Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, Opole Opole, r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Śląska, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu Bazy danych szansą Śląska, nr POKL /12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o przedstawienie oferty cenowej Państwa firmy zgodnie z poniższą specyfikacją. 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 4 grup szkoleń i egzaminów dla 40 osób (10 uczestników na grupę) w ramach projektu Bazy danych szansą Śląska, na terenie woj. śląskiego oraz zapewnienie uczestnikom szkoleń podręczników firmy Microsoft, Voucherów uprawniających do przystąpienia do egzaminów, przygotowanie testu merytorycznego do rekrutacji uczestników projektu; przygotowanie i przeprowadzenie testów elektronicznych przed i po każdym module szkoleniowym. Kod CPV: Kursy komputerowe Usługi szkolenia komputerowego 1.1. Kurs składa się z dwóch rodzajów ścieżek (planowana liczba szkoleń: 2gr X 15 dni ścieżka programowanie baz danych, 2gr X 15 dni ścieżka administracja baz danych): I ścieżka: programowanie baz danych: -MODUŁ I-Zajęcia wstępne z technologii Ms SQL 2008R2 oraz pisanie zapytań SQL MS-2778(3dni). -MODUŁ II: Wdrażanie i Implementacja Ms SQL 2008R2 MS-6232(5dni). - MODUŁ III: Wdrażanie i imp analys, rep service w Ms SQL 2008R2 MS-6234+MS6236 (5 dni). - Egzamin TS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance - MODUŁ IV: Projektowanie, opt. i zarządzanie rozw. Ms SQL Server 2008 MS (2dni). - Egzamin Pro: Database Developer 2008 II ścieżka: administracja baz danych: -MODUŁ I-Zajęcia wstępne z technologii Ms SQL 2008R2 oraz pisanie zapytań SQL MS-2778(3dni). -MODUŁ II: Administracja i zarządzanie Ms SQL 2008R2 MS-6231(5dni). - MODUŁ III: Wdrażanie i Implementacja Ms SQL 2008R2 MS-6232 (5 dni). - Egzamin TS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance - MODUŁ IV: Projektowanie, opt. i zarządzanie rozw. Ms SQL Server 2008 MS (2dni). - Egzamin Pro: Database Administrator

2 Liczba godzin szkoleniowych przypadająca na jedną grupę 120h (15 dni) Jedna godzina dydaktyczna = 45 minut. Prowadzenie zajęć w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin dziennie. Wynagrodzenie certyfikowanego Trenera Microsoft musi obejmować wszelkie koszty wyżywienia, noclegu i dojazdu na miejsce szkolenie. Trenerzy zobowiązani są do sporządzania materiałów uzupełniających do szkoleń w tym materiałów celem korekty ewentualnych braków wiedzy uczestników szkoleń. 1.2 Kurs obejmuje następujące egzaminy: Egzaminy dla ścieżki programowanie baz danych: TS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance oraz Pro: Database Developer 2008 Egzaminy dla ścieżki administracja baz danych: TS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance oraz Egzamin Pro: Database Administrator 2008 Liczba egzaminów 2 egzaminy X 40 uczestników Liczba godzin pracy egzaminator Prometric 80 egzaminów X 5h Jedna godzina dydaktyczna = 45 minut, prowadzenie egzaminów w dni robocze od poniedziałku do piątku Wynagrodzenie Egzaminator Prometric musi obejmować wszelkie koszty wyżywienia, noclegu i dojazdu na miejsce szkolenia. Egzaminator Prometric odpowiedzialny jest bezpośrednio za realizację zadań związanych z: -rejestracją osób na egzaminy przewidziane w ramach projektu -pilnowaniem osób podczas egzaminu zawodowego -realizacją zadań obowiązkowych w ramach otwarcia i zamknięcia ośrodka egzaminacyjnego Prometric - obsługą korespondencji i incydentów w j. angielskim zgodnie z zasadami Prometric - przeprowadzaniem wywiadów z uczestnikami projektu przed i po egzaminie zawodowym - analizą i zbieraniem danych statystycznych - opracowaniem raportów zbiorczych kwartalnych i rocznych na potrzeby sprawozdawcze. Oferent musi posiadać potencjał techniczny i osobowy oraz doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia powierzonych mu zadań opis wymagań w pkt. 9 (kryteria wyboru oferty) 1.3 Zapewnienie uczestnikom podręczników (40 kompletów zg. z liczbą osób wskazanych przez Zleceniodawcę dla danej ścieżki) a) dla ścieżki programowanie baz danych (20 zestawów) - 1szt Podręcznik Green IT w j. polskim -1szt Oryginalny Podręcznik i płyta CD do szkolenia MS-2778 w j. angielskim (koszt 189EURO) -1szt Oryginalny Podręcznik i płyta CD do szkolenia MS-6232 w j. angielskim (koszt 199EURO) -1szt Oryginalny Podręcznik i płyta CD do szkolenia MS MS-6234 w j. angielskim (koszt 199EURO) -1szt Oryginalny Podręcznik i płyta CD do szkolenia MS w j. angielskim (koszt 120EURO) -1sz Vademekum Administratora MS SQL Server szt testy przygotowujące do egzaminu w j. angielskim -1szt testy przygotowujące do egzaminu w j. angielskim - 4szt notes + długopis + ołówek (po jednym komplecie do szkolenia) 2

3 b) dla ścieżki administracja baz danych (20 zestawów) -1szt Podręcznik Green IT w j. polskim -1szt Oryginalny Podręcznik i płyta CD do szkolenia MS-2778 w j. angielskim (koszt 189EURO) -1szt Oryginalny Podręcznik i płyta CD do szkolenia MS-6231 w j. angielskim (koszt 199EURO) -1szt Oryginalny Podręcznik i płyta CD do szkolenia MS-6232 w j. angielskim (koszt 199EURO) -1szt Oryginalny Podręcznik i płyta CD do szkolenia MS w j. angielskim (koszt 120EURO) -1sz Vademekum Administratora MS SQL Server szt testy przygotowujące do egzaminu w j. angielskim -1szt testy przygotowujące do egzaminu w j. angielskim - 4szt notes + długopis + ołówek (po jednym komplecie do szkolenia) 1.4 Zapewnienie Voucherów na Międzynarodowy Egzamin Zawodowy (zg. z liczbą osób wskazanych przez Zleceniodawcę dla danej ścieżki) W ramach projektu uczestnicy przystąpią do 4 egzaminów: Egzaminy dla ścieżki programowanie baz danych: TS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance oraz Pro: Database Developer grupy X 10 osób Egzaminy dla ścieżki administracja baz danych: TS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance oraz Egzamin Pro: Database Administrator grupy X 10 osób 1.5 Przygotowanie testu merytorycznego do rekrutacji uczestników projektu zgodnie z wymaganiami przestawionymi przez Zamawiającego. Celem testu będzie zbadanie poziomu wiedzy kandydatów z zakresu baz danych (programowania i administracji) i dopasowanie umiejętności kandydatów do poziomu grupy. 1.6 przygotowanie i przeprowadzenie testów elektronicznych przed i po każdym module szkoleniowym dla 4 grup szkoleniowych w celu weryfikowania wiedzy i postępów. 2. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy a. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. b. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. c. Wykonawca musi przedłożyć plan kursu określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, w oparciu o obligatoryjne elementy znajdujące się w opisach poszczególnych modułów. d. Zapewnienie uczestnikom projektu niezbędnych materiałów szkoleniowych wymienionych w pkt. 1.1 oraz voucherów uprawniających do przystąpienia do egzaminów. A także przygotowanie testu do rekrutacji i testów wiedzy. e. Ochrona danych osobowych skierowanych uczestników kursu oraz wszelkich informacji, których w sposób choćby pośredni, możliwe jest określenie tożsamości tych osób, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 202 Nr. 101, poz. 926 z późn. Zm.) 3

4 f. Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 4. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania części zamówienia. 5. Termin świadczenie usługi 5.1. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2013 lipiec Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogramy pierwszego i drugiego kursu do 14 dni od podpisania umowy. Harmonogramy kolejnych kursów zostaną przekazane Zamawiającemu na 30 dni przed datą ich rozpoczęcia. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Formularz ofertowy (załącznik 1) 6.2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik 2) 6.3 Kserokopia KRS, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej itp. określające status prawny Wykonawcy (dokumenty nie starsze niż 3 miesięczne) 6.4. Potwierdzenie posiadania kompetencji Microsoft Partner: Gold/Silver Learning uprawniających do prowadzenia szkoleń Microsoft. Weryfikacja nastąpi na podstawie wydruku ze strony 6.5 Potwierdzenie posiadania kompetencji Microsoft Partner: Gold/Silver Data Platform w zakresie baz danych Microsoft potwierdzających specjalizację kontrahenta w zakresie baz danych. Weryfikacja nastąpi na podstawie wydruku ze strony 6.6 Szczegółowy program kursu opracowany zgodnie z pkt Szczegółowy opis doświadczenia trenerów i egzaminatorów oraz potencjału Wykonawcy zg. z wytycznymi wskazanymi w pkt 9. Wszelkie kserokopie dostarczone wraz z ofertą muszą być opieczętowane za zgodność z oryginałem 4

5 7. Kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym 7.1 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Mariusz Lang Koordynator Projektu tel. 77/ Wszelkie pytania dotyczące postępowania proszę kierować na adres mailowy 8. Wymagania formalne oferty Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania Ofertowego. Oferty należy kierować do dnia r do godziny a. mailowo na adres w formacie jednego pliku PDF lub JPG b. pocztą/kurierem na adres korespondencyjny Zamawiającego: ul. Ozimska 184, Opole Termin uważa się za zachowany w przypadku złożenia (pod powyższym adresem) lub doręczenia drogą mailową kompletnej dokumentacji oferty 9. Kryterium wyboru oferty. Kryteriami wyboru oferty są: a) cena, waga kryterium 50% b) wiedza i doświadczenie, waga kryterium 10% Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert realizował: - min. jeden projekt szkoleniowy w ramach priorytetu o wartości min ,00 zł. brutto 5 pkt - min. jeden projekt szkoleniowy z zakresu Microsoft SQL Server 2008/2012 finansowany ze środków publicznych o wartości min ,00 zł. brutto 5 pkt. łącznie nie więcej niż 10 pkt c) potencjał techniczny, waga kryterium 10% Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - status Partnera min. na poziomie: Microsoft Partner: Gold/Silver Application Integration 1pkt Microsoft Partner: Gold/Silver Collaboration and Content 1pkt Microsoft Partner: Gold/Silver Management and Virtualization -1 pkt - certyfikat jakości ISO 9001 lub równoważny z zakresu prowadzenia szkoleń 3 pkt - stacjonarne centrum egzaminacyjnego Prometric 2 pkt - mobilne centrum egzaminacyjnego Prometric 2 pkt łącznie nie więcej niż 10 pkt 5

6 d) potencjał osobowy trenerski, waga kryterium 20% Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć z ramienia Wykonawcy w wykonywaniu zamówienia w roli koordynatora kontraktu, posiadającą: wykształcenie wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne certyfikat zarządzania projektami np. PMI, PRINCE 2, Executive MBA 2pkt - min. jedną osobą z wyższym wykształceniem informatycznym lub telekomunikacyjnym odpowiedzialną za koordynację programu szkoleń oraz minimum 4-letnim dośw. w zakresie baz danych MS SQL 2008/2012 posiadającą następujące certyfikaty : Microsoft Certified Trainer Microsoft Certified IT Professional Database Administrator Microsoft Certified Solution Expert : Data Platform Microsoft Certified Systems Engineer lub Microsoft Certified IT Professional Enterprise Administrator Microsoft Certified IT Professional SharePoint Administrator 2010 lub MCSE: SharePoint Microsoft Certified Solution Developer lub Microsoft Certified Professional Developer - Web Developer 4 Microsoft Certified Systems Engineer: Security 2 pkt - min.pięć (5) osób z wyższym wykształceniem informatycznym lub telekomunikacyjnym oraz, min. 2-letnim dośw. w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu.net, SQL Server 2005/2008/2012 posiadające aktualny certyfikat - Microsoft Certified Trainer 2013 oraz minimum 2 certyfikaty z wymienionych poniżej: Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator 2008 Microsoft Certified Solution Expert: Database Platform Microsoft Certified Solution Expert: Business Intelligence Microsoft Certified Solution Associate: SQL Server 2008 Microsoft Certified Solution Associate: SQL Server 2012 Microsoft Certified Database Administrator Microsoft Certified Solutions Master: Data Platform Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator Microsoft Certified Systems Engineer: Security MCSD: Web Applications Microsoft Certified Professional Developer 10 pkt, następna (6 i 7 ) osoba będzie oceniana jako dodatkowy 1 pkt - min. 2 egzaminatorów z min 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu egzaminów 4 pkt łącznie nie więcej niż 20 pkt e) sytuacja ekonomiczna i finansowa, waga kryterium 10% Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 6

7 z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł 10 pkt łącznie nie więcej niż 10 pkt Oferent, który złożył ważną ofertę może otrzymać maksymalną liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P= (Cmin/Cof)x (50) +( Kof/Kmax) X (50) Wyjaśnienie: C min najniższa zaproponowana cena C of cena zaoferowana przez Wykonawcę K max najwyższa suma punktów przyznana w postępowaniu dotycząca posiadanego doświadczenia K of suma punktów za wykazane w ofercie doświadczenie 10. Kryteria oceny ofert i sposobu oceny ofert. Do podpisania umowy zostanie zaproszona firma, która uzyska najwięcej punktów oraz gdy cena oferty będzie mieściła się w budżecie określonym przez Zamawiającego. 11. Wybór najkorzystniejszej Oferty Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny. W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. O dokonanym wyborze Oferenta, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację oferty wszyscy Oferenci, którzy złożyli ważne oferty, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. 7

8 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Miejscowość, data) Nazwa 1 Wynagrodzenie trenera Liczba godzin szkoleniowych 480 h (120h X 4 grupy) Wartość 1 godziny szkolenia netto brutto Nazwa Liczba uczestników 1 podręczniki 40 Wartość 1 sztuki/ zestawu netto brutto 2 vouchery 80 sztuk (40 osób X 2 egzaminy) Nazwa Liczba godzin Wartość 1 godziny egzaminu 1 Wynagrodzenie Egzaminatora Prometric 400 (80 egzaminów X 5h) netto brutto Nazwa Zestaw Wartość netto 1 Zestaw testów: do rekrutacji oraz testów przed i po każdym module 1 brutto. Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta 8

9 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (Miejscowość, data) Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta 9

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 Sopot, 01.07.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000189170, NIP:

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5 Warszawa, 29.08.2014 r. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo