PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF CBM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM"

Transkrypt

1 Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF CBM Zygmunt Górski, Romuald Cwilewicz Gdynia Maritime University, Department of Marine Power Plants Morska 83, Gdynia, Poland tel.: (+48) Abstract Liquefied natural gas carriers (LNG carriers) are built nowadays with the capacity of 135, ,000 cbm. LNG carriers with capacity of about 200,000 cbm are also in project works and under construction. Projects of new generation LNG carries with the capacity ranging from 250,000 to 300,000 cbm will be executed soon. Estimated main propulsion power of such LNG carriers will be 40 to 50 MW. The gas turbine propulsion with carried natural gas used as a fuel is proposed for these ships. To improve efficiency of propulsion a COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System) propulsion system is suggested. With the relatively simple configuration, the COGES system makes possible to achieve acceptable propulsion efficiency. COGES drive system also simplifies operation of propulsion plant, decreases engine room space and considerably contributes to environment protection as natural gas is considered to be an ecological fuel. In particular the schema of the COGES propulsion system, ccomparison of machinery space of LNG carrier propelled by the low speed diesel engine and the COGES system are presented in paper. Keywords: transport, LNG tanker propulsion, Liquefied Gas Tankers PROPOZYCJA NAPDU TURBINOWEGO ZBIORNIKOWCA NOWEJ GENERACJI DO PRZEWOZU SKROPLONEGO GAZU NATURALNEGO O ADOWNOCI DO m 3 Streszczenie Obecnie eksploatowane i budowane zbiornikowce do przewozu skroplonego gazu naturalnego LNG posiadaj adowno rzdu do m 3. Projektowane s te i budowane zbiornikowce LNG o adownoci rzdu m 3. W niedugim czasie bd realizowane projekty zbiornikowców LNG nowej generacji o adownoci do m 3. Ocenia si, e zapotrzebowanie mocy napdu gównego dla nowej generacji zbiornikowców LNG bdzie rzdu 40 do 50 MW. Proponuje si zastosowanie do napdu takich statków turbin gazowych zasilanych przewoonym gazem naturalnym. Celem podniesienia sprawnoci siowni proponuje si zastosowanie siowni kombinowanej typu COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System), która przy stosunkowo prostej konfiguracji umoliwi uzyskanie akceptowalnej sprawnoci napdu. Siownia typu COGES pozwoli te na uproszczenie procesu eksploatacji napdu, zmniejszenie objtoci siowni na rzecz przestrzeni adunkowej, a spalanie gazu naturalnego powszechnie uwaanego za paliwo ekologiczne bdzie wanym przyczynkiem do ochrony rodowiska naturalnego. W szczególnoci schemat ukadu napdowego typu COGES, porównanie wielkoci siowni zbiornikowca LNG z napdem tokowym silnikiem spalinowym wolnoobrotowym i napdem typu COGES s prezentowane w artykule. Sowa kluczowe :transport, LNG tanker propulsion, Liquefied Gas Tankers 1. Wstp Rosnce zapotrzebowanie gospodarki wiatowej na gaz naturalny powoduje wzrost zapotrzebowania na jego transport drog morsk. W wiatowej flocie handlowej szybko ronie ilo i wielko zbiornikowców typu LNG (Liquefied Natural Gas) do przewozu skroplonego gazu

2 Z. Górski, R. Cwilewicz naturalnego (gazowców). Podczas transportu morskiego gaz naturalny utrzymywany jest w postaci pynnej pod cinieniem atmosferycznym w temperaturze 163 o C. Podczas przewozu gazu skroplonego jednym z podstawowych problemów jest penetracja ciepa do zbiorników adunkowych i parowanie adunku. Odparowany gaz moe by skroplony w odpowiedniej instalacji i skierowany na powrót do zbiorników adunkowych lub wykorzystany do napdu statku. Jako napd gówny stosuje si dwupaliwowe wysokoprne silniki spalinowe lub turbiny parowe, dla których par produkuje si w dwupaliwowych kotach gównych. W obu przypadkach gówne ukady napdowe zbiornikowców mog by zasilane alternatywnie paliwem cikim (HFO) lub gazem naturalnym (LNG) z przewoonego adunku. Zasilanie gazem ma miejsce podczas podróy statku zaadowanego, a zasilanie paliwem cikim podczas podróy pod balastem do miejsca zaadunku nowej partii gazu skroplonego. Obecnie eksploatowane i budowane zbiornikowce LNG posiadaj adowno rzdu do m 3 skroplonego gazu. Projektowane s te i budowane zbiornikowce LNG o adownoci rzdu m 3. atwo mona przewidzie, e w niedugim czasie bd realizowane projekty zbiornikowców LNG nowej generacji o adownoci do m 3. Wraz ze wzrostem wielkoci zbiornikowców LNG problem typu i konfiguracji napdu gównego oraz jego eksploatacji jest wanym elementem w procesie doboru urzdze napdowych tych statków. Zdaniem autorów niniejszej publikacji problem doboru ukadu napdowego dla tak duych statków pozostaje otwarty. Zalety turbiny parowej i atwo eksploatacyjna powoduj, e napd turboparowy z kotami dwupaliwowymi moe by atrakcyjn alternatyw dla dwupaliwowych wysokoprnych silników spalinowych. Jednake wiksze zuycie paliwa a tym samym nisza sprawno napdu turboparowego dla wzgldnie maych mocy przemawia na korzy silników spalinowych. Silniki spalinowe duych mocy s natomiast bardziej kopotliwe w eksploatacji w miar jak rosn ich gabaryty. Jednak dla duych mocy, wedug wasnych szacunków powyej 30 MW, siownia parowa staje si konkurencyjna dla siowni z silnikami tokowymi. Podobnie, niezwykle ciekawe z punktu widzenia zalet oraz sumarycznych kosztów eksploatacji przedstawia si zastosowanie turbin gazowych do napdu gównego zbiornikowców do przewozu skroplonego gazu naturalnego (LNG). Ocenia si, e zapotrzebowanie mocy napdu gównego nowej generacji zbiornikowców LNG bdzie rzdu 40 do 50 MW. Proponuje si zastosowanie do napdu takich statków turbin gazowych zasilanych przewoonym gazem naturalnym. Na podró powrotn naley pozostawi na zbiornikowcu odpowiedni ilo gazu. Celem podniesienia sprawnoci siowni proponuje si zastosowanie siowni kombinowanej typu COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System), która przy stosunkowo prostej konfiguracji umoliwi uzyskanie akceptowalnej sprawnoci napdu. Siownia typu COGES pozwoli te na uproszczenie procesu eksploatacji napdu, zmniejszenie objtoci siowni na rzecz przestrzeni adunkowej, a spalanie gazu naturalnego powszechnie uwaanego za paliwo ekologiczne bdzie wanym przyczynkiem do ochrony rodowiska naturalnego. 2. Propozycja napdu typu COGES dla zbiornikowca LNG o adownoci m 3 Prognoz parametrów eksploatacyjnych gównego ukadu napdowego i elektrowni okrtowej oparto na badaniach statystycznych populacji zbiornikowców LNG (Liquefied Natural Gas) i LPG (Liquefied Petroleum Gas) bdcych aktualnie w eksploatacji lub w budowie. Metod bada statystycznych opracowano w Katedrze Siowni Okrtowych Akademii Morskiej w Gdyni Wyznaczenie mocy efektywnej napdu gównego zbiornikowca LNG m 3 [3, 4, 5] N e = (1, , * D) * v 3 [kw], (1) 180

3 Proposal of Turbine Propulsion For a New Generation Liquefied Natural Gas Carrier With a Capacity of D [ton] v [wzy] Przyjto: - nono statku DWT, - prdko statku, D = ton dla adownoci m 3 na podstawie bada statystycznych, v = 19 wzów. N e = kw Wyznaczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej zbiornikowca LNG m 3 [3,4,5] Przyjto, e sumaryczna moc elektrowni okrtowej jest funkcj mocy napdu gównego: N el = ,2542 * N e [kw], (2) N e = kw z zalenoci (1), N el = kw. Zwykle, sumaryczna moc elektrowni podzielona jest na trzy zespoy prdotwórcze. Podczas ruchu statku w morzu pracuje jeden zespó prdotwórczy przy wskaniku obcienia rzdu 0,7. Std moc elektryczna zapotrzebowana przez statek podczas ruchu w morzu wynosi: N el = 0,7 * N el /3 [kw], (3) N el = kw, N el = 2730 kw Propozycja napdu typu COGES dla zbiornikowca LNG o adownoci m Linia elektryczna Spaliny Para Woda zasilajca Rys. 1. Schemat ukadu napdowego typu COGES: 1 turbina gazowa; 2 turbina parowa; 3 kocio parowy; 4 prdnica; 5 silnik elektryczny; 6 przetwornik czstotliwoci; 7 pdnik gondolowy; 8 gówna tablica rozdzielcza; 9 transformator; 10 odbiorniki elektryczne wysokiego napicia; 11 odbiorniki elektryczne niskiego napicia; 12 odbiorniki pary grzewczej; 13 dolot wody zasilajcej kocio; 14 odlot spalin Fig. 1. Diagram of COGES propulsion system: 1 gas turbine; 2 steam turbine; 3 steam boiler; 4 generator; 5 electric motor; 6 frequency converter; 7 azipod propulsor; 8 main switchboard; 9 transformer; 10 high voltage receivers; 11 low voltage receivers; 12 steam receivers; 13 boiler feed water inlet; 14 exhaust gases outlet Konfiguracj ukadu napdowego pokazano na rysunku 1. Statek napdzany jest dwoma pdnikami gondolowymi 7 z silnikami elektrycznymi 5. Praca silników elektrycznych kontrolowana jest przez przetworniki czstotliwoci 6. Energi elektryczn dostarczaj trzy 181

4 Z. Górski, R. Cwilewicz prdnice 4, z których dwie napdzane s turbinami gazowymi 1 a jedna turbin parow 2. Turbiny gazowe opalane s gazem naturalnym (LNG). Gazy wylotowe z turbin gazowych ogrzewaj kocio parowy 3, który produkuje par do napdu turbiny parowej i par grzewcz na potrzeby statku. Sumaryczna moc zespoów prdotwórczych pokrywa zapotrzebowanie napdu gównego, napdu mechanizmów i urzdze okrtowych oraz sieci okrtowej Wyznaczenie sumarycznej mocy turbin zespoów prdotwórczych systemu COGES N COGES em N e fc G N el G [kw], (4) N e = kw - z zalenoci (1), N el = 2730 kw - z zalenoci (3), przyjto: em = 0,97 - sprawno silników elektrycznych, fc = 0,99 - sprawno przetworników czstotliwoci, G = 0,97 - sprawno prdnic, N COGES = kw kw Dyskusja wpywu rozkadu mocy pomidzy turbinami gazowymi i turbin parow na zuycie paliwa i sprawno ukadu napdowego systemu COGES napdzanego gazem naturalnym Do oblicze przyjto: - doln warto opaow paliwa typu Marine Diesel Oil (MDO) W MDO = kj/kg, - doln warto opaow gazu naturalnego (LNG) W LNG = kj/kg, - jednostkowe zuycie paliwa typu MDO przez turbiny gazowe g MDO = 0,229 kg/kwh, - jednostkowe zuycie paliwa typu LNG przez turbiny gazowe: - jednostkowe zuycie paliwa typu LNG przez ukad COGES: - sprawno efektywn ukadu COGES: Wyniki podano w tablicy nr 1. g g W MDO LNG g MDO [kg/kwh], (5) WLNG N g TG LNG COGES [kg/kwh], (6) NCOGES COGES [%]. (7) g W COGES Rozkad mocy ukadów napdowych typu COGES zastosowanych na statkach morskich w latach wynosi 85/15%. Ocenia si, e obecnie moliwe jest rozwizanie ukadu napdowego o rozkadzie mocy 75/25% [8], a w przyszoci i wicej. We wspóczesnych elektrowniach ldowych stosowany rozkad mocy wynosi 65/35% [2]. LNG 182

5 Proposal of Turbine Propulsion For a New Generation Liquefied Natural Gas Carrier With a Capacity of Tab. 1. Wpyw rozkadu mocy pomidzy turbinami gazowymi i turbin parow na zuycie paliwa i sprawno ukadu napdowego systemu COGES napdzanego gazem naturalnym Tab. 1. Influence of power distribution between gas turbines and steam turbine on fuel consumption and efficiency of COGES propulsion system fuelled by natural gas Rozkad mocy pomidzy turbinami gazowymi a turbin parow N TG /N TP [%] Moc turbin gazowych [kw] 2 x /15 80/20 75/25 70/30 65/35 2 x x x x Moc turbiny parowej [kw] Jednostkowe zuycie paliwa gazowego przez ukad COGES [kg/kwh] 0,157 0,148 0,139 0,130 0,120 Sprawno efektywna ukadu typu COGES [%] 44,0 46,8 49,9 53,5 57,6 Do dalszej dyskusji przyjto rozkad mocy: - turbiny gazowe 75%, - turbina parowa 25%. Przyjto nastpujc moc turbin systemu COGES: - turbiny gazowe 2 x kw, - turbina parowa 1 x kw. 3. Analiza kosztów eksploatacji proponowanego ukadu napdowego typu COGES na zbiornikowcu LNG m Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim zbiornikowca LNG z napdem COGES Dobowe zuycie paliwa gazowego w ruchu morskim zbiornikowca LNG z napdem COGES: N COGES = kw - z zalenoci (4), g COGES = 0,139 kg/kwh - z tablicy 1, G dcoges = 24 * N COGES * g COGES [kg/dob], (8) G dcoges = kg/dob 163,8 ton/dob. Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim zbiornikowca LNG z napdem COGES: K dcoges = C LNG * G dcoges [$/d], (9) C LNG [$/t] - cena LNG w terminalu zaadowania, G dcoges = 163,8 ton/dob - z zalenoci (8). Cena LNG zaley od kontraktu midzy dostawc a odbiorc i waha si w granicach od 350 do 600 $ za ton. Wyniki podano w tablicy nr 2. W tablicy podano równie stosunek kosztów napdu COGES gazem naturalnego (LNG) i napdu silnikami spalinowymi zasilanymi paliwem cikim (HFO) wg obliczenia w punkcie

6 Z. Górski, R. Cwilewicz Tab. 2. Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim zbiornikowca LNG m 3 z napdem COGES Tab. 2. Daily cost of fuel during sea passage of 300,000 cbm LNG carrier powered by COGES system Cena LNG [$/ton] Dobowy koszt paliwa LNG [$/d] Dobowy koszt paliwa HFO [$/d] Stosunek kosztów paliwa LNG do HFO 0,856 0,978 1,100 1,222 1,345 1, Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim statku z napdem silnikami spalinowymi Moc silników gównych (SG) N esg = kw z zalenoci (1), sprawno silników gównych esg = 0,50, godzinowe zuycie paliwa SG: G hsg = g esg * N e, (10) g esg 0,176 kg/kwh, esg WHFO 0, W HFO = kj/kg dolna warto opaowa paliwa cikiego HFO, godzinowe zuycie paliwa SG: G hsg = 0,176 * = 7588 kg/h. Moc elektryczna zespou prdotwórczego N el = 2730 kw z zalenoci (3), sprawno silnika pomocniczego esp = 0,40, sprawno prdnicy G = 0,80, godzinowe zuycie paliwa SP: G hsp = g esp * N el / G, (11) g esp 0,220 kg/kwh, W 0, esp godzinowe zuycie paliwa SP: G hsp = 0,220 * 2730/0,80 = 751 kg/h. HFO Dobowe zuycie paliwa cikiego w ruchu morskim zbiornikowca LNG napdzanego silnikami spalinowymi: G d = 24 * (G hsg + G hsp ) [kg/dob], (12) G hsg = 7588 kg/h, G hsp = 751 kg/h, G d = kg/dob 200 ton/dob. Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim statku z napdem silnikami spalinowymi: K d = C HFO * G d [$], (13) C HFO = 335 $/ton koszt paliwa cikiego typu IFO 380, [6] G d = 200 ton/dob dobowe zuycie paliwa z zalenoci (12). K d = $. 184

7 Proposal of Turbine Propulsion For a New Generation Liquefied Natural Gas Carrier With a Capacity of Ocena korzyci zastosowania ukadu napdowego typu COGES opalanego gazem naturalnym na zbiornikowcu LNG m 3 - wysoka sprawno napdu COGES konkurencyjna w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, - niskie koszty oleju, przegldów, napraw i amortyzacji w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, - moduowa konstrukcja, atwo automatyzacji i elastyczno eksploatacyjna, - wysoka manewrowo statku dziki napdowi gondolowemu, - wysoka niezawodno, dugie okresy czasowe midzy przegldami, nisze koszty napraw, przegldów i czci zamiennych w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, - zastosowanie paliwa ekologicznego o niskiej emisji szkodliwych dla rodowiska substancji w spalinach wylotowych, - uproszczenie instalacji obsugujcych napd statku, szczególnie instalacji przygotowania i oczyszczania paliwa, - rezygnacja z zastosowania oddzielnych zespoów prdotwórczych, - znacznie mniejsza, do 30% objto i ciar siowni statku w stosunku do innych rodzajów napdu, moliwo instalacji turbogazowych zespoów prdotwórczych na wyszych kondygnacjach statku, zysk dodatkowej przestrzeni adunkowej (rys. 2), - znacznie mniejszy koszt instalacji ukadu napdowego, do 40% w stosunku do innych rodzajów napdu, - dodatkow nie uwzgldnion w artykule korzyci jest moliwo spalania odparowujcego z przyczyn naturalnych adunku, który byby skraplany i wprowadzany z powrotem do zbiorników adunkowych kosztem wydatkowania dodatkowej energii. a) b) Rys. 2. Porównanie wielkoci siowni zbiornikowca LNG z napdem tokowym silnikiem spalinowym wolnoobrotowym (a) i napdem typu COGES (b) 1 tokowy silnik spalinowy wolnoobrotowy; 2 spalinowy zespó prdotwórczy; 3 kocio parowy; 4 ruba napdowa; 5 ster; 6 turbogazowy zespó prdotwórczy; 7 turboparowy zespó prdotwórczy; 8 skraplacz 9 pdnik gondolowy; 10 wylot spalin; 11 dodatkowa przestrze adunkowa Fig. 2. Comparison of machinery space of LNG carrier propelled by low speed diesel engine (a) and COGES system (b) 1 low speed diesel engine; 2 diesel generator unit; 3 steam boiler; 4 propeller; 5 rudder; 6 gas turbine generator unit; 7 steam turbine generator unit; 8 condenser; 9 nacelle propulsor; 10 exhaust gases outlet 11 additional cargo space Wnioskiem z powyszych analiz moe by stwierdzenie, e napd typu COGES z wykorzystaniem przewoonego adunku jako paliwa moe by w przyszoci szczególnie atrakcyjnym rozwizaniem dla zbiornikowców LNG do przewozu skroplonego gazu naturalnego. Ocen korzyci zastosowania ukadu napdowego typu COGES oparto na analizach wasnych, oraz dostpnych czasopismach i publikacjach, midzy innymi [1], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 185

8 Z. Górski, R. Cwilewicz Literatura [1] Cwilewicz, R., Okrtowe turbiny gazowe, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia [2] Performance Specifications, Gas Turbine World [3] Giernalczyk, M., Górski, Z., Method for determination of energy demand for main propulsion, electric power and heating purposes for modern container vessels by means of statistic, Marine Technology Transactions, Vol. 15. Polish Academy of Sciences Branch in Gdask, Marine Technology Committee, Gdask [4] Giernalczyk, M., Górski, Z., Metoda okrelania zapotrzebowania energii do napdu statku, energii elektrycznej i wydajnoci kotów dla nowoczesnych zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i jej produktów przy wykorzystaniu metod statystycznych, IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP Zeszyty Naukowe Nr 10(82) Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin [5] Górski, Z., Giernalczyk, M., Improvement in preliminary determination of energy demands for main propulsion, electric power and auxiliary boiler capacity by means of statistics: an example based on modern bulk carriers, 9 th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Seminar Proceedings, Gdynia [6] Strona internetowa Bunker World, Lloyd s List Bunker. [7] Strona internetowa Natural Gas Weekly Update. [8] Strona internetowa SISHIP CIS COGES. SIEMENS Industrial Solutions and Services. [9] Watson, B., LNG Shipping Operations, 27 th September 2006 Rolls-Royce plc, [10] Wodarski, J. K., Okrtowe Silniki Spalinowe. Podstawy teoretyczne, Wysza Szkoa Morska w Gdyni, Gdynia [11] Wojnowski, W., Okrtowe Siownie Spalinowe, Wydzia Oceanotechniki i Okrtownictwa Politechniki Gdaskiej, Gdask

PROPOSAL OF PROPULSION FOR LIQUEFIED NATURAL GAS TANKER (LNG CARRIER) SUPPLYING LNG TERMINAL IN POLAND

PROPOSAL OF PROPULSION FOR LIQUEFIED NATURAL GAS TANKER (LNG CARRIER) SUPPLYING LNG TERMINAL IN POLAND Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 5, No. 008 PROPOSAL OF PROPULSION FOR LIQUEFIED NATURAL GAS TANKER (LNG CARRIER) SUPPLYING LNG TERMINAL IN POLAND Zygmunt Górski, Romuald Cwilewicz, ukasz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Mariusz Giernalczyk, Zygmunt Górski Metoda określania

Bardziej szczegółowo

Method of determining energy demand for main propulsion, electric power and boiler capacity for modern cruise liners by means of statistic methods

Method of determining energy demand for main propulsion, electric power and boiler capacity for modern cruise liners by means of statistic methods Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 28, 14(86) pp. 9 13 28, 14(86) s. 9 13 Metoda określania zapotrzebowania energii do napędu statku, energii

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ó ź Ą Ł ź ź ź ć ć ć Ę ź ź ź Ę Ę ź ć Ł ź ź ć ć Ł Ł ź Ś Ś Ę Ę ź ć Ę Ą Ę ź Ł Ł Ą Ę ć Ę ź ź Ę Ł Okres Energia elektryczna Zuycie 2011 zrn:inna IMWh] stycze 280,88 Iuty 263,53 marzc 224,56 kwiecie 228,49

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH Okrętowe silniki spalinowe Na jednostkach pływających, jako silników napędu głównego używa się głównie: wysokoprężne, dwusuwowe, wolnoobrotowe;

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

METODYKA OKREŚLANIA ILOŚCI ENERGII CIEPLNEJ DO PODGRZANIA PALIWA W ZBIORNIKACH ZAPASOWYCH

METODYKA OKREŚLANIA ILOŚCI ENERGII CIEPLNEJ DO PODGRZANIA PALIWA W ZBIORNIKACH ZAPASOWYCH Adam Charchalis Jerzy Krefft Akademia Morska w Gdyni METODYKA OKREŚLANIA ILOŚCI ENERGII CIEPLNEJ DO PODGRZANIA PALIWA W ZBIORNIKACH ZAPASOWYCH Współczesne statki morskie wyposażone są w silniki oraz urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena mocy elektrycznej siłowni kontenerowca we wstępnym etapie projektowania

Ocena mocy elektrycznej siłowni kontenerowca we wstępnym etapie projektowania Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2009, 17(89) pp. 25 31 2009, 17(89) s. 25 31 Ocena mocy elektrycznej siłowni kontenerowca we wstępnym etapie

Bardziej szczegółowo

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŒCI PRACY ELEKTROCIEP OWNI GEOTERMALNEJ Z SI OWNI ORC, WSPOMAGANEJ ZESPO EM TURBINY GAZOWEJ

OCENA EFEKTYWNOŒCI PRACY ELEKTROCIEP OWNI GEOTERMALNEJ Z SI OWNI ORC, WSPOMAGANEJ ZESPO EM TURBINY GAZOWEJ W³adys³aw NOWAK Technika Poszukiwañ Geologicznych Aleksander A. STACHEL Geotermia, Zrównowa ony Rozwój nr 1 2/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Techniki Cieplnej 70-310

Bardziej szczegółowo

Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań. Wojciech Zygmański ENERGOPROJEKT KATOWICE SA

Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań. Wojciech Zygmański ENERGOPROJEKT KATOWICE SA Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań SA III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 19 20 III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

XXXII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

XXXII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Wydział Techniki Morskiej i Transportu XXXII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SymSO 11 Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Turbiny gazowe w zastosowaniach energetycznych. Silnik turbogazowy, silnik turbospalinowy, turbina spalinowa

Turbiny gazowe w zastosowaniach energetycznych. Silnik turbogazowy, silnik turbospalinowy, turbina spalinowa Turbiny gazowe w zastosowaniach energetycznych Turbina gazowa Silnik turbogazowy, silnik turbospalinowy, turbina spalinowa Silnik cieplny, w którym procesy sprania i rozprania odbywaj si w maszynach wirnikowych

Bardziej szczegółowo

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Trendy rozwoju układów napędowych gazowców LNG

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Trendy rozwoju układów napędowych gazowców LNG ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Wojciech Chądzyński Trendy rozwoju układów napędowych

Bardziej szczegółowo

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy O firmie H.Cegielski-Poznań S.A. Firma powstała 165 lat temu, założona przez Hipolita Cegielskiego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW WYBRANYCH MIAR NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW ZASILANIA PALIWEM DWÓCH STATKÓW SERII B-584

PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW WYBRANYCH MIAR NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW ZASILANIA PALIWEM DWÓCH STATKÓW SERII B-584 Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z. Maritime Academy Szczecin, Poland Summary PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW WYBRANYCH MIAR NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW ZASILANIA PALIWEM DWÓCH STATKÓW SERII

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

POZIOM EMISJI CO 2 JAKO KRYTERIUM PROJEKTOWE WSPÓ CZESNYCH STATKÓW TRANSPORTOWYCH

POZIOM EMISJI CO 2 JAKO KRYTERIUM PROJEKTOWE WSPÓ CZESNYCH STATKÓW TRANSPORTOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna elazny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydzia Techniki Morskiej i Transportu POZIOM

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNY MODEL OBLICZENIOWY OBIEGU TURBINY KLASY 300 MW

NUMERYCZNY MODEL OBLICZENIOWY OBIEGU TURBINY KLASY 300 MW Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Dr hab. inż. Jerzy GŁUCH, prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Prof. dr hab. inż. Andrzej GARDZILEWICZ Instytut Maszyn Przepływowych im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Mariusz TAŃCZUK Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechnika Opolska 45-233 Opole, ul. Mikołajczyka 5 e-mail: mtanczuk@ec.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawno brutto i netto elektrowni cz. 1

Sprawno brutto i netto elektrowni cz. 1 Proces technologiczny w elektrowni cieplnej moc cieplna w paliwie moc cieplna w czynniku roboczym moc mechaniczna moc elektryczna na zaciskach generatora moc elektryczna oddawana do sieci el-en. Kocio

Bardziej szczegółowo

Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym

Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym Autorzy: Wojciech Olszewski, Marek Dzida 1) - Politechnika Gdańska ("Energetyka" - listopad 2015) Zmieniające się warunki makrootoczenia, większe wymagania

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Adam Rajewski Zakład Termodynamiki Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska

Adam Rajewski Zakład Termodynamiki Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Adam Rajewski Zakład Termodynamiki Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Wärtsilä 7 stycznia 2009 r. Adam Rajewski 2012-02-02 2012-02-02 Postęp 2012-02-02 Postęp 2012-02-02 Różne maszyny

Bardziej szczegółowo

PROBLEM Ś RUB NIEPRACUJĄ CYCH W OKRĘ TOWYCH UKŁ ADACH NAPĘ DOWYCH WIELOŚ RUBOWYCH

PROBLEM Ś RUB NIEPRACUJĄ CYCH W OKRĘ TOWYCH UKŁ ADACH NAPĘ DOWYCH WIELOŚ RUBOWYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Adam Charchalis Akademia Morska w Gdyni PROBLEM Ś RUB NIEPRACUJĄ CYCH W OKRĘ TOWYCH UKŁ ADACH NAPĘ DOWYCH WIELOŚ RUBOWYCH STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Estimation of the possibility of Stirling engine applications in LNG carrier power systems

Estimation of the possibility of Stirling engine applications in LNG carrier power systems Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2010, 21(93) pp. 98 104 2010, 21(93) s. 98 104 Estimation of the possibility of Stirling engine applications

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PRACY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W LOKALNYM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

RACJONALIZACJA PRACY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W LOKALNYM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RACJONALIZACJA PRACY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W LOKALNYM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Autor: Zbigniew Połecki ( Rynek Energii 10/2009) Słowa kluczowe: blok gazowo-parowy, system ciepłowniczy, świadectwa pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 25 Katarzyna Siejka, Politechnika Opolska, WiK Opole Sp. z o.o., Opole Mariusz Tańczuk, Politechnika Opolska, Opole ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ ! OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna),

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

TWEE, sem. 2. Wykład 6

TWEE, sem. 2. Wykład 6 TWEE, sem. 2 Wykład 6 Elektrownie gazowe i gazowo-parowe Dlaczego gaz i jaki gaz? Turbina gazowa budowa i działanie Praca turbiny gazowej w obiegu prostym Ważniejsze parametry wybranych turbin gazowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 167 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych Rafał Gralak Plan prezentacji 1. Rynek paliw w ujęciu zastosowania LNG do zasilania pojazdów mechanicznych 2. Zastosowanie LNG w pojazdach mechanicznych

Bardziej szczegółowo

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 KOGENERACJA- to proces jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Zastosowanie kogeneracji daje Państwu możliwość zredukowania obecnie ponoszonych kosztów

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW ()/ Stanisław W. Kruczyński, Piotr Orliński, Marcin K. Wojs, Marlena Owczuk OCENA MOŻLIWOŚCI SPALANIA BIOGAZU W SILNIKU O ZAPŁIE SAMOCZYNNYM Z DAWKĄ PILOTUJĄCĄ OLEJU

Bardziej szczegółowo

Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA

Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA Jussi Heikkinen Director, Business Development 1 Wärtsilä JH 25.Feb.2009 Przykład amerykański charakterystyka systemu Wiele obszarów

Bardziej szczegółowo

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 3 2007 WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Jaromir Mysowski Politechnika Szczeciska Katedra Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM 51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo - skuteczna izolacja cieplna budynków - duże zyski ciepła od nasłonecznienia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie dr inż. Ryszard Wołoszyn Stowarzyszenie NGV Polska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechnika Radomska CNG LNG (83-99% metanu) (90-99% metanu)

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY RO LINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY RO LINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY ROLINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W pracy oszacowano potencjał energetyczny biomasy rolinnej pozyskiwanej z produkcji rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku.

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku. Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku. Mikroturbiny gazowe: urządzenia do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Czym jest mikroturbina CAPSTONE?

Bardziej szczegółowo

Układy energetyczne statków typu LNG

Układy energetyczne statków typu LNG NAFTA-GAZ październik 2012 ROK LXVIII Cezary Behrendt, Andrzej Adamkiewicz Akademia Morska w Szczecinie Układy energetyczne statków typu LNG Wstęp Rosnące zapotrzebowanie na gaz ziemny coraz częściej stymuluje

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 99 Tomasz Kubera, PKN Orlen, Płock Zbigniew Szulc, Politechnika Warszawska, Warszawa POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne 4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne Elektrownia zakład produkujący energię elektryczną w celach komercyjnych; Ciepłownia zakład produkujący energię cieplną w postaci pary lub

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym

Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym Janusz Skorek, Jacek Kalina, Zak³ad Termodynamiki i Energetyki Gazowej Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Œl¹ska Ryszard Bartnik, NOVEL-Energoconsulting Wies³aw Sawicki, EC Elbl¹g Sp. z o.o. Analiza

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI Zbiorowy transport miejski = alternatywa dla transportu indywidualnego Warszawa, Trasa Łazienkowska, analiza ruchu w godzinach

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH ELEKTROWNI JĄDROWYCH

MODELOWANIE UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH ELEKTROWNI JĄDROWYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Radosław SZCZERBOWSKI* MODELOWANIE UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH ELEKTROWNI JĄDROWYCH Elektrownie jądrowe, w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza spalania w piecu grzewczym oleju opałowego, biopaliwa i gazu ciekłego dla rónego nadmiaru podawanego powietrza

Analiza porównawcza spalania w piecu grzewczym oleju opałowego, biopaliwa i gazu ciekłego dla rónego nadmiaru podawanego powietrza 349 Zbigniew Zdrojewsi, Adam Figiel, Stanisław Pero Instytut Inynierii Rolniczej Aademia Rolnicza we Wrocławiu Analiza porównawcza spalania w piecu grzewczym oleju opałowego, biopaliwa i gazu ciełego dla

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI

WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI Dariusz Nanowski Akademia Morska w Gdyni WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI W opracowaniu, na przykładzie rzeczywistej chłodniczej instalacji okrętowej analizuje się wpływ siatkowych

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK Solaris Bus & Coach Kierunek rozwoju komunikacji miejskiej Wymagania prawne Przepisy lokalne pojazdy elektryczne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Koszty wytwarzania energii elektrycznej w Ÿród³ach rozproszonych

Koszty wytwarzania energii elektrycznej w Ÿród³ach rozproszonych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 2 2010 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI*, Rados³aw SZCZERBOWSKI** Koszty wytwarzania energii elektrycznej w Ÿród³ach rozproszonych STRESZCZENIE. W referacie jest

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

Jednostka kogeneracji Koksowni PrzyjaŸñ w D¹browie Górniczej

Jednostka kogeneracji Koksowni PrzyjaŸñ w D¹browie Górniczej SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Bogus³aw SMÓ KA*, Leszek LEWANDOWSKI* Jednostka

Bardziej szczegółowo

XXXIII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SYMSO 12. Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny Katedra Siłowni Okrętowych Katedra Podstaw Techniki

XXXIII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SYMSO 12. Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny Katedra Siłowni Okrętowych Katedra Podstaw Techniki 31.10.2012 XXXIII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SYMSO 12 Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny Katedra Siłowni Okrętowych Katedra Podstaw Techniki Komunikat nr 2 Gdynia, 22 23 listopada 2012r I. UWAGI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ENERGII SPALIN DO NAPĘDU TURBOGENERATORA W SILNIKU ZI USING EXHAUST GAS ENERGY TO DRIVE A TURBO-GENERATOR IN THE SI ENGINE

WYKORZYSTANIE ENERGII SPALIN DO NAPĘDU TURBOGENERATORA W SILNIKU ZI USING EXHAUST GAS ENERGY TO DRIVE A TURBO-GENERATOR IN THE SI ENGINE SŁAWOMIR DZIUBAŃSKI, JERZY JANTOS, JAROSŁAW MAMALA WYKORZYSTANIE ENERGII SPALIN DO NAPĘDU TURBOGENERATORA W SILNIKU ZI USING EXHAUST GAS ENERGY TO DRIVE A TURBO-GENERATOR IN THE SI ENGINE Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Poznan 2008. Biomasa-odpady komunalne w nowych elektrocieplowniach. kristofer.lorenz@rindi.se 2008-11-28

Poznan 2008. Biomasa-odpady komunalne w nowych elektrocieplowniach. kristofer.lorenz@rindi.se 2008-11-28 Poznan 2008 Biomasa-odpady komunalne w nowych elektrocieplowniach 2008-11-28 kristofer.lorenz@rindi.se Ciepłownie Elektrociepłownie Biomasa Odpady komunalne Produkcja biopaliwa Studium projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Gospodarka Mediami w Przemyśle Spożywczym. Metody Zwiększania Sprawności

Efektywność Energetyczna Gospodarka Mediami w Przemyśle Spożywczym. Metody Zwiększania Sprawności Efektywność Energetyczna Gospodarka Mediami w Przemyśle Spożywczym Metody Zwiększania Sprawności Kotłów Parowych i Wodnych w Aspekcie Zwrotu Nakładów Inwestycyjnych Zakopane, maj 2010 Optimisation rendements

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJA ZAPOTRZEBOWANIA NOŚNIKÓW ENERGII PRZEZ POLSKI PARK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W LATACH 2015-2030

PROJEKCJA ZAPOTRZEBOWANIA NOŚNIKÓW ENERGII PRZEZ POLSKI PARK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W LATACH 2015-2030 Jerzy Waśkiewicz Zdzisław Chłopek Instytut Transportu Samochodowego PROJEKCJA ZAPOTRZEBOWANIA NOŚNIKÓW ENERGII PRZEZ POLSKI PARK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W LATACH 2015-2030 Eksperckie szacunki dla 2010 r.

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE MULTIPLIKUJ CEJ PRZEK ADNI HYDROSTATYCZNEJ O ZMIENNYM PRZE O ENIU

BADANIA SYMULACYJNE MULTIPLIKUJ CEJ PRZEK ADNI HYDROSTATYCZNEJ O ZMIENNYM PRZE O ENIU K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 9 nr 4 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 009 ADAM MYSZKOWSKI BADANIA SYMULACYJNE MULTIPLIKUJCEJ PRZEKADNI HYDROSTATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo Projektowane i budowane są coraz nowocześniejsze budynki Klimatyzacja staje się standardem,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Tomasz Kamiński Pracownia Technologiczna Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Prezentacja wykonana m.in. na podstawie materiałów przekazanych przez

Bardziej szczegółowo

Pozycja Katowickiego Holdingu Wêglowego na rynku komunalno-bytowym

Pozycja Katowickiego Holdingu Wêglowego na rynku komunalno-bytowym Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 78, rok 2010 Leon KURCZABIÑSKI*, Roman ÓJ** Pozycja Katowickiego Holdingu Wêglowego na rynku komunalno-bytowym

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Okrętowe układy napędowe

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Kierunek: Mechatronika Specjalność: Mechatronika systemów energetycznych Studia I stopnia, semestr VII Opracował: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI Pomiary Automatyka Robotyka /009 doc. dr in. Aleksandr Draczow Pastwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja doc. dr in. Georgij Taranenko Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina prof.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII. Wojciech Grządzielski, Tomasz M.

TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII. Wojciech Grządzielski, Tomasz M. TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Konkluzje 3. Technologia kriogeniczna

Bardziej szczegółowo

Top technology cool solutions

Top technology cool solutions Pompy ciepła dużej mocy dla ciepłownictwa (Sales project manager) FRIOTHERM AG Zürcherstrasse 12 8401 Winterthur / Szwajcaria Tel. +41-52-2623814 Fax +41-52-2623803 email: leszek.wojtan@friotherm.com Top

Bardziej szczegółowo