PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF CBM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM"

Transkrypt

1 Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF CBM Zygmunt Górski, Romuald Cwilewicz Gdynia Maritime University, Department of Marine Power Plants Morska 83, Gdynia, Poland tel.: (+48) Abstract Liquefied natural gas carriers (LNG carriers) are built nowadays with the capacity of 135, ,000 cbm. LNG carriers with capacity of about 200,000 cbm are also in project works and under construction. Projects of new generation LNG carries with the capacity ranging from 250,000 to 300,000 cbm will be executed soon. Estimated main propulsion power of such LNG carriers will be 40 to 50 MW. The gas turbine propulsion with carried natural gas used as a fuel is proposed for these ships. To improve efficiency of propulsion a COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System) propulsion system is suggested. With the relatively simple configuration, the COGES system makes possible to achieve acceptable propulsion efficiency. COGES drive system also simplifies operation of propulsion plant, decreases engine room space and considerably contributes to environment protection as natural gas is considered to be an ecological fuel. In particular the schema of the COGES propulsion system, ccomparison of machinery space of LNG carrier propelled by the low speed diesel engine and the COGES system are presented in paper. Keywords: transport, LNG tanker propulsion, Liquefied Gas Tankers PROPOZYCJA NAPDU TURBINOWEGO ZBIORNIKOWCA NOWEJ GENERACJI DO PRZEWOZU SKROPLONEGO GAZU NATURALNEGO O ADOWNOCI DO m 3 Streszczenie Obecnie eksploatowane i budowane zbiornikowce do przewozu skroplonego gazu naturalnego LNG posiadaj adowno rzdu do m 3. Projektowane s te i budowane zbiornikowce LNG o adownoci rzdu m 3. W niedugim czasie bd realizowane projekty zbiornikowców LNG nowej generacji o adownoci do m 3. Ocenia si, e zapotrzebowanie mocy napdu gównego dla nowej generacji zbiornikowców LNG bdzie rzdu 40 do 50 MW. Proponuje si zastosowanie do napdu takich statków turbin gazowych zasilanych przewoonym gazem naturalnym. Celem podniesienia sprawnoci siowni proponuje si zastosowanie siowni kombinowanej typu COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System), która przy stosunkowo prostej konfiguracji umoliwi uzyskanie akceptowalnej sprawnoci napdu. Siownia typu COGES pozwoli te na uproszczenie procesu eksploatacji napdu, zmniejszenie objtoci siowni na rzecz przestrzeni adunkowej, a spalanie gazu naturalnego powszechnie uwaanego za paliwo ekologiczne bdzie wanym przyczynkiem do ochrony rodowiska naturalnego. W szczególnoci schemat ukadu napdowego typu COGES, porównanie wielkoci siowni zbiornikowca LNG z napdem tokowym silnikiem spalinowym wolnoobrotowym i napdem typu COGES s prezentowane w artykule. Sowa kluczowe :transport, LNG tanker propulsion, Liquefied Gas Tankers 1. Wstp Rosnce zapotrzebowanie gospodarki wiatowej na gaz naturalny powoduje wzrost zapotrzebowania na jego transport drog morsk. W wiatowej flocie handlowej szybko ronie ilo i wielko zbiornikowców typu LNG (Liquefied Natural Gas) do przewozu skroplonego gazu

2 Z. Górski, R. Cwilewicz naturalnego (gazowców). Podczas transportu morskiego gaz naturalny utrzymywany jest w postaci pynnej pod cinieniem atmosferycznym w temperaturze 163 o C. Podczas przewozu gazu skroplonego jednym z podstawowych problemów jest penetracja ciepa do zbiorników adunkowych i parowanie adunku. Odparowany gaz moe by skroplony w odpowiedniej instalacji i skierowany na powrót do zbiorników adunkowych lub wykorzystany do napdu statku. Jako napd gówny stosuje si dwupaliwowe wysokoprne silniki spalinowe lub turbiny parowe, dla których par produkuje si w dwupaliwowych kotach gównych. W obu przypadkach gówne ukady napdowe zbiornikowców mog by zasilane alternatywnie paliwem cikim (HFO) lub gazem naturalnym (LNG) z przewoonego adunku. Zasilanie gazem ma miejsce podczas podróy statku zaadowanego, a zasilanie paliwem cikim podczas podróy pod balastem do miejsca zaadunku nowej partii gazu skroplonego. Obecnie eksploatowane i budowane zbiornikowce LNG posiadaj adowno rzdu do m 3 skroplonego gazu. Projektowane s te i budowane zbiornikowce LNG o adownoci rzdu m 3. atwo mona przewidzie, e w niedugim czasie bd realizowane projekty zbiornikowców LNG nowej generacji o adownoci do m 3. Wraz ze wzrostem wielkoci zbiornikowców LNG problem typu i konfiguracji napdu gównego oraz jego eksploatacji jest wanym elementem w procesie doboru urzdze napdowych tych statków. Zdaniem autorów niniejszej publikacji problem doboru ukadu napdowego dla tak duych statków pozostaje otwarty. Zalety turbiny parowej i atwo eksploatacyjna powoduj, e napd turboparowy z kotami dwupaliwowymi moe by atrakcyjn alternatyw dla dwupaliwowych wysokoprnych silników spalinowych. Jednake wiksze zuycie paliwa a tym samym nisza sprawno napdu turboparowego dla wzgldnie maych mocy przemawia na korzy silników spalinowych. Silniki spalinowe duych mocy s natomiast bardziej kopotliwe w eksploatacji w miar jak rosn ich gabaryty. Jednak dla duych mocy, wedug wasnych szacunków powyej 30 MW, siownia parowa staje si konkurencyjna dla siowni z silnikami tokowymi. Podobnie, niezwykle ciekawe z punktu widzenia zalet oraz sumarycznych kosztów eksploatacji przedstawia si zastosowanie turbin gazowych do napdu gównego zbiornikowców do przewozu skroplonego gazu naturalnego (LNG). Ocenia si, e zapotrzebowanie mocy napdu gównego nowej generacji zbiornikowców LNG bdzie rzdu 40 do 50 MW. Proponuje si zastosowanie do napdu takich statków turbin gazowych zasilanych przewoonym gazem naturalnym. Na podró powrotn naley pozostawi na zbiornikowcu odpowiedni ilo gazu. Celem podniesienia sprawnoci siowni proponuje si zastosowanie siowni kombinowanej typu COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System), która przy stosunkowo prostej konfiguracji umoliwi uzyskanie akceptowalnej sprawnoci napdu. Siownia typu COGES pozwoli te na uproszczenie procesu eksploatacji napdu, zmniejszenie objtoci siowni na rzecz przestrzeni adunkowej, a spalanie gazu naturalnego powszechnie uwaanego za paliwo ekologiczne bdzie wanym przyczynkiem do ochrony rodowiska naturalnego. 2. Propozycja napdu typu COGES dla zbiornikowca LNG o adownoci m 3 Prognoz parametrów eksploatacyjnych gównego ukadu napdowego i elektrowni okrtowej oparto na badaniach statystycznych populacji zbiornikowców LNG (Liquefied Natural Gas) i LPG (Liquefied Petroleum Gas) bdcych aktualnie w eksploatacji lub w budowie. Metod bada statystycznych opracowano w Katedrze Siowni Okrtowych Akademii Morskiej w Gdyni Wyznaczenie mocy efektywnej napdu gównego zbiornikowca LNG m 3 [3, 4, 5] N e = (1, , * D) * v 3 [kw], (1) 180

3 Proposal of Turbine Propulsion For a New Generation Liquefied Natural Gas Carrier With a Capacity of D [ton] v [wzy] Przyjto: - nono statku DWT, - prdko statku, D = ton dla adownoci m 3 na podstawie bada statystycznych, v = 19 wzów. N e = kw Wyznaczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej zbiornikowca LNG m 3 [3,4,5] Przyjto, e sumaryczna moc elektrowni okrtowej jest funkcj mocy napdu gównego: N el = ,2542 * N e [kw], (2) N e = kw z zalenoci (1), N el = kw. Zwykle, sumaryczna moc elektrowni podzielona jest na trzy zespoy prdotwórcze. Podczas ruchu statku w morzu pracuje jeden zespó prdotwórczy przy wskaniku obcienia rzdu 0,7. Std moc elektryczna zapotrzebowana przez statek podczas ruchu w morzu wynosi: N el = 0,7 * N el /3 [kw], (3) N el = kw, N el = 2730 kw Propozycja napdu typu COGES dla zbiornikowca LNG o adownoci m Linia elektryczna Spaliny Para Woda zasilajca Rys. 1. Schemat ukadu napdowego typu COGES: 1 turbina gazowa; 2 turbina parowa; 3 kocio parowy; 4 prdnica; 5 silnik elektryczny; 6 przetwornik czstotliwoci; 7 pdnik gondolowy; 8 gówna tablica rozdzielcza; 9 transformator; 10 odbiorniki elektryczne wysokiego napicia; 11 odbiorniki elektryczne niskiego napicia; 12 odbiorniki pary grzewczej; 13 dolot wody zasilajcej kocio; 14 odlot spalin Fig. 1. Diagram of COGES propulsion system: 1 gas turbine; 2 steam turbine; 3 steam boiler; 4 generator; 5 electric motor; 6 frequency converter; 7 azipod propulsor; 8 main switchboard; 9 transformer; 10 high voltage receivers; 11 low voltage receivers; 12 steam receivers; 13 boiler feed water inlet; 14 exhaust gases outlet Konfiguracj ukadu napdowego pokazano na rysunku 1. Statek napdzany jest dwoma pdnikami gondolowymi 7 z silnikami elektrycznymi 5. Praca silników elektrycznych kontrolowana jest przez przetworniki czstotliwoci 6. Energi elektryczn dostarczaj trzy 181

4 Z. Górski, R. Cwilewicz prdnice 4, z których dwie napdzane s turbinami gazowymi 1 a jedna turbin parow 2. Turbiny gazowe opalane s gazem naturalnym (LNG). Gazy wylotowe z turbin gazowych ogrzewaj kocio parowy 3, który produkuje par do napdu turbiny parowej i par grzewcz na potrzeby statku. Sumaryczna moc zespoów prdotwórczych pokrywa zapotrzebowanie napdu gównego, napdu mechanizmów i urzdze okrtowych oraz sieci okrtowej Wyznaczenie sumarycznej mocy turbin zespoów prdotwórczych systemu COGES N COGES em N e fc G N el G [kw], (4) N e = kw - z zalenoci (1), N el = 2730 kw - z zalenoci (3), przyjto: em = 0,97 - sprawno silników elektrycznych, fc = 0,99 - sprawno przetworników czstotliwoci, G = 0,97 - sprawno prdnic, N COGES = kw kw Dyskusja wpywu rozkadu mocy pomidzy turbinami gazowymi i turbin parow na zuycie paliwa i sprawno ukadu napdowego systemu COGES napdzanego gazem naturalnym Do oblicze przyjto: - doln warto opaow paliwa typu Marine Diesel Oil (MDO) W MDO = kj/kg, - doln warto opaow gazu naturalnego (LNG) W LNG = kj/kg, - jednostkowe zuycie paliwa typu MDO przez turbiny gazowe g MDO = 0,229 kg/kwh, - jednostkowe zuycie paliwa typu LNG przez turbiny gazowe: - jednostkowe zuycie paliwa typu LNG przez ukad COGES: - sprawno efektywn ukadu COGES: Wyniki podano w tablicy nr 1. g g W MDO LNG g MDO [kg/kwh], (5) WLNG N g TG LNG COGES [kg/kwh], (6) NCOGES COGES [%]. (7) g W COGES Rozkad mocy ukadów napdowych typu COGES zastosowanych na statkach morskich w latach wynosi 85/15%. Ocenia si, e obecnie moliwe jest rozwizanie ukadu napdowego o rozkadzie mocy 75/25% [8], a w przyszoci i wicej. We wspóczesnych elektrowniach ldowych stosowany rozkad mocy wynosi 65/35% [2]. LNG 182

5 Proposal of Turbine Propulsion For a New Generation Liquefied Natural Gas Carrier With a Capacity of Tab. 1. Wpyw rozkadu mocy pomidzy turbinami gazowymi i turbin parow na zuycie paliwa i sprawno ukadu napdowego systemu COGES napdzanego gazem naturalnym Tab. 1. Influence of power distribution between gas turbines and steam turbine on fuel consumption and efficiency of COGES propulsion system fuelled by natural gas Rozkad mocy pomidzy turbinami gazowymi a turbin parow N TG /N TP [%] Moc turbin gazowych [kw] 2 x /15 80/20 75/25 70/30 65/35 2 x x x x Moc turbiny parowej [kw] Jednostkowe zuycie paliwa gazowego przez ukad COGES [kg/kwh] 0,157 0,148 0,139 0,130 0,120 Sprawno efektywna ukadu typu COGES [%] 44,0 46,8 49,9 53,5 57,6 Do dalszej dyskusji przyjto rozkad mocy: - turbiny gazowe 75%, - turbina parowa 25%. Przyjto nastpujc moc turbin systemu COGES: - turbiny gazowe 2 x kw, - turbina parowa 1 x kw. 3. Analiza kosztów eksploatacji proponowanego ukadu napdowego typu COGES na zbiornikowcu LNG m Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim zbiornikowca LNG z napdem COGES Dobowe zuycie paliwa gazowego w ruchu morskim zbiornikowca LNG z napdem COGES: N COGES = kw - z zalenoci (4), g COGES = 0,139 kg/kwh - z tablicy 1, G dcoges = 24 * N COGES * g COGES [kg/dob], (8) G dcoges = kg/dob 163,8 ton/dob. Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim zbiornikowca LNG z napdem COGES: K dcoges = C LNG * G dcoges [$/d], (9) C LNG [$/t] - cena LNG w terminalu zaadowania, G dcoges = 163,8 ton/dob - z zalenoci (8). Cena LNG zaley od kontraktu midzy dostawc a odbiorc i waha si w granicach od 350 do 600 $ za ton. Wyniki podano w tablicy nr 2. W tablicy podano równie stosunek kosztów napdu COGES gazem naturalnego (LNG) i napdu silnikami spalinowymi zasilanymi paliwem cikim (HFO) wg obliczenia w punkcie

6 Z. Górski, R. Cwilewicz Tab. 2. Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim zbiornikowca LNG m 3 z napdem COGES Tab. 2. Daily cost of fuel during sea passage of 300,000 cbm LNG carrier powered by COGES system Cena LNG [$/ton] Dobowy koszt paliwa LNG [$/d] Dobowy koszt paliwa HFO [$/d] Stosunek kosztów paliwa LNG do HFO 0,856 0,978 1,100 1,222 1,345 1, Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim statku z napdem silnikami spalinowymi Moc silników gównych (SG) N esg = kw z zalenoci (1), sprawno silników gównych esg = 0,50, godzinowe zuycie paliwa SG: G hsg = g esg * N e, (10) g esg 0,176 kg/kwh, esg WHFO 0, W HFO = kj/kg dolna warto opaowa paliwa cikiego HFO, godzinowe zuycie paliwa SG: G hsg = 0,176 * = 7588 kg/h. Moc elektryczna zespou prdotwórczego N el = 2730 kw z zalenoci (3), sprawno silnika pomocniczego esp = 0,40, sprawno prdnicy G = 0,80, godzinowe zuycie paliwa SP: G hsp = g esp * N el / G, (11) g esp 0,220 kg/kwh, W 0, esp godzinowe zuycie paliwa SP: G hsp = 0,220 * 2730/0,80 = 751 kg/h. HFO Dobowe zuycie paliwa cikiego w ruchu morskim zbiornikowca LNG napdzanego silnikami spalinowymi: G d = 24 * (G hsg + G hsp ) [kg/dob], (12) G hsg = 7588 kg/h, G hsp = 751 kg/h, G d = kg/dob 200 ton/dob. Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim statku z napdem silnikami spalinowymi: K d = C HFO * G d [$], (13) C HFO = 335 $/ton koszt paliwa cikiego typu IFO 380, [6] G d = 200 ton/dob dobowe zuycie paliwa z zalenoci (12). K d = $. 184

7 Proposal of Turbine Propulsion For a New Generation Liquefied Natural Gas Carrier With a Capacity of Ocena korzyci zastosowania ukadu napdowego typu COGES opalanego gazem naturalnym na zbiornikowcu LNG m 3 - wysoka sprawno napdu COGES konkurencyjna w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, - niskie koszty oleju, przegldów, napraw i amortyzacji w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, - moduowa konstrukcja, atwo automatyzacji i elastyczno eksploatacyjna, - wysoka manewrowo statku dziki napdowi gondolowemu, - wysoka niezawodno, dugie okresy czasowe midzy przegldami, nisze koszty napraw, przegldów i czci zamiennych w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, - zastosowanie paliwa ekologicznego o niskiej emisji szkodliwych dla rodowiska substancji w spalinach wylotowych, - uproszczenie instalacji obsugujcych napd statku, szczególnie instalacji przygotowania i oczyszczania paliwa, - rezygnacja z zastosowania oddzielnych zespoów prdotwórczych, - znacznie mniejsza, do 30% objto i ciar siowni statku w stosunku do innych rodzajów napdu, moliwo instalacji turbogazowych zespoów prdotwórczych na wyszych kondygnacjach statku, zysk dodatkowej przestrzeni adunkowej (rys. 2), - znacznie mniejszy koszt instalacji ukadu napdowego, do 40% w stosunku do innych rodzajów napdu, - dodatkow nie uwzgldnion w artykule korzyci jest moliwo spalania odparowujcego z przyczyn naturalnych adunku, który byby skraplany i wprowadzany z powrotem do zbiorników adunkowych kosztem wydatkowania dodatkowej energii. a) b) Rys. 2. Porównanie wielkoci siowni zbiornikowca LNG z napdem tokowym silnikiem spalinowym wolnoobrotowym (a) i napdem typu COGES (b) 1 tokowy silnik spalinowy wolnoobrotowy; 2 spalinowy zespó prdotwórczy; 3 kocio parowy; 4 ruba napdowa; 5 ster; 6 turbogazowy zespó prdotwórczy; 7 turboparowy zespó prdotwórczy; 8 skraplacz 9 pdnik gondolowy; 10 wylot spalin; 11 dodatkowa przestrze adunkowa Fig. 2. Comparison of machinery space of LNG carrier propelled by low speed diesel engine (a) and COGES system (b) 1 low speed diesel engine; 2 diesel generator unit; 3 steam boiler; 4 propeller; 5 rudder; 6 gas turbine generator unit; 7 steam turbine generator unit; 8 condenser; 9 nacelle propulsor; 10 exhaust gases outlet 11 additional cargo space Wnioskiem z powyszych analiz moe by stwierdzenie, e napd typu COGES z wykorzystaniem przewoonego adunku jako paliwa moe by w przyszoci szczególnie atrakcyjnym rozwizaniem dla zbiornikowców LNG do przewozu skroplonego gazu naturalnego. Ocen korzyci zastosowania ukadu napdowego typu COGES oparto na analizach wasnych, oraz dostpnych czasopismach i publikacjach, midzy innymi [1], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 185

8 Z. Górski, R. Cwilewicz Literatura [1] Cwilewicz, R., Okrtowe turbiny gazowe, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia [2] Performance Specifications, Gas Turbine World [3] Giernalczyk, M., Górski, Z., Method for determination of energy demand for main propulsion, electric power and heating purposes for modern container vessels by means of statistic, Marine Technology Transactions, Vol. 15. Polish Academy of Sciences Branch in Gdask, Marine Technology Committee, Gdask [4] Giernalczyk, M., Górski, Z., Metoda okrelania zapotrzebowania energii do napdu statku, energii elektrycznej i wydajnoci kotów dla nowoczesnych zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i jej produktów przy wykorzystaniu metod statystycznych, IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP Zeszyty Naukowe Nr 10(82) Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin [5] Górski, Z., Giernalczyk, M., Improvement in preliminary determination of energy demands for main propulsion, electric power and auxiliary boiler capacity by means of statistics: an example based on modern bulk carriers, 9 th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Seminar Proceedings, Gdynia [6] Strona internetowa Bunker World, Lloyd s List Bunker. [7] Strona internetowa Natural Gas Weekly Update. [8] Strona internetowa SISHIP CIS COGES. SIEMENS Industrial Solutions and Services. [9] Watson, B., LNG Shipping Operations, 27 th September 2006 Rolls-Royce plc, [10] Wodarski, J. K., Okrtowe Silniki Spalinowe. Podstawy teoretyczne, Wysza Szkoa Morska w Gdyni, Gdynia [11] Wojnowski, W., Okrtowe Siownie Spalinowe, Wydzia Oceanotechniki i Okrtownictwa Politechniki Gdaskiej, Gdask

PROPOSAL OF PROPULSION FOR LIQUEFIED NATURAL GAS TANKER (LNG CARRIER) SUPPLYING LNG TERMINAL IN POLAND

PROPOSAL OF PROPULSION FOR LIQUEFIED NATURAL GAS TANKER (LNG CARRIER) SUPPLYING LNG TERMINAL IN POLAND Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 5, No. 008 PROPOSAL OF PROPULSION FOR LIQUEFIED NATURAL GAS TANKER (LNG CARRIER) SUPPLYING LNG TERMINAL IN POLAND Zygmunt Górski, Romuald Cwilewicz, ukasz

Bardziej szczegółowo

PROPOSAL OF ECOLOGICAL PROPULSION FOR SEAGOING SHIPS

PROPOSAL OF ECOLOGICAL PROPULSION FOR SEAGOING SHIPS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol., No. 00 PROPOSAL OF ECOLOICAL PROPULSION FOR SEAOIN SHIPS Zygmunt órski, Romuald Cwilewicz dynia Maritime University Department of Marine Power Plants Morska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Mariusz Giernalczyk, Zygmunt Górski Metoda określania

Bardziej szczegółowo

Method of determining energy demand for main propulsion, electric power and boiler capacity for modern cruise liners by means of statistic methods

Method of determining energy demand for main propulsion, electric power and boiler capacity for modern cruise liners by means of statistic methods Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 28, 14(86) pp. 9 13 28, 14(86) s. 9 13 Metoda określania zapotrzebowania energii do napędu statku, energii

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIKOWCÓW LNG PRZY ZASILANIU NATURALNIE ODPAROWANYM GAZEM ŁADUNKOWYM

ZBIORNIKOWCÓW LNG PRZY ZASILANIU NATURALNIE ODPAROWANYM GAZEM ŁADUNKOWYM XII Konferencja Rynek Gazu 2012 Kazimierz Dolny 20 22 czerwca 2012 OCENA PRACY UKŁADÓW ENERGETYCZNYCH ZBIORNIKOWCÓW LNG PRZY ZASILANIU NATURALNIE ODPAROWANYM GAZEM ŁADUNKOWYM Cezary Behrendt, Andrzej Adamkiewicz,

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ó ź Ą Ł ź ź ź ć ć ć Ę ź ź ź Ę Ę ź ć Ł ź ź ć ć Ł Ł ź Ś Ś Ę Ę ź ć Ę Ą Ę ź Ł Ł Ą Ę ć Ę ź ź Ę Ł Okres Energia elektryczna Zuycie 2011 zrn:inna IMWh] stycze 280,88 Iuty 263,53 marzc 224,56 kwiecie 228,49

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT ŁOSIEWICZ Zbigniew 1 Techniki komputerowe w logistyce, gazowce LNG, zarządzanie siłownią gazowca ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

ECG-01 Blok Gazowo-Parowy w PGE GiEK S.A. oddział Gorzów Przegląd zagadnień związanych z technologią zastosowaną przy realizacji

ECG-01 Blok Gazowo-Parowy w PGE GiEK S.A. oddział Gorzów Przegląd zagadnień związanych z technologią zastosowaną przy realizacji ECG-01 Blok Gazowo-Parowy w PGE GiEK S.A. oddział Gorzów Przegląd zagadnień związanych z technologią zastosowaną przy realizacji Siemens 2017 siemens.com/gasturbines Rozwiązanie BGP Siemens SCC-800 2x1

Bardziej szczegółowo

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Piotr Dowżenko GoLNG Polska! 18 października 2016 Uniwersytet Gdański at least for the next 20 years, NG will be

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYCH ZINTEGROWANYCH ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY

MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYCH ZINTEGROWANYCH ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY POZNAN UNIVE RSITY OF TE CNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 0 Electrical Engineering Robert WRÓBLEWSKI* MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYC ZINTEGROWANYC ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH Okrętowe silniki spalinowe Na jednostkach pływających, jako silników napędu głównego używa się głównie: wysokoprężne, dwusuwowe, wolnoobrotowe;

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS POSSIBILITIES OF COST REDUCTION RELATED TO BOIL-OFF FUEL GAS BEING CARRIED ON LNG GAS CARRIERS

ANALYSIS POSSIBILITIES OF COST REDUCTION RELATED TO BOIL-OFF FUEL GAS BEING CARRIED ON LNG GAS CARRIERS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 2 2007 ANALYSIS POSSIBILITIES OF COST REDUCTION RELATED TO BOIL-OFF FUEL GAS BEING CARRIED ON LNG GAS CARRIERS Mariusz Giernalczyk Akademia Morska

Bardziej szczegółowo

METODYKA OKREŚLANIA ILOŚCI ENERGII CIEPLNEJ DO PODGRZANIA PALIWA W ZBIORNIKACH ZAPASOWYCH

METODYKA OKREŚLANIA ILOŚCI ENERGII CIEPLNEJ DO PODGRZANIA PALIWA W ZBIORNIKACH ZAPASOWYCH Adam Charchalis Jerzy Krefft Akademia Morska w Gdyni METODYKA OKREŚLANIA ILOŚCI ENERGII CIEPLNEJ DO PODGRZANIA PALIWA W ZBIORNIKACH ZAPASOWYCH Współczesne statki morskie wyposażone są w silniki oraz urządzenia

Bardziej szczegółowo

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań. Wojciech Zygmański ENERGOPROJEKT KATOWICE SA

Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań. Wojciech Zygmański ENERGOPROJEKT KATOWICE SA Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań SA III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 19 20 III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Ocena mocy elektrycznej siłowni kontenerowca we wstępnym etapie projektowania

Ocena mocy elektrycznej siłowni kontenerowca we wstępnym etapie projektowania Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2009, 17(89) pp. 25 31 2009, 17(89) s. 25 31 Ocena mocy elektrycznej siłowni kontenerowca we wstępnym etapie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŒCI PRACY ELEKTROCIEP OWNI GEOTERMALNEJ Z SI OWNI ORC, WSPOMAGANEJ ZESPO EM TURBINY GAZOWEJ

OCENA EFEKTYWNOŒCI PRACY ELEKTROCIEP OWNI GEOTERMALNEJ Z SI OWNI ORC, WSPOMAGANEJ ZESPO EM TURBINY GAZOWEJ W³adys³aw NOWAK Technika Poszukiwañ Geologicznych Aleksander A. STACHEL Geotermia, Zrównowa ony Rozwój nr 1 2/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Techniki Cieplnej 70-310

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

XXXII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

XXXII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Wydział Techniki Morskiej i Transportu XXXII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SymSO 11 Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DETERMINATION METHODOLOGY OF THE AMOUNT OF STEAM PRODUCED IN THE EXHAUST GAS BOILER FOR THE CONTEMPORARY CONTAINER VESSELS IN A PRELIMINARY STAGE

DETERMINATION METHODOLOGY OF THE AMOUNT OF STEAM PRODUCED IN THE EXHAUST GAS BOILER FOR THE CONTEMPORARY CONTAINER VESSELS IN A PRELIMINARY STAGE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 4 2009 DETERMINATION METHODOLOGY OF THE AMOUNT OF STEAM PRODUCED IN THE EXHAUST GAS BOILER FOR THE CONTEMPORARY CONTAINER VESSELS IN A PRELIMINARY

Bardziej szczegółowo

Turbiny gazowe w zastosowaniach energetycznych. Silnik turbogazowy, silnik turbospalinowy, turbina spalinowa

Turbiny gazowe w zastosowaniach energetycznych. Silnik turbogazowy, silnik turbospalinowy, turbina spalinowa Turbiny gazowe w zastosowaniach energetycznych Turbina gazowa Silnik turbogazowy, silnik turbospalinowy, turbina spalinowa Silnik cieplny, w którym procesy sprania i rozprania odbywaj si w maszynach wirnikowych

Bardziej szczegółowo

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF THE APPLICATION OF DUAL FUEL ENGINES AS A MAIN PROPULSION ON LNG GAS CARRIERS

ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF THE APPLICATION OF DUAL FUEL ENGINES AS A MAIN PROPULSION ON LNG GAS CARRIERS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 4 2008 ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF THE APPLICATION OF DUAL FUEL ENGINES AS A MAIN PROPULSION ON LNG GAS CARRIERS Mariusz Giernalczyk Katedra Si

Bardziej szczegółowo

ENERGETIC PARAMETERS OF TANKERS BUILT DURING LAST 40 YEARS

ENERGETIC PARAMETERS OF TANKERS BUILT DURING LAST 40 YEARS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 3 2008 ENERGETIC PARAMETERS OF TANKERS BUILT DURING LAST 40 YEARS Jerzy Herdzik Gdynia Maritime University, Marine Power Plant Department Morska

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy O firmie H.Cegielski-Poznań S.A. Firma powstała 165 lat temu, założona przez Hipolita Cegielskiego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Trendy rozwoju układów napędowych gazowców LNG

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Trendy rozwoju układów napędowych gazowców LNG ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Wojciech Chądzyński Trendy rozwoju układów napędowych

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW WYBRANYCH MIAR NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW ZASILANIA PALIWEM DWÓCH STATKÓW SERII B-584

PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW WYBRANYCH MIAR NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW ZASILANIA PALIWEM DWÓCH STATKÓW SERII B-584 Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z. Maritime Academy Szczecin, Poland Summary PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW WYBRANYCH MIAR NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW ZASILANIA PALIWEM DWÓCH STATKÓW SERII

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 212142 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.06.08 0876647.9 (97)

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska. Wojciech Ignalewski

Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska. Wojciech Ignalewski Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska Wojciech Ignalewski Spodziewamy się, że do 2050 roku przewozy towarowe śródlądowymi drogami wodnymi

Bardziej szczegółowo

POZIOM EMISJI CO 2 JAKO KRYTERIUM PROJEKTOWE WSPÓ CZESNYCH STATKÓW TRANSPORTOWYCH

POZIOM EMISJI CO 2 JAKO KRYTERIUM PROJEKTOWE WSPÓ CZESNYCH STATKÓW TRANSPORTOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna elazny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydzia Techniki Morskiej i Transportu POZIOM

Bardziej szczegółowo

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO SILNIK WOLNOOBROTOWY DUŻEJ MOCY

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO SILNIK WOLNOOBROTOWY DUŻEJ MOCY 3-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 173 Tomasz TUŃSKI Akademia Morska w Szczecinie NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO SILNIK WOLNOOBROTOWY DUŻEJ MOCY Słowa kluczowe Wolnoobrotowy silnik okrętowy, ilość

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNY MODEL OBLICZENIOWY OBIEGU TURBINY KLASY 300 MW

NUMERYCZNY MODEL OBLICZENIOWY OBIEGU TURBINY KLASY 300 MW Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Dr hab. inż. Jerzy GŁUCH, prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Prof. dr hab. inż. Andrzej GARDZILEWICZ Instytut Maszyn Przepływowych im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

DEVELOPMENT TRENDS OF LNG GAS CARRIERS TENDENCJE ROZWOJOWE GAZOWCÓW LNG

DEVELOPMENT TRENDS OF LNG GAS CARRIERS TENDENCJE ROZWOJOWE GAZOWCÓW LNG Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 3 29 DEVELOPMENT TRENDS OF LNG GAS CARRIERS Mariusz Giernalczyk, Zygmunt Górski Akademia Morska w Gdyni Katedra Si owni Okr towych ul. Morska 83,

Bardziej szczegółowo

Sprawno brutto i netto elektrowni cz. 1

Sprawno brutto i netto elektrowni cz. 1 Proces technologiczny w elektrowni cieplnej moc cieplna w paliwie moc cieplna w czynniku roboczym moc mechaniczna moc elektryczna na zaciskach generatora moc elektryczna oddawana do sieci el-en. Kocio

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 25 Katarzyna Siejka, Politechnika Opolska, WiK Opole Sp. z o.o., Opole Mariusz Tańczuk, Politechnika Opolska, Opole ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Estimation of the possibility of Stirling engine applications in LNG carrier power systems

Estimation of the possibility of Stirling engine applications in LNG carrier power systems Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2010, 21(93) pp. 98 104 2010, 21(93) s. 98 104 Estimation of the possibility of Stirling engine applications

Bardziej szczegółowo

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 167 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ ! OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna),

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI POPRZEZ WPROWADZENIE POMPY CIEPŁA DO INSTALACJI BLOKU ENERGETYCZNEGO

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI POPRZEZ WPROWADZENIE POMPY CIEPŁA DO INSTALACJI BLOKU ENERGETYCZNEGO Krzysztof Łukaszewski Akademia Morska w Gdyni POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI POPRZEZ WPROWADZENIE POMPY CIEPŁA DO INSTALACJI BLOKU ENERGETYCZNEGO W artykule wykazano możliwość poprawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH ORAZ CO 2 POPRZEZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ STATKI MORSKIE

ANALIZA MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH ORAZ CO 2 POPRZEZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ STATKI MORSKIE Mariusz Giernalczyk Akademia Morska w Gdyni ANALIZA MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH ORAZ CO 2 POPRZEZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ STATKI MORSKIE Celem artykułu jest zwrócenie uwagi

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Energią i Teleinformatyka

Zarządzanie Energią i Teleinformatyka z Nałęczów, 21 lutego 2014 Warsaw University of Technology Slide 1 of 27 z Bardzo wiele czyni się w kierunku poprawy czystości technik wytwarzania energii opartych o spalanie paliw organicznych. Jest to

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Mariusz TAŃCZUK Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechnika Opolska 45-233 Opole, ul. Mikołajczyka 5 e-mail: mtanczuk@ec.opole.pl

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym

Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym Autorzy: Wojciech Olszewski, Marek Dzida 1) - Politechnika Gdańska ("Energetyka" - listopad 2015) Zmieniające się warunki makrootoczenia, większe wymagania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Tomasz OSIPOWICZ WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Streszczenie Celem artykułu było omówienie

Bardziej szczegółowo

TWEE, sem. 2. Wykład 6

TWEE, sem. 2. Wykład 6 TWEE, sem. 2 Wykład 6 Elektrownie gazowe i gazowo-parowe Dlaczego gaz i jaki gaz? Turbina gazowa budowa i działanie Praca turbiny gazowej w obiegu prostym Ważniejsze parametry wybranych turbin gazowych

Bardziej szczegółowo

Adam Rajewski Zakład Termodynamiki Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska

Adam Rajewski Zakład Termodynamiki Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Adam Rajewski Zakład Termodynamiki Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Wärtsilä 7 stycznia 2009 r. Adam Rajewski 2012-02-02 2012-02-02 Postęp 2012-02-02 Postęp 2012-02-02 Różne maszyny

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007

Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie NAKŁADY I KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PRACY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W LOKALNYM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

RACJONALIZACJA PRACY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W LOKALNYM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RACJONALIZACJA PRACY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W LOKALNYM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Autor: Zbigniew Połecki ( Rynek Energii 10/2009) Słowa kluczowe: blok gazowo-parowy, system ciepłowniczy, świadectwa pochodzenia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR UKŁADÓW NAPĘDOWYCH ZBIORNIKOWCÓW LNG Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEŁADUNKU W TERMINALU ŚWINOUJŚCIE

WYBÓR UKŁADÓW NAPĘDOWYCH ZBIORNIKOWCÓW LNG Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEŁADUNKU W TERMINALU ŚWINOUJŚCIE Jakub CYDEJKO, Andrzej ADAMKIEWICZ WYBÓR UKŁADÓW NAPĘDOWYCH ZBIORNIKOWCÓW LNG Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEŁADUNKU W TERMINALU ŚWINOUJŚCIE W artykule sformułowano wymagania konstrukcyjne stawiane zbiornikowcom obsługującym

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna Żelazny Prognozowanie charakterystyk napędowych statku ze śrubą stałą podczas pływania

Bardziej szczegółowo

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 KOGENERACJA- to proces jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Zastosowanie kogeneracji daje Państwu możliwość zredukowania obecnie ponoszonych kosztów

Bardziej szczegółowo

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA ZESZYTY NAUKOWE Nr943 ROZPRAWY NAUKOWE, Z. 335 SUB Gottingen 7 217 776 736 2005 A 2640 RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów

Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów ARCHIWUM MOTORYZACJI 1, pp. 39-46 (2009) Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów KRZYSZTOF P. WITUSZYSKI, WIKTOR JAKUBOWSKI

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Nowoczesne technologie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2017 Tom 20 Zeszyt 3 41 54 ISSN 1429-6675 Bolesław Zaporowski* Nowoczesne technologie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Streszczenie: W

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM 51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE

Bardziej szczegółowo

Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA

Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA Jussi Heikkinen Director, Business Development 1 Wärtsilä JH 25.Feb.2009 Przykład amerykański charakterystyka systemu Wiele obszarów

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14 PL 221481 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221481 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403188 (51) Int.Cl. F02C 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 3 2007 WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Jaromir Mysowski Politechnika Szczeciska Katedra Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2496799 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.11. 77796. (97)

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM InŜynieria Rolnicza 6/26 Jacek Wasilewski Katedra Energetyki i Pojazdów Akademia Rolnicza w Lublinie OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne 4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne Elektrownia zakład produkujący energię elektryczną w celach komercyjnych; Ciepłownia zakład produkujący energię cieplną w postaci pary lub

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo - skuteczna izolacja cieplna budynków - duże zyski ciepła od nasłonecznienia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych Rafał Gralak Plan prezentacji 1. Rynek paliw w ujęciu zastosowania LNG do zasilania pojazdów mechanicznych 2. Zastosowanie LNG w pojazdach mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

SaveEnergy in the box

SaveEnergy in the box Key turn solu,ons for heat recovering and fluegas cleaning SaveEnergy in the box rozwiązanie do kotłów parowych (paliwo - gaz), Roger Stahel, CEO SaveEnergy in the box Gorące gazy spalinowe Do Zimne gazy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie dr inż. Ryszard Wołoszyn Stowarzyszenie NGV Polska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechnika Radomska CNG LNG (83-99% metanu) (90-99% metanu)

Bardziej szczegółowo

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku.

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku. Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku. Mikroturbiny gazowe: urządzenia do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Czym jest mikroturbina CAPSTONE?

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów Ryszard Michałowski PGNiG SA, Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem Harmonogram napędu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW ()/ Stanisław W. Kruczyński, Piotr Orliński, Marcin K. Wojs, Marlena Owczuk OCENA MOŻLIWOŚCI SPALANIA BIOGAZU W SILNIKU O ZAPŁIE SAMOCZYNNYM Z DAWKĄ PILOTUJĄCĄ OLEJU

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo