OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ"

Transkrypt

1 Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Mariusz TAŃCZUK Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechnika Opolska Opole, ul. Mikołajczyka 5 Janusz SKOREK Zakład Termodynamiki i Energetyki Gazowej Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach Gliwice, ul. Konarskiego 22 tel.: , fax: OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ PROFITABILITY OF INSTALLATION OF THE CHP SYSTEM WITH GAS TURBINE AND HEAT RECOVERY BOILER IN MUNICIPAL HEATING PLANT Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej pracy układu skojarzonego na bazie turbiny gazowej i wodnego kotła odzyskowego zabudowanego w ciepłowni komunalnej. Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano dane z układu zainstalowanego w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Opolu. Na podstawie danych eksploatacyjnych układu rzeczywistego (dane techniczne i ekonomiczne) wyznaczono podstawowe wskaźniki opłacalności ekonomicznej: wartość bieżącą inwestycji NPV oraz zdyskontowany okres zwrotu DPB. Wskaźniki te wyznaczono przy przyjęciu różnych wielkości kosztów inwestycji alternatywnej. Następnie przeprowadzono analizę wrażliwości wyników ekonomicznych na cenę paliwa (gaz ziemny) oraz cenę sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Wyznaczono również ceny graniczne sprzedaży energii elektrycznej, przy której wartość wskaźnika NPV dla 7 lat eksploatacji wynosi. Summary. Results of economical analysis of the co-generation unit (CHP) based on the gas turbine and heat recovery boiler in municipal heating plant is presented in the paper. Basic economical indexes (NPV, DPB) were calculated on the basis of technical and economical data of the cogeneration system that operates at Zakład Energetyki Cieplnej in Opole. The indexes were found for varied assumptions of capital costs of alternative investment and for varied prices of gas fuel and energy. Marginal price of electricity sale to the grid that makes NPV(7years) achieve zero value was also found. 1. Wprowadzenie W porównaniu z produkcją ciepła i energii elektrycznej w układach rozdzielonych (elektrownie i ciepłownie/kotłownie) gospodarka skojarzona (czyli kogeneracja) pozwala na wytwarzanie tych nośników energii jednocześnie ze zwiększoną efektywnością i sprawnością całego procesu, dzięki czemu jest możliwe obniżenie zużycia energii pierwotnej. Oprócz efektów energetycznych i ekologicznych kogeneracja wiąże się również z możliwością osiągnięcia konkretnych korzyści ekonomicznych. Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 269

2 Tańczuk M., Skorek J.: Opłacalność zastosowania układu skojarzonego z turbiną gazową... W ostatnich latach, w świecie obserwuje się dynamiczny rozwój technologii kogeneracyjnych małych mocy opartych o turbiny gazowe lub zasilane gazem silniki spalinowe. Jedną z możliwości wykorzystania takich układów jest ich budowa w tradycyjnych ciepłowniach komunalnych, które do produkcji ciepła wykorzystują kotły wodne opalane paliwem stałym. Większość komunalnych systemów ciepłowniczych w kraju to układy produkujące gorącą wodę w kotłach opalanych paliwem stałym (miał węglowy, węgiel). Część pracujących kotłów ze względu na duży stopień wyeksploatowania, wymagać będzie kapitalnych remontów w przeciągu najbliższych kilku lat. Ze względu na planowane znaczne zaostrzenie norm emisji pyłów i SO 2, wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych stoi również przed koniecznością poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych związanych z budową kosztownych instalacji odpylania i odsiarczania spalin. Oprócz technicznego zużycia kotłów, w części miejskich systemów ciepłowniczych występuje problem niskiej sprawności produkcji ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej poza sezonem grzewczym. Zabudowane kotły wodne są najczęściej przewymiarowane w stosunku do małych potrzeb cieplnych systemu poza sezonem grzewczym. Stąd też konieczność zapewnienia dostaw c.w.u. latem powoduje, iż muszą one pracować pod znacznie zmniejszonym obciążeniem, a więc z niską sprawnością [1]. Rozwiązanie wymienionych problemów technicznych wymaga ponoszenia przez operatorów źródeł ciepła znacznych nakładów finansowych. W takim przypadku interesująca alternatywą może być zainstalowanie w ciepłowni układu CHP na bazie turbiny gazowej z kotłem odzysknicowym lub silnika spalinowego z układem wymienników, co pozwala na wyeliminowanie zużytych, wyeksploatowanych kotłów węglowych oraz umożliwia zwiększenie sprawności produkcji ciepła w okresie letnim. Ze względu na znaczne nakłady inwestycyjne i duże koszty eksploatacji (wysokie ceny gazu ziemnego) zabudowa układu CHP ma jednak sens wyłącznie w przypadku gdy może on być eksploatowany przez okres całego roku (wyłączeniem oczywiście koniecznych postojów technologicznych). Dłuższy roczny czas pracy układu CHP oznacza bowiem większe przychody z tytułu produkcji energii elektrycznej (produkcja dla potrzeb własnych lub sprzedaż). Modernizowana ciepłownia komunalna musi więc pracować także poza sezonem grzewczym w celu zapewnienia dostaw c.w.u. do systemu lub (rzadziej) dla pokrycia potrzeb o charakterze technologicznym. Układ skojarzony może być w takim przypadku wykorzystany do pracy w podstawie obciążenia przez okres całego roku (rys. 1). 21 Zapotrzebowanie na ciepło, MW t ISTNIEJĄCE KOTŁY WODNE do pracy w sezonie grzewczym i w okresach przejściowych oraz w przypadku postoju lub awarii układu CHP UKŁAD SKOJARZONY CHP: Turbina gazowa + kocioł wodny odzysknicowy Rys. 1. Wykres uporządkowany zapotrzebowania na ciepło miejskiego systemu ciepłowniczego z naniesionym polem pracy układu skojarzonego (na podstawie danych dla systemu ciepłowniczego miasta Opole, rok 21). 27 Centrum Doskonałości OPTI_Energy Czas, h

3 Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Z punktu widzenia inwestora najważniejszym kryterium w podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania modernizacyjnego układu ciepłowni powinien być zawsze wynik analizy opłacalności. Należy pamiętać, że odpowiedni dobór układu skojarzonego ma bezpośredni wpływ na uzyskany efekt ekonomiczny. Stąd też proces podejmowania decyzji musi być wsparty dokładną analizą techniczno-ekonomiczną pozwalającą na optymalny dobór układu skojarzonego [2], [3]. W okresie eksploatacji urządzenia analiza taka powinna być powtarzana celem weryfikacji przyjętych wcześniej założeń i potwierdzenia słuszności wybranego rozwiązania. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki wielowariantowej analizy technicznoekonomicznej opłacalności pracy układu CHP na bazie turbiny gazowej, zabudowanego w miejskiej ciepłowni komunalnej. Do obliczeń wykorzystano dane z pracy układu rzeczywistego, który zabudowany został w ciepłowni miejskiej w Opolu. Analizę przeprowadzono dla kilku wariantów cen paliwa gazowego i energii elektrycznej ze względu na fakt, iż oprócz nakładów ponoszonych przez inwestora (nakładów inwestycyjnych) jednym z podstawowych czynników wpływających na opłacalność zasilanych gazem małych układów CHP jest relacja cen stosowanego paliwa (najczęściej gazu ziemnego) do cen energii elektrycznej i węgla [2]. 2. Założenia i dane wejściowe do analizy opłacalności Analizę przeprowadzono dla układu analogicznego do pracującego elektrociepłowni komunalnej w Opolu (ZEC-Opole). W 1999 roku w istniejącej ciepłowni zabudowano układ CHP z turbiną gazową i wodnym kotłem odzysknicowym w miejsce dwóch wyeksploatowanych kotłów na miał węglowy. Rysunek 2 przedstawia schemat poglądowy ciepłowni przed modernizacją, a rysunek 3 prezentuje układ ciepłowni nadbudowanej blokiem skojarzonym. PYŁ WĘGLOWY WP-12 PYŁ WĘGLOWY WP-12 Q g t zas t pow Miejski System Ciepłowniczy Rys. 2. Uproszczony schemat technologiczny układu ciepłowni centralnej w ZEC-Opole (przed modernizacją) Układ skojarzony wytwarza energię elektryczną dla potrzeb własnych elektrociepłowni i na sprzedaż do Zakładu Energetycznego (nadwyżki). Dzięki skierowaniu spalin wylotowych z turbiny gazowej do kotła odzysknicowego produkowana jest jednocześnie gorąca woda zasilająca miejski system ciepłowniczy przez cały rok. Moc elektryczna turbiny w warunkach ISO wynosi 7,352 MW el, moc cieplna kotła 14,2 MW t. Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 271

4 Tańczuk M., Skorek J.: Opłacalność zastosowania układu skojarzonego z turbiną gazową... PYŁ WĘGLOWY WP-12 PYŁ WĘGLOWY WP-12 SPALINY KO GAZ ZIEMNY GFB Q g t zas t pow Miejski System Ciepłowniczy N el G TURBINA GAZOWA POWIETRZE ZASILAJĄCE GAZ ZIEMNY Rys. 3. Uproszczony schemat technologiczny układu elektrociepłowni w ZEC-Opole - ciepłownia nadbudowana układem skojarzonym (turbina gazowa + kocioł odzyskowy KO). Do analizy wykorzystano dane z okresu pracy układu, tj. od jego zbudowania w roku 1999 do końca roku 22. Analizę przeprowadzono metodą kosztów unikniętych. Przychody jakie generuje analizowany układ związane są z produkcją energii elektrycznej i energii cieplnej. Energia elektryczna wytwarzana przez układ skojarzony całkowicie zaspokaja potrzeby własne ciepłowni, a pozostała jej część sprzedawana jest do Zakładu Energetycznego. Strukturę finansową produkcji w roku 22 przedstawiono na rys. 4. Sprzedaż ciepła do m.s.c. Koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej Sprzedaż energii elektrycznej do ZE 32% 49% 19% Rys. 4. Struktura produkcji układu skojarzonego, z podziałem na: sprzedaż ciepła, sprzedaż energii elektrycznej oraz koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne. W analalizie uwzględniono: 1) Przychody: - ze sprzedaży wyprodukowanego ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego - ze sprzedaży energii elektrycznej do ZE 2) Koszty - koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne - nakłady inwestycyjne, z uwzględnieniem struktury finansowania 272 Centrum Doskonałości OPTI_Energy

5 Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej - nakłady na tzw. inwestycję alternatywną, które zostały uniknięte - koszty finansowe (odsetki) - koszty zakupu paliwa (gazu ziemnego) - koszty remontów, obsługi i serwisu - amortyzację - koszty osobowe i pozostałe Do obliczeń przyjęto następujące założenia: - okres eksploatacji trwa od 1999 do 21 (11 lat), - wielkość produkcji i sprzedaży w latach przyjęto na podstawie danych pracy układu rzeczywistego (tabela 1), - wielkość kosztów eksploatacji w latach przyjęto na podstawie danych pracy układu rzeczywistego, - dane ilościowe dotyczące produkcji i sprzedaży w kolejnych latach eksploatacji układu (od roku 23) ustalono na podstawie danych układu rzeczywistego w roku 22 r., w tym: - cenę energii elektrycznej produkowanej na potrzeby własne (koszt uniknięty) ustalono poprzez zastosowanie średniej ceny energii elektrycznej w taryfie B23, która wyniosła dla ZEC-Opole 217,38 zł/mwh, - cenę energii elektrycznej sprzedawanej do ZE ustalono poprzez zastosowanie ceny sprzedaży 139,36 zł/mwh w roku 23 i 15, zł/mwh w latach kolejnych, - średnia cena sprzedaży ciepła z wytworzenia w turbozespole wynosi 21,69 zł - dane ilościowe dotyczące kosztów eksploatacji w kolejnych latach eksploatacji układu (od roku 23) ustalono na podstawie kosztów rzeczywistych w roku 22, - koszty finansowe przyjęto jak dla układu rzeczywistego, - nakłady inwestycyjne: ,7 tysięcy zł, (koszt jednostkowy 921 US$/kW e mocy elektrycznej zainstalowanej układu), - przyjęto stopę dyskonta r =8%. Tabela 1 Produkcja i sprzedaż nośników energii dla analizowanego układu kogeneracyjnego Rok Roczna produkcja ciepła, GJ Sprzedaż ciepła do m.s.c., tysiące zł 3 24, , , ,2 Roczna produkcja en. elektrycznej, MWh el Koszty uniknięte zakupu en. elektrycznej, tysiące zł Sprzedaż en. elektrycznej do ZE, tysiące zł , ,7 2 7, 3 329, , ,9 4 78, ,7 Analizę przeprowadzono dla dwóch wariantów wielkości różniących się wielkością przyjętych nakładów na przeprowadzenie inwestycji alternatywnej. W celu pokazania wpływu ceny gazu ziemnego i ceny sprzedaży energii elektrycznej na wielkość efektu ekonomicznego dokonano również obliczeń dla wariantów, w których przyjęto ceny różniące się od cen wyjściowych obowiązujących dla układu rzeczywistego. Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 273

6 Tańczuk M., Skorek J.: Opłacalność zastosowania układu skojarzonego z turbiną gazową Wyniki analizy opłacalności Na podstawie przyjętych założeń przeprowadzono wielowariantową analizę opłacalności i wyznaczono wskaźniki efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia polegającego na zabudowie układu skojarzonego z turbiną gazową i kotłem odzysknicowym w miejsce dwóch wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe w ciepłowni komunalnej. Zabudowa układu CHP w ciepłowni komunalnej jest zwykle alternatywą dla przeprowadzenia niezbędnych modernizacji istniejących jednostek kotłowych. Z tego względu w rachunku opłacalności ekonomicznej takiego przedsięwzięcia zawsze należy uwzględnić fakt, że poniesienie znacznych wydatków na układ skojarzony jest związane z uniknięciem nakładów na inwestycję, którą i tak należałoby przeprowadzić jako rozwiązanie alternatywne. Założenie takie pozwala na przyjęcie do analizy ekonomicznej tzw. nakładów unikniętych na przeprowadzenie inwestycji alternatywnej. Na podstawie danych dla układu rzeczywistego ciepłowni w Opolu w obliczeniach przyjęto dwa warianty inwestycji alternatywnej: a) modernizacja dwóch istniejących wyeksploatowanych kotłów miałowych (nakład J a = 6 mln zł), b) wariant a wraz z budową układu odsiarczania spalin (nakład J a = 18 mln zł) Jak wynika z rys. 5 wielkość nakładów na inwestycję alternatywną ma duży wpływ na wartość wskaźnika NPV i może mieć przez to decydujące znaczenie w uznaniu zabudowy układu skojarzonego w ciepłowni za przedsięwzięcie opłacalne bądź nie. Dla wariantu a, w którym nakład na inwestycję alternatywną wynosi 6 mln zł, wskaźnik NPV osiąga wartości dodatnią dopiero po prawie 1-letnim okresie eksploatacji układu. Z kolei dla wariantu b, w którym przyjęto znacznie większy zakres inwestycji alternatywnej, wskaźnik NPV osiąga wartość dodatnią już po 4 latach eksploatacji układu. Zdyskontowane okresy zwrotu poniesionych nakładów (DPB) dla przyjętych wariantów przedstawiono na rysunku 6. NPV, tys. zł okres eksploatacji, lata NPV dla inwest. alternatywnej 18 mln zł NPV dla inwest. alternatywnej 6 mln zł Rys. 5. Wartość wskaźnika NPV w funkcji okresu eksploatacji dla założonych różnych unikniętych nakładów na inwestycję alternatywną Centrum Doskonałości OPTI_Energy

7 Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej ,8 DPB, lata , Koszt Inw est. alternatyw nej 6 mln zł Koszt inw est. alternatyw nej 18 mln zł Rys. 6. Wartość wskaźnika DPB w funkcji okresu eksploatacji dla założonych różnych unikniętych nakładów na inwestycję alternatywną. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki obliczeń wskaźnika NPV wyznaczonego przy przyjęciu założenia z wariantu a lecz przy założeniu zmian ceny paliwa gazowego oraz ceny sprzedaży energii elektrycznej do sieci. Na rys. 7 zestawiono krzywą wskaźnika NPV liczonego dla cen bazowych (rzeczywistych) z krzywymi dla cen pomniejszonych oraz powiększonych o 1%. NPV, tys. zł Cena gazu ziemnego -1% Cena bazowa Cena gazu ziemnego +1% 26 okres eksploatacji, lata Rys. 7. Wartość wskaźnika NPV w funkcji okresu eksploatacji dla różnych cen gazu ziemnego Analogicznego zestawienia dokonano dla założonych różnych cen sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do ZE. Przyjęto wzrost cen sprzedaży o 5% i 2% w stosunku do założeń bazowych. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 8. Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 275

8 Tańczuk M., Skorek J.: Opłacalność zastosowania układu skojarzonego z turbiną gazową... NPV, tys. zł Cena sprzedaży en. elektr. +2% Cena sprzedaży en. elektr. +5% Cena bazowa okres eksploatacji, lata Rys. 8. Wartość wskaźnika NPV w funkcji okresu eksploatacji dla różnych cen sprzedaży energii elektrycznej do ZE > ,8 DPB, lata 9 6 6,3 6,6 8,7 3 Ceny bazow e Cena gazu ziemnego +1% Cena gazu ziemnego -1% Cena sprzedaży en. elektr. +2% Cena sprzedaży en. elektr. +5% Rys. 9. Wartość wskaźnika DPB w funkcji okresu eksploatacji dla różnych wariantów zmian ceny gazu ziemnego i sprzedaży energii elektrycznej do ZE. Na podstawie wyznaczonych wskaźników NPV (rys. 7 i 8) oraz DPB (rys. 9) można stwierdzić, że cena paliwa oraz cena sprzedaży energii elektrycznej do ZE mają istotne znaczenie dla wielkości generowanego zysku, a ich zmiana nawet o kilka punktów procentowych może przesądzić o opłacalności przeprowadzonego przedsięwzięcia. Na rysunku 1 przedstawiono krzywe wskaźnika NPV dla cen granicznych sprzedaży energii elektrycznej do ZE, tzn. takich, dla których wartość NPV osiąga zero dla przyjętego okresu eksploatacji. Cenę graniczną wyznaczono dla okresu eksploatacji 7 lat. Założono, że zmiana cen nastąpi w roku 24 (czyli w piątym roku eksploatacji). Dla przyjętego okresu 7 lat konieczna do uzyskania cena sprzedaży energii elektrycznej wynosi 21 zł/mwh, co stanowi wzrost o 4%. 276 Centrum Doskonałości OPTI_Energy

9 Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej NPV, tys. zł Cena sprzedaży en. elektr. = 21 zł/mwh okres eksploatacji, lata 29 Bazowa cena sprzedaży en. elektr. = 15 zł/mwh Rys. 1. Wartość wskaźnika NPV w funkcji okresu eksploatacji dla granicznych cen sprzedaży energii elektrycznej do ZE Wnioski W opracowaniu przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną budowy układu skojarzonego z turbiną gazową i kotłem odzysknicowym w ciepłowni komunalnej. Układ ten zastąpił dwa wyeksploatowane kotły na miał węglowy. Analizy dokonano na podstawie danych technicznych i ekonomicznych układu rzeczywistego zabudowanego w elektrociepłowni komunalnej w Opolu. Budowa układu skojarzonego w ciepłowni komunalnej stanowiącej źródło ciepło dla miejskiego systemu ciepłowniczego wynika najczęściej z konieczności przeprowadzenia modernizacji istniejących jednostek kotłowych. Podstawowe wskaźniki opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia (NPV i DPB) wyznaczono więc dla różnych wariantów wielkości nakładów inwestycyjnych na inwestycję alternatywną. Stwierdzono, że nakłady wynikające z zakresu koniecznej do przeprowadzenia inwestycji alternatywnej znacząco wpływają na wynik analizy efektywności zabudowy układu skojarzonego. Przeprowadzona analiza efektywności dla różnych cen paliwa (gaz ziemny) oraz cen sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci wykazuje jednoznacznie na dużą wrażliwość wskaźnika NPV na wielkość zmian tych cen. W pracy wyznaczono także cenę graniczną sprzedaży energii elektrycznej do ZE, przy której NPV osiąga wartość zerową dla określonego okresu eksploatacji układu skojarzonego. Dla okresu 7 lat eksploatacji, przy założeniu, że zmiana ceny nastąpi w roku 24 (w piątym roku pracy układu), wymagany wzrost ceny sprzedaży energii elektrycznej wynosi 4%. Podsumowując, można ustalić następujące wnioski końcowe: Wielkość nakładów koniecznych do poniesienia na tzw. inwestycję alternatywną ma duży wpływ na wynik analizy efektywności zabudowy układu CHP z turbiną gazową i kotłem odzysknicowym w ciepłowni komunalnej. Relacje i wielkość cen gazu ziemnego oraz energii elektrycznej (cena sprzedaży do ZE) wpływają istotnie na efektywność planowanego do przeprowadzenia przedsięwzięcia a ich zmiany w okresie eksploatacji mogą przesądzić o jego opłacalności. Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach 277

10 Tańczuk M., Skorek J.: Opłacalność zastosowania układu skojarzonego z turbiną gazową... Literatura [1] Skorek J., Tańczuk.: Problematyka optymalizacji energetyczno-ekonomicznej nadbudowy ciepłowni komunalnych układami CHP z turbiną gazową. Materiały seminarium Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej, Gliwice 23. [2] Skorek J., Tańczuk M.: Analiza pracy małej elektrociepłowni z silnikiem spalinowym zasilanym biogazem Gospodarka paliwami i energią 21, nr 1 [3] Skorek J.: Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice Centrum Doskonałości OPTI_Energy

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA ZESZYTY NAUKOWE Nr943 ROZPRAWY NAUKOWE, Z. 335 SUB Gottingen 7 217 776 736 2005 A 2640 RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ listopad 2009 ROK LXV

NAFTA-GAZ listopad 2009 ROK LXV NAFTA-GAZ listopad 2009 ROK LXV Robert Wojtowicz Instytut Nafty i Gazu, Kraków Wpływ świadectw pochodzenia energii elektrycznej na efektywność ekonomiczną urządzeń kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 25 Katarzyna Siejka, Politechnika Opolska, WiK Opole Sp. z o.o., Opole Mariusz Tańczuk, Politechnika Opolska, Opole ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Ocena kosztów mechanizmów wsparcia i korzyści społecznych wynikających z rozwoju kogeneracji

Ocena kosztów mechanizmów wsparcia i korzyści społecznych wynikających z rozwoju kogeneracji Ocena kosztów mechanizmów wsparcia i korzyści społecznych wynikających z rozwoju kogeneracji Janusz Lewandowski Warszawa, 22 października 2015 r. zł/zł Czy wsparcie jest potrzebne? Tak, bo: Nakłady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Tomasz Kamiński Pracownia Technologiczna Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Prezentacja wykonana m.in. na podstawie materiałów przekazanych przez

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe rozwoju kogeneracji - czy i jak? Janusz Lewandowski

Wsparcie finansowe rozwoju kogeneracji - czy i jak? Janusz Lewandowski Wsparcie finansowe rozwoju kogeneracji - czy i jak? Janusz Lewandowski Sulechów, 16 listopada 2012 zł/zł Wsparcie finansowe rozwoju kogeneracji - czy i jak? Czy wsparcie potrzebne? Tak, bo: 1. Nie jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Techniczno-ekonomiczna analiza porównawcza budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy z silnikiem tłokowym lub turbiną gazową Technical and economical analysis

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

NADBUDOWA WĘGLOWEJ CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ UKŁADEM KOGENERACYJNYM Z TURBINĄ GAZOWĄ LUB TŁOKOWYM SILNIKIEM SPALINOWYM ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

NADBUDOWA WĘGLOWEJ CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ UKŁADEM KOGENERACYJNYM Z TURBINĄ GAZOWĄ LUB TŁOKOWYM SILNIKIEM SPALINOWYM ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Jacek KALINA, Michał JURKOWSKI Zakład Termodynamiki i Energetyki Gazowej Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach 44-11 Gliwice, ul.

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o promocji kogeneracji

Ustawa o promocji kogeneracji Ustawa o promocji kogeneracji dr inż. Janusz Ryk New Energy User Friendly Warszawa, 16 czerwca 2011 Ustawa o promocji kogeneracji Cel Ustawy: Stworzenie narzędzi realizacji Polityki Energetycznej Polski

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła

Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła Wojciech KOSTOWSKI, Jacek KALINA, Janusz SKOREK Zakład Termodynamiki

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny park energetyczny

Ekologiczny park energetyczny Janusz SKOREK, Jacek KALINA Zakład Termodynamiki i Energetyki Gazowej, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, Gliwice Grzegorz SKOREK, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji. Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji. Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Wprowadzenie Wytwarzanie podstawowych nośników energii takich jak ciepło i energia elektryczna może

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP Andrzej Schroeder Enea Wytwarzanie andrzej.schroeder@enea.pl Emisja CO 2 : 611 kg/mwh 44 straty 14 Emisja CO 2 : 428 kg/mwh 34 10 Elektrownia

Bardziej szczegółowo

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Janusz Lewandowski Sulechów, 22 listopada 2013 Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA SKOJARZONEJ PRACY BLOKU ENERGETYCZNEGO O MOCY 370 MW PRACUJĄCEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

ANALIZA EKONOMICZNA SKOJARZONEJ PRACY BLOKU ENERGETYCZNEGO O MOCY 370 MW PRACUJĄCEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM ANALIZA EKONOMICZNA SKOJARZONEJ PRACY BLOKU ENERGETYCZNEGO O MOCY 370 MW PRACUJĄCEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Ryszard BARTNIK, Zbigniew BURYN, Anna HNYDIUK-STEFAN Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczna analiza optymalizacyjna elektrociepłowni z gazowym silnikiem spalinowym

Techniczno-ekonomiczna analiza optymalizacyjna elektrociepłowni z gazowym silnikiem spalinowym Dr hab. inż. Janusz Skorek, prof. Pol. Śl. mgr inż. Jacek Kalina Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej dr inż. Ryszard Bartnik NOVEL-EnergoConsulting - Gliwice mgr inż. Henryk Wronkowski ABB

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji zadania

Warunki realizacji zadania Nazwa zadania: Wariantowa koncepcja techniczna dostosowania Ciepłowni Łąkowa II do wymagań konkluzji BAT. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji wariantowej

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA

Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA Bałtyckie Forum Biogazu Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA Gdańsk 17-18 wrzesień 2012 61% Straty Kominowe Paliwo 90% sprawności Silnik Prądnica

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie gazu pozasystemowego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na przykładzie PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Wykorzystanie gazu pozasystemowego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na przykładzie PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Wykorzystanie gazu pozasystemowego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na przykładzie PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze podstawowe kierunki działalności Wydobycie

Bardziej szczegółowo

Ekonomika gospodarki cieplnej opracowanie: dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa

Ekonomika gospodarki cieplnej opracowanie: dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa 1 1 Definicja celów projektu: - wybór źródła ciepła w oparciu o analizę ekonomiczną - analiza środowiskowa (ocena unikniętej emisja zanieczyszczeń) - analiza wskaźnika EP (zapotrzebowanie na energię pierwotną

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Poznan 2008. Biomasa-odpady komunalne w nowych elektrocieplowniach. kristofer.lorenz@rindi.se 2008-11-28

Poznan 2008. Biomasa-odpady komunalne w nowych elektrocieplowniach. kristofer.lorenz@rindi.se 2008-11-28 Poznan 2008 Biomasa-odpady komunalne w nowych elektrocieplowniach 2008-11-28 kristofer.lorenz@rindi.se Ciepłownie Elektrociepłownie Biomasa Odpady komunalne Produkcja biopaliwa Studium projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych W oparciu o stworzony w formacie MS Excel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stosowania wymienników krzyżowych, regeneratorów obrotowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce STRESZCZENIE KT 137 obejmuje swoim zakresem urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach

Bardziej szczegółowo

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r. URE Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do formularza Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji zadania

Warunki realizacji zadania Nazwa zadania: Wielowariantowa koncepcja techniczno-ekonomiczna rozbudowy i modernizacji elektrociepłowni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): Przedmiotem niniejszego zadania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Nowa CHP Zabrze czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Fortum Lider w obszarze czystej energii MISJA Naszym klientom dostarczamy rozwiązania energetyczne poprawiające

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni mgr inż. Grzegorz Drabik Plan prezentacji O firmie Technologia Wybrane realizacje Ciepłownia gazowa a elektrociepłownia gazowa

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA.... 3 2. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA.... 3 3. RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI.... 4 4. RODZAJ I PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

MAŁE KRAJOWE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE Studium przypadku

MAŁE KRAJOWE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE Studium przypadku 29.11.2017 MAŁE KRAJOWE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE Studium przypadku Janusz Mazur 1 Założenia studium Kryteria wyboru firm paliwo stosowane w ciepłowni miał węglowy; moc zamówiona przez odbiorców do około 20MW;

Bardziej szczegółowo

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Autor: Opiekun referatu: Hankus Marcin dr inŝ. T. Pająk Kogeneracja czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna przykładowego układu trójgeneracyjnego przy uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia

Efektywność ekonomiczna przykładowego układu trójgeneracyjnego przy uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia NAFTA-GAZ sierpień 2010 ROK LXVI Robert Wojtowicz Instytut Nafty i Gazu, Kraków Efektywność ekonomiczna przykładowego układu trójgeneracyjnego przy uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Autor: Marcin Cholewa Kraków 2015 1 Wstęp Przedmiotem opracowanie jest analiza ekonomiczna opłacalności wdrożenia w wybranych budynkach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA QUASI-NIEUSTALONEJ SKOJARZONEJ PRACY DWÓCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH O MOCY 370 MW ZASILAJĄCYCH RÓWNOLEGLE WYMIENNIKI CIEPŁOWNICZE

ANALIZA EKONOMICZNA QUASI-NIEUSTALONEJ SKOJARZONEJ PRACY DWÓCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH O MOCY 370 MW ZASILAJĄCYCH RÓWNOLEGLE WYMIENNIKI CIEPŁOWNICZE ANALIZA EKONOMICZNA QUASI-NIEUSTALONEJ SKOJARZONEJ PRACY DWÓCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH O MOCY 370 MW ZASILAJĄCYCH RÓWNOLEGLE WYMIENNIKI CIEPŁOWNICZE Ryszard BARTNIK, Zbigniew BURYN, Anna HNYDIUK-STEFAN Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu ciepłowniczego w SPZOZ w Bochni.

Modernizacja systemu ciepłowniczego w SPZOZ w Bochni. Modernizacja systemu ciepłowniczego w SPZOZ w Bochni. Kraków, 23 listopada 2012 r. Czynniki wpływające na realizacje projektu Zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu w strukturze kosztów materiałów

Bardziej szczegółowo

3.1 Roczne zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Q K,H = Q h,nd / ƞ tot,h Q K,W = Q w,nd / ƞ tot,w. Sprawność przesyłu

3.1 Roczne zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Q K,H = Q h,nd / ƞ tot,h Q K,W = Q w,nd / ƞ tot,w. Sprawność przesyłu 1 1 Definicja celów projektu: - wybór źródła ciepła w oparciu o analizę ekonomiczną - analiza wskaźnika EP (zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną) - analiza środowiskowa (ocena unikniętej

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE Prof. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2013 Poznań, 31. stycznia 2013 1 Zakres Kierunki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 16 Podsumowanie i wnioski W 880.16 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji Założeń

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła XVI Konferencja Ekonomiczno- Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni Zakopane 2013

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce R A Z E M C I E P L E J Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce Janusz Lewandowski 3 lutego 2011 Wybrane Dyrektywy UE określające warunki działania i rozwoju ciepłownictwa sieciowego 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie

Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE POPRZEZ POŁĄCZENIE PRODUKCJI CIEPŁA UŻYTKOWEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Przewodnik dla

Bardziej szczegółowo

XVI Konferencja GAZTERM 2013

XVI Konferencja GAZTERM 2013 XVI Konferencja GAZTERM 2013 Optymalizacja procesu wykorzystania przemysłowej energii odpadowej w stacjach gazowych Maciej Chaczykowski, Andrzej Osiadacz, Małgorzata Kwestarz Politechnika Warszawska Zakład

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland w aspekcie efektywności energetycznej 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland Group na świecie 140 przedstawicielstw 2 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland w Polsce OLSZTYN TÜV

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ trójgeneracji gazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie GAZTERM 2014

Innowacyjny układ trójgeneracji gazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie GAZTERM 2014 Innowacyjny układ trójgeneracji gazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie GAZTERM 2014 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA.

INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA. Marek Ilmer Warszawa 23.01.2013r. Viessmann Sp. z o.o. INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA. Vorlage 1 10/2008 Viessmann Werke PODSTAWOWE POJĘCIA KOGENERACJA-

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna -

Efektywność energetyczna - Efektywność energetyczna - czyste powietrze i przyjazna gospodarka Warszawa, 14.11.2017 Jacek Janas, Stanisław Tokarski Konkluzje BAT IED i kolejne nowe wymagania Kolejne modernizacje jednostek Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo