PROPOSAL OF PROPULSION FOR LIQUEFIED NATURAL GAS TANKER (LNG CARRIER) SUPPLYING LNG TERMINAL IN POLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOSAL OF PROPULSION FOR LIQUEFIED NATURAL GAS TANKER (LNG CARRIER) SUPPLYING LNG TERMINAL IN POLAND"

Transkrypt

1 Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 5, No. 008 PROPOSAL OF PROPULSION FOR LIQUEFIED NATURAL GAS TANKER (LNG CARRIER) SUPPLYING LNG TERMINAL IN POLAND Zygmunt Górski, Romuald Cwilewicz, ukasz Konopacki, Krzysztof Kruk Gdynia Maritime University, Department of Marine Power Plants Morska Street 8, 8-5 Gdynia, Poland tel.: , Abstract The diversification of natural gas supply to Poland and plans to build liquefied natural gas (LNG) terminal in Poland are obvious. Regarding indepence of supply from Russian sources through inland pipelines the sea transport of natural gas is necessary. Provisional analysis shows the possibility of supply from Gulf via Suez Channel or from Black Sea area. Due to economical reasons the transport should be performed by the biggest ships, which can pass Suez Channel and Danish Straits under full load. Referring to analysis presented in paper,,proposal of turbine propulsion for new generation liquefied natural gas carrier with a capacity of cbm (European CONES 007) the COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System) propulsion fed with natural gas from carried cargo is proposed. Basic advantages of such propulsion are:,,ecological fuel application, high efficiency and maintenance friendly propulsion plant. The indubitable qualities of a COGES type ship's powerplant, fueled with natural gas induce interest for this kind of powerplant with cheaper capital expenditure and low exploitation costs, but at the same time showing simplicity in service and,,ecological fuel application. In conclusion a discussion about construction of LNG carries for Polish gas terminal supply as well as kind of propulsion plant for these ships is called. Keywords: LNG tanker propulsion, Liquefied gas tankers for Poland PROPOZYCJA NAPDU ZBIORNIKOWCA LNG DO ZAOPATRZENIA TERMINALU GAZOWEGO W POLSCE Streszczenie Potrzeba dywersyfikacji zaopatrzenia Polski w gaz naturalny i plany budowy terminalu gazowego w Polsce s oczywiste. Ze wzgldu na konieczno uniezalenienia od dostaw gazu systemem rurocigów ze róde rosyjskich konieczny jest transport morski surowca zbiornikowcami do przewozu gazu naturalnego (LNG). Wstpna analiza wskazuje na moliwo dostaw z obszaru Zatoki Perskiej poprzez Kana Sueski lub z obszaru Morza Czarnego. Ze wzgldów ekonomicznych zakada si, e gaz powinien by przewoony moliwie najwikszymi statkami zdolnymi przepyn pod penym zaadunkiem przez Kana Sueski i Cieniny Duskie. Nawizujc do analiz zaprezentowanych w referacie,,propozycja napdu turbinowego zbiornikowca nowej generacji do przewozu skroplonego gazu naturalnego o adownoci m (European KONES 007) zakada si zastosowanie dla takich statków kombinowanego napdu turbinowego COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System) zasilanego gazem naturalnym z przewoonego adunku. Podstawowe zalety tego rodzaju napdu to: zastosowanie,,paliwa ekologicznego, wysoka sprawno i atwo eksploatacji napdu gównego. Niewtpliwe zalety napdu okrtowego typu COGES napdzanego gazem ziemnym skaniaj do zainteresowania tym rodzajem napdu taszego inwestycyjnie oraz eksploatacyjnie a jednoczenie prostego w obsudze i stosujcego,,ekologiczne paliwo. W konkluzji proponuje si podjcie szerokiej dyskusji na temat budowy zbiornikowców LNG do zaopatrzenia terminalu gazowego w Polsce oraz rodzaju zastosowanego na nich napdu. Sowa kluczowe: Napd tankowieca LNG, tankowce skroplonego gazu dla Polski. Wstp Problem zaopatrzenia Polski w gaz naturalny sprowadza si do zagadnienia dywersyfikacji dostaw i sposobu dostawy gazu. Niniejszy referat jest wkadem Katedry Siowni Okrtowych

2 Z. Górski, R. Cwilewicz,. Konopacki, K. Kruk Akademii Morskiej w Gdyni do dyskusji na powyszy temat. Poniewa zostaa podjta decyzja budowy terminalu gazowego w winoujciu oczywiste jest przyjcie transportu morskiego surowca zbiornikowcami do przewozu gazu naturalnego LNG (Liquefied Gas Tankers). Wstpna analiza wskazuje na moliwo dostaw drog morsk z obszaru Zatoki Perskiej poprzez Kana Sueski, z obszaru Morza Czarnego lub z pónocnej Afryki, co uniezalenioby Polsk od dostaw gazu systemem rurocigów ldowych ze róde rosyjskich. Ze wzgldów ekonomicznych zakada si, e gaz powinien by przewoony moliwie najwikszymi statkami zdolnymi przepyn pod penym zaadunkiem przez Kana Sueski i Cieniny Duskie oraz zdolnymi do operacji manewrowych w terminalu gazowym winoujcie. Wstpne analizy [6] wskazuj, e obecnie warunki takie speniby statek o dugoci do 00 m, szerokoci do 50 m i zanurzeniu do,5 m. Jednak pewne korekty wymiarowe przyszego terminalu gazowego ze wzgldu na moliwo obrotu statku w basenie portowym umoliwiyby zawijanie do niego zbiornikowców o dugoci do 5 m i szerokoci do 55 m przy zachowaniu zanurzenia do,5 m. Statek taki mógby te przepywa przez Kana Sueski i Cieniny Duskie transportujc m gazu naturalnego. Na Rys. pokazano fotografi zbiornikowca LNG podczas w ruchu na penym morzu. Rys.. Zbiornikowiec LNG w ruchu morskim Fig.. LNG carrier steaming at sea. Propozycja ukadu napdowego zbiornikowca LNG o adownoci m Podczas transportu morskiego gaz naturalny utrzymywany jest w postaci pynnej pod cinieniem atmosferycznym w temperaturze - 6 o C. Podczas przewozu gazu skroplonego jednym z podstawowych problemów jest penetracja ciepa do zbiorników adunkowych i parowanie adunku. Odparowany gaz moe by skroplony w odpowiedniej instalacji i skierowany na powrót do zbiorników adunkowych lub wykorzystany do napdu statku. Nawizujc do analiz zaprezentowanych w referacie,,propozycja napdu turbinowego zbiornikowca nowej generacji do przewozu skroplonego gazu naturalnego o adownoci m (KONES 007) [5] zakada si zastosowanie dla takich statków kombinowanego napdu turbinowego COGES (Combined Gas Turbine and Steam Turbine Integrated Electric Drive System) zasilanego gazem naturalnym z przewoonego adunku. Podstawowe zalety tego rodzaju napdu to [5]: - zastosowanie gazu naturalnego jako,,paliwa ekologicznego o niskiej emisji szkodliwych dla rodowiska substancji w spalinach wylotowych, - zagospodarowanie odparowanego adunku, co obnia koszty jego skraplania celem wprowadzenia z powrotem do zbiorników adunkowych, - wysoka sprawno napdu COGES konkurencyjna w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, - niskie koszty oleju, przegldów, napraw i amortyzacji w stosunku do napdu tokowymi silnikami spalinowymi, 0

3 Proposal of Propulsion for Liquefied Natural Gas Tanker (Lng Carrier) Supplying Lng Terminal In Poland - moduowa konstrukcja, atwo automatyzacji i elastyczno eksploatacyjna, - wysoka niezawodno, dugie okresy czasowe midzy przegldami, - uproszczenie instalacji obsugujcych napd statku, - rezygnacja ze zbiorników paliwowych na potrzeby napdu statku, - znacznie mniejsza, do 0% objto i ciar siowni statku w stosunku do innych rodzajów napdu (Rys. ), - znacznie mniejszy koszt ukadu napdowego, do 0% w stosunku do innych rodzajów napdu w tym rezygnacja z zastosowania oddzielnych zespoów prdotwórczych. Konfiguracj ukadu napdowego typu COGES dla omawianego statku przedstawiono na Rys.. ródem energii do napdu gównego i zasilania sieci okrtowej jest centralna elektrownia skadajca si z trzech prdnic prdu przemiennego napdzanych dwiema turbinami gazowymi i jedn turbin parow. Energia elektryczna poprzez gówn tablic rozdzielcz 8 zasila dwa pdniki gondolowe 7 napdzajce statek oraz poprzez transformatory 9 odbiorniki wysokiego napicia 0 i odbiorniki niskiego napicia. Regulacja prdkoci obrotowej silników elektrycznych pdników gondolowych odbywa si przy pomocy przetworników czstotliwoci 6. Pdniki gondolowe maj moliwo obrotu wokó osi pionowej, dziki czemu s jednoczenie bardzo efektywnym aktywnym urzdzeniem sterowym (Rys. ) Linia elektryczna Spaliny Para Woda zasilajca Rys. Schemat ukadu napdowego typu COGES:-turbina gazowa, -turbina parowa, -kocio parowy, -prdnica, 5-silnik elektryczny, 6-przetwornik cztotliwoci, 7-pdnik gondolowy, 8-gówna tablica rozdzielcza, 9-transformator, 0-odbiorniki elektryczne wysokiego napicia, -odbiorniki elektryczne niskiegonapicia, -odbiorniki pary grzewczej, -dolot wody zasilajcej kocio, -odlot spalin Fig.. Diagram of COGES propulsion system:-gas turbine, -steam turbine, -steam boiler, -generator, 5- electric motor, 6-frequency converter, 7-azipod propulsor, 8-main switchboard, 9-transformer, 0-highvoltage receivers, -low voltage receivers, -steam receivers, -boiler feed water inlet, -exhaust gases outlet Turbiny gazowe zasilane s gazem naturalnym LNG. Spaliny wylotowe z turbin gazowych ogrzewaj koty parowe, które produkuj par do napdu turbiny parowej i par grzewcz na potrzeby statku. Ogrzewanie kotów parowych spalinami odlotowymi z turbin gazowych i wykorzystanie turboparowego zespou prdotwórczego znaczco podnosi sprawno energetyczn siowni statku. Nie przewiduje si zastosowania oddzielnych zespoów prdotwórczych do zasilania sieci okrtowej, co równie podnosi sprawno energetyczn siowni, poniewa energia elektryczna produkowana przez gówne zespoy prdotwórcze jest tasza. Malej te nakady inwestycyjne i zmniejsza si objto siowni statku. 05

4 Z. Górski, R. Cwilewicz,. Konopacki, K. Kruk Rys.. Pdniki gondolowe okrtowego napdu gównego firmy ABB:-gondola silnika elektrycznego, -ruba napdowa, -blok obrotowy Fig.. ABB main ship propulsion azipod thrusters:-electric motor pod, -propeller, -rotatable block. Obliczenie mocy, sprawnoci efektywnej i zuycia paliwa przez ukad napdowy Moc efektywna dwóch silników elektrycznych napdu gównego [5]: N e = (, + 0, * D) * v [kw], () D [ton] - nono statku DWT, v [wzy] - prdko eksploatacyjna statku przyjto: D = 5000 ton dla gstoci skroplonego gazu naturalnego 0,7-0,9 tony/m i adownoci m na podstawie bada statystycznych populacji zbiornikowców LNG wg metody opracowanej w Katedrze Siowni Okrtowych Akademii Morskiej w Gdyni, v = 9,5 wza N e = 80 kw = x 0 kw. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez odbiorniki wysokiego i niskiego napicia podczas ruchu statku w morzu [6]: N el = 90 kw. Sumaryczna moc turbin zespoów prdotwórczych systemu COGES: N COGES em N e fc N e = 80 kw, N el = 90 kw, przyjto: em = 0,97 - sprawno silników elektrycznych, fc = 0,99 - sprawno przetworników czstotliwoci, G = 0,97 - sprawno prdnic G N el G [kw], () N COGES = 750 kw 06

5 Proposal of Propulsion for Liquefied Natural Gas Tanker (Lng Carrier) Supplying Lng Terminal In Poland Moc turbin systemu COGES: Przyjmuje si rozkad mocy wg [5]: turbiny gazowe 75%, turbina parowa 5%, co odpowiada nastpujcej konfiguracji: - turbiny gazowe x 779 kw, - turbina parowa x 8 kw. Moc zespoów prdotwórczych systemu COGES pokrywa zapotrzebowanie energii równie w pozostaych stanach eksploatacyjnych statku takich jak ruch manewrowy, postój na redzie, rozadunek i praca instalacji do skraplania par adunku [6]. Przykadowo praca wszystkich 5 pomp adunkowych potrzebuje 9750 kw, instalacja skraplania par adunku przy pracy z pen moc 670 kw, a w przypadku uycia par adunku do napdu statku kw. Sprawno efektywna ukadu napdowego typu COGES: Wedug analiz przeprowadzonych w [5] przy przyjtym rozkadzie mocy turbin i dolnej wartoci opaowej gazu naturalnego 5000 kj/kg prognozuje si osignicie jednostkowego zuycia paliwa gazowego 0,9 kg/kwh co odpowiada sprawnoci efektywnej 9,9%. Zuycie paliwa przez ukad napdowy: Dobowe zuycie paliwa gazowego przez ukad napdowy: G dcoges = * N COGES * g COGES [kg/dob], () N COGES = 750 kw - z zalenoci, () g COGES = 0,9 kg/kwh, G dcoges = 5766 kg/dob 57,6 ton/dob, Ilo adunku LNG odparowanego na dob wynosi okoo 0,5% czyli: G odplng = 0,005 * D LNG [ton/dob], () D LNG = m * 0,9 ton/m = 500 ton - masa adunku LNG, LNG = 0,9 ton/m - gsto adunku, G odplng = 8,8 ton/dob. Ilo adunku odparowanego pokrywa zapotrzebowanie ukadu napdowego COGES na paliwo w ruchu morskim. Reszta odparowanego adunku musi by skroplona w odpowiedniej instalacji. Zapotrzebowanie paliwa na rejs okrny (port zaadunku-terminal winoujcie-port zaadunku): Zakadajc najduszy rejs okrny na 8 dni, w tym 6 dni ruchu w morzu pod penym zaadunkiem, 6 dni ruchu w morzu pod balastem i 6 dni operacji adunkowych wstpnie ocenia si zapotrzebowanie paliwa LNG na okoo 500 ton, co stanowi okoo,% przewoonego adunku. Nie przewiduje si specjalnych zbiorników paliwa LNG do napdu statku. Ukad napdowy korzysta bdzie ze zbiorników adunkowych. Naley przewidzie instalacj regazyfikacji adunku stanowicego paliwo podczas operacji adunkowych i podróy powrotnej pod balastem. Instalacja bdzie musiaa regazyfikowa okoo 00 ton LNG przez 6 dni ruchu w morzu i 6 dni ruchu portowego maksimum okoo 0 ton na dob.. Wnioski Niniejszy referat ma na celu podjcie szerokiej dyskusji na temat budowy zbiornikowców LNG do zaopatrzenia terminalu gazowego w Polsce oraz rodzaju zastosowanego na nich napdu. 07

6 Z. Górski, R. Cwilewicz,. Konopacki, K. Kruk Niewtpliwe zalety napdu okrtowego typu COGES napdzanego gazem ziemnym wymienione w punkcie skaniaj do zainteresowania tym rodzajem napdu taszego inwestycyjnie oraz eksploatacyjnie a jednoczenie prostego w obsudze i stosujcego ekologiczne paliwo. Dodatkowo rosnce ceny okrtowego paliwa pynnego, które wedug prognoz [, 7] w najbliszym czasie przekrocz ceny gazu naturalnego LNG wrcz zmuszaj do analiz nad rodzajem napdu zbiornikowców LNG. Autorzy niniejszego referatu uwaaj za oczywist konieczno budowy przez Polsk wasnej floty zaopatrujcej terminal gazowy w winoujciu. a) b) Rys.. Porównanie wielkoci siowni zbiornikowca LNG z napdem tokowym silnikiem spalinowym wolnoobrotowym (a) i napdem typu COGES (b) [5], -tokowy silnik spalinowy wolnoobrotowy, - spalinowy zespó prdotwórczy, -kocio parowy, -ruba napdowa, 5-ster, 6-turbogazowy zespó prdotwórczy, 7-turboparowy zespó prdotwórczy, 8-skraplacz, 9-pdnik gondolowy, 0-wylot spalin, -dodatkowa przestrze adunkowa Fig.. Comparison of machinery space of LNG carrier propelled by low speed diesel engine (a) and COGES system (b) [5] -low speed diesel engine, - diesel generator unit, -steam boiler, -propeller, 5-rudder, 6-gas turbine generator unit, 7,steam turbine generator unit, 8-condenser, 9-azipodpropulsor; 0-exhaust gases outlet, -additional cargo space Literatura [] Cwilewicz, R., Okrtowe turbiny gazowe, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 00. [] Federal Energy Regulatory Commission Raport, Natural Gas Markets, National Overview 007. [] Gas Turbine World 005 Performance Specifications. [] Giernalczyk, M., Górski, Z., Metoda okrelania zapotrzebowania energii do napdu statku, energii elektrycznej i wydajnoci kotów dla nowoczesnych zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i jej produktów przy wykorzystaniu metod statystycznych, IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 006, Zeszyty Naukowe Nr 0(8) Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 006. [5] Górski, Z., Cwilewicz, R., Proposal of turbine propulsion for a new generation liquefied natural gas carrier with a capacity of cbm, rd International Scientific [6] Congress on Powertrain and Transport Means, European KONES 007, Warsaw Poland 9- September 007. [7] Konopacki,., Kruk K., Analiza moliwoci zastosowania zintegrowanego napdu turbinowego typu COGES do napdu gazowca LNG o adownoci m, Praca dyplomowa magisterska pod kierunkiem Zygmunta Górskiego, Katedra Siowni Okrtowych Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 008. [8] Poten & Partners, Materiay konferencji Flatter Flat Rates, [9] Strona internetowa - Bunker World, Lloyd s List Bunker. [0] Strona internetowa - Natural Gas Weekly Update. [] Czasopisma: Gas Turbine World, Lloyd s Ship Manager, Motor Ship, Shipping World & Shipbuilder. 08

PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM

PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 2 2007 PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM Zygmunt Górski, Romuald

Bardziej szczegółowo

PROPOSAL OF ECOLOGICAL PROPULSION FOR SEAGOING SHIPS

PROPOSAL OF ECOLOGICAL PROPULSION FOR SEAGOING SHIPS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol., No. 00 PROPOSAL OF ECOLOICAL PROPULSION FOR SEAOIN SHIPS Zygmunt órski, Romuald Cwilewicz dynia Maritime University Department of Marine Power Plants Morska

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Mariusz Giernalczyk, Zygmunt Górski Metoda określania

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ó ź Ą Ł ź ź ź ć ć ć Ę ź ź ź Ę Ę ź ć Ł ź ź ć ć Ł Ł ź Ś Ś Ę Ę ź ć Ę Ą Ę ź Ł Ł Ą Ę ć Ę ź ź Ę Ł Okres Energia elektryczna Zuycie 2011 zrn:inna IMWh] stycze 280,88 Iuty 263,53 marzc 224,56 kwiecie 228,49

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIKOWCÓW LNG PRZY ZASILANIU NATURALNIE ODPAROWANYM GAZEM ŁADUNKOWYM

ZBIORNIKOWCÓW LNG PRZY ZASILANIU NATURALNIE ODPAROWANYM GAZEM ŁADUNKOWYM XII Konferencja Rynek Gazu 2012 Kazimierz Dolny 20 22 czerwca 2012 OCENA PRACY UKŁADÓW ENERGETYCZNYCH ZBIORNIKOWCÓW LNG PRZY ZASILANIU NATURALNIE ODPAROWANYM GAZEM ŁADUNKOWYM Cezary Behrendt, Andrzej Adamkiewicz,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH Okrętowe silniki spalinowe Na jednostkach pływających, jako silników napędu głównego używa się głównie: wysokoprężne, dwusuwowe, wolnoobrotowe;

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT ŁOSIEWICZ Zbigniew 1 Techniki komputerowe w logistyce, gazowce LNG, zarządzanie siłownią gazowca ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Piotr Dowżenko GoLNG Polska! 18 października 2016 Uniwersytet Gdański at least for the next 20 years, NG will be

Bardziej szczegółowo

XXXII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

XXXII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Wydział Techniki Morskiej i Transportu XXXII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SymSO 11 Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

Method of determining energy demand for main propulsion, electric power and boiler capacity for modern cruise liners by means of statistic methods

Method of determining energy demand for main propulsion, electric power and boiler capacity for modern cruise liners by means of statistic methods Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 28, 14(86) pp. 9 13 28, 14(86) s. 9 13 Metoda określania zapotrzebowania energii do napędu statku, energii

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach

Bardziej szczegółowo

ECG-01 Blok Gazowo-Parowy w PGE GiEK S.A. oddział Gorzów Przegląd zagadnień związanych z technologią zastosowaną przy realizacji

ECG-01 Blok Gazowo-Parowy w PGE GiEK S.A. oddział Gorzów Przegląd zagadnień związanych z technologią zastosowaną przy realizacji ECG-01 Blok Gazowo-Parowy w PGE GiEK S.A. oddział Gorzów Przegląd zagadnień związanych z technologią zastosowaną przy realizacji Siemens 2017 siemens.com/gasturbines Rozwiązanie BGP Siemens SCC-800 2x1

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r.

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Terminal LNG Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYCH ZINTEGROWANYCH ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY

MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYCH ZINTEGROWANYCH ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY POZNAN UNIVE RSITY OF TE CNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 0 Electrical Engineering Robert WRÓBLEWSKI* MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYC ZINTEGROWANYC ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska. Wojciech Ignalewski

Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska. Wojciech Ignalewski Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska Wojciech Ignalewski Spodziewamy się, że do 2050 roku przewozy towarowe śródlądowymi drogami wodnymi

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF THE APPLICATION OF DUAL FUEL ENGINES AS A MAIN PROPULSION ON LNG GAS CARRIERS

ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF THE APPLICATION OF DUAL FUEL ENGINES AS A MAIN PROPULSION ON LNG GAS CARRIERS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 4 2008 ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF THE APPLICATION OF DUAL FUEL ENGINES AS A MAIN PROPULSION ON LNG GAS CARRIERS Mariusz Giernalczyk Katedra Si

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Trendy rozwoju układów napędowych gazowców LNG

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Trendy rozwoju układów napędowych gazowców LNG ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Wojciech Chądzyński Trendy rozwoju układów napędowych

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 212142 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.06.08 0876647.9 (97)

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW WYBRANYCH MIAR NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW ZASILANIA PALIWEM DWÓCH STATKÓW SERII B-584

PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW WYBRANYCH MIAR NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW ZASILANIA PALIWEM DWÓCH STATKÓW SERII B-584 Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z. Maritime Academy Szczecin, Poland Summary PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW WYBRANYCH MIAR NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW ZASILANIA PALIWEM DWÓCH STATKÓW SERII

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

Bardziej szczegółowo

DEVELOPMENT TRENDS OF LNG GAS CARRIERS TENDENCJE ROZWOJOWE GAZOWCÓW LNG

DEVELOPMENT TRENDS OF LNG GAS CARRIERS TENDENCJE ROZWOJOWE GAZOWCÓW LNG Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 3 29 DEVELOPMENT TRENDS OF LNG GAS CARRIERS Mariusz Giernalczyk, Zygmunt Górski Akademia Morska w Gdyni Katedra Si owni Okr towych ul. Morska 83,

Bardziej szczegółowo

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

NEW GENERATION OF LNG RV GAS CARRIERS

NEW GENERATION OF LNG RV GAS CARRIERS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 4 2009 NEW GENERATION OF LNG RV GAS CARRIERS Mariusz Giernalczyk, Piotr Tyma Akademia Morska w Gdyni Katedra Si owni Okr towych ul. Morska 83, 81-225

Bardziej szczegółowo

CONDITIONS OF DRIVE AND DIAGNOSTIC MEASUREMENTS DURING SEA TESTS

CONDITIONS OF DRIVE AND DIAGNOSTIC MEASUREMENTS DURING SEA TESTS Journal of KONES Powertrain and Transport Vol.13 No. 4 CONDITIONS OF DRIVE AND DIAGNOSTIC MEASUREMENTS DURING SEA TESTS Adam Charchalis Akademia Morska w Gdyni Wydzia Mechaniczny Ul. Morska 83 81-225 GDYNIA

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

Ocena mocy elektrycznej siłowni kontenerowca we wstępnym etapie projektowania

Ocena mocy elektrycznej siłowni kontenerowca we wstępnym etapie projektowania Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2009, 17(89) pp. 25 31 2009, 17(89) s. 25 31 Ocena mocy elektrycznej siłowni kontenerowca we wstępnym etapie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 25 Katarzyna Siejka, Politechnika Opolska, WiK Opole Sp. z o.o., Opole Mariusz Tańczuk, Politechnika Opolska, Opole ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS POSSIBILITIES OF COST REDUCTION RELATED TO BOIL-OFF FUEL GAS BEING CARRIED ON LNG GAS CARRIERS

ANALYSIS POSSIBILITIES OF COST REDUCTION RELATED TO BOIL-OFF FUEL GAS BEING CARRIED ON LNG GAS CARRIERS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 2 2007 ANALYSIS POSSIBILITIES OF COST REDUCTION RELATED TO BOIL-OFF FUEL GAS BEING CARRIED ON LNG GAS CARRIERS Mariusz Giernalczyk Akademia Morska

Bardziej szczegółowo

Turbiny gazowe w zastosowaniach energetycznych. Silnik turbogazowy, silnik turbospalinowy, turbina spalinowa

Turbiny gazowe w zastosowaniach energetycznych. Silnik turbogazowy, silnik turbospalinowy, turbina spalinowa Turbiny gazowe w zastosowaniach energetycznych Turbina gazowa Silnik turbogazowy, silnik turbospalinowy, turbina spalinowa Silnik cieplny, w którym procesy sprania i rozprania odbywaj si w maszynach wirnikowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Nowoczesne technologie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2017 Tom 20 Zeszyt 3 41 54 ISSN 1429-6675 Bolesław Zaporowski* Nowoczesne technologie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Streszczenie: W

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych Rafał Gralak Plan prezentacji 1. Rynek paliw w ujęciu zastosowania LNG do zasilania pojazdów mechanicznych 2. Zastosowanie LNG w pojazdach mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH ORAZ CO 2 POPRZEZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ STATKI MORSKIE

ANALIZA MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH ORAZ CO 2 POPRZEZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ STATKI MORSKIE Mariusz Giernalczyk Akademia Morska w Gdyni ANALIZA MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH ORAZ CO 2 POPRZEZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ STATKI MORSKIE Celem artykułu jest zwrócenie uwagi

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI DESIGN DESCRIPTION

OPIS KONSTRUKCJI DESIGN DESCRIPTION APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE TYPU AO WALLMOUNTED HEATING AND VENTILATION UNIT TYPE AO PRZEZNACZENIE INTENDED USE Aparaty grzewczowentylacyjne z wentylatorem osiowym typu AO Heating and ventilation

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 99 Tomasz Kubera, PKN Orlen, Płock Zbigniew Szulc, Politechnika Warszawska, Warszawa POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPTYMALNEJ WIELKOŚCI STATKU DO PRZEWOZU GAZU ZIEMNEGO DLA RÓśNYCH TECHNOLOGII TRANSPORTU

BADANIE OPTYMALNEJ WIELKOŚCI STATKU DO PRZEWOZU GAZU ZIEMNEGO DLA RÓśNYCH TECHNOLOGII TRANSPORTU 3-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 155 Monika BORTNOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie BADANIE OPTYMALNEJ WIELKOŚCI STATKU DO PRZEWOZU GAZU ZIEMNEGO DLA RÓśNYCH TECHNOLOGII TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów Ryszard Michałowski PGNiG SA, Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem Harmonogram napędu

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 KOGENERACJA- to proces jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Zastosowanie kogeneracji daje Państwu możliwość zredukowania obecnie ponoszonych kosztów

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Mariusz TAŃCZUK Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechnika Opolska 45-233 Opole, ul. Mikołajczyka 5 e-mail: mtanczuk@ec.opole.pl

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI

WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI Dariusz Nanowski Akademia Morska w Gdyni WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI W opracowaniu, na przykładzie rzeczywistej chłodniczej instalacji okrętowej analizuje się wpływ siatkowych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŒCI PRACY ELEKTROCIEP OWNI GEOTERMALNEJ Z SI OWNI ORC, WSPOMAGANEJ ZESPO EM TURBINY GAZOWEJ

OCENA EFEKTYWNOŒCI PRACY ELEKTROCIEP OWNI GEOTERMALNEJ Z SI OWNI ORC, WSPOMAGANEJ ZESPO EM TURBINY GAZOWEJ W³adys³aw NOWAK Technika Poszukiwañ Geologicznych Aleksander A. STACHEL Geotermia, Zrównowa ony Rozwój nr 1 2/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Techniki Cieplnej 70-310

Bardziej szczegółowo

Obszar zastosowań jednoobiegowej podkrytycznej siłowni ORC w elektrowni zasilanej wodą geotermalną z jednego i dwóch źródeł ciepła

Obszar zastosowań jednoobiegowej podkrytycznej siłowni ORC w elektrowni zasilanej wodą geotermalną z jednego i dwóch źródeł ciepła Tomasz Kujawa Władysław Nowak Katedra Techniki Cieplnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny al. Piastów 17, 70-310 Szczecin e-mail: tomasz.kujawa@zut.edu.pl Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ ! OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna),

Bardziej szczegółowo

POZIOM EMISJI CO 2 JAKO KRYTERIUM PROJEKTOWE WSPÓ CZESNYCH STATKÓW TRANSPORTOWYCH

POZIOM EMISJI CO 2 JAKO KRYTERIUM PROJEKTOWE WSPÓ CZESNYCH STATKÓW TRANSPORTOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna elazny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydzia Techniki Morskiej i Transportu POZIOM

Bardziej szczegółowo

Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA

Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA Jussi Heikkinen Director, Business Development 1 Wärtsilä JH 25.Feb.2009 Przykład amerykański charakterystyka systemu Wiele obszarów

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC.

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC. Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC. Dariusz Mikielewicz, Jan Wajs, Michał Bajor Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Polska

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE MULTIPLIKUJ CEJ PRZEK ADNI HYDROSTATYCZNEJ O ZMIENNYM PRZE O ENIU

BADANIA SYMULACYJNE MULTIPLIKUJ CEJ PRZEK ADNI HYDROSTATYCZNEJ O ZMIENNYM PRZE O ENIU K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 9 nr 4 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 009 ADAM MYSZKOWSKI BADANIA SYMULACYJNE MULTIPLIKUJCEJ PRZEKADNI HYDROSTATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNY MODEL OBLICZENIOWY OBIEGU TURBINY KLASY 300 MW

NUMERYCZNY MODEL OBLICZENIOWY OBIEGU TURBINY KLASY 300 MW Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Dr hab. inż. Jerzy GŁUCH, prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Prof. dr hab. inż. Andrzej GARDZILEWICZ Instytut Maszyn Przepływowych im.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 167 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku.

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku. Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku. Mikroturbiny gazowe: urządzenia do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Czym jest mikroturbina CAPSTONE?

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Autor: Opiekun referatu: Hankus Marcin dr inŝ. T. Pająk Kogeneracja czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

ENERGETIC PARAMETERS OF TANKERS BUILT DURING LAST 40 YEARS

ENERGETIC PARAMETERS OF TANKERS BUILT DURING LAST 40 YEARS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 3 2008 ENERGETIC PARAMETERS OF TANKERS BUILT DURING LAST 40 YEARS Jerzy Herdzik Gdynia Maritime University, Marine Power Plant Department Morska

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK Solaris Bus & Coach Kierunek rozwoju komunikacji miejskiej Wymagania prawne Przepisy lokalne pojazdy elektryczne

Bardziej szczegółowo

EM.032 LEPARD. DE AT CH. Tank Fopper Emulator Installation and Operation Manual. Emulator Poziomu Paliwa Instrukcja Montażu i Obsługi

EM.032 LEPARD.  DE AT CH. Tank Fopper Emulator Installation and Operation Manual. Emulator Poziomu Paliwa Instrukcja Montażu i Obsługi EM.032 EM.032.1 1.11ML : 01/2017 Tank Fopper Emulator Installation and Operation Manual Emulator Poziomu Paliwa Instrukcja Montażu i Obsługi GB PL Lambda-emulátor Kezelési és Beépítési Útmutató Lambda-Emulator

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań. Wojciech Zygmański ENERGOPROJEKT KATOWICE SA

Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań. Wojciech Zygmański ENERGOPROJEKT KATOWICE SA Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego możliwości rozwiązań SA III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 19 20 III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej

Bardziej szczegółowo

METODYKA OKREŚLANIA ILOŚCI ENERGII CIEPLNEJ DO PODGRZANIA PALIWA W ZBIORNIKACH ZAPASOWYCH

METODYKA OKREŚLANIA ILOŚCI ENERGII CIEPLNEJ DO PODGRZANIA PALIWA W ZBIORNIKACH ZAPASOWYCH Adam Charchalis Jerzy Krefft Akademia Morska w Gdyni METODYKA OKREŚLANIA ILOŚCI ENERGII CIEPLNEJ DO PODGRZANIA PALIWA W ZBIORNIKACH ZAPASOWYCH Współczesne statki morskie wyposażone są w silniki oraz urządzenia

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI POPRZEZ WPROWADZENIE POMPY CIEPŁA DO INSTALACJI BLOKU ENERGETYCZNEGO

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI POPRZEZ WPROWADZENIE POMPY CIEPŁA DO INSTALACJI BLOKU ENERGETYCZNEGO Krzysztof Łukaszewski Akademia Morska w Gdyni POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI POPRZEZ WPROWADZENIE POMPY CIEPŁA DO INSTALACJI BLOKU ENERGETYCZNEGO W artykule wykazano możliwość poprawy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI Zbiorowy transport miejski = alternatywa dla transportu indywidualnego Warszawa, Trasa Łazienkowska, analiza ruchu w godzinach

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Kierunek: Mechatronika Specjalność: Mechatronika systemów energetycznych Studia I stopnia, semestr VII Opracował: dr inż. Leszek Chybowski Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

DETERMINATION METHODOLOGY OF THE AMOUNT OF STEAM PRODUCED IN THE EXHAUST GAS BOILER FOR THE CONTEMPORARY CONTAINER VESSELS IN A PRELIMINARY STAGE

DETERMINATION METHODOLOGY OF THE AMOUNT OF STEAM PRODUCED IN THE EXHAUST GAS BOILER FOR THE CONTEMPORARY CONTAINER VESSELS IN A PRELIMINARY STAGE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 4 2009 DETERMINATION METHODOLOGY OF THE AMOUNT OF STEAM PRODUCED IN THE EXHAUST GAS BOILER FOR THE CONTEMPORARY CONTAINER VESSELS IN A PRELIMINARY

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 3 2007 WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Jaromir Mysowski Politechnika Szczeciska Katedra Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

FLOTA NOWEJ GENERACJI NA ODRZA SKIEJ DRODZE WODNEJ

FLOTA NOWEJ GENERACJI NA ODRZA SKIEJ DRODZE WODNEJ PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 82 Transport 2012 Jan Kulczyk Tadeusz Lisiewicz Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocawska FLOTA NOWEJ GENERACJI NA ODRZASKIEJ DRODZE WODNEJ Rkopis dostarczono,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

O rodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

O rodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Orodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatru 0..0 . Kryteria podziau elektrowni wiatrowych. Fizyka elektrowni wiatrowej

Bardziej szczegółowo

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne 4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne Elektrownia zakład produkujący energię elektryczną w celach komercyjnych; Ciepłownia zakład produkujący energię cieplną w postaci pary lub

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym

Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym Produkcja energii elektrycznej w ujęciu ekonomicznym Autorzy: Wojciech Olszewski, Marek Dzida 1) - Politechnika Gdańska ("Energetyka" - listopad 2015) Zmieniające się warunki makrootoczenia, większe wymagania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII Kierunki zmian układów napędowych (3 litry na 100 km było by ideałem) - Bardziej efektywne przetwarzanie energii (zwiększenie sprawności cieplnej silnika z samozapłonem do 44%)

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Symulacja pracy kotła utylizacyjnego z wykorzystaniem jego statycznego modelu

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Symulacja pracy kotła utylizacyjnego z wykorzystaniem jego statycznego modelu ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Tomasz Tuński Symulacja pracy kotła utylizacyjnego z wykorzystaniem jego statycznego modelu Słowa kluczowe: kocioł

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego Terminal LNG Tadeusz Zwierzyński - Wiceprezes Zarządu PGNiG Warszawa, 1 grudnia 2006 roku Agenda 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo