badań, np. radiologicznych, histopatologicznych lub laboratoryjnych; 3) pisemne opinie dwóch niezależnych lekarzy stwierdzające, że u Ubezpieczonego została zdiagnozowana Choroba śmiertelna, która według aktualnego stanu wiedzy medycznej nie rokuje przeżycia przez Ubezpieczonego okresu 12 miesięcy od daty jej zdiagnozowania, z zastrzeżeniem ust. 5; 4) dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego. 3. Gdyby dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 okazały się niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia, Towarzystwo może zwrócić się pisemnie o dostarczenie innych określonych w wezwaniu dokumentów. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-3, powinny być sporządzone w języku polskim. 5. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji opinii wydanej przez lekarzy uznających zdiagnozowaną u Ubezpieczonego chorobę za Chorobę śmiertelną. 6. Towarzystwo zobowiązane jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową. 7. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w powyższym terminie, Towarzystwo wypłaci świadczenie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo zobowiązane jest wypłacić w terminie przewidzianym w ust Prawa i obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania Składki regularnej w wysokości i terminach określonych w Polisie lub innych pismach, w których Towarzystwo potwierdziło zmianę jej wysokości. 2. Jeżeli Umowa została zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego), Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania Ubezpieczonemu w ustalony pomiędzy nimi sposób informacji o: 1) zmianie warunków Umowy, zmianie prawa właściwego dla Umowy wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy; 2) zmianie Wartości wykupu; 3) zmianie Sumy ubezpieczenia. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny być przekazywane Ubezpieczonemu przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy lub prawa właściwego dla Umowy. 4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinny być przekazywane Ubezpieczonemu niezwłocznie po ich przekazaniu Ubezpieczającemu przez Towarzystwo. 5. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Towarzystwa o zmianach danych osobowych i teleadresowych Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Uposażonego. 6. Ubezpieczony może żądać od Towarzystwa udzielenia mu informacji o postanowieniach Umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. 7. Ubezpieczający ma prawo do złożenia określonych zleceń wskazanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w 35 ust. 7, za pośrednictwem Konta Klienta. 33 Prawa i obowiązki Towarzystwa 1. Towarzystwo ma prawo do pobierania opłat określonych w OWU, Zasadach oraz Tabeli. 2. Towarzystwo zobowiązane jest do: 1) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych Umową; 2) ogłaszania, nie rzadziej niż raz w roku, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wartości Jednostki uczestnictwa, ustalonej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest publikowane ogłoszenie; 3) sporządzania i publikowania rocznych i półrocznych sprawozdań Funduszu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 4) przekazywania Ubezpieczającemu pisemnych informacji dotyczących zmian warunków Umowy lub zmiany prawa właściwego dla zawartej Umowy przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy; 13

14 5) pisemnego informowania Ubezpieczającego o Wartości wykupu nie rzadziej niż raz w roku; 6) pisemnego informowania Ubezpieczającego o zmianie Sumy ubezpieczenia; 7) informowania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa, a Ubezpieczający nie jest osobą występującą z tym zgłoszeniem; 8) informowania osoby występującej z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zobowiązań Towarzystwa, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 9) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 10) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynie odmowy wypłaty świadczenia albo o przyczynie wypłaty świadczenia w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu roszczenia wraz ze wskazaniem podstawy prawnej uzasadniającej całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 11) udostępniania Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości świadczenia; 12) pisemnego potwierdzania, na żądanie Ubezpieczającego oraz osoby występującej z roszczeniem, udostępnionych im informacji, a także sporządzania na ich koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem; 13) udzielania Ubezpieczonemu na jego wniosek informacji o postanowieniach zawartej Umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego. 34 Skargi i zażalenia 1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do siedziby Towarzystwa lub każdego oddziału Towarzystwa w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie. 2. Towarzystwo rozpatruje skargi i zażalenia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3 i udziela pisemnej odpowiedzi. 3. W przypadku niemożności rozpatrzenia skargi lub zażalenia w terminie wskazanym w ust. 2, Towarzystwo zawiadamia pisemnie wnoszącego skargę lub zażalenie, wskazując przyczynę braku możliwości rozpatrzenia skargi lub zażalenia w powyższym terminie, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 4. Z tytułu Umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 5. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 35 Postanowienia końcowe 1. Za zgodą stron Umowy mogą zostać wprowadzone do niej postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU. 2. Wprowadzenie do Umowy postanowień dodatkowych lub odmiennych od OWU wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia dotyczące Umowy powinny być składane na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że postanowienia OWU lub Umowy dopuszczają inną formę. 4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia wysłane odpowiednio na adres siedziby, miejsca zamieszkania lub na adres do korespondencji wywierają skutek z chwilą ich doręczenia adresatowi. Strony Umowy są zobowiązane do informowania się o każdej zmianie adresu siedziby lub odpowiednio miejsca zamieszkania oraz o każdej zmianie adresu do korespondencji. 5. Towarzystwo ma prawo przed realizacją dyspozycji składanych przez Ubezpieczającego żądać potwierdzenia jego tożsamości. 6. Towarzystwo dokona zmian w Umowie na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem że dyspozycja zmian została złożona prawidłowo i wpłynęła na co najmniej 30 dni przed dniem, w którym zmiana jest możliwa do dokonania, z zastrzeżeniem 24 ust Towarzystwo udostępnia Ubezpieczającemu Konto Klienta na stronie Warunkiem korzystania z Konta Klienta jest akceptacja Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, który dostępny jest m.in. na stronie w trakcie procesu rejestracji oraz po zalogowaniu się do Konta Klienta. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. 8. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 9. Powództwa o roszczenia z Umowy mogą zostać wytoczone według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Uposażonego zastępczego lub Uprawnionego. 10. Językiem obowiązującym w relacjach stron jest język polski. 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 12. Towarzystwo udostępnia OWU, wraz z załącznikami wskazanymi w 1, na stronie oraz w siedzibie Towarzystwa nieodpłatnie w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. 13. Niniejsze OWU zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./4/5/2013 z dnia 20 maja 2013 roku i obowiązują od 27 maja 2013 roku. Artur Olech Krzysztof Wiecha Prezes Zarządu Generali Życie T.U. S.A. Członek Zarządu Generali Życie T.U. S.A. 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OWU OMNIPROFIT PREMIUM TABELA OPŁAT I LIMITÓW (KOD RPFN_TOIL_ ) 1. Tabela opłat Lp. Rodzaj opłaty Aktualna wysokość 1) Opłata administracyjna 10,89 zł / miesięcznie 2) Opłata za ryzyko śmierci Ubezpieczonego 0,70 zł / miesięcznie Opłata za ryzyko Opłata za ryzyko śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 0,25 zł / miesięcznie Opłata za ryzyko wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej 0,05 zł/ miesięcznie 3) Opłata operacyjna za zmianę Alokacji Składki regularnej dokonaną za pośrednictwem Konta Klienta 0zł dokonaną poza Kontem Klienta 10,89 zł / każda zmiana 4) Opłata operacyjna za przeniesienie Jednostek uczestnictwa dokonane za pośrednictwem Konta Klienta 0zł dokonane poza Kontem Klienta 10,89 zł / każda zmiana 5) Opłata za zarządzanie Funduszami (% wartości całego Funduszu rocznie) UFK Generali Agresywny PLUS (grupa I) 2,75% UFK Generali Mieszany PLUS (grupa II) 2,50% UFK Generali Obligacji PLUS (grupa III) 1,30% UFK Generali Gwarantowany PLUS (grupa III) 1,50% UFK Generali Global Absolute Return Fund (grupa II) 2,95% Portfel Cyklu Koniunkturalnego 2,45% Portfel Polski Akcyjny 1,90% Portfel Polski Specjalistyczny 1,70% Portfel Polski Zrównoważony 1,80% Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny 1,90% Portfel Zagraniczny Nieruchomości 1,90% Portfel Zagraniczny Surowcowy 1,90% 6) Opłata administracyjna za grupę Funduszy uzależniona od grupy, w jakiej znajduje się Fundusz i wysokości Składki regularnej (rocznej) w danym Roku polisy (% ilości Jednostek uczestnictwa rocznie) Składka regularna (roczna w zł) Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV do 3 599,99 2,70% 2,30% 1,80% 3,20% 3 600, ,99 2,60% 2,10% 1,70% 3,05% 6 000, ,99 2,30% 1,90% 1,50% 2,55% , ,99 1,90% 1,50% 1,30% 2,02% , ,99 1,70% 1,20% 1,00% 1,75% ,00 lub więcej 1,20% 0,90% 0,80% 1,40% 7) Opłata dystrybucyjna* Rok polisy % Składki pierwszorocznej 1 120% 2 120% 3 115% 4 115% 5 110% 6 110% 7 i następne Lata polisy do końca Okresu składkowego lub Okresu utrzymania umowy 100% po zakończeniu Okresu utrzymania umowy 0% 8) Opłata za całkowity lub częściowy wykup Wartości dodatkowej 10,89 zł 9) Opłata operacyjna za przekazanie informacji o Wartości wykupu na wniosek Ubezpieczającego 10,89 zł *Opłata pobierana jest w przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy w Okresie składkowym lub Okresie utrzymania umowy. 1

16 Do grupy I Funduszy zalicza się następujące Fundusze: UFK Generali Agresywny PLUS, UFK Generali Arka BZ WBK Akcji, UFK Generali Ipopema Short Equity, UFK Generali Legg Mason Akcji, UFK Generali Noble Akcji, UFK Generali Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, UFK Generali Novo Akcji, UFK Generali Skarbiec Akcja, UFK Generali Quercus Agresywny, UFK Generali UniKorona Akcji. Do grupy II Funduszy zalicza się następujące Fundusze: UFK Generali Mieszany PLUS, UFK Generali Global Absolute Return Fund, UFK Generali Arka BZ WBK Zrównoważony, UFK Generali Legg Mason Strateg, UFK Generali Noble Mieszany. Do grupy III Funduszy zalicza się następujące Fundusze: UFK Generali Obligacji PLUS, UFK Generali Gwarantowany PLUS, UFK Generali Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, UFK Generali Investor Płynna Lokata, UFK Generali Ipopema Obligacji, UFK Generali Legg Mason Pieniężny, UFK Generali Novo Obligacji Przedsiębiorstw, UFK Generali Skarbiec Lokacyjny, UFK Generali UniLokata, UFK Generali UniObligacje Aktywny. Do grupy IV Funduszy zalicza się następujące Fundusze: UFK Generali BlackRock Asian Dragon Fund (EUR), UFK Generali BlackRock New Energy Fund (EUR), UFK Generali BlackRock World Gold Fund (EUR), UFK Generali BlackRock World Mininig Fund (EUR hedged), UFK Generali Fidelity Emerging Markets Fund (EUR), UFK Generali Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR), UFK Generali Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged), UFK Generali Franklin India Fund (USD), UFK Generali Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged), UFK Generali HSBC BRIC Markets Equity (USD), UFK Generali JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged), UFK Generali JPMorgan Funds Greater China Fund (USD), UFK Generali PARVEST Equity Turkey (EUR), UFK Generali PPF Commodity Fund (PLN hedged), UFK Generali PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged), UFK Generali Templeton Asian Smaller Companies (USD), UFK Generali Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged), UFK Generali Templeton Global Bond Fund (PLN hedged), UFK Generali Templeton Global Total Return Fund (USD), UFK Generali Templeton Latin America Fund (USD). 2. Tabela limitów Lp. Rodzaj limitu Aktualna wysokość 1) Minimalna wysokość Składki regularnej Maksymalna wysokość Składki regularnej roczna 1800 zł zł półroczna 900 zł zł kwartalna 450 zł zł miesięczna 150 zł zł Minimalna wysokość Składki dodatkowej 150 zł 2) Minimalna kwota częściowego wykupu Wartości dodatkowej 500 zł 3) Minimalna Alokacja Składki w wybrany Fundusz 10% 4) % Składki regularnej przeznaczonej na nabycie Jednostek uczestnictwa w Okresie składkowym 100% Dodatkowy % Składki regularnej przeznaczonej na nabycie Jednostek uczestnictwa w 7. Roku polisy w Okresie składkowym* 1% od 8. Roku polisy do końca Okresu składkowego* 2% 5) % Składki dodatkowej przeznaczonej na nabycie Jednostek uczestnictwa w całym okresie trwania Umowy 100% 6) Minimalna wartość Jednostek uczestnictwa przenoszonych z wybranego Funduszu 50 zł pozostających na rachunku Funduszu, z którego dokonywane jest przeniesienie 100 zł 7) Maksymalna kwota świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku zł 8) Minimalny Wskaźnik indeksacji 3% * Terminy te ulegają przesunięciu o 1 Rok polisy w przypadku skorzystania przez Ubezpieczającego z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych. 1. Tabela ustalana jest okresowo przez Towarzystwo. 2. Towarzystwo poinformuje Ubezpieczającego o zmianie treści Tabeli na co najmniej 30 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana Tabeli jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron Umowy. W związku ze zmianą Tabeli Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. 3. Zmiany opłat i limitów ustalane są na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny i nie mogą przekroczyć 150% wyżej wymienionego wskaźnika. Wskaźnik ten mierzony jest za okres od dnia wprowadzenia niniejszej Tabeli do dnia dokonania zmiany. Jeżeli powyższy wskaźnik jest ujemny, Towarzystwo ma prawo niedokonywania zmian opłat i limitów. 4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w zakresie struktury opłat niepowodujących zmian sumarycznej (ekonomicznej) wysokości opłat. 5. Niniejsza Tabela przyjęta została Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./4/5/2013 z dnia 20 maja 2013 roku i obowiązuje od 27 maja 2013 roku. Artur Olech Krzysztof Wiecha Prezes Zarządu Generali Życie T.U. S.A. Członek Zarządu Generali Życie T.U. S.A. 2

17 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OWU OMNIPROFIT PREMIUM WYKAZ FUNDUSZY 1. Towarzystwo tworzy następujące Fundusze: 1) UFK Generali Agresywny PLUS 2) UFK Generali Mieszany PLUS 3) UFK Generali Obligacji PLUS 4) UFK Generali Gwarantowany PLUS 5) UFK Generali Global Absolute Return Fund 6) Portfel Cyklu Koniunkturalnego 7) Portfel Polski Akcyjny 8) Portfel Polski Specjalistyczny 9) Portfel Polski Zrównoważony 10) Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny 11) Portfel Zagraniczny Nieruchomości 12) Portfel Zagraniczny Surowcowy 2. Towarzystwo tworzy następujące Fundusze zewnętrzne: (KOD RPFN_WUFK_ ) Nazwa Funduszu zewnętrznego Nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu Fundusze zewnętrzne polskie 1) UFK Generali Arka BZ WBK Akcji Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji 2) UFK Generali Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 3) UFK Generali Arka BZ WBK Zrównoważony Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony 4) UFK Generali Investor Płynna Lokata Investor Płynna Lokata FIO 5) UFK Generali Ipopema Short Equity Ipopema SFIO Subfundusz Ipopema Short Equity 6) UFK Generali Ipopema Obligacji Ipopema SFIO Subfundusz Ipopema Obligacji 7) UFK Generali Legg Mason Akcji Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Legg Mason Akcji 8) UFK Generali Legg Mason Pieniężny Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Legg Mason Pieniężny 9) UFK Generali Legg Mason Strateg Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Legg Mason Strateg 10) UFK Generali Noble Akcji Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji 11) UFK Generali Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 12) UFK Generali Noble Mieszany Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Mieszany 13) UFK Generali Novo Akcji Novo FIO Subfundusz Novo Akcji 14) UFK Generali Novo Obligacji Przedsiębiorstw Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw 15) UFK Generali Skarbiec Akcja Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja 16) UFK Generali Skarbiec Lokacyjny Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny 17) UFK Generali UniKorona Akcji UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje 18) UFK Generali UniLokata UniFundusze FIO subfundusz UniLokata 19) UFK Generali UniObligacje Aktywny UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny 20) UFK Generali Quercus Agresywny Quercus Parasolowy SFIO subfundusz Quercus Agresywny Fundusze zewnętrzne zagraniczne 1) UFK Generali BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) BlackRock Asian Dragon Fund EUR 2) UFK Generali BlackRock New Energy Fund (EUR) BlackRock New Energy Fund EUR 3) UFK Generali BlackRock World Gold Fund (EUR) BlackRock World Gold Fund EUR 4) UFK Generali BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) BlackRock World Mining Fund EUR hedged 5) UFK Generali Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) Fidelity Emerging Markets Fund EUR 6) UFK Generali Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR) Fidelity European Smaller Companies Fund EUR 7) UFK Generali Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged) Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR (hedged) 8) UFK Generali Franklin India Fund (USD) Franklin India Fund USD 9) UFK Generali Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) Franklin Natural Resources Fund PLN-H1 10) UFK Generali HSBC BRIC Markets Equity (USD) HSBC BRIC Markets Equity USD 11) UFK Generali JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged) JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund PLN (hedged) 12) UFK Generali JPMorgan Funds Greater China Fund (USD) JPMorgan Funds Greater China Fund USD 1

18 13) UFK Generali PARVEST Equity Turkey (EUR) PARVEST Equity Turkey EUR 14) UFK Generali PPF Commodity Fund (PLN hedged) Generali PPF Commodity Fund PLN 15) UFK Generali PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged) Generali PPF Corporate Bonds Fund PLN 16) UFK Generali Templeton Asian Smaller Companies (USD) Templeton Asian Smaller Companies USD 17) UFK Generali Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) Templeton Frontier Markets Fund PLN-H1 18) UFK Generali Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) Templeton Global Bond Fund PLN-H1 19) UFK Generali Templeton Global Total Return Fund (USD) Templeton Global Total Return Fund USD 20) UFK Generali Templeton Latin America Fund (USD) Templeton Latin America Fund USD Niniejszy wykaz został przyjęty Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./4/5/2013 z dnia 20 maja 2013 roku i obowiązuje od 27 maja 2013 roku. Artur Olech Krzysztof Wiecha Prezes Zarządu Generali Życie T.U. S.A. Członek Zarządu Generali Życie T.U. S.A. 2

19 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OWU OMNIPROFIT PREMIUM ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI 1 Postanowienia ogólne Charakterystyka aktywów wchodzących w skład Funduszy Kryteria doboru aktywów Zasady dywersyfikacji aktywów i ograniczenia inwestycyjne Zasady i terminy wyceny jednostek Funduszu Opłaty za zarządzanie Funduszami Likwidacja i utworzenie nowego Funduszu Ryzyko inwestycyjne Postanowienia końcowe...6 1

20 ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH KOD RPFN_ZF_ Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Zasady określają zasady i terminy wyceny Jednostki uczestnictwa, likwidacji Funduszu oraz charakterystykę aktywów Funduszu i opłat za Fundusze. 2. Terminy, które zostały zdefiniowane w OWU, używane są w Zasadach w takim samym znaczeniu. 2 Charakterystyka aktywów wchodzących w skład Funduszy 1. Aktywa Funduszy mogą być inwestowane w następujące instrumenty finansowe: 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska; 2) obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego; 3) inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu; 4) akcje, prawo do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru spółek notowanych na rynku regulowanym, a także akcje spółek będące przedmiotem oferty publicznej, jeśli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym; 5) akcje, prawo do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu oraz akcje spółek nienotowanych; 6) Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; 7) tytuły uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych notowanych na rynkach regulowanych ETF (ang. Exchange Traded Funds); 8) inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu; 9) listy zastawne; 10) depozyty bankowe; 11) instrumenty pochodne, takie jak opcje, kontrakty terminowe, transakcje wymiany. 2. Aktywa Funduszy zewnętrznych mogą być lokowane w Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. 3 Kryteria doboru aktywów 1. Proporcje między różnymi kategoriami aktywów Funduszy są uzależnione od rodzaju funduszu oraz podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 2. Portfel Polski Akcyjny charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jednocześnie oferuje możliwości potencjalnie wysokich stóp zwrotu dostępnych na rynkach akcji. Alokacja środków ma na celu dywersyfikację lokat pomiędzy te polskie fundusze inwestycyjne, które w długim terminie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne. 3. Portfel Polski Zrównoważony alokuje środki pomiędzy te polskie fundusze inwestycyjne, które w długim terminie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne, oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. 4. Portfel Polski Specjalistyczny dokonuje aktywnej alokacji powierzonych środków pomiędzy dostępne instrumenty finansowe. Ich udział zależy od oceny bieżących i prognozowanych trendów na rynku akcji, koniunktury gospodarczej i sytuacji makroekonomicznej. Priorytetem jest minimalizacja ryzyka inwestycyjnego dzięki szerokiej dywersyfikacji lokat i zachowanie możliwości osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu poprzez inwestycje w Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w akcyjnych funduszach inwestycyjnych i aktywa odwzorowujące portfel UFK Generali Agresywny PLUS. 5. Portfel Cyklu Koniunkturalnego alokuje środki na podstawie scenariusza makroekonomicznego opartego na metodologii cyklu koniunkturalnego. W zależności od prognozowanej fazy cyklu koniunkturalnego alokacja środków odbywa się w te fundusze inwestycyjne, które w danej fazie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne. 6. Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jednocześnie oferuje możliwości potencjalnie wysokich stóp zwrotu dostępnych na zagranicznych rynkach akcji. Alokacja środków ma na celu dywersyfikację lokat pomiędzy te zagraniczne fundusze inwestycyjne, które w długim terminie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne. 7. Portfel Zagraniczny Nieruchomości alokuje środki pomiędzy zagraniczne fundusze inwestycyjne inwestujące w sektor nieruchomości. Alokacja środków ma na celu dywersyfikację lokat pomiędzy te fundusze inwestycyjne, które w długim terminie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne. 8. Portfel Zagraniczny Surowcowy alokuje środki pomiędzy zagraniczne fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce i spółki związane z rynkiem surowcowym. Alokacja środków ma na celu dywersyfikację lokat pomiędzy te fundusze inwestycyjne, które w długim terminie osiągają na tle funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej i benchmarków dobre, stabilne oraz powtarzalne wyniki inwestycyjne. 2

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 października 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia - Generali Życie T.U. S.A. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia 5 Postanowienia ogólne 5 Definicje 6 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OmniProfit Premium ze składką jednorazową

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OmniProfit Premium ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OmniProfit Premium ze składką jednorazową Program inwestycyjny ze składką jednorazową Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 11 października 2015 roku. generali.pl

Obowiązują od 11 października 2015 roku. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną Obowiązują od 11 października 2015 roku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku

Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Generali Życie T.U. S.A. 3 Spis treści 5 Wykaz istotnych informacji zawartych w OWU (Skorowidz) 7 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OmniProfit Premium ze składką jednorazową

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OmniProfit Premium ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OmniProfit Premium ze składką jednorazową Program inwestycyjny ze składką jednorazową Obowiązuje od 20 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_ UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ 01.2014 1 1. Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Program Inwestycyjny Wygodny Portfel

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Program Inwestycyjny Wygodny Portfel Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Program Inwestycyjny Wygodny Portfel Obowiązuje od 12.05.2014 generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENOWYMI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI IKE BRE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

OGÓLNE WARUNKI IKE BRE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OGÓLNE WARUNKI IKE BRE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Artykuł I Postanowienia ogólne Na podstawie umowy IKE BRE Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Program Inwestycyjny Wygodny Portfel

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Program Inwestycyjny Wygodny Portfel Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Program Inwestycyjny Wygodny Portfel Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku generali.pl 2 Generali Życie T.U. S.A. - Ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. generali.pl

Obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 1 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS UI/OWU/354/05-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia C U Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia GPSU/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_06.2014 Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE przeznaczone jest dla osób, które chcą oszczędzać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo