IX Kongres Ekonomistów Polskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Kongres Ekonomistów Polskich"

Transkrypt

1 Agnieszka Słomka-Gołębiowska Szkoła Główna Handlowa Piotr Urbanek Uniwersytet Łódzki IX Kongres Ekonomistów Polskich POLITYKA WYNAGRADZANIA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE PO KRYZYSIE FINANSOWYM EWOLUCJA CZY REWOLUCJA? Streszczenie Polityka wynagradzania osób zarządzających instytucjami finansowymi została zidentyfikowana, jako jeden z kluczowych czynników, który doprowadził do ostatniego kryzysu finansowego. Reakcją na dysfunkcjonalności tej polityki są liczne inicjatywy legislacyjne i środowiskowe mające na celu wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych standardów regulujących ten obszar nadzoru korporacyjnego. Celem artykułu jest ocena skuteczności nowych regulacji obowiązujących banki publiczne w Polsce wprowadzonych po ostatniego wybuchu kryzysu finansowego. Stosowane przez banki praktyki zostaną skonfrontowane ze standardami prawnymi i środowiskowymi. Summary Executive remuneration policy of financial institutions has been indicated as one of the key factors that led to the recent financial crisis. As a consequence a number of legislative initiatives and best practices have been imposed that aimed at strengthening existing and creating new standards of good corporate governance at banks. The purpose of this article is to assess the effectiveness of the new regulations of bank's executive pay in Poland introduced in the aftermath of the recent financial crisis. In particular, we examine to what extent the law and best practices are enforced in Poland. Słowa kluczowe: Ład korporacyjny, polityka wynagradzania, banki, kryzys finansowy. Wprowadzenie Kryzys finansowy, za którego symboliczny początek uznaje się bankructwo banku Lehman Brothers w roku 2008, pokazał, jakie znaczenie dla sektora finansowego ma polityka wynagradzania kadry kierowniczej w instytucjach finansowych. Nieefektywne systemy wynagradzania wskazywano jako jedno ze źródeł kryzysu. Zachęcały one do podejmowania nadmiernego ryzyka, aby osiągnąć jak najwyższe wyniki w krótkim okresie, bez uwzględniania długookresowych wyników. Skutkiem takich praktyk było zagrożenie bankructwem wielu instytucji finansowych, a w konsekwencji stabilności światowych systemów finansowych. Reakcją na dysfunkcjonalności tej polityki były liczne inicjatywy legislacyjne i środowiskowe podejmowane przez międzynarodowe i krajowe instytucje odpowiedzialne za nadzór nad sektorami finansowymi. Miały one na celu wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych standardów regulujących ten obszar nadzoru korporacyjnego. Celem artykułu jest po pierwsze analiza ewolucji regulacji prawnych i środowiskowych dotyczących polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach publicznych w Polsce. Zostaną one skonfrontowane z regulacjami międzynarodowymi. Po drugie zostanie oceniony zakres stosowania przez banki publiczne tych przepisów w odniesieniu do transpartentności wynagrodzeń osób zarządzających bankami, w szczególności zasad naliczania i wypłaty składników związanych ze stosowaniem długoterminowych programów opartych na papierach wartościowych banku. Badaniem przeprowadzono na próbie wszystkich banków notowanych na giełdzie w latach Jest to okres, który charakteryzował się dużą zmiennością zarówno jeśli chodzi o koniunkturę gospodarczą, sytuację na rynku kapitałowym, jak i otoczenie legislacyjne. Interesujące zatem wydaje się dokonanie oceny, w jakim stopniu banki działające w tak turbulentnym otoczeniu ekonomicznym i regulacyjnym dostosowują swoje praktyki związane z wynagradzaniem kadry kierowniczej do zmieniających się warunków. Międzynarodowe uregulowania polityki wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym Polityka wynagradzania kadry kierowniczej wyższego szczebla jest jednym z najważniejszych instrumentów nadzoru korporacyjnego. Przełom ubiegłego i obecnego wieku to okres, w którym ujawnione zostały liczne przypadki przestępstw korporacyjnych i nadużyć polegających m.in. na wypłacie ogromnych wynagrodzeń kadrze kierowniczej nieefektywnie zarządzanych spółek. Reakcją na te patologiczne zjawiska były liczne inicjatywy legislacyjne, które miały na celu wprowadzenie nowych, bardziej skutecznych standardów oceny i wynagradzania osób zarządzających korporacjami. Działania te zmierzały przede wszystkim w kierunku usprawnienia procedur ustalania wynagrodzeń oraz zwiększenia ich transparentności 1. Najważniejszym celem było powiązanie dochodów osiąganych przez członków 1 P.Urbanek, Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, w: P.Urbanek, Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s

2 kadry zarządzającej z wynikami ekonomicznymi spółek. Znaczącym składnikiem wynagrodzeń stały się składniki zmienne premie i wynagrodzenia odroczone. Istotną rolę w tych procedurach miała odgrywać nowa instytucja nadzoru komitet rady ds. wynagrodzeń, którego najważniejszym zadaniem było określanie zasad zatrudniania i wynagradzania czołowych dyrektorów spółki. Jednym z pierwszych dokumentów, w których zostały poruszone kwestie polityki wynagradzania kadry kierowniczej spółek, mających charakter regulacji środowiskowych o zasięgu międzynarodowym, były Zasady nadzoru korporacyjnego OECD z roku 1999 i zaktualizowane w roku Znajdujemy tam postulat, dotyczący rozważenia celowości powołania w radzie spółki specjalnych komitetów nadzorujących kluczowe zakresy odpowiedzialności rady, wśród których wymienia się dobór kadr i wynagrodzenie członków zarządu. W skład komitetów powinni wchodzić niezależni członkowie rady. Od spółek oczekuje się również ujawniania inwestorom informacji dotyczących wynagrodzeń członków rady i kierownictwa wyższego szczebla. Zakres informacji powinien być wystarczający do oszacowania, jaki mogą mieć one wpływ na wyniki spółki, koszty i zyski wynikające ze schematów wynagradzania i pakietów motywacyjnych. Mimo że w kodeksie OECD problematyka polityki wynagradzania menedżerów została przedstawiona w sposób ogólny stała się wzorcem stanowiącym punkt odniesienia przy tworzeniu krajowych wersji kodeksów nadzoru korporacyjnego. Problematykę polityki wynagradzania kadry kierowniczej spółek podjęto w zaleceniach Komisji Europejskiej. W dokumencie z roku nacisk został położony przede wszystkim na transparentność. Spółki publiczne powinny ujawniać politykę wynagradzania poszczególnych dyrektorów z podziałem na wszystkie składniki uposażenia w formie odrębnego raportu o wynagrodzeniach dołączonego do rocznego sprawozdania finansowego i zamieszczonego na stronach internetowych spółki. Sprawozdanie to powinno zawierać informacje na temat kryteriów, od których zależy otrzymywanie opcji na akcje lub zmiennych składników...istotną rekomendacją był postulat dotyczący wynagrodzeń odroczonych. Programy motywowania dyrektorów oparte o akcje powinny być zatwierdzane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Kolejne zalecenie KE z roku odnosiło się przede wszystkim do organizacji i funkcjonowania komitetu rady ds. wynagrodzeń, którego większość członków powinna być niezależna. Wśród najważniejszych zadań komitetu znalazły się m.in. przedstawianie propozycji dotyczących zasad wynagradzania osób zarządzających, monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla, przedstawianie radzie wyboru dotyczących wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji. W kwietniu 2009 roku Komisja Europejska sformułowała zalecenia w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym uzupełniające zalecenia z lat 2004 i Nowe rekomendacje odnoszą się do procedur ustalania wynagrodzeń. Polityka wynagradzania kierownictwa spółki powinna promować wzrost spółki w długim okresie przez zachowanie właściwej równowagi między komponentami tworzącymi pakiet wynagrodzeń. Dużo uwagi poświęcono kwestii trybu ustalania zmiennych składników wynagrodzeń, odpraw, wynagrodzeń opartych na akcjach. Postuluje się m.in. wstrzymanie wypłaty w sytuacji, kiedy nie zostały spełnione kryteria wynikowe, odraczania wypłat, zwrotu wypłaconego wynagrodzenia w przypadku nieprawidłowości finansowych czy naruszenia procedur wewnętrznych spółki (clawback), ograniczania wysokości odprawy lub nie wypłacania odprawy z tytułu rozwiązania umowy ze względu na niezadowalające wyniki, odroczenia uprawnień wynikających z przyznanych opcji na akcje lub praw do nabycia akcji co najmniej na trzy lata. Kryteria wynikowe stanowiące podstawę do naliczania wynagrodzeń powinny być związane z tworzeniem długookresowej wartości spółki Do roku 2009 brakowało przepisów dedykowanych dla instytucji finansowych, uwzględniających specyfikę nadzoru korporacyjnego banków. Na tę specyfikę składa się na to wiele czynników 6 : ryzyko systemowe, skala i charakter prowadzonych operacji gospodarczych, współzależności występujące między podmiotami sektora finansowego, innowacyjne instrumenty finansowe, skomplikowane struktury własnościowo-kontrolne wielkich grup finansowych, dynamiczne zmiany modeli biznesowych instytucji finansowych. Fundamentalne znaczenie dla instytucji finansowych ma zarządzanie ryzykiem. Błędy w tym obszarze funkcjonowania banków są uznawane za jedną z najważniejszych przyczyn obecnego kryzysu finansowego 7. Praktyki wynagradzania kadry zarządzającej instytucji finansowych pozostawały w sprzeczności z zasadami efektywnego zarządzania ryzykiem, gdyż skłaniały do podejmowania nadmiernego ryzyka, aby osiągnąć jak najwyższe wyniki w krótkim okresie, bez uwzględniania długookresowych wyników. 2 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, OECD Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie 2004/913/WE, (Dz.U. U.E. L 385/55). 4 Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 2005/162/UE, (Dz.U. U.E. L 52/51). 5 Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym 2009/385/WE (Dz.U. UE L 120/28). 6 M. Marcinkowska, Jak wzmocnić władztwo korporacyjne w bankach?, w: P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s OECD, Corporate Governance and Financial Crisis: Key Findings and Main Messages, June 2009, s ; Seniors Supervisors Group, Observations on Risk Management Practices During the Recent Market Turbulence, March 6,

3 Wyciągając wnioski z kryzysu Komisja Europejska sformułowała w roku 2009 Zalecenie 384 8, w którym postuluje, aby polityka wynagrodzeń była związana z ustalonym przez bank poziomem apetytu na ryzyko. wskazuje, że bieżące i przyszłe ryzyko, koszt kapitału i wskaźniki płynności powinny być uwzględnione na etapie budowania kryteriów pomiaru wyników banku oraz celów wyznaczonych do osiągnięcia przez poszczególnych członków kadry zarządzającej. Zasady ustalania polityki wynagradzania, w tym m.in. powiązanie wynagrodzenia z wynikami banków, kryteria stosowane przy pomiarze wyników banku i rezultatów działań poszczególnych członków skorygowane o ryzyko, oraz kryteriów stanowiących podstawę uprawnień do akcji, opcji na akcje lub zmiennych składników wynagrodzeń. Większość krajów europejskich nie dostosowała się do zaleceń Komisji Europejskiej 9 przez co zostały one włączone do znowelizowanej Dyrektywy Unii Europejskiej z 2006 roku w sprawie wymogów kapitałowych (CDR III) 10. W konsekwencji, krajowe organy nadzoru bankowego zostały zobowiązane do nadzorowania polityki wynagrodzeń, a w razie konieczności do ich egzekwowania poprzez system sankcji. W postanowieniach Dyrektywy CRD III pojawia się nowe określenie wyodrębniające w banku grupę osób kreujących swymi decyzjami istotne ryzyko straty finansowej tzw. MTR-ów (z ang. material-risk-taker), do których odnosi się szereg przepisów. Termin ten obejmuje co najmniej kierownictwo wyższego szczebla, osoby podejmujące decyzje dotyczące ryzyka, personel zajmujący się kontrolą oraz każdego pracownika, którego wynagrodzenie całkowite łącznie z nieokreślonymi z góry świadczeniami emerytalnymi znajduje się na tym samym szczeblu siatki płac co wynagrodzenie kierownictwa wyższego i osób podejmujących decyzje dotyczące ryzyka 11. Dyrektywa CRD III ściśle określa, jaka część wynagrodzenia powinna być odroczona i w jakim okresie oraz jaka część powinna być wypłacona w akcjach bądź ich ekwiwalencie, jako wymagania minimalne. I tak wypłata znacznej części wynagrodzenia zmiennego (40-60%) powinna być rozłożona w czasie na okres nie krótszy niż 3 do 5 lat i przyjmować formę akcji albo innych instrumentów niegotówkowych (co najmniej 50%). Instytucje finansowe zobowiązane są do wyodrębnienia w ramach rady komitetu ds. wynagrodzeń. Warunkiem prawidłowej polityki wynagrodzeń jest jej przejrzystość i dlatego procedury związane z ustalaniem poziomu i struktury wynagrodzenia oraz kryteriów wypłacania poszczególnych jego składników powinny być ujawniane. Tabela 1. Ewolucja międzynarodowych regulacji dotyczących polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach publicznych a 2005 b 2005 c 2009 d 2009 e 2010 f Transparentność polityki wynagradzania zakres ujawnień: - opis systemów wynagradzania opis długookresowych programów motywacyjnych + + opartych na własności - wynagrodzenia indywidualnych menedżerów + - składniki wynagrodzeń oraz kryteria ich ustalania odprawy i odszkodowania niepieniężne składniki wynagrodzeń osobny raport dotyczący wynagrodzeń + Procedury ustalania wynagrodzeń: - powoływanie komitetu ds. wynagrodzeń skład i zadania komitetu sji ds. wynagrodzeń zasady ustalania pakietów wynagrodzeń komponenty pakietów wynagrodzeń zalecenie stosowania długoterminowych programów motywacyjnych opartych na własności + - zatwierdzanie przez akcjonariuszy długoterminowych programów motywacyjnych + opartych na własności a - Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, OECD Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 2009/384/WE (Dz.U. UE L 120/22). 9 Komisja Europejska, Zielona księga. Ład korporacyjny w instytucjach finansowych oraz polityka wynagrodzeń, Bruksela DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz.U. UE L 329/3). 11 Ibidem, pkt.(3). 3

4 b - Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie 2004/913/WE, (Dz.U. U.E. L 385/55). c - Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 2005/162/UE, (Dz.U. U.E. L 52/51). d - Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym 2009/385/WE [Dz.U. UE L 120/28]. e - Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 2009/384/WE (Dz.U. UE L 120/22). f - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz.U. UE L 329/3). Źródło: opracowanie własne W tabeli 1 zestawione zostały najważniejsze międzynarodowe inicjatywy legislacyjne dotyczące polityki wynagradzania kadry kierowniczej w instytucjach finansowych. Widoczna jest wyraźna reorientacja tych regulacji. W okresie przed wybuchem ostatniego kryzysu finansowego reformy w tym obszarze były kierowane do wszystkich spółek niezależnie od ich specyfiki czy też sektora, w którym działały. Główny nacisk był położony przede wszystkim na kwestie związane z transparentnością polityki wynagradzania. Można odnieść wrażenie, że opierało się to na założeniu, iż to rynkowy mechanizm alokacji działający na podstawie sygnałów cenowych płynących z rynku pracy menedżerów powinien pełnić główną rolę w tym procesie. W praktyce oznaczałoby to, że dobrze poinformowani akcjonariusze i rynki kapitałowe potrafią wywrzeć presję na rady spółek, skłaniając je do tworzenia efektywnych systemów wynagradzania. Jeśli chodzi o procedury ustalania wynagrodzeń to w tym okresie pojawiły się zalecenia tworzenia w ramach rad spółek komitety ds. wynagrodzeń składających się głównie z niezależnych członków rady oraz postulat większego zaangażowania akcjonariuszy w procesy tworzenia zasad wynagradzania menedżerów poprzez zatwierdzanie przez nich długoterminowych programów motywacyjnych opartych na własności. Doświadczenia związane z obecnym kryzysem finansowym pokazały, że konieczne jest sięgnięcie po komplementarne w stosunku do mechanizmu rynkowego metody oddziaływania na politykę wynagradzania. W dokumentach Komisji Europejskiej wydanych po 2008 roku główny nacisk został położony na procedury ustalania wynagrodzeń kryteria oceny wyników, strukturę i zasady wypłaty wynagrodzeń, warunki otrzymywania odpraw itp. Pojawiły się też regulacje dedykowane specjalnie do instytucji sektora finansowego. Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w bankach publicznych w Polsce w świetle regulacji prawnych i środowiskowych W Polsce pierwsze regulacje odnoszące się do polityki wynagradzania osób zarządzających spółkami zostały wprowadzone do prawa bilansowego 12 i Rozporządzeń Rady Ministrów 13, którym podlegały jedynie spółki publiczne. Te pierwsze dotyczyły wymogu publikowania informacji o łącznych wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących spółkami. W Rozporządzeniach zakres wymogów informacyjnych był podobny, jak ten, który wynikał z Ustawy o rachunkowości. W przypadku drugiego dokumentu obowiązki ujawniania nieco bardziej szczegółowych informacji występowały tylko w przypadku nowych emisji. Przełomem jeśli chodzi o kwestie regulowania polityki wynagradzania kadry kierowniczej w spółkach publicznych w Polsce było wprowadzenie w roku 2002 kodeksu nadzoru korporacyjnego określanego mianem Dobrych praktyk w spółkach publicznych w Zasada 39 stanowił, iż: Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia 14. Istotne zmiany w obszarze transparentności polityki wynagradzania w polskich spółek publicznych zostały wprowadzone w roku W zmienionej wersji Zasady 39 pojawiła się rekomendacja, że: Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Nowym rozwiązanie, którego nie było w poprzednich wersjach polskich kodeksów dobrych praktyk, była rekomendacja zawarta w Zasadzie 28, zgodnie z którą postuluje się powołanie dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń. 12 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591). 13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 r., Nr 186, poz. 1921). 14 Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, s

5 Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, udostępniane również akcjonariuszom. W kolejnej edycji Dobrych Praktyk z roku 2005 usunięty został zapis odnoszący się transparentności polityki wynagradzania. Ta swoista luka legislacyjna została wypełniona w tym samym roku przez wprowadzenie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 15. Zgodnie z tym dokumentem zakres obowiązkowych ujawnień obejmuje wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym. Następne wersje Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z 2010 i 2012 roku odwołują się bezpośrednio do Zaleceń Komisji Europejskiej z lat 2004, Symptomatyczne jest to, że Rada Giełdy powołuje się na Zalecenie Komisji Europejskiej odnoszące się do systemu wynagradzania dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym, zupełnie natomiast pomija Zalecenie w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych. Instytucje odpowiedzialne za nadzór nad rynkami finansowymi w Polsce dostrzegły konieczność objęcia specjalnymi regulacjami polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym dopiero w roku W odpowiedzi na Dyrektywę CRD III Parlamentu Europejskiego Sejm przyjął ustawę 16, na mocy której nastąpiło dostosowanie przepisów polskiego prawa bankowego. Obecnie przewidują one, że zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w bankach określa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w drodze uchwały 17. W efekcie, Uchwała KNF z roku 2011 stała się najobszerniejszą polską regulacją polityki wynagradzania w sektorze bankowym. Jeden z jej rozdziałów w całości poświęcony jest problematyce polityki wynagrodzeń. Uchwała zaleca by banki znaczące pod względem wielkości, organizacji wewnętrznej oraz rodzaju, zakresu i złożoności prowadzonej działalności tworzyły w ramach rady nadzorczej komitet ds. wynagrodzeń. Jego zadaniem jest wydawanie opinii na temat polityki zmiennych składników wynagrodzeń, której celem jest wspomaganie długookresowego wzrostu wartości banku oraz interesu akcjonariuszy. W Uchwale KNF dużo uwagi poświęcono problematyce ustalania zmiennych składników wynagrodzeń. Rada nadzorcza jest odpowiedzialna za wprowadzoną przez bank, po wcześniejszym zatwierdzeniu jej przez organ nadzorujący, politykę zmiennych składników wynagradzania wraz z nieokreślonymi z góry świadczeniami emerytalnymi osób zajmujących stanowiska kierownicze. Do tej kategorii zalicza się m.in.: członków zarządu, osoby podległe bezpośrednio członkowi zarządu bez względu na podstawę ich zatrudnienia, dyrektorów oddziałów i ich zastępców, głównych księgowych, osoby odpowiedzialne za funkcje kontrolne w banku, każdą osobę, której działania oddziaływają w istotnym stopniu na aktywa i zobowiązania banku. Zastrzega się jednak, że dotyczy to osób, które muszą mieć istotny wpływ na profil ryzyka banku, w przeciwnym wypadku wymienione w uchwale przepisy ich nie dotyczą. Całkowite wynagrodzenie osoby zajmującej stanowisko kierownicze powinno składać się ze stałej i zmiennej części wynagrodzenia w takich proporcjach, by możliwe było obniżenie bądź nie przyznanie w ogóle zmiennych składników wynagrodzeń. Dodatkowo ustalając politykę zmiennych składników wynagrodzeń danej osoby powinno się uwzględniać efekty jej pracy osiągnięte na zajmowanym stanowisku, a także wyniki całego banku. Konstruując wynagrodzenie zmienne zależne od wyników należy brać pod uwagę ryzyko związane z prowadzoną przez bank działalnością, a także cykl koniunkturalny banku. W związku z tym ocena wyników osoby zajmującej stanowisko kierownicze powinna odbywać się co najmniej po okresie 3 lat. Aby zachęcić kadrę kierowniczą banku do działań uwzględniających długookresowo dobro spółki 50% wynagrodzenia zmiennego powinny stanowić akcje lub odpowiadające im tytuły własności..dodatkowo co najmniej 40% wynagrodzenia zmiennego wypłaca się po zakończeniu okresu oceny za jaki to wynagrodzenie przysługuje, przy czym wypłata następuje nie wcześniej niż w ciągu 3 do 5 lat w równych rocznych ratach płatnych z dołu i jest uzależnione od efektów pracy danej osoby zajmującej stanowisko kierownicze w banku w okresie oceny za jaki przysługuje wynagrodzenie oraz uwzględnia ryzyko banku; w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia 15 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku z zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad runkiem finansowym, (Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 763). 17 Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. 5

6 opiewających na szczególnie dużą kwotę, określoną w polityce zmiennych składników wynagrodzeń, wypłacie w takim terminie podlega nie mniej niż 60% wynagrodzenia zmiennego, długość okresu wypłaty, nie krótszą niż 3 do 5 lat, ustala się zgodnie z cyklem koniunkturalnym, charakterem działalności, ryzykiem z nią związanym oraz obowiązkami osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. W przypadku, gdy osoba zajmująca stanowisko kierownicze w banku rozwiąże umowę ze spółką, wysokość jej odprawy powinna uwzględniać wydajność i jakość pracy tej osoby na zajmowanym stanowisku, tak by nie wynagradzać złych wyników. Świadczenia emerytalne takiej osoby powinny być wypłacane w postaci instrumentów takich jak akcje lub odpowiadające im tytuły własności. Uchwała zastrzega jednak, że bank zatrzymuje te instrumenty i wypłaca tej osobie świadczenia po upływie 5 lat od daty rozwiązania umowy. W przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny, bank także wypłaca im świadczenia emerytalne w postaci akcji bądź odpowiadających im tytułów własności z zastrzeżeniem, że pracownik może je zbyć po okresie 5 lat od rozwiązania umowy. Tabela 2. Ewolucja regulacji dotycząca polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach publicznych w Polsce. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Przepisy prawne 2005 a 2009 b 2011 c Transparentność polityki wynagradzania zakres ujawnień: - opis systemów wynagradzania opis długookresowych programów + + motywacyjnych opartych na własności - wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów składniki wynagrodzeń oraz kryteria ich ustalania - odprawy i odszkodowania niepieniężne składniki wynagrodzeń osobny raport dotyczący wynagrodzeń Procedury ustalania wynagrodzeń: - powoływanie komitetu ds. wynagrodzeń skład i zadania komitetu ds. wynagrodzeń zasady ustalania pakietów wynagrodzeń komponenty pakietów wynagrodzeń zalecenie stosowania długoterminowych programów motywacyjnych opartych na własności - zatwierdzanie przez akcjonariuszy długoterminowych programów motywacyjnych opartych na własności a - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 18, b - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych... 19, c - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku z zmianie ustawy Prawo bankowe ; Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. 20. Źródło: opracowanie własne Analiza ewolucji regulacji odnoszących się do polityki wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze usług finansowych wskazuje na występowanie kilku prawidłowości 21. Po pierwsze rozwiązania są wprowadzane najpierw do 18 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U Nr.33, poz.259), 91, 20 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku z zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad runkiem finansowym, (Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 763); Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, Nr 258/ P. Urbanek, A. Wieczorek, Polityka wynagradzania kadry menedżerskiej jako czynnik budowy zaufania do sektorze bankowym na przykładzie banków publicznych w Polsce, w: J. L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska, Polityka finansowa w dobie integracji europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2012, s

7 regulacji środowiskowych (tabela 2). Taka kolejność wynika z faktu, iż tzw. miękkie prawo kodeksy dobrych praktyk jest znacznie bardziej elastyczne, implementacja nowych przepisów nie wymaga przechodzenia żmudnej parlamentarnej procedury legislacyjnej. W ten sposób można stopniowo dochodzić do norm wyznaczających wzorce dobrych praktyk biznesowych, które następnie mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia ram prawnych. Po drugie występuje luka czasowa między okresem, kiedy pewne rekomendacje zostają wypracowane na forum międzynarodowym, a okresem ich wdrożenia do polskiego systemu prawnego. Opóźnienie w implementacji Zaleceń Komisji Europejskiej z roku 2004 wyniosło prawie trzy lata. Po trzecie, analiza rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, pokazuje wyraźny kierunek ewolucji tych regulacji. Do czasu wybuchu kryzysu finansowego Rada Giełdy rekomendowała spółkom publicznym przedstawianie względnie wąskiego zakresu ujawnień odnoszących się do wynagrodzeń osób zarządzających, natomiast nie było żadnych rekomendacji dotyczących procedur stosowanych w ramach polityki wynagradzania, poza zaleceniem powoływania komisji ds. wynagrodzeń. Prawdziwy przełom, jeśli chodzi o regulacje odnoszące się do polityki wynagradzania menedżerów pojawił się dopiero w roku 2010, kiedy w kolejnej wersji polskiego kodeksu dobrych praktyk odwołano się do zalecenie Komisji Europejskiej. Należy również podkreślić kolejną, dwuletnią lukę czasową, która wystąpiła przy okazji implementacji przepisów odnoszących się polityki wynagradzania w sektorze finansowym. W Polsce zostały one wprowadzone dopiero po przyjęciu Dyrektywy CRD III. Polityka wynagradzania w bankach publicznych wyniki badań własnych Ocena polityki wynagradzania kadry kierowniczej została przeprowadzona na próbie 16 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dane do analizy zostały zebrane z raportów rocznych banków publicznych dla okresu Dwa pierwsze lata objęte badaniem to okres bessy na rynku kapitałowym, następne trzy lata charakteryzowały się stopniową odbudową strat wcześniej poniesionych. W okresie tym występowały również istotne zmiany w otoczeniu regulacyjnym banków publicznych, polegające m.in. na objęciu polityki wynagradzania w sektorze finansowym dodatkowym regulacjom. Interesujące zatem wydaje się dokonanie oceny, w jakim stopniu banki działające w tak turbulentnym otoczeniu ekonomicznym i legislacyjnym dostosowują swoje praktyki związane z wynagradzaniem kadry kierowniczej do zmieniających się warunków. Analizie zostały poddane dwa aspekty polityki wynagradzania. Po pierwsze zostanie oceniony jedna z istotnych cech polityki, jaką jest jej transparentność. Uznawane jest to za jeden z najważniejszych atrybutów efektywnego nadzoru korporacyjnego. Wysoka transparentność tworzy atmosferę jawności i zaufania do instytucji rynków kapitałowych. Akcjonariusze i inne grupy interesariuszy mają prawo do pełnej informacji o działalności spółki, w tym informacji na temat jej polityki wynagrodzeń. Jawność tych danych jest jednym z warunków ograniczania oportunistycznych postaw osób zarządzających korporacjami. Obiektywna wycena usług świadczonych przez osoby zarządzające korporacjami wymaga dostępu do informacji na temat wysokości i struktury wynagrodzeń menedżerów w innych spółkach. Nawiązuje to do nieformalnych instytucji reputacji i kontroli społecznej, zgodnych z zasadą name and shame (nazwanie rzeczy po imieniu i zawstydzenie) 22. Po drugie, analizą objęto procedury określania polityki wynagradzania. Uznaje się, że jedną z najważniejszych przyczyn, które doprowadziły do problemów finansowych i bankructw wielu instytucji finansowych było nierozważne podejmowanie nadmiernego ryzyka. Zachęcały do tego źle zaprojektowane systemy wynagradzania kadry kierowniczej banku, mającej istotny wpływ na jego profil ryzyka. To wymagało reorientacji zasad naliczania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń oraz składników związanych ze stosowaniem długoterminowych programów opartych na własności. Biorąc pod uwagę ewolucję regulacji odnoszących się do transparentności polityki wynagradzania, przede wszystkim wynikających ze zmian, jakie wprowadzono od 2010 roku do kolejnej wersji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW należałoby oczekiwać prawdziwego skoku ilościowego i jakościowego, jeśli chodzi o zakres ujawnianych informacji. Zgodnie z pkt. I.1. Dobrych Praktyk spółki powinny stosować zalecenie 913 Komisji Europejskiej z roku 2004, które nakłada obowiązek ujawniania m.in. wynagrodzeń wypłaconych w formie podziału zysku lub premii, rekompensaty związanej z zakończeniem przez dyrektora działalności, szacowanej wartości świadczeń niepieniężnych, dokładny opis systemów bodźców opartych na akcjach. Dane zamieszczone w tabeli 3 nie upoważniają do sformułowania wniosku o radykalnej poprawie transparentności polityki wynagradzania w bankach publicznych w Polsce. Większość banków nie zmieniła w całym badanym okresie zasad raportowania w analizowanym obszarze. Tylko w trzech bankach zwiększyła się ilość prezentowanych składników pakietu wynagrodzeń. Są również banki, które ograniczyły zakres ujawnień. Dla czterech banków konsekwentnie dla całego okresu badania mamy dostęp jedynie do informacji o całkowitym wynagrodzeniu prezesa zarządu bez rozbicia na poszczególne składniki A. Słomka Gołębiowska, Banki w Polsce w obliczu nowych regulacji dotyczących wynagrodzeń kadry zarządzającej, w: P.Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s Przykładem rozmijania się praktyki ujawnień z obowiązkami wynikającymi z regulacji jest bank PKO BP S.A., który prezentuje w swoich raportach roczny tylko całkowite wynagrodzenie Prezesa Zarządu, a jednocześnie w raporcie na temat przestrzegania zasad 7

8 W raporcie żadnego z banków nie zamieszczono opisu polityki wynagrodzeń, mimo iż taki obowiązek wynika nie tylko z regulacji środowiskowych, ale również z prawa bankowego 24. W regulacjach Unii Europejskiej i instytucji międzynarodowych jest to jeden z najważniejszych aspektów przejrzystości tej polityki. Instytucje finansowe powinny pokazać cele polityki wynagrodzeń, kryteria i horyzont czasowy oceny wyników ekonomicznych, sposób korekty wyników o czynnik ryzyka, zasady powiązania wyników ze zmiennymi składnikami wynagrodzeń, strukturę pakietów wynagrodzeń, programy premiowe oparte na akcjach i innych tego rodzaju instrumentach, zasady naliczania i wypłaty odpraw i wiele innych 25. Brak tego rodzaju informacji powoduje, że wiemy ile zarabiają osoby zarządzające bankami, ale nie wiemy dlaczego. Odpowiedź na to ostatnie pytanie jest kluczowa z punktu oceny zasadności polityki wynagradzania. Oceniając standardy transparentności polityki wynagradzania kadry kierowniczej w polskich bankach publicznych należy wskazać dwie kwestie. Po pierwsze, banki, jako instytucje zaufania publicznego, powinny wyznaczać swoiste wzorce postępowania dla innych spółek obecnych na rynku kapitałowym. W praktyce nie wypełniają one obowiązków sprawozdawczych nakładanych przez przepisy prawa i regulacje środowiskowe. Fakt, iż instytucje odpowiedzialne za nadzór nad rynkiem kapitałowym i rynkiem finansowym nie potrafią w sposób skuteczny wyegzekwować tych obowiązków świadczy o niskiej efektywności systemu nadzoru. Po drugie, biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie, jakie odegrała nieskuteczna polityka wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze usług finansowych jako przyczyna ostatniego kryzysu finansowego, brak możliwości oceny praktyk wynagradzania osób zarządzających bankami musi być postrzegany jako jeden z istotnych czynników ryzyka, które w Polsce nie zostało skutecznie wyeliminowane lub ograniczone. Tabela 3. Transparentność wynagrodzeń w bankach publicznych w Polsce ilość ujawnionych składników wynagrodzeń dla prezesa zarządu BOŚ BPH BGŻ BRE BZ WBK Alior Bank Paribas Fortis b.d. Kredyt Bank DZ Polska Bank Handlowy ING Millennium Noble Bank Nordea Pekao S. A PKO BP Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych banków Jedną z najważniejszych cech polityki wynagradzania menedżerów jest struktura wynagrodzeń. Kluczowe znaczenie ma tutaj udział składników zmiennych w wynagrodzeniu całkowitym. Nagroda roczna (bonus) powinna być uzależniona od wyników osiąganych przez bank. Zwiększa to stopień agresywności bodźców motywacyjnych dobrych praktyk możemy przeczytać: PKO Bank Polski SA podjął w 2011 roku niezbędne działania w celu pełnego przestrzegania zasad zawartych w zbiorze zasad pt. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. W opinii Zarządu, w 2011 roku PKO Bank Polski SA nie odstąpił od zasad zawartych w ww. zbiorze. 24 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku z zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad runkiem finansowym, (Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 763); art. 111a ust. 1: 1. Bank jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2, ogłaszać w sposób ogólnie dostępny: 2) zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. ; 25 P. Urbanek, Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2011, 2/1, s

9 i wprowadza element ryzyka finansowego dla dyrektorów. Ma to zapewnić właściwy dynamizm działania kadry zarządzającej i presję w kierunku poprawy wyników banku czy kierowanego przez niego pionu. W przypadku badanych banków publicznych trudno jednoznacznie ocenić stosowaną w nich politykę wynagradzania z perspektywy stopnia agresywności bodźców motywacyjnych. Wynika to z braku przejrzystości tej polityki (tabela 4). W badanym okresie tylko dla 5 banków ujawniło informacje o wysokości premii i nagród wypłacanych prezesom zarządów. Do wyjątków należą przypadki, kiedy w raporcie banku pojawia się dodatkowe wyjaśnienie dotyczące okresu, na podstawie którego premie zostały naliczony i wypłacone. Żaden z banków nie ujawnił kryteriów wydajności stanowiących podstawę uprawnień do zmiennych składników wynagrodzenia. Tego typu praktyki stoją w jawnej sprzeczności z zapisem Uchwały KNF, według którego wynagrodzenie zmienne powinno być rozliczane i wypłacane w sposób przejrzysty, zapewniający efektywną realizację polityki zmiennych składników wynagrodzeń 26, a także z Zaleceniem 913 Komisji Europejskiej z 2004 roku. Analiza danych przedstawionych w tabeli 4 pokazuje, że w badanych bankach jest prowadzona raczej zachowawcza polityka wynagradzania kadry zarządzającej 27. Rady nadzorcze banków publicznych niechętnie sięgają po narzędzie motywowania menedżerów, jakim jest wynagrodzenie zmienne. Tylko dla dwóch banków BPH i Paribas Fortis w każdym z badanych lat prezes otrzymywał znaczącą część wynagrodzenia w formie premii. Zdecydowanie więcej jest takich przypadków, gdzie premia nie była wypłacana lub też jej udział był niewielki. Może to oznaczać to, że w ten sposób banki realizują kolejny zapis Uchwały KNF z 2011, który postuluje, żeby stałe składniki stanowiły na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie lub nie przyznawanie w ogóle zmiennych składników wynagrodzenia. Trudno jest na podstawie ujawnianych informacji wskazać wyraźną reorientację polityki wynagradzania w okresie po kryzysie finansowym. Poprawa wyników finansowych od roku 2010 powinna prowadzić do istotnego zwiększania udziałów wynagrodzenia zmiennego, ale tego typu tendencja nie występuje. Nie jest również możliwa ocena tego, czy banki stosują się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, odnoszących się do odraczania wypłat premii oraz postaci wypłaty akcji lub odpowiadających im tytułów własnościowych. Tabela 4. Udział premii w wynagrodzeniu ogółem dla prezesa zarządu BOŚ b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. BPH 44,2% 28,9% 39,3% 35,8% 40,5% BGŻ b.d. b.d. 14,5% 26,4% 14,5% BRE 0,0% 54,1% 3,5% 13,5% 43,4% BZ WBK b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Alior Bank ,0% Paribas Fortis 44,1% 28,6% 32,1% 31,0% b.d. Kredyt Bank 7,0% 14,8% 0,0% 8,7% 39,1% DZ Polska b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Bank Handlowy b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. ING b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Millennium b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Noble Bank b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Nordea b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Pekao S. A. 34,6% 13,4% 17,2% 20,5% 15,3% PKO BP b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych banków W regulacjach międzynarodowych oraz krajowych silnie akcentowana jest kwestia stosowania w sektorze finansowym długoterminowych programów motywowania kadry kierowniczej opartych na akcjach banków lub związanych z nimi instrumentów finansowych. Ocena zakresu stosowania przez banki publiczne w Polsce tego rodzaju 26 Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011,, op.cit., Słomka-Gołębiowska A.: Uniform regulation of executive pay at banks: Will it make a difference? The case study of Poland. "International Journal of Disclosure and Governance", Volume 10, Number 2, 14 May 2013, str

10 rozwiązań motywacyjnych napotyka na podobne trudności, co w przypadku oceny wynagrodzenia zmiennego. Brak jednolitych standardów ujawniania przez banki programów partycypacji we własności narzuconych przez instytucje nadzorujące rynek kapitałowy powoduje, że każdy z banków stosuje własne standardy i informacje, które można uzyskać z raportów rocznych są nieporównywalne. Bazując na dostępnych danych można stwierdzić, że na 16 badanych banków tego rodzaju rozwiązania są stosowane w dziesięciu bankach (tabela 5). Tylko w trzech bankach są to programy oparte na kapitale emitenta, w dwóch kolejnych dodatkowo występują programy w ramach grupy kapitałowej, natomiast pięć banków stosuje tylko programy oferujące kadrze kierowniczej opcje na akcje i akcje banku dominującego. Ten ostatni przypadek jest sprzeczny z nadrzędnym celem takich programów, którym jest zachęta do szczególnej dbałości o dobro banku. Bodźcem do takich zachowań powinna być wypłata części wynagrodzenia w akcjach i odpowiadającym im instrumentom własności banku, w którym osoba wynagradzana pełni funkcje kierownicze. Jednoznacznie wskazuje na to interpretacja Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego 28. Podkreśla się w niej, że wypłata wynagrodzenia w akcjach nie powinna być dokonana w akcjach banku dominującego. Zachętą do szczególnej dbałości o dobro banku ma być wypłata co najmniej 50% wynagrodzenia zmiennego w akacjach tego banku. Znaczenie programów partycypacji we własności jako narzędzia motywacyjnego można określić udziałem dochodów z tego tytułu w całkowitych wynagrodzeniach członków zarządów banków (tabela 5). Bankami, dla których występują wskaźniki podobne do tych, które można zaobserwować w innych krajach europejskich są Noble Bank i Alior Bank 29. W pozostałych bankach dochody z akcji i opcji nie przekraczają 10% całkowitych wynagrodzeń. Nie stwierdzono również istotnych różnic jeśli chodzi o skalę tego zjawiska w okresie kryzysu lata oraz okresie poprawy koniunktury na rynku kapitałowym lata Niska przejrzystość raportowania utrudnia ocenę tego, czy banki spełniają zapisane w Uchwale KNF relacje udziału dochodów z własności w wynagrodzeniu zmiennym. Tabela 5. Relacja wartości długoterminowych programów motywacyjnych do wynagrodzenia całkowitego członków zarządu BOŚ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% BPH* 15,4% 7,1% 8,6% 6,9% 6,2% BGŻ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% BRE*** 0,0% 0,0% 7,2% 7,7% 4,5% BZ WBK** b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Alior Bank** b.d. b.d. b.d. 19,8% 87,47% Paribas Fortis* 1,2% 1,3% 1,1% 1,3% 6,6% Kredyt Bank 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DZ Polska 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Bank Handlowy* 5,5% 2,4% 4,1% 11,9% 7,7% ING* 0,0% 0,1% 0,5% 0,7% 1,9% Millennium 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Noble Bank** 0,0% 0,0% 35,8% 46,2% 13,4% Nordea* 6,3% 6,0% 10,1% 3,9% b.d. Pekao S. A.*** 2,9% 3,5% 17,0% 16,0% 6,8% PKO BP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% *programy realizowane w ramach grupy kapitałowej ** programy oparte na kapitale emitenta *** programy realizowane w ramach grupy kapitałowej oraz oparte na kapitale emitenta 28 Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. 29 Badania prowadzone w roku 2006 w bankach europejskich wykazały, że w całkowitym wynagrodzeniu dyrektora generalnego składniki długookresowe stanowiły około 40%, por. G. Kirkpatrick, The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis, Financial Market Trends, Vol. 2009/1, s. 13; nieco niższe wskaźniki pokazują badania na próbie banków europejskich I amerykańskich w latach , por. M. Conyon, N. Fernandes, M. Ferreira, P. Matos, K. Murphy, The Executive Compensation Controversy: A Transatlantic Analysis, Fondazione Rodolfo De Benedetti, 2010, s

11 Źródło: P. Urbanek, Programy partycypacji we własności jako narzędzie polityki wynagradzania kadry kierowniczej na przykładzie banków publicznych w Polsce, referat na konferencję Ekonomia i Prawo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wnioski Ostatni kryzys finansowy ujawnił, jakie mogą być skutki nieefektywnych praktyk związanych z wynagradzaniem kadry kierowniczej instytucji sektora finansowego. Polityka wynagradzania, która zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka w sektorze bankowym może zagrozić stabilizacji instytucji finansowych i całego sektora finansowego. Naturalną reakcją na występowanie tego rodzaju zjawisk jest modyfikacja regulacji odpowiadających za nadzór nad sektorem finansowym. Od początku obecnego wieku obserwujemy wiele inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez regulatorów międzynarodowych i krajowych, które miały na celu wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych standardów polityki wynagradzania menedżerów. Ocena zmiany w sferze regulacyjnej dotyczące polityki wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze finansowym w Polsce upoważnia do wniosku, że swoista luka legislacyjna, która występowała pomiędzy regulacjami obowiązującymi polskie i zagraniczne instytucje finansowe, została usunięta dopiero w roku Było to związane z implementacją na polski grunt prawny postanowień Dyrektywy CRD III. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że nowe standardy polityki wynagradzania nie zmieniły praktyk stosowanych w polskich bankach publicznych. Banki nie wypełniają obowiązków sprawozdawczych nakładanych przez przepisy prawa i regulacje środowiskowe. Trudno jest na podstawie ujawnianych informacji wskazać wyraźną reorientację polityki wynagradzania w okresie po kryzysie finansowym. Nie jest również możliwa ocena tego, czy banki stosują się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, odnoszących się do określania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie, jakie polityka wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze finansowym ma dla utrzymania stabilności tego sektora, brak możliwości oceny praktyk wynagradzania osób zarządzających bankami musi być postrzegany jako jeden z istotnych czynników ryzyka, które w Polsce nie zostało skutecznie wyeliminowane lub ograniczone. Bibliografia 1. Conyon M., Fernandes N., Ferreira M., Matos P., Murphy K., The Executive Compensation Controversy: A Transatlantic Analysis, Fondazione Rodolfo De Benedetti, Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 3. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz.U. UE L 329/3). 4. House of Commons Treasury Committee, Banking Crisis: reforming corporate governance and pay in the City: Government, UK Financial Investments Ltd and Financial Services Authority Responces to the Ninth Report from the Committee, London, 24 July Interpretacja uchwał KNF w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, Komisja Nadzoru Finansowego, Kirkpatrick G., The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis, Financial Market Trends, Vol. 2009/1. 7. Komisja Europejska, Zielona księga. Ład korporacyjny w instytucjach finansowych oraz polityka wynagrodzeń, Bruksela Marcinkowska M., Jak wzmocnić władztwo korporacyjne w bankach?, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź OECD, Corporate Governance and Financial Crisis: Key Findings and Main Messages, June Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 r., Nr 186, poz. 1921). 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569). 13. Seniors Supervisors Group, Observations on Risk Management Practices During the Recent Market Turbulence, March 6,

12 14. Słomka-Gołębiowska A., Uniform regulation of executive pay at banks: Will it make a difference? The case study of Poland. "International Journal of Disclosure and Governance", Volume 10, Number 2, 14 May Słomka Gołębiowska A., Banki w Polsce w obliczu nowych regulacji dotyczących wynagrodzeń kadry zarządzającej, w: P.Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, Nr 258/ Urbanek P., Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, w: P.Urbanek, Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Urbanek P., Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2011, 2/1, 19. Urbanek P., Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2011, 2/ Urbanek P., Programy partycypacji we własności jako narzędzie polityki wynagradzania kadry kierowniczej na przykładzie banków publicznych w Polsce, referat na konferencję Ekonomia i Prawo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urbanek P., Wieczorek A., Polityka wynagradzania kadry menedżerskiej jako czynnik budowy zaufania do sektorze bankowym na przykładzie banków publicznych w Polsce, w: J. L. Bednarczyk, W. Przybylska- Kapuścińska, Polityka finansowa w dobie integracji europejskiej, CeDeWu, Warszawa Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku z zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad runkiem finansowym, (Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 763). 23. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591). 24. Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie 2004/913/WE, (Dz.U. U.E. L 385/55). 25. Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 2005/162/UE, (Dz.U. U.E. L 52/51). 26. Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym 2009/385/WE (Dz.U. UE L 120/28). 27. Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 2009/384/WE (Dz.U. UE L 120/22). 28. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, OECD

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Piotr Urbanek Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Główne kierunki reformy

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu Informacja na temat Polityki Wynagradzania Członków u i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA 2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Bieżący Spółka: Energoinstal Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016-04-26 14:40:49 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

POLITYKA WYNAGRODZEŃ POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES POLITYKI II. RAMY POLITYKI III. OSOBY PODEJMUJĄCE RYZYKO I PROCES IDENTYFIKACJI IV. SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK Warszawa, maj 2014 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport bieżący 1/2016 Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eko Export

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 2/2016 Data sporządzenia: 2016-10-19 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na podstawie par. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 1/2016 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data: 28.01.2016r. 14:15 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

regulowany Lubawa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

regulowany Lubawa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Bieżący Spółka: Lubawa Spółka Akcyjna Numer: EBI 1/2017 Data: 2017-02-15 14:19:24 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Lubawa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załacznik do Uchwały nr 30/2013 Zarządu ING Securities S.A. z dnia 21.03.2013r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń. w Banku Spółdzielczym w Łochowie

Polityka wynagrodzeń. w Banku Spółdzielczym w Łochowie Załącznik do Uchwały nr 10./2017 Rady Nadzorczej u Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 08.06.2017r roku Załącznik do Uchwały nr 18/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 15.05.2017r roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A. Raport bieżący EBI nr 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-22 Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW jankowska@elzab.com.pl jankowska@elzab.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Raport bieżący nr 3/2016 Data sporządzenia: 09.02.2016 r. Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-04 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Helio Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016 Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Raport bieżący nr 1/2016 Giełda Papierów Wartościowych System EBI Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki

Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Geneza norm ładu korporacyjnego Procesy globalizacji gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Jedwabnem poza terytorium

Bardziej szczegółowo

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW malgorzata.sokolowska@comp.com.pl malgorzata.sokolowska@comp.com. (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach Nr 7/VII/RN/2017 z dnia 26.07.2017 r POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. uzupełnienie. według stanu na 31 grudnia 2012 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. uzupełnienie. według stanu na 31 grudnia 2012 r. 2012 Raiffeisen Bank Polska S.A. uzupełnienie według stanu na 31 grudnia 2012 r. 9. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze 9.1. Proces ustalenia polityki zmiennych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOKONANEJ KOREKCIE OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013 ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA O DOKONANEJ KOREKCIE OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013 ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013 INFORMACJA O DOKONANEJ KOREKCIE OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013 ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013 W Sprawozdaniu Zarządu z działalności AWBUD za rok zakończony

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej: Zarząd spółki Termo-Rex S.A. ( Spółka ) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę Jednostkowego raportu rocznego TERMO-REX S.A. za 2014 podanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

IMS Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

IMS Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 5 Serwisy Zamknięte GPW anna.cynkier@ims.fm anna.cynkier@ims.fm (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania Dobrych

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Załącznik do Uchwały 36/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017 Załącznik do Uchwały 35/2017 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka. premiowania pracowników i członków Zarządu. oraz. zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze

Polityka. premiowania pracowników i członków Zarządu. oraz. zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze Polityka premiowania pracowników i członków Zarządu oraz zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Dębicy 17.02.2012. 1 Celem opracowania i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej Załącznik nr 1 do uchwały 15/R/BS/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 08.06.2017r Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń

Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń VII Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego, 7.05.2015 Jakub Pyszyński, IPOPEMA TFI Agenda Agenda

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Dobre praktyki 2016, Rozdział VI: Wynagrodzenia Przedstawia: Paweł Gładysz Inspektor Nadzoru, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli CDM Pekao. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w rozumieniu Zasad Ładu Korporacyjnego KNF z dnia 22 lipca 2014r. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY NIESTOSOWANIA ZASAD PRZEZ MAGNA POLONIA S.A. ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

RAPORT DOTYCZĄCY NIESTOSOWANIA ZASAD PRZEZ MAGNA POLONIA S.A. ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 RAPORT DOTYCZĄCY NIESTOSOWANIA ZASAD PRZEZ MAGNA POLONIA S.A. ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku znowelizowanych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 obowiązki informacyjne

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 obowiązki informacyjne Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 obowiązki informacyjne Agnieszka Gontarek Dział Emitentów GPW Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 kilka faktów porządkujących Dobrym Praktykom podlegają

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju Załącznik do uchwały nr 2 Zarządu Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 19.04.2017 r. Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 21.04.2017 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/IV/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia 26.04.2017r Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15 /02/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółka: Qumak Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016 01 04 15:11:01 Typy rynków: Tytuł: CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść:

Bardziej szczegółowo

Raport w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń. BRE Wealth Management SA za 2012 r.

Raport w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń. BRE Wealth Management SA za 2012 r. Raport w zakresie polityki zmiennych składników BRE Wealth Management SA za 2012 r. 2 Spis treści 1. Sposób opracowania, zatwierdzania, wdrażania i aktualizacji Polityki zmiennych składników 3 2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych Agnieszka Gontarek Dział Emitentów GPW Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 ( Dobre praktyki 2016 ) obowiązują

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: 04.01.2016. Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: 04.01.2016. Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport bieżący EBI nr 1/2016 Data sporządzenia: 04.01.2016 Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport Nr 1/2017. Data publikacji: :16:52

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport Nr 1/2017. Data publikacji: :16:52 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Nr 1/2017 Data publikacji: 2017-10-20 14:16:52 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Echo Investment

Bardziej szczegółowo

(Emitenci) Kopex Spółka Akcyjna CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

(Emitenci) Kopex Spółka Akcyjna CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany 1 z 7 2016-04-14 11:06 michal.pleszak@kopex.com.pl michal.pleszak@kopex.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania Dobrych Praktyk dotyczący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BANK ROLNIKÓW W OPOLU BANK SPÓŁDZIELCZY BANK ROLNIKÓW W OPOLU 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 36a INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

FM Bank PBP S.A. Spis treści

FM Bank PBP S.A. Spis treści Polityka Informacyjna FM Bank PBP S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OCTAVA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

OCTAVA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 8 Raport Bieżący Spółka: OCTAVA Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 15:39:21 Typy rynków: Tytuł: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany OCTAVA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania

Bardziej szczegółowo

(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.)

(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.) Ocena Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie: 1. stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. UCHWAŁA NR./2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia.. 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej Działając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH Załącznik do Uchwały nr 307a/37/2016 Zarządu MBS Łomianki z dnia 28.07.2016r. Załącznik do Uchwały nr 52/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.07.2016r. INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej polityki jest mowa o: 1. Towarzystwie - należy przez to

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZD SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Sprawozdanie z działalności. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU w 2015 roku

SPRAWOZD SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Sprawozdanie z działalności. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU w 2015 roku SPRAWOZD SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Sprawozdanie z działalności ANIE ZARZĄDU Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU w 2015 roku Spis treści Skład Rady Nadzorczej w 2015 r. 3 Niezależność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2016r. 1. Informacja o działalności Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Temat: Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Podstawa prawna: Inne uregulowania Raport Bieżący nr 1/2014/DPSP Temat: Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Podstawa prawna: Inne uregulowania Działając na podstawie 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ]

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach Załącznik do Uchwały nr 31/2017 Zarządu BS w Mońkach z dnia 27 kwietnia 2017 r. do Uchwały nr 19/2017 Rady Nadzorczej BS w Mońkach z dnia 29 maja 2017 r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A.

Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A. Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A. Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 2 2 Definicje... 2 3 Cele... 3 4 Zasady ustalania wynagrodzeń... 3 5. Źródła danych używanych do określania zmiennych składników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W 2016 ROKU I JEJ KOMITETÓW

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W 2016 ROKU I JEJ KOMITETÓW SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W 2016 ROKU I JEJ KOMITETÓW SPIS TREŚCI 1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2016 R.... 3 2. NIEZALEŻNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ... 3 3. PRACE

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Celem niniejszego dokumentu jest: 1. wypełnienie wymogu wskazanego w artykule 110v Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 2. prawidłowe i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Rola komitetów audytu w komunikacji finansowej: doświadczenia z sektora bankowego w Polsce

Rola komitetów audytu w komunikacji finansowej: doświadczenia z sektora bankowego w Polsce Rola komitetów audytu w komunikacji finansowej: doświadczenia z sektora bankowego w Polsce Dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska Mgr Paweł Spiechowicz Szkoła Główna Handlowa 1 Po co Komitet Audytu? wsparcie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce Załącznik do Uchwały Nr 62 /14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z dnia 30.12.2014r.( z późn.zm) Załącznik do Uchwały Nr 7 /15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G O R L I C A C H 38-300 Gorlice, ul. Stróżowska 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w bankach po kryzysie. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r

Ład korporacyjny w bankach po kryzysie. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r Ład korporacyjny w bankach po kryzysie Warszawa, 18 kwietnia 2013 r Corporate governance w BRE Banku Wiesław Thor BRE Bank Wzrost znaczenia corporate governance odpowiedzią na kryzys 2007 r. Przejawy kryzys

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ATAL S.A. Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ATAL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2016, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATAL S.A. ZA ROK 2016, SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Warszawa, 9 sierpnia 2017 roku Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 2) Na podstawie art. 47a ust.

Bardziej szczegółowo

FAMUR Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

FAMUR Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk FAMUR Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Źródło informacji EBI Data sporządzenia 2016-05-25 Raport bieżący numer 1/2016 Skrócona nazwa emitenta FAMUR Załączniki: pl_gpw_dobre_praktyki_famur_0.pdf

Bardziej szczegółowo