Przywracanie systemu po awarii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przywracanie systemu po awarii"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania 728 Naprawa i reinstalacja Windows 733 Przywracanie systemu po awarii Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii Oto niezaprzeczalny fakt: komputery ulegaj¹ awariom. Niektórych awarii nie da siê unikn¹æ ani przewidzieæ. Uaktualnienie u ywanego od lat programu mo e siê okazaæ niezgodne z innym programem lub z urz¹dzeniem zainstalowanym w komputerze. Jeœli do wnêtrza obudowy twardego dysku przedostanie siê choæby jeden py³ek, mo e wys³aæ pliki systemowe w zaœwiaty. Niedalekie uderzenie pioruna lub niespodziewany wzrost napiêcia w sieci mo e przedrzeæ siê przez zasilacz i usma yæ œcie ki na p³ycie g³ównej czy poprzestawiaæ bity w pamiêci, destabilizuj¹c system. Od czasu do czasu awaria wynika z winy systemu Windows. Pomimo d³ugich i przekrojowych testów, pewne niedoci¹gniêcia mog¹ siê pojawiæ w ka dym z³o onym systemie operacyjnym. Przewa aj¹ca wiêkszoœæ tych b³êdów to pomniejsze niedoróbki, które wp³ywaj¹ raczej na komfort u ytkowania, ale jak mówi prawo Murphy'ego, kilka b³êdów groÿnych dla stanu danych bez w¹tpienia mo e przemkn¹æ siê przez testy wprost do komercyjnie dostêpnej wersji systemu. Szczêœliwie, naprawdê destrukcyjne b³êdy Windows zdarzaj¹ siê niezmiernie rzadko, a po ich wykryciu natychmiast pojawiaj¹ siê dodatki, maj¹ce opanowaæ sytuacjê. S¹ one dostêpne w formie uaktualnieñ Windows Update i na pewno znajd¹ siê w kolejnych wersjach pakietu Service Pack. Co wiêc nale y zrobiæ, gdy system przestanie dzia³aæ jak nale y? Windows XP posiada szeroki wybór narzêdzi, których mo na u yæ do szybkiego odnalezienia i naprawienia przyczyny niesprawnoœci. Pierwszym wyzwaniem jest odgadniêcie, co spowodowa³o problem i jakiego narzêdzia nale y u yæ.

2 718 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Po awarii: ocena zniszczeñ Nie ka da awaria systemu Windows jest katastrof¹. Czasem trudno zdaæ sobie z tego sprawê, gdy po w³¹czeniu komputera widzimy komunikat o b³êdzie czy pusty ekran zamiast logo Windows. Jeœli jednak przeanalizujesz sytuacjê pod k¹tem znalezienia Ÿród³a problemu, masz du e szanse przywróciæ system do dzia³ania szybko i ca³kowicie. W niektórych przypadkach ³atwo wskazaæ przyczynê awarii. Jeœli na przyk³ad zainstalowa³eœ nowy skaner lub uaktualni³eœ sterownik karty graficznej, a system zareagowa³ zawieszeniem lub czarnym ekranem po ponownym uruchomieniu, mogê siê za³o yæ, e winiæ nale y nowe urz¹dzenie lub sterownik. Komunikaty b³êdów czasem wyraÿnie wskazuj¹ plik, który wywo³a³ awariê. Nawet bez takiego dowodu rzeczowego mo esz skorzystaæ z kilku podstawowych sposobów, by odkryæ przyczynê problemu. Windows XP posiada pe³en asortyment opcji wykrywania i naprawiania b³êdów. Okolicznoœci i stopieñ zagro enia zazwyczaj dyktuj¹ wybór odpowiedniego narzêdzia. W tym rozdziale omówimy piêæ opcji: Tryb awaryjny. Jeœli Windows nie mo e uruchomiæ siê normalnie, mo esz dostaæ siê na Pulpit, korzystaj¹c z jednej z trzech opcji Trybu awaryjnego dostêpnych podczas uruchamiania systemu. W Trybie awaryjnym mo esz zatrzymywaæ i uruchamiaæ us³ugi, zmieniaæ ustawienia komputera, odinstalowywaæ programy i sterowniki mog¹ce powodowaæ problemy oraz korzystaæ z Odzyskiwania systemu, by przywróciæ poprzedni¹ konfiguracjê. Ostatnia znana dobra konfiguracja. Weterani Windows NT i Windows 2000 powinni pamiêtaæ tê opcjê, dostêpn¹ z menu Opcje zaawansowane systemu Windows lub po naciœniêciu [F8] podczas uruchamiania systemu. Pozwala ona szybko odwróciæ zmiany dokonane w kluczu Rejestru CurrentControlSet (okreœlaj¹cym ustawienia sprzêtu i sterowników) od ostatniego poprawnego uruchomienia Windows. Przywracanie systemu. To narzêdzie odzyskiwania systemu, znacznie poprawiona wersja narzêdzia debiutuj¹cego w Windows Me, jest czymœ zbli onym do maszyny czasu. W regularnych odstêpach czasu Przywracanie systemu tworzy obraz plików i ustawieñ systemowych, rejestruj¹c ka d¹ zmianê i przechowuj¹c skompresowane kopie oryginalnych plików w chronionym miejscu. Jeœli jest mo liwe uruchomienie Windows normalnie lub w Trybie awaryjnym mo e byæ równie mo liwe uruchomienie Przywracania systemu i cofniêcie wywo³uj¹cych problem zmian w systemie. Konsola odzyskiwania. Jeœli nie mo na uruchomiæ systemu w Trybie awaryjnym, ta opcja jest ostatni¹ desk¹ ratunku. Jest to samodzielne œrodowisko dzia³aj¹ce z wiersza polecenia. Mo esz uruchomiæ komputer z p³yty CD Windows XP i wybraæ opcjê Naprawiaj, by otworzyæ Konsolê. Z wiersza polecenia mo esz podmieniæ uszkodzony plik, usun¹æ niew³aœciwy sterownik lub zatrzymaæ us³ugê przeszkadzaj¹c¹ w uruchomieniu systemu. Ponowna instalacja. Jeœli wszystko ju zawiod³o, mo esz spróbowaæ naprawiæ powa n¹ awariê, instaluj¹c ponownie Windows XP na ju istniej¹cym systemie. Po odpowiednim przygotowaniu (i przy odrobinie szczêœcia) mo emy naprawiæ pliki systemowe bez naruszania ustawieñ i preferencji u ytkowników.

3 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 719 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych Jeœli napotkasz problemy z rozruchem, mo esz skorzystaæ z podobnego zestawu opcji dostêpnego w dwóch oddzielnych menu. W Windows XP Professional i Home Edition mo esz dotrzeæ do widocznego tu menu opcji zaawansowanych, naciskaj¹c [F8] w momencie wyœwietlenia menu prosz¹cego o wybór systemu operacyjnego. (Jeœli Windows uruchamia siê bez wyœwietlania tego menu, nale y nacisn¹æ [F8] po wyœwietleniu komunikatów BIOS-u, ale przed pojawieniem siê logo Windows). Jeœli Windows zawiesza siê przy uruchamianiu, skorzystaj z wy³¹cznika lub przycisku Reset na obudowie komputera, by ponownie uruchomiæ system. Powinno wówczas zostaæ wyœwietlone menu przywracania, widoczne poni ej, które posiada wiêkszoœæ tych samych opcji rozwi¹zywania problemów, co menu opcji zaawansowanych.

4 720 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Korzystanie z Trybu awaryjnego Podobnie jak w poprzednich wersjach, Windows XP daje mo liwoœæ uruchomienia systemu w trybie awaryjnym, jeœli nie jest mo liwe normalne uruchomienie. W trybie tym Windows u ywa tylko tych sterowników i us³ug, które s¹ absolutnie niezbêdne do dzia³ania systemu. Uruchamiany jest firmowy sterownik karty graficznej, pracuj¹cy tylko w rozdzielczoœci 640x480, obs³uga klawiatury, myszy, monitora, lokalnych dysków i domyœlne us³ugi systemowe. W Trybie awaryjnym nie ma dostêpu do funkcji dÿwiêkowych i urz¹dzeñ zewnêtrznych, które nie s¹ niezbêdne dotyczy to wiêkszoœci urz¹dzeñ pod³¹czanych przez port USB. Klawiatury i myszy USB mog¹ byæ u ywane w trybie awaryjnym tylko wtedy, gdy BIOS komputera potrafi je rozpoznaæ i uruchomiæ. W Trybie awaryjnym Windows ignoruje równie wszelkie programy, które normalnie s¹ uruchamiane przy ³adowaniu systemu, niezale nie od tego, czy s¹ wymienione w grupie Autostart z menu Wszystkie programy, czy w Rejestrze. UWAGA W odró nieniu od poprzednich wersji Windows, podstawowy sterownik grafiki Windows XP mo e wyœwietlaæ kolor w trybie 24-bitowym; nie mo na jednak ustawiæ innej rozdzielczoœci ni 640x480. W Trybie awaryjnym masz dostêp do wiêkszoœci najwa niejszych narzêdzi konfiguracyjnych, w³¹czaj¹c w to Mened era urz¹dzeñ, Odzyskiwanie systemu, Edytor Rejestru i Kopiê zapasow¹. Dostêpne s¹ równie wszystkie funkcje Pomocy i obs³ugi technicznej, z wyj¹tkiem funkcji Polityki grup w dziale Zaawansowane informacje o systemie. Narzêdzi tych mo esz u ywaæ do wy³¹czania urz¹dzeñ systemowych, sterowników urz¹dzeñ oraz programów uruchamianych podczas ³adowania systemu, które mog¹ zak³ócaæ normalne uruchamianie systemu. Jeœli Windows dzia³a poprawnie w Trybie awaryjnym, mo esz za³o yæ, e nie ma adnego problemu z podstawowymi us³ugami. Nale y wówczas skorzystaæ z Mened era urz¹dzeñ i Dziennika zdarzeñ, by spróbowaæ znaleÿæ przyczynê awarii. Jeœli podejrzewasz, e problem tkwi w nowo zainstalowanym urz¹dzeniu lub programie, mo esz je usun¹æ równie w Trybie awaryjnym. U yj Mened era urz¹dzeñ, by odinstalowaæ lub przywróciæ starsz¹ wersjê sterownika urz¹dzenia lub opcji Dodaj lub usuñ programy z Panelu sterowania, by usun¹æ program. Nastêpnie uruchom system ponownie, by sprawdziæ, czy twoje dzia³anie da³o wynik. Wiêcej informacji na temat pracy ze sterownikami urz¹dzeñ znajdziesz w podrozdziale Zarz¹dzanie zainstalowanymi urz¹dzeniami na stronie 178. Informacje na temat prawid³owego sposobu usuwania programu z Windows znajdziesz w podrozdziale Usuwanie zainstalowanych programów na stronie 154. Jeœli potrzebujesz dostêpu do po³¹czeñ sieciowych, musisz uruchomiæ system w Trybie awaryjnym z obs³ug¹ sieci. W tym trybie uruchamiany jest podstawowy zestaw plików Trybu awaryjnego oraz sterowniki i us³ugi wymagane do uruchomienia sieci Windows. Opcja ta nie przyda siê na wiele, jeœli pracujemy na przenoœnym komputerze z kart¹ sieciow¹ pod³¹czan¹ do portu PCMCIA, poniewa porty te nie s¹ obs³ugiwane przez Tryb awaryjny. Trzecia opcja, Tryb awaryjny z wierszem polecenia, ³aduje ten sam ograniczony zestaw sterowników co Tryb awaryjny, ale korzysta z interpretera poleceñ Windows XP

5 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 721 (cmd.exe) jako interfejsu w miejsce graficznego interfejsu Windows. Opcjê tê polecamy tylko gor¹cym zwolennikom pracy z wierszem polecenia w konsoli tekstowej. WSKAZÓWKA Umieœæ Tryb awaryjny w menu Jeœli czêsto zdarza ci siê testowaæ sprzêt, oprogramowanie i sterowniki, które wymagaj¹ przechodzenia w Tryb awaryjny, nie musisz wyczekiwaæ na odpowiedni moment do naciœniêcia [F8] i dokonywaæ wyboru z menu startowego. Mo esz zamiast tego dodaæ potrzebne wersje Trybu awaryjnego do listy dostêpnych systemów operacyjnych, któr¹ Windows wyœwietla przy uruchamianiu. Aby dokonaæ takiej modyfikacji, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycjê Mój komputer w menu Start i wska W³aœciwoœci. 2. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie. 3. W oknie Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij przycisk Edytuj, by otworzyæ plik Boot.ini w Notatniku. 4. Pod nag³ówkiem [Operating Systems] skopiuj ca³¹ liniê zawieraj¹c¹ ustawienia domyœlnego systemu operacyjnego i wklej j¹ na koñcu pliku tekstowego. 5. Dodaj do nowo wklejonego tekstu nastêpuj¹cy zestaw prze³¹czników: /safeboot:minimal /sos /bootlog (Zast¹p minimal s³owem network, jeœli chcesz uruchamiaæ Windows w trybie awaryjnym z obs³ug¹ sieci). 6. Zmieñ opis w cudzys³owie na Tryb awaryjny Windows XP i zapisz zmiany w pliku. Przywracanie ostatniej znanej dobrej konfiguracji Za ka dym razem, gdy poprawnie uruchomisz Windows w normalnym trybie, system operacyjny zapisuje listê wszystkich aktualnie zainstalowanych sterowników i zawartoœæ klucza Rejestru HKLM\System\CurrentControlSet. Zapis ten przydaje siê, gdy zainstalujesz nowy sterownik lub element sprzêtu, który spowoduje awariê podczas kolejnego uruchomienia systemu. Gdy Windows wyœwietli menu przywracania, mo emy wybraæ pozycjê Ostatnia znana dobra konfiguracja. Wybór ten spowoduje wczytanie poprzedniego, dzia³aj¹cego klucza Rejestru, dziêki czemu zostan¹ usuniête zmiany wywo³uj¹ce problem. Ogólnie rzecz bior¹c, Przywracanie systemu jest pewniejszym sposobem ni pozycja Ostatnia znana dobra konfiguracja, poniewa przywraca ono wszystkie pliki systemu Windows i ca³y Rejestr, a nie tylko pojedynczy klucz. OSTRZE ENIE Jeœli podejrzewasz, e problem jest spowodowany zmian¹ sterownika, a nie masz aktualnego Punktu przywracania systemu, do którego móg³byœ wróciæ, nie powinieneœ siê logowaæ w normalnym trybie. Po takim zalogowaniu Windows ustawia nowe wartoœci dla polecenia Ostatnia znana dobra konfiguracja, pozbawiaj¹c ciê sposobu przywrócenia normalnej pracy systemu. Nale y najpierw uruchomiæ Windows w Trybie awaryjnym i przeprowadziæ badanie Ÿród³a problemu. Zalogowanie w Trybie awaryjnym nie powoduje zapisania nowych informacji dla polecenia Ostatnia znana dobra konfiguracja, wiêc w razie niepowodzenia pracy w tym trybie mo esz bezpiecznie wróciæ do wczeœniejszej konfiguracji.

6 722 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Inne opcje dostêpne podczas uruchamiania systemu W menu opcji zaawansowanych systemu Windows istniej¹ jeszcze cztery opcje do wykorzystania w okreœlonych okolicznoœciach: W³¹cz rejestrowanie uruchamiania. Po wybraniu tej pozycji Windows uruchamia siê normalnie i tworzy plik z zapisem nazw i stanu wszystkich sterowników ³adowanych do pamiêci. Aby obejrzeæ zawartoœæ tego pliku, musisz znaleÿæ plik Ntbtlog.txt w katalogu systemowym. Jeœli system zawiesza siê z powodu wadliwego sterownika, ostatnia pozycja w tym pliku mo e pomóc zidentyfikowaæ sprawcê. W³¹cz tryb VGA. Ta opcja uruchamia komputer w standardowym trybie VGA, wykorzystuj¹c bie ¹cy sterownik grafiki (a nie firmowy sterownik Vga.sys u ywany w Trybie awaryjnym). Opcji tej mo esz u yæ, by poradziæ sobie z problemem spowodowanym nie wadliwoœci¹ sterownika, ale niew³aœciwymi ustawami (na przyk³ad rozdzielczoœci czy czêstotliwoœci odœwie ania). Tryb przywracania us³ug katalogowych. Choæ opcja ta pojawia siê w Menu opcji zaawansowanych systemu Windows XP Professional, jest u ywana tylko przy kontrolerach domen dzia³aj¹cych z Windows 2000 Server lub Windows.NET Server. W tym przypadku po prostu j¹ zignoruj. Tryb debugowania. Wybranie tej pozycji powoduje uruchomienie Windows XP w trybie usuwania b³êdów z j¹dra systemu. Aby z niej skorzystaæ, musisz pod³¹czyæ swój system do innego komputera przez port szeregowy COM2. Ten drugi komputer musi byæ wyposa ony w odpowiednie oprogramowanie (debugger), aby móc przeprowadziæ analizê twojego systemu. Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu Przywracanie systemu to us³uga Windows XP, która dzia³a w tle, w sposób ci¹g³y rejestruj¹c zmiany w plikach, folderach i ustawieniach, które s¹ wa ne dla w³aœciwego dzia³ania systemu operacyjnego. W regularnych odstêpach czasu Przywracanie systemu tworzy równie obraz Rejestru systemu. Jeœli napotkasz problem, przez który Windows stanie siê niestabilny, mo esz uruchomiæ Kreatora przywracania systemu w trybie normalnym lub awaryjnym i przywróciæ pliki systemowe i Rejestr do wersji zapisanych z wczeœniejsz¹ dat¹ gdy system jeszcze dzia³a³ poprawnie. Przywracanie systemu nie potrafi czyniæ cudów, ale mo e ciê ratowaæ w nastêpuj¹cych sytuacjach: Zainstalowa³eœ program, który znalaz³ siê w konflikcie z innym oprogramowaniem lub sterownikami w twoim systemie. Jeœli odinstalowanie programu nie rozwi¹zuje problemu, mo esz przywróciæ konfiguracjê systemu do punktu sprzed instalacji k³opotliwego programu. Zainstalowa³eœ jeden lub kilka uaktualnionych sterowników, co spowodowa³o k³opoty ze stabilnoœci¹ lub wydajnoœci¹. Zamiast korzystaæ z funkcji Mened era urz¹dzeñ, pozwalaj¹cej przywróciæ starsze wersje sterowników ka dego urz¹dzenia po kolei, mo esz u yæ Przywracania systemu, by odtworzyæ starsze (i poprawnie dzia³aj¹ce) wersje wszystkich sterowników.

7 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 723 Pojawi³y siê problemy z wydajnoœci¹ lub stabilnoœci¹ systemu bez wyraÿnych przyczyn. Taka sytuacja mo e siê zdarzyæ zw³aszcza wtedy, gdy korzystasz z komputera wspólnie z innymi cz³onkami rodziny lub wspó³pracownikami, którzy czasem instaluj¹ niesprawdzone, niezgodne z systemem oprogramowanie lub sterowniki. Jeœli wiesz na pewno, e system dzia³a³ poprawnie okreœlonego dnia, mo esz skorzystaæ z Punktu przywracania systemu z tego (lub wczeœniejszego) dnia, by przywróciæ system do ówczesnego stanu. OSTRZE ENIE Nie mo esz liczyæ na to, e Przywracanie systemu ochroni ciê przed wirusami, robakami, koñmi trojañskimi czy innym paskudztwem. Jeœli twój system zosta³ zaatakowany przez wirusa, pliki przechowuj¹ce informacje o wczeœniejszym stanie konfiguracji równie mog¹ byæ zara one lub zniszczone. Grozi to przywróceniem nie tylko systemu, ale równie wirusa. Nale y korzystaæ ze sprawdzonego programu antywirusowego, regularnie go aktualizowaæ i nie otwieraæ za³¹czników poczty , jeœli nie ma siê pewnoœci, e nie s¹ czyste. Jak dzia³a Przywracanie systemu Przywracanie systemu to us³uga Windows XP, dzia³aj¹ca w tle i rejestruj¹ca zmiany plików o typach zdefiniowanych w pliku %SystemRoot%\System32\Restore\Filelist.xml. W regularnych odstêpach czasu Przywracanie systemu kopiuje pliki systemowe do ukrytych plików archiwalnych, by je przechowaæ. Ponadto tworzy regularnie obraz stanu systemu, w którym zawarte s¹ informacje o kontach u ytkowników, ustawieniach sprzêtu i oprogramowania i plikach potrzebnych do uruchomienia systemu. Przywracanie systemu nie œledzi nastêpuj¹cych plików i folderów: Pliku stronicowania (wirtualnej pamiêci) ani pliku hibernacji. adnych plików przechowywanych w nastêpuj¹cych folderach osobistych: Moje dokumenty, Ulubione, Cookies, Kosz, Temporary Internet Files, Historia i Temp. Plików obrazów i graficznych, w³¹czaj¹c pliki BMP, JPG; plików posiadaj¹cych rozszerzenia zazwyczaj kojarzone z plikami danych, jak.doc,.xls,.mdb i.pdf. Plików poczty zarz¹dzanych przez Microsoft Outlook lub Outlook Express. DLA EKSPERTÓW Jeœli szukasz dobrego powodu, by przekszta³ciæ dysk zawieraj¹cy system Windows z systemu plików FAT32 do NTFS, to powinieneœ zdaæ sobie sprawê, e Przywracanie systemu potrafi wykorzystaæ zalety NTFS na dwa sposoby: po pierwsze, skopiowane przez Przywracanie pliki s¹ chronione przed przypadkowym usuniêciem przez uprawnienia NTFS. Pliki przywracania s¹ zapisywane w ukrytym folderze System Volume Information, do którego dostêp ma tylko konto System. W woluminach FAT32 ka dy z u ytkowników mo e podwa yæ przydatnoœæ stosowania Przywracania systemu przez celowe lub przypadkowe usuniêcie punktów przywracania. Po drugie, us³uga Przywracania systemu korzysta z kompresji NTFS, by zminimalizowaæ iloœæ miejsca zajêtego przez ka dy z punktów przywracania. Taka kompresja w locie zachodzi w tle, gdy system jest bezczynny, wiêc nie ma wielkiego wp³ywu na wydajnoœæ. Windows tworzy pocz¹tkowy punkt przywracania w momencie instalacji lub uaktualnienia do Windows XP. Mo esz w ka dej chwili rêcznie przywróciæ system do

8 724 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu wskazanego punktu przywracania. Ponadto Windows XP tworzy punkty przywracania, gdy wykonasz któr¹œ z tych czynnoœci: Instalacja niepodpisanego sterownika urz¹dzenia. Gdy usi³ujesz zainstalowaæ niepodpisany sterownik, Windows wyœwietla ostrze enie. Jeœli wybierzesz kontynuacjê, system stworzy punkt przywracania przed podjêciem instalacji. Jeœli sterownik spowoduje problemy, mo esz skorzystaæ z Przywracania systemu, by ca³kowicie usun¹æ sterownik. Wiêcej informacji na temat podpisywania sterowników znajduje siê w podrozdziale Sterowniki urz¹dzeñ na stronie 159. Instalacja aplikacji z u yciem instalatora kompatybilnego z Przywracaniem systemu. Do tej kategorii nale ¹ aplikacje korzystaj¹ce z Instalatora Windows (w³¹czaj¹c Microsoft Office 2000 i Office XP) lub InstallShield Professional 6.1 i nowszych. Instalacja uaktualnienia Windows lub ³aty. Windows tworzy punkt przywracania automatycznie, gdy pobierzesz i zainstalujesz uaktualnienie, korzystaj¹c z Windows Update lub funkcji Automatycznego uaktualnienia. Odtworzenie danych z kopii zapasowej stworzonej przez program Kopia zapasowa Windows XP. Za ka dym razem gdy u yjesz programu Kopia zapasowa do odtworzenia plików (w trybie zaawansowanym lub Kreatora), Przywracanie systemu tworzy punkt przywracania. Jeœli odtworzenie kopii zapasowej spowoduje problemy z plikami Windows, mo esz szybko powróciæ do dzia³aj¹cej konfiguracji. OSTRZE ENIE Nie nale y polegaæ na Przywracaniu systemu jako sposobie na utratê danych czy b³êdy archiwizacji. Przywrócenie zapisanej konfiguracji usunie tylko uszkodzenia samych plików systemowych; punkt przywracania nie chroni plików z danymi. Jeœli przypadkowo usuniesz potrzebne pliki z danymi lub nadpiszesz je przestarza³ymi kopiami zapasowymi, nie bêdziesz w stanie odzyskaæ danych, jeœli nie masz aktualnej kopii zapasowej. Przywracanie systemu tworzy punkty przywracania w regularnych odstêpach czasu, niezale nie od dzia³ania u ytkownika: domyœlnie punkt przywracania tworzony jest co 24 godziny, jeœli zostawiasz system uruchomiony. Jeœli zamykasz system, Przywracanie systemu tworzy punkt przywracania przy nastêpnym uruchomieniu, jeœli ostatni punkt by³ stworzony dawniej ni 24 godziny temu. WSKAZÓWKA Zmiana odstêpów miêdzy tworzeniem punktów przywracania Ustawienia Przywracania systemu s¹ przechowywane w Rejestrze, w kluczu HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore. Wiêkszoœæ wartoœci, które siê tam znajduj¹, mo na zmieniaæ w bezpieczny i ³atwy sposób za pomoc¹ karty Przywracanie systemu w oknie W³aœciwoœci systemu. (Szczegó³y znajduj¹ siê w podrozdziale Konfiguracja opcji Przywracanie systemu na stronie 62). Niektóre z wartoœci mo na jednak zmieniaæ tylko bezpoœrednio w Edytorze Rejestru. W normalnych warunkach Przywracanie systemu tworzy punkt przywracania co 24 godziny. Aby zmieniæ ten odstêp, zmieñ wartoœæ RPGlobalInterval z domyœlnej wartoœci sekund (24 godzin). Jeœli punkty przywracania maj¹ byæ tworzone dwa razy dziennie, podziel tê wartoœæ przez dwa i wpisz Jeœli punkt ma powstawaæ co trzy dni, wpisz potrojon¹ wartoœæ Domyœlnie Przywracanie systemu usuwa punkty przywracania po 90 dniach od ich ustawienia. Aby zmieniæ ten okres, zmieñ wartoœæ RPLifeInterval z domyœlnej liczby sekund (90 dni). Okres sekund (30 dni) powinien byæ wystarczaj¹cy.

9 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 725 Przywracanie wczeœniejszej konfiguracji systemu Aby przywróciæ system do wczeœniejszej konfiguracji, musisz byæ zalogowany jako cz³onek grupy Administratorzy. Zamknij wszystkie uruchomione programy i upewnij siê, e aden inny u ytkownik nie jest zalogowany w systemie (w nieaktywnych sesjach lokalnych lub przez sieæ), a potem wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Z menu Start wybierz Pomoc i obs³uga techniczna. 2. W oknie Centrum pomocy i obs³ugi technicznej, w sekcji Wybierz zadanie, kliknij Cofnij zmiany dokonane na komputerze przez Przywracanie systemu. 3. W oknie powitalnym Przywracania systemu, pokazanym na rysunku 25-1, zaznacz opcjê Przywróæ mój komputer do wczeœniejszego stanu i kliknij przycisk Dalej. 4. Wybierz punkt przywracania, którego chcesz u yæ na podstawie daty i opisu, co pokazano na rysunku Kliknij przycisk Dalej. 5. Na stronie Potwierdzenie wyboru punktu przywracania upewnij siê, e dokona³eœ w³aœciwego wyboru, i kliknij przycisk Dalej. 6. Przywracanie systemu kopiuje pliki i ustawienia systemowe z archiwów przywracania i ponownie uruchamia komputer. Jeœli wynik nie odpowiada twoim oczekiwaniom, uruchom Przywracanie systemu jeszcze raz i wybierz opcjê Cofnij moje ostatnie przywracanie.

10 726 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Rysunek Górna opcja s³u y do przywracania systemu do wczeœniejszej konfiguracji. Opcja Cofnij pojawia siê dopiero po przeprowadzeniu operacji przywracania. Opisy pomagaj¹ zidentyfikowaæ punkty przywracania zapisane automatycznie i rêcznie. Rysunek Te punkty przywracania zosta³y stworzone automatycznie przed instalacj¹ niepodpisanych sterowników lub oprogramowania. Wyt³uszczone daty wskazuj¹ zapisane punkty przywracania systemu. Wskazówki i przestrogi dotycz¹ce Przywracania systemu Nie trzeba byæ mi³oœnikiem fantastyki naukowej, by zdawaæ sobie sprawê z zagro eñ wyp³ywaj¹cych z podró y w czasie. W przypadku Przywracania systemu odes³anie systemu w przesz³oœæ mo e zmieniæ wiêcej, ni byœ chcia³:

11 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 727 Jeœli stworzysz nowe konto u ytkownika, a potem u yjesz Przywracania systemu, by przywróciæ ustawienia sprzed momentu ustawienia konta, nowy u ytkownik nie bêdzie siê móg³ zalogowaæ. Nie otrzymasz adnego ostrze enia o tym stanie rzeczy. (Dobra wiadomoœæ to fakt, e Przywracanie systemu nie narusza adnych plików z danymi, wiêc jeœli nowy u ytkownik stworzy³ takie pliki, pozostan¹ one bez zmian). Jeœli zmienisz nazwê komputera lub grupy roboczej, a póÿniej przeprowadzisz operacjê przywracania, sprowadzaj¹c¹ komputer do stanu sprzed wprowadzenia zmiany, Windows ostrzega, e mo esz straciæ dostêp do niektórych zasobów sieciowych. Po przeprowadzeniu operacji przywracania mo esz byæ zmuszony do ponownej zmiany nazwy komputera lub grupy roboczej. Przywracanie systemu nie usuwa programów, choæ usuwa pliki wykonywalne i biblioteki.dll. Aby unikn¹æ osierocenia skrótów i plików programów, nale y notowaæ programy, które by³y instalowane po ustawieniu Punktu przywracania systemu, do którego chcesz wróciæ. Jeœli nie chcesz ju korzystaæ z programu, powinieneœ go odinstalowaæ przed rozpoczêciem operacji przywracania. Jeœli chcesz go u ywaæ, zainstaluj go ponownie po zakoñczeniu przywracania. Jeœli korzystasz z Konsoli odzyskiwania, by wprowadziæ jakieœ zmiany w konfiguracji systemu, zmiany te nie s¹ odnotowywane przez Przywracanie systemu. Zatem wprowadzenie powa nych zmian w plikach kluczowych dla dzia³ania systemu i przywrócenie wczeœniejszego stanu z u yciem Przywracania systemu mo e mieæ powa ne konsekwencje. Jeœli uaktualnisz system z Windows Me do Windows XP lub z Windows XP Home Edition do Windows XP Professional, wszystkie istniej¹ce punkty przywracania systemu zostan¹ utracone. Choæ mo esz przywróciæ system do poprzedniej konfiguracji z Trybu awaryjnego, nie mo esz w Trybie awaryjnym tworzyæ nowych Punktów przywracania. W zwi¹zku z tym, nie mo na cofn¹æ operacji przywracania przeprowadzonej z Trybu awaryjnego. O ile to mo liwe, powinieneœ zawsze próbowaæ uruchomiæ Windows w normalnym trybie, jeœli planujesz przeprowadzenie operacji przywracania. Przy instalacji pakietu Service Pack mo esz zapisaæ lub zresetowaæ punkty przywracania. Jeœli wybierzesz funkcjê resetowania, wszystkie istniej¹ce punkty przywracania bêd¹ utracone, a Przywracanie systemu bêdzie u ywaæ nowej konfiguracji jako podstawy dla przysz³ych punktów przywracania. Nie mo na tymczasowo wy³¹czyæ Przywracania systemu. Jeœli skorzystasz z Panelu sterowania, by zaprzestaæ rejestrowania zmian na którymœ dysku, Windows usunie wszystkie zapisane punkty przywracania na wskazanych dyskach. Po w³¹czeniu rejestrowania zmian usuniête punkty przywracania nie s¹ odtwarzane.

12 728 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Wiêcej informacji na temat wp³ywania na sposób dzia³ania Przywracania systemu znajduje siê w podrozdziale Konfiguracja opcji Przywracanie systemu, na stronie 62. Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania A co mo na zrobiæ, jeœli nie da siê uruchomiæ Windows w trybie normalnym ani awaryjnym? Nie traciæ nadziei. Mo esz jeszcze spróbowaæ przywróciæ system do stanu u ywalnoœci, korzystaj¹c z Konsoli odzyskiwania, zubo onego œrodowiska wiersza polecenia, posiadaj¹cego ograniczony zestaw narzêdzi, których mo esz u yæ do diagnozowania i rozwi¹zania problemów. Konsola odzyskiwania nie jest przeznaczona dla ludzi s³abego ducha. Jeœli jednak masz doœwiadczenie w pracy poza interfejsem graficznym, mo e byæ ona nies³ychanie przydatna. G³ówn¹ punktem przewagi Konsoli odzyskiwania nad Trybem awaryjnym jest mo- liwoœæ dzia³ania nawet w przypadku uszkodzenia plików systemowych Windows. Za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania mo esz: U ywaæ, zmieniaæ nazwy lub podmieniaæ pliki i foldery systemowe Windows Uruchamiaæ i zatrzymywaæ us³ugi i urz¹dzenia (zmiany te odnosz¹ skutek przy najbli szym restarcie systemu) Naprawiaæ systemowy sektor uruchomieniowy (system boot sector) i g³ówny zapis uruchomieniowy (Master Boot Record) Odbudowywaæ lub naprawiaæ menu uruchomieniowe Windows Tworzyæ i formatowaæ partycje Aby uruchomiæ Konsolê odzyskiwania z p³yty CD Windows, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Umieœæ w napêdzie p³ytê instalacyjn¹ Windows i ponownie uruchom komputer. Skorzystaj z poleceñ obs³ugi komputera, by uruchomiæ system z p³yty CD. (Mo e byæ konieczna zmiana ustawieñ BIOS-u komputera). 2. Postêpuj wed³ug wskazówek, mówi¹cych, jak za³adowaæ podstawowe pliki uruchomieniowe Windows. Na ekranie Witamy w programie instalacyjnym naciœnij R, by uruchomiæ Konsolê odzyskiwania. 3. Jeœli masz kilka opcji w menu uruchomieniowym Windows, wprowadÿ numer systemu, do którego chcesz mieæ dostêp z Konsoli odzyskiwania. OSTRZE ENIE Jeœli masz zainstalowan¹ tylko jedn¹ wersjê Windows, mo esz próbowaæ nacisn¹æ w tym momencie [Enter]. Nie nale y tego robiæ. Nale y wprowadziæ numer instalacji, dla której ma byæ uruchomiona Konsola. Po naciœniêciu [Enter] zostanie uruchomiony system Windows. Nale y te oprzeæ siê pokusie wybrania innego systemu z tego menu. Choæ Konsola odzyskiwana automatycznie wykrywa instalacje Windows 2000 i Windows NT, logowanie siê do któregoœ z tych systemów nie jest zalecane, poniewa wi¹ e siê z ryzykiem uszkodzenia j¹dra wczeœniejszych wersji systemu. Aby naprawiaæ Windows 2000, nale y skorzystaæ z Konsoli odzyskiwania przeznaczonej dla tego systemu. Do naprawiania Windows NT nale y u ywaæ Dysku naprawczego Windows NT.

13 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii Po wyœwietleniu zapytania wprowadÿ has³o Administratora. Jeœli korzystasz z Konsoli do naprawienia systemu Windows XP Home Edition, has³o to jest puste, wiêc po prostu naciœnij [Enter]. 5. Wprowadzaj polecenia Konsoli odzyskiwania bezpoœrednio w wierszu poleceñ. 6. Aby zakoñczyæ dzia³anie Konsoli odzyskiwania i ponownie uruchomiæ system, skorzystaj z polecenia Exit. WSKAZÓWKA Dodawanie Konsoli poleceñ do menu uruchomieniowego Po przeprowadzeniu kilku prostych czynnoœci przygotowawczych, mo esz dodaæ Konsolê odzyskiwania do menu startowego Windows XP. W tej konfiguracji pliki Konsoli s¹ przechowywane na tym samym dysku co pliki systemu Windows. Nie trzeba zatem trudziæ siê zmienianiem opcji BIOS-u lub uruchamianiem z p³yty CD, by rozwi¹zywaæ najpowa niejsze problemy. Instrukcje co do konfigurowania tej opcji znajduj¹ siê w podrozdziale Dodanie Konsoli odzyskiwania na stronie 70. Ograniczenia Konsoli odzyskiwania Choæ wiersz poleceñ Konsoli odzyskiwania wygl¹da tak samo jak ten znany z systemu MS-DOS lub interpretatora poleceñ Windows XP (cmd.exe), nie jest to ten sam wiersz poleceñ. Po zalogowaniu siê do Konsoli odzyskiwania, mo liwoœci podejmowanych czynnoœci s¹ powa nie ograniczone. Masz dostêp tylko do plików w tych lokalizacjach: Katalog g³ówny dowolnego dysku. Folder systemowy i jego podfoldery, nale ¹ce do wskazanego podczas uruchamiania systemu Windows XP. Jeœli system zosta³ zainstalowany przez uaktualnienie Windows 98 lub Windows Me, jest to zazwyczaj katalog C:\Windows. Folder Konsoli odzyskiwania Cmdcons i jego podfoldery (jeœli zainstalowa³eœ Konsolê odzyskiwania jako opcjê uruchamiania). Pliki i foldery na mediach przenoœnych, czyli dyskietkach, p³ytach CD i dyskietkach Zip. UWAGA Oprócz tych ograniczeñ, spowodowanych wzglêdami bezpieczeñstwa, istniej¹ te ograniczenia techniczne w przypadku systemów Windows XP korzystaj¹cych z dysków dynamicznych. Informacje na ten temat s¹ zawarte w bazie Knowledge Base, w artykule Q227364, Dynamic Volumes Are Not Displayed Accuratey in Text-Mode Setup or Recovery Console. Gdyby Konsola odzyskiwania pozwala³a na nieograniczony dostêp do plików i folderów na dysku, mog³aby stanowiæ dziurê w systemie bezpieczeñstwa, zw³aszcza w przypadku Windows XP Home Edition, gdzie nie ma has³a administratora. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostêpowi, Konsola odzyskiwania posiada nastêpuj¹ce ograniczenia przy logowaniu: Przy próbie wejœcia do folderu spoza wczeœniejszej listy otrzymasz komunikat Brak dostêpu. Nie mo na czytaæ ani zapisywaæ zawartoœci w nastêpuj¹cych folderach: Program Files, Documents And Settings i dyskach oraz folderach zawieraj¹cych inne instalacje Windows. Ograniczenia te dzia³aj¹ zarówno na dyskach NTFS, jak i FAT32.

14 730 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Niemo liwy jest dostêp do zapisu na dyskach wymienialnych. Zapobiega to kopiowaniu plików na dyskietki i inne media przenoœne. Przy próbie takiego dzia³ania otrzymamy komunikat Brak dostêpu. Nie mo na zmieniaæ has³a konta Administratora. W przypadku systemu Windows XP Home Edition ka da próba za³o enia has³a na konto Administrator wi¹ e siê z wykonaniem kilku sztuczek, co jest opisane w podrozdziale Zabezpieczanie konta Administrator na stronie 99. W Konsoli odzyskiwania nie ma dostêpu do adnych narzêdzi edycji tekstu. U ywanie poleceñ Konsoli odzyskiwania Po zalogowaniu siê w Konsoli odzyskiwania mo esz wpisaæ polecenie help, by zobaczyæ listê wszystkich dostêpnych poleceñ. By poznaæ sk³adniê polecenia, wpisz help nazwapolecenia lub skorzystaj z prze³¹cznika /? po nazwie polecenia. Choæ wiele poleceñ Konsoli odzyskiwania jest podobnych do tych z interpretatora poleceñ Windows XP (cmd.exe) lub jego poprzednika z MS-DOS (command.com), ich wersje dostêpne w Konsoli zazwyczaj posiadaj¹ mniej opcji (mniej prze³¹czników). Poza tym, jeœli nie zmienisz ustawieñ Konsoli (jak opisano w podrozdziale Dostosowywanie Konsoli odzyskiwania na stronie), polecenia te nie akceptuj¹ masek. Tabela 25-1 stanowi podsumowanie poleceñ dostêpnych z wiersza poleceñ Konsoli odzyskiwania. Tabela Polecenia Konsoli odzyskiwania Polecenie Attrib Batch Cd lub Chdir Chkdsk Cls Copy Del lub Delete Dir Disable Diskpart Enable Exit Expand Fixboot Dzia³anie Ustawia lub czyœci atrybuty (Tylko do odczytu, Ukryty, Systemowy) dla pojedynczego pliku lub folderu Wykonuje polecenia z pliku tekstowego Zmienia bie ¹cy folder Sprawdza i w razie potrzeby naprawia lub przywraca dysk; zaznacza uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które mo e odczytaæ; wymaga, by polecenie Autochk.exe by³o umieszczone w katalogu %SystemRoot%\System32 lub na p³ycie instalacyjnej Windows. Czyœci zawartoœæ ekranu Kopiuje plik Usuwa pojedynczy plik Wyœwietla zawartoœæ folderu i atrybuty ka dego pliku z podanego folderu, w³¹czaj¹c w to pliki ukryte i systemowe Wy³¹cza us³ugê lub sterownik Zarz¹dza partycjami w podstawowych woluminach dyskowych; nie jest to takie samo polecenie, co w normalnym wierszu poleceñ. Nigdy nie nale y go stosowaæ z dyskami dynamicznymi Uruchamia us³ugê lub sterownik Zamyka Konsolê odzyskiwania i ponownie uruchamia komputer Rozpakowuje plik z pliku skompresowanego (.cab) na dysku lokalnym lub przenoœnym, jak CD Windows Zapisuje nowy sektor uruchomieniowy w partycji, któr¹ podasz

15 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 731 Polecenie Fixmbr Format Help Listsvc Logon Map Md lub Mkdir More Rd lub Rmdir Ren lub Rename Set Systemroot Type Dzia³anie Naprawia Master Boot Record podanego dysku, zazwyczaj partycji systemowej Formatuje partycjê pocz¹tkow¹, wolumin lub dysk logiczny, korzystaj¹c ze wskazanego systemu plików Wyœwietla listê wszystkich dostêpnych poleceñ Wyœwietla listê wszystkich dostêpnych us³ug i sterowników i ich obecny sposób uruchamiania Wyœwietla listê wszystkich wykrytych instalacji systemów Windows XP, Windows 2000 i Windows NT i pozwala wybraæ instalacjê, do której chcesz siê zalogowaæ. Jeœli trzykrotnie wpiszesz niepoprawne has³o, system zostanie uruchomiony ponownie. Wyœwietla listê wszystkich liter dysków, typów plików systemowych, rozmiarów partycji i odniesieñ do dysków fizycznych; polecenie przeznaczone do u ycia z podstawowymi dyskami. Mo e wyœwietliæ nieprawdziwe informacje, jeœli zostanie u yte z dyskami dynamicznymi Tworzy nowy folder lub podfolder w podanym miejscu Wyœwietla plik tekstowy, zatrzymuj¹c siê po ka dym pe³nym ekranie; naciœniêcie [Enter] powoduje przesuniêcie tekstu o jedn¹ liniê, naciœniêcie spacji o jeden ekran. Usuwa foldery Zmienia nazwê pliku Wyœwietla lub modyfikuje zmienne œrodowiska Konsoli odzyskiwania (szczegó³y na temat korzystania z tego polecenia znajduj¹ siê w ramce na nastêpnej stronie) Ustawia bie ¹cy folder jako folder systemowy obowi¹zuj¹cej instalacji Windows. Wyœwietla plik tekstowy Naprawa uszkodzonych plików uruchomieniowych Najczêstsz¹ przyczyn¹ problemów z plikami uruchomieniowymi jest niew³aœciwe obchodzenie siê z narzêdziami dyskowymi lub zakoñczone niepowodzeniem wysi³ki umieszczenia wielu uruchamialnych systemów w jednym komputerze. Jeœli program instalacyjny innego systemu operacyjnego nie jest kompatybilny z Windows XP, mo e zamazaæ lub uszkodziæ wa ne pliki startowe. Poni ej wymieniono sposoby zaradzenia najczêstszym problemom dostêpne z Konsoli odzyskiwania: Plik Boot.ini jest uszkodzony lub nie ma go wcale W Konsoli odzyskiwania wpisz bootcfg /scan, by wyœwietliæ listê wszystkich dostêpnych instalacji Windows na wszystkich dostêpnych dyskach. Skorzystaj z polecenia bootcfg /rebuild, by automatycznie zast¹piæ istniej¹cy plik boot.ini, lub z polecenia bootcfg /add, by przypisaæ instalacjê Windows do pliku boot.ini bez zmieniania istniej¹cych wpisów. Kluczowe pliki systemowe s¹ zniszczone lub usuniête Korzystaj¹c z Konsoli odzyskiwania, mo esz odtworzyæ pliki Ntldr, Ntoskrnl.exe, Ntdetect.com i pliki sterowników. Jeœli potrzebny plik znajduje siê na p³ycie instalacyjnej Windows, skorzystaj z polecenia Copy, podaj¹c Ÿród³o i miejsce przeznaczenia; Windows automatycznie rozpakuje skompresowane pliki. Jeœli plik jest zapisany wewn¹trz pliku.cab (np. Driver.cab), skorzystaj z polecenia Expand. Inny system operacyjny zast¹pi³ kod sektora uruchomieniowego Windows XP Uruchom Konsolê odzyskiwania z p³yty instalacyjnej Windows i u yj polecenia Fixboot, by zast¹piæ kod sektora startowego. Ponownie uruchom komputer.

16 732 Czêœæ VI: Obs³uga i przywracanie systemu Dostosowywanie Konsoli odzyskiwania Podejmuj¹c pewien wysi³ek, mo esz obejœæ niektóre z wymienionych wczeœniej ograniczeñ Konsoli odzyskiwania systemu Windows XP Professional (sposób ten nie dzia³a w wersji Home Edition). Wymaga to u ycia polecenia Set w celu zmiany wartoœci decyduj¹cych o dzia³aniu œrodowiska Konsoli. Domyœlnie polecenie Set jest niedostêpne. Aby móc go u ywaæ, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. W jakimkolwiek wierszu poleceñ wpisz gpedit.msc, by otworzyæ Edytor Polityki Grup. 2. W oknie konsoli po lewej stronie rozwiñ listê Lokalna Polityka, a potem Konfiguracja komputera, Ustawienia Windows, Ustawienia zabezpieczeñ, Polityka lokalna. 3. Wybierz Opcje zabezpieczeñ w okienku konsoli po lewej stronie. 4. Na liœcie polityk po prawej stronie kliknij dwukrotnie wpis Konsola odzyskiwania: Pozwól na kopiowanie na dyskietki i dostêp do wszystkich dysków i wszystkich folderów. 5. Zaznacz opcjê W³¹czone i kliknij OK. Po w³¹czeniu tej polityki mo esz uruchomiæ Konsolê odzyskiwania, zalogowaæ siê z has³em lokalnego Administratora i korzystaæ z poni szych poleceñ, by zwiêkszyæ mo liwoœci dzia³ania (zwróæ uwagê, e po obu stronach znaków równoœci wymagane s¹ spacje). (Aby zobaczyæ bie ¹ce ustawienia wszystkich czterech parametrów, wpisz Set i naciœnij [Enter]). Set allow wildcards = true Pozwala korzystaæ z masek (* i?) przy u ywaniu poleceñ Konsoli odzyskiwania. Set allowallpaths = true Pozwala korzystaæ z polecenia Cd do wchodzenia do ka dego folderu na wszystkich dyskach lokalnych. Set allowremovablemedia = true Pozwala kopiowaæ pliki z dysków lokalnych na media przenoœne. Set nocopyprompt = true Usuwa komunikaty z ostrze eniami, pojawiaj¹ce siê przy kopiowaniu z u yciem poleceñ Konsoli jednego lub wiêcej plików, które nadpisa³yby istniej¹ce pliki. W³¹czanie i wy³¹czanie us³ug i sterowników Us³ugi dzia³aj¹ na uprzywilejowanym poziomie, dziel¹c go z kluczowymi sk³adnikami systemu operacyjnego. Mo e siê wiêc zdarzyæ, e niewprawnie napisany kod us³ugi spowoduje awariê systemu. Podobnie, niedopracowane sterowniki sprzêtu mog¹ przeszkadzaæ w uruchomieniu systemu, w niektórych przypadkach tak skutecznie, e uniemo liwiaj¹ uruchomienie go nawet w Trybie awaryjnym. Jeœli podejrzewasz, e sterownik sprzêtu lub us³uga (na przyk³ad skaner antywirusowy) powoduje problemy i nie mo emy uruchomiæ Windows nawet w Trybie awaryjnym, mo esz skorzystaæ z trzech poleceñ Konsoli odzyskiwania, by zidentyfikowaæ szkodliw¹ us³ugê i zablokowaæ jej dzia³anie:

17 Rozdzia³ 25: Przywracanie systemu po awarii 733 Listsvc Wpisz to polecenie, by zobaczyæ kompletn¹ listê wszystkich us³ug i sterowników swojego systemu, wraz z ich bie ¹cym stanem i wszelkimi sk³adnikami dodatkowymi. Lista ta jest d³uga i niekoniecznie musi byæ pomocna. Mo esz byæ zmuszony do przegl¹dania wielu ekranów i uwa nego szukania konkretnej us³ugi czy sterownika. Pomocna mo e siê okazaæ dokumentacja dostarczona przez producenta podejrzanego sterownika lub us³ugi, wymieniaj¹ca nazwy uruchamianych przez ni¹ plików. Disable Wpisz to polecenie wraz z nazw¹ us³ugi lub sterownika, który chcesz zatrzymaæ, i naciœnij [Enter]. Polecenie to ustawia typ uruchomienia us³ugi na SERVICE_DISABLED. Przedtem jednak wyœwietla wartoœæ bie ¹cego typu uruchomienia us³ugi: SERVICE_BOOT_START, SERVICE_SYSTEM-START, SERVICE_AUTO_START lub SERVICE_DEMAND_START. Nale y zanotowaæ tê wartoœæ, by móc j¹ przywróciæ w razie potrzeby. Enable Jeœli stwierdzisz, e us³uga, któr¹ wy³¹czy³eœ, nie powodowa³a problemu, skorzystaj z tego polecenia, wpisuj¹c po nim nazwê us³ugi lub sterownika i poprzedni typ uruchamiania, by przywróciæ jej pocz¹tkowy stan. Naprawa i reinstalacja Windows Gdy wszystkie wysi³ki maj¹ce na celu naprawê systemu zawiod¹, mo esz spróbowaæ naprawiæ go za pomoc¹ programu instalacyjnego Windows XP. Jako ostatni¹ deskê ratunku mo esz wykorzystaæ próbê ponownej instalacji systemu na ju istniej¹cej instalacji. Mo esz wtedy mieæ nadziejê, e uda ci siê odzyskaæ stare ustawienia w stopniu wystarczaj¹cym do odzyskania danych. Opcja Naprawy jest szybka i bezbolesna i zazwyczaj nie wp³ywa na ustawienia u ytkownika. Aby wypróbowaæ tê opcjê, zacznij od uruchomienia systemu z p³yty instalacyjnej Windows, tak jak w wypadku nowej instalacji. atwo siê pogubiæ przy tej operacji, poniewa s³owo naprawa pojawia siê podczas uruchamiania komputera z p³yty instalacyjnej Windows w dwóch ró nych miejscach. Na ekranie Witamy w programie instalacyjnym nie wybieraj mo liwoœci naprawienia systemu przy u yciu Konsoli odzyskiwania. Zamiast tego naciœnij [Enter], co uruchomi Program instalacyjny Windows. Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej program przeszuka system pod k¹tem istniej¹cych instalacji Windows. Po dojœciu do ekranu wymieniaj¹cego bie ¹c¹ instalacjê Windows zaznacz j¹ na liœcie i naciœnij R, by rozpocz¹æ proces naprawy. Pozosta³a czêœæ tego procesu wymaga takich samych czynnoœci, jak zwyk³a instalacja. Gdy program instalacyjny zakoñczy pracê, pliki systemowe powinny byæ odbudowane, a istniej¹ce dane i ustawienia znowu dostêpne. W przypadku powa nego uszkodzenia dysku lub b³êdu w Rejestrze instalacja naprawcza nie odniesie skutku. Jedynym wyjœciem jest wówczas sformatowanie dysku i zainstalowanie systemu Windows od nowa.

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo