Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe Opole, dnia 10 stycznia 2013 Dotyczy projektu: E marketing- szansą rozwoju nr WND-POKL /12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kod CPV: Kursy komputerowe Usługi szkolenia komputerowego Usługi e-learning Zamawiający: Doradztwo i Szkolenia Anna Lasak ul. Wrocławska 20b/ Opole Adres do korespondencji: Doradztwo i Szkolenia Anna Lasak ul. Klonowa Turawa 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 4 kursów stacjonarnych i e-learningowych dla 40 uczestników projektu (10 uczestników na każdy kurs) E marketing- szansą rozwoju tj. pracowników przedsiębiorstw posiadających siedzibę, filię lub oddział na terenie woj. dolnośląskiego i ich pracowników. Kurs skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które jak dotąd nie korzystały z pomocy POKL w ramach formy wsparcia, o którą się obecnie ubiega czyli szkoleń. Osoby zostaną delegowane na kurs przez Zamawiającego. 1.2 Na wykonanie przedmiotu zamówienia składa się : I. Przeprowadzenie zajęć stacjonarnych z następujących sześciu modułów: 1. Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego. MODUŁ I: Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem popularnych systemów (2 dni, 16 h). 2. Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego. MODUŁ II: Tworzenie sklepów internetowych i zarządzanie nimi (2 dni, 16 h). 3. Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego. MODUŁ III: Pozycjonowanie stron internetowych w Google (2 dni, 16 h). 4. Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego. MODUŁ IV: Wyszukiwanie sponsorowane z wykorzystaniem Google AdWords i reklamy na urządzenia mobilne (2 dni, 16 h). 5. Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego. MODUŁ V: Analityka internetowa oraz testowanie stron internetowych (Google Analytics, Google Website Optimizer) (2 dni, 16 h). 6. Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego. MODUŁ VI: Wykorzystanie sieci społecznościowych w marketingu internetowym (Facebook, Twitter, Google+, 1

2 Golden-Line) (2 dni, 16h), wraz z przeprowadzenie egzaminu mającego na celu weryfikację zdobytych umiejętności (w trakcie ostatniego dnia szkolenia). II. Przeprowadzenie zajęć e-learningowych, będących uzupełnieniem zdobytej wiedzy w trakcie szkoleń stacjonarnych, polegające na: 1. stworzeniu zestawu ćwiczeń e-learningowych, które będą uzupełnieniem zdobytej wiedzy na szkoleniach stacjonarnych, 2. przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji (np. poprzez komunikator skype), mających na celu rozwiązywanie problemów uczestników oraz weryfikowanie ich pomysłów. 3. stworzeniu platformy e-learningowej wraz z opłatą hostingową Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania godzin, w których trwały konsultacje odpowiednio dla każdego z ich uczestników oraz aktywności na platformie e- learningowej. Forma dokumentowania będzie zawierała: a) zrzuty ekranu z wykonanej rozmowy z widocznymi informacjami dotyczącymi przeprowadzonej rozmowy (data rozmowy, czas trwania rozmowy, dane identyfikujące rozmówcę) b) zbiorcze zestawienie w formie tabeli (np. Excel-owskiej) zawierającej dane identyfikujące rozmówcę, datę przeprowadzenia rozmowy oraz czas jej trwania. Wykonawca udostępni dane dostępowe do platformy e-learningowej Zamawiającemu, celem wglądu w bieżące wykorzystanie czasu do korzystania z platformy oraz konsultacji indywidualnych dostępnych dla każdego z uczestników. 1.3 Liczba godzin przypadająca na jednego uczestnika szkolenia (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut): a) 96 h - stacjonarnych szkoleń, zawierających część teoretyczną i praktyczną. Prowadzenie zajęć w dni robocze w wymiarze 8 godzin dziennie (12 dni). b) 8 h - korzystania z platformy e-learningowej - zajęcia e-learningowe, c) 2 h - indywidualne konsultacje, Zajęcia stacjonarne jak i e-learningowe prowadzone będą w dni robocze w godzinach pracy. 1.4 Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy dotyczące kursu: a) przedłożenie szczegółowego planu kursu określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, w oparciu o obligatoryjne elementy znajdujące się w opisach poszczególnych modułów (pkt ) b) Stworzenie materiałów szkoleniowych w formie skryptów w formie elektronicznej, oraz przekazanie ich Zamawiającemu do 14 dni od podpisania umowy. Skrypty winny być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, które dostępne są na stronie c) ochrona danych osobowych skierowanych uczestników kursu oraz wszelkich informacji, których w sposób choćby pośredni, możliwe jest określenie tożsamości tych osób, zgodnie z przepisami 2

3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 202 Nr. 101, poz. 926 z późn. Zm.) d) Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 1.5 Miejsce: kursy zostaną przeprowadzone na terenie województwa dolnośląskiego, oprócz zajęć e- learningowych, które będą prowadzone jako konsultacje indywidualne poprzez np. komunikator skype. Sala szkoleniowa, sprzęt komputerowy, zostanie zapewnione przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia wyżywienia dla trenera podczas szkolenia. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania części zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia Terminy przeprowadzenia zajęć stacjonarnych zostały określone następująco: Grupa I Grupa II Grupa III

4 Grupa IV Uwaga: Zamawiający ma prawo do zmiany terminu przeprowadzenia zajęć stacjonarnych. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 5.1 Osoby delegowane jako trenerzy posiadają wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem w okresie maksymalnie ostatnich 3 lat minimum trzech kursów komputerowych o podobnym zakresie co zajęcia wymienione w pkt. 1.2,I, oraz kursów e- learningowych o podobnym zakresie punkt 1.2, II. Wykształcenie trenerów powinno być udokumentowane kserokopią dyplomu. Doświadczenie powinno być potwierdzone dokumentami, że usługi zostały wykonane, poprzez złożenie np. kserokopii referencji, lub podobnych dokumentów. Dodatkowe kwalifikacje trenerów powinny być udokumentowane poprzez złożenie kserokopii uzyskanych certyfikatów itp. Uwaga! Zamawiający informuje, że będzie brał pod uwagę tylko i wyłącznie dokumenty, które będą bezpośrednio powiązane z tematyką zajęć opisanych w punkcie 1.2 oraz certyfikatami potwierdzającymi zdobycie umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia kursów opisanych w punkcie Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Formularz ofertowy. 6.2 Szczegółowy program kursu opracowany zgodnie z pkt Dokumenty (kserokopie np. referencji, certyfikatów, dyplomów) o których mowa w pkt 5.1. oraz Kserokopia KRS, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej itp. Określające status prawny Wykonawcy. 6.5 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. 6.6 Wszelkie kserokopie dostarczone wraz z ofertą muszą być opieczętowane za zgodność z oryginałem. 4

5 7. Formularz oferty. I II III IV V VI Lp. Nazwa modułu Imię i Nazwisko osoby prowadzącej dany moduł MODUŁ I: Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem popularnych systemów. MODUŁ II: Tworzenie sklepów internetowych i zarządzanie nimi. MODUŁ III: Pozycjonowanie stron internetowych w Google. 4 MODUŁ IV: Wyszukiwanie sponsorowane z wykorzystaniem Google AdWords i reklamy na urządzenia mobilne. 5 MODUŁ V: Analityka internetowa oraz testowanie stron internetowych (Google Analytics, Google Website Optimizer). 6 MODUŁ VI: Wykorzystanie sieci społecznościowych w marketingu internetowym (Facebook, Twitter, Google+, Golden-Line). 7. Realizacja szkoleń e- learningowych. Zamawiający w kolumnie V Zobowiązany jest do podania osobno ceny za : - stworzenia zestawu ćwiczeń e- learningowych, - przeprowadzenia indywidualnych konsultacji. - stworzenie platformy e- learningowej wraz z opłatą hostingową. Liczba certyfikatów+dyplomów+ref erencji przypadająca na wykładowcę danego modułu Kwota brutto za przeprowadzenie danego modułu Kwota brutto łącznie za przeprowadzenie łącznie czterech modułów (Vx4) Liczba dokumentów łącznie Kwota brutto łącznie 8. Kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym 8.1 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Lasak tel Wszelkie pytania dotyczące postępowania proszę kierować na adres mailowy 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy kierować do dnia do godz a) mailowo na adres w formacie jednego pliku PDF, lub JPG b) pocztą/kurierem na adres: Doradztwo i Szkolenia, ul. Klonowa 9, Turawa 5

6 Termin uważa się za zachowany w przypadku złożenia (pod powyższym adresem) lub doręczenia drogą mailową kompletnej dokumentacji oferty 10. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej Cena waga 50% Doświadczenie osób prowadzących szkolenie waga 50%. Zamawiający przyzna 1 pkt za: każdy certyfikat (np. Google AdWords Seminar Leader, Google Advertising, Qualified Google Advertising Professional, Google Analytics Individual Qualification lub podobne czyli potwierdzające zdobycie umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia kursów opisanych w punkcie 1.2. każdy dyplom ukończenia wyższej uczelni w kierunku informatyka, każde referencje (lub podobne) o zakresie związanym z opisami modułów z pkt. 1.2., które będą bezpośrednio powiązane z tematyką zajęć opisanych w punkcie 1.2 UWAGA! Zamawiający informuję, że w wypadku kiedy Wykonawca złoży dokumenty niezgodne z tematyką zajęć opisanych w punkcie 1.2 Zamawiający nie weźmie ich pod uwagę przy obliczaniu punktów wagowych Sposób obliczania Ceny: Cena = (C min /C of ) x 100pkt Sposób obliczania doświadczenia: Doświadczenie=(D of /D max )x100pkt Oferta= Cena x 50% + Doświadczenie x 50% Wyjaśnienie: C min najniższa zaproponowana cena, C of cena zaoferowana przez Wykonawcę, D max maksymalna ilość dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę posiadającego największe doświadczenie, D of ilość dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 11. Kryteria oceny ofert i sposobu oceny ofert. Do podpisania umowy zostanie zaproszona firma, która spełnia warunki wymienione w punkcie 5, oraz uzyska najwięcej punktów według klucza opisanego w pkt. 10, oraz gdy cena oferty mieści się w kwotach założonych w budżecie projektu E marketing- szansą rozwoju nr WND-POKL / Wybór najkorzystniejszej Oferty Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny. 6

7 W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. O dokonanym wyborze Oferenta, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację oferty wszyscy Oferenci, którzy złożyli ważne oferty, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. 7

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 10.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Śląska, finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo