Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury..."

Transkrypt

1 Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XIX XXI XXXI Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach Tytuł I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy wstępne Art. 1. Zakres ustawy Art. 2. Zasada optymalizacji Art. 3. Wszczęcie na wniosek Art. 4. Zakres stosowania Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy Art. 5. Zakres podmiotowy Art. 6. Wyłączenia Art. 7. Śmierć dłużnika Art. 8. Zaprzestanie działalności gospodarczej Art. 9. Niezarejestrowana działalność gospodarcza Art. 9a. Niemożność ogłoszenia upadłości w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego Art. 9b. Wniosek restrukturyzacyjny, pierwszeństwo rozpoznania Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości Art. 10. Okoliczności ogłoszenia Art. 11. Niewypłacalność pojęcie Art. 12. (uchylony) Art. 12a. Oddalenie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Art. 13. Inne przyczyny oddalenia wniosku Art (uchylone) Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Dział I. Sąd Art. 18. Sąd upadłościowy Art. 19. Właściwość sądu Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości Art. 20. Podmioty zgłaszające Art. 21. Obowiązek zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości Art. 22. Wymogi formalne wniosku Art. 22a. Zaliczka na wydatki Art. 23. Dodatkowe dokumenty Art. 24. Wymóg uprawdopodobnienia wierzytelności Art. 25. Oświadczenie co do prawdziwości danych Dział III. Przepisy o postępowaniu Art. 26. Uczestnicy postępowania Art Ustanowienie kuratora Art. 27. Niejawność posiedzenia Art. 28. Zwrot z powodu braków formalnych Art. 29. Zwrot wniosku V

2 Art. 29a. Niedopuszczalność cofnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości 120 Art. 30. Przesłuchanie dłużnika Art. 30a. Dowód z opinii biegłego Art. 31. (uchylony) Art. 32. Zwolnienie od kosztów sądowych Art. 33. Zażalenia na postanowienie Art. 34. Skutki wniosku złożonego w złej wierze Art. 35. Odesłanie do KPC Dział IV. Postępowanie zabezpieczające Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 36. Zabezpieczenie majątku dłużnika na wniosek i z urzędu Art. 37. Odpowiednie stosowanie przepisów KPC Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika Art. 38. Tymczasowy nadzorca sądowy Art. 38a. Czynności zwykłego zarządu Art. 39. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz uchylenie zajęcia rachunku bankowego Art. 40. Zarząd przymusowy nad majątkiem Art (uchylone) Art. 43. Zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości Dział V. (uchylony) Rozdział 1. (uchylony) Art (uchylone) Rozdział 2. (uchylony) Art (uchylone) Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości Art. 51. Postanowienie; forma i skuteczność Art. 52. Data upadłości Art. 53. Ogłoszenie upadłości Art. 54. Zażalenie na postanowienie Art. 54a. Zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zakres. 156 Art (uchylone) Dział VII. Przygotowana likwidacja Art. 56a. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika Art. 56b. Cena sprzedaży nie niższa niż cena oszacowania Art. 56c. Uwzględnienie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, przesłanki Art. 56d. Zatwierdzenie warunków sprzedaży Art. 56e. Zawarcie umowy sprzedaży Art. 56f. Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy Art. 56g. Wydanie syndykowi ceny złożonej do depozytu Art. 56h. Nowe okoliczności mające istotny wpływ na wartość majątku będącego przedmiotem sprzedaży Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego Art. 57. Obowiązek wskazania i wydania majątku Art. 58. Zastosowanie środków przymusu Art (uchylone) Art Firma w upadłości Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego Rozdział 1. Masa upadłości Oddział 1. Przepisy ogólne Art. 61. Masa upadłości VI

3 Art. 62. Skład masy Art. 63. Wyłączenia Art. 64. Środki na pomoc socjalną Art. 65. (uchylony) Art. 65a. Fundusz sekurytyzacyjny; masa upadłości Art. 66. Mienie uczestnika systemu upadłości Art. 67. Przedmiot zabezpieczenia Art. 67a. Mienie przeznaczone na pomoc dla uczestników systemu ochrony Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości Art. 68. (uchylony) Art. 69. Spis inwentarza Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości Art. 70. Składniki podlegające wyłączeniu Art Odesłanie do przepisów o zastawie Art. 71. Prawo do świadczenia Art. 72. Żądanie wydania mienia lub świadczenia wzajemnego Art. 73. Wniosek o wyłączenie z masy Art. 74. Powództwo o wyłączenie Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości Art. 75. Prawo zarządu Art. 76. (uchylony) Art. 77. Nieważność czynności upadłego Art. 78. Obowiązek spełnienia świadczenia Art. 79. Odpowiednie stosowanie Art. 80. Zobowiązania wynikające ze zleceń rozrachunku Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości Art. 81. Hipoteka; zastaw Art. 82. Postanowienie o wykreśleniu wpisu z urzędu Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego. 233 Art. 83. Nieważność postanowień Art. 84. Bezskuteczność czynności prawnej Art. 85. Umowa ramowa Art. 85a. Uprawnienia Art. 86. Upadłość spółdzielni mieszkaniowej Art (uchylone) Art. 91. Wymagalność zobowiązań Art. 92. Odsetki od wierzytelności Art. 93. Potrącenie wierzytelności Art. 94. Dopuszczalność potrącenia Art. 95. Dopuszczalność potrącenia Art. 96. Oświadczenie wierzyciela Art. 97. Dochodzenie roszczenia Art. 98. Wykonanie zobowiązania przez syndyka Art. 99. Odstąpienie syndyka od umowy Art Prawo żądania zwrotu Art Skuteczność zastrzeżenia prawa własności Art Wygaśnięcie umowy zlecenia Art Wygaśnięcie umowy agencyjnej; skutki Art Wygaśnięcie umowy użyczenia Art Wygaśnięcie umowy pożyczki Art Obowiązek zapłaty czynszu za najem rzeczy ruchomej Art Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości VII

4 Art Skutki sprzedaży nieruchomości Art Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości 363 Art Odstąpienie od umowy Art. 110a. Odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji Art Wygaśnięcie umowy kredytu Art Umowy rachunku papierów wartościowych upadłego Art Wygaśnięcie umowy przechowania Art Wypowiedzenie umowy leasingu Art Umowa obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego Art Majątkowe roszczenia małżonka Art (uchylone) Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego Art Wejście spadku do masy upadłości Art Nieważność umowy zbycia spadku Art Wyłączenie spadku z masy Art Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku Art Bezskuteczność oświadczenia Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego Art Ustanie wspólności majątkowej Art Ustanowienie rozdzielności majątkowej Art Umowa majątkowa znosząca wspólność Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego Art Bezskuteczność czynności prawnych upadłego Art Bezskuteczność czynności prawnych odpłatnych Art. 128a. Bezskuteczność przelewu wierzytelności przyszłej Art Bezskuteczność wynagrodzenia umownego Art Bezskuteczność hipoteki, zastawu Art. 130a. Bezskuteczność kar umownych Art Odesłania Art Prawo do wniesienia powództwa Art Wejście na miejsce powoda Art Przekazanie do masy upadłości Art Wyłączenie stosowania Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych Art Skutki prawne zlecenia rozrachunku Art Moc wiążąca zlecenia Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne Rozdział 1. (uchylony) Art (uchylone) Art Postępowanie sądowe i administracyjne Art Podjęcie postępowania Art Zawieszenie egzekucji Art Zapis na sąd polubowny Art. 147a. Odstąpienie od zapisu na sąd polubowny Art (uchylony) Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości Dział I. Sąd i sędzia-komisarz Rozdział 1. Sąd Art Właściwość sądu VIII

5 Art Skład orzekający Rozdział 2. Sędzia-komisarz i zastępca sędziego-komisarza Art Wykonanie czynności Art Rola sędziego-komisarza w postępowaniu Art Skargi na czynności komornika Art Zakres uprawnień sędziego-komisarza Art Pomoc organów administracji Dział II. Syndyk i zastępca syndyka Art Okoliczności powołania Art Obwieszczenie Art Wymóg licencji Art. 157a. Przeszkody Art (uchylony) Art Powołanie zastępcy Art Czynności na rachunek upadłego Art Pełnomocnictwa Art Wysokość wynagrodzenia Art Wynagrodzenie dodatkowe Art Zaliczka na wynagrodzenie Art Wynagrodzenie ostateczne Art Postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia ostatecznego i zwrotu zaliczek, zażalenie Art Rozdział wynagrodzenia między kilku syndyków Art. 167a. VAT Art. 167b. Śmierć syndyka Art Sprawozdanie z działalności Art Sprawozdawczość Art. 169a. Upomnienie przy zaniedbaniach Art Przesłanki odwołania przez sąd Art Odwołanie zastępców Art Zażalenie na postanowienie Art Zadania syndyka Art Wprowadzenie do majątku upadłego Art Ujawnienia w księdze wieczystej Art Zawiadomienie o upadłości Art Zaspokojenie roszczeń pracowniczych Art Prawo do informacji Art Należyta staranność Art (uchylone) Dział III. Uczestnicy postępowania Rozdział 1. Upadły Art Pojęcie upadłego Art Wpływ na działalność w innych spółkach Art Ustanowienie kuratora Art Śmierć upadłego Rozdział 2. Wierzyciele Oddział 1. Przepisy ogólne Art Pojęcie wierzyciela Art Ustanowienie kuratora Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli Art Zwołanie zgromadzenia Art Obwieszczenie Art Przewodniczący; protokół Art Stawiennictwo na wezwanie IX

6 Art Udział wierzycieli Art Pełnomocnik wierzycieli Art Wierzyciel bez prawa głosu Art Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli Art Uchwały zgromadzenia Art Przyczyny uchylenia uchwały Oddział 3. Rada wierzycieli Art Rada wierzycieli Art Skład rady Art. 202a. Powołanie na członka rady wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę Art Zmiana składu rady wierzycieli Art Pełnienie obowiązków Art Zakres uprawnień rady wierzycieli Art Czynności wymagające zezwolenia rady Art Uchwały rady Art. 207a. Zmiana syndyka Art Pierwsze posiedzenie rady Art Protokół z posiedzenia Art Zamieszczenie uchwały w Rejestrze Art Zwrot wydatków Art Odpowiedzialność za szkodę Art Brak rady Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości Art Niejawność posiedzenia Art Łączne rozpoznanie spraw Art Odpowiednie stosowanie KC Art. 216a. Dokumenty w postaci elektronicznej Art. 216b. Obowiązek współpracy Art Dowód z przesłuchania Art Postępowanie dowodowe Art. 218a. Pouczenie uczestnika postępowania Art Orzeczenia w formie postanowień Art Doręczanie postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym Art. 220a. Dokonywanie wezwań, zawiadomień i doręczeń w inny sposób Art Obwieszczenia Art Zażalenie na postanowienie Art Kasacja Art Termin do wniesienia środka zaskarżenia Art Skargi na czynności komornika Art Zabezpieczenia Art Rachunek bankowy Art Dostęp do akt Art Odpowiednie stosowanie KPC Dział V. Koszty i inne zobowiązania masy upadłości Art Pojęcie kosztów i wydatków Art Pokrycie kosztów Art Uchwała co do zaliczki na pokrycie kosztów postępowania. 651 Art Prawo do zwrotu kosztów Art Żądanie upadłego w przedmiocie zwrotu kosztów Art Koszty zgłoszenia wierzytelności X

7 Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności Dział I. Zgłoszenie wierzytelności Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu Art Zgłoszenie wierzytelności Art Wierzytelności umieszczane z urzędu Art Odpowiednie stosowanie Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności Art Forma zgłoszenia Art Zawartość zgłoszenia Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności Art Odpis zgłoszenia Art Zwrot z powodu braków formalnych Art Potwierdzenie wierzytelności w księgach rachunkowych Dział II. Lista wierzytelności Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności Art Termin sporządzenia listy Art Wymogi formalne listy Art. 245a. Rozliczenie należności publicznoprawnych Art Wierzytelność niepieniężna Art Odsetki od wierzytelności Art Współdłużnik; poręczyciel Art Świadczenia powtarzające się Art Hipoteka; wpis w rejestrze Art Wierzytelność w obcej walucie Art Wierzytelności zgłoszone po terminie Art Uzupełnienie listy wierzytelności Art Zmiana wierzyciela Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności Art Obwieszczenia o sporządzeniu listy Art Prawo do sprzeciwu Art Forma sprzeciwu; odrzucenie Art Podstawa sprzeciwu Art. 258a. Doręczenie odpisu sprzeciwu Art Rozpoznanie sprzeciwu Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności Art Zatwierdzenie listy wierzytelności Art Zmiany na liście wierzytelności Art Lista uzupełniająca Art Dochodzenie wierzytelności po umorzeniu Art Wyciąg z listy wierzytelności Art Wzmianka o odpowiedzialności upadłego Art Prawo do zwrotu dokumentów Tytuł VA. Układ w upadłości Art. 266a. Dopuszczalność zawarcia układu Art. 266b. Propozycje układowe Art. 266c. Głosowanie nad układem Art. 266d. Postanowienie o zakończeniu postępowania Art. 266e. Ostateczne wynagrodzenie syndyka Art. 266f. Odesłanie do przepisów Prawa restrukturyzacyjnego Tytuł VI. (uchylony) Dział I. (uchylony) Art (uchylone) Dział II. (uchylony) Art (uchylone) XI

8 Dział III. (uchylony) Art (uchylone) Dział IV. (uchylony) Art (uchylone) Dział V. (uchylony) Art (uchylone) Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości Dział I. Przepisy ogólne Art Spis inwentarza Art Sprawozdanie finansowe syndyka Art Likwidacja masy upadłościowej Art Wstrzymanie likwidacji Art Sprzedaż ruchomości Art Przebieg likwidacji Art Dalsze działanie przedsiębiorstwa upadłego Art Sprzedaż ze skutkiem egzekucyjnym Art Ujawnienie wartości składników mienia Art Wyłączenie rzeczy z masy upadłości Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego Art Sprzedaż w całości Art Nabywca przedsiębiorstwa upadłego Art Sprzedaż części przedsiębiorstwa Art Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Art Sprzedaż w drodze przetargu lub aukcji Art Wybór oferty; umowa sprzedaży Art (uchylone) Art Pierwszeństwo w nabyciu Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym Art Odpowiednie stosowanie Art (uchylony) Art Zaspokojenie zastawnika Art Prawo przejścia na własność Art Obowiązek rozliczenia się z syndykiem Art Sprzedaż rzeczy wraz z przedsiębiorstwem Art. 330a. Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych Art Wybór sposobu likwidacji Art Likwidacja praw majątkowych Art Odpowiednie stosowanie Art Inna forma poszukiwania nabywcy Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo Dział I. Przepisy ogólne Art Pojęcie funduszy Art Przeznaczenie sum uzyskanych ze zbycia obciążonych rzeczy i praw Art Podział funduszy Art Ostateczny podział Art Plan podziału Art Zaspokojenie zabezpieczonych wierzytelności osobistych XII

9 Art Wierzytelność wierzyciela spadku Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Podział na kategorie Art Kolejność zaspokajania Art Zaspokojenie należności dalszej kategorii Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską Art Zaspokojenie z likwidacji przedmiotu Art Pierwszeństwo wierzytelności alimentacyjnych i pracowniczych Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości Rozdział 1. Ustalenie planu podziału Art Plan podziału Art Plan podziału sumy ze sprzedaży Art Udostępnienie planu podziału, zarzuty Art Zgłaszanie zarzutów Art Zatwierdzenie planu Rozdział 2. Wykonanie planu podziału Art Termin wykonania Art Przekazanie kwoty wierzycielowi Art Wpis w księdze wieczystej Art Zaspokojenie poręczyciela Art Zapłata z warunkiem zawieszającym Art (uchylony) Art Nieodebranie w terminie Art Złożenie do depozytu sądowego, podmiot orzekający Art Wydanie kwoty z depozytu sądowego Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki Art Powody umorzenia Art Ogłoszenie postanowienia Art Wykreślenie wpisów w księdze wieczystej Art Wydanie majątku upadłemu Art Koszty przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów 838 Art Likwidacja majątku Art Umorzenie wszczętych postępowań Art Zakończenie postępowania upadłościowego Art Wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań Art (uchylony) Art. 370a. Ustalenie planu spłaty wierzycieli Art. 370b. Skarga kasacyjna Art. 370c. Niedopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego 851 Art. 370d. Zmiana planu spłaty wierzycieli Art. 370e. Uchylenie planu spłaty Art. 370f. Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań Art Przyczyny uchylenia Art Obowiązywanie zmian Tytuł X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Art Przyczyny orzeczenia zakazu XIII

10 Art Celowe działanie lub rażące niedbalstwo Art Właściwość sądu Art Wszczęcie na wniosek Art Terminy wstrzymujące Część druga. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego Tytuł I. Przepisy ogólne Art Wyłączenia Art Objaśnienie pojęć Art Obowiązek wskazania pełnomocnika do doręczeń w RP Art Odesłanie do przepisów KPC Tytuł II. Jurysdykcja krajowa Art Wyłączna jurysdykcja sądów polskich Art Umowy o jurysdykcję Art Ustanowienie zarządcy zagranicznego Tytuł III. Uznawanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego Art (uchylony) Art Wszczęcie na wniosek Art Uczestnicy postępowania Art Zawiadomienie uczestników o posiedzeniu Art Obowiązek informowania sądu Art Postanowienie o zabezpieczeniu Art (uchylony) Art Uznanie postępowania Art Elementy postanowienia Art. 393a. Zabezpieczenie majątku dłużnika znajdującego się na terenie RP Art Zakres uznania Art Uchylenie lub zmiana orzeczenia Art Zmiana zakresu uprawnień zarządcy zagranicznego Art Skutki uznania Art Prawa wierzycieli Art (uchylone) Art. 400a. Właściwość sądu Art Spis inwentarza; oszacowanie Art Uprawnienia zarządcy zagranicznego Art Ocena skutków według prawa polskiego Art Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych ograniczonymi prawami rzeczowymi Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe Art Postępowanie w Polsce Art Odpowiednie stosowanie przepisów Art Wszczęcie postępowania Art Domniemanie niewypłacalności Art Zmiana zabezpieczeń Art Skutki wszczęcia wtórnego postępowania Art. 410a. Głosowanie nad uznaniem skuteczności zagranicznego układu Art. 410b. Umorzenie wtórnego postępowania upadłościowego Art Charakter układu Art Fundusze masy upadłości Tytuł V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi Art Porozumienie sądów XIV

11 Art Pośrednictwo sędziego-komisarza Art Współpraca z sądem zagranicznym Art Sprawność postępowań Art Kilka postępowań Część trzecia. Odrębne postępowania upadłościowe Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika Art Upadłość po śmierci przedsiębiorcy Art Ustanowienie kuratora Art (uchylony) Art Skład masy upadłości Art Bezskuteczność zapisów i poleceń Art Terminy Art Skutki prawne przejęcia spadku Art Tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercy Tytuł IA. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów Dział I. Przepisy ogólne Art. 425a. Ogłoszenie upadłości dewelopera Art. 425b. Cele postępowania Art. 425c. Objaśnienie pojęć Art. 425d. Wyłączenie stosowania Dział II. Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego Art. 425e. Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego upadłego Art. 425f. Przeniesienie własności lokalu, skutki Art. 425g. Nieruchomość obciążona hipoteką Art. 425h. Zgoda na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego Dział III. Likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie Art. 425i. Podział sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości Art. 425j. Zaspokojenie roszczeń nabywcy z odstąpienia od umowy deweloperskiej Art. 425k. Zaspokojenie roszczeń pieniężnych Dział IV. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę Art. 425l. Sprzedaż nieruchomości Art. 425m. Umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego Dział V. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie 911 Art. 425n. Propozycje układowe Art. 425o. Zakres Art. 425p. Dopłaty, różny sposób traktowania nabywców Art. 425q. Głosowanie nad układem Art. 425r. Wstępne głosowanie nabywców nad propozycjami układowymi Art. 425s. Wpłacenie lub zabezpieczenie dopłat Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Dział I. Przepisy ogólne Art Wniosek o ogłoszenie upadłości banku Art Wysłuchanie członków zarządu banku Art (uchylony) Art Upadłość z możliwością zawarcia układu XV

12 Art (uchylone) Art Sprawozdania Art Skutki ogłoszenia upadłości Art Rozwiązanie umów Art (uchylony) Art Podmioty zgłaszające propozycje układowe Art Postanowienie o likwidacji majątku banku Art Sprzedaż banku Art Sprzedaż części Art Zaspokojenie wierzytelności i należności Art Ograniczone prawa rzeczowe Art. 441a. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych. 930 Art Osobna masa upadłości Art. 442a. Potrącenie wierzytelności Art Kurator Art Czynności kuratora Art Dostęp do informacji Art. 445a. Zgromadzenie wierzycieli Art. 445b. Likwidacja osobnej masy upadłości Art Terminy wymagalności Art. 446a. Test równowagi pokrycia i test płynności Art. 446b. Pozytywny wynik testów Art. 446c. Negatywny wynik testu płynności Art. 446d. Negatywny wynik testu równowagi pokrycia Art (uchylony) Art Kolejność zaspokojenia Art Podział funduszów upadłości Art Umorzenie listów zastawnych Art. 450a. Wyłączenie stosowania Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Zakres stosowania Art Objaśnienia pojęć Art Wyłączenie stosowania Art Uznanie z mocy prawa Art Skład masy upadłości banku krajowego Rozdział 2. Postępowanie Art Wszczęcie postępowania Art Zgłaszanie wierzytelności Art Zrównanie praw wierzycieli Art Urzędowe poświadczenie uprawnień Art Obowiązki syndyka Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości Art Prawo polskie Art Prawo właściwe Art Prawa osób trzecich Art Zastrzeżenie prawa własności sprzedawcy Art Wykonanie praw Art Prawo odkupu Art Zobowiązania umowne Art Kompensacja XVI

13 Art Prawo do potrącenia wierzytelności Art Skuteczność czynności prawnej Art Wyłączenia Art Prawo państwa orzekającego Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Dział I. Przepisy ogólne Art Uczestnik postępowania Art Syndyk Art Kurator Art Dostęp do informacji Art Wyłączenie stosowania Art Wygaśnięcie umów ubezpieczenia Art Osobna masa upadłości Art Osobna masa upadłości Art Kolejność zaspokojenia Art Kolejność zaspokojenia z osobnej masy upadłości Art Zaspokojenie roszczeń przez Fundusz Art Układ Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów Art Odpowiednie stosowanie Art Objaśnienie pojęć Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji Art Zakres stosowania Art Kurator Art Odpowiednie stosowanie Art Dostęp do informacji Art Zgłoszenie do masy upadłości Art Osobna masa upadłości Art Kolejność zaspokojenia Art Zaspokojenie z funduszu upadłości Art Umorzenie obligacji Tytuł V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Art Zakres zastosowania Art Wniosek o ogłoszenie upadłości Art Właściwość sądu Art Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Art Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Art Powiadomienie Art Koszty postępowania Art Wniosek o udzielenie informacji Art Wynagrodzenie syndyka Art Umorzenie postępowania Art Skład masy upadłości Art Upoważnienie Art Sprzedaż lokalu mieszkalnego; zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Art Plan spłaty wierzycieli XVII

14 Art a. Wyłączenie stosowania Art Terminarz i zakres spłat Art Umorzenie zobowiązań upadłego Art Skarga kasacyjna Art Dokonywanie czynności prawnych Art Zmiana planu spłaty wierzycieli Art Uchylenie planu spłaty wierzycieli Art Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego Art Zgromadzenie wierzycieli Art Odpowiednie zastosowanie przepisów Część czwarta. (uchylony) Art (uchylone) Część piąta. Przepisy karne Art Podanie nieprawdziwych danych Art Nieujawnianie ksiąg rachunkowych Część szósta. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących Art (uchylone) Dział II. Przepisy przejściowe Art Sprawy w toku Art Sprawy wszczęte Art Postępowanie układowe w toku Art Wpis do KRS Art Stosowanie przepisów dotychczasowych Art (pominięte) Art Objaśnienie Art Objaśnienie Dział III. Przepisy końcowe Art Derogacja Art Wejście w życie Odnośnik nr Indeks rzeczowy XVIII

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... XXIV

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... XXIV Wstęp................................................ Wykaz skrótów.......................................... XVII XIX Literatura.............................................. XXIV Prawo restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX Wykaz skrótów....................................................... XIX Rozdział 1. Zagadnienia ogólne......................................... 1 1 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego........................

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE KOMENTARZ Andrzej Jakubecki Feliks Zedler PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. wydanie Stan prawny: 1 października 2010 r. Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa Robert Lewandowski Przemysław Wołowski Prawo upadłościowe i naprawcze 2. wydanie C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Prawo upadłościowe i naprawcze W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione poniżej akty prawne regulują proces UPADŁOŚCI spółdzielni socjalnej : 1) ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciel Miejsce: Wrocław Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, I dzień: 10.30-16.30, II

Bardziej szczegółowo

28. Prawo upadłościowe 1

28. Prawo upadłościowe 1 PrUp. Prawo upadłościowe 1 z dnia lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) 2 Tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 233) 3 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 978, poz. 1166, poz. 1259, poz. 1844)

Bardziej szczegółowo

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY Kategoria Typ szkolenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 31 sierpnia 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Kinga Zając Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters Kluwer SA,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera...442 Oznaczenie masy osobnej...443 Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy

Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera...442 Oznaczenie masy osobnej...443 Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego...362 Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych...364 Informacja o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC.

Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC. Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC. Strzeżonego Pan Bóg strzeże czyli co by było gdyby W okresie normalnego prowadzenia działalności gospodarczej większość przedsiębiorców nie bierze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo upadłościowe i naprawcze z hasłami i skorowidzem Stan prawny na 1 września 2009 r. Redaktor prowadzący: Małgorzata Buczna Opracowanie redakcyjne: Roman Rudnik, Marcin

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA 7. Sąd i uczestnicy postępowania upadłościowego: i. upadły (dłużnik) ii. Syndyk iii. Wierzyciele

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia postępowania upadłościowo-naprawczego w praktyce działania banków spółdzielczych

Zasady prowadzenia postępowania upadłościowo-naprawczego w praktyce działania banków spółdzielczych Mariusz Lewandowski Zasady prowadzenia postępowania upadłościowo-naprawczego w praktyce działania banków spółdzielczych Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje istotną część procesów rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I POSTEPOWANIE NAPRAWCZE Materiał do samodzielnego studiowania tematu z prawa w turystyce i hotelarstwie. Trudne lub niezrozumiałe problemy, studenci będą mogli wyjaśnić z prowadzącym zajęcia, w czasie jego dyżuru. UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści

Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie zarządu... 1 2. Ewolucja egzekucji przez zarząd przymusowy w ujęciu

Bardziej szczegółowo

25. Prawo upadłościowe i naprawcze 1

25. Prawo upadłościowe i naprawcze 1 PrUpN 25 25 25. Prawo upadłościowe i naprawcze 1 z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) Tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1112) 2 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 1529; 2013,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 lipca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 lipca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz.

Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz. Upadłość przedsiębiorcy Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz U poz. 535). Przepisy ustawy stosuje się do dłużników będących

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ...

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ... Białystok dnia... Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Uzasadnienie... CO POWINIEN

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. 13.11.2009 Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. regulująca postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka),

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Księgi wieczyste geneza i rozwój, przedmiot, budowa oraz funkcje..................... 23 1.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Wykaz literatury................................... XI XIII XVII Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW BECKA. EGZAMINY APLIKACJE Tom II

TEKSTY USTAW BECKA. EGZAMINY APLIKACJE Tom II TEKSTY USTAW BECKA EGZAMINY APLIKACJE Tom II EGZAMINY APLIKACJE Teksty ustaw Tom II WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Egzaminy Aplikacje 10. wydanie Stan prawny: 12 maja 2014 r. Wydawca: Aneta Flisek

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE. Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozwój prawnej regulacji administracyjnego postępowania

Bardziej szczegółowo

Prawo. upadłościowe i naprawcze. 16. wydanie

Prawo. upadłościowe i naprawcze. 16. wydanie Prawo upadłościowe i naprawcze 16. wydanie PRAWO UPADŁOŚCIOWE INAPRAWCZE Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa upadłościowego: Wprowadzenie Stanisława Gurgula PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 5

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i. Wniosek o ogłoszenie upadłości ii. Zagadnienia proceduralne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa?

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Od 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzona została instytucja zwana upadłością konsumencką, czyli

Bardziej szczegółowo

Tom I Tom II Tom III EGZAMINY APLIKACJE. radcowska i adwokacka TEKSTY USTAW. 5. wydanie C H BECK

Tom I Tom II Tom III EGZAMINY APLIKACJE. radcowska i adwokacka TEKSTY USTAW. 5. wydanie C H BECK Tom I Tom II Tom III EGZAMINY APLIKACJE radcowska i adwokacka TEKSTY USTAW 5. wydanie C H BECK TEKSTY USTAW BECKA EGZAMINY APLIKACJE Tom II EGZAMINY APLIKACJE Teksty ustaw Tom II WYDAWNICTWO C. H. BECK

Bardziej szczegółowo

Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika. Krajowa Rada Komornicza

Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika. Krajowa Rada Komornicza Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika Krajowa Rada Komornicza Zakres zmian Informatyzacja postępowania egzekucyjnego Zbiegi egzekucji Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności Egzekucja

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu /wypełnia sąd/ Pouczenie 1). Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25. Rozdział I Przepisy ogólne...27. Art. 3... 52

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25. Rozdział I Przepisy ogólne...27. Art. 3... 52 Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 Rozdział 1. Wprowadzenie 25 1.1. Jak powstają wierzytelności? 25 1.2. Słownik pojęć związanych z windykacją 31 1.3. Osoby prawne, przedsiębiorcy, firma 38

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Od Autorek Rozdział I Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej...17

Od Autorek Rozdział I Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej...17 Spis treści Od Autorek...15 Rozdział I Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej...17 1. Wstęp...17 2. Lokal jako przedmiot odrębnej własności...17 2.1. Definicja lokalu i jego części składowe...18 2.2. Samodzielność

Bardziej szczegółowo

Część PIERWSZA. PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH. Tytuł I. Przepisy ogólne.

Część PIERWSZA. PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH. Tytuł I. Przepisy ogólne. Prawo upadłościowe 1)2) z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) tj. z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361) tj. z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) tj. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza. Status prawny komornika sądowego Wprowadzenie Autorzy Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego...

Spis treści. Część pierwsza. Status prawny komornika sądowego Wprowadzenie Autorzy Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego... Spis treści Wprowadzenie... 5 Autorzy... 9 Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego... 27 Wykaz skrótów... 33 Część pierwsza. Status prawny komornika sądowego... 39 Rozdział 1. Komornik jako funkcjonariusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r.

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2003.60.535 2004.01.01 zm. Dz.U. 2003.217.2125 2004.05.01 zm. Dz.U. 2004.91.870 2004.05.01 zm. Dz.U. 2004.91.871 2004.05.01 zm. Dz.U. 2004.96.959 2004.05.02 zm. Dz.U. 2004.96.959

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu 1. Skutki ogłoszenia upadłości 2. Układ (i) treść układu (propozycje układowe) (ii) przyjęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 60 poz. 535)

USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 60 poz. 535) USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 60 poz. 535) (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361) (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo