Przywracanie systemu po awarii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przywracanie systemu po awarii"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania 728 Naprawa i reinstalacja Windows 733 Przywracanie systemu po awarii Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii Oto niezaprzeczalny fakt: komputery ulegaj¹ awariom. Niektórych awarii nie da siê unikn¹æ ani przewidzieæ. Uaktualnienie u ywanego od lat programu mo e siê okazaæ niezgodne z innym programem lub z urz¹dzeniem zainstalowanym w komputerze. Jeœli do wnêtrza obudowy twardego dysku przedostanie siê choæby jeden py³ek, mo e wys³aæ pliki systemowe w zaœwiaty. Niedalekie uderzenie pioruna lub niespodziewany wzrost napiêcia w sieci mo e przedrzeæ siê przez zasilacz i usma yæ œcie ki na p³ycie g³ównej czy poprzestawiaæ bity w pamiêci, destabilizuj¹c system. Od czasu do czasu awaria wynika z winy systemu Windows. Pomimo d³ugich i przekrojowych testów, pewne niedoci¹gniêcia mog¹ siê pojawiæ w ka dym z³o onym systemie operacyjnym. Przewa aj¹ca wiêkszoœæ tych b³êdów to pomniejsze niedoróbki, które wp³ywaj¹ raczej na komfort u ytkowania, ale jak mówi prawo Murphy'ego, kilka b³êdów groÿnych dla stanu danych bez w¹tpienia mo e przemkn¹æ siê przez testy wprost do komercyjnie dostêpnej wersji systemu. Szczêœliwie, naprawdê destrukcyjne b³êdy Windows zdarzaj¹ siê niezmiernie rzadko, a po ich wykryciu natychmiast pojawiaj¹ siê dodatki, maj¹ce opanowaæ sytuacjê. S¹ one dostêpne w formie uaktualnieñ Windows Update i na pewno znajd¹ siê w kolejnych wersjach pakietu Service Pack. Co wiêc nale y zrobiæ, gdy system przestanie dzia³aæ jak nale y? Windows XP posiada szeroki wybór narzêdzi, których mo na u yæ do szybkiego odnalezienia i naprawienia przyczyny niesprawnoœci. Pierwszym wyzwaniem jest odgadniêcie, co spowodowa³o problem i jakiego narzêdzia nale y u yæ.

2 718 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Po awarii: ocena zniszczeñ Nie ka da awaria systemu Windows jest katastrof¹. Czasem trudno zdaæ sobie z tego sprawê, gdy po w³¹czeniu komputera widzimy komunikat o b³êdzie czy pusty ekran zamiast logo Windows. Jeœli jednak przeanalizujesz sytuacjê pod k¹tem znalezienia Ÿród³a problemu, masz du e szanse przywróciæ system do dzia³ania szybko i ca³kowicie. W niektórych przypadkach ³atwo wskazaæ przyczynê awarii. Jeœli na przyk³ad zainstalowa³eœ nowy skaner lub uaktualni³eœ sterownik karty graficznej, a system zareagowa³ zawieszeniem lub czarnym ekranem po ponownym uruchomieniu, mogê siê za³o yæ, e winiæ nale y nowe urz¹dzenie lub sterownik. Komunikaty b³êdów czasem wyraÿnie wskazuj¹ plik, który wywo³a³ awariê. Nawet bez takiego dowodu rzeczowego mo esz skorzystaæ z kilku podstawowych sposobów, by odkryæ przyczynê problemu. Windows XP posiada pe³en asortyment opcji wykrywania i naprawiania b³êdów. Okolicznoœci i stopieñ zagro enia zazwyczaj dyktuj¹ wybór odpowiedniego narzêdzia. W tym rozdziale omówimy piêæ opcji: Tryb awaryjny. Jeœli Windows nie mo e uruchomiæ siê normalnie, mo esz dostaæ siê na Pulpit, korzystaj¹c z jednej z trzech opcji Trybu awaryjnego dostêpnych podczas uruchamiania systemu. W Trybie awaryjnym mo esz zatrzymywaæ i uruchamiaæ us³ugi, zmieniaæ ustawienia komputera, odinstalowywaæ programy i sterowniki mog¹ce powodowaæ problemy oraz korzystaæ z Odzyskiwania systemu, by przywróciæ poprzedni¹ konfiguracjê. Ostatnia znana dobra konfiguracja. Weterani Windows NT i Windows 2000 powinni pamiêtaæ tê opcjê, dostêpn¹ z menu Opcje zaawansowane systemu Windows lub po naciœniêciu [F8] podczas uruchamiania systemu. Pozwala ona szybko odwróciæ zmiany dokonane w kluczu Rejestru CurrentControlSet (okreœlaj¹cym ustawienia sprzêtu i sterowników) od ostatniego poprawnego uruchomienia Windows. Przywracanie systemu. To narzêdzie odzyskiwania systemu, znacznie poprawiona wersja narzêdzia debiutuj¹cego w Windows Me, jest czymœ zbli onym do maszyny czasu. W regularnych odstêpach czasu Przywracanie systemu tworzy obraz plików i ustawieñ systemowych, rejestruj¹c ka d¹ zmianê i przechowuj¹c skompresowane kopie oryginalnych plików w chronionym miejscu. Jeœli jest mo liwe uruchomienie Windows normalnie lub w Trybie awaryjnym mo e byæ równie mo liwe uruchomienie Przywracania systemu i cofniêcie wywo³uj¹cych problem zmian w systemie. Konsola odzyskiwania. Jeœli nie mo na uruchomiæ systemu w Trybie awaryjnym, ta opcja jest ostatni¹ desk¹ ratunku. Jest to samodzielne œrodowisko dzia³aj¹ce z wiersza polecenia. Mo esz uruchomiæ komputer z p³yty CD Windows XP i wybraæ opcjê Naprawiaj, by otworzyæ Konsolê. Z wiersza polecenia mo esz podmieniæ uszkodzony plik, usun¹æ niew³aœciwy sterownik lub zatrzymaæ us³ugê przeszkadzaj¹c¹ w uruchomieniu systemu. Ponowna instalacja. Jeœli wszystko ju zawiod³o, mo esz spróbowaæ naprawiæ powa n¹ awariê, instaluj¹c ponownie Windows XP na ju istniej¹cym systemie. Po odpowiednim przygotowaniu (i przy odrobinie szczêœcia) mo emy naprawiæ pliki systemowe bez naruszania ustawieñ i preferencji u ytkowników.

3 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 719 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych Jeœli napotkasz problemy z rozruchem, mo esz skorzystaæ z podobnego zestawu opcji dostêpnego w dwóch oddzielnych menu. W Windows XP Professional i Home Edition mo esz dotrzeæ do widocznego tu menu opcji zaawansowanych, naciskaj¹c [F8] w momencie wyœwietlenia menu prosz¹cego o wybór systemu operacyjnego. (Jeœli Windows uruchamia siê bez wyœwietlania tego menu, nale y nacisn¹æ [F8] po wyœwietleniu komunikatów BIOS-u, ale przed pojawieniem siê logo Windows). Jeœli Windows zawiesza siê przy uruchamianiu, skorzystaj z wy³¹cznika lub przycisku Reset na obudowie komputera, by ponownie uruchomiæ system. Powinno wówczas zostaæ wyœwietlone menu przywracania, widoczne poni ej, które posiada wiêkszoœæ tych samych opcji rozwi¹zywania problemów, co menu opcji zaawansowanych.

4 720 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Korzystanie z Trybu awaryjnego Podobnie jak w poprzednich wersjach, Windows XP daje mo liwoœæ uruchomienia systemu w trybie awaryjnym, jeœli nie jest mo liwe normalne uruchomienie. W trybie tym Windows u ywa tylko tych sterowników i us³ug, które s¹ absolutnie niezbêdne do dzia³ania systemu. Uruchamiany jest firmowy sterownik karty graficznej, pracuj¹cy tylko w rozdzielczoœci 640x480, obs³uga klawiatury, myszy, monitora, lokalnych dysków i domyœlne us³ugi systemowe. W Trybie awaryjnym nie ma dostêpu do funkcji dÿwiêkowych i urz¹dzeñ zewnêtrznych, które nie s¹ niezbêdne dotyczy to wiêkszoœci urz¹dzeñ pod³¹czanych przez port USB. Klawiatury i myszy USB mog¹ byæ u ywane w trybie awaryjnym tylko wtedy, gdy BIOS komputera potrafi je rozpoznaæ i uruchomiæ. W Trybie awaryjnym Windows ignoruje równie wszelkie programy, które normalnie s¹ uruchamiane przy ³adowaniu systemu, niezale nie od tego, czy s¹ wymienione w grupie Autostart z menu Wszystkie programy, czy w Rejestrze. UWAGA W odró nieniu od poprzednich wersji Windows, podstawowy sterownik grafiki Windows XP mo e wyœwietlaæ kolor w trybie 24-bitowym; nie mo na jednak ustawiæ innej rozdzielczoœci ni 640x480. W Trybie awaryjnym masz dostêp do wiêkszoœci najwa niejszych narzêdzi konfiguracyjnych, w³¹czaj¹c w to Mened era urz¹dzeñ, Odzyskiwanie systemu, Edytor Rejestru i Kopiê zapasow¹. Dostêpne s¹ równie wszystkie funkcje Pomocy i obs³ugi technicznej, z wyj¹tkiem funkcji Polityki grup w dziale Zaawansowane informacje o systemie. Narzêdzi tych mo esz u ywaæ do wy³¹czania urz¹dzeñ systemowych, sterowników urz¹dzeñ oraz programów uruchamianych podczas ³adowania systemu, które mog¹ zak³ócaæ normalne uruchamianie systemu. Jeœli Windows dzia³a poprawnie w Trybie awaryjnym, mo esz za³o yæ, e nie ma adnego problemu z podstawowymi us³ugami. Nale y wówczas skorzystaæ z Mened era urz¹dzeñ i Dziennika zdarzeñ, by spróbowaæ znaleÿæ przyczynê awarii. Jeœli podejrzewasz, e problem tkwi w nowo zainstalowanym urz¹dzeniu lub programie, mo esz je usun¹æ równie w Trybie awaryjnym. U yj Mened era urz¹dzeñ, by odinstalowaæ lub przywróciæ starsz¹ wersjê sterownika urz¹dzenia lub opcji Dodaj lub usuñ programy z Panelu sterowania, by usun¹æ program. Nastêpnie uruchom system ponownie, by sprawdziæ, czy twoje dzia³anie da³o wynik. Wiêcej informacji na temat pracy ze sterownikami urz¹dzeñ znajdziesz w podrozdziale Zarz¹dzanie zainstalowanymi urz¹dzeniami na stronie 178. Informacje na temat prawid³owego sposobu usuwania programu z Windows znajdziesz w podrozdziale Usuwanie zainstalowanych programów na stronie 154. Jeœli potrzebujesz dostêpu do po³¹czeñ sieciowych, musisz uruchomiæ system w Trybie awaryjnym z obs³ug¹ sieci. W tym trybie uruchamiany jest podstawowy zestaw plików Trybu awaryjnego oraz sterowniki i us³ugi wymagane do uruchomienia sieci Windows. Opcja ta nie przyda siê na wiele, jeœli pracujemy na przenoœnym komputerze z kart¹ sieciow¹ pod³¹czan¹ do portu PCMCIA, poniewa porty te nie s¹ obs³ugiwane przez Tryb awaryjny. Trzecia opcja, Tryb awaryjny z wierszem polecenia, ³aduje ten sam ograniczony zestaw sterowników co Tryb awaryjny, ale korzysta z interpretera poleceñ Windows XP

5 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 721 (cmd.exe) jako interfejsu w miejsce graficznego interfejsu Windows. Opcjê tê polecamy tylko gor¹cym zwolennikom pracy z wierszem polecenia w konsoli tekstowej. WSKAZÓWKA Umieœæ Tryb awaryjny w menu Jeœli czêsto zdarza ci siê testowaæ sprzêt, oprogramowanie i sterowniki, które wymagaj¹ przechodzenia w Tryb awaryjny, nie musisz wyczekiwaæ na odpowiedni moment do naciœniêcia [F8] i dokonywaæ wyboru z menu startowego. Mo esz zamiast tego dodaæ potrzebne wersje Trybu awaryjnego do listy dostêpnych systemów operacyjnych, któr¹ Windows wyœwietla przy uruchamianiu. Aby dokonaæ takiej modyfikacji, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycjê Mój komputer w menu Start i wska W³aœciwoœci. 2. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie. 3. W oknie Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij przycisk Edytuj, by otworzyæ plik Boot.ini w Notatniku. 4. Pod nag³ówkiem [Operating Systems] skopiuj ca³¹ liniê zawieraj¹c¹ ustawienia domyœlnego systemu operacyjnego i wklej j¹ na koñcu pliku tekstowego. 5. Dodaj do nowo wklejonego tekstu nastêpuj¹cy zestaw prze³¹czników: /safeboot:minimal /sos /bootlog (Zast¹p minimal s³owem network, jeœli chcesz uruchamiaæ Windows w trybie awaryjnym z obs³ug¹ sieci). 6. Zmieñ opis w cudzys³owie na Tryb awaryjny Windows XP i zapisz zmiany w pliku. Przywracanie ostatniej znanej dobrej konfiguracji Za ka dym razem, gdy poprawnie uruchomisz Windows w normalnym trybie, system operacyjny zapisuje listê wszystkich aktualnie zainstalowanych sterowników i zawartoœæ klucza Rejestru HKLM\System\CurrentControlSet. Zapis ten przydaje siê, gdy zainstalujesz nowy sterownik lub element sprzêtu, który spowoduje awariê podczas kolejnego uruchomienia systemu. Gdy Windows wyœwietli menu przywracania, mo emy wybraæ pozycjê Ostatnia znana dobra konfiguracja. Wybór ten spowoduje wczytanie poprzedniego, dzia³aj¹cego klucza Rejestru, dziêki czemu zostan¹ usuniête zmiany wywo³uj¹ce problem. Ogólnie rzecz bior¹c, Przywracanie systemu jest pewniejszym sposobem ni pozycja Ostatnia znana dobra konfiguracja, poniewa przywraca ono wszystkie pliki systemu Windows i ca³y Rejestr, a nie tylko pojedynczy klucz. OSTRZE ENIE Jeœli podejrzewasz, e problem jest spowodowany zmian¹ sterownika, a nie masz aktualnego Punktu przywracania systemu, do którego móg³byœ wróciæ, nie powinieneœ siê logowaæ w normalnym trybie. Po takim zalogowaniu Windows ustawia nowe wartoœci dla polecenia Ostatnia znana dobra konfiguracja, pozbawiaj¹c ciê sposobu przywrócenia normalnej pracy systemu. Nale y najpierw uruchomiæ Windows w Trybie awaryjnym i przeprowadziæ badanie Ÿród³a problemu. Zalogowanie w Trybie awaryjnym nie powoduje zapisania nowych informacji dla polecenia Ostatnia znana dobra konfiguracja, wiêc w razie niepowodzenia pracy w tym trybie mo esz bezpiecznie wróciæ do wczeœniejszej konfiguracji.

6 722 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Inne opcje dostêpne podczas uruchamiania systemu W menu opcji zaawansowanych systemu Windows istniej¹ jeszcze cztery opcje do wykorzystania w okreœlonych okolicznoœciach: W³¹cz rejestrowanie uruchamiania. Po wybraniu tej pozycji Windows uruchamia siê normalnie i tworzy plik z zapisem nazw i stanu wszystkich sterowników ³adowanych do pamiêci. Aby obejrzeæ zawartoœæ tego pliku, musisz znaleÿæ plik Ntbtlog.txt w katalogu systemowym. Jeœli system zawiesza siê z powodu wadliwego sterownika, ostatnia pozycja w tym pliku mo e pomóc zidentyfikowaæ sprawcê. W³¹cz tryb VGA. Ta opcja uruchamia komputer w standardowym trybie VGA, wykorzystuj¹c bie ¹cy sterownik grafiki (a nie firmowy sterownik Vga.sys u ywany w Trybie awaryjnym). Opcji tej mo esz u yæ, by poradziæ sobie z problemem spowodowanym nie wadliwoœci¹ sterownika, ale niew³aœciwymi ustawami (na przyk³ad rozdzielczoœci czy czêstotliwoœci odœwie ania). Tryb przywracania us³ug katalogowych. Choæ opcja ta pojawia siê w Menu opcji zaawansowanych systemu Windows XP Professional, jest u ywana tylko przy kontrolerach domen dzia³aj¹cych z Windows 2000 Server lub Windows.NET Server. W tym przypadku po prostu j¹ zignoruj. Tryb debugowania. Wybranie tej pozycji powoduje uruchomienie Windows XP w trybie usuwania b³êdów z j¹dra systemu. Aby z niej skorzystaæ, musisz pod³¹czyæ swój system do innego komputera przez port szeregowy COM2. Ten drugi komputer musi byæ wyposa ony w odpowiednie oprogramowanie (debugger), aby móc przeprowadziæ analizê twojego systemu. Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu Przywracanie systemu to us³uga Windows XP, która dzia³a w tle, w sposób ci¹g³y rejestruj¹c zmiany w plikach, folderach i ustawieniach, które s¹ wa ne dla w³aœciwego dzia³ania systemu operacyjnego. W regularnych odstêpach czasu Przywracanie systemu tworzy równie obraz Rejestru systemu. Jeœli napotkasz problem, przez który Windows stanie siê niestabilny, mo esz uruchomiæ Kreatora przywracania systemu w trybie normalnym lub awaryjnym i przywróciæ pliki systemowe i Rejestr do wersji zapisanych z wczeœniejsz¹ dat¹ gdy system jeszcze dzia³a³ poprawnie. Przywracanie systemu nie potrafi czyniæ cudów, ale mo e ciê ratowaæ w nastêpuj¹cych sytuacjach: Zainstalowa³eœ program, który znalaz³ siê w konflikcie z innym oprogramowaniem lub sterownikami w twoim systemie. Jeœli odinstalowanie programu nie rozwi¹zuje problemu, mo esz przywróciæ konfiguracjê systemu do punktu sprzed instalacji k³opotliwego programu. Zainstalowa³eœ jeden lub kilka uaktualnionych sterowników, co spowodowa³o k³opoty ze stabilnoœci¹ lub wydajnoœci¹. Zamiast korzystaæ z funkcji Mened era urz¹dzeñ, pozwalaj¹cej przywróciæ starsze wersje sterowników ka dego urz¹dzenia po kolei, mo esz u yæ Przywracania systemu, by odtworzyæ starsze (i poprawnie dzia³aj¹ce) wersje wszystkich sterowników.

7 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 723 Pojawi³y siê problemy z wydajnoœci¹ lub stabilnoœci¹ systemu bez wyraÿnych przyczyn. Taka sytuacja mo e siê zdarzyæ zw³aszcza wtedy, gdy korzystasz z komputera wspólnie z innymi cz³onkami rodziny lub wspó³pracownikami, którzy czasem instaluj¹ niesprawdzone, niezgodne z systemem oprogramowanie lub sterowniki. Jeœli wiesz na pewno, e system dzia³a³ poprawnie okreœlonego dnia, mo esz skorzystaæ z Punktu przywracania systemu z tego (lub wczeœniejszego) dnia, by przywróciæ system do ówczesnego stanu. OSTRZE ENIE Nie mo esz liczyæ na to, e Przywracanie systemu ochroni ciê przed wirusami, robakami, koñmi trojañskimi czy innym paskudztwem. Jeœli twój system zosta³ zaatakowany przez wirusa, pliki przechowuj¹ce informacje o wczeœniejszym stanie konfiguracji równie mog¹ byæ zara one lub zniszczone. Grozi to przywróceniem nie tylko systemu, ale równie wirusa. Nale y korzystaæ ze sprawdzonego programu antywirusowego, regularnie go aktualizowaæ i nie otwieraæ za³¹czników poczty , jeœli nie ma siê pewnoœci, e nie s¹ czyste. Jak dzia³a Przywracanie systemu Przywracanie systemu to us³uga Windows XP, dzia³aj¹ca w tle i rejestruj¹ca zmiany plików o typach zdefiniowanych w pliku %SystemRoot%\System32\Restore\Filelist.xml. W regularnych odstêpach czasu Przywracanie systemu kopiuje pliki systemowe do ukrytych plików archiwalnych, by je przechowaæ. Ponadto tworzy regularnie obraz stanu systemu, w którym zawarte s¹ informacje o kontach u ytkowników, ustawieniach sprzêtu i oprogramowania i plikach potrzebnych do uruchomienia systemu. Przywracanie systemu nie œledzi nastêpuj¹cych plików i folderów: Pliku stronicowania (wirtualnej pamiêci) ani pliku hibernacji. adnych plików przechowywanych w nastêpuj¹cych folderach osobistych: Moje dokumenty, Ulubione, Cookies, Kosz, Temporary Internet Files, Historia i Temp. Plików obrazów i graficznych, w³¹czaj¹c pliki BMP, JPG; plików posiadaj¹cych rozszerzenia zazwyczaj kojarzone z plikami danych, jak.doc,.xls,.mdb i.pdf. Plików poczty zarz¹dzanych przez Microsoft Outlook lub Outlook Express. DLA EKSPERTÓW Jeœli szukasz dobrego powodu, by przekszta³ciæ dysk zawieraj¹cy system Windows z systemu plików FAT32 do NTFS, to powinieneœ zdaæ sobie sprawê, e Przywracanie systemu potrafi wykorzystaæ zalety NTFS na dwa sposoby: po pierwsze, skopiowane przez Przywracanie pliki s¹ chronione przed przypadkowym usuniêciem przez uprawnienia NTFS. Pliki przywracania s¹ zapisywane w ukrytym folderze System Volume Information, do którego dostêp ma tylko konto System. W woluminach FAT32 ka dy z u ytkowników mo e podwa yæ przydatnoœæ stosowania Przywracania systemu przez celowe lub przypadkowe usuniêcie punktów przywracania. Po drugie, us³uga Przywracania systemu korzysta z kompresji NTFS, by zminimalizowaæ iloœæ miejsca zajêtego przez ka dy z punktów przywracania. Taka kompresja w locie zachodzi w tle, gdy system jest bezczynny, wiêc nie ma wielkiego wp³ywu na wydajnoœæ. Windows tworzy pocz¹tkowy punkt przywracania w momencie instalacji lub uaktualnienia do Windows XP. Mo esz w ka dej chwili rêcznie przywróciæ system do

8 724 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu wskazanego punktu przywracania. Ponadto Windows XP tworzy punkty przywracania, gdy wykonasz któr¹œ z tych czynnoœci: Instalacja niepodpisanego sterownika urz¹dzenia. Gdy usi³ujesz zainstalowaæ niepodpisany sterownik, Windows wyœwietla ostrze enie. Jeœli wybierzesz kontynuacjê, system stworzy punkt przywracania przed podjêciem instalacji. Jeœli sterownik spowoduje problemy, mo esz skorzystaæ z Przywracania systemu, by ca³kowicie usun¹æ sterownik. Wiêcej informacji na temat podpisywania sterowników znajduje siê w podrozdziale Sterowniki urz¹dzeñ na stronie 159. Instalacja aplikacji z u yciem instalatora kompatybilnego z Przywracaniem systemu. Do tej kategorii nale ¹ aplikacje korzystaj¹ce z Instalatora Windows (w³¹czaj¹c Microsoft Office 2000 i Office XP) lub InstallShield Professional 6.1 i nowszych. Instalacja uaktualnienia Windows lub ³aty. Windows tworzy punkt przywracania automatycznie, gdy pobierzesz i zainstalujesz uaktualnienie, korzystaj¹c z Windows Update lub funkcji Automatycznego uaktualnienia. Odtworzenie danych z kopii zapasowej stworzonej przez program Kopia zapasowa Windows XP. Za ka dym razem gdy u yjesz programu Kopia zapasowa do odtworzenia plików (w trybie zaawansowanym lub Kreatora), Przywracanie systemu tworzy punkt przywracania. Jeœli odtworzenie kopii zapasowej spowoduje problemy z plikami Windows, mo esz szybko powróciæ do dzia³aj¹cej konfiguracji. OSTRZE ENIE Nie nale y polegaæ na Przywracaniu systemu jako sposobie na utratê danych czy b³êdy archiwizacji. Przywrócenie zapisanej konfiguracji usunie tylko uszkodzenia samych plików systemowych; punkt przywracania nie chroni plików z danymi. Jeœli przypadkowo usuniesz potrzebne pliki z danymi lub nadpiszesz je przestarza³ymi kopiami zapasowymi, nie bêdziesz w stanie odzyskaæ danych, jeœli nie masz aktualnej kopii zapasowej. Przywracanie systemu tworzy punkty przywracania w regularnych odstêpach czasu, niezale nie od dzia³ania u ytkownika: domyœlnie punkt przywracania tworzony jest co 24 godziny, jeœli zostawiasz system uruchomiony. Jeœli zamykasz system, Przywracanie systemu tworzy punkt przywracania przy nastêpnym uruchomieniu, jeœli ostatni punkt by³ stworzony dawniej ni 24 godziny temu. WSKAZÓWKA Zmiana odstêpów miêdzy tworzeniem punktów przywracania Ustawienia Przywracania systemu s¹ przechowywane w Rejestrze, w kluczu HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore. Wiêkszoœæ wartoœci, które siê tam znajduj¹, mo na zmieniaæ w bezpieczny i ³atwy sposób za pomoc¹ karty Przywracanie systemu w oknie W³aœciwoœci systemu. (Szczegó³y znajduj¹ siê w podrozdziale Konfiguracja opcji Przywracanie systemu na stronie 62). Niektóre z wartoœci mo na jednak zmieniaæ tylko bezpoœrednio w Edytorze Rejestru. W normalnych warunkach Przywracanie systemu tworzy punkt przywracania co 24 godziny. Aby zmieniæ ten odstêp, zmieñ wartoœæ RPGlobalInterval z domyœlnej wartoœci sekund (24 godzin). Jeœli punkty przywracania maj¹ byæ tworzone dwa razy dziennie, podziel tê wartoœæ przez dwa i wpisz Jeœli punkt ma powstawaæ co trzy dni, wpisz potrojon¹ wartoœæ Domyœlnie Przywracanie systemu usuwa punkty przywracania po 90 dniach od ich ustawienia. Aby zmieniæ ten okres, zmieñ wartoœæ RPLifeInterval z domyœlnej liczby sekund (90 dni). Okres sekund (30 dni) powinien byæ wystarczaj¹cy.

9 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 725 Przywracanie wczeœniejszej konfiguracji systemu Aby przywróciæ system do wczeœniejszej konfiguracji, musisz byæ zalogowany jako cz³onek grupy Administratorzy. Zamknij wszystkie uruchomione programy i upewnij siê, e aden inny u ytkownik nie jest zalogowany w systemie (w nieaktywnych sesjach lokalnych lub przez sieæ), a potem wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Z menu Start wybierz Pomoc i obs³uga techniczna. 2. W oknie Centrum pomocy i obs³ugi technicznej, w sekcji Wybierz zadanie, kliknij Cofnij zmiany dokonane na komputerze przez Przywracanie systemu. 3. W oknie powitalnym Przywracania systemu, pokazanym na rysunku 25-1, zaznacz opcjê Przywróæ mój komputer do wczeœniejszego stanu i kliknij przycisk Dalej. 4. Wybierz punkt przywracania, którego chcesz u yæ na podstawie daty i opisu, co pokazano na rysunku Kliknij przycisk Dalej. 5. Na stronie Potwierdzenie wyboru punktu przywracania upewnij siê, e dokona³eœ w³aœciwego wyboru, i kliknij przycisk Dalej. 6. Przywracanie systemu kopiuje pliki i ustawienia systemowe z archiwów przywracania i ponownie uruchamia komputer. Jeœli wynik nie odpowiada twoim oczekiwaniom, uruchom Przywracanie systemu jeszcze raz i wybierz opcjê Cofnij moje ostatnie przywracanie.

10 726 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Rysunek Górna opcja s³u y do przywracania systemu do wczeœniejszej konfiguracji. Opcja Cofnij pojawia siê dopiero po przeprowadzeniu operacji przywracania. Opisy pomagaj¹ zidentyfikowaæ punkty przywracania zapisane automatycznie i rêcznie. Rysunek Te punkty przywracania zosta³y stworzone automatycznie przed instalacj¹ niepodpisanych sterowników lub oprogramowania. Wyt³uszczone daty wskazuj¹ zapisane punkty przywracania systemu. Wskazówki i przestrogi dotycz¹ce Przywracania systemu Nie trzeba byæ mi³oœnikiem fantastyki naukowej, by zdawaæ sobie sprawê z zagro eñ wyp³ywaj¹cych z podró y w czasie. W przypadku Przywracania systemu odes³anie systemu w przesz³oœæ mo e zmieniæ wiêcej, ni byœ chcia³:

11 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 727 Jeœli stworzysz nowe konto u ytkownika, a potem u yjesz Przywracania systemu, by przywróciæ ustawienia sprzed momentu ustawienia konta, nowy u ytkownik nie bêdzie siê móg³ zalogowaæ. Nie otrzymasz adnego ostrze enia o tym stanie rzeczy. (Dobra wiadomoœæ to fakt, e Przywracanie systemu nie narusza adnych plików z danymi, wiêc jeœli nowy u ytkownik stworzy³ takie pliki, pozostan¹ one bez zmian). Jeœli zmienisz nazwê komputera lub grupy roboczej, a póÿniej przeprowadzisz operacjê przywracania, sprowadzaj¹c¹ komputer do stanu sprzed wprowadzenia zmiany, Windows ostrzega, e mo esz straciæ dostêp do niektórych zasobów sieciowych. Po przeprowadzeniu operacji przywracania mo esz byæ zmuszony do ponownej zmiany nazwy komputera lub grupy roboczej. Przywracanie systemu nie usuwa programów, choæ usuwa pliki wykonywalne i biblioteki.dll. Aby unikn¹æ osierocenia skrótów i plików programów, nale y notowaæ programy, które by³y instalowane po ustawieniu Punktu przywracania systemu, do którego chcesz wróciæ. Jeœli nie chcesz ju korzystaæ z programu, powinieneœ go odinstalowaæ przed rozpoczêciem operacji przywracania. Jeœli chcesz go u ywaæ, zainstaluj go ponownie po zakoñczeniu przywracania. Jeœli korzystasz z Konsoli odzyskiwania, by wprowadziæ jakieœ zmiany w konfiguracji systemu, zmiany te nie s¹ odnotowywane przez Przywracanie systemu. Zatem wprowadzenie powa nych zmian w plikach kluczowych dla dzia³ania systemu i przywrócenie wczeœniejszego stanu z u yciem Przywracania systemu mo e mieæ powa ne konsekwencje. Jeœli uaktualnisz system z Windows Me do Windows XP lub z Windows XP Home Edition do Windows XP Professional, wszystkie istniej¹ce punkty przywracania systemu zostan¹ utracone. Choæ mo esz przywróciæ system do poprzedniej konfiguracji z Trybu awaryjnego, nie mo esz w Trybie awaryjnym tworzyæ nowych Punktów przywracania. W zwi¹zku z tym, nie mo na cofn¹æ operacji przywracania przeprowadzonej z Trybu awaryjnego. O ile to mo liwe, powinieneœ zawsze próbowaæ uruchomiæ Windows w normalnym trybie, jeœli planujesz przeprowadzenie operacji przywracania. Przy instalacji pakietu Service Pack mo esz zapisaæ lub zresetowaæ punkty przywracania. Jeœli wybierzesz funkcjê resetowania, wszystkie istniej¹ce punkty przywracania bêd¹ utracone, a Przywracanie systemu bêdzie u ywaæ nowej konfiguracji jako podstawy dla przysz³ych punktów przywracania. Nie mo na tymczasowo wy³¹czyæ Przywracania systemu. Jeœli skorzystasz z Panelu sterowania, by zaprzestaæ rejestrowania zmian na którymœ dysku, Windows usunie wszystkie zapisane punkty przywracania na wskazanych dyskach. Po w³¹czeniu rejestrowania zmian usuniête punkty przywracania nie s¹ odtwarzane.

12 728 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Wiêcej informacji na temat wp³ywania na sposób dzia³ania Przywracania systemu znajduje siê w podrozdziale Konfiguracja opcji Przywracanie systemu, na stronie 62. Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania A co mo na zrobiæ, jeœli nie da siê uruchomiæ Windows w trybie normalnym ani awaryjnym? Nie traciæ nadziei. Mo esz jeszcze spróbowaæ przywróciæ system do stanu u ywalnoœci, korzystaj¹c z Konsoli odzyskiwania, zubo onego œrodowiska wiersza polecenia, posiadaj¹cego ograniczony zestaw narzêdzi, których mo esz u yæ do diagnozowania i rozwi¹zania problemów. Konsola odzyskiwania nie jest przeznaczona dla ludzi s³abego ducha. Jeœli jednak masz doœwiadczenie w pracy poza interfejsem graficznym, mo e byæ ona nies³ychanie przydatna. G³ówn¹ punktem przewagi Konsoli odzyskiwania nad Trybem awaryjnym jest mo- liwoœæ dzia³ania nawet w przypadku uszkodzenia plików systemowych Windows. Za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania mo esz: U ywaæ, zmieniaæ nazwy lub podmieniaæ pliki i foldery systemowe Windows Uruchamiaæ i zatrzymywaæ us³ugi i urz¹dzenia (zmiany te odnosz¹ skutek przy najbli szym restarcie systemu) Naprawiaæ systemowy sektor uruchomieniowy (system boot sector) i g³ówny zapis uruchomieniowy (Master Boot Record) Odbudowywaæ lub naprawiaæ menu uruchomieniowe Windows Tworzyæ i formatowaæ partycje Aby uruchomiæ Konsolê odzyskiwania z p³yty CD Windows, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Umieœæ w napêdzie p³ytê instalacyjn¹ Windows i ponownie uruchom komputer. Skorzystaj z poleceñ obs³ugi komputera, by uruchomiæ system z p³yty CD. (Mo e byæ konieczna zmiana ustawieñ BIOS-u komputera). 2. Postêpuj wed³ug wskazówek, mówi¹cych, jak za³adowaæ podstawowe pliki uruchomieniowe Windows. Na ekranie Witamy w programie instalacyjnym naciœnij R, by uruchomiæ Konsolê odzyskiwania. 3. Jeœli masz kilka opcji w menu uruchomieniowym Windows, wprowadÿ numer systemu, do którego chcesz mieæ dostêp z Konsoli odzyskiwania. OSTRZE ENIE Jeœli masz zainstalowan¹ tylko jedn¹ wersjê Windows, mo esz próbowaæ nacisn¹æ w tym momencie [Enter]. Nie nale y tego robiæ. Nale y wprowadziæ numer instalacji, dla której ma byæ uruchomiona Konsola. Po naciœniêciu [Enter] zostanie uruchomiony system Windows. Nale y te oprzeæ siê pokusie wybrania innego systemu z tego menu. Choæ Konsola odzyskiwana automatycznie wykrywa instalacje Windows 2000 i Windows NT, logowanie siê do któregoœ z tych systemów nie jest zalecane, poniewa wi¹ e siê z ryzykiem uszkodzenia j¹dra wczeœniejszych wersji systemu. Aby naprawiaæ Windows 2000, nale y skorzystaæ z Konsoli odzyskiwania przeznaczonej dla tego systemu. Do naprawiania Windows NT nale y u ywaæ Dysku naprawczego Windows NT.

13 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii Po wyœwietleniu zapytania wprowadÿ has³o Administratora. Jeœli korzystasz z Konsoli do naprawienia systemu Windows XP Home Edition, has³o to jest puste, wiêc po prostu naciœnij [Enter]. 5. Wprowadzaj polecenia Konsoli odzyskiwania bezpoœrednio w wierszu poleceñ. 6. Aby zakoñczyæ dzia³anie Konsoli odzyskiwania i ponownie uruchomiæ system, skorzystaj z polecenia Exit. WSKAZÓWKA Dodawanie Konsoli poleceñ do menu uruchomieniowego Po przeprowadzeniu kilku prostych czynnoœci przygotowawczych, mo esz dodaæ Konsolê odzyskiwania do menu startowego Windows XP. W tej konfiguracji pliki Konsoli s¹ przechowywane na tym samym dysku co pliki systemu Windows. Nie trzeba zatem trudziæ siê zmienianiem opcji BIOS-u lub uruchamianiem z p³yty CD, by rozwi¹zywaæ najpowa niejsze problemy. Instrukcje co do konfigurowania tej opcji znajduj¹ siê w podrozdziale Dodanie Konsoli odzyskiwania na stronie 70. Ograniczenia Konsoli odzyskiwania Choæ wiersz poleceñ Konsoli odzyskiwania wygl¹da tak samo jak ten znany z systemu MS-DOS lub interpretatora poleceñ Windows XP (cmd.exe), nie jest to ten sam wiersz poleceñ. Po zalogowaniu siê do Konsoli odzyskiwania, mo liwoœci podejmowanych czynnoœci s¹ powa nie ograniczone. Masz dostêp tylko do plików w tych lokalizacjach: Katalog g³ówny dowolnego dysku. Folder systemowy i jego podfoldery, nale ¹ce do wskazanego podczas uruchamiania systemu Windows XP. Jeœli system zosta³ zainstalowany przez uaktualnienie Windows 98 lub Windows Me, jest to zazwyczaj katalog C:\Windows. Folder Konsoli odzyskiwania Cmdcons i jego podfoldery (jeœli zainstalowa³eœ Konsolê odzyskiwania jako opcjê uruchamiania). Pliki i foldery na mediach przenoœnych, czyli dyskietkach, p³ytach CD i dyskietkach Zip. UWAGA Oprócz tych ograniczeñ, spowodowanych wzglêdami bezpieczeñstwa, istniej¹ te ograniczenia techniczne w przypadku systemów Windows XP korzystaj¹cych z dysków dynamicznych. Informacje na ten temat s¹ zawarte w bazie Knowledge Base, w artykule Q227364, Dynamic Volumes Are Not Displayed Accuratey in Text-Mode Setup or Recovery Console. Gdyby Konsola odzyskiwania pozwala³a na nieograniczony dostêp do plików i folderów na dysku, mog³aby stanowiæ dziurê w systemie bezpieczeñstwa, zw³aszcza w przypadku Windows XP Home Edition, gdzie nie ma has³a administratora. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostêpowi, Konsola odzyskiwania posiada nastêpuj¹ce ograniczenia przy logowaniu: Przy próbie wejœcia do folderu spoza wczeœniejszej listy otrzymasz komunikat Brak dostêpu. Nie mo na czytaæ ani zapisywaæ zawartoœci w nastêpuj¹cych folderach: Program Files, Documents And Settings i dyskach oraz folderach zawieraj¹cych inne instalacje Windows. Ograniczenia te dzia³aj¹ zarówno na dyskach NTFS, jak i FAT32.

14 730 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Niemo liwy jest dostêp do zapisu na dyskach wymienialnych. Zapobiega to kopiowaniu plików na dyskietki i inne media przenoœne. Przy próbie takiego dzia³ania otrzymamy komunikat Brak dostêpu. Nie mo na zmieniaæ has³a konta Administratora. W przypadku systemu Windows XP Home Edition ka da próba za³o enia has³a na konto Administrator wi¹ e siê z wykonaniem kilku sztuczek, co jest opisane w podrozdziale Zabezpieczanie konta Administrator na stronie 99. W Konsoli odzyskiwania nie ma dostêpu do adnych narzêdzi edycji tekstu. U ywanie poleceñ Konsoli odzyskiwania Po zalogowaniu siê w Konsoli odzyskiwania mo esz wpisaæ polecenie help, by zobaczyæ listê wszystkich dostêpnych poleceñ. By poznaæ sk³adniê polecenia, wpisz help nazwapolecenia lub skorzystaj z prze³¹cznika /? po nazwie polecenia. Choæ wiele poleceñ Konsoli odzyskiwania jest podobnych do tych z interpretatora poleceñ Windows XP (cmd.exe) lub jego poprzednika z MS-DOS (command.com), ich wersje dostêpne w Konsoli zazwyczaj posiadaj¹ mniej opcji (mniej prze³¹czników). Poza tym, jeœli nie zmienisz ustawieñ Konsoli (jak opisano w podrozdziale Dostosowywanie Konsoli odzyskiwania na stronie), polecenia te nie akceptuj¹ masek. Tabela 25-1 stanowi podsumowanie poleceñ dostêpnych z wiersza poleceñ Konsoli odzyskiwania. Tabela Polecenia Konsoli odzyskiwania Polecenie Attrib Batch Cd lub Chdir Chkdsk Cls Copy Del lub Delete Dir Disable Diskpart Enable Exit Expand Fixboot Dzia³anie Ustawia lub czyœci atrybuty (Tylko do odczytu, Ukryty, Systemowy) dla pojedynczego pliku lub folderu Wykonuje polecenia z pliku tekstowego Zmienia bie ¹cy folder Sprawdza i w razie potrzeby naprawia lub przywraca dysk; zaznacza uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które mo e odczytaæ; wymaga, by polecenie Autochk.exe by³o umieszczone w katalogu %SystemRoot%\System32 lub na p³ycie instalacyjnej Windows. Czyœci zawartoœæ ekranu Kopiuje plik Usuwa pojedynczy plik Wyœwietla zawartoœæ folderu i atrybuty ka dego pliku z podanego folderu, w³¹czaj¹c w to pliki ukryte i systemowe Wy³¹cza us³ugê lub sterownik Zarz¹dza partycjami w podstawowych woluminach dyskowych; nie jest to takie samo polecenie, co w normalnym wierszu poleceñ. Nigdy nie nale y go stosowaæ z dyskami dynamicznymi Uruchamia us³ugê lub sterownik Zamyka Konsolê odzyskiwania i ponownie uruchamia komputer Rozpakowuje plik z pliku skompresowanego (.cab) na dysku lokalnym lub przenoœnym, jak CD Windows Zapisuje nowy sektor uruchomieniowy w partycji, któr¹ podasz

15 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 731 Polecenie Fixmbr Format Help Listsvc Logon Map Md lub Mkdir More Rd lub Rmdir Ren lub Rename Set Systemroot Type Dzia³anie Naprawia Master Boot Record podanego dysku, zazwyczaj partycji systemowej Formatuje partycjê pocz¹tkow¹, wolumin lub dysk logiczny, korzystaj¹c ze wskazanego systemu plików Wyœwietla listê wszystkich dostêpnych poleceñ Wyœwietla listê wszystkich dostêpnych us³ug i sterowników i ich obecny sposób uruchamiania Wyœwietla listê wszystkich wykrytych instalacji systemów Windows XP, Windows 2000 i Windows NT i pozwala wybraæ instalacjê, do której chcesz siê zalogowaæ. Jeœli trzykrotnie wpiszesz niepoprawne has³o, system zostanie uruchomiony ponownie. Wyœwietla listê wszystkich liter dysków, typów plików systemowych, rozmiarów partycji i odniesieñ do dysków fizycznych; polecenie przeznaczone do u ycia z podstawowymi dyskami. Mo e wyœwietliæ nieprawdziwe informacje, jeœli zostanie u yte z dyskami dynamicznymi Tworzy nowy folder lub podfolder w podanym miejscu Wyœwietla plik tekstowy, zatrzymuj¹c siê po ka dym pe³nym ekranie; naciœniêcie [Enter] powoduje przesuniêcie tekstu o jedn¹ liniê, naciœniêcie spacji o jeden ekran. Usuwa foldery Zmienia nazwê pliku Wyœwietla lub modyfikuje zmienne œrodowiska Konsoli odzyskiwania (szczegó³y na temat korzystania z tego polecenia znajduj¹ siê w ramce na nastêpnej stronie) Ustawia bie ¹cy folder jako folder systemowy obowi¹zuj¹cej instalacji Windows. Wyœwietla plik tekstowy Naprawa uszkodzonych plików uruchomieniowych Najczêstsz¹ przyczyn¹ problemów z plikami uruchomieniowymi jest niew³aœciwe obchodzenie siê z narzêdziami dyskowymi lub zakoñczone niepowodzeniem wysi³ki umieszczenia wielu uruchamialnych systemów w jednym komputerze. Jeœli program instalacyjny innego systemu operacyjnego nie jest kompatybilny z Windows XP, mo e zamazaæ lub uszkodziæ wa ne pliki startowe. Poni ej wymieniono sposoby zaradzenia najczêstszym problemom dostêpne z Konsoli odzyskiwania: Plik Boot.ini jest uszkodzony lub nie ma go wcale W Konsoli odzyskiwania wpisz bootcfg /scan, by wyœwietliæ listê wszystkich dostêpnych instalacji Windows na wszystkich dostêpnych dyskach. Skorzystaj z polecenia bootcfg /rebuild, by automatycznie zast¹piæ istniej¹cy plik boot.ini, lub z polecenia bootcfg /add, by przypisaæ instalacjê Windows do pliku boot.ini bez zmieniania istniej¹cych wpisów. Kluczowe pliki systemowe s¹ zniszczone lub usuniête Korzystaj¹c z Konsoli odzyskiwania, mo esz odtworzyæ pliki Ntldr, Ntoskrnl.exe, Ntdetect.com i pliki sterowników. Jeœli potrzebny plik znajduje siê na p³ycie instalacyjnej Windows, skorzystaj z polecenia Copy, podaj¹c Ÿród³o i miejsce przeznaczenia; Windows automatycznie rozpakuje skompresowane pliki. Jeœli plik jest zapisany wewn¹trz pliku.cab (np. Driver.cab), skorzystaj z polecenia Expand. Inny system operacyjny zast¹pi³ kod sektora uruchomieniowego Windows XP Uruchom Konsolê odzyskiwania z p³yty instalacyjnej Windows i u yj polecenia Fixboot, by zast¹piæ kod sektora startowego. Ponownie uruchom komputer.

16 732 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Dostosowywanie Konsoli odzyskiwania Podejmuj¹c pewien wysi³ek, mo esz obejœæ niektóre z wymienionych wczeœniej ograniczeñ Konsoli odzyskiwania systemu Windows XP Professional (sposób ten nie dzia³a w wersji Home Edition). Wymaga to u ycia polecenia Set w celu zmiany wartoœci decyduj¹cych o dzia³aniu œrodowiska Konsoli. Domyœlnie polecenie Set jest niedostêpne. Aby móc go u ywaæ, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W jakimkolwiek wierszu poleceñ wpisz gpedit.msc, by otworzyæ Edytor Polityki Grup. 2. W oknie konsoli po lewej stronie rozwiñ listê Lokalna Polityka, a potem Konfiguracja komputera, Ustawienia Windows, Ustawienia zabezpieczeñ, Polityka lokalna. 3. Wybierz Opcje zabezpieczeñ w okienku konsoli po lewej stronie. 4. Na liœcie polityk po prawej stronie kliknij dwukrotnie wpis Konsola odzyskiwania: Pozwól na kopiowanie na dyskietki i dostêp do wszystkich dysków i wszystkich folderów. 5. Zaznacz opcjê W³¹czone i kliknij OK. Po w³¹czeniu tej polityki mo esz uruchomiæ Konsolê odzyskiwania, zalogowaæ siê z has³em lokalnego Administratora i korzystaæ z poni szych poleceñ, by zwiêkszyæ mo liwoœci dzia³ania (zwróæ uwagê, e po obu stronach znaków równoœci wymagane s¹ spacje). (Aby zobaczyæ bie ¹ce ustawienia wszystkich czterech parametrów, wpisz Set i naciœnij [Enter]). Set allow wildcards = true Pozwala korzystaæ z masek (* i?) przy u ywaniu poleceñ Konsoli odzyskiwania. Set allowallpaths = true Pozwala korzystaæ z polecenia Cd do wchodzenia do ka dego folderu na wszystkich dyskach lokalnych. Set allowremovablemedia = true Pozwala kopiowaæ pliki z dysków lokalnych na media przenoœne. Set nocopyprompt = true Usuwa komunikaty z ostrze eniami, pojawiaj¹ce siê przy kopiowaniu z u yciem poleceñ Konsoli jednego lub wiêcej plików, które nadpisa³yby istniej¹ce pliki. W³¹czanie i wy³¹czanie us³ug i sterowników Us³ugi dzia³aj¹ na uprzywilejowanym poziomie, dziel¹c go z kluczowymi sk³adnikami systemu operacyjnego. Mo e siê wiêc zdarzyæ, e niewprawnie napisany kod us³ugi spowoduje awariê systemu. Podobnie, niedopracowane sterowniki sprzêtu mog¹ przeszkadzaæ w uruchomieniu systemu, w niektórych przypadkach tak skutecznie, e uniemo liwiaj¹ uruchomienie go nawet w Trybie awaryjnym. Jeœli podejrzewasz, e sterownik sprzêtu lub us³uga (na przyk³ad skaner antywirusowy) powoduje problemy i nie mo emy uruchomiæ Windows nawet w Trybie awaryjnym, mo esz skorzystaæ z trzech poleceñ Konsoli odzyskiwania, by zidentyfikowaæ szkodliw¹ us³ugê i zablokowaæ jej dzia³anie:

17 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 733 Listsvc Wpisz to polecenie, by zobaczyæ kompletn¹ listê wszystkich us³ug i sterowników swojego systemu, wraz z ich bie ¹cym stanem i wszelkimi sk³adnikami dodatkowymi. Lista ta jest d³uga i niekoniecznie musi byæ pomocna. Mo esz byæ zmuszony do przegl¹dania wielu ekranów i uwa nego szukania konkretnej us³ugi czy sterownika. Pomocna mo e siê okazaæ dokumentacja dostarczona przez producenta podejrzanego sterownika lub us³ugi, wymieniaj¹ca nazwy uruchamianych przez ni¹ plików. Disable Wpisz to polecenie wraz z nazw¹ us³ugi lub sterownika, który chcesz zatrzymaæ, i naciœnij [Enter]. Polecenie to ustawia typ uruchomienia us³ugi na SERVICE_DISABLED. Przedtem jednak wyœwietla wartoœæ bie ¹cego typu uruchomienia us³ugi: SERVICE_BOOT_START, SERVICE_SYSTEM-START, SERVICE_AUTO_START lub SERVICE_DEMAND_START. Nale y zanotowaæ tê wartoœæ, by móc j¹ przywróciæ w razie potrzeby. Enable Jeœli stwierdzisz, e us³uga, któr¹ wy³¹czy³eœ, nie powodowa³a problemu, skorzystaj z tego polecenia, wpisuj¹c po nim nazwê us³ugi lub sterownika i poprzedni typ uruchamiania, by przywróciæ jej pocz¹tkowy stan. Naprawa i reinstalacja Windows Gdy wszystkie wysi³ki maj¹ce na celu naprawê systemu zawiod¹, mo esz spróbowaæ naprawiæ go za pomoc¹ programu instalacyjnego Windows XP. Jako ostatni¹ deskê ratunku mo esz wykorzystaæ próbê ponownej instalacji systemu na ju istniej¹cej instalacji. Mo esz wtedy mieæ nadziejê, e uda ci siê odzyskaæ stare ustawienia w stopniu wystarczaj¹cym do odzyskania danych. Opcja Naprawy jest szybka i bezbolesna i zazwyczaj nie wp³ywa na ustawienia u ytkownika. Aby wypróbowaæ tê opcjê, zacznij od uruchomienia systemu z p³yty instalacyjnej Windows, tak jak w wypadku nowej instalacji. atwo siê pogubiæ przy tej operacji, poniewa s³owo naprawa pojawia siê podczas uruchamiania komputera z p³yty instalacyjnej Windows w dwóch ró nych miejscach. Na ekranie Witamy w programie instalacyjnym nie wybieraj mo liwoœci naprawienia systemu przy u yciu Konsoli odzyskiwania. Zamiast tego naciœnij [Enter], co uruchomi Program instalacyjny Windows. Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej program przeszuka system pod k¹tem istniej¹cych instalacji Windows. Po dojœciu do ekranu wymieniaj¹cego bie ¹c¹ instalacjê Windows zaznacz j¹ na liœcie i naciœnij R, by rozpocz¹æ proces naprawy. Pozosta³a czêœæ tego procesu wymaga takich samych czynnoœci, jak zwyk³a instalacja. Gdy program instalacyjny zakoñczy pracê, pliki systemowe powinny byæ odbudowane, a istniej¹ce dane i ustawienia znowu dostêpne. W przypadku powa nego uszkodzenia dysku lub b³êdu w Rejestrze instalacja naprawcza nie odniesie skutku. Jedynym wyjœciem jest wówczas sformatowanie dysku i zainstalowanie systemu Windows od nowa.

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Narzędzie konfiguracji rozruchu

Narzędzie konfiguracji rozruchu Narzędzie konfiguracji rozruchu 1. By skorzystać z narzędzia konfiguracji rozruchu na początek konieczne jest utworzenie płyty ratunkowej bądź wykorzystanie narzędzia IT Edition i uruchomienie maszyny

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj Witamy Szybki start 1 2 3 Pod³¹cz Zainstaluj U ywaj philips + Zawartoœæ opakowania Baza CD640 ALBO - Connect Install Enjoy S³uchawka CD640/CD645 Baza CD645 Zasilacz bazy Welcome Quick start guide 3 1 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75 Spis treści Wstęp...5 Rozdział 1. Przygotowanie komputera do instalacji systemu...7 Zmiana ustawień BIOS-u... 7 Uruchamianie komputera z płyty CD... 9 Sterownik kontrolera dyskowego... 10 Rozdział 2. Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Futura Rok: 2012/2013 Kierunek: technik informatyk

Futura Rok: 2012/2013 Kierunek: technik informatyk Futura Rok: 2012/2013 Kierunek: technik informatyk 351203 Semestr: II Przedmiot: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Termin realizowanych zajęć: 11-12.05.2013

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie informacji

Szyfrowanie informacji Rozdzia³ 14 Szyfrowanie folderów i plików 447 Tworzenie agenta odzyskiwania danych 455 Tworzenie kopii zapasowych certyfikatów 458 Przywracanie zaszyfrowanych plików i folderów 462 W³¹czanie i wy³¹czanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku.

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku. 1.Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek na komputerze klienta. 2.Założenia: -Użytkownik komputera korzystając z własnego konta księgowa nie może skopiować do folderu Moje dokumenty pliku podatki.tar z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne Struktura dysku Dyski podstawowe i dynamiczne System Windows 2000 oferuje dwa rodzaje konfiguracji dysków: dysk podstawowy i dysk dynamiczny. Dysk podstawowy przypomina struktury dyskowe stosowane w systemie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows.

Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. 15.03.2015 Temat. Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. Partycja obszar, który jest przydzielony na dysku twardym by przeznaczyć

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania 5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu stworzysz punkt przywracania i przywrócisz swój komputer do tego punktu. Zalecany sprzęt Do tego

Bardziej szczegółowo

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj.

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Sprawozdanie 2 Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Ilustracja 1: Przy próbie zapisu pliku odmówiono dostępu mimo że administratorzy mają jawnie zezwalaj Zad. 2 Pokazać pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Pierwsza pomoc

Windows 7 PL. Pierwsza pomoc Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Formatowanie. Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych.

Formatowanie. Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych. Formatowanie dysku Formatowanie Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych. Formatowanie niskiego poziomu Operacja nanoszenia na powierzchnię dysku ścieżek,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu. Do czego służy Przywracanie systemu?

Przywracanie systemu. Do czego służy Przywracanie systemu? Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) to komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP, Windows Vista czy Windows 7. Do czego służy Przywracanie systemu? Narzędzie Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi panelu dealera

Instrukcja obs³ugi panelu dealera Instrukcja obs³ugi panelu dealera strona 2: logowanie strona 3: edycja profilu strona 5: dodawanie filmów strona 6: dostêpne pojazdy strona 8: pojazdy demonstracyjne Kraków, 2011 proszê wpisaæ login i

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo