Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Komentarz 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Komentarz 1"

Transkrypt

1 Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XXI XXIII XXVII Komentarz 1 Prawo upadłościowe i naprawcze z r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) 3 Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach 7 Tytuł I. Przepisy ogólne 7 Dział I. Przepisy wstępne 7 Art. 1. Zakres ustawy 7 Art. 2. Zasada optymalizacji 8 Art. 3. Wszczęcie na wniosek 9 Art. 4. Zakres stosowania 10 Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy 10 Art. 5. Podmioty 10 Art. 6. Wyłączenia 12 Art. 7. Śmierć dłużnika 14 Art. 8. Zaprzestanie działalności gospodarczej 14 Art. 9. Niezarejestrowana działalność gospodarcza 15 Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości 16 Art. 10. Okoliczności ogłoszenia 16 Art. 11. Niewypłacalność - pojęcie 16 Art. 12. Oddalenie wniosku przez sąd 19 Art. 13. Inne przyczyny oddalenia wniosku 21 Art. 14. Upadłość z możliwością zawarcia układu 24 Art. 15. Likwidacja majątku dłużnika 25 Art. 16. Podstawy zmieniające postanowienia sądu 26 Art. 17. Inne podstawy postępowania zmieniającego Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości 28 Dział I. Sąd 28 Art. 18. Sąd upadłościowy 28 Art. 19. Właściwość sądu 29 Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości 30 Art. 20. Podmioty zgłaszające 30 Art. 21. Obowiązek zgłaszania wniosku 32 Art. 22. Wymogi formalne wniosku 34 Art. 23. Dodatkowe dokumenty 37 Art. 24. Wymóg uprawdopodobnienia wierzytelności Art. 25. Oświadczenie co do prawdziwości danych 40

2 Dział III. Przepisy o postępowaniu 41 Art. 26. Uczestnicy postępowania 41 Art. 27. Niejawność posiedzenia 42 Art. 28. Zwrot z powodu braków formalnych 42 Art. 29. Zwrot wniosku 43 Art. 30. Przesłuchanie dłużnika 44 Art. 31. Dowód z opinii biegłego 45 Art. 32. Zwolnienie od kosztów sądowych 45 Art. 33. Zażalenia na postanowienie 46 Art. 34. Skutki wniosku złożonego w zlej wierze 47 Art. 35. Odesłanie do KPC 48 Dział IV. Postępowanie zabezpieczające 49 Rozdział 1. Przepisy ogólne 49 Art. 36. Działanie z urzędu 49 Art. 37. Odpowiednie stosowanie przepisów KPC 49 Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika 50 Art. 38. Tymczasowy nadzór sądowy 50 Art. 39. Czynności zabezpieczające sądu 51 Art. 40. Zarząd przymusowy nad majątkiem 52 Art. 41. Uprawdopodobnienie przez wierzyciela 54 Art. 42. Zażalenie na postanowienie 54 Art. 43. Zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości 55 Dział V. Wstępne zgromadzenie wierzycieli 55 Rozdział 1. Przepisy ogólne 55 Art. 44. Podstawy zwołania 55 Art. 45. Uchwały podjęte przez wierzycieli 57 Art. 46. Przewodniczący 59 Art. 47. Przebieg postępowania 60 Art. 48. Odpowiednie stosowanie przepisów 61 Rozdział 2. Uczestnicy 63 Art. 49. Uczestnicy wstępnego zgromadzenia wierzycieli. 63 Art. 50. Dopuszczenie innych wierzycieli 64 Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości 65 Art. 51. Postanowienie; forma i skuteczność 65 Art. 52. Data upadłości 68 Art. 53. Ogłoszenie upadłości 70 Art. 54. Zażalenie na postanowienie 73 Art. 55. Układ 75 Art. 56. Zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu. 76 Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości 78 Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego Art. 57. Obowiązek wskazania i wydania majątku 78 Art. 58. Zastosowanie środków przymusu 79 Art. 59. Inne obowiązki upadłego 81 Art. 60. Odpowiednie stosowanie przepisów 82 Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego. 83 Rozdział 1. Masa upadłości, 83 Oddział 1. Przepisy ogólne 83 Art. 61. Masa upadłości 83 VI

3 Art. 62. Skład masy 84 Art. 63. Wyłączenia 85 Art. 64. Środki na pomoc socjalną 86 Art. 65. Włączenie do masy upadłości 88 Art. 65a. Fundusz sekurytyzacyjny; masa upadłości 89 Art. 66. Mienie uczestnika systemu upadłości 90 Art. 67. Przedmiot zabezpieczenia 91 Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości 92 Art. 68. Podstawy do ustalania 92 Art. 69. Spis inwentarza 93 Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości 94 Art. 70. Składniki podlegające wyłączeniu 94 Art. 71. Prawo do świadczenia 96 Art. 72. Żądanie wydania mienia 98 Art. 73. Wniosek o wyłączenie z masy 99 Art. 74. Powództwo o wyłączenie 100 Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości 102 Art. 75. Prawo zarządu 102 Art. 76. Ustanowienie zarządcy przez sąd 104 Art. 77. Nieważność czynności upadłego 106 Art. 78. Obowiązek spełnienia świadczenia 108 Art. 79. Odpowiednie stosowanie 109 Art. 80. Zobowiązania wynikające ze zleceń rozrachunku. 110 Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości 111 Art. 81. Zastaw; wpis w księdze wieczystej 111 Art. 82. Postanowienie o wykreśleniu wpisu z urzędu Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego 113 Oddział 1. Przepisy ogólne 113 Art. 83. Nieważność postanowień 113 Art. 84. Bezskuteczność czynności prawnej 113 Art. 85. Umowa ramowa 114 Art. 86. Upadłość spółdzielni mieszkaniowej 115 Oddział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu 117 Art. 87. Świadczenia objęte układem 117 Art. 88. Spełnianie niezbędnych świadczeń 117 Art. 89. Potrącenia wzajemnych wierzytelności 118 Art. 90. Umowa najmu lub dzierżawy 120 Oddział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego 121 Art. 91. Wymagalność zobowiązań 121 Art. 92. Odsetki od wierzytelności 123 Art. 93. Potrącenie wierzytelności 124 Art. 94. Dopuszczalność potrącenia 126 Art. 95. Dopuszczalność potrącenia : 128 VII

4 Art. 96. Oświadczenie wierzyciela 129 Art. 97. Dochodzenie roszczenia 130 Art. 98. Wykonanie zobowiązania przez syndyka 131 Art. 99. Odstąpienie syndyka od umowy 134 Art Prawo żądania zwrotu 134 Art Skuteczność zastrzeżenia prawa własności Art Wygaśnięcie umowy zlecenia 140 Art Wygaśnięcie umowy agencyjnej; skutki 141 Art Wygaśnięcie umowy użyczenia 142 Art Wygaśnięcie umowy pożyczki 143 Art Obowiązek zapłaty czynszu za najem rzeczy ruchomej 144 Art Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości Art Skutki sprzedaży nieruchomości 147 Art Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości 148 Art Odstąpienie od umowy 150 Art Wygaśnięcie umowy kredytu 152 Art Wygaśnięcie umowy rachunku papierów wartościowych 153 Art Wygaśnięcie umowy przechowania 154 Art Wypowiedzenie umowy leasingu 155 Art Umowa obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego 157 Art Majątkowe roszczenia małżonka 158 Art Skutki zmiany postanowienia 159 Art Skutki zmiany postanowienia 160 Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego 161 Art Wejście spadku do masy upadłości 161 Art Nieważność umowy zbycia spadku 162 Art Wyłączenie spadku z masy 163 Art Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku Art Bezskuteczność oświadczenia 165 Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego 166 Art Ustanie wspólności majątkowej 166 Art Zniesienie wspólności majątkowej 168 Art Umowa majątkowa znosząca wspólność 169 Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego Art Bezskuteczność czynności prawnych upadłego Art Bezskuteczność czynności prawnych odpłatnych 173 Art Bezskuteczność wynagrodzenia umownego Art Bezskuteczność hipoteki, zastawu 177 Art Odesłania 179 Art Prawo do wniesienia powództwa 181 Art Wejście na miejsce powoda 182 Art Przekazanie do masy upadłości 183 Art Wyłączenie stosowania 185 VIII

5 Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych 186 Art Skutki prawne zlecenia rozrachunku 186 Art Moc wiążąca zlecenia 186 Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne 187 Rozdział 1. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu 187 Art Wstąpienie do postępowań sądowych 187 Art Wyłączność zarządcy 189 Art Zawieszenie postępowań 190 Art Zawieszenie egzekucji 192 Art Zapis na sąd polubowny 193 Art Odpowiednie stosowanie 194 Rozdział 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego 195 Art Postępowanie sądowe i administracyjne 195 Art Podjęcie postępowania 196 Art Zawieszenie egzekucji 198 Art Zapis na sąd polubowny 200 Art Skutki zmiany postępowania 200 Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości 202 Dział I. Sąd i sędzia-komisarz 202 Rozdział 1. Sąd 202 Art Właściwość sądu 202 Art Skład orzekający 204 Rozdział 2. Sędzia-komisarz 205 Art Wykonanie czynności 205 Art Rola sędziego-komisarza w postępowaniu 206 Art Skargi na czynności komornika 210 Art Zakres uprawnień sędziego-komisarza 211 Art Pomoc organów administracji 212 Dział II. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy Rozdział 1. Przepisy ogólne 213 Art Okoliczności powołania 213 Art Wymóg licencji 215 Art. 157a 217 Art Powołanie syndyka 219 Art Powołanie zastępcy 220 Art Czynności na rachunek upadłego 222 Art Pełnomocnictwa 224 Art Wysokość wynagrodzenia 225 Art Wynagrodzenie dodatkowe 231 Art Orzeczenie sądu na wniosek; z urzędu 232 Art Ustalenie wysokości wynagrodzenia 234 Art Zaliczki, zwrot wydatków 237 IX

6 Art Orzeczenie na wniosek 238 Art Sprawozdanie z działalności 239 Art Sprawozdawczość 241 Art 169a 242 Art Postanowienia o odwołaniu 243 Art Odwołanie zastępców 245 Art Zażalenie na postanowienie 246 Rozdział 2. Syndyk 248 Art Zadania syndyka 248 Art Wprowadzenie do majątku upadłego 250 Art Ujawnienia w księdze wieczystej 252 Art Zawiadomienie o upadłości 253 Art Zaspokojenie roszczeń pracowniczych 255 Art Prawo do informacji 256 Art Zatrudnianie innych osób 257 Rozdział 3. Nadzorca sądowy 258 Art Zadania nadzorcy 258 Art Okres pełnienia obowiązków 261 Rozdział 4. Zarządca 262 Art Zadania zarządcy 262 Art Wymóg prawidłowego zarządu 263 Art Działania wymagające zgody rady wierzycieli Dział III. Uczestnicy postępowania 266 Rozdział 1. Upadły 266 Art Pojęcie upadłego 266 Art Wpływ na działalność w innych spółkach 269 Art Ustanowienie kuratora 270 Art Śmierć upadłego 272 Rozdział 2. Wierzyciele 274 Oddział 1. Przepisy ogólne 274 Art Pojęcie wierzyciela 274 Art Ustanowienie kuratora 275 Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli 277 Art Zwołanie zgromadzenia 277 Art Obwieszczenie 279 Art Przewodniczący; protokół 281 Art Stawiennictwo na wezwanie 282 Art Udział wierzycieli 283 Art Pełnomocnik wierzycieli 286 Art Wierzyciel bez prawa głosu 288 Art Głosowanie 291 Art. 199; Uchwały zgromadzenia 294 Art Przyczyny uchylenia uchwały 295 Oddział 3. Rada wierzycieli 297 Art Ustanowienie rady 297 Art Skład rady 298 Art Wniosek o zmianę składu rady Art Działania członków rady 302 Art Uprawnienia rady 303

7 Art Czynności wymagające zezwolenia rady 305 Art Uchwały rady 308 Art Przebieg posiedzenia 309 Art Protokół 310 Art Uchylenie uchwały przez sędziego-komisarza Art Zwrot wydatków 312 Art Odpowiedzialność za szkodę 313 Art Brak rady 314 Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości 316 Art Niejawność posiedzenia 316 Art Łączne rozpoznanie spraw 317 Art Odpowiednie stosowanie KC 319 Art Dowód z przesłuchania 320 Art Postępowanie dowodowe 322 Art Orzeczenia w formie postanowień 323 Art Doręczenia 324 Art Obwieszczenia 325 Art Zażalenie na postanowienie 327 Art Kasacja 329 Art Termin do odwołania 329 Art Skargi na czynności komornika 331 Art Zabezpieczenia 331 Art Rachunek bankowy 333 Art Dostęp do akt 334 Art Odpowiednie stosowanie KPC 335 Dział V. Koszty 337 Art Pojęcie kosztów i wydatków 337 Art Pokrycie kosztów 341 Art Zaliczka na koszty 342 Art Prawo do zwrotu kosztów 345 Art Żądanie upadłego w przedmiocie zwrotu kosztów Art Koszty zgłoszenia wierzytelności 347 Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności 348 Dział I. Zgłoszenie wierzytelności 348 Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu 348 Art Zgłoszenie wierzytelności 348 Art Wierzytelności umieszczane z urzędu 351 Art Odpowiednie stosowanie 352 Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności 353 Art Forma zgłoszenia 353 Art Zawartość zgłoszenia 355 Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności 358 Art Odpis zgłoszenia 358 Art Zwrot z powodu braków formalnych 359 Art Sprawdzenie wierzytelności 360 Dział II. Lista wierzytelności 362 Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności 362 Art Sporządzenie listy 362 XI

8 Art Zawartość listy 363 Art Wierzytelność niepieniężna 365 Art Odsetki od wierzytelności 366 Art Współdłużnik; poręczyciel 367 Art Świadczenia powtarzające się 369 Art Hipoteka; wpis w rejestrze 370 Art Wierzytelność w obcej walucie 371 Art Wierzytelność zgłoszona z niezachowaniem terminów 373 Art Uzupełnianie listy wierzytelności 375 Art Zmiana wierzyciela 376 Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności 377 Art Obwieszczenia o sporządzeniu listy 377 Art Prawo do sprzeciwu 379 Art Forma sprzeciwu; odrzucenie 381 Art Podstawa sprzeciwu 383 Art Rozpoznanie sprzeciwu 385 Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności 387 Art Zatwierdzenie listy wierzytelności 387 Art Zmiany na liście wierzytelności 388 Art Lista uzupełniająca 390 Art Dochodzenie wierzytelności po umorzeniu Art Wyciąg z listy wierzytelności 393 Art Wzmianka o odpowiedzialności upadłego 395 Art Prawo do zwrotu dokumentów 396 Tytuł VI. Układ 397 Dział I. Przepisy ogólne 397 Art Propozycje układowe 397 Art Podmioty uprawnione do zgłoszenia 399 Art Propozycje restrukturyzacji 400 Art Sposoby restrukturyzacji 401 Art Układ likwidacyjny 403 Art Wierzytelności objęte układem 405 Art Wierzytelności wyłączone z układu 407 Art Roszczenia pracownicze 410 Art Wzajemne dopłaty 411 Art Spłata z zysku przedsiębiorstwa 412 Art Oświadczenie o zgodzie na zmianę 413 Art Umieszczenie wierzycieli na listach 414 Art Warunki restrukturyzacji 417 Art Uzasadnienie propozycji 419 Dział II. Zawarcie i zatwierdzenie układu 422 Art Zgromadzenie wierzycieli 422 Art Inne okoliczności zwołania zgromadzenia 424 Art Przebieg zgromadzenia 425 Art Głosowanie nad układem 428 Art Zawarcie układu 429 Art Skutki niezawarcia układu 432 XII

9 Art Sądowe zatwierdzenie układu 433 Art Odmowa sądu 435 Art Wyznaczenie syndyka; umorzenie postępowania 437 Dział III. Skutki układu 438 Art Moc wiążąca układu 438 Art Mienie osób trzecich 439 Art Hipoteka; zastaw 440 Art Zakończenie postępowania 441 Art Moc układu 442 Art Umorzenie postępowań 443 Art Tytuł egzekucyjny 445 Art Moc postanowienia o wykonaniu układu 447 Dział IV. Zmiana układu 449 Art Wystąpienie o zmianę 449 Art Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 450 Art Uczestnicy zgromadzenia 452 Art Niedopuszczalność innych zmian 453 Dział V. Uchylenie układu 454 Art Przyczyny uchylenia układu 454 Art Łączne rozpoznanie wniosków 456 Art Ustanowienie sędziego-komisarza i syndyka Art Zaspokojenie roszczeń 457 Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości 459 Dział I. Przepisy ogólne 459 Art Spis inwentarza 459 Art Sprawozdanie finansowe syndyka 461 Art Likwidacja masy upadłościowej 463 Art Wstrzymanie likwidacji 464 Art Sprzedaż ruchomości 465 Art Przebieg likwidacji 466 Art Dalsze działanie przedsiębiorstwa upadłego Art Sprzedaż ze skutkiem egzekucyjnym 470 Art Ujawnienie wartości składników mienia 473 Art Wyłączenie rzeczy z masy upadłości 474 Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości i statków morskich wpisanych do reje-,. stru okrętowego 475 Art Sprzedaż w całości 475 Art Nabywca przedsiębiorstwa upadłego 478 Art Sprzedaż części przedsiębiorstwa 479 Art Opis i oszacowanie przez biegłego 481 Art Sprzedaż w drodze przetargu 483 Art Wybór oferty; umowa sprzedaży 486 Art Skutki niezatwierdzenia oferty 487 Art Sprzedaż z wolnej ręki 488 Art Pierwszeństwo w nabyciu 488 Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym 489 Art Odpowiednie stosowanie 489 XIII

10 Art Sprzedaż ruchomości z wolnej ręki 490 Art Zaspokojenie zastawnika 491 Art Prawo przejścia na własność 493 Art Obowiązek rozliczenia się z upadłym 494 Art Sprzedaż rzeczy wraz z przedsiębiorstwem Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych 496 Art Likwidacja wierzytelności 496 Art Likwidacja praw majątkowych 498 Art Odpowiednie stosowanie 499 Art Inna forma poszukiwania nabywcy 500 Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo 501 Dział I. Przepisy ogólne 501 Art Pojęcie funduszy 501 Art Przeznaczenie sum uzyskanych ze zbycia obciążonych rzeczy i praw 502 Art Podział funduszy 503 Art Ostateczny podział 504 Art Plan podziału 506 Art Zaspokojenie zabezpieczonych wierzytelności osobistych 508 Art Wierzytelność wierzyciela spadku 510 Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli 511 Rozdział 1. Przepisy ogólne 511 Art Podział na kategorie 511 Art Zaspokojenie należności 515 Art Kolejność zaspokajania 517 Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską 518 Art Zaspokajanie ze sprzedaży 518 Art Pierwszeństwo wierzytelności alimentacyjnych i pracowniczych 522 Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości 523 Rozdział 1. Ustalenie planu podziału 523 Art Plan podziału 523 Art Plan podziału sumy ze sprzedaży 526 Art Jawność planu podziału 527 Art Zgłaszanie zarzutów 528 Art Zatwierdzenie planu 529 Rozdział 2. Wykonanie planu podziału 530 Art Termin wykonania 530 Art Przekazanie kwoty wierzycielowi 532 Art Wpis w księdze wieczystej 533 Art Zaspokojenie poręczyciela 534 Art Zapłata z warunkiem zawieszającym 535 Art Pozostawienie w depozycie 536 Art Nieodebranie w terminie 537 XIV

11 Art Orzekanie w sprawach o złożenie do depozytu. 538 Art Wydanie z depozytu upadiemu 538 Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki 539 Art Powody umorzenia 539 Art Ogłoszenie postanowienia 542 Art Wykreślenie wpisów w księdze wieczystej Art Wydanie majątku upadłemu 543 Art Oddanie na przechowanie 545 Art Likwidacja majątku 547 Art Umorzenie wszczętych procesów 548 Art Zakończenie postępowania upadłościowego Art Wniosek o umorzenie zobowiązań upadłego Art Możliwości zarobkowe upadłego 554 Art Przyczyny uchylenia 555 Art Obowiązywanie zmian 557 Tytuł X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 558 Art Przyczyny orzeczenia zakazu 558 Art Celowe działanie lub rażące niedbalstwo 560 Art Właściwość sądu 561 Art Wszczęcie na wniosek 562 Art Terminy wstrzymujące 564 Część druga. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego 566 Tytuł I. Przepisy ogólne 566 Art Wyłączenia 566 Art Objaśnienia 568 Art Prawa wierzyciela zamieszkałego za granicą Art Odpowiednie stosowanie KPC 571 Tytuł II. Jurysdykcja krajowa 572 Art Jurysdykcja sądów polskich 572 Art Umowy o jurysdykcję 573 Art Ustanowienie zarządcy zagranicznego 573 Tytuł III. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych Art Odpowiednie stosowanie 574 Art Wszczęcie na wniosek 575 Art Uczestnicy postępowania 577 Art Zawiadomienie uczestników o posiedzeniu Art Obowiązek informowania sądu 578 Art Postanowienie o zabezpieczeniu 578 Art Domniemanie prawdy 579 Art Uznanie postępowania 580 Art Elementy postanowienia 581 Art Zakres uznania 583 Art Uchylenie lub zmiana orzeczenia 585 Art Postanowienie o zmianie 586 XV

12 Art Skutki uznania 588 Art Prawa wierzycieli 589 Art Zabezpieczenie dowodów 589 Art Interwenient uboczny 590 Art Spis inwentarza; oszacowanie 591 Art Uprawnienia zarządcy zagranicznego 593 Art Ocena skutków według prawa polskiego 594 Art Zaspokajanie wierzytelności 595 Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe 596 Art Postępowanie w Polsce 596 Art Odpowiednie stosowanie przepisów 596 Art Wszczęcie postępowania 597 Art Domniemanie niewypłacalności 598 Art Zmiana zabezpieczeń 599 Art Przejęcie zarządu majątkiem upadłego 599 Art Charakter układu 600 Art Fundusze masy upadłości 601 Tytuł V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi 602 Art Porozumienie sądów 602 Art Pośrednictwo sędziego-komisarza 602 Art Współpraca z sądem zagranicznym 603 Art Sprawność postępowań 603 Art Kilka postępowań 604 Część trzecia. Odrębne postępowania upadłościowe 605 Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika 605 Art Upadłość po śmierci przedsiębiorcy 605 Art Ustanowienie kuratora 606 Art Odpowiednie stosowanie przepisów 608 Art Skład masy upadłości 608 Art Bezskuteczność zapisów i poleceń 609 Art Terminy 610 Art Skutki prawne przejęcia spadku 611 Art Tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercy Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków 612 Dział I. Przepisy ogólne 612 Art Zgłoszenie wniosku 612 Art Wysłuchanie członków zarządu banku 614 Art Dopuszczalność oddalenia wniosku 615 Art Upadłość z możliwością zawarcia układu 616 Art BFG uczestnikiem postępowania 617 Art Zaspokojenie wierzytelności bez zgłoszenia Art Sprawozdania 619 Art Skutki ogłoszenia upadłości 619 Art Rozwiązanie umów 621 Art Czynności syndyka 622 XVI

13 Art Podmioty zgłaszające propozycje układowe Art Postanowienie o likwidacji majątku banku Art Sprzedaż banku 624 Art Sprzedaż części 625 Art Zaspokojenie wierzytelności i należności 625 Art Ograniczone prawa rzeczowe 626 Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych 627 Art Osobna masa upadłości 627 Art Kurator 628 Art Czynności kuratora 629 Art Dostęp do informacji 630 Art Terminy wymagalności 630 Art Sprzedaż składników mienia 631 Art Kolejność zaspokojenia 633 Art Podział funduszów upadłości 633 Art Umorzenie listów zastawnych 634 Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec zagranicznych banków, instytucji kredytowych oraz ich oddziałów 635 Rozdział 1. Przepisy ogólne 635 Art Zakres stosowania 635 Art Objaśnienia pojęć 636 Art Wyłączenie stosowania 638 Art Uznanie z mocy prawa 638 Art Skład masy upadłości 639 Rozdział 2. Postępowanie 640 Art Wszczęcie postępowania 640 Art Zgłaszanie wierzytelności 641 Art Równe prawa wierzycieli 643 Art Urzędowe poświadczenie uprawnień 644 Art Obowiązki syndyka 645 Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości Art Prawo polskie 646 Art Prawo właściwe 646 Art Prawa osób trzecich 648 Art Zastrzeżenie prawa własności sprzedawcy 649 Art Wykonanie praw 650 Art Prawo odkupu 650 Art Zobowiązania umowne 651 Art Kompensacja 651 Art. 467'. Prawo do potrącenia wierzytelności 652 Art Skuteczność czynności prawnej 652 Art Wyłączenia 653 Art Prawo państwa orzekającego 653 Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń 654 Dział I. Przepisy ogólne 654 Art Uczestnik postępowania 654 Art Syndyk 655 Art Kurator 656 Art Dostęp do informacji 656 XVII

14 Art Wyłączenie stosowania 658 Art Wygaśnięcie umów ubezpieczenia 658 Art Osobna masa upadłości 659 Art Kolejność zaspokojenia 660 Art Zaspokojenie roszczeń przez Fundusz 661 Art Układ 662 Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 663 Art Odpowiednie stosowanie 663 Art Objaśnienie pojęć 664 Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji 665 Art Zakres stosowania 665 Art Ustanowienie kuratora 668 Art Odpowiednie stosowanie 669 Art Dostęp do informacji 669 Art Zgłoszenie do masy upadłości 670 Art Osobna masa upadłości 671 Art Kolejność zaspokojenia 672 Art Zaspokojenie z funduszu upadłości 673 Art Umorzenie obligacji 673 Część czwarta. Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością 674 Art Zakres stosowania 674 Art Odpowiednie stosowanie 677 Art Oświadczenie o wszczęciu i plan naprawczy Art Ogłoszenie 681 Art Dzień wszczęcia 682 Art Nadzorca sądowy 683 Art Skutki wszczęcia postępowania naprawczego Art Wszczęcie innych postępowań - dopuszczalność 688 Art Sprawy z prawa pracy 689 Art Zakaz zbywania i obciążania majątku 691 Art Plan naprawczy 692 Art Propozycje restrukturyzacji 692 Art Zgromadzenie wierzycieli 694 Art Termin zgromadzenia 695 Art Uczestnicy zgromadzenia 696 Art Przewodniczący 697 Art Prawo zgłaszania zmian 699 Art Grupy wierzycieli 699 Art Przyjęcie układu 701 Art Protokół z przebiegu 702 Art Skutki nieprzyjęcia układu 703 Art Zgłaszanie zarzutów 705 Art Zatwierdzenie układu przez sąd 706 Art Odmowa zatwierdzenia 707 XVIII

15 Art Moc wiążąca układu 711 Art Zakres układu 712 Art Skutki układu 713 Art Umorzenie postępowania 713 Art Uchylenie układu 715 Art Uchylenie układu na wniosek 716 Część piąta. Przepisy karne 717 Art Nieprawdziwość danych 717 Art Nieujawnianie ksiąg rachunkowych 717 Część szósta. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe 718 Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących 718 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Dział II. Przepisy przejściowe 723 Art Sprawy w toku 723 Art Sprawy wszczęte 723 Art Postępowanie układowe w toku 724 Art Wpis do KRS 725 Art Stosowanie przepisów dotychczasowych 725 Art Wymóg licencji 726 Art Moc obowiązująca przepisów 726 Art Objaśnienie 726 Art Objaśnienie 726 Dział III. Przepisy końcowe 726 Art Derogacja 726 Art Wejście w życie 727 Odnośnik Indeks rzeczowy 729 XIX

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... Wykaz literatury........................................ XIX XXI XXXI Prawo upadłościowe z dnia

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE Autor: Feliks Zedler Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Pojęcie i nazwa prawa 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego 2. Zarys rozwoju historycznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... XXIV

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... XXIV Wstęp................................................ Wykaz skrótów.......................................... XVII XIX Literatura.............................................. XXIV Prawo restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX Wykaz skrótów....................................................... XIX Rozdział 1. Zagadnienia ogólne......................................... 1 1 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego........................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa Robert Lewandowski Przemysław Wołowski Prawo upadłościowe i naprawcze 2. wydanie C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Prawo upadłościowe i naprawcze W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE,

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE KOMENTARZ Andrzej Jakubecki Feliks Zedler PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. wydanie Stan prawny: 1 października 2010 r. Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Wykaz orzecznictwa... XXIII Wstęp... XXV Rozdział I. Postępowanie upadłościowe a układ... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Rodzaje postępowań... 3

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz.

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. id: 10012 Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Orzecznictwo... Wprowadzenie... XI XV XXIII XXV Rozdział I. Charakter prawny układu... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciel Miejsce: Wrocław Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, I dzień: 10.30-16.30, II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Dział V. (uchylony) Rozdział 1 2. (uchylone) Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

Dział V. (uchylony) Rozdział 1 2. (uchylone) Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości Art. 41 51 Art. 41 42. (uchylone) Art. 43. [Zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości] Po ogłoszeniu upadłości zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządu przymusowego

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione poniżej akty prawne regulują proces UPADŁOŚCI spółdzielni socjalnej : 1) ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe 1

Prawo upadłościowe 1 Prawo upadłościowe 1 z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) 2 Tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 233) 3 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 978, poz. 1166, poz. 1259, poz. 1844) Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY Kategoria Typ szkolenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Paweł Janda 129. WYDANIE KOMENTARZE PRAKTYCZNE

Komentarz. Paweł Janda 129. WYDANIE KOMENTARZE PRAKTYCZNE prawo upadłościowe Komentarz Paweł Janda KOMENTARZE PRAKTYCZNE 129. WYDANIE prawo upadłościowe Komentarz Paweł Janda KOMENTARZE PRAKTYCZNE Zamów książkę w księgarni internetowej WARSZAWA 2017 Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo upadłościowe i naprawcze z hasłami i skorowidzem Stan prawny na 1 września 2009 r. Redaktor prowadzący: Małgorzata Buczna Opracowanie redakcyjne: Roman Rudnik, Marcin

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 11 Od Autorów............................................................ 17 Część pierwsza KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA 7. Sąd i uczestnicy postępowania upadłościowego: i. upadły (dłużnik) ii. Syndyk iii. Wierzyciele

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC.

Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC. Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC. Strzeżonego Pan Bóg strzeże czyli co by było gdyby W okresie normalnego prowadzenia działalności gospodarczej większość przedsiębiorców nie bierze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 6. Uwagi wprowadzające... 31

Spis treści. 6. Uwagi wprowadzające... 31 Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... XV XIX XXVII Rozdział I. Historycznoporównawcze i prawnoporównawcze ujęcie stanowiska prawnego syndyka oraz jego udziału w procesie dotyczącym masy upadłości...

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

Prawo Restrukturyzacyjne

Prawo Restrukturyzacyjne Prawo Restrukturyzacyjne RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH. PODMIOTY POSTĘPOWANIA. dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ NIEWYPŁACALNOŚCI Ustawa z 28 lutego 2003r.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE Materiał do samodzielnego studiowania tematu z prawa w turystyce i hotelarstwie. Trudne lub niezrozumiałe problemy, studenci będą mogli wyjaśnić z prowadzącym zajęcia, w czasie jego dyżuru. UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia postępowania upadłościowo-naprawczego w praktyce działania banków spółdzielczych

Zasady prowadzenia postępowania upadłościowo-naprawczego w praktyce działania banków spółdzielczych Mariusz Lewandowski Zasady prowadzenia postępowania upadłościowo-naprawczego w praktyce działania banków spółdzielczych Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje istotną część procesów rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo

Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz.

Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz. Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz. 535). Przepisy ustawy stosuje się do dłużników będących

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu /wypełnia sąd/ Pouczenie 1). Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Prawo. upadłościowe i naprawcze. 16. wydanie

Prawo. upadłościowe i naprawcze. 16. wydanie Prawo upadłościowe i naprawcze 16. wydanie PRAWO UPADŁOŚCIOWE INAPRAWCZE Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa upadłościowego: Wprowadzenie Stanisława Gurgula PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. iii. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 16 września 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści

Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie zarządu... 1 2. Ewolucja egzekucji przez zarząd przymusowy w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Informacje dla dłużników FGŚP

Informacje dla dłużników FGŚP Informacje dla dłużników FGŚP Maria Jankowska 12.05.2015 Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. 13.11.2009 Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. regulująca postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka),

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 278 16061 Poz. 1636 1636 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa

Bardziej szczegółowo

28. Prawo upadłościowe 1

28. Prawo upadłościowe 1 PrUp. Prawo upadłościowe 1 z dnia lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) 2 Tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 233) 3 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 978, poz. 1166, poz. 1259, poz. 1844)

Bardziej szczegółowo

25. Prawo upadłościowe i naprawcze 1

25. Prawo upadłościowe i naprawcze 1 PrUpN 25 25 25. Prawo upadłościowe i naprawcze 1 z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) Tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1112) 2 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 1529; 2013,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XIX Kodeks cywilny... 1 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe... 3 Tytuł I. Własność... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 126 139. (uchylone)...

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 3 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia. 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o

Bardziej szczegółowo

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 18 lipca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia. 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe 1

Prawo upadłościowe 1 Prawo upadłościowe 1 z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) Tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 2171) 2 (zm.: Dz.U. 2016, poz. 1948, poz. 2260, poz. 2261) Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 lipca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 lipca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu 1. Skutki ogłoszenia upadłości 2. Układ (i) treść układu (propozycje układowe) (ii) przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera...442 Oznaczenie masy osobnej...443 Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy

Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera...442 Oznaczenie masy osobnej...443 Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego...362 Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych...364 Informacja o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Wykaz literatury................................... XI XIII XVII Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ...

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ... Białystok dnia... Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Uzasadnienie... CO POWINIEN

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Tom I Tom II Tom III EGZAMINY APLIKACJE. radcowska i adwokacka TEKSTY USTAW. 5. wydanie C H BECK

Tom I Tom II Tom III EGZAMINY APLIKACJE. radcowska i adwokacka TEKSTY USTAW. 5. wydanie C H BECK Tom I Tom II Tom III EGZAMINY APLIKACJE radcowska i adwokacka TEKSTY USTAW 5. wydanie C H BECK TEKSTY USTAW BECKA EGZAMINY APLIKACJE Tom II EGZAMINY APLIKACJE Teksty ustaw Tom II WYDAWNICTWO C. H. BECK

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 31 sierpnia 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Kinga Zając Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters Kluwer SA,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE UWAGI DO PROJEKTU USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

WYBRANE UWAGI DO PROJEKTU USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE WYBRANE UWAGI DO PROJEKTU USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE GŁÓWNE PUNKTY DYSKUSJI 1. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego 2. Zgłoszenie propozycji układowych 3. Głosowanie nad układem: Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

- o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-77-08 Druk nr 654 Warszawa, 11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT

Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT KOD OPIS P_N0001 P_N0002 P_N0003 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Zawiadomienie komornika właściwego o wszczęciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 201/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2009 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Jan Katner SSN Marian Kocon (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW BECKA. EGZAMINY APLIKACJE Tom II

TEKSTY USTAW BECKA. EGZAMINY APLIKACJE Tom II TEKSTY USTAW BECKA EGZAMINY APLIKACJE Tom II EGZAMINY APLIKACJE Teksty ustaw Tom II WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Egzaminy Aplikacje 10. wydanie Stan prawny: 12 maja 2014 r. Wydawca: Aneta Flisek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Agnieszka Łuniewska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Agnieszka Łuniewska Sygn. akt II CSK 826/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 września 2016 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Monika Koba SSN Bogumiła Ustjanicz

Bardziej szczegółowo

Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika. Krajowa Rada Komornicza

Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika. Krajowa Rada Komornicza Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika Krajowa Rada Komornicza Zakres zmian Informatyzacja postępowania egzekucyjnego Zbiegi egzekucji Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności Egzekucja

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE. Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozwój prawnej regulacji administracyjnego postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt IV CSK 681/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 czerwca 2013 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie z wniosku C. Spółki

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i. Wniosek o ogłoszenie upadłości ii. Zagadnienia proceduralne

Bardziej szczegółowo