PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF CBM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM"

Transkrypt

1 Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF CBM Zygmunt Górski, Romuald Cwilewicz Gdynia Maritime University, Department of Marine Power Plants Morska 83, Gdynia, Poland tel.: (+48) Abstract Liquefied natural gas carriers (LNG carriers) are built nowadays with the capacity of 135, ,000 cbm. LNG carriers with capacity of about 200,000 cbm are also in project works and under construction. Projects of new generation LNG carries with the capacity ranging from 250,000 to 300,000 cbm will be executed soon. Estimated main propulsion power of such LNG carriers will be 40 to 50 MW. The gas turbine propulsion with carried natural gas used as a fuel is proposed for these ships. To improve efficiency of propulsion a COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System) propulsion system is suggested. With the relatively simple configuration, the COGES system makes possible to achieve acceptable propulsion efficiency. COGES drive system also simplifies operation of propulsion plant, decreases engine room space and considerably contributes to environment protection as natural gas is considered to be an ecological fuel. In particular the schema of the COGES propulsion system, ccomparison of machinery space of LNG carrier propelled by the low speed diesel engine and the COGES system are presented in paper. Keywords: transport, LNG tanker propulsion, Liquefied Gas Tankers PROPOZYCJA NAPDU TURBINOWEGO ZBIORNIKOWCA NOWEJ GENERACJI DO PRZEWOZU SKROPLONEGO GAZU NATURALNEGO O ADOWNOCI DO m 3 Streszczenie Obecnie eksploatowane i budowane zbiornikowce do przewozu skroplonego gazu naturalnego LNG posiadaj adowno rzdu do m 3. Projektowane s te i budowane zbiornikowce LNG o adownoci rzdu m 3. W niedugim czasie bd realizowane projekty zbiornikowców LNG nowej generacji o adownoci do m 3. Ocenia si, e zapotrzebowanie mocy napdu gównego dla nowej generacji zbiornikowców LNG bdzie rzdu 40 do 50 MW. Proponuje si zastosowanie do napdu takich statków turbin gazowych zasilanych przewoonym gazem naturalnym. Celem podniesienia sprawnoci siowni proponuje si zastosowanie siowni kombinowanej typu COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System), która przy stosunkowo prostej konfiguracji umoliwi uzyskanie akceptowalnej sprawnoci napdu. Siownia typu COGES pozwoli te na uproszczenie procesu eksploatacji napdu, zmniejszenie objtoci siowni na rzecz przestrzeni adunkowej, a spalanie gazu naturalnego powszechnie uwaanego za paliwo ekologiczne bdzie wanym przyczynkiem do ochrony rodowiska naturalnego. W szczególnoci schemat ukadu napdowego typu COGES, porównanie wielkoci siowni zbiornikowca LNG z napdem tokowym silnikiem spalinowym wolnoobrotowym i napdem typu COGES s prezentowane w artykule. Sowa kluczowe :transport, LNG tanker propulsion, Liquefied Gas Tankers 1. Wstp Rosnce zapotrzebowanie gospodarki wiatowej na gaz naturalny powoduje wzrost zapotrzebowania na jego transport drog morsk. W wiatowej flocie handlowej szybko ronie ilo i wielko zbiornikowców typu LNG (Liquefied Natural Gas) do przewozu skroplonego gazu

2 Z. Górski, R. Cwilewicz naturalnego (gazowców). Podczas transportu morskiego gaz naturalny utrzymywany jest w postaci pynnej pod cinieniem atmosferycznym w temperaturze 163 o C. Podczas przewozu gazu skroplonego jednym z podstawowych problemów jest penetracja ciepa do zbiorników adunkowych i parowanie adunku. Odparowany gaz moe by skroplony w odpowiedniej instalacji i skierowany na powrót do zbiorników adunkowych lub wykorzystany do napdu statku. Jako napd gówny stosuje si dwupaliwowe wysokoprne silniki spalinowe lub turbiny parowe, dla których par produkuje si w dwupaliwowych kotach gównych. W obu przypadkach gówne ukady napdowe zbiornikowców mog by zasilane alternatywnie paliwem cikim (HFO) lub gazem naturalnym (LNG) z przewoonego adunku. Zasilanie gazem ma miejsce podczas podróy statku zaadowanego, a zasilanie paliwem cikim podczas podróy pod balastem do miejsca zaadunku nowej partii gazu skroplonego. Obecnie eksploatowane i budowane zbiornikowce LNG posiadaj adowno rzdu do m 3 skroplonego gazu. Projektowane s te i budowane zbiornikowce LNG o adownoci rzdu m 3. atwo mona przewidzie, e w niedugim czasie bd realizowane projekty zbiornikowców LNG nowej generacji o adownoci do m 3. Wraz ze wzrostem wielkoci zbiornikowców LNG problem typu i konfiguracji napdu gównego oraz jego eksploatacji jest wanym elementem w procesie doboru urzdze napdowych tych statków. Zdaniem autorów niniejszej publikacji problem doboru ukadu napdowego dla tak duych statków pozostaje otwarty. Zalety turbiny parowej i atwo eksploatacyjna powoduj, e napd turboparowy z kotami dwupaliwowymi moe by atrakcyjn alternatyw dla dwupaliwowych wysokoprnych silników spalinowych. Jednake wiksze zuycie paliwa a tym samym nisza sprawno napdu turboparowego dla wzgldnie maych mocy przemawia na korzy silników spalinowych. Silniki spalinowe duych mocy s natomiast bardziej kopotliwe w eksploatacji w miar jak rosn ich gabaryty. Jednak dla duych mocy, wedug wasnych szacunków powyej 30 MW, siownia parowa staje si konkurencyjna dla siowni z silnikami tokowymi. Podobnie, niezwykle ciekawe z punktu widzenia zalet oraz sumarycznych kosztów eksploatacji przedstawia si zastosowanie turbin gazowych do napdu gównego zbiornikowców do przewozu skroplonego gazu naturalnego (LNG). Ocenia si, e zapotrzebowanie mocy napdu gównego nowej generacji zbiornikowców LNG bdzie rzdu 40 do 50 MW. Proponuje si zastosowanie do napdu takich statków turbin gazowych zasilanych przewoonym gazem naturalnym. Na podró powrotn naley pozostawi na zbiornikowcu odpowiedni ilo gazu. Celem podniesienia sprawnoci siowni proponuje si zastosowanie siowni kombinowanej typu COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System), która przy stosunkowo prostej konfiguracji umoliwi uzyskanie akceptowalnej sprawnoci napdu. Siownia typu COGES pozwoli te na uproszczenie procesu eksploatacji napdu, zmniejszenie objtoci siowni na rzecz przestrzeni adunkowej, a spalanie gazu naturalnego powszechnie uwaanego za paliwo ekologiczne bdzie wanym przyczynkiem do ochrony rodowiska naturalnego. 2. Propozycja napdu typu COGES dla zbiornikowca LNG o adownoci m 3 Prognoz parametrów eksploatacyjnych gównego ukadu napdowego i elektrowni okrtowej oparto na badaniach statystycznych populacji zbiornikowców LNG (Liquefied Natural Gas) i LPG (Liquefied Petroleum Gas) bdcych aktualnie w eksploatacji lub w budowie. Metod bada statystycznych opracowano w Katedrze Siowni Okrtowych Akademii Morskiej w Gdyni Wyznaczenie mocy efektywnej napdu gównego zbiornikowca LNG m 3 [3, 4, 5] N e = (1, , * D) * v 3 [kw], (1) 180

3 Proposal of Turbine Propulsion For a New Generation Liquefied Natural Gas Carrier With a Capacity of D [ton] v [wzy] Przyjto: - nono statku DWT, - prdko statku, D = ton dla adownoci m 3 na podstawie bada statystycznych, v = 19 wzów. N e = kw Wyznaczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej zbiornikowca LNG m 3 [3,4,5] Przyjto, e sumaryczna moc elektrowni okrtowej jest funkcj mocy napdu gównego: N el = ,2542 * N e [kw], (2) N e = kw z zalenoci (1), N el = kw. Zwykle, sumaryczna moc elektrowni podzielona jest na trzy zespoy prdotwórcze. Podczas ruchu statku w morzu pracuje jeden zespó prdotwórczy przy wskaniku obcienia rzdu 0,7. Std moc elektryczna zapotrzebowana przez statek podczas ruchu w morzu wynosi: N el = 0,7 * N el /3 [kw], (3) N el = kw, N el = 2730 kw Propozycja napdu typu COGES dla zbiornikowca LNG o adownoci m Linia elektryczna Spaliny Para Woda zasilajca Rys. 1. Schemat ukadu napdowego typu COGES: 1 turbina gazowa; 2 turbina parowa; 3 kocio parowy; 4 prdnica; 5 silnik elektryczny; 6 przetwornik czstotliwoci; 7 pdnik gondolowy; 8 gówna tablica rozdzielcza; 9 transformator; 10 odbiorniki elektryczne wysokiego napicia; 11 odbiorniki elektryczne niskiego napicia; 12 odbiorniki pary grzewczej; 13 dolot wody zasilajcej kocio; 14 odlot spalin Fig. 1. Diagram of COGES propulsion system: 1 gas turbine; 2 steam turbine; 3 steam boiler; 4 generator; 5 electric motor; 6 frequency converter; 7 azipod propulsor; 8 main switchboard; 9 transformer; 10 high voltage receivers; 11 low voltage receivers; 12 steam receivers; 13 boiler feed water inlet; 14 exhaust gases outlet Konfiguracj ukadu napdowego pokazano na rysunku 1. Statek napdzany jest dwoma pdnikami gondolowymi 7 z silnikami elektrycznymi 5. Praca silników elektrycznych kontrolowana jest przez przetworniki czstotliwoci 6. Energi elektryczn dostarczaj trzy 181

4 Z. Górski, R. Cwilewicz prdnice 4, z których dwie napdzane s turbinami gazowymi 1 a jedna turbin parow 2. Turbiny gazowe opalane s gazem naturalnym (LNG). Gazy wylotowe z turbin gazowych ogrzewaj kocio parowy 3, który produkuje par do napdu turbiny parowej i par grzewcz na potrzeby statku. Sumaryczna moc zespoów prdotwórczych pokrywa zapotrzebowanie napdu gównego, napdu mechanizmów i urzdze okrtowych oraz sieci okrtowej Wyznaczenie sumarycznej mocy turbin zespoów prdotwórczych systemu COGES N COGES em N e fc G N el G [kw], (4) N e = kw - z zalenoci (1), N el = 2730 kw - z zalenoci (3), przyjto: em = 0,97 - sprawno silników elektrycznych, fc = 0,99 - sprawno przetworników czstotliwoci, G = 0,97 - sprawno prdnic, N COGES = kw kw Dyskusja wpywu rozkadu mocy pomidzy turbinami gazowymi i turbin parow na zuycie paliwa i sprawno ukadu napdowego systemu COGES napdzanego gazem naturalnym Do oblicze przyjto: - doln warto opaow paliwa typu Marine Diesel Oil (MDO) W MDO = kj/kg, - doln warto opaow gazu naturalnego (LNG) W LNG = kj/kg, - jednostkowe zuycie paliwa typu MDO przez turbiny gazowe g MDO = 0,229 kg/kwh, - jednostkowe zuycie paliwa typu LNG przez turbiny gazowe: - jednostkowe zuycie paliwa typu LNG przez ukad COGES: - sprawno efektywn ukadu COGES: Wyniki podano w tablicy nr 1. g g W MDO LNG g MDO [kg/kwh], (5) WLNG N g TG LNG COGES [kg/kwh], (6) NCOGES COGES [%]. (7) g W COGES Rozkad mocy ukadów napdowych typu COGES zastosowanych na statkach morskich w latach wynosi 85/15%. Ocenia si, e obecnie moliwe jest rozwizanie ukadu napdowego o rozkadzie mocy 75/25% [8], a w przyszoci i wicej. We wspóczesnych elektrowniach ldowych stosowany rozkad mocy wynosi 65/35% [2]. LNG 182

5 Proposal of Turbine Propulsion For a New Generation Liquefied Natural Gas Carrier With a Capacity of Tab. 1. Wpyw rozkadu mocy pomidzy turbinami gazowymi i turbin parow na zuycie paliwa i sprawno ukadu napdowego systemu COGES napdzanego gazem naturalnym Tab. 1. Influence of power distribution between gas turbines and steam turbine on fuel consumption and efficiency of COGES propulsion system fuelled by natural gas Rozkad mocy pomidzy turbinami gazowymi a turbin parow N TG /N TP [%] Moc turbin gazowych [kw] 2 x /15 80/20 75/25 70/30 65/35 2 x x x x Moc turbiny parowej [kw] Jednostkowe zuycie paliwa gazowego przez ukad COGES [kg/kwh] 0,157 0,148 0,139 0,130 0,120 Sprawno efektywna ukadu typu COGES [%] 44,0 46,8 49,9 53,5 57,6 Do dalszej dyskusji przyjto rozkad mocy: - turbiny gazowe 75%, - turbina parowa 25%. Przyjto nastpujc moc turbin systemu COGES: - turbiny gazowe 2 x kw, - turbina parowa 1 x kw. 3. Analiza kosztów eksploatacji proponowanego ukadu napdowego typu COGES na zbiornikowcu LNG m Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim zbiornikowca LNG z napdem COGES Dobowe zuycie paliwa gazowego w ruchu morskim zbiornikowca LNG z napdem COGES: N COGES = kw - z zalenoci (4), g COGES = 0,139 kg/kwh - z tablicy 1, G dcoges = 24 * N COGES * g COGES [kg/dob], (8) G dcoges = kg/dob 163,8 ton/dob. Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim zbiornikowca LNG z napdem COGES: K dcoges = C LNG * G dcoges [$/d], (9) C LNG [$/t] - cena LNG w terminalu zaadowania, G dcoges = 163,8 ton/dob - z zalenoci (8). Cena LNG zaley od kontraktu midzy dostawc a odbiorc i waha si w granicach od 350 do 600 $ za ton. Wyniki podano w tablicy nr 2. W tablicy podano równie stosunek kosztów napdu COGES gazem naturalnego (LNG) i napdu silnikami spalinowymi zasilanymi paliwem cikim (HFO) wg obliczenia w punkcie

6 Z. Górski, R. Cwilewicz Tab. 2. Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim zbiornikowca LNG m 3 z napdem COGES Tab. 2. Daily cost of fuel during sea passage of 300,000 cbm LNG carrier powered by COGES system Cena LNG [$/ton] Dobowy koszt paliwa LNG [$/d] Dobowy koszt paliwa HFO [$/d] Stosunek kosztów paliwa LNG do HFO 0,856 0,978 1,100 1,222 1,345 1, Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim statku z napdem silnikami spalinowymi Moc silników gównych (SG) N esg = kw z zalenoci (1), sprawno silników gównych esg = 0,50, godzinowe zuycie paliwa SG: G hsg = g esg * N e, (10) g esg 0,176 kg/kwh, esg WHFO 0, W HFO = kj/kg dolna warto opaowa paliwa cikiego HFO, godzinowe zuycie paliwa SG: G hsg = 0,176 * = 7588 kg/h. Moc elektryczna zespou prdotwórczego N el = 2730 kw z zalenoci (3), sprawno silnika pomocniczego esp = 0,40, sprawno prdnicy G = 0,80, godzinowe zuycie paliwa SP: G hsp = g esp * N el / G, (11) g esp 0,220 kg/kwh, W 0, esp godzinowe zuycie paliwa SP: G hsp = 0,220 * 2730/0,80 = 751 kg/h. HFO Dobowe zuycie paliwa cikiego w ruchu morskim zbiornikowca LNG napdzanego silnikami spalinowymi: G d = 24 * (G hsg + G hsp ) [kg/dob], (12) G hsg = 7588 kg/h, G hsp = 751 kg/h, G d = kg/dob 200 ton/dob. Dobowy koszt paliwa w ruchu morskim statku z napdem silnikami spalinowymi: K d = C HFO * G d [$], (13) C HFO = 335 $/ton koszt paliwa cikiego typu IFO 380, [6] G d = 200 ton/dob dobowe zuycie paliwa z zalenoci (12). K d = $. 184

7 Proposal of Turbine Propulsion For a New Generation Liquefied Natural Gas Carrier With a Capacity of Ocena korzyci zastosowania ukadu napdowego typu COGES opalanego gazem naturalnym na zbiornikowcu LNG m 3 - wysoka sprawno napdu COGES konkurencyjna w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, - niskie koszty oleju, przegldów, napraw i amortyzacji w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, - moduowa konstrukcja, atwo automatyzacji i elastyczno eksploatacyjna, - wysoka manewrowo statku dziki napdowi gondolowemu, - wysoka niezawodno, dugie okresy czasowe midzy przegldami, nisze koszty napraw, przegldów i czci zamiennych w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, - zastosowanie paliwa ekologicznego o niskiej emisji szkodliwych dla rodowiska substancji w spalinach wylotowych, - uproszczenie instalacji obsugujcych napd statku, szczególnie instalacji przygotowania i oczyszczania paliwa, - rezygnacja z zastosowania oddzielnych zespoów prdotwórczych, - znacznie mniejsza, do 30% objto i ciar siowni statku w stosunku do innych rodzajów napdu, moliwo instalacji turbogazowych zespoów prdotwórczych na wyszych kondygnacjach statku, zysk dodatkowej przestrzeni adunkowej (rys. 2), - znacznie mniejszy koszt instalacji ukadu napdowego, do 40% w stosunku do innych rodzajów napdu, - dodatkow nie uwzgldnion w artykule korzyci jest moliwo spalania odparowujcego z przyczyn naturalnych adunku, który byby skraplany i wprowadzany z powrotem do zbiorników adunkowych kosztem wydatkowania dodatkowej energii. a) b) Rys. 2. Porównanie wielkoci siowni zbiornikowca LNG z napdem tokowym silnikiem spalinowym wolnoobrotowym (a) i napdem typu COGES (b) 1 tokowy silnik spalinowy wolnoobrotowy; 2 spalinowy zespó prdotwórczy; 3 kocio parowy; 4 ruba napdowa; 5 ster; 6 turbogazowy zespó prdotwórczy; 7 turboparowy zespó prdotwórczy; 8 skraplacz 9 pdnik gondolowy; 10 wylot spalin; 11 dodatkowa przestrze adunkowa Fig. 2. Comparison of machinery space of LNG carrier propelled by low speed diesel engine (a) and COGES system (b) 1 low speed diesel engine; 2 diesel generator unit; 3 steam boiler; 4 propeller; 5 rudder; 6 gas turbine generator unit; 7 steam turbine generator unit; 8 condenser; 9 nacelle propulsor; 10 exhaust gases outlet 11 additional cargo space Wnioskiem z powyszych analiz moe by stwierdzenie, e napd typu COGES z wykorzystaniem przewoonego adunku jako paliwa moe by w przyszoci szczególnie atrakcyjnym rozwizaniem dla zbiornikowców LNG do przewozu skroplonego gazu naturalnego. Ocen korzyci zastosowania ukadu napdowego typu COGES oparto na analizach wasnych, oraz dostpnych czasopismach i publikacjach, midzy innymi [1], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 185

8 Z. Górski, R. Cwilewicz Literatura [1] Cwilewicz, R., Okrtowe turbiny gazowe, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia [2] Performance Specifications, Gas Turbine World [3] Giernalczyk, M., Górski, Z., Method for determination of energy demand for main propulsion, electric power and heating purposes for modern container vessels by means of statistic, Marine Technology Transactions, Vol. 15. Polish Academy of Sciences Branch in Gdask, Marine Technology Committee, Gdask [4] Giernalczyk, M., Górski, Z., Metoda okrelania zapotrzebowania energii do napdu statku, energii elektrycznej i wydajnoci kotów dla nowoczesnych zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i jej produktów przy wykorzystaniu metod statystycznych, IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP Zeszyty Naukowe Nr 10(82) Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin [5] Górski, Z., Giernalczyk, M., Improvement in preliminary determination of energy demands for main propulsion, electric power and auxiliary boiler capacity by means of statistics: an example based on modern bulk carriers, 9 th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Seminar Proceedings, Gdynia [6] Strona internetowa Bunker World, Lloyd s List Bunker. [7] Strona internetowa Natural Gas Weekly Update. [8] Strona internetowa SISHIP CIS COGES. SIEMENS Industrial Solutions and Services. [9] Watson, B., LNG Shipping Operations, 27 th September 2006 Rolls-Royce plc, [10] Wodarski, J. K., Okrtowe Silniki Spalinowe. Podstawy teoretyczne, Wysza Szkoa Morska w Gdyni, Gdynia [11] Wojnowski, W., Okrtowe Siownie Spalinowe, Wydzia Oceanotechniki i Okrtownictwa Politechniki Gdaskiej, Gdask

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Tomasz Węgiel, Dariusz Borkowski, Stanisław Łopata 1. Wstęp Wszędzie tam, gdzie ciśnienie przepływającego czynnika roboczego powinno być zredukowane,

Bardziej szczegółowo

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski Skroplony gaz ziemny czyli Liquefied Natural gas (LNG) produkowany jest poprzez obniżanie temperatury gazu poniżej punktu wrzenia i jego oczyszczanie. Zmiana

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Mariusz Górniak Akademia Morska w Gdyni SKŁADOWE MOCY I IC ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Stale rosnąca liczba odbiorników nieliniowych,

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A

SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Sawomir Dygnatowski Wysza Szkoa Oficerska Si Powietrznych SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A

Bardziej szczegółowo

Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania

Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania NAFTA-GAZ wrzesień 2010 ROK LXVI Witold M. Lewandowski, Michał Ryms, Radosław Kołoła, Piotr Kubski, Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Ostrowski Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk Poprawa sprawności

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH

OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH MOTROL, 27, 9, 93 12 OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2013, t. I Wojciech Domaski Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne dylematy

Niskoemisyjne dylematy Instytut Badań Strukturalnych WWF Polska Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koalicja Klimatyczna Niskoemisyjne dylematy Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE DWÓCH UKŁADÓW HYDROSTATYCZNYCH ZE STEROWANIEM DŁAWIENIOWYM ZASADA DZIAŁANIA, ROZKŁAD CIŚNIEŃ ORAZ STRATY MOCY

PORÓWNANIE DWÓCH UKŁADÓW HYDROSTATYCZNYCH ZE STEROWANIEM DŁAWIENIOWYM ZASADA DZIAŁANIA, ROZKŁAD CIŚNIEŃ ORAZ STRATY MOCY Grzegorz Skorek Akademia Morska w Gdyni PORÓWNANIE DWÓCH UKŁADÓW HYDROSTATYCZNYCH ZE STEROWANIEM DŁAWIENIOWYM ZASADA DZIAŁANIA, ROZKŁAD CIŚNIEŃ ORAZ STRATY MOCY W artykule porównano dwa układy ze sterowaniem

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu Katarzyna Korczak Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH

WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/13 (98) 95 Andrzej Stobiecki, Roman Dudek AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU W POLSCE

STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU W POLSCE GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 3 Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Zbigniew KASZTELEWICZ Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty. Offshore steel structures: types and repairs

Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty. Offshore steel structures: types and repairs Ryszard Pakos Ernest Romek Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty Offshore steel structures: types and repairs Streszczenie W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo