Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania"

Transkrypt

1 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNK-I Łódź, 16 czerwca 2016 r. Rada Gminy Ozorków Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/207/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 25 maja 2016 r. Uzasadnienie Organ nadzoru ma wątpliwości co do zgodności z prawem następujących postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków zwanego dalej Regulaminem: 1) 1 pkt 1 Regulaminu nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie utrzymania urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zapis ten stanowi powtórzenie fragmentu zapisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 250), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z 118 w zw. z 143 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka

2 prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283) w uchwałach nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych. Rada Gminy nie ma zatem prawa powielać i modyfikować uregulowań ustawy upoważniającej i przepisów innych aktów normatywnych, 2) 1 pkt 2 Regulaminu stanowi powtórzenie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, co stanowi naruszenie zasad techniki prawodawczej, 3) w 1 pkt 6 Regulaminu zobowiązano właścicieli nieruchomości do uprzątania z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych. Zapis ten przekracza delegację ustawową wynikającą z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy (wyrok WSA w Gdańsku z 24 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Gd 618/11), 4) 1 pkt 7 Regulaminu stanowi powtórzenie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, co stanowi naruszenie zasad techniki prawodawczej, 5) w 1 pkt 8 Regulaminu nałożono obowiązek usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego. Nałożenie obowiązków w powyższym zakresie stanowi przekroczenie delegacji ustawowej, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy. Ponadto kwestia ta w wystarczającym stopniu uregulowana została w art. 61 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r. Poz z późn. zm.), (wyrok WSA w Łodzi z 23 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Łd 234/15), 6) 1 pkt 9 Regulaminu zawiera powtórzenie i niedozwoloną modyfikację art. 5 ust. 4 ustawy, co stanowi naruszenie zasad techniki prawodawczej, 7) 1 pkt 10 Regulaminu przekracza delegację ustawową, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy (wyrok WSA w Łodzi z 21 października 2015 r., sygn. akt II SA/Łd 746/15). Jednocześnie kwestia usuwania m.in. drzew z nieruchomości została kompleksowo uregulowana w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz z późn. zm.) i nie może być sankcjonowana regulaminowo, 8) w 1 pkt 11 Regulaminu zobowiązano właścicieli nieruchomości do utrzymywania czystości na obszarach użyteczności publicznej. Zapis ten przekracza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, 9) 1 pkt 13 Regulaminu zawiera modyfikację art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy, bowiem wprowadza możliwość naprawy pojazdów mechanicznych poza

3 warsztatami samochodowymi wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy. Ponadto uzależnienie możliwości naprawy pojazdów od braku uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości wkracza w regulację prawa sąsiedzkiego zawartą w art. 144 Kodeksu cywilnego. Należy też zwrócić uwagę na niespójność użytego w regulaminie pojęcia pojazdy mechaniczne z zawartym w ustawie pojęciem pojazdy samochodowe, 10) 3 pkt 2 Regulaminu przekracza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy (wyrok WSA w Olsztynie z 28 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 46/13, 11) 4 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 1, pkt 2, ust. 5, ust. 6 Regulaminu w zakresie określającym maksymalną pojemność pojemników oraz worków, podczas gdy ustawa w art. 4 ust. 2 pkt 2 upoważnia jedynie do określenia ich minimalnej pojemności, 12) 4 ust. 9 Regulaminu, zgodnie z którym Rada nałożyła na organizatorów imprez (...) obowiązki w postaci ustawienia pojemników w ilości zapewniającej zachowanie czystości i porządku oraz wyposażenia w szalety przenośne w odpowiedniej ilości. Należy zauważyć, iż obowiązki jakie musi spełnić osoba organizująca imprezę masową, zostały uregulowane w sposób kompleksowy w ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139), zaś z przepisu art. 4 ust. 2 ustawy nie sposób wyczytać kompetencji rady do zawarcia regulacji w zakresie obowiązków organizatorów imprez (wyrok WSA w Poznaniu z 15 października 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 585/15). Przepisy regulaminu w takim brzmieniu powodują ingerencję w stosunki cywilnoprawne, których treść jest regulowana w drodze umowy cywilnoprawnej, 13) 5 ust. 4 Regulaminu przekracza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy, 14) 7 ust. 2 pkt 1 Regulaminu zawiera powtórzenie i niedozwoloną modyfikację art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy, co stanowi naruszenie zasad techniki prawodawczej. Ponadto wskazanie, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt wynika z art. 431 Kodeksu cywilnego oraz z art. 77 Kodeksu wykroczeń (wyrok WSA w Poznaniu z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 772/15),

4 15) 7 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 Regulaminu przekracza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy (wyrok WSA w Łodzi z 23 lutego 2016 r., sygn. akt II SA/Łd 1116/15, 16) w 7 ust. 2 pkt 5 lit. a Regulaminu nałożono na osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązek systematycznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie i (...). Zapis ten przekracza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy. Ponadto powyższa materia została już uregulowana w ustawie z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.), 17) 7 ust. 2 pkt 5 lit. b Regulaminu w nadmierny sposób ogranicza prawa właścicieli psów. Jest oczywiste, że nie wszystkie psy stwarzają zagrożenie dla otoczenia, trudno bowiem wymagać od właścicieli psów zakładania kagańca psu, który ze względu na swoją wagę, wielkość i rasę takiego zagrożenia nie stanowi. Wprowadzenie obowiązku zwalniania psa ze smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec niezależnie od jego cech i innych uwarunkowań (w tym choroby) może w określonych sytuacjach prowadzić do działań niehumanitarnych (wyrok NSA w Warszawie z 13 września 2012 r., sygn. akt II OSK 1492/12, wyrok WSA w Łodzi z 2 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Łd 1117/15), 18) 7 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przekracza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy. Ustawodawca nie upoważnił Rady do sformułowania zakazów wprowadzania psów oraz innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, na tereny placów zabaw, boisk szkolnych, cmentarzy lecz do ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób, by ich pobyt na tych terenach nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom (wyrok WSA we Wrocławiu z 2 września 2013 r., sygn. akt II SA/Wr 425/13, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 6 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Go 1045/12, wyrok NSA z 18 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 2746/13, wyrok NSA z 14 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2058/11), 19) w 8 ust. 2 i ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Regulaminu nałożono na osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie obowiązek przestrzegania przepisów sanitarno higienicznych, zasad zdrowotnych, sanitarnych, porządkowych. Rada nie jest upoważniona ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani

5 do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Ponadto zagadnienia dotyczące immisji reguluje art. 144 Kodeksu cywilnego, 20) 8 ust. 3 Regulaminu przekracza delegację ustawową wynikającą z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zasady postępowania z padłymi zwierzętami są już uregulowane przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.), ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), 21) w 9 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Regulaminu nałożono na właścicieli nieruchomości obowiązek przeprowadzenia deratyzacji. Powyższe nie wypełniają dyspozycji art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy. Celem upoważnienia zawartego w ww. przepisie było zobligowanie organu gminy do wskazania na terenie gminy obszarów, które ze względu na szczególne usytuowanie, otoczenie czy realizowane tam funkcje, wymagają poddania ich obowiązkowej deratyzacji. Ponadto Rada realizując postanowienia tego przepisu nie może zobowiązać w zaskarżonej uchwale podmiotów (tu właścicieli nieruchomości) do przeprowadzenia deratyzacji. Norma kompetencyjna art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy nie obejmuje upoważnienia do uregulowania przez radę kwestii nałożenia na podmioty prywatne takiego obowiązku. Wspomniana regulacja prawna zobowiązuje jedynie gminę do wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzenia (wyrok WSA w Olsztynie z 20 sierpnia 2013 r., sygn. akt II S.A./Ol 340/13). Dodatkowo Rada nie jest uprawniona do wyznaczania kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, gdyż wyznaczone są one w ustawie z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.), 22) 9 ust. 5 Regulaminu przekracza delegację ustawową wynikającą z art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy, 23) 9 ust. 6 Regulaminu nie wypełnia dyspozycji art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy. Rada realizując postanowienia tego przepisu nie może zobowiązać w uchwale podmiotów (zakładów produkujących, przetwarzających, magazynujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze, gospodarstwa i nieruchomości, w których prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt) do przeprowadzenia deratyzacji.

6 Dodatkowo wskazuję, że zgodnie z zasadami techniki prawodawczej uregulowanymi w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283) jednostkami redakcyjnymi aktów prawnych są: artykuł, paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret, natomiast w omawianym Regulaminie w 1, 2, 3, 6 zasady te nie zostały uwzględnione. Wobec powyższego, w terminie 3 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia, proszę o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia należy przesłać do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap: /lodzuw/skrytka. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Ireneusz Krześnicki Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Do wiadomości: Wójt Gminy Ozorków

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNK-I.4131.336.2016 Łódź, 24 maja 2016 r. Rada Gminy Piątek Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNK-I.4131.123.2016 Łódź, dnia 1 marca 2016 r. Rada Gminy Zapolice Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 lutego 2013 r. NK-II.4131.10.2013.JŁ ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNIK-I.4131.772.2017 Łódź, 20 września 2017 r. Rada Powiatu w Bełchatowie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2016 r. UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność. U z a s a d n i e n i e

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność. U z a s a d n i e n i e Łódź, dn. 25 sierpnia 2009 roku WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.I.0911/ 309 /09 Rada Gminy Sokolniki ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 115

Lublin, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 115 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 115 Wojewoda Lubelski Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.587.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2016 r. stwierdzające

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/94/16 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Lublin, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/94/16 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 7 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1963 UCHWAŁA NR XIV/94/16 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNIK-I.4131.189.2018 Łódź, 19 marca 2018 r. Rada Miejska w Radomsku Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX.P.4131.33.2015.PM Warszawa, 24 listopada 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 25/2013 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 25/2013 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 25/2013 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2013 r. Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNIK-I.4131.994.2017 Łódź, 13 grudnia 2017 r. Rada Gminy Rawa Mazowiecka Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/100/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek

UCHWAŁA NR XVII/100/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek UCHWAŁA NR XVII/100/2012 RADY GMINY OSIEK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.469.2015 Katowice, 11 grudnia 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Kielce, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 1814 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.28.2016 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 października 2017 r. Poz. 5466 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.517.2017 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 4 października 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 4179 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.282.2015 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art. 91 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 96 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.174.2015.AKR WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 5 stycznia 2016 r.

Białystok, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 96 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.174.2015.AKR WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 5 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 96 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.174.2015.AKR WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 5 stycznia 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNIK-I.4131.53.2018 Łódź, 19 stycznia 2018 r. Rada Gminy Moszczenica Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNIK-I.4131.644.2018 Łódź, 8 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Sieradzu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/287/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/287/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/287/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XV/201/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY GMINY JASIENIEC. z dnia 21 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY GMINY JASIENIEC. z dnia 21 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz. 7341 UCHWAŁA NR VII.38.2016 RADY GMINY JASIENIEC z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIAST A LUBARTÓW W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM REGULAMINEM

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.257.2015.BB Warszawa, 27 listopada 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515)

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.556.2018 Łódź, 25 lipca 2018 r. Rada Gminy Zduny ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.155.2015 Wojewody Lubelskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.155.2015 Wojewody Lubelskiego WOJEWODA LUBELSKI Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.155.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 6 marca

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 1738 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr NK-I.4131.193.2013.AHor WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 9 lipca 2013r. Działając na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 3583

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 3583 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 3583 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Nr LEX-I.4131.3.2013.MPZ z dnia 31 stycznia 2013 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2014 r. NK-N KW

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2014 r. NK-N KW DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 3450 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 lipca 2014 r. NK-N.4131.19.13.2014.KW ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.968.2017 Łódź, 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Łodzi ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.969.2017 Łódź, 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Łodzi ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR, RADY MIASTA LUBARTOW

UCHWAŁA NR, RADY MIASTA LUBARTOW Projekt UCHWAŁA NR, RADY MIASTA LUBARTOW z dnia w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubaltów v,r zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 lutego 2013 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-I TDom WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 20 lutego 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 lutego 2013 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-I TDom WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 20 lutego 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 582 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-I.4131.44.2013TDom WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 20 lutego 2013r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 marca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 740/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 21 stycznia 2016 r.

Poznań, dnia 21 marca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 740/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 21 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 2222 WYROK NR IV SA/PO 740/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 890 UCHWAŁA NR XV/77/16 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 lipca 2016 r. Poz. 3528 UCHWAŁA NR XXXI/149/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV SA/Po 4/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu składzie: Dnia 6 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: sędzia WSA Maciej Busz (spr.) sędzia WSA Izabela

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 3589 UCHWAŁA NR XIX/99/16 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.169.2016 Katowice, 7 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z dnia... 2012 r. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z dnia... 2012 r. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów Proiekt UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia... 2012 r. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-R.4131.4.2016.AW Warszawa, 2 lutego 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie Załącznik do uchwały Nr 101/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Jastrowie Regulamin utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach radca prawny Jędrzej Klatka ekspert Polskiej Izby Ekologii ekspert Ministerstwa Środowiska www.prawosmieciowe.pl www.prawosmieciowe.pl 2 www.prawosmieciowe.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3196 UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.552.2018 Łódź, 26 lipca 2018 r. Rada Gminy Bełchatów ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 3312 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.314.2016 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2016 r. Na

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.79.2016.MK Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N AS WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N AS WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 1645 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.154.19.2016.AS WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi. Druk Nr 245/2010 Projekt z dnia 14 października2010 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 21/01/2019. Adam Bodnar V GH

Warszawa 21/01/2019. Adam Bodnar V GH R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Adam Bodnar V.511.427.2017.GH Warszawa 21/01/2019 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/12 61-815 Poznań za pośrednictwem Rady Miejskiej Zbąszynia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/121/2016 RADY GMINY STANIN. z dnia 23 marca 2016 r.

Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/121/2016 RADY GMINY STANIN. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz. 1783 Elektronicznie podpisany przez: Pawe Chru ciel; Lubelski Urz d Wojew dzki w Lublinie Data: 29.04.2016 14:11:53 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.189.2016 Łódź, 23 listopada 2016 r. Rada Gminy Sadkowice ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 lipca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N KW WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 19 lipca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N KW WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 3649 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.164.11.2016.KW WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1474 WOJEWODA LUBELSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1474 WOJEWODA LUBELSKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1474 WOJEWODA LUBELSKI Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.114.2016 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r. stwierdzające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI INTEGRATED WASTE MANAGEMENT Zbigniew BUKOWSKI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Biznesu w Pile REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca Uchwały Nr 0150/XXI/435/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy. Dnia 2 lipca 2004 roku do

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Kraków, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 4639 Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.28.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie nadzorcze. Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.

Rozstrzygnięcie nadzorcze. Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.508.2019 Łódź, 17 maja 2019 r. Rada Gminy Sadkowice Rozstrzygnięcie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-R.4131.8.2016.M.N Warszawa, 23 marca 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 22 lipca 2016 r.

Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz. 4840 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.227.2016.22 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lipca 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń Załącznik do uchwały Nr XXXII/256/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 maja 2013r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 101/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 25 sierpnia 2015r.

UCHWAŁA Nr 101/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 25 sierpnia 2015r. UCHWAŁA Nr 101/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie. Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z 13 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 2470 UCHWAŁA NR XXVII/207/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I BSzu

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I BSzu DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 1681 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I.4131.220.2016.BSzu z dnia 22 lipca 2016 r. Działając

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 2010-07-28 NP/II/0911/247/10. Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność

WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 2010-07-28 NP/II/0911/247/10. Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 2010-07-28 NP/II/0911/247/10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.308.2015 Katowice, dnia 13 sierpnia 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1615 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-I.4131.218.2016.BSZU WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 lipca 2016 r. Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 119 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.672.2017 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 91 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.587.2018 Łódź, 1 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Wieluniu ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 950 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 7 lutego 2013 r.

Szczecin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 950 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 7 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 950 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.3.4131.108.2013.K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Lublin, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1704

DZIENNIK URZĘDOWY. Lublin, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1704 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1704 WOJEWODA LUBELSKI NK-II.4131.161.2012 Rozstrzygnięcie nadzorcze Lublin, 2012-05-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/86/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KRZYŻ WLKP. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KRZYŻ WLKP. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KRZYŻ WLKP. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzyż Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 października 2013 r. Poz. 5463. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2013 r. NK-N.4131.98.14.2013.

Wrocław, dnia 24 października 2013 r. Poz. 5463. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2013 r. NK-N.4131.98.14.2013. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 października 2013 r. Poz. 5463 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2013 r. NK-N.4131.98.14.2013.MS6 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 201 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNIK-I.4131.308.2016 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 27 grudnia 2016 r. Rada Gminy Piątek Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 października 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N KW WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 października 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N KW WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 października 2015 r. Poz. 4353 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.73.19.2015.KW WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 21 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rakoniewice Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 5500. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2014 r. NK-N.4131.122.10.2014.JW1

Wrocław, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 5500. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2014 r. NK-N.4131.122.10.2014.JW1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 5500 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2014 r. NK-N.4131.122.10.2014.JW1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2016 r. Poz WYROK NR II SA/WR 200/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU. z dnia 20 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 19 października 2016 r. Poz WYROK NR II SA/WR 200/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU. z dnia 20 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2016 r. Poz. 4711 WYROK NR II SA/WR 200/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2016 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131. 64.2016.MS Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 6 maja 2016 r.

Poznań, dnia 10 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 3298 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.115.2016.22 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/152/2012 RADY GMINY BORÓW. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/152/2012 RADY GMINY BORÓW. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 2518 UCHWAŁA NR XXI/152/2012 RADY GMINY BORÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I ASzc

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I ASzc DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 1685 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I.4131.264.2016.ASzc z dnia 11 sierpnia 2016 r. Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/212/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/212/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/212/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobżenica w części nie dotyczącej postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. o uchwaleniu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów"

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów Projekt UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 2016 r. o uchwaleniu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.612.2018 Łódź, 8 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Rozprza ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1390 UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY GRABICA z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2015 r. Poz. 3931 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.82.22.2015.RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 21 września 2015 r.

Wrocław, dnia 28 września 2015 r. Poz. 3931 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.82.22.2015.RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 21 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2015 r. Poz. 3931 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.82.22.2015.RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 21 września 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 1666

Lublin, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 1666 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 1666 WOJEWODA LUBELSKI Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.114.2013 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r. stwierdzające

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r.

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz. 2987 UCHWAŁA NR XLI.280.2018 RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.49.2016.MK Warszawa, 29 marca 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/194/2016 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/194/2016 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/194/2016 RADY GMINY SUSZEC z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suszec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-R.4131.10.2016.MN Warszawa, 1 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515,

Bardziej szczegółowo