Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem udziela, w ramach umowy ubezpieczenia grupowego zawartej z FM Bank PBP S.A., zwanym dalej Ubezpieczającym, ochrony ubezpieczeniowej posiadaczom firmowych kart płatniczych, karty debetowych lub konta firmowego zwanych dalej,,ubezpieczonymi. DEFINICJE 2 Ilekroć w niniejszych OWU używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGI ASSISTANCE organizacja lub organizacja i pokrycie przez Centrum Alarmowe kosztów świadczeń na rzecz Ubezpieczonych na zasadach określonych w niniejszych OWU; 2. KARTA KREDYTOWA rachunek karty kredytowej, otwarty i prowadzony w złotych polskich przez Ubezpieczającego na podstawie Umowy Kredytu, w celu rejestrowania Transakcji i Opłat związanych z używaniem Karty; 3. KONTO FIRMOWE rachunek rozliczeniowy prowadzony przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczonego; 4. KARTA DEBETOWA karta płatnicza wydana do konta firmowego przez Ubezpieczającego na podstawie złożonego przez Ubezpieczonego wniosku o wydanie karty; 5. UBEZPIECZONY właściciel, współwłaściciel, wspólnicy spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych (Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa), będący osobami fizycznymi, którzy zawarli z Ubezpieczającym umowę konta firmowego, karty kredytowej lub otrzymali kartę debetową na podstawie złożonego wniosku; 6. PRACOWNIK osoba fizyczna, będąca pracownikiem Ubezpieczonego, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy, z wyłączeniem zatrudnienia w celu zastępstwa pracownika nieobecnego; 7. RODZINA UBEZPIECZONEGO małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, dzieci w wieku do lat 26 wspólnie zamieszkujący z Ubezpieczonym; 8. OSOBA UPRAWNIONA osoba uprawniona do świadczenia ubezpieczeniowego, uzależniona od zakresu ubezpieczenia; 9. MAŁY PRZEDSIĘBIORCA podmiot posiadający status małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późn. zm.); 10. MIKROPRZEDSIEBIORCA podmiot posiadający status małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późn. zm.); 11. ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA podmiot posiadający status średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późn. zm.); 12. UBEZPIECZYCIEL - Europ Assistance S.A.; 13. UBEZPIECZAJĄCY FM Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Solec 38, zawierający Umowę Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacania składki; 14. CENTRUM ALARMOWE Europ Assistance Polska Sp. z o.o., wyłącznie uprawnione do organizacji i wykonywania w imieniu Ubezpieczyciela świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia; 15. ROK UBEZPIECZENIOWY każdy 12 miesięczny okres liczony od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wobec danego Ubezpieczonego lub rocznicy jej rozpoczęcia;

2 16. MIEJSCE UBEZPIECZENIA miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP przez Ubezpieczonego, zgłoszone Ubezpieczającemu jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 17. MIEJSCE ZAMIESZKANIA miejsce zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP, zgłoszone Ubezpieczającemu jako adres do korespondencji; 18. KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia mienia z miejsca ubezpieczenia lub miejsca zamieszkania po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania kradzieży lub kradzieży z włamaniem; 19. AWARIA SPRZĘTU BIUROWEGO ORAZ SPRZĘTU PC uszkodzenie uniemożliwiające prawidłowe korzystanie ze sprzętu biurowego, lub PC, zgodnie z instrukcją jego użytkowania; 20. SPRZĘT BIUROWY urządzenia biurowe, znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, które nie są już objęte gwarancją producenta i których wiek nie przekracza 5-ciu lat: np.: kserokopiarka, drukarka, skaner, faks, niszczarka dokumentów, odbiornik telewizyjny; 21. SPRZĘT PC znajdująca się w miejscu ubezpieczenia jednostka centralna komputera wraz z monitorem lub komputer przenośny, klawiatura i mysz, które nie są objęte gwarancją producenta i których wiek nie przekracza 5-ciu lat; 22. ZDARZENIA LOSOWE pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, wybuch, huragan, powódź, grad, lawina, zalanie,, stłuczenie szyby, pośrednie uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, wydostanie się dymu i sadzy, pękanie mrozowe, wandalizm, awaria instalacji; 23. POŻAR działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile; 24. PRZEPIĘCIE gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej, powodująca wystąpienie napięcia znacznie przekraczającego wartości dopuszczalne, określone przez producenta dla danego urządzenia; 25. WYBUCH gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), jak i nagłe zapadanie się materii w zamkniętym obszarze (w szczególności zapadanie się ścianek naczynia) pod wpływem panującego w nim podciśnienia (implozja); 26. UPADEK STATKU POWIETRZNEGO katastrofa bądź przymusowe lądowanie obiektu latającego wyprodukowanego przez człowieka, a także upadek jego części lub przewożonego w nim ładunku; 27. HURAGAN działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru; 28. ZALANIE działanie na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy lub innych substancji, które wydostały się w sposób niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gaśniczych oraz innych instalacji technologicznych. Zalanie dotyczy również urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki, lodówki, zamrażarki wskutek: a) awarii tych instalacji lub urządzeń, b) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów wszelkiego typu, c) samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż pożar, d) cofnięcia się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej, e) samoistnego, tj. niezależnego od działań Ubezpieczonego, osób trzecich lub zwierząt domowych uszkodzenia akwarium lub łóżka wodnego; 29. WANDALIZM jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia w miejscu ubezpieczenia przez osoby trzecie, zgłoszone Policji i potwierdzone co najmniej notatką policyjną; 30. AWARIA INSTALACJI - przypadek losowy zaistniały w miejscu ubezpieczenia wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego lub elektrycznego powodujący przerwanie działania instalacji wodno-kanalizacyjnej lub elektrycznej, alarmowej, centralnego

3 ogrzewania lub pieca grzewczego, w miejscu ubezpieczenia w zakresie wykraczającym poza odpowiedzialność administracji budynku lub służb miejskich; 31. RP terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 32. AWARIA POJAZDU - jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu, wynikające z przyczyny wewnętrznej, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami drogowymi, w tym rozładowanie akumulatora, zagubienie lub złamanie kluczyków służących do uruchomienia pojazdu, przebicie opony, wyciek paliwa ze zbiornika paliwa, brak paliwa. Konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie będą uznawane za awarię; 33. POJAZD samochód osobowy, osobowo-ciężarowy lub ciężarowy o ładowności do 3,5 tony, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, zarejestrowany na Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego (rodzic, małżonek, dziecko), z wyłączeniem pojazdów wynajmowanych i używanych do zarobkowego przewozu osób lub towarów; 34. WYPADEK jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami drogowymi; 35. CHOROBA PRZEWLEKŁA stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem trwający zwykle miesiącami lub latami, stale bądź okresowo leczony; 36. NAGŁE ZACHOROWANIE choroba, która wystąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej w sposób nagły, niepowiązana przyczynowo z wcześniejszymi zachorowaniami pacjenta i wymagająca zasięgnięcia natychmiastowej lub pilnej pomocy medycznej; 37. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w wyniku, którego Ubezpieczony doznał, wbrew swej woli, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, bądź zmarł; 38. RABUNEK zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności; 39. SZPITAL zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodzienna lub całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodziennie lub całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza. Szpitalem nie jest dom opieki, ośrodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypoczynkowy, ani jakakolwiek placówka zajmująca się leczeniem alkoholizmu lub innych uzależnień; 40. PODRÓŻ SŁUŻBOWA pobyt Ubezpieczonego lub Pracownika poza granicami RP, kraju, którego obywatelstwo posiada oraz Kraju rezydencji, trwający nie dłużej niż 14 dni; za początek Podróży służbowej uznaje się moment przekroczenia granicy RP, granicy kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony lub Kraju rezydencji przy wyjeździe, a za koniec moment przekroczenia granicy przy powrocie do RP, kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony lub Kraju rezydencji; 41. SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, myślistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych; 42. SPORTY ZIMOWE wszelkie sporty uprawiane w warunkach zimowych, w szczególności narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, łyżwiarstwo; 43. PRACA O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA podjęcie przez Ubezpieczonego za granicą (bez względu na podstawę prawną) czynności związanych z pracami fizycznymi remontowo-budowlanymi (także świadczonymi nieodpłatnie na rzecz osób trzecich), pracami na wysokościach powyżej 5 metrów, pracami pod ziemią, pracami z użyciem materiałów wybuchowych jak również pracami fizycznymi w przemyśle wydobywczym, hutniczym, stoczniowym, budowlanym, a także praca pilotów, stewardess, kucharzy, rzeźników.

4 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 1. W zależności od wariantu ubezpieczenia i wyboru Ubezpieczonego przedmiotem ubezpieczenia są świadczone całodobowo na rzecz Osoby Uprawnionej usługi określonej w 4-11 (z zastrzeżeniem postanowień 12-14) w zakresie: a) Office Assistance, b) Medical Assistance c) Home Assistance d) Serwis Concierge e) Infolinie 2. Zakres ubezpieczenia w zależności od Wariantu obejmuje: a) WARIANT I: Bezpieczna Firma Office Assistance Infolinie: medyczna, gospodarcza, rekrutacyjna, prawna b) WARIANT II: Bezpieczna Firma Plus Office Assistance Infolinie: medyczna, gospodarcza, rekrutacyjna, prawna Medical Assistance Home Assistance Car Assistance Serwis Concierge c) WARIANT III: Premium Assistance Office Assistance Infolinie: medyczna, gospodarcza, rekrutacyjna, prawna Medical Assistance Home Assistance Car Assistance Travel Assistance HR Assistance Serwis Concierge 3. Usługi wymienione w ust. 1, na zlecenie Ubezpieczyciela za pośrednictwem Centrum Alarmowego, zapewnia firma Europ Assistance Polska sp. z o.o., której Osoba Uprawniona zobowiązana jest zgłosić zaistniałe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za świadczenie usług assistance polega na zorganizowaniu i pokryciu (w wysokości określonej w niniejszych warunkach ubezpieczenia) kosztów dojazdu usługodawcy oraz pokryciu wyłącznie kosztów tych usług, które zostały wymienione w niniejszych warunkach ubezpieczenia. I. POMOC TECHNICZNA ZAKRES UBEZPIECZENIA OFFICE ASSISTANCE 4 1. W razie uszkodzenia mienia w miejscu ubezpieczenia (siedziba firmy), w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego, kradzieży z włamaniem lub aktu wandalizmu, Centrum Alarmowe zorganizuje następujące świadczenie (Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń pomocy technicznej jest Ubezpieczony): a) INTERWENCJA SPECJALISTY (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, od alarmów) w celu usunięcia szkody Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu oraz wykonania usługi przez specjalistę odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem kosztów części zamiennych i materiałów).

5 b) DOZÓR MIENIA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dozoru mienia przez profesjonalną firmę ochroniarską w przypadku zajścia zdarzenia losowego, kradzieży z włamaniem lub aktu wandalizmu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. c) TRANSPORT MIENIA jeżeli na skutek zdarzenia losowego lub włamania miejsce ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty przewiezienia mienia Osoby Uprawnionej z miejsca zdarzenia do miejsca wyznaczonego przez Osoby Uprawnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. d) ORGANIZACJA LOKALU ZASTĘPCZEGO jeżeli na skutek zdarzenia losowego, włamania, aktu wandalizmu miejsce ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania, Centrum Alarmowe skontaktuje się z 3 agencjami wynajmu lokali przystosowanych do prowadzenia działalności gospodarczej i przedstawi oferty agencji Osoby Uprawnionej przygotowane na podstawie specyfikacji lokalu określonej przez Osobę Uprawnioną. Koszty związane z lokalem zastępczym ponosi Ubezpieczony. e) POMOC INFORMATYKA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu informatyka do miejsca ubezpieczenia oraz koszt usługi informatyka w celu naprawy uszkodzeń mechanicznych sprzętu PC bądź wewnętrznej sieci informatycznej (sieć musi dotyczyć jednej lokalizacji), w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej a jeżeli naprawa w miejscu ubezpieczenia nie jest możliwa, organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu PC do najbliższego serwisu naprawczego (nie dotyczy wewnętrznej sieci informatycznej). Koszty naprawy w serwisie oraz koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte awarie w sprzęcie, którego wiek przekracza 5 lat. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli awaria sprzętu nastąpiła wskutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub nieprawidłowości software u. Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Osobę Uprawnioną roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek sprzętu. Możliwe jest też uzyskanie pomocy w odzyskaniu danych. Każdorazowo oceny możliwości odzyskania danych dokonuje informatyk realizujący zlecenie. EAP nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne odzyskanie danych, bądź jeśli się okaże, że dane są uszkodzone. f) POMOC SERWISANTA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu serwisanta do miejsca ubezpieczenia oraz wykonania usługi serwisanta w celu naprawy sprzętu biurowego, a jeżeli naprawa w miejscu ubezpieczenia nie jest możliwa, organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu do najbliższego serwisu naprawczego. Koszty naprawy w serwisie oraz koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte awarie w sprzęcie, którego wiek przekracza 5 lat. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli awaria sprzętu nastąpiła wskutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu lub użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Osobę Uprawnioną roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek sprzętu. g) INFORMACJA O SIECI USŁUGODAWCÓW jeżeli Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z sieci usługodawców, Centrum Alarmowe udostępni Osobie Uprawnionej informacje o firmach świadczących następujące usługi: naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, usługi ślusarskie, hydrauliczne, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. 2. Świadczenia, zdefiniowane w 4 ust. I pkt. 1 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli: ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE RODZAJ ŚWIADCZENIA LIMIT NA ZDARZENIE Uszkodzenie mienia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej wskutek Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz, dekarz itp.) 1000 PLN

6 kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego tj. zalanie, pożar itp. Dozór mienia lub Transport mienia 1000 PLN Awaria sprzętu PC w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Awaria sprzętu biurowego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Na życzenie Osoby Uprawnionej Organizacja lokalu zastępczego Pomoc informatyka Pomoc serwisanta Informacja o sieci usługodawców (serwisanci sprzętu biurowego, informatycy, hydraulicy, elektrycy, ślusarze, szklarze, dekarze itp.) PLN 500 PLN + II. POMOC MEDYCZNA 1. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia lub w czasie podróży służbowej na terenie Polski, w sytuacjach nie wymagających interwencji Pogotowia Ratunkowego, Centrum Alarmowe organizuje następujące świadczenia. Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń Pomocy Medycznej jest Ubezpieczony lub Pracownik.: a) WIZYTA LEKARZA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarza pierwszego kontaktu w miejscu pobytu Osoby Uprawnionej. b) DOSTARCZENIE LEKÓW jeżeli Osoba Uprawniona wymaga leżenia zgodnie ze wskazaniami lekarza pierwszego kontaktu wysłanego przez Centrum Alarmowe określonymi w zwolnieniu lekarskim, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dostarczenia leków lub drobnego sprzętu medycznorehabilitacyjnego do miejsca wskazanego przez Osobę Uprawnioną na terenie Polski. Koszt lekarstw lub sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego jest pokrywany przez Osobę Uprawnioną c) TRANSPORT MEDYCZNY Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu Osoby Uprawnionej z miejsca ubezpieczenia Osoby Uprawnionej do szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio wyposażonej do udzielenia pomocy do ustalonego limitu. O celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub lekarz Centrum Alarmowego. d) WIZYTA PIELĘGNIARKI Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty wizyty pielęgniarki (w celu wykonania prostych czynności pielęgniarskich, np. wykonanie zastrzyku, zmiana opatrunku) w miejscu wskazanym przez Osoby Uprawnione na terenie Polski, do wysokości ustalonego limitu, jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił w miejscu pracy i został zgłoszony do Centrum Alarmowego. O celowości wizyty pielęgniarki decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub lekarz Centrum Alarmowego. e) ORGANIZACJA WIZYTY U LEKARZA SPECJALISTY jeżeli lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe zaleci wizytę u lekarza specjalisty, Centrum Alarmowe zorganizuje wizytę w terminie wskazanym przez Osobę Uprawnioną. Koszt wizyty ponosi Osoba Uprawniona. f) OPIEKA DOMOWA PO HOSPITALIZACJI jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy Osoba Uprawniona jest hospitalizowana powyżej 7 dni Centrum Alarmowe po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego organizuje i pokrywa koszty opieki domowej po zakończonej hospitalizacji. O celowości organizacji pomocy domowej decyduje lekarz Centrum Alarmowego.

7 g) POMOC REHABILITANTA LUB FIZYKOTERAPEUTY - w przypadku braku możliwości uczęszczania Osoby Uprawnionej do pracy dłużej niż 7 dni (potwierdzonej zwolnieniem lekarskim) w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy oraz zalecenia przez lekarza prowadzącego stosowania zabiegów rehabilitacyjnych w celu przywrócenia pełnej sprawności lub poprawy sprawności Osoby Uprawnionej, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pracy rehabilitanta lub fizykoterapeuty. Ewentualny koszt zabiegów z użyciem specjalistycznych urządzeń (np. krioterapia, diatermia, elektroterapia, hydroterapia, laseroterapia, magnetoterapia) nie wchodzi w zakres ubezpieczenia. 2. Świadczenia, zdefiniowane w 4 ust. II, 1 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli: ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Osoby Uprawnionej w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie firmy lub w czasie podróży służbowej w Polsce Limity dotyczą jednej Osoby Uprawnionej RODZAJ ŚWIADCZENIA Wizyta lekarza Dostarczenie leków Wizyta pielęgniarki Transport medyczny do szpitala Organizacja wizyty u lekarza specjalisty Opieka pielęgniarska po hospitalizacji Pomoc rehabilitanta lub fizykoterapeuty (1 raz w roku ubezpieczeniowym) LIMIT NA ZDARZENIE 1500 PLN 48h 3 wizyty lub 500 PLN PAKIET USŁUG INFORMACYJNYCH 5 1. Usługi Infolinii polegają na zapewnieniu Osobie Uprawnionej możliwości skorzystania z serwisów informacyjnych Centrum Alarmowego, w ramach których udzielane są informacje w zakresie Infolinii medycznej, gospodarczej, prawnej i rekrutacyjnej. W ramach usług Infolinii Centrum Pomocy udzieli, na wniosek Osoby Uprawnionej i w oparciu o ogólnodostępne bazy danych, informacji o placówkach znajdujących się na terytorium RP, usługach realizowanych na terytorium RP oraz procedurach obowiązujących na terytorium RP, w zakresie określonym szczegółowo poniżej. Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń usług informacyjnych jest Ubezpieczony : Na życzenie Osoby Uprawnionej Bez limitów INFOLINIA MEDYCZNA Baza danych aptek na terenie całego kraju - adresy, godziny pracy oraz numery telefonów Informacja o działaniach, które należy podjąć przed oraz w trakcie podroży, na przykład niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata- w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia Informacja o placówkach mających podpisane kontrakty z NFZ Informacja medyczna o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia - w ramach obowiązujących w Polsce przepisów Informacja o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań Informacja farmaceutyczna o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwość przyjmowania leków w czasie ciąży i

8 laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów Informacja o placówkach medycznych, diagnostycznych, placówkach odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie kraju Informacja o placówkach lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznych) Informacje o dietach (np. dla diabetyków, w chorobach serca, przy nadciśnieniu tętniczym, w schorzeniach dróg pokarmowych) Informacja o grupach wsparcia i telefonach zaufania w Polsce dla osób dotkniętych alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiących na określone schorzenia (np. cukrzycę, chorobę serca), dla kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci) Informacja o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń w tym o dietach, profilaktyce antynikotynowej Informacje dla osób starszych (placówki opieki społecznej, schorzenia wieku podeszłego, zasady zdrowego żywienia) Alternatywne metody leczenia i relaksacji. Terapia ruchem, Terapia zajęciowa, Muzykoterapia, Arteterapia itd. (Informacja o metodzie, organizatorach, lokalizacji, cennikach) Informacje o stanach wymagających natychmiastowej pomocy i zasadach udzielania pierwszej pomocy Na życzenie Osoby Uprawnionej Bez limitów INFOLINIA GOSPODARCZA Informacje o krajowych programach pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw Informacje o programach pomocowych Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw Informacje o kursach wymiany walut Dane teleadresowe: Regionalne Instytucje Finansujące (placówki partnerskie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) Punkty Konsultacyjno-Doradcze Centra Euro Info Ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Izby i urzędy skarbowe Inspektoraty ZUS Hotele i centra konferencyjne Instytucje zrzeszające przedsiębiorców, w tym izby gospodarcze Polskie i obce placówki dyplomatyczne i konsularne oraz ich wydziały ekonomiczne Informacje o targach i konferencjach organizowanych dla przedsiębiorców w kraju i za granicą INFOLINIA REKRUTACYJNA Informacje o adresach, godzinach otwarcia/zamknięcia firm rekrutacyjnych Na życzenie Osoby Uprawnionej Bez limitów Informacje o warunkach współpracy firm rekrutacyjnych z firmami w procesie znajdowania pracowników Informacje o kosztach, zasadach rozliczania firm rekrutacyjnych ze zleceniodawcami INFOLINIA PRAWNA I PODATKOWA

9 Na życzenie Osoby Uprawnionej Bez limitów Telefoniczna informacja prawna i podatkowa- informacja prawna udzielana przez prawników obejmująca: Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo pracy Prawo medyczne Ogólne Prawo podatkowe: Ordynacja podatkowa Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa o podatku od towarów i usług Ustawa o podatku akcyzowym Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przepisy prawa podatkowego Akty prawne Procedury obowiązujące w prawie podatkowym Prawo gospodarcze: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Kodeks spółek handlowych Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo autorskie Prawo ubezpieczeniowe (z wyłączeniem relacji klienta z partnerem biznesowym i ubezpieczycielem) Przesyłanie drogą elektroniczną aktualnych aktów prawnych i podatkowych: ustawy rozporządzenia uchwały Przesyłanie drogą elektroniczną wzorów umów cywilno-prawnych: umowy sprzedaży umowy najmu i dzierżawy umowy pożyczki umowy darowizny umowy o pracę umowy o dzieło umowa zlecenia Udzielanie informacji teleadresowych dotyczących: a. biur podatkowych b. sądów i prokuratur c. kancelarii adwokackich d. kancelarii radcowskich e. kancelarii notarialnych Umawianie wizyt w kancelariach prawnych i biurach podatkowych, 2. W ramach Infolinii realizacja świadczenia informacyjnego polega na telefonicznym udzieleniu przez Centrum Alarmowe informacji lub na przesłaniu Osobie Uprawnionej treści informacji na wskazany przez niego adres lub numer fax. 3. Informacje, o których mowa powyżej, a w szczególności informacje prawne i podatkowe mają charakter wyłącznie ogólno informacyjny i nie mogą być traktowane jako ostateczna ekspertyza (opinia czy porada prawna lub podatkowa), ani też nie mogą być podstawą roszczeń Osoby Uprawnionej. Centrum Alarmowe nie udzieli informacji, jeżeli zapytanie dotyczy relacji Osoby Uprawnionej z Ubezpieczającym.

10 ZAKRES UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE 6 1. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego powstałego na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w miejscu zamieszkania, Centrum Alarmowe organizuje poniższe świadczenia. 2. W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, Centrum Alarmowe organizuje następujące świadczenia: a. WIZYTA LEKARZA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarza pierwszego kontaktu w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub Rodziny Ubezpieczonego. (Usługa realizowana jest w przypadku jeżeli z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego), b. WIZYTA PIELĘGNIARKI Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty wizyty pielęgniarki (w celu wykonania prostych czynności pielęgniarskich, np. wykonanie zastrzyku, zmiana opatrunku) w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub Rodziny Ubezpieczonego. O celowości wizyty pielęgniarki decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub lekarz Centrum Alarmowego. c. DOSTAWA LEKÓW I SPRZĘTU MEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO zgodnie ze wskazaniami lekarza pierwszego kontaktu wysłanego przez Centrum Alarmowe, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dostarczenia środków opatrunkowych lub drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub Rodziny Ubezpieczonego. Usługa realizowana jest wyłącznie, gdy zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego powinien leżeć. Koszt lekarstw, środków opatrunkowych lub sprzętu jest pokrywany przez Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego, d. TRANSPORT MEDYCZNY w razie zdarzeń nie wymagających interwencji pogotowia ratunkowego, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego z miejsca zamieszkania do szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio wyposażonej do udzielenia pomocy. O celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub lekarz Centrum Alarmowego, e. OPIEKA PIELĘGNIARSKA PO HOSPITALIZACJI jeżeli po zakończeniu hospitalizacji w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem lekarz stwierdzi, iż uzasadniona jest konieczność pomocy pielęgniarskiej Ubezpieczonemu lub członkowi Rodziny Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania, Centrum Alarmowe po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie organizuje i pokrywa koszty 48 godzin opieki pielęgniarskiej. f. OPIEKA NAD DZIEĆMI, OSOBAMI STARSZYMI I NIESAMODZIELNYMI jeżeli Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego jest hospitalizowana pełni rolę jedynego opiekuna osoby niesamodzielnej Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty (do wyboru): Opieki nad osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego do wysokości ustalonego limitu. Podróży w obydwie strony (bilet kolejowy pierwszej klasy lub autobusowy) dla osoby zamieszkałej na terytorium Polski i wyznaczonej przez Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego do opieki nad osobą niesamodzielną w miejsca zamieszkania, 1) OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI jeżeli Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego jest hospitalizowany i brak jest osoby, która mogłaby zaopiekować się pozostawionymi bez opieki zwierzętami domowymi, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty (do wyboru): Opieki nad zwierzętami pozostawionymi w miejscu zamieszkaniaubezpieczonego lub Rodziny Ubezpieczonego, Przewozu zwierząt domowych do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego lub hotelu dla zwierząt. Opieka nad zwierzętami obejmuje zwierzęta domowe oswojone i tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu, utrzymywane przez niego w charakterze towarzysza, z wyłączeniem zwierząt, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia osób trzecich, np. wężów, zwierząt jadowitych czy psów uznanych za agresywne wg rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z r. oraz pod warunkiem okazania pracownikowi Centrum Alarmowego aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia. 2) ORGANIZACJA PROCESU REHABILITACJI jeżeli Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku wymaga rehabilitacji Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty

11 wizyty fizykoterapeuty w miejscu zamieszkania lub zorganizuje transport oraz wizyty w poradni rehabilitacyjnej (maksymalnie 3 wizyty, do wysokości ustalonego limitu). 3) POMOC PSYCHOLOGA jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego konieczna jest pomoc psychologa Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty wizyty u psychologa (maksymalnie 7 wizyt + koszty transportu). Prawo do świadczenia przysługuje w terminie do 180 dni od momentu zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, 2. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dziecka Ubezpieczonego powstałego wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w miejscu zamieszkania, lub szkole Centrum Alarmowe organizuje następujące świadczenia: 4) WIZYTA PEDIATRY - organizacja i pokrycie kosztów pierwszej wizyty lekarza pediatry w miejscu zamieszkania. Jeśli wiek dziecka przekracza 15 lat organizowana jest wizyta lekarza pierwszego kontaktu. 5) KOREPETYCJE DLA DZIECKA organizacja i pokrycie kosztów korepetycji z wybranych przedmiotów w miejscu zamieszkania, w przypadku, gdy dziecko Ubezpieczonego nie może uczęszczać na zajęcia lekcyjne do szkoły przez okres dłuższy niż 7 dni (konieczne potwierdzenie zwolnieniem lekarskim).ubezpieczony może zamiennie skorzystać z następujących wariantów świadczenia: - Telefoniczna konsultacja z korepetytorem - Konsultacja za pośrednictwem komunikatora Skype Konsultacji udziela się wyłącznie za pozwoleniem rodzica rodzic dzwoni i zasięga porady lub przekazuje słuchawkę dziecku. 3. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego lub Rodzina Ubezpieczonego powstałego wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w miejscu zamieszkania, lub szkole Centrum Alarmowe organizuje następujące świadczenia: 6) PRZEKAZYWANIE INFORMACJI jeżeli Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego jest hospitalizowany Centrum Alarmowe zapewnia usługi informacyjne polegające przekazaniu na wyraźne życzenie Ubezpieczonego lub Rodziny Ubezpieczonego ważnych wiadomości jego rodzinie lub pracodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i z zachowaniem poufności informacji medycznych, 7) ORGANIZACJA WIZYTY U LEKARZA SPECJALISTY jeżeli lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe zaleci wizytę u lekarza specjalisty, Centrum Alarmowe zorganizuje wizytę w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego lub członka Rodziny, w miarę lokalnych możliwości. Koszt wizyty ponosi Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego. Ubezpieczonego, 8) INFOLINIA MEDYCZNA Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu lub członkowi Rodziny Ubezpieczonego: całodobowy dostęp do infolinii medycznej polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem Centrum Alarmowego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli ustnej informacji co do dalszego toku postępowania, telefoniczny dostęp do informacji o lekach, ich działaniu, interakcjach z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu, ich zamiennikach. 4. Świadczenia, zdefiniowane w 6 ust. 1-3 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli: SYTUACJA W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ŚWIADCZENIE ASSISTANCE Wizyta lekarza (4 razy w roku ubezpieczeniowym) Dostarczenie leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego (4 razy w roku ubezpieczeniowym) Wizyta pielęgniarki Transport medyczny Opieka domowa po hospitalizacji (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Opieka nad dziećmi, osobami starszymi i LIMIT NA ZDARZENIE 300 PLN 2000 PLN 24 h 24 h

12 Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Na życzenie Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego niesamodzielnymi (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Opieka nad zwierzętami domowymi (psami i kotami) (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Pomoc psychologa (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Organizacja procesu rehabilitacyjnego (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Wizyta pediatry Korepetycje dla dziecka (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Organizacja wizyty lekarza specjalisty Infolinia medyczna Przekazywanie informacji 24 h 1000 PLN 800 PLN 8 godzin lekcyjnych Organizacja ZAKRES UBEZPIECZENIA CAR ASSISTANCE 7 1. Usługi realizowane w przypadku unieruchomienia pojazdu Ubezpieczonego na skutek awarii, przebitej opony, braku paliwa oraz kradzieży pojazdu (powyżej 50 km od miejsca zamieszkania) jak również w przypadku Wypadku. Pomoc w ramach ubezpieczenia Car Assistance przysługuje na terytorium RP..Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń pakietu Car Assistance jest Ubezpieczony. a) NAPRAWA POJAZDU NA MIEJSCU ZDARZENIA organizacja i pokrycie kosztów naprawy pojazdu przez specjalistę wysłanego przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia. Naprawa jest przeprowadzana, o ile jest to możliwe na miejscu zdarzenia. Świadczenie to nie obejmuje kosztów części użytych do naprawy, b) HOLOWANIE POJAZDU - jeżeli nie jest możliwe usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego mogącego dokonać naprawy lub do miejsca zamieszkania w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia. c) DOSTARCZENIE PALIWA dostarczenie właściwego paliwa do miejsca zatrzymania pojazdu w ilości niezbędnej do dojazdu do najbliższej czynnej stacji paliw. d) LEGALNE ZŁOMOWANIE - organizacja i pokrycie kosztów legalnego złomowania, jeżeli po wypadku pojazd uległ szkodzie całkowitej. e) PARKING STRZEŻONY - jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia assistance zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty parkowania pojazdu do określonego limitu. 2. Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu, które miało miejsce w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, pojazd został odholowany przez usługodawcę Centrum Alarmowego i nie może być naprawiony tego samego dnia roboczego, Ubezpieczonemu przysługuje jedno z następujących świadczeń: (f-i) f) ZAKWATEROWANIE W HOTELU KIEROWCY I PASAŻERÓW organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania ze śniadaniem w hotelu trzygwiazdkowym na okres nie przekraczający czasu naprawy pojazdu, nie dłuższy jednak niż 3 doby. Koszty zakwaterowania w hotelu nie mogą przekroczyć 150 PLN za dobę (za jedną osobę)) i nie obejmują dodatkowych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu tj.: telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel, g) SAMOCHÓD ZASTĘPCZY organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego nie dłużej jednak niż na 3 doby, z zastrzeżeniem następujących postanowień: W zależności od lokalnych możliwości klasa pojazdu zastępczego jest porównywalna do klasy pojazdu posiadanego przez Ubezpieczonego, W przypadku pojazdu inwalidzkiego lub specjalnie zaadaptowanego zapewniony zostanie pojazd

13 zastępczy z kierowcą, jeżeli żaden z pasażerów nie może prowadzić dostarczonego pojazdu zastępczego, Świadczenia pojazdu zastępczego nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego, ubezpieczeń innych niż OC/AC i innych opłat dodatkowych, Świadczenia pojazdu zastępczego przysługują wyłącznie w sytuacji, gdy konieczne było holowanie ubezpieczonego pojazdu, h) TRANSPORT KIEROWCY I PASAŻERÓW DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB DO MIEJSCA DOCELOWEGO PODRÓŻY Europ Assistance zorganizuje i pokryje koszty dalszego transportu do miejsca docelowego podróży lub do miejsca zamieszkania Korzystającego (do bliższego z tych dwóch miejsc) pociągiem I klasy, i) ODBIÓR POJAZDU PO NAPRAWIE Europ Assistance dostarcza pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży (do bliższego z tych dwóch miejsc). Alternatywnie, na wniosek Ubezpieczonego Europ Assistance organizuje a Ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy do miejsca, gdzie samochód został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z dworca kolejowego). j) INFORMACJA O PROCEDURZE POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU SAMOCHODOWEGO - Centrum Alarmowe na życzenie Ubezpieczonego udzieli telefonicznej informacji dotyczącej procedury postępowania w razie wypadku samochodowego, k) INFORMACJA O USŁUGODAWCACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI POMOCY DROGOWEJ - na życzenie Ubezpieczonego Centrum Alarmowe udzieli danych teleadresowych firm świadczących usługi pomocy drogowej. 3. Świadczenia zdefiniowane w 7 ust. 1-2 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli: SYTUACJA W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Awaria, przebita opona, brak paliwa, kradzież pojazdu (powyżej 50 km od miejsca zamieszkania) Wypadek drogowy Na życzenie Ubezpieczonego ŚWIADCZENIE ASSISTANCE Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie pojazdu Dostarczenie paliwa Legalne złomowanie (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Parking strzeżony Świadczenia zamienne (1 raz w roku ubezpieczeniowym ) Zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów Samochód zastępczy Transport kierowcy i pasażerów Odbiór pojazdu (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Informacja o procedurze postępowania w razie wypadku drogowego Informacja o usługodawcach świadczących usługi pomocy drogowej LIMIT NA ZDARZENIE 1500 PLN 1500 PLN 1500 PLN 1500 PLN 3 doby 3 doby 1500 PLN 1500 PLN ZAKRES UBEZPIECZENIA HOME ASSISTANCE 8 1. W razie powstania szkody w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem Centrum Alarmowe zorganizuje poniższe świadczenia. Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń pakietu Home Assistance jest Ubezpieczony.

14 a) INTERWENCJA SPECJALISTY w celu usunięcia szkody Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu oraz robocizny specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych). Koszty części zamiennych i materiałów ponosiubezpieczony, b) TRANSPORT UBEZPIECZONEGO I OSÓB BLISKICH jeżeli miejsce zamieszkania nie nadaje się do zamieszkania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego oraz osób bliskich mieszkających w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego, hotelu lub motelu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Jeżeli w następstwie wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego istnieje potrzeba zabezpieczenia ocalałego mienia organizowane jest (do wyboru przez Ubezpieczonego) jedno ze świadczeń, opisanych w pkt. 1)-3) poniżej: a) DOZÓR MIENIA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dozoru mienia przez profesjonalną firmę ochroniarską od momentu zgłoszenia włamania lub zdarzenia losowego przez Ubezpieczonego, b) TRANSPORT MIENIA jeżeli miejsce zamieszkania nie nadaje się do zamieszkania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty przewiezienia mienia Ubezpieczonego z miejsca zamieszkania do miejsca wyznaczonego przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) PRZECHOWYWANIE MIENIA jeżeli na skutek zdarzenia losowego lub włamania miejsce zamieszkania nie nadaje się do zamieszkania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty przechowania mienia Ubezpieczonego w przechowalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W razie awarii sprzętu RTV/ AGD/ PC w miejscu zamieszkania Centrum Alarmowe zorganizuje następujące świadczenia: a) INTERWENCJA SPECJALISTY W ZAKRESIE NAPRAW SPRZĘTU RTV/AGD Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu odpowiedniego specjalisty w celu naprawy sprzętu RTV/AGD oraz jego robocizny (koszt części zamiennych pokrywa Ubezpieczony). Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek urządzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości wiek sprzętu może zostać zweryfikowany także przez przybyłego specjalistę w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku, b) INTERWENCJA SPECJALISTY W ZAKRESIE NAPRAW SPRZĘTU PC Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu odpowiedniego specjalisty w celu naprawy sprzętu PC oraz jego robocizny (koszt części zamiennych pokrywa Ubezpieczony). Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek urządzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości wiek sprzętu może zostać zweryfikowany także przez przybyłego specjalistę w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku, 4. INFORMACJA O SIECI USŁUGODAWCÓW jeżeli Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z sieci usługodawców, Centrum Alarmowe udostępni Ubezpieczonemu informacje o firmach świadczących następujące usługi: ślusarskie, hydrauliczne, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie. 5. Świadczenia zdefiniowane w 8 ust. 1-4 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli: SYTUACJA W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE ŚWIADCZENIE ASSISTANCE Interwencja specjalisty LIMIT NA ZDARZENIE 500 PLN Uszkodzenie mienia w miejscu zamieszkania wskutek kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego tj. zalanie, pożar itp. Świadczenia zamienne (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Świadczenia zamienne (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Dozór mienia Transport mienia Przechowanie mienia Transport Ubezpieczonego i Rodziny Ubezpieczonego Hotel dla Ubezpieczonego i Rodziny Ubezpieczonego 1000 PLN 500 PLN

15 Awaria sprzętu AGD/RTV/ PC w miejscu zamieszkania Uszkodzenie zamków, zagubienie kluczy Na życzenie Ubezpieczonego Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV/AGD (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu PC (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Interwencja ślusarza Organizacja wizyty projektanta od aranżacji wnętrz Informacja o sieci usługodawców 500 PLN 500 PLN 500 PLN ZAKRES UBEZPIECZENIA TRAVEL ASSISTANCE 9 1. W przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży Służbowej Ubezpieczonego lub Pracownika poza granicami RP, Ubezpieczyciel pokrywa, do wysokości Sumy Ubezpieczenia kosztów leczenia, udokumentowane koszty: a) BADAŃ I ZABIEGÓW AMBULATORYJNYCH ORAZ DIAGNOSTYCZNYCH, b) ZAKUPU LEKARSTW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH, niezbędnych środków pomocniczych (kule, temblak) przepisanych przez lekarza (w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem objętym ochroną ubezpieczeniową) za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych, c) KONSULTACJI LEKARSKICH wraz z dojazdem lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego lub Pracownika, gdy wymaga tego jego stan zdrowia, d) POBYTU W SZPITALU tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego lub Pracownika, odłożyć do czasu powrotu do RP. Koszty leczenia szpitalnego oraz koszty transportu medycznego i transportu zwłok regulowane są przez Centrum Alarmowe, e) LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO w przypadku ostrych stanów bólowych lub zapalnych, do wysokości równowartości wyznaczonego limitu (limit na wszystkie zachorowania powstałe w czasie ważności polisy ubezpieczeniowej), wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej lub gdy było ono niezbędne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, f) WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA Ubezpieczonego lub Pracownika za granicą w celu rekonwalescencji, przez okres nie dłuższy niż 3 dni, maksymalnie do wysokości 150 EUR za każdy dzień pobytu - zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, gdy transport Ubezpieczonego lub Pracownika do RP nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji, g) W wypadku rozpoczęcia leczenia za granicą możliwe jest pokrycie kosztów jednej wizyty kontrolnej poza granicami RP, jeśli jej odbycie umożliwi zakończenie leczenia lub jego etapu (np.: kontrola po leczeniu antybiotykiem infekcji dróg oddechowych lub zdjęcie szwów po zaopatrzeniu chirurgicznym rany). Pokrycie kosztów wizyty kontrolnej jest możliwe jedynie zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego i do wysokości 50 EUR (z wyjątkiem USA, gdzie limit wynosi 100 USD). 2. W przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży Służbowej Ubezpieczonego lub Pracownika poza granicami RP, Ubezpieczyciel pokrywa do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, transportu medycznego i natychmiastowej pomocy assistance udokumentowane koszty: a) TRANSPORT MEDYCZNY w przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego lub Pracownika. Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty transportu medycznego (do wysokości Sumy Ubezpieczenia): i. transport Ubezpieczonego z miejsca Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania do najbliższego Szpitala lub placówki służby zdrowia (i powrót do miejsca

16 z którego Ubezpieczony może kontynuować podróż o ile zalecane jest to przez Lekarza prowadzącego leczenie), ii. transport Ubezpieczonego do innej placówki medycznej, jeżeli placówka medyczna, w której znajduje się Ubezpieczony lub Pracownik nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Alarmowym, iii. transport Ubezpieczonego lub Pracownika do RP (miejsca zamieszkania lub najbliższej miejscu zamieszkania placówki służby zdrowia, w której leczenie może być kontynuowane), o ile wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego lub Pracownika oraz gdy transport ten odbył się zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, zaakceptowanym przez Centrum Alarmowe. Do organizacji świadczenia Ubezpieczyciel przystępuje w przypadku, gdy pierwotnie zaplanowany przez Ubezpieczonego lub Pracownika środek transportu nie może zostać wykorzystany ze względów medycznych. W przypadku Cudzoziemca Centrum Alarmowe pokryje koszty transportu medycznego do RP lub kraju wskazanego przez Ubezpieczonego pod warunkiem, że koszt transportu i organizacji transportu do kraju wskazanego przez Ubezpieczonego nie będzie wyższy niż koszt transportu i organizacji transportu do RP (Warszawa). b) TRANSPORT ZWŁOK w przypadku zgonu na skutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty transportu zwłok Ubezpieczonego lub Pracownika (do wysokości Sumy Ubezpieczenia) do miejsca pochówku w RP lub koszty pochówku za granicą. Jeżeli miejscowe przepisy wymagają, aby zwłoki były przewożone w trumnie, Ubezpieczyciel zakupi trumnę tymczasową. Centrum Alarmowe dokonuje wyboru sposobu transportu zwłok. W przypadku Cudzoziemca Centrum Alarmowe pokryje koszty transportu zwłok do RP lub do innego wskazanego przez rodzinę Ubezpieczonego lub rodzinę Pracownika kraju pod warunkiem, że koszt transportu i organizacji transportu zwłok Ubezpieczonego lub Pracownika do wskazanego kraju nie będzie wyższy niż koszt transportu i organizacji transportu do RP (Warszawa). 3. W przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży Służbowej Ubezpieczonego lub Pracownika poza granicami RP, Ubezpieczyciel gwarantuje następujące usługi i świadczenia: a) CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONU Centrum Alarmowego. Numer telefonu Centrum Alarmowego podany jest w dokumentacji ubezpieczeniowej; czynny jest całą dobę, a informacje udzielane są w języku polskim. b) KOSZTY PODRÓŻY OSOBY WEZWANEJ DO TOWARZYSZENIA jeżeli Ubezpieczonemu lub Pracownikowi w podróży zagranicznej nie towarzyszy żadna osoba pełnoletnia, a przewidywany okres hospitalizacji, której Ubezpieczony lub Pracownika został poddany, jest dłuższy niż 7 dni, Centrum Alarmowe organizuje podróż osoby wezwanej do towarzyszenia, do miejsca hospitalizacji i stamtąd z powrotem do RP, do miejsca zamieszkania osoby wezwanej do towarzyszenia. Centrum Alarmowe pokrywa koszty stosownego środka transportu oraz koszty pobytu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jeżeli obecność osoby wezwanej do towarzyszenia jest konieczna i zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie. Koszty podróży pokrywane są maksymalnie do wysokości złotych. c) DOSŁANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH - w przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży przedmiotów osobistych niezbędnych do kontynuowania podróży (szkła kontaktowe, okulary itp., z wyłączeniem wszelkich dokumentów, bez względu na ich charakter) zorganizowanie i pokrycie kosztów związanych z wysyłką tych przedmiotów do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub Pracownika. KOSZTY KONTYNUACJI ZAPLANOWANEJ PODRÓŻY w przypadku, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia szpitalnego, związanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem pozwala na kontynuowanie podróży, Centrum Alarmowe na życzenie Ubezpieczonego lub Pracownika organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego lub Pracownika z miejsca jego hospitalizacji do miejsca umożliwiającego kontynuację przerwanej podróży. Podróż może odbyć się pociągiem lub autobusem - według wyboru Centrum Alarmowe, a w przypadku gdy podróż koleją czy autobusem trwa więcej niż 12 godzin samolotem w klasie ekonomicznej. Koszty transportu pokrywane są maksymalnie do wysokości złotych. 4. Świadczenia, zdefiniowane w 9 ust. 1-3 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli:

17 TRAVEL ASSISTANCE RODZAJ ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA Koszty leczenia Leczenie stomatologiczne Transport medyczny Transport medyczny do RP Transport zwłok Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia Dosłanie przedmiotów osobistych Kontynuacja podróży INFOLINIA MEDYCZNA Suma ubezpieczenia TRAVEL ASSISTANCE (4 podróże w roku, podróż max 14 dni) PLN Do 100% SU PLN Do 100% SU Do 100% SU Do 100% SU 3 dni (150 EUR dziennie) PLN PLN PLN ZAKRES UBEZPIECZENIA HR ASSISTANCE W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Pracownika powstałego na skutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 10 dni roboczych, Centrum Alarmowe organizuje poniższe świadczenia. Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń pakietu HR Assistance upoważniony jest wyłącznie Ubezpieczony. Świadczenia w ramach ubezpieczenia HR Assistance są realizowane wyłącznie na terytorium RP. a) ORGANIZACJA PRACOWNIKA ZASTĘPCZEGO Centrum Alarmowe za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej na życzenie Ubezpieczonego organizuje proces poszukiwania pracownika zastępczego. Koszty związane z realizacją usługi pokrywa Ubezpieczony. b) ORGANIZACJA PROCESU REKRUTACJI NOWEGO PRACOWNIKA Centrum Alarmowe za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej na życzenie Ubezpieczonego organizuje proces rekrutacji nowego pracownika. Koszty związane z realizacją usługi pokrywa Ubezpieczony. c) USŁUGA KURIERSKA Centrum Alarmowe organizuje oraz pokryje koszty usługi kurierskiej, związanej z koniecznośćią dostarczenia dokumentów z miejscapobytu Pracownika do miejsca ubezpieczenia lub z miejsca ubezpzieczenia do miejsca pobytu Pracownika. d) ORGANIZACJA DODATKOWYCH SZKOLEŃ NOWEGO PRACWNIKA - Centrum Alarmowe za posrednictłem agencji pracy tymczasowej na życzenie Ubezpieczonego organizuje proces szkolenia nowego pracownika. Koszty związane z realizacją usługi pokrywa Ubezpieczony. 2. Świadczenia, zdefiniowane w 10 ust. 1realizowane są w terminach oraz do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli:

18 SYTUACJA W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Pracownika w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania, w wyniku którego Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 10 dni roboczych. ŚWIADCZENIA ASSISTANCE Organizacja procesu poszukiwania pracownika zastępczego (poprzez agencje pracy tymczasowej) Od momentu podpisania Umowy pomiędzy Agencją a Ubezpieczonym orientacyjny czas poszukiwania Pracownika zastępczego wynosi: 3-9 dni- stanowisko biurowe i fizyczne 7-17 dni stanowisko specjalistyczne (w tym asystenckie) dni stanowisko menedżerskie LIMIT NA ZDARZENIE Koszty związane z realizacją usługi (wynagrodzenie pracownika + prowizja agencji) pokrywa Ubezpieczony Prowizja Agencji: Jednorazowa opłata w wysokości 100% - 200% wynagrodzenia netto zatrudnionego pracownika. Prowizja pobierana jest w sytuacji skutecznej rekrutacji (podpisanie umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą). Organizacja procesu rekrutacyjnego nowego pracownika (orientacyjne terminy jak wyżej) Usługa kurierska (przekazanie dokumentów dom pracownika/ siedziba firmy) Organizacja szkolenia nowego pracownika - pomoc w zorganizowaniu szkoleń dostosowujących nową osobę do danego stanowiska pracy Koszty związane z realizacją usługi (wynagrodzenie pracownika + prowizja agencji) pokrywa Ubezpieczony 500 PLN Koszty związane z realizacją usługi pokrywa Ubezpieczony SERWIS CONCIERGE W ramach serwisu Concierge Centrum Alarmowe zorganizuje na życzenie Ubezpieczonego następujące świadczenia, uwzględnione w poniższej tabeli. Osobą Uprawnioną odbioru świadczeń Serwisu Concierge jest Ubezpieczony. Na życzenie Ubezpieczonego Organizacja Usług dla domu Organizacja zakupu i dostarczenia pod wskazany adres zakupów, kwiatów, prezentów dla wskazanej osoby Pomoc w znalezieniu oraz organizacji zamówienia i zakupu książek, płyt CD oraz DVD, wskazanych przez Klienta pod warunkiem, że są one dostępne w ofercie rynkowej Organizacja profesjonalnej pomocy sprzątającej

19 Organizacja profesjonalnej ochrony domu Pomoc w projektowaniu i aranżacji wnętrz i ogrodu poprzez informowanie o profesjonalnych firmach zajmujących się doradztwem w tym zakresie oraz organizację usług transportowych mebli oraz elementów dekoracyjnych do domu. Organizacja opieki nad dziećmi podczas nieobecności rodzica w domu Organizacja opieki nad zwierzętami domowymi podczas nieobecności właściciela lub organizacja transportu zwierząt domowych do hotelu dla zwierząt Organizacja usług związanych z serwisem samochodowych tj. mycie, naprawa, przeglądy oraz rezerwacja w stacji obsługi pojazdów Informacje teleadresowe (adresy firm, urzędów, instytucji publicznych) Informacje o lokalizacji bankomatów Informacje o numerach alarmowych Na życzenie Ubezpieczonego Na życzenie Ubezpieczonego Organizacja przyjęć i spotkań biznesowych Pomoc w planowaniu i organizacji uroczystości okolicznościowych i jubileuszowych, przyjęć, bankietów, oraz cateringu poprzez informowanie oraz zapewnienie kontaktu z profesjonalnymi podmiotami specjalizującymi się w tym zakresie Organizacja wynajęcia limuzyny ślubnej wraz z kierowcą, dorożki konnej, karety lub auta zabytkowego oraz organizacja przyjęć weselnych, fotografa, dekoracji Sali lub ogrodu Pomoc w organizacji przyjęć dla dzieci ( Kinder parties ) obejmujących również dodatkowe atrakcje tj. gry, zabawy i konkursy poprzez informowanie oraz zapewnienie kontaktu z profesjonalnymi podmiotami specjalizującymi się w tym zakresie Organizacja rezerwacji stolików w wybranej restauracji lub kawiarni, w tym również pomoc w znalezieniu lokalu wg określonych przez klienta upodobań oraz charakteru spotkania biznesowego jak i prywatnego Organizacja wolnego czasu, hobby, zdrowie i uroda Kalendarium imprez i wydarzeń kulturalnych (koncerty, imprezy plenerowe, aktualne wystawy w galeriach sztuki, sztuki operowe, spektakle teatralne, pokazy filmowe, musicale, festiwale muzyki, koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, koncerty jazzowe) w tym również organizacja rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na imprezy Kalendarium wydarzeń sportowych (mistrzostwa sportowe, wyścigi konne, turnieje tenisa ziemnego, mecze i turnieje polo, turnieje golfa, skoki narciarskie) w tym również organizacja rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na imprezy Informacje o rozrywkach (adresy i repertuar kin, teatrów, adresy klubów,- - lokalizacja, możliwości dojazdu, dostępność biletów) Informacja o metodach aktywnego spędzania czasu (np. wycieczki, trekking organizatorzy, cenniki, pomoc w wyszukiwaniu) Organizacja rezerwacji, zakupu i dostarczenia pod wskazany adres biletów do kin, teatrów, opery, koncerty oraz inne imprezy sportowe i kulturalne Rezerwacja pobytu w hotelu lub pensjonacie Pomoc w organizacji wynajęcia prywatnego samolotu Organizacja wynajęcia sprzętu sportowego Zdrowie i uroda. Organizacja rezerwacji w klubie fitness oraz wynajęcia osobistego trenera, wizyty w gabinetach odnowy biologicznej, u fryzjera, wizażysty, stylisty, kosmetyczki wyjazdów do ośrodków SPA Szkoły i Uczelnie. Informacja o warunkach przyjęcia, tematyce zajęć, możliwościach dojazdu, cennikach) Informacja o kursach doszkalających (organizator, lokalizacja, ceny) Dane teleadresowe bibliotek i czytelni Informacja o kursach hobbystycznych (organizator, lokalizacja, ceny)

20 Na życzenie Ubezpieczonego Informacje o grupach dyskusyjnych, organizacjach i kołach zainteresowań (pomoc w wyszukiwaniu) Organizacja podróży Pomoc w planowaniu i organizacji wyjazdów turystycznych uwzględniając określone przez klienta upodobania, charakter wyjazdu oraz dodatkowe atrakcje (tj. spływ kajakowy, wspinaczka, lot balonem, nurkowanie, safari, rejs żaglowcem) Pomoc administracyjna w przypadku zagubienia dokumentów za granicą, informowanie o procedurach postępowania i pomoc w kontakcie z odpowiednimi służbami za granicą Informowanie o pogodzie i klimacie w danym kraju, temperaturach w wybranych miejscowościach, warunkach pogodowych na drogach, obowiązkowych szczepienia, procedurach związanych z ubieganiem się o wizę, atrakcjach turystycznych w wybranej miejscowości Pomoc w organizacji odzyskania i ponownego skierowania zagubionego lub opóźnionego bagażu podróżnego Organizacja wynajęcia samochodu w kraju i za granicą wedle wybranego przez klienta typu i modelu pojazdu Organizacja pomocy tłumacza w miejscu pobytu za granicą lub tłumaczeń telefonicznych Informacje turystyczne (atrakcje turystyczne, adresy biur podróży, możliwości rezerwacji hoteli i samochodów, obowiązkowe szczepienia, wizy) Informacje komunikacyjne (sugerowane połączenia i objazdy, lokalizacja stacji benzynowych, adresy warsztatów samochodowych, czas oczekiwania na przejściach granicznych, rozkłady połączeń komunikacyjnych) Organizacja rezerwacji, zakupu i dostarczenia pod wskazany adres biletów kolejowych lub lotniczych 2. Koszty i zakupionych towarów oraz ich dostarczenia i rezerwacji spoczywają na Ubezpieczonym i są mu każdorazowo przedstawiane do autoryzacji przed wykonaniem usługi za pośrednictwem Centrum Alarmowego. 3. Odpowiedzialność za sposób wykonania świadczenia ponoszą każdorazowo bezpośredni usługodawcy realizujący dane świadczenie. WYŁĄCZENIA Nie są zwracane koszty poniesione przez Ubezpieczonego lub Pracownika samodzielnie bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w wyznaczonych limitach. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek umyślnego lub rażąco niedbałego działania lub zaniechania działania przez Ubezpieczonego lub Pracownika. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego lub Pracownika bez uprzedniej zgody Centrum Alarmowego chyba, że skontaktowanie się z Centrum było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego. 4. Z odpowiedzialności w zakresie pomocy technicznej i medycznej wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z: a) konserwacją mienia ruchomego lub stałych elementów znajdujących się w miejscu ubezpieczenia; b) zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, wojną domową lub międzynarodową, strajkami; c) szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego; d) szkodami powstałymi w wyniku rozłączenia lub przerwy w funkcjonowaniu urządzeń wodnokanalizacyjnych, do naprawy których zobowiązane są właściwe służby publiczne lub administrator budynku; e) szkodami powstałymi wskutek zawilgocenia budynku i pomieszczeń w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń instalacji czy elementów budynku należał do Ubezpieczonego lub Pracownika; f) szkodami powstałymi wskutek przenikania wód gruntowych; g) skutkami działania materiałów rozszczepialnych;

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej. REGULAMIN OFERTY PAKIET BARDZO POMOCNY 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty Pakiet Bardzo Pomocny, zwanej dalej Ofertą, w Banku Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia FRU.PL TU Europa S.A., zwane dalej WU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Travel World. Szczegółowe zapisy są niezbędne, aby dokładnie zrozumieć zakres ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia terminowego na życie Pakiet Mocno Bezpieczny (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych szczegółowych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej SWU ) Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Belgii

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży zagranicznych indeks UT/12/12/15 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER ustalone uchwałą nr UZ/148/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne............

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

How can we help? Postanowienia ogólne

How can we help? Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia PODRÓŻE W POLSCE (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/038/2013 z dnia 19.08.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenie podróży indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I ubezpieczenia indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty stosuje się do umów generalnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej...1 Rodzaje umów ubezpieczenia...1 Zakres terytorialny ochrony...1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo