Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem udziela, w ramach umowy ubezpieczenia grupowego zawartej z FM Bank PBP S.A., zwanym dalej Ubezpieczającym, ochrony ubezpieczeniowej posiadaczom firmowych kart płatniczych, karty debetowych lub konta firmowego zwanych dalej,,ubezpieczonymi. DEFINICJE 2 Ilekroć w niniejszych OWU używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGI ASSISTANCE organizacja lub organizacja i pokrycie przez Centrum Alarmowe kosztów świadczeń na rzecz Ubezpieczonych na zasadach określonych w niniejszych OWU; 2. KARTA KREDYTOWA rachunek karty kredytowej, otwarty i prowadzony w złotych polskich przez Ubezpieczającego na podstawie Umowy Kredytu, w celu rejestrowania Transakcji i Opłat związanych z używaniem Karty; 3. KONTO FIRMOWE rachunek rozliczeniowy prowadzony przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczonego; 4. KARTA DEBETOWA karta płatnicza wydana do konta firmowego przez Ubezpieczającego na podstawie złożonego przez Ubezpieczonego wniosku o wydanie karty; 5. UBEZPIECZONY właściciel, współwłaściciel, wspólnicy spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych (Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa), będący osobami fizycznymi, którzy zawarli z Ubezpieczającym umowę konta firmowego, karty kredytowej lub otrzymali kartę debetową na podstawie złożonego wniosku; 6. PRACOWNIK osoba fizyczna, będąca pracownikiem Ubezpieczonego, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy, z wyłączeniem zatrudnienia w celu zastępstwa pracownika nieobecnego; 7. RODZINA UBEZPIECZONEGO małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, dzieci w wieku do lat 26 wspólnie zamieszkujący z Ubezpieczonym; 8. OSOBA UPRAWNIONA osoba uprawniona do świadczenia ubezpieczeniowego, uzależniona od zakresu ubezpieczenia; 9. MAŁY PRZEDSIĘBIORCA podmiot posiadający status małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późn. zm.); 10. MIKROPRZEDSIEBIORCA podmiot posiadający status małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późn. zm.); 11. ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA podmiot posiadający status średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późn. zm.); 12. UBEZPIECZYCIEL - Europ Assistance S.A.; 13. UBEZPIECZAJĄCY FM Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Solec 38, zawierający Umowę Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacania składki; 14. CENTRUM ALARMOWE Europ Assistance Polska Sp. z o.o., wyłącznie uprawnione do organizacji i wykonywania w imieniu Ubezpieczyciela świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia; 15. ROK UBEZPIECZENIOWY każdy 12 miesięczny okres liczony od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wobec danego Ubezpieczonego lub rocznicy jej rozpoczęcia;

2 16. MIEJSCE UBEZPIECZENIA miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP przez Ubezpieczonego, zgłoszone Ubezpieczającemu jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 17. MIEJSCE ZAMIESZKANIA miejsce zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP, zgłoszone Ubezpieczającemu jako adres do korespondencji; 18. KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia mienia z miejsca ubezpieczenia lub miejsca zamieszkania po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania kradzieży lub kradzieży z włamaniem; 19. AWARIA SPRZĘTU BIUROWEGO ORAZ SPRZĘTU PC uszkodzenie uniemożliwiające prawidłowe korzystanie ze sprzętu biurowego, lub PC, zgodnie z instrukcją jego użytkowania; 20. SPRZĘT BIUROWY urządzenia biurowe, znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, które nie są już objęte gwarancją producenta i których wiek nie przekracza 5-ciu lat: np.: kserokopiarka, drukarka, skaner, faks, niszczarka dokumentów, odbiornik telewizyjny; 21. SPRZĘT PC znajdująca się w miejscu ubezpieczenia jednostka centralna komputera wraz z monitorem lub komputer przenośny, klawiatura i mysz, które nie są objęte gwarancją producenta i których wiek nie przekracza 5-ciu lat; 22. ZDARZENIA LOSOWE pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, wybuch, huragan, powódź, grad, lawina, zalanie,, stłuczenie szyby, pośrednie uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, wydostanie się dymu i sadzy, pękanie mrozowe, wandalizm, awaria instalacji; 23. POŻAR działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile; 24. PRZEPIĘCIE gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej, powodująca wystąpienie napięcia znacznie przekraczającego wartości dopuszczalne, określone przez producenta dla danego urządzenia; 25. WYBUCH gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), jak i nagłe zapadanie się materii w zamkniętym obszarze (w szczególności zapadanie się ścianek naczynia) pod wpływem panującego w nim podciśnienia (implozja); 26. UPADEK STATKU POWIETRZNEGO katastrofa bądź przymusowe lądowanie obiektu latającego wyprodukowanego przez człowieka, a także upadek jego części lub przewożonego w nim ładunku; 27. HURAGAN działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru; 28. ZALANIE działanie na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy lub innych substancji, które wydostały się w sposób niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gaśniczych oraz innych instalacji technologicznych. Zalanie dotyczy również urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki, lodówki, zamrażarki wskutek: a) awarii tych instalacji lub urządzeń, b) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów wszelkiego typu, c) samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż pożar, d) cofnięcia się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej, e) samoistnego, tj. niezależnego od działań Ubezpieczonego, osób trzecich lub zwierząt domowych uszkodzenia akwarium lub łóżka wodnego; 29. WANDALIZM jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia w miejscu ubezpieczenia przez osoby trzecie, zgłoszone Policji i potwierdzone co najmniej notatką policyjną; 30. AWARIA INSTALACJI - przypadek losowy zaistniały w miejscu ubezpieczenia wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego lub elektrycznego powodujący przerwanie działania instalacji wodno-kanalizacyjnej lub elektrycznej, alarmowej, centralnego

3 ogrzewania lub pieca grzewczego, w miejscu ubezpieczenia w zakresie wykraczającym poza odpowiedzialność administracji budynku lub służb miejskich; 31. RP terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 32. AWARIA POJAZDU - jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu, wynikające z przyczyny wewnętrznej, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami drogowymi, w tym rozładowanie akumulatora, zagubienie lub złamanie kluczyków służących do uruchomienia pojazdu, przebicie opony, wyciek paliwa ze zbiornika paliwa, brak paliwa. Konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie będą uznawane za awarię; 33. POJAZD samochód osobowy, osobowo-ciężarowy lub ciężarowy o ładowności do 3,5 tony, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, zarejestrowany na Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego (rodzic, małżonek, dziecko), z wyłączeniem pojazdów wynajmowanych i używanych do zarobkowego przewozu osób lub towarów; 34. WYPADEK jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami drogowymi; 35. CHOROBA PRZEWLEKŁA stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem trwający zwykle miesiącami lub latami, stale bądź okresowo leczony; 36. NAGŁE ZACHOROWANIE choroba, która wystąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej w sposób nagły, niepowiązana przyczynowo z wcześniejszymi zachorowaniami pacjenta i wymagająca zasięgnięcia natychmiastowej lub pilnej pomocy medycznej; 37. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w wyniku, którego Ubezpieczony doznał, wbrew swej woli, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, bądź zmarł; 38. RABUNEK zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności; 39. SZPITAL zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodzienna lub całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodziennie lub całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza. Szpitalem nie jest dom opieki, ośrodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypoczynkowy, ani jakakolwiek placówka zajmująca się leczeniem alkoholizmu lub innych uzależnień; 40. PODRÓŻ SŁUŻBOWA pobyt Ubezpieczonego lub Pracownika poza granicami RP, kraju, którego obywatelstwo posiada oraz Kraju rezydencji, trwający nie dłużej niż 14 dni; za początek Podróży służbowej uznaje się moment przekroczenia granicy RP, granicy kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony lub Kraju rezydencji przy wyjeździe, a za koniec moment przekroczenia granicy przy powrocie do RP, kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony lub Kraju rezydencji; 41. SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, myślistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych; 42. SPORTY ZIMOWE wszelkie sporty uprawiane w warunkach zimowych, w szczególności narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, łyżwiarstwo; 43. PRACA O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA podjęcie przez Ubezpieczonego za granicą (bez względu na podstawę prawną) czynności związanych z pracami fizycznymi remontowo-budowlanymi (także świadczonymi nieodpłatnie na rzecz osób trzecich), pracami na wysokościach powyżej 5 metrów, pracami pod ziemią, pracami z użyciem materiałów wybuchowych jak również pracami fizycznymi w przemyśle wydobywczym, hutniczym, stoczniowym, budowlanym, a także praca pilotów, stewardess, kucharzy, rzeźników.

4 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 1. W zależności od wariantu ubezpieczenia i wyboru Ubezpieczonego przedmiotem ubezpieczenia są świadczone całodobowo na rzecz Osoby Uprawnionej usługi określonej w 4-11 (z zastrzeżeniem postanowień 12-14) w zakresie: a) Office Assistance, b) Medical Assistance c) Home Assistance d) Serwis Concierge e) Infolinie 2. Zakres ubezpieczenia w zależności od Wariantu obejmuje: a) WARIANT I: Bezpieczna Firma Office Assistance Infolinie: medyczna, gospodarcza, rekrutacyjna, prawna b) WARIANT II: Bezpieczna Firma Plus Office Assistance Infolinie: medyczna, gospodarcza, rekrutacyjna, prawna Medical Assistance Home Assistance Car Assistance Serwis Concierge c) WARIANT III: Premium Assistance Office Assistance Infolinie: medyczna, gospodarcza, rekrutacyjna, prawna Medical Assistance Home Assistance Car Assistance Travel Assistance HR Assistance Serwis Concierge 3. Usługi wymienione w ust. 1, na zlecenie Ubezpieczyciela za pośrednictwem Centrum Alarmowego, zapewnia firma Europ Assistance Polska sp. z o.o., której Osoba Uprawniona zobowiązana jest zgłosić zaistniałe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za świadczenie usług assistance polega na zorganizowaniu i pokryciu (w wysokości określonej w niniejszych warunkach ubezpieczenia) kosztów dojazdu usługodawcy oraz pokryciu wyłącznie kosztów tych usług, które zostały wymienione w niniejszych warunkach ubezpieczenia. I. POMOC TECHNICZNA ZAKRES UBEZPIECZENIA OFFICE ASSISTANCE 4 1. W razie uszkodzenia mienia w miejscu ubezpieczenia (siedziba firmy), w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego, kradzieży z włamaniem lub aktu wandalizmu, Centrum Alarmowe zorganizuje następujące świadczenie (Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń pomocy technicznej jest Ubezpieczony): a) INTERWENCJA SPECJALISTY (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, od alarmów) w celu usunięcia szkody Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu oraz wykonania usługi przez specjalistę odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem kosztów części zamiennych i materiałów).

5 b) DOZÓR MIENIA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dozoru mienia przez profesjonalną firmę ochroniarską w przypadku zajścia zdarzenia losowego, kradzieży z włamaniem lub aktu wandalizmu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. c) TRANSPORT MIENIA jeżeli na skutek zdarzenia losowego lub włamania miejsce ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty przewiezienia mienia Osoby Uprawnionej z miejsca zdarzenia do miejsca wyznaczonego przez Osoby Uprawnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. d) ORGANIZACJA LOKALU ZASTĘPCZEGO jeżeli na skutek zdarzenia losowego, włamania, aktu wandalizmu miejsce ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania, Centrum Alarmowe skontaktuje się z 3 agencjami wynajmu lokali przystosowanych do prowadzenia działalności gospodarczej i przedstawi oferty agencji Osoby Uprawnionej przygotowane na podstawie specyfikacji lokalu określonej przez Osobę Uprawnioną. Koszty związane z lokalem zastępczym ponosi Ubezpieczony. e) POMOC INFORMATYKA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu informatyka do miejsca ubezpieczenia oraz koszt usługi informatyka w celu naprawy uszkodzeń mechanicznych sprzętu PC bądź wewnętrznej sieci informatycznej (sieć musi dotyczyć jednej lokalizacji), w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej a jeżeli naprawa w miejscu ubezpieczenia nie jest możliwa, organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu PC do najbliższego serwisu naprawczego (nie dotyczy wewnętrznej sieci informatycznej). Koszty naprawy w serwisie oraz koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte awarie w sprzęcie, którego wiek przekracza 5 lat. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli awaria sprzętu nastąpiła wskutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub nieprawidłowości software u. Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Osobę Uprawnioną roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek sprzętu. Możliwe jest też uzyskanie pomocy w odzyskaniu danych. Każdorazowo oceny możliwości odzyskania danych dokonuje informatyk realizujący zlecenie. EAP nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne odzyskanie danych, bądź jeśli się okaże, że dane są uszkodzone. f) POMOC SERWISANTA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu serwisanta do miejsca ubezpieczenia oraz wykonania usługi serwisanta w celu naprawy sprzętu biurowego, a jeżeli naprawa w miejscu ubezpieczenia nie jest możliwa, organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu do najbliższego serwisu naprawczego. Koszty naprawy w serwisie oraz koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte awarie w sprzęcie, którego wiek przekracza 5 lat. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli awaria sprzętu nastąpiła wskutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu lub użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Osobę Uprawnioną roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek sprzętu. g) INFORMACJA O SIECI USŁUGODAWCÓW jeżeli Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z sieci usługodawców, Centrum Alarmowe udostępni Osobie Uprawnionej informacje o firmach świadczących następujące usługi: naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, usługi ślusarskie, hydrauliczne, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. 2. Świadczenia, zdefiniowane w 4 ust. I pkt. 1 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli: ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE RODZAJ ŚWIADCZENIA LIMIT NA ZDARZENIE Uszkodzenie mienia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej wskutek Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz, dekarz itp.) 1000 PLN

6 kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego tj. zalanie, pożar itp. Dozór mienia lub Transport mienia 1000 PLN Awaria sprzętu PC w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Awaria sprzętu biurowego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Na życzenie Osoby Uprawnionej Organizacja lokalu zastępczego Pomoc informatyka Pomoc serwisanta Informacja o sieci usługodawców (serwisanci sprzętu biurowego, informatycy, hydraulicy, elektrycy, ślusarze, szklarze, dekarze itp.) PLN 500 PLN + II. POMOC MEDYCZNA 1. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia lub w czasie podróży służbowej na terenie Polski, w sytuacjach nie wymagających interwencji Pogotowia Ratunkowego, Centrum Alarmowe organizuje następujące świadczenia. Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń Pomocy Medycznej jest Ubezpieczony lub Pracownik.: a) WIZYTA LEKARZA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarza pierwszego kontaktu w miejscu pobytu Osoby Uprawnionej. b) DOSTARCZENIE LEKÓW jeżeli Osoba Uprawniona wymaga leżenia zgodnie ze wskazaniami lekarza pierwszego kontaktu wysłanego przez Centrum Alarmowe określonymi w zwolnieniu lekarskim, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dostarczenia leków lub drobnego sprzętu medycznorehabilitacyjnego do miejsca wskazanego przez Osobę Uprawnioną na terenie Polski. Koszt lekarstw lub sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego jest pokrywany przez Osobę Uprawnioną c) TRANSPORT MEDYCZNY Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu Osoby Uprawnionej z miejsca ubezpieczenia Osoby Uprawnionej do szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio wyposażonej do udzielenia pomocy do ustalonego limitu. O celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub lekarz Centrum Alarmowego. d) WIZYTA PIELĘGNIARKI Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty wizyty pielęgniarki (w celu wykonania prostych czynności pielęgniarskich, np. wykonanie zastrzyku, zmiana opatrunku) w miejscu wskazanym przez Osoby Uprawnione na terenie Polski, do wysokości ustalonego limitu, jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił w miejscu pracy i został zgłoszony do Centrum Alarmowego. O celowości wizyty pielęgniarki decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub lekarz Centrum Alarmowego. e) ORGANIZACJA WIZYTY U LEKARZA SPECJALISTY jeżeli lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe zaleci wizytę u lekarza specjalisty, Centrum Alarmowe zorganizuje wizytę w terminie wskazanym przez Osobę Uprawnioną. Koszt wizyty ponosi Osoba Uprawniona. f) OPIEKA DOMOWA PO HOSPITALIZACJI jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy Osoba Uprawniona jest hospitalizowana powyżej 7 dni Centrum Alarmowe po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego organizuje i pokrywa koszty opieki domowej po zakończonej hospitalizacji. O celowości organizacji pomocy domowej decyduje lekarz Centrum Alarmowego.

7 g) POMOC REHABILITANTA LUB FIZYKOTERAPEUTY - w przypadku braku możliwości uczęszczania Osoby Uprawnionej do pracy dłużej niż 7 dni (potwierdzonej zwolnieniem lekarskim) w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy oraz zalecenia przez lekarza prowadzącego stosowania zabiegów rehabilitacyjnych w celu przywrócenia pełnej sprawności lub poprawy sprawności Osoby Uprawnionej, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pracy rehabilitanta lub fizykoterapeuty. Ewentualny koszt zabiegów z użyciem specjalistycznych urządzeń (np. krioterapia, diatermia, elektroterapia, hydroterapia, laseroterapia, magnetoterapia) nie wchodzi w zakres ubezpieczenia. 2. Świadczenia, zdefiniowane w 4 ust. II, 1 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli: ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Osoby Uprawnionej w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie firmy lub w czasie podróży służbowej w Polsce Limity dotyczą jednej Osoby Uprawnionej RODZAJ ŚWIADCZENIA Wizyta lekarza Dostarczenie leków Wizyta pielęgniarki Transport medyczny do szpitala Organizacja wizyty u lekarza specjalisty Opieka pielęgniarska po hospitalizacji Pomoc rehabilitanta lub fizykoterapeuty (1 raz w roku ubezpieczeniowym) LIMIT NA ZDARZENIE 1500 PLN 48h 3 wizyty lub 500 PLN PAKIET USŁUG INFORMACYJNYCH 5 1. Usługi Infolinii polegają na zapewnieniu Osobie Uprawnionej możliwości skorzystania z serwisów informacyjnych Centrum Alarmowego, w ramach których udzielane są informacje w zakresie Infolinii medycznej, gospodarczej, prawnej i rekrutacyjnej. W ramach usług Infolinii Centrum Pomocy udzieli, na wniosek Osoby Uprawnionej i w oparciu o ogólnodostępne bazy danych, informacji o placówkach znajdujących się na terytorium RP, usługach realizowanych na terytorium RP oraz procedurach obowiązujących na terytorium RP, w zakresie określonym szczegółowo poniżej. Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń usług informacyjnych jest Ubezpieczony : Na życzenie Osoby Uprawnionej Bez limitów INFOLINIA MEDYCZNA Baza danych aptek na terenie całego kraju - adresy, godziny pracy oraz numery telefonów Informacja o działaniach, które należy podjąć przed oraz w trakcie podroży, na przykład niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata- w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia Informacja o placówkach mających podpisane kontrakty z NFZ Informacja medyczna o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia - w ramach obowiązujących w Polsce przepisów Informacja o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań Informacja farmaceutyczna o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwość przyjmowania leków w czasie ciąży i

8 laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów Informacja o placówkach medycznych, diagnostycznych, placówkach odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie kraju Informacja o placówkach lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznych) Informacje o dietach (np. dla diabetyków, w chorobach serca, przy nadciśnieniu tętniczym, w schorzeniach dróg pokarmowych) Informacja o grupach wsparcia i telefonach zaufania w Polsce dla osób dotkniętych alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiących na określone schorzenia (np. cukrzycę, chorobę serca), dla kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci) Informacja o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń w tym o dietach, profilaktyce antynikotynowej Informacje dla osób starszych (placówki opieki społecznej, schorzenia wieku podeszłego, zasady zdrowego żywienia) Alternatywne metody leczenia i relaksacji. Terapia ruchem, Terapia zajęciowa, Muzykoterapia, Arteterapia itd. (Informacja o metodzie, organizatorach, lokalizacji, cennikach) Informacje o stanach wymagających natychmiastowej pomocy i zasadach udzielania pierwszej pomocy Na życzenie Osoby Uprawnionej Bez limitów INFOLINIA GOSPODARCZA Informacje o krajowych programach pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw Informacje o programach pomocowych Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw Informacje o kursach wymiany walut Dane teleadresowe: Regionalne Instytucje Finansujące (placówki partnerskie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) Punkty Konsultacyjno-Doradcze Centra Euro Info Ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Izby i urzędy skarbowe Inspektoraty ZUS Hotele i centra konferencyjne Instytucje zrzeszające przedsiębiorców, w tym izby gospodarcze Polskie i obce placówki dyplomatyczne i konsularne oraz ich wydziały ekonomiczne Informacje o targach i konferencjach organizowanych dla przedsiębiorców w kraju i za granicą INFOLINIA REKRUTACYJNA Informacje o adresach, godzinach otwarcia/zamknięcia firm rekrutacyjnych Na życzenie Osoby Uprawnionej Bez limitów Informacje o warunkach współpracy firm rekrutacyjnych z firmami w procesie znajdowania pracowników Informacje o kosztach, zasadach rozliczania firm rekrutacyjnych ze zleceniodawcami INFOLINIA PRAWNA I PODATKOWA

9 Na życzenie Osoby Uprawnionej Bez limitów Telefoniczna informacja prawna i podatkowa- informacja prawna udzielana przez prawników obejmująca: Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo pracy Prawo medyczne Ogólne Prawo podatkowe: Ordynacja podatkowa Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa o podatku od towarów i usług Ustawa o podatku akcyzowym Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przepisy prawa podatkowego Akty prawne Procedury obowiązujące w prawie podatkowym Prawo gospodarcze: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Kodeks spółek handlowych Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo autorskie Prawo ubezpieczeniowe (z wyłączeniem relacji klienta z partnerem biznesowym i ubezpieczycielem) Przesyłanie drogą elektroniczną aktualnych aktów prawnych i podatkowych: ustawy rozporządzenia uchwały Przesyłanie drogą elektroniczną wzorów umów cywilno-prawnych: umowy sprzedaży umowy najmu i dzierżawy umowy pożyczki umowy darowizny umowy o pracę umowy o dzieło umowa zlecenia Udzielanie informacji teleadresowych dotyczących: a. biur podatkowych b. sądów i prokuratur c. kancelarii adwokackich d. kancelarii radcowskich e. kancelarii notarialnych Umawianie wizyt w kancelariach prawnych i biurach podatkowych, 2. W ramach Infolinii realizacja świadczenia informacyjnego polega na telefonicznym udzieleniu przez Centrum Alarmowe informacji lub na przesłaniu Osobie Uprawnionej treści informacji na wskazany przez niego adres lub numer fax. 3. Informacje, o których mowa powyżej, a w szczególności informacje prawne i podatkowe mają charakter wyłącznie ogólno informacyjny i nie mogą być traktowane jako ostateczna ekspertyza (opinia czy porada prawna lub podatkowa), ani też nie mogą być podstawą roszczeń Osoby Uprawnionej. Centrum Alarmowe nie udzieli informacji, jeżeli zapytanie dotyczy relacji Osoby Uprawnionej z Ubezpieczającym.

10 ZAKRES UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE 6 1. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego powstałego na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w miejscu zamieszkania, Centrum Alarmowe organizuje poniższe świadczenia. 2. W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, Centrum Alarmowe organizuje następujące świadczenia: a. WIZYTA LEKARZA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarza pierwszego kontaktu w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub Rodziny Ubezpieczonego. (Usługa realizowana jest w przypadku jeżeli z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego), b. WIZYTA PIELĘGNIARKI Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty wizyty pielęgniarki (w celu wykonania prostych czynności pielęgniarskich, np. wykonanie zastrzyku, zmiana opatrunku) w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub Rodziny Ubezpieczonego. O celowości wizyty pielęgniarki decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub lekarz Centrum Alarmowego. c. DOSTAWA LEKÓW I SPRZĘTU MEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO zgodnie ze wskazaniami lekarza pierwszego kontaktu wysłanego przez Centrum Alarmowe, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dostarczenia środków opatrunkowych lub drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub Rodziny Ubezpieczonego. Usługa realizowana jest wyłącznie, gdy zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego powinien leżeć. Koszt lekarstw, środków opatrunkowych lub sprzętu jest pokrywany przez Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego, d. TRANSPORT MEDYCZNY w razie zdarzeń nie wymagających interwencji pogotowia ratunkowego, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego z miejsca zamieszkania do szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio wyposażonej do udzielenia pomocy. O celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub lekarz Centrum Alarmowego, e. OPIEKA PIELĘGNIARSKA PO HOSPITALIZACJI jeżeli po zakończeniu hospitalizacji w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem lekarz stwierdzi, iż uzasadniona jest konieczność pomocy pielęgniarskiej Ubezpieczonemu lub członkowi Rodziny Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania, Centrum Alarmowe po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie organizuje i pokrywa koszty 48 godzin opieki pielęgniarskiej. f. OPIEKA NAD DZIEĆMI, OSOBAMI STARSZYMI I NIESAMODZIELNYMI jeżeli Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego jest hospitalizowana pełni rolę jedynego opiekuna osoby niesamodzielnej Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty (do wyboru): Opieki nad osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego do wysokości ustalonego limitu. Podróży w obydwie strony (bilet kolejowy pierwszej klasy lub autobusowy) dla osoby zamieszkałej na terytorium Polski i wyznaczonej przez Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego do opieki nad osobą niesamodzielną w miejsca zamieszkania, 1) OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI jeżeli Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego jest hospitalizowany i brak jest osoby, która mogłaby zaopiekować się pozostawionymi bez opieki zwierzętami domowymi, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty (do wyboru): Opieki nad zwierzętami pozostawionymi w miejscu zamieszkaniaubezpieczonego lub Rodziny Ubezpieczonego, Przewozu zwierząt domowych do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego lub hotelu dla zwierząt. Opieka nad zwierzętami obejmuje zwierzęta domowe oswojone i tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu, utrzymywane przez niego w charakterze towarzysza, z wyłączeniem zwierząt, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia osób trzecich, np. wężów, zwierząt jadowitych czy psów uznanych za agresywne wg rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z r. oraz pod warunkiem okazania pracownikowi Centrum Alarmowego aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia. 2) ORGANIZACJA PROCESU REHABILITACJI jeżeli Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku wymaga rehabilitacji Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty

11 wizyty fizykoterapeuty w miejscu zamieszkania lub zorganizuje transport oraz wizyty w poradni rehabilitacyjnej (maksymalnie 3 wizyty, do wysokości ustalonego limitu). 3) POMOC PSYCHOLOGA jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego konieczna jest pomoc psychologa Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty wizyty u psychologa (maksymalnie 7 wizyt + koszty transportu). Prawo do świadczenia przysługuje w terminie do 180 dni od momentu zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, 2. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dziecka Ubezpieczonego powstałego wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w miejscu zamieszkania, lub szkole Centrum Alarmowe organizuje następujące świadczenia: 4) WIZYTA PEDIATRY - organizacja i pokrycie kosztów pierwszej wizyty lekarza pediatry w miejscu zamieszkania. Jeśli wiek dziecka przekracza 15 lat organizowana jest wizyta lekarza pierwszego kontaktu. 5) KOREPETYCJE DLA DZIECKA organizacja i pokrycie kosztów korepetycji z wybranych przedmiotów w miejscu zamieszkania, w przypadku, gdy dziecko Ubezpieczonego nie może uczęszczać na zajęcia lekcyjne do szkoły przez okres dłuższy niż 7 dni (konieczne potwierdzenie zwolnieniem lekarskim).ubezpieczony może zamiennie skorzystać z następujących wariantów świadczenia: - Telefoniczna konsultacja z korepetytorem - Konsultacja za pośrednictwem komunikatora Skype Konsultacji udziela się wyłącznie za pozwoleniem rodzica rodzic dzwoni i zasięga porady lub przekazuje słuchawkę dziecku. 3. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego lub Rodzina Ubezpieczonego powstałego wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w miejscu zamieszkania, lub szkole Centrum Alarmowe organizuje następujące świadczenia: 6) PRZEKAZYWANIE INFORMACJI jeżeli Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego jest hospitalizowany Centrum Alarmowe zapewnia usługi informacyjne polegające przekazaniu na wyraźne życzenie Ubezpieczonego lub Rodziny Ubezpieczonego ważnych wiadomości jego rodzinie lub pracodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i z zachowaniem poufności informacji medycznych, 7) ORGANIZACJA WIZYTY U LEKARZA SPECJALISTY jeżeli lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe zaleci wizytę u lekarza specjalisty, Centrum Alarmowe zorganizuje wizytę w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego lub członka Rodziny, w miarę lokalnych możliwości. Koszt wizyty ponosi Ubezpieczony lub członek Rodziny Ubezpieczonego. Ubezpieczonego, 8) INFOLINIA MEDYCZNA Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu lub członkowi Rodziny Ubezpieczonego: całodobowy dostęp do infolinii medycznej polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem Centrum Alarmowego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli ustnej informacji co do dalszego toku postępowania, telefoniczny dostęp do informacji o lekach, ich działaniu, interakcjach z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu, ich zamiennikach. 4. Świadczenia, zdefiniowane w 6 ust. 1-3 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli: SYTUACJA W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ŚWIADCZENIE ASSISTANCE Wizyta lekarza (4 razy w roku ubezpieczeniowym) Dostarczenie leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego (4 razy w roku ubezpieczeniowym) Wizyta pielęgniarki Transport medyczny Opieka domowa po hospitalizacji (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Opieka nad dziećmi, osobami starszymi i LIMIT NA ZDARZENIE 300 PLN 2000 PLN 24 h 24 h

12 Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Na życzenie Ubezpieczonego lub członka Rodziny Ubezpieczonego niesamodzielnymi (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Opieka nad zwierzętami domowymi (psami i kotami) (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Pomoc psychologa (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Organizacja procesu rehabilitacyjnego (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Wizyta pediatry Korepetycje dla dziecka (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Organizacja wizyty lekarza specjalisty Infolinia medyczna Przekazywanie informacji 24 h 1000 PLN 800 PLN 8 godzin lekcyjnych Organizacja ZAKRES UBEZPIECZENIA CAR ASSISTANCE 7 1. Usługi realizowane w przypadku unieruchomienia pojazdu Ubezpieczonego na skutek awarii, przebitej opony, braku paliwa oraz kradzieży pojazdu (powyżej 50 km od miejsca zamieszkania) jak również w przypadku Wypadku. Pomoc w ramach ubezpieczenia Car Assistance przysługuje na terytorium RP..Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń pakietu Car Assistance jest Ubezpieczony. a) NAPRAWA POJAZDU NA MIEJSCU ZDARZENIA organizacja i pokrycie kosztów naprawy pojazdu przez specjalistę wysłanego przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia. Naprawa jest przeprowadzana, o ile jest to możliwe na miejscu zdarzenia. Świadczenie to nie obejmuje kosztów części użytych do naprawy, b) HOLOWANIE POJAZDU - jeżeli nie jest możliwe usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego mogącego dokonać naprawy lub do miejsca zamieszkania w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia. c) DOSTARCZENIE PALIWA dostarczenie właściwego paliwa do miejsca zatrzymania pojazdu w ilości niezbędnej do dojazdu do najbliższej czynnej stacji paliw. d) LEGALNE ZŁOMOWANIE - organizacja i pokrycie kosztów legalnego złomowania, jeżeli po wypadku pojazd uległ szkodzie całkowitej. e) PARKING STRZEŻONY - jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia assistance zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty parkowania pojazdu do określonego limitu. 2. Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu, które miało miejsce w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, pojazd został odholowany przez usługodawcę Centrum Alarmowego i nie może być naprawiony tego samego dnia roboczego, Ubezpieczonemu przysługuje jedno z następujących świadczeń: (f-i) f) ZAKWATEROWANIE W HOTELU KIEROWCY I PASAŻERÓW organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania ze śniadaniem w hotelu trzygwiazdkowym na okres nie przekraczający czasu naprawy pojazdu, nie dłuższy jednak niż 3 doby. Koszty zakwaterowania w hotelu nie mogą przekroczyć 150 PLN za dobę (za jedną osobę)) i nie obejmują dodatkowych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu tj.: telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel, g) SAMOCHÓD ZASTĘPCZY organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego nie dłużej jednak niż na 3 doby, z zastrzeżeniem następujących postanowień: W zależności od lokalnych możliwości klasa pojazdu zastępczego jest porównywalna do klasy pojazdu posiadanego przez Ubezpieczonego, W przypadku pojazdu inwalidzkiego lub specjalnie zaadaptowanego zapewniony zostanie pojazd

13 zastępczy z kierowcą, jeżeli żaden z pasażerów nie może prowadzić dostarczonego pojazdu zastępczego, Świadczenia pojazdu zastępczego nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego, ubezpieczeń innych niż OC/AC i innych opłat dodatkowych, Świadczenia pojazdu zastępczego przysługują wyłącznie w sytuacji, gdy konieczne było holowanie ubezpieczonego pojazdu, h) TRANSPORT KIEROWCY I PASAŻERÓW DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB DO MIEJSCA DOCELOWEGO PODRÓŻY Europ Assistance zorganizuje i pokryje koszty dalszego transportu do miejsca docelowego podróży lub do miejsca zamieszkania Korzystającego (do bliższego z tych dwóch miejsc) pociągiem I klasy, i) ODBIÓR POJAZDU PO NAPRAWIE Europ Assistance dostarcza pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży (do bliższego z tych dwóch miejsc). Alternatywnie, na wniosek Ubezpieczonego Europ Assistance organizuje a Ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy do miejsca, gdzie samochód został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z dworca kolejowego). j) INFORMACJA O PROCEDURZE POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU SAMOCHODOWEGO - Centrum Alarmowe na życzenie Ubezpieczonego udzieli telefonicznej informacji dotyczącej procedury postępowania w razie wypadku samochodowego, k) INFORMACJA O USŁUGODAWCACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI POMOCY DROGOWEJ - na życzenie Ubezpieczonego Centrum Alarmowe udzieli danych teleadresowych firm świadczących usługi pomocy drogowej. 3. Świadczenia zdefiniowane w 7 ust. 1-2 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli: SYTUACJA W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Awaria, przebita opona, brak paliwa, kradzież pojazdu (powyżej 50 km od miejsca zamieszkania) Wypadek drogowy Na życzenie Ubezpieczonego ŚWIADCZENIE ASSISTANCE Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie pojazdu Dostarczenie paliwa Legalne złomowanie (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Parking strzeżony Świadczenia zamienne (1 raz w roku ubezpieczeniowym ) Zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów Samochód zastępczy Transport kierowcy i pasażerów Odbiór pojazdu (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Informacja o procedurze postępowania w razie wypadku drogowego Informacja o usługodawcach świadczących usługi pomocy drogowej LIMIT NA ZDARZENIE 1500 PLN 1500 PLN 1500 PLN 1500 PLN 3 doby 3 doby 1500 PLN 1500 PLN ZAKRES UBEZPIECZENIA HOME ASSISTANCE 8 1. W razie powstania szkody w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem Centrum Alarmowe zorganizuje poniższe świadczenia. Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń pakietu Home Assistance jest Ubezpieczony.

14 a) INTERWENCJA SPECJALISTY w celu usunięcia szkody Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu oraz robocizny specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych). Koszty części zamiennych i materiałów ponosiubezpieczony, b) TRANSPORT UBEZPIECZONEGO I OSÓB BLISKICH jeżeli miejsce zamieszkania nie nadaje się do zamieszkania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego oraz osób bliskich mieszkających w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego, hotelu lub motelu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Jeżeli w następstwie wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego istnieje potrzeba zabezpieczenia ocalałego mienia organizowane jest (do wyboru przez Ubezpieczonego) jedno ze świadczeń, opisanych w pkt. 1)-3) poniżej: a) DOZÓR MIENIA Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dozoru mienia przez profesjonalną firmę ochroniarską od momentu zgłoszenia włamania lub zdarzenia losowego przez Ubezpieczonego, b) TRANSPORT MIENIA jeżeli miejsce zamieszkania nie nadaje się do zamieszkania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty przewiezienia mienia Ubezpieczonego z miejsca zamieszkania do miejsca wyznaczonego przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) PRZECHOWYWANIE MIENIA jeżeli na skutek zdarzenia losowego lub włamania miejsce zamieszkania nie nadaje się do zamieszkania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty przechowania mienia Ubezpieczonego w przechowalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W razie awarii sprzętu RTV/ AGD/ PC w miejscu zamieszkania Centrum Alarmowe zorganizuje następujące świadczenia: a) INTERWENCJA SPECJALISTY W ZAKRESIE NAPRAW SPRZĘTU RTV/AGD Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu odpowiedniego specjalisty w celu naprawy sprzętu RTV/AGD oraz jego robocizny (koszt części zamiennych pokrywa Ubezpieczony). Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek urządzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości wiek sprzętu może zostać zweryfikowany także przez przybyłego specjalistę w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku, b) INTERWENCJA SPECJALISTY W ZAKRESIE NAPRAW SPRZĘTU PC Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu odpowiedniego specjalisty w celu naprawy sprzętu PC oraz jego robocizny (koszt części zamiennych pokrywa Ubezpieczony). Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek urządzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości wiek sprzętu może zostać zweryfikowany także przez przybyłego specjalistę w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku, 4. INFORMACJA O SIECI USŁUGODAWCÓW jeżeli Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z sieci usługodawców, Centrum Alarmowe udostępni Ubezpieczonemu informacje o firmach świadczących następujące usługi: ślusarskie, hydrauliczne, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie. 5. Świadczenia zdefiniowane w 8 ust. 1-4 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli: SYTUACJA W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE ŚWIADCZENIE ASSISTANCE Interwencja specjalisty LIMIT NA ZDARZENIE 500 PLN Uszkodzenie mienia w miejscu zamieszkania wskutek kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego tj. zalanie, pożar itp. Świadczenia zamienne (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Świadczenia zamienne (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Dozór mienia Transport mienia Przechowanie mienia Transport Ubezpieczonego i Rodziny Ubezpieczonego Hotel dla Ubezpieczonego i Rodziny Ubezpieczonego 1000 PLN 500 PLN

15 Awaria sprzętu AGD/RTV/ PC w miejscu zamieszkania Uszkodzenie zamków, zagubienie kluczy Na życzenie Ubezpieczonego Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV/AGD (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu PC (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Interwencja ślusarza Organizacja wizyty projektanta od aranżacji wnętrz Informacja o sieci usługodawców 500 PLN 500 PLN 500 PLN ZAKRES UBEZPIECZENIA TRAVEL ASSISTANCE 9 1. W przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży Służbowej Ubezpieczonego lub Pracownika poza granicami RP, Ubezpieczyciel pokrywa, do wysokości Sumy Ubezpieczenia kosztów leczenia, udokumentowane koszty: a) BADAŃ I ZABIEGÓW AMBULATORYJNYCH ORAZ DIAGNOSTYCZNYCH, b) ZAKUPU LEKARSTW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH, niezbędnych środków pomocniczych (kule, temblak) przepisanych przez lekarza (w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem objętym ochroną ubezpieczeniową) za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych, c) KONSULTACJI LEKARSKICH wraz z dojazdem lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego lub Pracownika, gdy wymaga tego jego stan zdrowia, d) POBYTU W SZPITALU tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego lub Pracownika, odłożyć do czasu powrotu do RP. Koszty leczenia szpitalnego oraz koszty transportu medycznego i transportu zwłok regulowane są przez Centrum Alarmowe, e) LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO w przypadku ostrych stanów bólowych lub zapalnych, do wysokości równowartości wyznaczonego limitu (limit na wszystkie zachorowania powstałe w czasie ważności polisy ubezpieczeniowej), wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej lub gdy było ono niezbędne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, f) WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA Ubezpieczonego lub Pracownika za granicą w celu rekonwalescencji, przez okres nie dłuższy niż 3 dni, maksymalnie do wysokości 150 EUR za każdy dzień pobytu - zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, gdy transport Ubezpieczonego lub Pracownika do RP nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji, g) W wypadku rozpoczęcia leczenia za granicą możliwe jest pokrycie kosztów jednej wizyty kontrolnej poza granicami RP, jeśli jej odbycie umożliwi zakończenie leczenia lub jego etapu (np.: kontrola po leczeniu antybiotykiem infekcji dróg oddechowych lub zdjęcie szwów po zaopatrzeniu chirurgicznym rany). Pokrycie kosztów wizyty kontrolnej jest możliwe jedynie zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego i do wysokości 50 EUR (z wyjątkiem USA, gdzie limit wynosi 100 USD). 2. W przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży Służbowej Ubezpieczonego lub Pracownika poza granicami RP, Ubezpieczyciel pokrywa do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, transportu medycznego i natychmiastowej pomocy assistance udokumentowane koszty: a) TRANSPORT MEDYCZNY w przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego lub Pracownika. Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty transportu medycznego (do wysokości Sumy Ubezpieczenia): i. transport Ubezpieczonego z miejsca Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania do najbliższego Szpitala lub placówki służby zdrowia (i powrót do miejsca

16 z którego Ubezpieczony może kontynuować podróż o ile zalecane jest to przez Lekarza prowadzącego leczenie), ii. transport Ubezpieczonego do innej placówki medycznej, jeżeli placówka medyczna, w której znajduje się Ubezpieczony lub Pracownik nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Alarmowym, iii. transport Ubezpieczonego lub Pracownika do RP (miejsca zamieszkania lub najbliższej miejscu zamieszkania placówki służby zdrowia, w której leczenie może być kontynuowane), o ile wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego lub Pracownika oraz gdy transport ten odbył się zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, zaakceptowanym przez Centrum Alarmowe. Do organizacji świadczenia Ubezpieczyciel przystępuje w przypadku, gdy pierwotnie zaplanowany przez Ubezpieczonego lub Pracownika środek transportu nie może zostać wykorzystany ze względów medycznych. W przypadku Cudzoziemca Centrum Alarmowe pokryje koszty transportu medycznego do RP lub kraju wskazanego przez Ubezpieczonego pod warunkiem, że koszt transportu i organizacji transportu do kraju wskazanego przez Ubezpieczonego nie będzie wyższy niż koszt transportu i organizacji transportu do RP (Warszawa). b) TRANSPORT ZWŁOK w przypadku zgonu na skutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty transportu zwłok Ubezpieczonego lub Pracownika (do wysokości Sumy Ubezpieczenia) do miejsca pochówku w RP lub koszty pochówku za granicą. Jeżeli miejscowe przepisy wymagają, aby zwłoki były przewożone w trumnie, Ubezpieczyciel zakupi trumnę tymczasową. Centrum Alarmowe dokonuje wyboru sposobu transportu zwłok. W przypadku Cudzoziemca Centrum Alarmowe pokryje koszty transportu zwłok do RP lub do innego wskazanego przez rodzinę Ubezpieczonego lub rodzinę Pracownika kraju pod warunkiem, że koszt transportu i organizacji transportu zwłok Ubezpieczonego lub Pracownika do wskazanego kraju nie będzie wyższy niż koszt transportu i organizacji transportu do RP (Warszawa). 3. W przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży Służbowej Ubezpieczonego lub Pracownika poza granicami RP, Ubezpieczyciel gwarantuje następujące usługi i świadczenia: a) CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONU Centrum Alarmowego. Numer telefonu Centrum Alarmowego podany jest w dokumentacji ubezpieczeniowej; czynny jest całą dobę, a informacje udzielane są w języku polskim. b) KOSZTY PODRÓŻY OSOBY WEZWANEJ DO TOWARZYSZENIA jeżeli Ubezpieczonemu lub Pracownikowi w podróży zagranicznej nie towarzyszy żadna osoba pełnoletnia, a przewidywany okres hospitalizacji, której Ubezpieczony lub Pracownika został poddany, jest dłuższy niż 7 dni, Centrum Alarmowe organizuje podróż osoby wezwanej do towarzyszenia, do miejsca hospitalizacji i stamtąd z powrotem do RP, do miejsca zamieszkania osoby wezwanej do towarzyszenia. Centrum Alarmowe pokrywa koszty stosownego środka transportu oraz koszty pobytu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jeżeli obecność osoby wezwanej do towarzyszenia jest konieczna i zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie. Koszty podróży pokrywane są maksymalnie do wysokości złotych. c) DOSŁANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH - w przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży przedmiotów osobistych niezbędnych do kontynuowania podróży (szkła kontaktowe, okulary itp., z wyłączeniem wszelkich dokumentów, bez względu na ich charakter) zorganizowanie i pokrycie kosztów związanych z wysyłką tych przedmiotów do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub Pracownika. KOSZTY KONTYNUACJI ZAPLANOWANEJ PODRÓŻY w przypadku, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia szpitalnego, związanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem pozwala na kontynuowanie podróży, Centrum Alarmowe na życzenie Ubezpieczonego lub Pracownika organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego lub Pracownika z miejsca jego hospitalizacji do miejsca umożliwiającego kontynuację przerwanej podróży. Podróż może odbyć się pociągiem lub autobusem - według wyboru Centrum Alarmowe, a w przypadku gdy podróż koleją czy autobusem trwa więcej niż 12 godzin samolotem w klasie ekonomicznej. Koszty transportu pokrywane są maksymalnie do wysokości złotych. 4. Świadczenia, zdefiniowane w 9 ust. 1-3 realizowane są do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli:

17 TRAVEL ASSISTANCE RODZAJ ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA Koszty leczenia Leczenie stomatologiczne Transport medyczny Transport medyczny do RP Transport zwłok Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia Dosłanie przedmiotów osobistych Kontynuacja podróży INFOLINIA MEDYCZNA Suma ubezpieczenia TRAVEL ASSISTANCE (4 podróże w roku, podróż max 14 dni) PLN Do 100% SU PLN Do 100% SU Do 100% SU Do 100% SU 3 dni (150 EUR dziennie) PLN PLN PLN ZAKRES UBEZPIECZENIA HR ASSISTANCE W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Pracownika powstałego na skutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 10 dni roboczych, Centrum Alarmowe organizuje poniższe świadczenia. Osobą Uprawnioną do odbioru świadczeń pakietu HR Assistance upoważniony jest wyłącznie Ubezpieczony. Świadczenia w ramach ubezpieczenia HR Assistance są realizowane wyłącznie na terytorium RP. a) ORGANIZACJA PRACOWNIKA ZASTĘPCZEGO Centrum Alarmowe za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej na życzenie Ubezpieczonego organizuje proces poszukiwania pracownika zastępczego. Koszty związane z realizacją usługi pokrywa Ubezpieczony. b) ORGANIZACJA PROCESU REKRUTACJI NOWEGO PRACOWNIKA Centrum Alarmowe za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej na życzenie Ubezpieczonego organizuje proces rekrutacji nowego pracownika. Koszty związane z realizacją usługi pokrywa Ubezpieczony. c) USŁUGA KURIERSKA Centrum Alarmowe organizuje oraz pokryje koszty usługi kurierskiej, związanej z koniecznośćią dostarczenia dokumentów z miejscapobytu Pracownika do miejsca ubezpieczenia lub z miejsca ubezpzieczenia do miejsca pobytu Pracownika. d) ORGANIZACJA DODATKOWYCH SZKOLEŃ NOWEGO PRACWNIKA - Centrum Alarmowe za posrednictłem agencji pracy tymczasowej na życzenie Ubezpieczonego organizuje proces szkolenia nowego pracownika. Koszty związane z realizacją usługi pokrywa Ubezpieczony. 2. Świadczenia, zdefiniowane w 10 ust. 1realizowane są w terminach oraz do wysokości limitów określonych w poniżej tabeli:

18 SYTUACJA W JAKIEJ PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Pracownika w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania, w wyniku którego Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 10 dni roboczych. ŚWIADCZENIA ASSISTANCE Organizacja procesu poszukiwania pracownika zastępczego (poprzez agencje pracy tymczasowej) Od momentu podpisania Umowy pomiędzy Agencją a Ubezpieczonym orientacyjny czas poszukiwania Pracownika zastępczego wynosi: 3-9 dni- stanowisko biurowe i fizyczne 7-17 dni stanowisko specjalistyczne (w tym asystenckie) dni stanowisko menedżerskie LIMIT NA ZDARZENIE Koszty związane z realizacją usługi (wynagrodzenie pracownika + prowizja agencji) pokrywa Ubezpieczony Prowizja Agencji: Jednorazowa opłata w wysokości 100% - 200% wynagrodzenia netto zatrudnionego pracownika. Prowizja pobierana jest w sytuacji skutecznej rekrutacji (podpisanie umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą). Organizacja procesu rekrutacyjnego nowego pracownika (orientacyjne terminy jak wyżej) Usługa kurierska (przekazanie dokumentów dom pracownika/ siedziba firmy) Organizacja szkolenia nowego pracownika - pomoc w zorganizowaniu szkoleń dostosowujących nową osobę do danego stanowiska pracy Koszty związane z realizacją usługi (wynagrodzenie pracownika + prowizja agencji) pokrywa Ubezpieczony 500 PLN Koszty związane z realizacją usługi pokrywa Ubezpieczony SERWIS CONCIERGE W ramach serwisu Concierge Centrum Alarmowe zorganizuje na życzenie Ubezpieczonego następujące świadczenia, uwzględnione w poniższej tabeli. Osobą Uprawnioną odbioru świadczeń Serwisu Concierge jest Ubezpieczony. Na życzenie Ubezpieczonego Organizacja Usług dla domu Organizacja zakupu i dostarczenia pod wskazany adres zakupów, kwiatów, prezentów dla wskazanej osoby Pomoc w znalezieniu oraz organizacji zamówienia i zakupu książek, płyt CD oraz DVD, wskazanych przez Klienta pod warunkiem, że są one dostępne w ofercie rynkowej Organizacja profesjonalnej pomocy sprzątającej

19 Organizacja profesjonalnej ochrony domu Pomoc w projektowaniu i aranżacji wnętrz i ogrodu poprzez informowanie o profesjonalnych firmach zajmujących się doradztwem w tym zakresie oraz organizację usług transportowych mebli oraz elementów dekoracyjnych do domu. Organizacja opieki nad dziećmi podczas nieobecności rodzica w domu Organizacja opieki nad zwierzętami domowymi podczas nieobecności właściciela lub organizacja transportu zwierząt domowych do hotelu dla zwierząt Organizacja usług związanych z serwisem samochodowych tj. mycie, naprawa, przeglądy oraz rezerwacja w stacji obsługi pojazdów Informacje teleadresowe (adresy firm, urzędów, instytucji publicznych) Informacje o lokalizacji bankomatów Informacje o numerach alarmowych Na życzenie Ubezpieczonego Na życzenie Ubezpieczonego Organizacja przyjęć i spotkań biznesowych Pomoc w planowaniu i organizacji uroczystości okolicznościowych i jubileuszowych, przyjęć, bankietów, oraz cateringu poprzez informowanie oraz zapewnienie kontaktu z profesjonalnymi podmiotami specjalizującymi się w tym zakresie Organizacja wynajęcia limuzyny ślubnej wraz z kierowcą, dorożki konnej, karety lub auta zabytkowego oraz organizacja przyjęć weselnych, fotografa, dekoracji Sali lub ogrodu Pomoc w organizacji przyjęć dla dzieci ( Kinder parties ) obejmujących również dodatkowe atrakcje tj. gry, zabawy i konkursy poprzez informowanie oraz zapewnienie kontaktu z profesjonalnymi podmiotami specjalizującymi się w tym zakresie Organizacja rezerwacji stolików w wybranej restauracji lub kawiarni, w tym również pomoc w znalezieniu lokalu wg określonych przez klienta upodobań oraz charakteru spotkania biznesowego jak i prywatnego Organizacja wolnego czasu, hobby, zdrowie i uroda Kalendarium imprez i wydarzeń kulturalnych (koncerty, imprezy plenerowe, aktualne wystawy w galeriach sztuki, sztuki operowe, spektakle teatralne, pokazy filmowe, musicale, festiwale muzyki, koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, koncerty jazzowe) w tym również organizacja rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na imprezy Kalendarium wydarzeń sportowych (mistrzostwa sportowe, wyścigi konne, turnieje tenisa ziemnego, mecze i turnieje polo, turnieje golfa, skoki narciarskie) w tym również organizacja rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na imprezy Informacje o rozrywkach (adresy i repertuar kin, teatrów, adresy klubów,- - lokalizacja, możliwości dojazdu, dostępność biletów) Informacja o metodach aktywnego spędzania czasu (np. wycieczki, trekking organizatorzy, cenniki, pomoc w wyszukiwaniu) Organizacja rezerwacji, zakupu i dostarczenia pod wskazany adres biletów do kin, teatrów, opery, koncerty oraz inne imprezy sportowe i kulturalne Rezerwacja pobytu w hotelu lub pensjonacie Pomoc w organizacji wynajęcia prywatnego samolotu Organizacja wynajęcia sprzętu sportowego Zdrowie i uroda. Organizacja rezerwacji w klubie fitness oraz wynajęcia osobistego trenera, wizyty w gabinetach odnowy biologicznej, u fryzjera, wizażysty, stylisty, kosmetyczki wyjazdów do ośrodków SPA Szkoły i Uczelnie. Informacja o warunkach przyjęcia, tematyce zajęć, możliwościach dojazdu, cennikach) Informacja o kursach doszkalających (organizator, lokalizacja, ceny) Dane teleadresowe bibliotek i czytelni Informacja o kursach hobbystycznych (organizator, lokalizacja, ceny)

20 Na życzenie Ubezpieczonego Informacje o grupach dyskusyjnych, organizacjach i kołach zainteresowań (pomoc w wyszukiwaniu) Organizacja podróży Pomoc w planowaniu i organizacji wyjazdów turystycznych uwzględniając określone przez klienta upodobania, charakter wyjazdu oraz dodatkowe atrakcje (tj. spływ kajakowy, wspinaczka, lot balonem, nurkowanie, safari, rejs żaglowcem) Pomoc administracyjna w przypadku zagubienia dokumentów za granicą, informowanie o procedurach postępowania i pomoc w kontakcie z odpowiednimi służbami za granicą Informowanie o pogodzie i klimacie w danym kraju, temperaturach w wybranych miejscowościach, warunkach pogodowych na drogach, obowiązkowych szczepienia, procedurach związanych z ubieganiem się o wizę, atrakcjach turystycznych w wybranej miejscowości Pomoc w organizacji odzyskania i ponownego skierowania zagubionego lub opóźnionego bagażu podróżnego Organizacja wynajęcia samochodu w kraju i za granicą wedle wybranego przez klienta typu i modelu pojazdu Organizacja pomocy tłumacza w miejscu pobytu za granicą lub tłumaczeń telefonicznych Informacje turystyczne (atrakcje turystyczne, adresy biur podróży, możliwości rezerwacji hoteli i samochodów, obowiązkowe szczepienia, wizy) Informacje komunikacyjne (sugerowane połączenia i objazdy, lokalizacja stacji benzynowych, adresy warsztatów samochodowych, czas oczekiwania na przejściach granicznych, rozkłady połączeń komunikacyjnych) Organizacja rezerwacji, zakupu i dostarczenia pod wskazany adres biletów kolejowych lub lotniczych 2. Koszty i zakupionych towarów oraz ich dostarczenia i rezerwacji spoczywają na Ubezpieczonym i są mu każdorazowo przedstawiane do autoryzacji przed wykonaniem usługi za pośrednictwem Centrum Alarmowego. 3. Odpowiedzialność za sposób wykonania świadczenia ponoszą każdorazowo bezpośredni usługodawcy realizujący dane świadczenie. WYŁĄCZENIA Nie są zwracane koszty poniesione przez Ubezpieczonego lub Pracownika samodzielnie bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w wyznaczonych limitach. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek umyślnego lub rażąco niedbałego działania lub zaniechania działania przez Ubezpieczonego lub Pracownika. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego lub Pracownika bez uprzedniej zgody Centrum Alarmowego chyba, że skontaktowanie się z Centrum było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego. 4. Z odpowiedzialności w zakresie pomocy technicznej i medycznej wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z: a) konserwacją mienia ruchomego lub stałych elementów znajdujących się w miejscu ubezpieczenia; b) zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, wojną domową lub międzynarodową, strajkami; c) szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego; d) szkodami powstałymi w wyniku rozłączenia lub przerwy w funkcjonowaniu urządzeń wodnokanalizacyjnych, do naprawy których zobowiązane są właściwe służby publiczne lub administrator budynku; e) szkodami powstałymi wskutek zawilgocenia budynku i pomieszczeń w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń instalacji czy elementów budynku należał do Ubezpieczonego lub Pracownika; f) szkodami powstałymi wskutek przenikania wód gruntowych; g) skutkami działania materiałów rozszczepialnych;

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu Główne punkty prezentacji Informacja o Europ Assistance Zakres Programu Składki Schemat funkcjonowania Programu Grupa Europ Assistance Twórca idei assistance na świecie

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 AUTO ASSISTANCE OPIS PRODUKTU W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.............................................................................................1

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A.

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A. Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl TUiR Allianz Polska S.A. BIBA-O05 11/10 Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów Energomix

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów Energomix Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów Energomix POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance 1 Ustalenia wstępne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ustalenia ogólne...1 2. Definicje...1 Przedmiot ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Biznes Profit Moja Firma

BNP Paribas Biznes Profit Moja Firma Arkusz1 nazwa konta/pakietu cechy i zawartość pakietu assistance BNP Paribas Biznes Profit Moja Firma Interwencja specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza, technika urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Zakładem Ubezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej WARTA) udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji pod nazwą Bezpłatny Pakiet Assistance

Regulamin Promocji pod nazwą Bezpłatny Pakiet Assistance Regulamin Promocji pod nazwą Bezpłatny Pakiet Assistance 1. Organizator Promocji Organizatorem Promocji Bezpłatny Pakiet Assistance jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R BIZNES ASSISTANCE i R-BIZNES ASSISTANCE PLUS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R BIZNES ASSISTANCE i R-BIZNES ASSISTANCE PLUS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R BIZNES ASSISTANCE i R-BIZNES ASSISTANCE PLUS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 2 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE ALFA

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE ALFA WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE ALFA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem, zawiera z Bankiem Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ustalenia ogólne... 1 Definicje... 2 3. Przedmiot ubezpieczenia... 4 4. Naprawa sprzętu RTV i AGD... 5 5. Pomoc organizacyjna w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE OPIEKA24H

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE OPIEKA24H OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE OPIEKA24H DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BRE BANKU SA OTWARTYCH I PROWADZONYCH PRZEZ mbank 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE IMPRESJA

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE IMPRESJA WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE IMPRESJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem, zawiera z Bankiem Millennium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK

REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie,,Akamedik. 1. Definicje Organizator - Scanmed

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNEGO DLA KLIENTÓW BZ WBK LEASING S.A. (LEASING MASZYN ROLNICZYCH) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia znajdują zastosowanie do Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU I. Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Assistance w Domu (zwanych dalej Warunkami ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie.

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. w. Koninie. wwwww. EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego. Pakiet Moje Dziecko O produkcie Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

4. Wysokość składki i częstotliwość jej pobierania 5

4. Wysokość składki i częstotliwość jej pobierania 5 Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pomoc dla Biznesu zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA. Optymalny Wybór AXA to nowoczesny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

15. Sprzęt PC znajdująca się w miejscu ubezpieczenia jednostka centralna komputera wraz z monitorem lub laptop, który nie jest objęty gwarancją

15. Sprzęt PC znajdująca się w miejscu ubezpieczenia jednostka centralna komputera wraz z monitorem lub laptop, który nie jest objęty gwarancją OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU OFFICE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PLATNICZYCH TOYOTA BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?...

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA PTU AUTO ASSISTANCE PLUS 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej: OWU ) Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem udziela

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mediraty Assistance zwane dalej OWU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE IMPRESJA

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE IMPRESJA WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem, zawiera z Bankiem Millennium

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 Auto Assistance Opis produktu W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny Informacyjna: WARIANT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia Zakres terytorialny Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Warunki zawarcia Rodzaj pomocy informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Plus Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Spis treści Ustalenia ogólne...1 Definicje...2 Przedmiot ubezpieczenia...4 Naprawa sprzętu RTV i AGD...5 Pomoc organizacyjna w razie ryzyka utraty lub zniszczenia

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance KOD: MAS 01/12 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Pomoc organizacyjna... 2 5. Pomoc interwencyjna w sytuacji ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SENIOR ASSISTANCE DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W PKO BP S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA SENIOR ASSISTANCE DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W PKO BP S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SENIOR ASSISTANCE DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W PKO BP S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia znajdują zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów

Bardziej szczegółowo

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu Nowa Hestia Podróże Charakterystyka produktu Zakres i sumy ubezpieczenia Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant pełny Koszty leczenia i Assistance 100.000 200.000 500.000 NNW OC w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Polacy przebywający w innych krajach UE uzyskują bezpłatną pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo