JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A"

Transkrypt

1 JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010

2 Spis tresci LWstep 3 2. Organizacja BDM Zmiana nazwy, KapitaJzaktadowy i akcjonariusze Rada Nadzorcza Zarza^d Struktura organizacyjna Zatrudnienie i place Grupa kapitafowa BDM 6 3. DziaialnoscBDM Przedmiot dzlaialnosci Istotne zdarzenia i tendencje wplywaja^ce na dziajalnosc Podstawowe rynki i produkty oraz;klienci Dziaialnosc Inwestycyjna Zobowi^zania i udzielone pozyczki Dziaialnosd w sferze regulacyjne] Stosowanie zasad dobrych praktyk Wsp6tpraca zjdodmiotami zewnetrznymi Post^powania s^dowe i administracyjne Sytuacja fmansowa BDM Kapitaly i fundusze wiasne Wynik finansowy w 2010 roku Przewidywane klerunki rozwoju i prognoza wyniku finansowego Przewidywane kierunki rozwoju BDM Prognoza wyniku finansowego na lata

3 1, Wst^p Niniejsze Sprawozdanie sporzqdzono w dniu 11 kwietnia 2011 roku celem przedstawienia akcjonariuszom Domu Maklerskiego BDM Spolka Akcyjna z siedzibq w Bielsku-Bialej (poprzednio Beskidzki Dom Maklerski Sp6lka Akcyjna, dale]: BDM, Spolka) dzialalnosci Spoiki w roku obrotowym 2010, zgodnie z wymogiem okreslonym w art ust. 1 Kodeksu spolek handlowych i art. 49 Ustawy o rachunkowosci. 2. Organizacja BDM 2.1. Zmiana nazwy Walne Zgromadzenie w dniu 12 pazdziernika 2010 roku podjefo decyzje o zmianie firmy Spoiki z,,beskidzki Dom Maklerski Spolka Akcyjna" na,,dom Maklerski BDM Spolka Akcyjna". Nowa firrna zostala zarejestrowana w Rejestrze Przedsie^biorcow KRS w dniu 23 listopada 2010 roku Kapitatzakfadowy i akcjonariusze Na dzieri 1 stycznia 2010 roku kapital zakladowy BDM wynosil zl i dzielil sie na akcji imiennych zwyklych, kazda o wartosci nominalnej 1,85 zl. W dniu 20 maja 2010 roku Walne Zgromadzenie upowaznilo Zarza^d do nabywania akcji wfasnych. Do dnia 12 pazdziernika 2010 roku Sp6lka nabyla akcji wlasnych. W tym dniu Walne Zgromadzenie podjejo uchwaf w sprawie obnizenia kapitalu zakladowego w wyniku umorzenia akcji wlasnych. W nast^pstwie rejestracji w Rejestrze Przedsiebiorcow KRS postanowien w/w uchwaty w dniu 23 listopada 2010 roku nastqpho zmniejszenie kapitalu zakladowego o kwote zf. do zl. Jednoczesnie Spolka nabyla dalszych akcji wlasnych w okresie od 12 pazdziernika do 30 listopada 2010 roku oraz akcji wlasnych po zakohczeniu okresu sprawozdawczego. Najwazniejsi akcjonariusze BDM: lp akcjonariusz Rachel Jacek Gfogowski Lech Smolensk! Janusz Rubicon Partners NFl Vondelberq Investments Ltd $la.ski Bank Spoldzielczy..Silesia" Dawid Sukacz Dom Maklerski BDM S.A. Prokom Investments S.A. stan na ilosc akcji / udzial gtosow 12,67% ,67% 12,67% ,66% ,36% ,18% ,38% ,31% stan na udzial ilosc akcji / gtosow <10,00% <10,00% <1 0,00% 5,67% 39,17% Struktura akcjonariatu BDM; *'. f akcjonariusz osoby fizyczne osoby prawne osoby zagraniczne stan na ,79% 24,38% 9,83% stan na ,99% 48,18% 3,83% Wszystkie akcje BDM sa, akcjami imiennymi. Statut Spoiki nie nakteda zadnych ograniczen, co do zbywalnosci akcji oraz nie nadaje zadnej z akcji szczegolnych uprawnieh dotyczqcych podziaiu dywidendy lub maja^tku Spoiki w razie jej likwidacji. Kazda akcja posiada jeden glos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo glosu akcjonariuszy jest ograniczone w ten sposob, ze zaden z akcjonariuszy nie moze wykonywac wi^cej niz 20% og6lnej liczby gtosow, za wyja.tkiem sytuacji opisanych w 22 ust. 3 Statutu.

4 2.3. Rada Nadzorcza Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza sktada sie z pieciu do siedmiu czionkow, powolywanych i odwolywanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczqcego, Wiceprzewodnicza^cego oraz w miar potrzeb Sekretarza RN. Przez caty okres sprawozdawczy Rada Nadzorcza sktadaia sie z pieciu czionkow. W okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2010 roku Rada funkcjonowala w nast puja.cym skladzle: Henryk Orczykowski - Przewodniczqcy RN, Miroslaw Kasza - Wiceprzewodniczqcy RN, Jerzy Piqtek - Sekretarz RN, Bartosz Jalowiecki -CzlonekRN, Jozef Myrczek - Czlonek RN. W dniu 29 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie dokonato wyboru Rady Nadzorczej VII kadencji w nastepuja_cym skladzie; Henryk Orczykowski Miroslaw Kasza Jerzy Piqtek J6zef Myrczek Grzegorz Myslowski - Przewodnicza.cy RN, -Wiceprzewodniczacy RN, - Sekretarz RN, - Czlonek RN, - Czlonek RN. Liczba akcji BDM w posiadaniu czlonk6w Rady Nadzorczej: Orczykowski Henryk Kasza Mirosfaw Pia.tek Jerzy Myrczek Jozef Stan na stan na Zarza^d Zarza,d kieruje pracami Spolki, reprezentuje j^ na zewnqtrz i odpowiada za caioksztart dziaialnosci. Do zakresu dzialania Zarz^du nalezq wszystkie sprawy zwi^zane z prowadzeniem Spotki, za wyjqtkiem spraw zastrzezonych do kompetencj'i Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Do skladania oswiadczeh woli jest wymagane wspoldzialanie dwoch czionkow Zarzqdu lub jednego czlonka Zarza^du Iqcznie z prokurentem. Czlonk6w Zarzqdu powoluje Rada Nadzorcza, ktora wybiera z ich grona Prezesa Zarza_du i do dwoch Wiceprezes6w Zarzqdu. Obecny Zarzajd VI kadencji zostal powolany w dniu 12 czerwca 2008 roku w nastepuja_cym trzyosobowym skladzie: - Jacek Rachel - Prezes Zarza^du, - Lech Giogowski - Wiceprezes Zarza.du, - Janusz Smolehski -Wiceprezes Zarzajdu. Liczba akcji BDM w posiadaniu czionk6w Zarza.du: Rachel Jacek Giogowski Lech Smolensk! Janusz stan na stan na Struktura organizacyjna BDM ma siedzibe w Bielsku-Bialej, gdzie przy ul. Stojalowskiego 27 miesci si centrala, oraz OddziaJ w Katowicach przy ul. 3 Maja 23.

5 Struktura organizacyjna BDM na dzieh roku: Biuro Zarza.du WydzTal * Nadzom. D/lal Compliance Dzial Auttytu We Walne Zgromadzenla Wydzlaf Sprzedazy Punkty Obstugl KllenU Dzlal RoztaeA D?lal Uslitg Int Rada Nadzorcza Wydzlat Bankowos'd tnwestycyjnej Dzlal Corporate Finance Diial Rynku Piewotnego Daaf Obstugl Spitek NepuUemytii Wydziat Inwestycji Wfasnych Wydzia! Anlmatora Rynk6w Zarza.d Makleny Naclzorujqcy Wydziaf Analfz i Informacjl Wydzla! Zat2a.dzanla Portfelam! Inwestycyjnymlj Wydzlal Informatykl Wydziat Kslf-gowosci 0;lal Ksi«jowo4d DepoiytoweJ Dilal Kredytow Wydziaf Obslugl Kllentow Instytucjonalnych Wydzial Zarzqdzania Ryzykami Wydzlal 2arza,dzan(a Zasobaml Ludzklml Wydzia! Marketlngu i Public Relations Dziat Technlczno-AdministracyJny Dzlaf Prawny Specjaliso ds, BHP Infomacjl Pelnomocnrk tls. ochron/ Inftxmafll niejawnych W2010 roku zostaiy dokonane nastepujqce zmiany w strukturze organizacyjnej: - wyodrebnienie dzia!6w w ramach Wydzialu Nadzoru ( ), utworzenie Wydziatu Zarza^dzania Ryzykami ( ), utworzenie samodzielnego stanowiska -Administrator Bezpieczehstwa Informacjl ( ). - wyodrebnienie dzialow w ramach WBI ( ), utworzenie Wydzialu Obslugi Klientow Instytucjonalnych ( ). Po zakoiiczeniu okresu sprawozdawczego ( ) zostal utworzony Wydzial Rynkow Zagranicznych.

6 W ramach Wydzialu Sprzedazy dziala siec 16 Punktow Obslugl Klienta. W trakcie 2010 roku utworzono jeden nowy POK w Poznaniu oraz zlikwidowano 3 tymczasowe niepeinozakresowe jednostki. Wykaz Punkt6w Obstugi Klienta Wydziatu Sprzedazy BDM: Peinozakresowe Punkty Qbstugi Klienta 1 POK Bielsko-Biate, ul. Stojatowskiego 27 POK Bytom, ul. Rycerska 11 POK Cieszyn, ul. Gorna 24 POK D^browa Gornicza, ul. 3 Maja 11 POK Gjiwlce. ul. Jagiellohska 4 POK Jastczgble-Zdroj, ul. Warszawska 1 POK Katowice, ul. 3 Maja 23 POK Kety, ul. Sobieskiego 16 PQK Krakow, PI. Szczepaiiski 5 10 POKLubin, Rynek23 11 POK Poznati. ul. 27 Grudnia 3 (od ) 12 POKTarnow, ul. Krakowska 11a 13 POKTychy, Al. Jana Pawta II POKWarszawa, ul. Piekna POKWrodaw. PI. Solny POKZary. ul. Wyszyriskiego 1 Niepetnozakresowe Punkty Obslugi Klienta POK Krosno. ul. tukaszewicza 110A (do ) POK teczna, ul. StefanJJ Pawlak 20 (od do ) POK Sanok, ul. SJenkJewicza 3 (do ) 2.6. Zatrudnienie i place Przeci^tnie w 2010 roku w BDM zatrudnionych byio ok. 151 osob na 135 etatach. Na koniec 2010 roku pracowato 156 osob, co oznacza zwie_kszenie zatrudnienia o 6 osob w stosunku do kohca 2009 roku. W I kwartale 2010 roku liczba pracownikow pozostata bez zmian. Na dzieri 31 grudnia 2010 roku Spoika zatrudniaia 2 doradcow w zakresie publicznego obrotu papierami wartosciowymi, 27 maklerow papier6w wartosciowych, w tym 5 maklerow nadzoruja.cych, 6 specjalistow ds. ewidencji papierow wartosciowych oraz 1 analityka z tytuiem CFA. Wi^kszosc pracownikow posiadaia wyksztaicenie wyzsze (114). W 2010 roku i^czne koszty wynagrodzeh wraz z narzutami wyniosty 11,5 m!n z\ byiy nieznacznie wyzsze niz w roku Srednia placa pracownika BDM w 2010 roku wyniosfa zt. W 2010 roku wydatkowano na szkolenia pracownikow srodki w wysokosci 251,8 tys. zl oraz dokonano iqcznych odpisow na zwi^kszenie Zakladowego Funduszu 6wiadczeh Socjalnych w kwocie ,60 zl. Srodki z funduszu swiadczeti socjainych przeznaczone zostaly przede wszystkim na pozyczki mieszkaniowe oraz zakup paczek swiqtecznych Grupa kapitatowa BDM W2010 roku BDM dokonat uporza_dkowania Grupy kapitalowej poprzez m.in.: przejecie 100% udziaiowwtfi SATUS S.A. (obecnietfi BDM S.A.), zawarcie porozumienia i ograniczenie zaangazowania w Grupie SATUS, przeje_cie przez D! MAGNUS Sp. z o.o. od Grupy SATUS zarz^dzania projektami deweloperskimi.

7 Skted Grupy kapitalowej BDM na koniec 2010 roku: IP 1 2 nazwa V udzial ' ". " Jj'wagi [ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. Dom Inwestycyjny MAGNUS Sp. z o.o. BDM Invest Sp, z o.o. Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. Zakiady Lotnicze Margariski&Mysfowski Sp. z o.o. 100% 100% 100% 54,01% 32,65% * prawo do powotenia wiekszosci RN Podmioty zalezne od Dl MAGNUS \ Dom Inwestycyjny MAGNUS Spotka z ograniczona, odpowiedzialnoscla. - SP6tKA INWESTYCYJNA S.K.A. 100%. ' Podmioty zalezne od SI Rezydencja Sp. z o.o. Expedite II Sp. zo.o. Expedite II Spotka z ograniczona. odpowiedziatnoscia_ ZieIoneWzg6rzalllS.K.A. 97,50% 51% 57,98% po rejestracji podwyzszenia kapitafu udzial = 33,89% Podmioty zalezne I stowarzyszone podlegajqce konsolidacji na koniec 2010 roku: Dom Maklerskl BDM S.A. Partner zy kiwostycyjnl Sp. z oo. Dom Irwestfcyjny MAGNUS Sp.zo.o. TowaraysWo Funudszy Inwestycyjnych 8DM SA BDM Invest Sp.zo.o. Zaktedy Lotnicze Sp. zoo. Controlling- Online Sp. i o.o. Piagma Irlkasn S.A. Dom Inwest/cyjny MAGNUS Spito I o BP&KAlHWESTYCYJtIAS.KA SATUS Venture FWIDU5ZKAPITALU 2AWKOWEGO S.KA Aviator -Technology kitriicie Sp.zo.o. "*j Evalorii UA Sp.; on, -j TorturaplSA OK Svtton PolsLa Sp. z on. Enc)a.tomSp.io.o. Bmvf Hei< Sp. 10,0. * Han Brispft Si>. z oxi. 3. Dzialalnosc BDM 3.1. Przedmiot dzialalnosci Przedmiot dzialalnosci zgodnie ze Statutem, wedtug Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci, obejmuje: 1. Dzialalnosc maklerska, zwiqzana, z rynkiem papier6w wartosciowych I towarow gieidowych ZPKD; 2. Dzialalnosd holdingow finansowych PKD; 3. Dziatalnosd trustow, funduszow i podobnych instytucji finansowych Z PKD; 4. Pozostala finansowa dzialalnosc ustugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyta.czeniem ubezpieczeh i funduszow emerytalnych Z PKD; 5. Pozostala dzialalnosc wspomagajqca uslugi finansowe, z wyiqczeniem ubezpieczeh i funduszow emerytainych Z PKD; 6. Dzialalnosc zwiqzana z zarzqdzaniem funduszarni Z PKD.

8 BDM dziaia na podstawie zezwolenia Komisji Papierow Wartosciowych i Gietd z dnia 26 marca 2002 roku oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 czerwca 2010 roku I wykonuje dziatalnosc maklerska, w zakresie: 1. przyjmowania i przekazywania zleceh nabycia lub zbycia instrumentowfinansowych, 2. wykonywania zleceii, o ktorych mowa w pkt 1, 3. nabywania lub zbywania na wlasny rachunek instrumentow finansowych, 4. zarza^dzania portfelami, w sktad ktorych wchodzi jeden lub wi^ksza liczba instrumentow finansowych, 5. oferowania instrumentowfinansowych, 6. swiadczenia uslug w wykonaniu zawartych umow o subemisje inwestycyjne i uslugowe lub zawierania i wykonywania innych umow o podobnym charakterze, jezeli ich przedmiotem 33 instrumenty finansowe, 7. przechowywania lub rejestrowania instrumentow finansowych, w tym prowadzenia rachunkow. papierow wartosciowych oraz prowadzenia rachunkow pieni^znych, 8. doradztwa dla przedsiebiorstw w zakresie struktury kapitaiowej, strategii przedsi^biorstwa lub innych zagadnieh zwia^zanych.z takq struktura, lub strategic, 9. doradztwa i innych ustug w zakresie Iqczenia, podzialu oraz przejmowania przedsiebiorstw, 10. wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to zwia,zane z dzialalnoscia^ maklerskq, 11. sporzajdzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogolnym dotyczqcych transakcji w zakresie instrument6w finansowych, 12. swiadczenia uslug dodatkowych zwiazanych z subemisja, uslugowq lub inwestycyjnq Istotne zdarzenia i tendencje wptywajqce na dziatalnosc BDM prowadzi swojq dzialalnosc na rynku kapitalowym. Przychody BDM sq skorelowane z wielkoscia, obrotow rynku, ktorego kondycja jest powia^zana ze stanem gospodarki. Rok 2010 obfitowa^ w wazne wydarzenia gospodarcze, cenne w szczegolnosci dla rynku kapitaiowego. Dla GPW byi to okres bardzo udany, co pokazujq podstawowe parametry opisujqce koniunktur^ rynkowa, - wzrost wartosci indeksow, kapitalizacji i obrotow. W porownaniu z rokiem 2009 wartosc obrotow na rynku podstawowym byte wyzsza o 18%, a na NewConnect az o 202%. Byl to wyjqtkowy rok dla rynku pierwotnego. Na gtownym parkiecie posrod 34 nowych spotek, pojawili si^ tak znacz^cy i kluczowi dla krajowej gospodarki emitenci jak PZU z najwieksza^ w historii polskiej giddy oferta, akcji, energetyczny gigant Tauron Polska Energia S.A. oraz GPW, ktorej debiut na wlasnym parkiecie nazwany zostal "debiutem dwudziestolecia" ze wzgl^du na wolnorynkowa^ symbolik^ zwia^zanq z ta, firma^, a takze rekordowe zainteresowanie zakupem akcji ze strony krajowych i zagranicznych inwestorow. Na uwag zasiuguje rowniez liczba 86 debiutow na NC. Umocniia si^ pozycja GPWjako najwiekszego i najbardziej dynamicznie rozwijajqcego si^ rynku w tej cz^sci Europy. Rosn^ce znaczenie i rozpoznawalnosc GPW na tie innych rynkow przyciqgn^ly nowych emitentow i inwestor6w, oraz stanowity dodatkowq zache.t do powrotu kapitalu zagranicznego. Jednoczesnie pojawili si^ kolejni zdalni czlonkowie GPW, w wi^kszosci reprezentujqcy najwj^ksze grupy bankowe. Pozytywny obraz zepsuly plany,,reformy" emerytalnej, ktorych wprowadzenie w zycie oznacza uszczuplenie dost^pnego kapitalu, ktore majq do dyspozycji OFE, be.daps jednymi z najwi^kszych i najwazniejszych graczy gieldowych. Dziatania krajowych brokerow w 2010 roku zdeterminowalo wprowadzanie w ich dzialalnosci europejskich norm w zakresie zarz^dzania ryzykami i polityki informacyjnej. W krotkim okresie czasu wiqzaly si^ one z dodatkowymi kosztami i wysrkiem organizacyjnym, jednak w diuzszej perspektywie oznaczaja, zwi^kszenia bezpieczehstwa obrotu i ochrony klienta, co zwi^ksza wiarygodnosc calego sektora Podstawowe rynki i produkty oraz klienci Najwazniejszym rynkiem dla BDM jest warszawska Gieida Papierow Wartosciowych. ta^czne obroty BDM na GPW (rynek kasowy) wyniosfy ponad 2,3 mid z\, natomiast udzial w podstawowych segmentach rynku wynosii: akcje - 0,49%, obligacje - 0,29%, kontrakty terminowe - 4,24%, opcje - 1,46%.

9 Miesi^czne udziaty BDM w obrotach GPWw 2010 roku 500 mln z! 400 mln zl 300 mln zl 200 mln z! 100 mln zl Omlnzl f;/,. obroty BDM udzlaly w rynku: kasowym leiminowym Na rynku NewConnect obroty BDM 33 zdecydowanie mniejsze i wyniosly 103,97 mln zl przy udziale wynoszqcym ok. 3%. BDM posredniczy w nabywaniu i zbywaniu instrumentow finansowych na GPW i NC, prowadza^c obs!ug$ niema! 30 tys. rachunkow inwestycyjnych. W obrotach BDM dominujq inwestorzy indywidualni. Dodatkowy wplyw na aktywnosd Spolki maj^ uslugi zarzqdzania portfelami inwestycyjnymi oraz inwestycje wiasne, w tym dziatania podejmowane w zwiqzku z organizacjq obrotu (animator). W ramach bankowosci inwestycyjnej BDM prowadzi depozyt i rejestr akcji dla 42 sp6lek niepublicznych oraz rachunki depozytowe dla kilkudziesieciu tysiecy ich akcjonariuszy. Z usiug doradczych bankowosci inwestycyjnej korzysta kilkanascie podmiotow rocznie. Wartosc aktyw6w zgromadzonych na rachunkach oraz wielkosc obrotow na dzieh 31 grudnia 2010 r.: Rachunki inwestycyjne Rachunki WZPl Rachunki wiasne WOKl Rachunki depozytowe (spoiki niepubliczne) liczba wartosc aktywow (w mln zt) 1 504,2 16,8 31,2 155,1 wartosc obrotow (rynek kasowy) w skali roku (w mln z)} 882,9 7,2 398,1 56,8 Od pazdziernika 2009 roku dzialalnosc polegaja,ca na sporz^dzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogolnym dotyczapych transakcji w zakresie instrumentow finansowych wymaga zezwolenia KNF, ktore BDM uzyskai w dntu 28 czerwca 2010 roku. W 2010 roku BDM pozyskai specjalistow z duzym doswiadczeniern w zakresie obsiugi najwiekszych klientow instytucjonalnych, co pozwolho na skuteczne dotarcie do tego segmentu inwestorow poczqwszy od listopada 2010 roku. Po zakohczeniu okresu sprawozdawczego BDM podja.t decyzj^ o uruchomieniu nowej linii biznesowej i urnozliwieniu kiientom inwestowania na rynkach zagranicznych. Pocza.tkowo zaoferowany zostanie rynek FOREX poprzez kontrakty CFD, a w kolejnych etapach kontrakty CFD na zagraniczne akcje, towary, indeksy oraz zagraniczne kontrakty futures i akcje Dziatalnosc inwestycyjna Portfel handlowy Obrot instrumentami finansowymi jest dokonywany przez wyspecjalizowane jednostki na kilku portfelach reprezentujqcych rozne strategic inwestycyjne i obejmuje: - transakcje arbitrazowe i hedgingowe (dealer), - wykonywanie zadah zleconych zwiqzanych z organizacja^ rynku, w tym pelnienie funkcji animatora rynku dla kontraktow i spotek NC oraz funkcji animatora emitenta dla spolek GPW. Inne transakcje W zwiqzku z przyjet^ strategiq oddzielenia dzialalnosci maklerskiej od dziaialnosci inwestycyjnej, BDM dokapitalizowai spoik zaleznq Dom Inwestycyjny MAGNUS Sp. z o.o. (dalej: Dl MAGNUS), obejmujqc 25,200 nowych udzialow za kwote zl.

10 W ramach portfela niehandlowego, BDM wraz z DI MAGNUS dokonal w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku nastepuja,cych transakcji kupna/sprzedazy akcji/udzialow spolek: - TFI BDM S.A. (do listopada 201 Or.- TFI SATUS S.A.) - nabycie akcji za kwote zl i uzyskanie pelnej kontroli nad TFI, - Zaklady Lotnicze Margahski&Myslowski Sp. z o.o. - objecie nowych udzia!6w za kwot zl, - Pragma Inkaso S.A. - objecie przez DI MAGNUS akcji za kwote zl, - SATUS Venture Spolka z ograniczona, odpowiedzialnoscia. - Spolka kornandytowa - FUNDUSZ KAPITALU ZALAtZKOWEGO S.K.A. (dalej FKZ) - objecie przez DI MAGNUS akcji za kwote zl. W zwiqzku z powstalym sporem kompetencyjnym z partnerami biznesowymi, BDM ograniczyt swoje zaangazowanie w spolki Grupy SATUS poprzez zbycie: - wszystkich (1.200) udzialow w sp61ce SATUS Venture Sp. z o.o. za kwote zl, og6lu praw i obowia^zkow w sp6lce SATUS Venture Spolka z ograniczona, odpowiedzialnosciq S.K. za kwote zl, akcji FKZ za kwote zl. Inforrnacja o instrumentach finansowych wzakresie ryzyka W 2010 roku BDM wdrozyl system zarzajdzania ryzykiem zgodny ze standardami europejskimi i regulacjami dotyczqcymi rynku finansowego. Dzialalnosd dealera i animatora jest narazona na ryzyko rynkowe - cen instrumentow kapitalowych. Niemal 90% transakcji dealerskich stanowi arbitral wia^zqcy sie z niewielkim ryzykiem. W przypadku pozostalych transakcji dealera i transakcji animatora ryzyko ogranicza system limitow, zabezpieczaja,cy wielkosc angazowanych srodkow i pojedynczej transakcji oraz zaangazowania i koncentracje inwestycji w instrumenty jednego emitenta. Portfel niehandlowy jest narazony na ryzyko kredytowe. W przypadku portfela niehandlowego wszelkie transakcje zawierane przez Spolke maja, charakter nietypowy, 53 podejmowane i kontrolowane przez Zarzqd Spolki, a w przypadku transakcji o wartosci przekraczaja^cej 25% kapltaiow wlasnych wymagajq zgody Rady Nadzorczej. Ze wzgledu na skale oraz limity inwestycyjne, transakcje instrumentami finansowymi nie narazajq BDM na istotne zakfocenia przeplywow srodk6w pienieznych oraz ryzyko utraty pfynnosci finansowej. Za istotne nalezy uznac ryzyko kredytowe wynikaja.ee z mozliwosci niewywia.zania sie przez klientow z zobowia_zah z tytufu transakcji klientow derywatarni (instrumentami pochodnymi) Zobowi^zania i udzielone pozyczki W okresie sprawozdawczym BDM nie zaciqgal kredytow i pozyczek. Na koniec 2010 roku iqczna kwota pozyczek udzielonych podmiotom zewnetrznym wynosila 850 tys. zl. Jednoczesnie w 2010 roku fqczna kwota pozyczek udzieionych pracownikom Spolki byla na poziomie 1,2 mln zf. Ponadto BDM udzielii poreczenia na kwote 5 mln zl spolce powia^zanej Pragma Inkaso S.A Dziatalnosc wsferze regulacyjnej W okresie sprawozdawczym zostal wdrozony system zarza,dzania ryzykami i szereg regulacji zwia^zanych z tym procesem: strategia ogolna zarza,dzania ryzykami, polityki zarz^dzania poszczegolnymi rodzajami ryzyk, szczegoine procedury postepowania i wykonawcze, systemy Iimit6w. W 2010 roku doprecyzowane zostaly rowniez systemy audytu wewn^trznego i compliance, natomiast uzyskanie zezwolenia w zakresie analiz i rekomendacji wplynelo na koniecznosc wprowadzenia nowych uregulowah dotyczqcych tej dzialalnosci. Ponadto BDM na bieza,co dostosowywal swoje procedury do zmieniajqcego sie otoczenia prawnego i rynkowego. Od listopada 2010 roku zbior regulacji wewnetrznych BDM, w szczegolnosci dokumenty korporacyjne, podlega stopniowernu odswiezaniu wzwiqzku z nowq markq. W 2010 roku odbylo si 51 posiedzen Zarzqdu, na ktorych rozpatrzono 331 spraw i podj^to 173 uchwaly, w tym; 77 - w sprawach formalno-prawnych, 34 - dotycza.cych zarzqdzania majajikiem, 10

11 31 - dotyczqcych oferty produktowe] i obslugi klienta, 19-wsprawach kadrowo-organlzacyjnych, 12 ~ zwi^zanych ze sprawami bedqcymi w kompetencji RN i WZ Stosowanie zasad dobrych praktyk BDM w swojej dzialalnosci stosuje nastepuja^ce zasady dobrych praktyk: - Kodeks dobrej praktyki dom6w maklerskich, - Kanon dobrych praktyk rynku flnansowego, - Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradcow NewConnect WspoJpraca z podmiotami zewn^trznymi BDM jest czlonkiem Izby Domow Maklerskich aktywnie angazujqcym sie w inlcjatywy maj^ce.. na celu lepsze funkcjonowanie rynku kapitalowego i ksztattowanie nowych przepisow prawa. Spolka na bieza,co wspolpracuje z KNF, GPW i innymi instytucjami rynku kapitalowego w zakresle zwiekszania bezpieczeristwa obrotu i jakosci przekazywanych informacji w ramach wykonywania obowiqzkow informacyjnych. W ramach dziaiah marketingowych BDM sponsoruje imprezy kulturalne i sportowe oraz inicjatywy edukacyjne orgamzowane przez krajowe uczelnie. Dzialania w zakresie Public Relations zlecone zostaly agencji Multi Communications Sp. z o.o. W zakresie obslugi klientow BDM od kilku lat wspotpracuje ze Sl^skim Bankiem Spoidzielczym..Silesia" w Katowicach Postepowania sa^dowe i adminis.tracyjne W okresie sprawozdawczym kontynuowane byly poste.powania sqdowe zwiqzane z nieprawidlowosciami jakie mialy miejsce w bylym POK BDM w Czestochowie w latach : - Sprawa karna przeciwko czlonkom Zarzajdu i pracownikom Centrali BDM - zakoiiczenie wyrokiem uniewinniajqcym. Wyrok jest nieprawomocny. - Sprawa karna przeciwko byiym pracownikom POK Czestochowa - post^powanie dowodowe przesluchania swiadkow. - Sprawa cywilna z powodztwa klienta przeciwko BDM - zakonczenie ugoda.. - Sprawa cywilna z powodztwa klienta o zaplat^ kwoty zl z odsetkami - zapadl wyrok oddalaja^cy powodztwo w caiosci i zas^dzaj^cy dla BDM zwrot kosztow postepowania. Wyrok jest nieprawomocny. - Sprawa w zwiqzku ze zlozonym przez BDM zawiadomieniem o podejrzeniu popelnienia przest^pstwa falszywego oskarzenia przez klienta - nastqpilo umorzenie postepowania, na co BDM zlozyl zazalenie, ktore zostalo uwzg dnione. - Sprawa cywilna z powodztwa klienta przeciwko BDM o zaplate kwoty ,50 zl- rozpoczecie postepowania dowodowego - przesluchania swiadk6w. Jednoczesnie w nastepstwie post^powari egzekucyjnych BDM odzyskal ok. 38 tys. zl. W marcu 2010 roku do Sajdu Okr^gowego w Bielsku-Bialej wptynejy pozwy z powodztwa Prokom Investments S.A. o stwierdzenie niewaznosci lub uchylenie albo ustanowienie nieistnienia uchwaly RN w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y i Z oraz uchwaly Zarzajdu BDM w sprawie emisji akcji BDM serii Y i Z. W tym przypadku konfiikt w gronie akcjonariuszy zostai zazegnany poza sa^dem. 11

12 4. Sytuacja finansowa BDM 4.1. Kapitaty i fundusze wtasne Na dzieri 31 grudnia 2010 roku kapitaty wtasne wynosily ,62 nast^pujqco: kapitatzaktadowy w tym kapitat oplacony nalezne wptaty na kapitai zaktadowy akcje wtasne kapitai zapasowy kapitai z aktualizacji wyceny pozostale kapitaty rezerwowe wynik finansowy netto roku obrotowego (zysk) przedstawiaty sie ,00 zt ,00 zt ,36 zt ,00 zt ,10zl ,59 zt ,00 zt ,29 zt W stosunku do korica 2009 roku nastapit wzrost wartosci kapitaiow wtasnych o kwot 2,3 min zt. Na koniec 2010 roku wartosc ksi^gowa 1 akcji Spotki wynosita 7,23 zt Wynik finansowy w 2010 roku Spotka zakonczyta rok obrotowy 2010 zyskiem brutto w wysokosci 11,7 min zt. W 2010 roku tqczne przychody Spdtki wyniosty 40,5 m!n zt, przy kosztach na poziomie 28,8 min zt. Zysk netto BDM wyniost 9,4 min zl. Koszty z tytutu dziatalnosci maklerskie] byty na poziomie nieco wyzszym niz w 2009 roku i wyniosty 24,1 min z!, w tym m.in. koszty pracownicze - 11,6 min zt, koszty administracyjne - 5,8 min zt oraz optaty infrastrukturalne i podatki wyniosty 4,2 min zt. Podstawowe dane finansowe: Przychody z dzialalnosci maklerskie] Koszty dziatalnosci maklerskiej Wynik z operacji instrumentami przeznaczonymi do obrotu Wynik z operacji instrumentow przeznaczonych do sprzedazy Pozostate przychody, koszty operacyjne oraz rezerwy Zysk z dziatalnosci operacyjnei Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto ZYSK NETTO (w tys. zt) Przewidywane kierunki rozwoju i prognoza wyniku finansowego 5.1. Przewidywane kierunki rozwoju BDM Na najblizsze lata BDM w swojej strategii wyznaczyt sobie nast$puja,ce priorytetowe zadania i kierunki rozwoju:.. - budowanie pozycji rynkowej i mark! BDM, poprzez promocje dobrze ocenianej wysokiej j'akosci obstugi, - zwi^kszenie sprzedazy instytucjonalne], - poszerzenie geograficznego obszaru dziatalnosci dzieki mobilnym technologiom, - rozwoj wsp6lpracy z Bankiem Spotdzielczym w Katowicach - docelowo integracja produktow bankowych i maklerskich, - zwi^kszenie aktywnosci na rynku NC, - rozwoj TFI BDM S.A. oraz utworzenie funduszy pozyskuja_cych aktywa do zarzadzania i funduszy

13 5.2. Prognoza wyniku finansowego na lata Prognoza wyniku finansowego na lata (dane wtys. zl): { Przychody z dziatalnosci maklerskiej Koszty dziafalnosci maklerskiej Wynik z operacji instrumentami przeznaczonymi do obrotu Pozostate przychody, koszty operacyjne oraz rezerwy Zysk z dziafalnosci operacyjnej. Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto ZYSKNETTO '. '. - ' \ { ; > ! - ' 4 745' -I WIC JCLTL 13

Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. Dom Maklerski BDM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 Sprawozdanie niniejsze sporza_dzono w dniu 8 czerwca.2011 roku-celem-przedstawienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Zalqcznik nr 1. do uchwafy nr 1 Rudy Nadzorczejz dn. 29.06.2010. o sprostowaniu tresci statutu spolki, a wczeiniej ujednoliconej

Zalqcznik nr 1. do uchwafy nr 1 Rudy Nadzorczejz dn. 29.06.2010. o sprostowaniu tresci statutu spolki, a wczeiniej ujednoliconej Zalqcznik nr 1 do uchwafy nr 1 Rudy Nadzorczejz dn. 29.06.2010 o sprostowaniu tresci statutu spolki, a wczeiniej ujednoliconej w zwiqzku z podwyzszeniem kapitalu zakladowego w ramach emisji akcjt serii

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r ATLANTIS S.A. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Piock, marzec 2010 r Spolka Atlantis S.A. z siedzibq w Plocku, przy ul. Padlewskiego

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKAMI GRUPY KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKAMI GRUPY KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKAMI GRUPY KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. Wprowadzenie Raport, grupy kapitałowej Domu Maklerskiego BDM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci pozytku publicznego (Dz. U. Nr 80 poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0 vo POV WYD2IAI ORC'Ni7*rv OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0 czlonka zarzgdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kiorownika jcdnostki organizacyjnoj powiatu, osoby zarzqdzajacej i oztonka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

OPINIA BANKOWA. Krosno,dnia21.07.2010r. ING Bank Shjski S.A. Oddzial w Rzeszowie Zespo! Doradcow Klicnta Korporacyjnego w Krosnie

OPINIA BANKOWA. Krosno,dnia21.07.2010r. ING Bank Shjski S.A. Oddzial w Rzeszowie Zespo! Doradcow Klicnta Korporacyjnego w Krosnie ING Bank Shjski S.A. Oddzial w Rzeszowie Zespo! Doradcow Klicnta Korporacyjnego w Krosnie Krosno,dnia21.07.2010r. OPINIA BANKOWA ING Bank Sla^ski Spolka Akcyjna, z siedziba^w Katowicach przy ul. Sokolskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie księgowym spółki Getin Holding S.A., sporządzona w formie oświadczenia dla celów podziału

Informacja o stanie księgowym spółki Getin Holding S.A., sporządzona w formie oświadczenia dla celów podziału Załącznik nr 4 do PLANU PODZIAŁU Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2011r. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania meryiorycznego z dzialajnosci pozytkii piihlicznego (Dz. U. Nr 80poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. Centurion Finance S.A.

Sprawozdanie Zarządu. Centurion Finance S.A. Sprawozdanie Zarządu Centurion Finance S.A. za rok 2016 1 Spis treści 1. Sprawozdanie z działalności Emitenta w roku 2016 3 a. Emitent 3 b. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

akcjonariuszy uprawnionych

akcjonariuszy uprawnionych LISTA RAPORTÓW Wykaz Rezygnacja Cena Zwolanie Informacja Zmiana Terminy Strategia Tytul Zawarcie 9/2007 7/2007 Powolanie 8/2007 14/2007 16/2007 Nr 15/2007 nabycia 10/2007 13/2007 1/2007 11/2007 12/2007

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krotkoterminowe , ,94 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe ,38 19.

d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krotkoterminowe , ,94 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe ,38 19. Program Finansowo-Ksiegowy "RAKS" w. 2017.01 RACHUNEK ZYSKOW I STRAT na 31.12.2015 na 31.12.2016 ----------------------------------------+----- -------------+------------------ A. PRZYCH. ZE SPRZED. I

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. 24 lipca 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. Uchwała Nr I/28/04/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTER SKARBU PANSTWA

MINISTER SKARBU PANSTWA MINISTER SKARBU PANSTWA DSK-PZ-5232-7/11 (MSP/DSK/1140/11) Warszawa, { maja 201 Ir. PGE PC, S.A. Wplyn$K NZ/... Pan Tomas/ Zadroga Prezes /ar/adu Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Dzialajqc jako reprezentant

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy Or- OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy UWAGA: Dymek dnia 26 kwietnia2012r. 1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiay.ana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypehiienia kazdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. Grupa Kapitałowa Centurion Finance S.A.

Sprawozdanie Zarządu. Grupa Kapitałowa Centurion Finance S.A. Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa Centurion Finance S.A. za rok 2016 1 Spis treści 1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016 3 a. Struktura Grupy Kapitałowej Centurion Finance S.A.

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Projekty uchwał zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Jednostkowy za III kwartał 2017 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Jednostkowy za III kwartał 2017 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Jednostkowy za III kwartał 2017 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o Spółce... - 3-2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1. Noble Securities S.A. informacje podstawowe Spółka Noble Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dziatalnosci. Fundacji Artykut 25. za rok 2013

Sprawozdanie z dziatalnosci. Fundacji Artykut 25. za rok 2013 1. Nazwa fundacji: Fundacja Artykul 25 2. Siedziba: miasto Szczecin Sprawozdanie z dziatalnosci Fundacji Artykut 25 za rok 2013 3. Adres: ul. Krolewicza Kazimierza 2H/5, 70-550 Szczecin 4. Data wpisu w

Bardziej szczegółowo

R0061 ODSETKI OD DEPOZYTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO NIEREZYDENT

R0061 ODSETKI OD DEPOZYTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO NIEREZYDENT DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 5-211 - poz. 9 R0061 ODSETKI OD DEPOZYTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO NIEREZYDENT dewizy RAZEM A1 B1 C1 D1 E1 A1 I Podmioty gospodarcze sektora niefinansowego *) B1 1 C1 2 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu do raportu

Komentarz Zarządu do raportu Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Komentarz Zarządu do raportu za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 14 maja 2015 roku Spis treści Część I 1. Wynik finansowy 3 2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r.

Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r. Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r. (dane za okres 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) ŚWIĘTOCHŁOWICE, 15 maja 2014r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. KWARTELNE

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 "

WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 )W;,; w Eiaiej Podia.-:. WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 " 29 _cztonka^arz^du_ Owiatu, ockrotarza powiatu, okarbnika powiatu, kieiuwuika jedno&tki organizaeyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i eztonka

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2010

Warszawa, październik 2010 Warszawa, październik 2010 O nas Niezależna grupa finansowa działająca w obszarze bankowości inwestycyjnej Spółka notowana na GPW (ticker: RBC) Oferta obejmująca pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2017 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2017 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2017 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym

Bardziej szczegółowo

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, KRS 0000015525, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo