POZIOM EMISJI CO 2 JAKO KRYTERIUM PROJEKTOWE WSPÓ CZESNYCH STATKÓW TRANSPORTOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZIOM EMISJI CO 2 JAKO KRYTERIUM PROJEKTOWE WSPÓ CZESNYCH STATKÓW TRANSPORTOWYCH"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna elazny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydzia Techniki Morskiej i Transportu POZIOM EMISJI CO 2 JAKO KRYTERIUM PROJEKTOWE WSPÓCZESNYCH STATKÓW TRANSPORTOWYCH Rkopis dostarczono, kwiecie 2013 Streszczenie: Od 2013 roku obowizuje projektowy wskanik efektywnoci energetycznej (EEDI) dla nowych statków. Warto tego wskanika dla okrelonego statku obliczana jest wg ustalonego wzoru i porównywana z tzw. lini referencyjn, która bdzie zmieniana (obniana) w nastpnych latach. Statki speniajce normy emisji CO 2 bd uzyskiway certyfikat energetyczny dopuszczajcy je do eksploatacji. W artykule przedstawiono moliwoci obnienia emisji CO 2, a tym samym obnienia wartoci wskanika EEDI. Dokadniej przedstawiono propozycj modelowania i optymalizacji kaduba statku, ruby napdowej i steru petwowego w celu polepszenia sprawnoci napdowej statku, a tym samym obnienia mocy napdu i emisji CO 2. Sowa kluczowe: emisja CO 2, projektowanie statku, wskanik EEDI 1. WSTP Denie jako ograniczenia emisji tzw. gazów cieplarnianych, a w tym CO 2, spowodowao wprowadzenie nowych kryteriów, norm, m. in. w projektowaniu silników spalinowych lub te kompletnych rodków transportowych. Take dla morskich rodków transportowych (statków) Midzynarodowa Organizacja Morska (IMO) opracowaa projektowy wskanik efektywnoci energetycznej (EEDI), który obowizuje od 2013 r. dla nowoprojektowanych i budowanych statków. Wskanik ten ogólnie definiuje si jako: CO2 emission EEDI (1) transport work i wyraa emisj CO 2 w gramach /1 tonomil transportowanego adunku.

2 626 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna elazny Wprowadzenie tego wskanika ma wymusi takie projektowanie i eksploatacj statku (w tym i jego napdu) aby ogranicza emisj CO 2 (redukcja CO 2 w latach nastpnych ma by coraz wiksza). Wprawdzie nadrzdnym celem wskanika EEDI jest ograniczenie emisji CO 2, to struktura tego wskanika pozwala na wykorzystanie go, jako kolejne kryterium w projektowaniu, a take jako pewnego rodzaju miar efektywnoci transportowej. Prawidowe wykorzystanie wskanika EEDI w procesie projektowania statku moe z jednej strony zredukowa emisj CO 2 a z drugiej strony doprowadzi do bardziej optymalnego doboru parametrów techniczno-eksploatacyjnych statku maksymalizujcych efekty ekonomiczne armatora. 2. PROJEKTOWY WSKANIK EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ Prace nad wskanikiem EEDI trway ju od duszego czasu. Punktem wyjcia byo zaoenie, e transport adunku drog morsk jest te zwizany z emisj CO 2. Po kilku latach bada i dyskusji oraz wprowadzeniu wielu poprawek i uzupenie aktualna wersja, przeznaczona do dalszych bada i analiz oraz zalecana do stosowania w projektowaniu statków ma posta: M j1 f j nme i1 P ME( i) C FME( i) SFC ME( i) ( P AE C FAESFCAE ) f Capacity V i M f j j1 f ref w npti P neff PTI ( i) i1 i1 f eff ( i) P AEeff ( i) C FAE SFC AE neff i1 i f P eff ( i) eff ( i) C FME f Capacity V ref SFC f w ME, (2) a szczegóowy opis poszczególnych skadowych znajduje si w [3]. Wzór na EEDI ma do zoon struktur ale mona wyróni dwie podstawowe grupy parametrów: dotyczcych siowni okrtowej, czyli mocy silnika (ów) gównych i pomocniczych, jednostkowe zuycie paliwa, wspóczynniki przeliczajce zuycie paliwa na emisj CO 2, moc urzdze wykorzystujcych ciepo odpadowe, parametry okrelajce zastosowanie i wykorzystanie innowacyjnych urzdze parametry te s w liczniku wzoru (2), eksploatacyjnych statku, tj. nono, prdko na wodzie spokojnej, spadek prdkoci w rzeczywistych warunkach pogodowych, które znajduj si w mianowniku oraz parametr znajdujcy si w liczniku okrelajcy typ i specyficzne warunku pracy np. pywanie w lodach.

3 Poziom emisji CO 2, jako kryterium projektowe wspóczesnych statków transportowych 627 Wzór na EEDI zosta opracowany gównie dla napdów spalinowych i nie musi by stosowany do napdów: spalinowo-elektrycznych, turbinowych lub hybrydowych. Aktualnie obowizujcy wzór na EEDI nie jest zapewne ostateczny mimo, e obowizuje od 2013 roku. Cay czas trwa dyskusja oraz proponowane s róne zmiany np. co do wartoci lub sposobu obliczania niektórych wielkoci (moc, prdko, nono) lub te wspóczynników (np. spadek prdkoci statku podczas pywania po sfalowanej wodzie). 3. LINIA REFERENCYJNA Aby ustali dopuszczalny poziom emisji CO 2 opracowano lini referencyjn dla rónych wielkoci i typów statków. Dla kadego nowego statku bd wykonywane obliczenia wskanika EEDI i porównywane z odpowiedni dla tego statku lini referencyjn. Jeeli warto EEDI bdzie mniejsza lub równa wartoci wynikajcej z linii referencyjnej to taki statek uzyska certyfikat efektywnoci energetycznej i zostanie dopuszczony do eksploatacji. Przykadow lini referencyjn na 2013 r. przedstawiono na rys. 1 [1]. Rys. 1. Linia referencyjna dla masowców [1] Do okrelenia pierwszej, na 2013 r., linii referencyjnej (bazowej) wykorzystano dane statków zbudowanych, zgromadzone w bazie Lloyd s Register Fairplay (LRFP). Dane te s niekompletne, std te wprowadzono pewne uproszczenia lub te niektóre dane uzupeniano na podstawie statków podobnych wykorzystujc zalenoci regresyjne. Dla wszystkich wykorzystanych statków przyjto stae jednostkowe zuycie tego samego paliwa niezalenie jaki rzeczywisty silnik by zainstalowany na statku. W obliczeniach nie uwzgldniono ewentualnych prdnic waowych, mimo e mogy by na niektórych statkach zainstalowane. Std te, co jest widoczne na rys. 1, wskaniki EEDI dla wielu

4 628 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna elazny statków s powyej linii referencyjnej co wcale nie musi odpowiada rzeczywistoci. Jednak duy rozrzut obliczonych wartoci EEDI wokó otrzymanej w ten sposób linii referencyjnej wiadczy o bardzo duym wpywie samego projektu statku (gównie kaduba) na warto EEDI. Aby uatwi ocen EEDI dla nowego statku i stwierdzi czy spenia on normy emisji CO 2 linia referencyjna zostaa take aproksymowana wyraeniem [4]: L ref ( c) a b (3) gdzie a, b, c s parametrami, których wartoci dla poszczególnych typów statków przedstawiono w tablicy 1. Poniewa w latach nastpnych maj by dokonywane kolejne redukcje emisji CO 2, std linia referencyjna bdzie zmienia swoj warto. W przypadku kontenerowców linia ta bdzie obniana ju od 2015 o 10%, nastpnie od 2020 o kolejne 20%, a docelowo o 30% od 2025 roku. Wspóczynniki redukcyjne dla EEDI, dla poszczególnych typów statków w zalenoci od nonoci, wzgldem linii referencyjne przedstawione s w [4]. Tablica 1 Parametry do okrelenia linii referencyjnej dla rónych typów statków [4] Ship type defined in regulation 2 a b c 2,25 Dry bulk carrier 1354,0 DWT of the ship 0,5117 2,26 Gas carrier 1252,60 DWT of the ship 0,4597 2,27 Tanker 1950,70 DWT of the ship 0,5337 2,28 Container ship 139,38 DWT of the ship 0,2166 2,29 General cargo ship 290,28 DWT of the ship 0,3300 2,30 Refrigerated cargo carrier 227,01 DWT of the ship 0,244 2,31 Combination carrier 1219,00 DWT of the ship 0, CERTYFIKAT EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ STATKU Obliczenia wartoci EEDI i certyfikat efektywnoci energetycznej dla nowego statku bdzie wydawany przez Administracj Morsk pastwa, pod którego bander pywa statek, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej statku. Oznacza to, e póniejsza eksploatacja statku oraz zmienne warunki pywania (trasy eglugi, pogoda itp.) nie bd miay ju wpywu na warto EEDI. Certyfikat EEDI jest wic wany przez cay okres eksploatacji statku ([4]), chyba e zostanie poddany gruntownej przebudowie i jest wtedy traktowany jako nowy statek. Certyfikat traci wano, gdy statek zostanie wycofany z eksploatacji lub przechodzi pod bander innego pastwa (sprzeda, dzierawa). Moliwe jest te, e Administracje Morskie obu pastw dojd do porozumienia i kopie dokumentów, na podstawie których wydany zosta Certyfikat, zostan przekazane nowemu armatorowi. W takim przypadku Certyfikat zachowuje swoj wano.

5 Poziom emisji CO 2, jako kryterium projektowe wspóczesnych statków transportowych 629 W niektórych dokumentach i opracowaniach podkrela si, e w celu obnienia emisji CO 2 naley optymalizowa tras eglugi statku lub w trakcie eksploatacji redukowa prdko lub te stosowa lepszej jakoci paliwa. Wedug aktualnie obowizujcych przepisów takie dziaania, wprawdzie korzystne dla rodowiska, nie bd miay wpywu na obliczon wczeniej warto wskanika EEDI, a tym samym na fakt speniania norm i uzyskanie Certyfikatu. 5. MOLIWOCI OBNIENIA EMISJI CO 2 I WSKANIKA EEDI DLA NOWYCH STATKÓW Na moliwo obnienia emisji CO 2, a tym samym zmniejszenie wartoci wskanika EEDI maj wpyw róne parametry czy technologie, które mona podzieli na dwie grupy: parametry zwizane z silnikiem napdowym i siowni okrtow: - bardziej wydajny silnik napdowy o mniejszym jednostkowym zuyciu paliwa, - lepszej jakoci paliwa, m.in. przejcie z oleju napdowego na gaz ziemny, - stosowanie nowych technologii w siowni okrtowej, np. lepsze odzyskiwanie i wykorzystanie ciepa odpadowego, - bardziej energooszczdne odbiory elektryczne i o wyszej sprawnoci elektrownie okrtowe, parametry zwizane z kadubem statku: - poprawa sprawnoci napdowej statku (optymalizacja kaduba, ruby napdowej i steru petwowego) co spowoduje zmniejszenie mocy napdu, - zmniejszenie prdkoci statku jednak zmniejszenie prdkoci statku nie moe pogorszy jego bezpieczestwa, szczególnie podczas rejsu w trudnych (sztormowych) warunkach pogodowych, - zwikszenie nonoci statku budowa wikszych statków, jednak ograniczeniem wielkoci statków jest maa liczba duych gbokowodnych portów przeadunkowych oraz ograniczone iloci niektórych transportowanych towarów. Inne czynniki, które wprawdzie maj wpyw na poziom emisji CO 2, jak np. optymalizacja trasy eglugi, stosowanie przegldów, remontów lub unowoczeniania siowni okrtowej, nie s obecnie uwzgldniane przy obliczaniu wartoci wskanika EEDI i uzyskiwaniu certyfikatu efektywnoci energetycznej statku. Z prowadzonych, w rónych orodkach naukowych i projektowych, analiz i bada nad moliwoci obnienia wartoci wskanika EEDI (kolejna obniona norma bdzie obowizywaa ju od 2015 r., [4]) wynika, e: obnienie wartoci EEDI dla parametrów w pierwszej grupie (siownia okrtowa) jest wprawdzie moliwe ale nie naley spodziewa si duych efektów; obnienie wartoci EEDI dla parametrów w drugiej grupie (kadub statku) ma potencjalnie due moliwoci, gównie w zakresie podnoszenia sprawnoci napdowej. Autorzy ostatnio publikowanych wyników takich bada postuluj, e bez wikszego problemu mona, poprzez zwikszenie sprawnoci napdowej

6 630 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna elazny obniy moc napdu, a tym samym zuycie paliwa o 20% przy zachowaniu prdkoci i nonoci statku [5]. 6. WSTPNE BADANIA NAD MOLIWOCI ZWIKSZENIA SPRAWNOCI NAPDOWEJ STATKU TRANSPORTOWEGO W celu zwikszenia sprawnoci napdowej statku, a tym samym zmniejszenie mocy napdu naley przeprowadzi optymalizacj kaduba statku i ruby napdowej w nastpujcych etapach: - optymalizacja globalna dla gównych parametrów projektowych statku, której celem jest maksymalne zmniejszenie oporu (a tym samym mocy napdu) dla zaoonej prdkoci eksploatacyjnej i nonoci statku z uwzgldnieniem innych wymaga, np. technicznych, - optymalizacja lokalna, która polega na miejscowej zmianie geometrii kaduba statku, np. w rejonie rufy, tak aby poprawi dopyw wody do ruby napdowej, - optymalizacja sprawnoci ruby napdowej dla zmodyfikowanego ksztatu rufowej czci kaduba statku, - optymalizacja parametrów geometrycznych steru petwowego umieszczonego za rub napdow w celu poprawy sprawnoci ruby i efektywnoci steru. Moliwoci realizacji powyszego zadania mog by nastpujce: - prowadzenie optymalizacji w oparciu o przyblione metody (przyblione wzory opracowane na podstawie wyników systematycznych bada modelowych - jednak te wzory nie zawieraj wielu szczegóowych parametrów geometrycznych, std ich zastosowanie do powyszego celu jest bardzo ograniczone a do optymalizacji lokalnej jest wrcz niemoliwe); - poszukiwanie optymalnego ksztatu kaduba statku na podstawie bada modelowych w tym rozwizaniu naleaoby wykona wiele wersji modelu ksztatu kaduba statku, co jest bardzo drogie i w praktyce nie stosowane; - zastosowanie metody i programów obliczeniowej mechaniki pynów (CFD), które maj pene moliwoci zrealizowania w caoci powyszego zadania projektowego - w przedstawionym niej przykadzie obliczeniowym zastosowano t technik obliczeniow. 7. MODYFIKOWANY STATEK I ZAKRES OBLICZE Numeryczne analizy wykonano dla statku B 573 (tabela 3) zbudowanego w Stoczni Szczeciskiej, dla którego istnia peny zakres dokumentacji projektowej, wyniki bada modelowych i prób zdawczo-odbiorczych.

7 Poziom emisji CO 2, jako kryterium projektowe wspóczesnych statków transportowych 631 Linie teoretyczne kaduba, wymiary i geometria ruby oraz pooenie i wymiary steru statku zbudowanego (pokazane na rys. 2 i rys. 3) byy traktowane jako wyjciowe do dalszych modyfikacji geometrii. Podstawowe parametry statku B 573 Tablica 2 Dugo pomidzy pionami L PP 172 m Dugo na wodnicy L WL m Szeroko kaduba B 32.2 m Zanurzenie T 11.0 m Nono P N t Objto podwodzia m 3 Wspóczynnik penotliwoci C B Powierzchnia zwilona S 8200 m 2 Prdko V 14,5 w Rys. 2. Linie teoretyczne analizowanego kaduba statku B 573

8 632 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna elazny Rys. 3. Ster petwowy umieszczony za rub napdow (statek B 573) [7] Rys. 4. Wariant 1 kolor zielony ksztat oryginalny; kolor czerwony modyfikacja ksztatu 8. OBLICZENIA NUMERYCZNE OPYWU KADUBA, RUBY NAPDOWEJ I STERU PETWOWEGO Wszystkie obliczenia numeryczne wykonane zostay za pomoc systemu FLUENT na klastrze komputerowym NEPTUN (zainstalowanym w Katedrze Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Obliczenia numeryczne wykonano dla statku w skali modelu, dla którego byy przeprowadzone badania modelowe (wspóczynnik skali 1:25). Dla modelu statku okrelono dziedziny obliczeniowe i wykonano numeryczn siatk typu niestrukturalnego z elementami pryzmatycznymi w warstwie przyciennej, na której

9 Poziom emisji CO 2, jako kryterium projektowe wspóczesnych statków transportowych 633 nastpnie wykonano konwersj do elementów typu polyhedra. Siatk niestrukturaln wykonano w systemie Gambit, konwersj przeprowadzono w systemie Fluent. Konwersja siatek niestrukturalnych do siatek typu polyhedra umoliwia zmniejszenie liczby elementów siatki od 3 do 5 razy oraz popraw jej parametrów, w szczególnoci parametru skonoci elementu. Ostatecznie cakowita liczba elementów we wszystkich przypadkach oblicze dla poszczególnych zanurze statku wahaa si od 650 tys. do 750 tys. elementów. Dla wszystkich przypadków oblicze kontrolowano zbieno procesu iteracyjnego, zarówno dla wartoci resztowych wszystkich równa jak i dla wspóczynników si na kadubie. Opis siatek obliczeniowych oraz wyniki szczegóowych oblicze przedstawiono w [6], [8] [10]. Kocowe wyniki oblicze byy weryfikowane z badaniami modelowymi statku B 573 [2]. 9. WNIOSKI KOCOWE ZE WSTEPNYCH ANALIZ NUMERYCZNYCH Na podstawie numerycznych analiz 19 wersji kaduba statku wybrano te wersje, dla których przy danych zaoeniach uzyskano mniejszy opór. Nastpnie dla strumieni nadajcych otrzymanych dla kadej wersji kaduba obliczano sprawno napdu ruby napdowej zastosowanej na statku B 573 wyniki tych oblicze (rys. 5) s bardzo interesujce, wiadczce o tym, e lokalna zmiana geometrii kaduba statku w rejonie rufy moe mie bardzo korzystny wpyw na ogóln sprawno napdow statku. Nastpnie modyfikowana bya ruba napdowa oraz ster petwowy umieszczony za rub (geometria steru i jego pooenie ma take korzystny wpyw na sprawno ruby). Ostatecznie, po przeanalizowaniu wszystkich wariantów oblicze udao si uzyska: - zmniejszenie oporu kaduba statku o 2% (punkty procentowe), - zwikszenie sprawnoci ruby (lepszy rozkad strumienia nadajcego) o 4,5%, - dodatkowe zwikszenie sprawnoci ruby napdowej w wyniku odpowiedniego profilu i pooenia steru petwowego wzgldem ruby o 2%. Nastpnie sprawdzono jaki wpyw na wskanik EEDI miay najbardziej korzystne wyniki analiz numerycznych w stosunku do wskanika EEDI statku zbudowanego: - wskanik EEDI dla statku B 573 przed modyfikacjami: EEDI = 5, a po modyfikacjach: EEDI max = 5,1803 (zmniejszenie o 8 %). Przedstawione wyniki s wstpnymi i nie obejmuj wszystkich moliwych zalenoci pomidzy parametrami ukadu kadub-ruba-ster. Jednak s one bardzo zachcajce, std prace badawcze w tym zakresie s kontynuowane, poniewa tego typu analizy numeryczne i poprawa sprawnoci hydrodynamicznej kaduba daje najwiksze korzyci w obnieniu emisji CO 2, a tym samym uzyskania najniszej wartoci wskanika EEDI dla nowych statków.

10 634 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna elazny 0,68 rednia sprawno ruby finalnej statku B 573 0,66 0,64 0 0,62 0,6 0,58 0, warianty modyfikowanych ksztatów statku B 573 Rys. 5. rednia sprawno finalnej ruby napdowej statku B 573 pracujcej w niejednorodnym polu prdkoci strumienia nadajcego 0 maksymalna sprawno ruby finalnej w jednorodnym polu prdkoci, wariant 0 kadub wyjciowy (bez modyfikacji) pole strumienia nadajcego zmierzone podczas bada modelowych, wariant 18 rczna modyfikacja rufowej czci statku kadub symetryczny wariant 19 rczna modyfikacja rufowej czci statku kadub niesymetryczny Bibliografia 1. GHG-WG 2/2/7 Consideration of the energy efficiency design index for new ships, Jaworski, S., Syrocki, W., Ship B 573: Results of Model Tests-Resistance, Wake Measurements, Technical Report No RH-95/T-041A, Ship Design and Research Centre, Gdask, MEPC.1/Circ.681 (2009) Interim Guidelines on the Method of Calculation of the Energy Efficiency Design Indes for New Ship s 4. MEPC 62/24/Add. 1, Annex19, Resolution MEPC.203(62), Prpi-Orši, J., Faltinsen, O. M., Estimation of ship speed loss and associated CO 2 emission in a seaway, Ocean Engineering 44, PROJEKT BADAWCZY ROZWOJOWY Nr R , Numeryczne badania wspódziaania steru, ruby i rufy statku zmierzajce do poprawy waciwoci napdowych i manewrowych statku transportowego, kierownik projektu: prof. dr hab. in. Tadeusz Szelangiewicz, Szczecin Syrocki, W., Ship B 573 Results of the Model Tests, Ship Design and Research Centre, Technical Report No. RH 96/T 023A, Gdask, Szelangiewicz T., Abramowski T., Numerical analysis of influence of ship hull form modification on ship resistance and propulsion characteristics, Part I: Influence of hull form modification on ship resistance charakteristics, Polish Maritime Research, No. 4(62), Vol. 16, Gdask Szelangiewicz T., Abramowski T., Numerical analysis of influence of ship hull form modification on ship resistance and propulsion characteristics, Part II: Influence of hull form modification on wake current behind the ship, Polish Maritime Research, No. 1(63), Vol. 17, Gdask Szelangiewicz, T., Abramowski, T., elazny, K., Numerical analysis of influence of ship hull form modification on ship resistance and propulsion characteristics, Part III: Influence of modifications on screw propeller efficiency, Polish Maritime Research, No. 1(63), Vol. 17, Gdask 2010.

11 Poziom emisji CO 2, jako kryterium projektowe wspóczesnych statków transportowych 635 CO 2 EMISSION LEVEL AS A DESIGN CRITERION IN MODERN TRANSPORT SHIPS Summary: From 2013 onwards Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships has been in force. The EEDI value for a given ship is calculated according to a standard formula and compared against a so called reference line which will be gradually decreasing in subsequent years (with CO 2 emission levels getting lower). Ships conforming to the CO 2 emission standards will be granted a validation certificate for exploitation. The article presents possible ways of lowering CO 2 levels consequently resulting in smaller EEDI values as well. A more detailed description of hull design and optimisation of a propeller and a plane rudder to increase ship propulsion efficiency is offered in order to decrease ship propulsion power and CO 2 levels. Keywords: CO 2 emission, naval architecture, index EEDI

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

emission level as a criterion in modern transport ship design. Combustion Engines. 2014, 156(1), 59-68. ISSN 2300-9896. levels.

emission level as a criterion in modern transport ship design. Combustion Engines. 2014, 156(1), 59-68. ISSN 2300-9896. levels. Article citation info: SZELANGIEWICZ, T., ŻELAZNY, K. CO 2 emission level as a criterion in modern transport ship design. Combustion Engines. 2014, 156(1), 59-68. ISSN 2300-9896. Tadeusz SZELANGIEWICZ

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna Żelazny Prognozowanie charakterystyk napędowych statku ze śrubą stałą podczas pływania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO DIAGNOSTYKA 27 ARTYKUY GÓWNE SZKODA, Diagnozowanie stanów zdolnoci jakociowej 89 DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNOCI JAKOCIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO Jerzy SZKODA Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1 IOURI SEMENOV ZARZDZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1. Wstp W ostatnim wierwieczu w Europie notowano cigy wzrost wydajnoci transportowej, której ilociow ocen przedstawiono w tabeli

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 3 2007 WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Jaromir Mysowski Politechnika Szczeciska Katedra Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI I MODERNIZACJA TRENINGOWEJ OBRABIARKI CNC

ANALIZA KONSTRUKCJI I MODERNIZACJA TRENINGOWEJ OBRABIARKI CNC Agnieszka NIEDWIEDZKA Dr in. Wojciech MISKOWSKI Dr in. Krzysztof NALEPA Uniwersytet Warmi&sko-Mazurski, Wydzia+ Nauk Technicznych ANALIZA KONSTRUKCJI I MODERNIZACJA TRENINGOWEJ OBRABIARKI CNC Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM

PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 2 2007 PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM Zygmunt Górski, Romuald

Bardziej szczegółowo

CONDITIONS OF DRIVE AND DIAGNOSTIC MEASUREMENTS DURING SEA TESTS

CONDITIONS OF DRIVE AND DIAGNOSTIC MEASUREMENTS DURING SEA TESTS Journal of KONES Powertrain and Transport Vol.13 No. 4 CONDITIONS OF DRIVE AND DIAGNOSTIC MEASUREMENTS DURING SEA TESTS Adam Charchalis Akademia Morska w Gdyni Wydzia Mechaniczny Ul. Morska 83 81-225 GDYNIA

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 167 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZWROTY RATOWNICZE MAYCH STATKÓW MORSKICH, KUTRÓW I JACHTÓW Z POMOCNICZYM NAPDEM MOTOROWYM. Streszczenie

ZWROTY RATOWNICZE MAYCH STATKÓW MORSKICH, KUTRÓW I JACHTÓW Z POMOCNICZYM NAPDEM MOTOROWYM. Streszczenie Jdrzej Porada ZWROTY RATOWNICZE MAYCH STATKÓW MORSKICH, KUTRÓW I JACHTÓW Z POMOCNICZYM NAPDEM MOTOROWYM Streszczenie W morskiej literaturze technicznej dotyczcej problematyki ratownictwa, funkcjonuje pojcie

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wpływ linii żeglugowej i wielkości statku na średnią długoterminową prędkość

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wpływ linii żeglugowej i wielkości statku na średnią długoterminową prędkość ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EXPLO-SHIP 2006 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna Żelazny Wpływ linii żeglugowej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE UKÓW KOSZOWYCH DOSTOSOWANE DO POMIARÓW SATELITARNYCH

PROJEKTOWANIE UKÓW KOSZOWYCH DOSTOSOWANE DO POMIARÓW SATELITARNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Wadysaw Koc Politechnika Gdaska PROJEKTOWANIE UKÓW KOSZOWYCH DOSTOSOWANE DO POMIARÓW SATELITARNYCH Rkopis dostarczono, kwiecie 2013 roku Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * )

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * ) Wytyczne dotyczce systemów gwarancji dla ywnoci * ) WPROWADZENIE Agencja ds. Standardów ywnoci uwaa, e systemy gwarancji dla ywnoci mog przyczyni si do szeregu korzyci dla konsumentów oraz wikszej moliwoci

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W MORSKICH RODKACH TRANSPORTU PODNOSZ CE JEGO EKOLOGICZNY CHARAKTER

INNOWACJE W MORSKICH RODKACH TRANSPORTU PODNOSZ CE JEGO EKOLOGICZNY CHARAKTER P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 102 Transport 2014 Anna Kulbacka, Piotr Kooda Akademia Morska w Gdyni INNOWACJE W MORSKICH RODKACH TRANSPORTU PODNOSZCE JEGO EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN BYDGOSZCZ SULEJÓWEK, 2002. 2 Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów

Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów ARCHIWUM MOTORYZACJI 1, pp. 39-46 (2009) Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów KRZYSZTOF P. WITUSZYSKI, WIKTOR JAKUBOWSKI

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Biaostockiej Politechnika Biaostocka w latach 2013-2015 zamierza zrealizowa 3 due projekty ukierunkowane na edukacj, dydaktyk, realizacj bada oraz promowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Piotr Dowżenko GoLNG Polska! 18 października 2016 Uniwersytet Gdański at least for the next 20 years, NG will be

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09 PRACE NAUKOWE POITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Mariusz Kostrzewski Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej SYMUACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI 20/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI S. TKACZYK 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ EEDI JAKO NARZĘDZIE DO OCENY EFEKTYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE STATKU DO PRZEWOZU KONTENERÓW

PROJEKTOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ EEDI JAKO NARZĘDZIE DO OCENY EFEKTYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE STATKU DO PRZEWOZU KONTENERÓW Marcin Szczepanek, Stefan Żmudzki Technical Issues 4/2016 pp. 96-103 ISSN 2392-3954 PROJEKTOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ EEDI JAKO NARZĘDZIE DO OCENY EFEKTYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE STATKU DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO BUDOWA WIETLICY ORAZ POMIESZCZE BIUROWYCH ul. Przybyszewskiego 30a, dz. Jeyce, Pozna, dziaka nr 76/7 1. Zaenia przyjte do

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Acta Sci. Pol., Technica Agraria 6(2) 2007, 15-21 OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Akademia

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie Praca dotyczy optymalizacji kształtu zbiornika toroidalnego na gaz LPG. Kryterium

Bardziej szczegółowo

Analityczne wyznaczanie charakterystyk mocy cz ciowych za pomoc wzorów Leidemanna

Analityczne wyznaczanie charakterystyk mocy cz ciowych za pomoc wzorów Leidemanna ARCHIWUM MOTORYZACJI 1, pp. 49-57 (2005) Analityczne wyznaczanie charakterystyk mocy czciowych za pomoc wzorów Leidemanna KONRAD PRAJWOWSKI GRZEGORZ TARCZYSKI Politechnika Szczeciska Wydzia Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zadania UWAGA: Za kade poprawne i pełne rozwizanie przyznajemy maksymaln liczb punktów nalenych za zadanie. 1 p.

Pozostałe zadania UWAGA: Za kade poprawne i pełne rozwizanie przyznajemy maksymaln liczb punktów nalenych za zadanie. 1 p. SCHEMAT PUNKTOWANIA GM - A1 LUTY 2004 Zadania WW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B C D B C C B A D B B D A C B C A A B A C A D D D Pozostałe zadania UWAGA: Za kade poprawne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO dr in. Marta Góra mgr in. Ryszard Trela Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydzia Mechaniczny, Politechnika Krakowska BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNOCI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997 Zmiany do Konwencji MARPOL 1973/78/97 opracowane w oparciu o rezolucje IMO, uchwalone w

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Referencyjne metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu w rodowisku dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urzdze na terenach portów oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI Pomiary Automatyka Robotyka /009 doc. dr in. Aleksandr Draczow Pastwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja doc. dr in. Georgij Taranenko Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina prof.

Bardziej szczegółowo

GODZINOWA METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

GODZINOWA METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Building Physics in Theory and Practise, ISSN 1734-4891 GODZINOWA METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Maciej MIJAKOWSKI *, Jerzy SOWA **, Piotr NAROWSKI ***

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Wstp. Warto przepływu to

Wstp. Warto przepływu to 177 Maksymalny przepływ Załoenia: sie przepływow (np. przepływ cieczy, prdu, danych w sieci itp.) bdziemy modelowa za pomoc grafów skierowanych łuki grafu odpowiadaj kanałom wierzchołki to miejsca połcze

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNOLOGII DROGOWYCH NA RODOWISKO CZŁOWIEKA

WPŁYW TECHNOLOGII DROGOWYCH NA RODOWISKO CZŁOWIEKA Prof. Wojciech Grabowski Instytut Inynierii Ldowej Politechniki Poznaskiej, Zakład Dróg Ulic i Lotnisk WPŁYW TECHNOLOGII DROGOWYCH NA RODOWISKO CZŁOWIEKA WPŁYW TECHNOLOGII DROGOWYCH NA RODOWISKO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Marcin LAZYK 1 Krzysztof SMYKSY 2 Ewa CHROBOT 3 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Marcin LAZYK 1 Krzysztof SMYKSY 2 Ewa CHROBOT 3 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Marcin LAZYK 1 Krzysztof SMYKSY 2 Ewa CHROBOT 3 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wstp. W badaniach procesów formowania wykorzystywane s rónorodne techniki pomiarowe. Najczciej stosowana jest ocena efektów

Bardziej szczegółowo

ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWA ONEGO SYSTEMU TRANSPORTU

ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWA ONEGO SYSTEMU TRANSPORTU Tomasz Ambroziak, Dariusz Pyza Politechnika Warszawska Wydzia Transportu Zakad Logistyki i Systemów Transportowych ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWAONEGO SYSTEMU TRANSPORTU Rkopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz przygotowanie prezentacji:

Bardziej szczegółowo

TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ WYTRZYMAŁOCI

TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ WYTRZYMAŁOCI Obróbka Plastyczna Metali Nr 1, 2005 Materiałoznawstwo i obróbka cieplna mgr in. Henryk Łobza, in. Marian Stefaniak, mgr in. Sławomir Sosnowski Instytut Obróbki Plastycznej, Pozna TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ó ź Ą Ł ź ź ź ć ć ć Ę ź ź ź Ę Ę ź ć Ł ź ź ć ć Ł Ł ź Ś Ś Ę Ę ź ć Ę Ą Ę ź Ł Ł Ą Ę ć Ę ź ź Ę Ł Okres Energia elektryczna Zuycie 2011 zrn:inna IMWh] stycze 280,88 Iuty 263,53 marzc 224,56 kwiecie 228,49

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5.

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5. PP Promost Consulting, Rzeszów obejcie Dobczyc SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.01.00. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego cementem. D-04.05.01.33. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego

Bardziej szczegółowo

FLOTA NOWEJ GENERACJI NA ODRZA SKIEJ DRODZE WODNEJ

FLOTA NOWEJ GENERACJI NA ODRZA SKIEJ DRODZE WODNEJ PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 82 Transport 2012 Jan Kulczyk Tadeusz Lisiewicz Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocawska FLOTA NOWEJ GENERACJI NA ODRZASKIEJ DRODZE WODNEJ Rkopis dostarczono,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 Spis treci WSTP...2 PRZED UPGRADE EM...3 UWAGA 1...3 UWAGA 2...3 UWAGA 3...3 ZMIANY W MODULE KADRY...3 KALENDARZ PRACY...3 INFORMACJE O NALENYM I WYKORZYSTANYM URLOPIE...4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO

ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (42) nr 4, 2016 Stanisław TOMASZEWSKI ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO Streszczenie. W artykule opisano sposób modelowania ruchu pojazdu w rodowisku SolidWorks. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ODCINKOWO-LINIOWEGO MINIMODELU DO MODELOWANIA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

ZASTOSOWANIE ODCINKOWO-LINIOWEGO MINIMODELU DO MODELOWANIA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU ZASTOSOWANIE ODCINKOWO-LINIOWEGO MINIMODELU DO MODELOWANIA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU W artykule przedstawiono now metod modelowania zjawisk ekonomicznych. Metoda odcinkowo-liniowego minimodelu szczególnie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH

8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH 8. PRDY APCA PRY WARCACH YMTRYCYCH 8.. Wprowadzenie Przez impedancj obwodu zwarciowego rozumie si impedancj widzian z miejsca zwarcia, przy zao$eniu, $e wszystkie siy elektromotoryczne s równe zeru. Twierdzenie

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo