Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus"

Transkrypt

1 Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, Warszawa tel Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus (zwane dalej OWU), stosuje się w umowach ubezpieczenia Auto Assistance Plus (zwanych dalej Assistance Plus) zawieranych przez Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (zwane dalej Gothaer TU S.A.) z mi fizycznymi i mi prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 2. Umowa ubezpieczenia Assistance Plus może być zawarta na rachunek osoby trzeciej, będącej właścicielem pojazdu. 3. Na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych w oparciu o niniejsze OWU, Gothaer TU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową assistance zaopatrzone w polskie tablice rejestracyjne: 1) samochody osobowe, 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., 3) samochody kempingowe, 4) przyczepy lekkie o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg (bez świadczenia usług pomocy dla zwierząt i usługi wynajmu pojazdu zastępczego), 5) przyczepy kempingowe (bez świadczenia usługi wynajmu pojazdu zastępczego), 6) motocykle, z wyłączeniem skuterów i motorowerów (bez świadczenia usług pomocy dla zwierząt, z ograniczeniem pomocy assistance po awarii do zdarzeń zaistniałych w odległości ponad 5 km od miejsca zamieszkania, bez świadczenia usługi wynajmu pojazdu zastępczego po awarii). 4. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. 5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych OWU zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową. 1. Awaria pojazdu każdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego w ubezpieczonym pojeździe, powodujący jego unieruchomienie. Awaria to także unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu na skutek: 1) nieprzewidzianego zużycia paliwa wyłącznie w zakresie usługi dostarczenia paliwa, 2) zatrzaśnięcia wewnątrz ubezpieczonego pojazdu kluczyków do pojazdu wyłącznie w zakresie usługi usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowania pojazdu do warsztatu, 3) zagubienia lub zniszczenia klucza/kluczy lub innego urządzenia/innych urządzeń służących do otwarcia ubezpieczonego pojazdu lub uruchomienia silnika 1

2 wyłącznie w zakresie usługi usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowania pojazdu do warsztatu, 4) przebicia opony wyłącznie w zakresie usługi usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowania pojazdu do warsztatu, 5) zamarznięcia paliwa wyłącznie w zakresie usługi usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowania pojazdu do warsztatu, 6) zamarznięcia zamków wyłącznie w zakresie usługi usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowania pojazdu do warsztatu, 2. Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. jednostka organizacyjna przyjmująca zgłoszenia szkód assistance oraz organizująca i świadcząca usługi assistance. 3. Hospitalizacja pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania, przy czym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy to pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni lub pobytu w szpitalu, który w ocenie lekarza współpracującego z Centrum Alarmowym Gothaer TU S.A. będzie trwał przez okres co najmniej 5 dni. 4. Kierowca właściciel pojazdu albo inna upoważniona przez właściciela pojazdu do kierowania pojazdem, kierująca ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Assistance Plus. 5. Kradzież pojazdu działanie sprawcy o znamionach określonych w: 1) art. 278 KK (kradzież) lub w art. 279 KK (kradzież z włamaniem), które doprowadziło do zaboru ubezpieczonego pojazdu, zabezpieczonego przed kradzieżą poprzez zamknięcie zamków fabrycznych, 2) art. 280 KK (rozbój), które doprowadziło do zaboru ubezpieczonego pojazdu. 6. Miejsce zamieszkania adres miejsca zamieszkania właściciela pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia Assistance Plus. 7. Nagłe zachorowanie stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, powstały w sposób nagły w trakcie: 1) ruchu ubezpieczonego pojazdu, 2) wsiadania do i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu, 3) postoju lub naprawy na trasie ubezpieczonego pojazdu. 8. Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z: 1) ruchem ubezpieczonego pojazdu, 2) wsiadaniem do i wysiadaniem z ubezpieczonego pojazdu, 3) postojem lub naprawą na trasie ubezpieczonego pojazdu, w którego następstwie Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 9. Pasażer każda podróżująca ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Assistance Plus, z wyłączeniem osób przewożonych odpłatnie oraz autostopowiczów. 10. Pojazd unieruchomiony pojazd, który jest dopuszczony do ruchu i posiada ważne badania techniczne, jednak z powodu stanu technicznego, w jakim znalazł się w wyniku wypadku bądź awarii, nie może być aktualnie użytkowany na drogach publicznych. 2

3 11. Ubezpieczający fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia na własny lub cudzy rachunek, zobowiązana do zapłacenia składki. 12. Ubezpieczony kierowca oraz pasażerowie ubezpieczonego pojazdu. 13. Ubezpieczony pojazd pojazd, w odniesieniu do którego zawarta została umowa ubezpieczenia Assistance Plus, którego dane wskazane zostały w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia Assistance Plus. 14. Wypadek pojazdu zdarzenie, w wyniku którego unieruchomieniu lub zniszczeniu uległ ubezpieczony pojazd, polegające na: 1) nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z mi, zwierzętami lub przedmiotami, 2) wywróceniu się pojazdu lub zatonięciu pojazdu, 3) akcie wandalizmu lub włamania, 4) pożarze lub wybuchu, wynikających z działania czynnika termicznego lub chemicznego (pochodzącego z zewnątrz pojazdu). 15. Przez pojęcie zwierzęta rozumie się psy lub koty: 1) tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu, utrzymywane przez niego w charakterze towarzysza, które ukończyły 4 miesiące życia, były zaszczepione przeciw wściekliźnie oraz nie znajdują się w wykazie ras psów uznawanych za agresywne zgodnie z powszechnie obowiązującymi w dniu zaistnienia zdarzenia Assistance przepisami prawa, 2) przewożone ubezpieczonym pojazdem w momencie wypadku i należące do Ubezpieczonego lub przewożonych wówczas pasażerów. DZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 Co jest przedmiotem ubezpieczenia Assistance Plus? 1. Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie koszty usług assistance świadczonych na rzecz Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alarmowego Gothaer TU S.A., na zasadach określonych w niniejszych OWU. 2. Świadczenie usług assistance nie obejmuje bezpośrednio wykonania usług wymienionych w OWU, lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych usług przez Gothaer TU S.A. 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są stosownie do rodzaju świadczenia, wariantu, wersji ubezpieczenia następstwa jednego lub kilku następujących zdarzeń: 1) wypadku, 2) awarii pojazdu, 3) kradzieży pojazdu, 4) nieszczęśliwego wypadku, 5) nagłego zachorowania. 4. Świadczenie usług assistance może być realizowane i odnosić się do zdarzeń zaistniałych: 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 2) za granicą tj. na terytorium państw europejskich, z zastrzeżeniem, że na terytorium: Chorwacji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii - za wyjątkiem ich wysp; Francji - bez 3

4 terytoriów zamorskich i wysp; Rosji i Turcji - wyłącznie w ich części europejskiej, w zależności do rodzaju świadczenia, którego realizacja dotyczy oraz odpowiednio do wykupionej wersji, wariantu, (zakres terytorialny dla danego świadczenia wskazany jest w tabelach świadczeń w 4-6). 5. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w trzech wersjach. Każda wersja składa się z trzech wariantów. Zakres usług assistance w zależności od wersji i wariantu określony jest dla: 1) Wersji STANDARD w 4, 2) Wersji LUX w 5, 3) Wersji FLOTA w W ramach ubezpieczenia Assistance Plus Gothaer TU S.A. zapewnia Ubezpieczonemu świadczenie usług odpowiednio do wykupionej wersji i wariantu w zakresie określonym odpowiednio w 7-13 i do wysokości określonej limitami i sumami ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami odpowiednio 4-6 dla rodzajów zdarzeń podlegających ochronie. Świadczenia usług assistance odnoszą się do zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. 4 Jakie usługi świadczone są w Wersji STANDARD? 1. W Wersji STANDARD Gothaer TU S.A. zapewnia Ubezpieczonym świadczenie usług assistance obejmujących: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc techniczną z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii pomoc ta będzie realizowana wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie objęte ochroną miało miejsce w odległości większej niż: a) 5 km od miejsca zamieszkania dla Wariantu Polska i Europa, b) 50 km od miejsca zamieszkania dla Wariantu Krótkoterminowego. 4 Usługi 3) pomoc w podróży z zastrzeżeniem, że pomoc ta będzie realizowana wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie objęte ochroną miało miejsce w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania, 4) pomoc dla zwierząt, 5) pomoc medyczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6) pomoc medyczną za granicą, 7) pomoc finansową i prawną. 2. W Wersji STANDARD Gothaer TU S.A. zapewnia Ubezpieczonym świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, w zakresie i do wysokości określonej sumami ubezpieczenia i limitami dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia. Sumy i limity ustalone są na zdarzenie i wynoszą: Warianty ubezpieczenia Polska Europa Krótkoterminowy Zakres terytorialny Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Zagranica Polska Pomoc Informacyjna Rzeczpospolita Polska Zagranica Informacja o warsztatach TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o hotelach TAK TAK TAK TAK TAK

5 Informacja o komunikacji publicznej Informacja o pomocy drogowej Informacja o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego Informacja o pensjonatach/hotelach dla zwierząt, najbliższej lecznicy lub klinice weterynaryjnej Przekazanie pilnej wiadomości Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie ubezpieczonego pojazdu TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Pomoc techniczna (Wariant Polska i Europa od 5 km po awarii Wariant Krótkoterminowy od 50 km po awarii) 400 zł 400 zł 100 EUR 400 zł 100 EUR 135 km 135 km 75 km 135 km 75 km Dostarczenie paliwa TAK TAK TAK TAK TAK Zorganizowanie parkingu 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby Dostarczenie części zamiennych TAK Złomowanie pojazdu TAK TAK TAK TAK TAK Pomoc w podróży (od 50 km) Kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania TAK TAK TAK TAK TAK Zakwaterowanie 250 zł/ 250 zł/ 150 EUR/ doba/ 250 zł/ 150 EUR/ doba/ Wynajem pojazdu zastępczego + dostarczenie albo odbiór pojazdu zastępczego Odbiór naprawionego pojazdu Pomoc administracyjna Serwis tłumacza przez telefon 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 5

6 Pomoc dla zwierząt Przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia TAK TAK TAK do innego opiekuna Przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do lecznicy lub kliniki TAK TAK TAK weterynaryjnej Leczenie zwierzęcia zł zł zł Opieka nad zwierzęciem 7 dób 7 dób 7 dób Utylizacja zwłok zwierzęcia TAK TAK TAK Pomoc medyczna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 6 Transport medyczny 500 zł 500 zł 500 zł Powrót Ubezpieczonych TAK TAK TAK pasażerów pojazdu Pomoc psychologa łącznie 5 wizyt łącznie 5 wizyt łącznie 5 wizyt Natychmiastowa 250 zł/ 250 zł/ 250 zł/ wizyta Natychmiastowa 250 zł/ 250 zł/ 250 zł/ opieka Transport medyczny ze szpitala 500 zł 500 zł 500 zł Organizacja wizyty pielęgniarskiej TAK TAK TAK Pomoc finansowa i prawna Pożyczka środków pieniężnych 200 EUR!!! Opłacenie kosztów naprawy 500 EUR!!! Pomoc prawnika EUR!!! Przedpłata kaucji EUR!!! Pomoc medyczna za granicą Informacja i natychmiastowa pomoc TAK medyczna Hospitalizacja EUR Powrót pasażerów TAK Przewóz medyczny TAK Zastępczy kierowca TAK Natychmiastowa 150 EUR wizyta Natychmiastowa 200 EUR opieka Dostarczenie niezbędnych medykamentów TAK

7 Odwiezienie dzieci pozostawionych bez opieki TAK Transport zwłok TAK UWAGA: [TAK] - do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. [] - usługa nie przysługuje [!!!] - kwota podlega zwrotowi przez Ubezpieczonego 5 Jakie usługi świadczone są w Wersji LUX? 1. W Wersji LUX Gothaer TU S.A. zapewnia Ubezpieczonym świadczenie usług assistance obejmujących: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc techniczną: a) w Wariancie Polska i Europa bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania, b) w Wariancie Krótkoterminowym z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii pomoc ta będzie realizowana wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie objęte ochroną miało miejsce w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania, 3) pomoc w podróży z zastrzeżeniem, że pomoc będzie realizowana wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie objęte ochroną miało miejsce w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania. Ograniczenie to nie dotyczy usługi wynajmu pojazdu zastępczego w przypadku wypadku lub kradzieży w Wariancie Polska i Europa, która realizowana jest bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania, 4) pomoc dla zwierząt, 5) pomoc medyczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 6) pomoc medyczną za granicą, 7) pomoc finansową i prawną. 2. W Wersji LUX Gothaer TU S.A. zapewnia Ubezpieczonym świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, w zakresie i do wysokości określonej sumami ubezpieczenia i limitami dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia. Sumy i limity ustalone są na zdarzenie i wynoszą: Warianty ubezpieczenia Polska Europa Krótkoterminowy Zakres terytorialny Usługi Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska Zagranica Rzeczpospolita Polska Zagranica Pomoc Informacyjna Informacja o warsztatach TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o hotelach TAK TAK TAK TAK TAK 7

8 Informacja o komunikacji publicznej Informacja o pomocy drogowej Informacja o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego Informacja o pensjonatach/ hotelach dla zwierząt, najbliższej lecznicy lub klinice weterynaryjnej Przekazanie pilnej wiadomości Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie ubezpieczonego pojazdu TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Pomoc techniczna (Wariant Krótkoterminowy od 50 km po awarii) 400 zł 400 zł 100 EUR 400 zł 100 EUR 700 km 700 km W razie wypadku pojazdu: 700 km (holowanie do Polski) albo 350 km (holowanie do innego miejsca za granicą) Po awarii pojazdu: do najbliższego warsztatu 700 km 700 km (holowanie do Polski) albo 350 km (holowanie do innego miejsca za granicą) Dostarczenie paliwa TAK TAK TAK TAK TAK Zorganizowanie parkingu Dostarczenie części zamiennych 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby TAK Złomowanie pojazdu TAK TAK TAK TAK TAK Kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Zakwaterowanie Pomoc w podróży (od 50 km z zastrzeżeniem usługi wynajmu pojazdu zastępczego) TAK TAK TAK TAK TAK 250 zł/ doba/ 250 zł/ doba/ 150 EUR / 250 zł/ doba/ 150 EUR / 8

9 Wynajem pojazdu zastępczego+ dostarczenie i odbiór pojazdu zastępczego (Wariant Polska i Europa wypadek i kradzież 0 km Wariant Polska i Europa awaria od 50 km Wariant Krótkoterminowy od 50 km) Odbiór naprawionego pojazdu Pomoc administracyjna Serwis tłumacza przez telefon Przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do innego opiekuna Przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do lecznicy lub kliniki weterynaryjnej Leczenie zwierzęcia Opieka nad zwierzęciem Utylizacja zwłok zwierzęcia 7 dób 7 dób 7 dób 7 dób 7 dób TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Pomoc dla zwierząt TAK TAK TAK TAK TAK TAK zł zł zł 7 dób 7 dób 7 dób TAK TAK TAK Pomoc medyczna w Rzeczpospolitej Polskiej Transport medyczny 500 zł 500 zł 500 zł Powrót Ubezpieczonych pasażerów pojazdu Pomoc psychologa Natychmiastowa wizyta Natychmiastowa opieka TAK TAK TAK łącznie 5 wizyt 250 zł/ doba/ 250 zł/ doba/ łącznie 5 wizyt 250 zł/ doba/ 250 zł/ doba/ łącznie 5 wizyt 250 zł/ doba/ 250 zł/ doba/ 9

10 Transport medyczny ze szpitala Organizacja wizyty pielęgniarskiej Pożyczka środków pieniężnych Opłacenie kosztów naprawy 500 zł 500 zł 500 zł TAK TAK TAK Pomoc finansowa i prawna 200 EUR!!! 500 EUR!!! Pomoc prawnika EUR!!! Przedpłata kaucji EUR!!! Informacja i natychmiastowa pomoc medyczna Pomoc medyczna za granicą TAK Hospitalizacja EUR Powrót pasażerów TAK Przewóz medyczny TAK Zastępczy kierowca TAK Natychmiastowa wizyta Natychmiastowa opieka Dostarczenie niezbędnych medykamentów Odwiezienie dzieci pozostawionych bez opieki 150 EUR 200 EUR TAK TAK Transport zwłok TAK UWAGA: [ TAK ] - do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. [ ] - usługa nie przysługuje [!!!] - kwota podlega zwrotowi przez Ubezpieczonego 6 Jakie usługi świadczone są w Wersji Flota? W Wersji FLOTA Gothaer TU S.A. zapewnia Ubezpieczonemu, zawierającemu ubezpieczenie na co najmniej 5 pojazdów, świadczenie usług assistance obejmujących: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc techniczną bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 3) pomoc w podróży z zastrzeżeniem, że pomoc ta będzie realizowana wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie objęte ochroną miało miejsce w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania. Ograniczenie to nie dotyczy usługi wynajmu pojazdu zastępczego, która realizowana jest bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania.

11 4) pomoc dla zwierząt, 5) pomoc medyczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 6) pomoc medyczną za granicą, 7) pomoc finansową i prawną. 2. W Wersji FLOTA Gothaer TU S.A. zapewnia Ubezpieczonym świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, w zakresie i do wysokości określonej sumami ubezpieczenia i limitami dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia. Sumy i limity ustalone są na zdarzenie i wynoszą: Warianty ubezpieczenia Usługi Polska 1 Rzeczpospolita Polska Polska 2 Rzeczpospolita Polska Polska 3 Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska Europa 1 Europa 2 Europa 3 Zakres terytorialny Zagranica Rzeczpospolita Polska Zagranica Rzeczpospolita Polska Zagranica Informacja o warsztatach Informacja o hotelach Informacja o komunikacji publicznej Informacja o pomocy drogowej Informacja możliwości o wynajmu pojazdu zastępczego Informacja o pensjonatach/hotelach dla zwierząt, najbliższym punkcie weterynaryjnym, klinice dla zwierząt Przekazanie pilnej wiadomości Pomoc Informacyjna TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 11

12 Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie ubezpieczonego pojazdu 12 Dostarczenie paliwa Zorganizowanie parkingu Dostarczenie części zamiennych Złomowanie pojazdu Kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Zakwaterowanie Wynajem pojazdu zastępczego + dostarczenie albo odbiór pojazdu zastępczego Odbiór naprawionego pojazdu Pomoc administracyjna Pomoc techniczna 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 100 EUR 400 zł 100 EUR 400 zł 100 EUR 135 km 700 km 950 km 135 km 75 km 700 km 700 km (holowanie do Polski) albo 350 km (holowanie do innego miejsca za granicą) 950 km 950 km (holowanie do Polski) albo 475 km (holowanie do innego miejsca za granicą) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby 3 doby TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Pomoc w podróży (od 50 km z zastrzeżeniem usługi wynajmu pojazdu zastępczego) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 250 zł / 3 doby awaria, 7 dób wypadek i kradzież 250 zł / 7 dób 250 zł / 7 dób awaria 14 dób wypadek i kradzież 250 zł / 3 doby awaria, 7 dób wypadek i kradzież 150 EUR / 3 doby awaria, 7 dób wypadek i kradzież 250 zł / 150 EUR / 7 dób 7 dób 250 zł / 7 dób awaria 14 dób wypadek i kradzież 150 EUR / 7 dób awaria 14 dób wypadek i kradzież TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

13 Serwis tłumacza przez telefon Przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do innego opiekuna Przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do lecznicy lub kliniki weterynaryjnej Leczenie zwierzęcia Opieka nad zwierzęciem Utylizacja zwłok zwierzęcia Transport medyczny Powrót Ubezpieczonych pasażerów pojazdu Pomoc psychologa Natychmiastowa wizyta Natychmiastowa opieka Transport medyczny ze szpitala Organizacja wizyty pielęgniarskiej Pożyczka środków pieniężnych TAK TAK TAK Pomoc dla zwierząt TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK zł zł zł zł zł zł 7 dób 7 dób 7 dób 7 dób 7 dób 7 dób TAK TAK TAK TAK TAK TAK Pomoc medyczna w Rzeczpospolitej Polskiej 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł TAK TAK TAK TAK TAK TAK łącznie 5 wizyt 250 zł / 250 zł / łącznie 5 wizyt 250 zł / 250 zł / łącznie 5 wizyt 250 zł / 250 zł / łącznie 5 wizyt 250 zł / 250 zł / łącznie 5 wizyt 250 zł / 250 zł / łącznie 5 wizyt 250 zł / 250 zł / 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł TAK TAK TAK TAK TAK TAK Pomoc finansowa i prawna 200 EUR!!! 200 EUR!!! 200 EUR!!! Opłacenie kosztów naprawy 500 EUR!!! 500 EUR!!! 500 EUR!!! Pomoc prawnika EUR!!! EUR!!! EUR!!! 13

14 Przedpłata kaucji Informacja i natychmiastowa pomoc medyczna EUR!!! Pomoc medyczna za granicą EUR!!! EUR!!! TAK TAK TAK Hospitalizacja Powrót pasażerów Przewóz medyczny Zastępczy kierowca Natychmiastowa wizyta Natychmiastowa opieka Dostarczenie niezbędnych medykamentów Odwiezienie dzieci pozostawionych bez opieki EUR EUR EUR TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 150 EUR 200 EUR 150 EUR 200 EUR 150 EUR 200 EUR TAK TAK TAK TAK TAK TAK Transport zwłok TAK TAK TAK UWAGA: [ TAK ] - do wysokości kosztów usługi assistance świadczonej przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. [ ] - usługa nie przysługuje [!!!] - kwota podlega zwrotowi przez Ubezpieczonego 7 Co obejmuje pomoc informacyjna? Zobowiązanie Gothaer TU S.A. z tytułu umowy ubezpieczenia Assistance Plus w zakresie pomocy informacyjnej polega na świadczeniu następujących usług: 1) informacja o warsztatach udzielenie telefonicznej informacji o krajowej i zagranicznej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i lokalnych możliwościach naprawy pojazdu, 2) informacja o pomocy drogowej udzielenie informacji o telefonach pomocy drogowej lub, na żądanie i koszt Ubezpieczonego, organizacja przyjazdu pomocy drogowej w celu podjęcia próby naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania go do warsztatu, 3) informacja o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego udzielenie informacji o lokalnych możliwościach zarezerwowania pojazdu zastępczego, 4) informacja o pensjonatach/hotelach dla zwierząt, najbliższej lecznicy lub klinice weterynaryjnej, 5) przekazanie wiadomości przekazanie na zlecenie Ubezpieczonego, przebywającego za granicą, wskazanej przez niego osobie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pilnych informacji, 14

15 6) informacja o hotelach udzielenie telefonicznej informacji o lokalnych możliwościach zakwaterowania w hotelach, motelach lub campingach, 7) informacja o komunikacji publicznej udzielenie telefonicznej informacji o trasach i rozkładzie jazdy komunikacji publicznej, lotniczej, kolejowej i autokarowej. 8 Co obejmuje pomoc techniczna? 1. Zobowiązanie Gothaer TU S.A. z tytułu umowy ubezpieczenia Assistance Plus w zakresie pomocy technicznej polega na świadczeniu usług assistance w razie wypadku lub awarii. 2. W ramach pomocy technicznej Gothaer TU S.A. zorganizuje i pokryje koszty następujących usług w zakresie i do wysokości określonych odpowiednio w 4-6 limitów i sum ubezpieczenia dla poszczególnych wersji i wariantów ubezpieczenia: 1) dostarczenie paliwa zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw - gdy brak paliwa uniemożliwia kontynuację podróży. Ubezpieczony zobowiązany jest do pokrycia kosztu zakupu paliwa, 2) usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia zorganizowanie i pokrycie kosztów próby naprawy (z wyłączeniem kosztów części zamiennych) unieruchomionego ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia bez konieczności holowania do warsztatu; w razie zakończonej powodzeniem próby usprawnienia ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia inne świadczenia poza wymienionymi w 7 niniejszych OWU nie przysługują, 3) holowanie ubezpieczonego pojazdu zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania unieruchomionego ubezpieczonego pojazdu do: a) najbliższego warsztatu, wybranego przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A., mogącego dokonać prowizorycznej lub ostatecznej jego naprawy w przypadku braku możliwości usprawnienia ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia. Gdy zdarzenie zaszło poza godzinami pracy warsztatu odholowanie ubezpieczonego pojazdu nastąpi na wybrany przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. parking, a następnie do wybranego przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. warsztatu mogącego dokonać naprawy ubezpieczonego pojazdu, - w granicach łącznych limitów dla tej usługi, o których mowa w 4-6, albo b) do miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem ppkt. e), albo c) do warsztatu wybranego przez Kierowcę pod warunkiem, że odległość do tego warsztatu nie jest większa niż odległość do miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem ppkt. e), albo d) do dowolnie wskazanego miejsca (wyłącznie w przypadku ubezpieczenia w Wersji LUX lub FLOTA), z zastrzeżeniem ppkt. e), albo e) do najbliższego warsztatu, wybranego przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A., mogącego dokonać prowizorycznej lub ostatecznej naprawy ubezpieczonego pojazdu, w razie braku możliwości usprawnienia ubezpieczonego pojazdu gdy do unieruchomienia pojazdu ubezpieczonego w Wersji LUX Wariant Europa doszło w następstwie awarii, która zaistniała poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Gdy zdarzenie zaszło poza godzinami pracy warsztatu odholowanie ubezpieczonego pojazdu nastąpi na wybrany przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. parking, a następnie do wybranego przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. warsztatu mogącego dokonać naprawy ubezpieczonego pojazdu - w granicach łącznych limitów dla tej usługi, o których mowa w 5. 15

16 4) zorganizowanie parkingu zorganizowanie i pokrycie kosztów parkowania ubezpieczonego pojazdu na parkingu strzeżonym, w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu, wyłącznie przez czas niezbędny (nie dłuższy niż 72 godziny) potrzebny na umieszczenie go w warsztacie lub przeholowanie do miejsca zamieszkania, 5) dostarczenie części zamiennych w przypadku naprawy ubezpieczonego pojazdu za granicą, kiedy potrzebne części są niedostępne w danym kraju - zorganizowanie dostarczenia do miejsca naprawy ubezpieczonego pojazdu wskazanych przez ubezpieczonego części zamiennych - tylko pod warunkiem pokrycia przez ubezpieczonego kosztu części zamiennych, kosztów transportu oraz niezbędnych kosztów celnych i skarbowych, 6) złomowanie pojazdu na wniosek właściciela ubezpieczonego pojazdu, pokrycie kosztów złomowania Ubezpieczonego pojazdu na terenie państwa, na którym został on unieruchomiony. 9 Co obejmuje pomoc w podróży? 1. Zobowiązanie Gothaer TU S.A. z tytułu umowy ubezpieczenia Assistance Plus w zakresie pomocy w podróży polega na spełnianiu usług assistance w razie zaistnienia awarii, wypadku lub kradzieży. 2. W ramach pomocy w podróży Gothaer TU S.A. zapewnia Ubezpieczonemu niżej wymienione usługi w zakresie i do wysokości określonych odpowiednio w 4-6 limitów i sum ubezpieczenia dla poszczególnych wersji i wariantów ubezpieczenia: 1) zakwaterowanie w przypadku, gdy usunięcie przyczyny unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu lub odzyskanie ubezpieczonego pojazdu po kradzieży nie może być zrealizowane w dniu otrzymania zgłoszenia przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A., Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A.zorganizuje i pokryje koszty przejazdu Ubezpieczonego do najbliższego, wybranego przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A., hotelu kategorii ** lub *** środkiem transportu wybranym przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. oraz zorganizuje i pokryje do wysokości sumy ubezpieczenia koszty zakwaterowania Ubezpieczonego w tym hotelu do momentu naprawienia lub odzyskania pojazdu - nie dłużej jednak niż przez okres 3 dób hotelowych, lub 2) kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd po awarii lub wypadku nie został naprawiony lub w opinii Centrum Alarmowego Gothaer TU S.A. nie może być naprawiony do końca dnia jego unieruchomienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w ciągu 3 dni za granicą, względnie gdy ubezpieczony pojazd nie może być odzyskany po kradzieży w ciągu 24 godzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub 3 dni za granicą licząc od otrzymania zgłoszenia kradzieży przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A., Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. zorganizuje i pokryje koszty przejazdu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do celu podróży (gdy koszt kontynuacji podróży nie jest wyższy od kosztu przejazdu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego) środkiem transportu wybranym przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A.: TAXI (przejazd na odległość maximum 50 km), pociągiem lub autobusem (bilet pierwszej klasy w jedną stronę), samochodem wynajętym na maximum 24 godziny (jeżeli przejazd pociągiem do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego trwałby dłużej niż 8 godzin), samolotem (wyłącznie w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce za granicą), 16

17 albo 3) wynajem pojazdu zastępczego w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd w opinii Centrum Alarmowego Gothaer TU S.A. nie może być naprawiony po awarii lub wypadku w ciągu 24 godzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w ciągu 3 dni za granicą od momentu zaistnienia zdarzenia, a także w przypadku, gdy pojazd nie został odnaleziony w ciągu 24 godzin od zgłoszenia kradzieży Policji, Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego w następującym wymiarze: a) w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku wypadku lub awarii do dnia zakończenia naprawy zgodnie z informacjami uzyskanymi w warsztacie przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. - nie dłużej jednak niż przez określony w 4-6 dla tej usługi w poszczególnych wersjach i wariantach okres liczony w dniach kalendarzowych od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego Gothaer TU S.A., z zastrzeżeniem pkt c - f poniżej, b) w przypadku kradzieży pojazdu po upływie minimum 24 godzin od momentu formalnego zgłoszenia kradzieży Policji i po przesłaniu do Centrum Alarmowego Gothaer TU S.A. faxem kopii oficjalnego potwierdzenia przez Policję przyjęcia takiego zgłoszenia - do dnia odzyskania pojazdu przez Policję, nie dłużej jednak niż przez określony w 4-6 dla tej usługi w poszczególnych wersjach i wariantach okres liczony w dniach kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt c - f poniżej, c) wyboru pojazdu zastępczego dokonuje Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. w zależności od lokalnych możliwości a warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z pojazdu zastępczego jest: uprzednie wykonanie holowania unieruchomionego pojazdu zorganizowanego i opłaconego wyłącznie poprzez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. - z wyłączeniem przypadku, kiedy doszło do kradzieży pojazdu, pisemne wyrażenie zgody na warunki korzystania z pojazdu zastępczego określone przez podmioty świadczące w imieniu Centrum Alarmowego Gothaer TU S.A. usługi wynajmu samochodu, w szczególności może to dotyczyć obowiązku posiadania karty kredytowej na wypadek powstania roszczeń agencji w stosunku do osoby korzystającej z pojazdu zastępczego z tytułu szkód powstałych w związku z korzystaniem z tego pojazdu, użytkowanie pojazdu zastępczego przez cały okres wynajmu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w kraju zdarzenia assistance - zgodnie z wyborem Ubezpieczonego, d) w ramach usług, o których mowa w niniejszym punkcie, Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. zorganizuje dostarczenie Ubezpieczonemu pojazdu zastępczego oraz pokrywa koszty wynajmu samochodu osobowego kategorii A lub B (według standardów podmiotów świadczących usługi wynajmu pojazdów) oraz: w Wersji STANDARD i Wersji FLOTA: koszty dostarczenia pojazdu Ubezpieczonemu albo koszty odbioru pojazdu od Ubezpieczonego (w zależności od ustaleń poczynionych przez Ubezpieczonego z Centrum Alarmowym Gothaer TU S.A.) w Wersji LUX: koszty dostarczenia pojazdu Ubezpieczonemu oraz koszty odbioru pojazdu od Ubezpieczonego (w zależności od ustaleń poczynionych przez Ubezpieczonego z Centrum Alarmowym Gothaer TU S.A.) e) w przypadku wynajmu pojazdu zastępczego, z zakresu odpowiedzialności Gothaer TU S.A. wyłączone są koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne opłaty dodatkowe, f) po upływie gwarantowanego okresu wynajmu Ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić pojazd zastępczy przedsiębiorstwu świadczącemu usługi 17

18 wynajmu pojazdu w takim samym stanie (w szczególności z tym samym poziomem paliwa i z tym samym wyposażeniem), w jakim go otrzymał, 4) odbiór naprawionego pojazdu / odbiór pojazdu odnalezionego po kradzieży jeżeli: a) unieruchomiony ubezpieczony pojazd jest naprawiany przez okres co najmniej 12 godzin i jeśli Ubezpieczony przed naprawieniem pojazdu dotarł do miejsca zamieszkania, albo b) ubezpieczony pojazd został odzyskany po kradzieży po 24 godzinach od zgłoszenia zdarzenia na policję, Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. zorganizuje i pokryje koszty przyjazdu osoby odbierającej naprawiony/odnaleziony po kradzieży ubezpieczony pojazd, jednym z następujących środków transportu wybranym przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A.: TAXI (przejazd na odległość maksimum 50 km), pociągiem lub autobusem (bilet pierwszej klasy w jedną stronę), samolotem (bilet w jedną stronę, klasa ekonomiczna) jeśli podróż pociągiem trwa dłużej niż 8 godzin, 5) pomoc administracyjna w przypadku utraty lub kradzieży Ubezpieczonemu za granicą niezbędnych dokumentów podróżnych, takich jak: paszport, wiza wjazdowa, prawo jazdy, dowód rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu, lub bagażu podróżnego - jest to pomoc polegająca na udzieleniu Ubezpieczonemu niezbędnych informacji dotyczących formalności, jakich należy dopełnić u odpowiednich władz lub innych służb w celu podjęcia próby uzyskania wymiany utraconych lub skradzionych dokumentów lub otrzymania dokumentów zastępczych, 6) serwis tłumacza przez telefon w razie zaistnienia za granicą wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. zapewni telefoniczną pomoc tłumacza, który pomoże Ubezpieczonemu porozumieć się z Policją lub osobą poszkodowaną w wyniku zdarzenia. 3. Świadczenia wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 nie mogą być wzajemnie łączone ze świadczeniami wymienionym w ust. 2 pkt 3 (skorzystanie z pierwszych z ww. świadczeń wyklucza skorzystanie z drugich świadczeń w związku z tym samym zdarzeniem). 10 Co obejmuje pomoc dla zwierząt? 1. Zobowiązanie Gothaer TU S.A. z tytułu umowy ubezpieczenia Assistance Plus w zakresie pomocy dla zwierząt polega na zorganizowaniu albo na zorganizowaniu i pokryciu kosztów usług assistance w razie wypadku ubezpieczonego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W ramach pomocy dla zwierząt Gothaer TU S.A. zorganizuje i pokryje koszty następujących usług w zakresie i do wysokości określonych odpowiednio w 4-6 limitów i sum ubezpieczenia dla poszczególnych wersji i wariantów ubezpieczenia: 1) przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do innego opiekuna zorganizowanie i pokrycie kosztów przewiezienia zwierzęcia do wskazanego przez właściciela opiekuna przebywającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdy właściciel przewożonego zwierzęcia z powodu obrażeń odniesionych w wypadku nie może dalej sprawować opieki nad zwierzęciem, a jednocześnie pozostali pasażerowie podróżujący pojazdem nie są współwłaścicielami zwierzęcia, albo nie zdeklarowali gotowości przejęcia opieki nad zwierzęciem, 2) przewóz zwierzęcia z miejsca wypadku do lecznicy lub kliniki weterynaryjnej zorganizowanie i pokrycie kosztów przewiezienia zwierzęcia do najbliższej 18

19 lecznicy lub kliniki weterynaryjnej, gdy zwierzę zostało ranne w wyniku wypadku ubezpieczonego pojazdu, 3) leczenie zwierzęcia pokrycie kosztów leczenia urazów zwierzęcia odniesionych wskutek wypadku ubezpieczonego pojazdu oraz wynikających z tego leczenia kosztów zabiegów, operacji i leków weterynaryjnych, pod warunkiem, iż zwierzę ranne wskutek wypadku ubezpieczonego pojazdu zostało przewiezione do przychodni, lecznicy lub kliniki weterynaryjnej przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A., zgodnie z postanowieniami pkt 2, 4) opieka nad zwierzęciem zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu zwierzęcia, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, w hotelu lub pensjonacie dla zwierząt, gdy właściciel zwierzęcia przewożonego w ubezpieczonym pojeździe w momencie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową z powodu obrażeń odniesionych w wypadku nie może dalej sprawować opieki nad zwierzęciem, a jednocześnie pozostali pasażerowie podróżujący pojazdem nie są współwłaścicielami zwierzęcia albo nie zdeklarowali gotowości przejęcia opieki nad zwierzęciem, 5) utylizacja zwłok zwierzęcia zorganizowanie utylizacji zwłok zwierzęcia, które poniosło śmierć w wyniku wypadku ubezpieczonego pojazdu, z wyłączeniem kosztów tej usługi. 11 Co obejmuje pomoc medyczna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej? 1. Zobowiązanie Gothaer TU S.A. z tytułu umowy ubezpieczenia Assistance Plus w zakresie pomocy i opieki medycznej polega na spełnianiu usług assistance określonych w ust. 2 w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub usług assistance określonych w ust. 2 pkt 2-7 w razie hospitalizacji Ubezpieczonego, który doznał uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także usług assistance określonych w ust. 2 pkt 2 i 3 w razie śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. 2. W ramach pomocy medycznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Gothaer TU S.A. zapewnia Ubezpieczonemu niżej wymienione usługi w zakresie i do wysokości określonych odpowiednio w 4-6 limitów i sum ubezpieczenia dla poszczególnych wersji i wariantów ubezpieczenia: 1) transport medyczny w przypadku, gdy Ubezpieczony doznał nieszczęśliwego wypadku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a stan zdrowia nie zagraża jego życiu i nie wymaga pomocy pogotowia ratunkowego, natomiast lekarz Centrum Alarmowego Gothaer TU S.A. stwierdził konieczność transportu medycznego - Gothaer TU S.A. zorganizuje i pokryje koszty jednej z niżej wymienionych usług realizowanej we wskazany przez tego lekarza sposób dostosowany do stanu zdrowia Ubezpieczonego: a) przewóz Ubezpieczonego do jednego z najbliższych szpitali lub innej placówki służby zdrowia, b) przewóz Ubezpieczonego pod niezbędnym nadzorem medycznym przy pomocy dostępnych środków transportu do szpitala lub innej placówki służby zdrowia odpowiednio wyposażonej do udzielenia Ubezpieczonemu pomocy, c) przewóz Ubezpieczonego do odpowiedniego szpitala lub innej placówki służby zdrowia w miejscu zamieszkania (lub w pobliżu miejsca zamieszkania), Decyzję o wyborze czasu, celu i środka transportu podejmuje lekarz Centrum Alarmowego Gothaer TU S.A. po konsultacji z lekarzem leczącym Ubezpieczonego. Odrzucenie tych decyzji przez Ubezpieczonego bądź samowolne podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami lekarzy pociąga za sobą utratę prawa do świadczeń medycznych Assistance, 19

20 20 2) powrót pasażerów pojazdu zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonych będących pasażerami pojazdu do miejsca ich zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy w wyniku śmierci albo hospitalizacji kierowcy, nie jest możliwe samodzielne kontynuowanie przez nich podróży ubezpieczonym pojazdem. Powrót Ubezpieczonych realizowany jest przy wykorzystaniu jednego ze środków transportu wybranego przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A.: TAXI (przejazd na odległość maximum 50 km), pociąg lub autobus (bilet pierwszej klasy w jedną stronę), samolot (wyłącznie w przypadku, gdy przejazd pociągiem lub autobusem na tej trasie trwa dłużej niż 8 godzin), 3) pomoc psychologa w razie śmierci albo hospitalizacji Ubezpieczonego - organizacja i pokrycie kosztów wizyty u psychologa w sytuacjach stresu związanego z nieszczęśliwym wypadkiem i pod warunkiem pisemnego skierowania do psychologa przez lekarza prowadzącego. Świadczenie przysługuje Ubezpieczonemu i członkom jego najbliższej rodziny (tj. małżonkowi, partnerowi życiowemu, dzieciom własnym i przysposobionym, rodzicom lub rodzeństwu) jednak wyłącznie w zakresie zapewnienia do 5 wizyt u psychologa na dany nieszczęśliwy wypadek niezależnie od liczby osób korzystających z tego świadczenia, 4) natychmiastowa wizyta zapewnienie osobie pełnoletniej, wskazanej przez Ubezpieczonego spośród członków jego najbliższej rodziny (tj. małżonka, partnera życiowego, dzieci własnych i przysposobionych, rodziców lub rodzeństwa) świadczenia w postaci: a) zorganizowania i pokrycia kosztów biletu na podróż z aktualnego miejsca pobytu tej osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do miejscowości hospitalizacji Ubezpieczonego, jeżeli miejscowość hospitalizacji położona jest w odległości minimum 50 km od miejsca zamieszkania osoby przewożonej, oraz b) pokrycia kosztów zakwaterowania tej osoby w miejscowości hospitalizacji Ubezpieczonego, tj. noclegu i śniadania (jeżeli jest w cenie noclegu), przez okres pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie dłużej jednak niż przez okres 10 dni. Podróż realizowana jest przy wykorzystaniu jednego ze środków transportu wybranego przez Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A.: TAXI (przejazd na odległość maximum 50 km), pociąg lub autobus (bilet pierwszej klasy w jedną stronę), samolot (wyłącznie w przypadku, gdy przejazd pociągiem lub autobusem na tej trasie trwa dłużej niż 8 godzin), 5) natychmiastowa opieka zapewnienie osobie pełnoletniej wskazanej przez Ubezpieczonego (z kręgu osób z nim podróżujących), świadczenia polegającego na zorganizowaniu i pokryciu kosztów zakwaterowania, tj. nocleg i śniadanie (jeżeli jest w cenie noclegu), w miejscowości hospitalizacji Ubezpieczonego, oddalonej o minimum 50 km od miejsca zamieszkania, przez okres pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, nie dłużej jednak niż przez okres 10 dni, 6) transport medyczny ze szpitala zorganizowanie i pokrycie kosztu transportu medycznego Ubezpieczonego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego miejsca zamieszkania środkiem transportu wskazanym przez lekarza współpracującego z Centrum Alarmowym Gothaer TU S.A., 7) organizacja wizyty pielęgniarskiej zorganizowanie wizyty pielęgniarskiej w domu dla zapewnienia Ubezpieczonemu pomocy pielęgniarskiej po jego hospitalizacji. Organizacja wizyty pielęgniarskiej obejmuje zorganizowanie, na koszt Ubezpieczonego, przez czas zalecony przez lekarza współpracują-

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Plus Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?...

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA PTU AUTO ASSISTANCE PLUS 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II. 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II. 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II POSTANOWIENIA OGÓLNE 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE II (zwane dalej OWU), stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?...

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA PTU AUTO ASSISTANCE Podstawowy 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny Informacyjna: WARIANT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia Zakres terytorialny Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Warunki zawarcia Rodzaj pomocy informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu Główne punkty prezentacji Informacja o Europ Assistance Zakres Programu Składki Schemat funkcjonowania Programu Grupa Europ Assistance Twórca idei assistance na świecie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance 1. Postanowienia ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY ASSISTANCE DLA SAMOCHODU (SWU) z dnia 22.07.2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU POMOC W DRODZE (PWD) DLA ALIOR BANKU

KARTA PRODUKTU PZU POMOC W DRODZE (PWD) DLA ALIOR BANKU KARTA PRODUKTU PZU POMOC W DRODZE (PWD) DLA ALIOR BANKU Kartę produktu przygotowaliśmy na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, którą wydała Komisja Nadzoru Finansowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje Gothaer TU S.A. do wypłaty odszkodowania. 1 ust. 2; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15 ust.

Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje Gothaer TU S.A. do wypłaty odszkodowania. 1 ust. 2; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15 ust. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Auto Assistance Podstawowy Flota Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance 1. Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranyc

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE Pojazd Zastępczy 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE Pojazd Zastępczy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Assistance

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, zwane dalej OWU MOTO ASS, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW assistance (OWU ASS) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Subaru Assistance Pogwarancyjny (zwanych dalej WU ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Car Assistance... 10 4. Wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne............ str. 1 Definicje................ str. 1

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Car Assistance... 10 4. Wyłączenia odpowiedzialności Allianz...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Assistance do OC... 7 4. Wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PAKIECIE DEALERSKIM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PAKIECIE DEALERSKIM Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Pakiecie Dealerskim ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z Česká pojišťovna Spółka

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. (na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia zatwierdzonych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne...3 Rozdział II. Ubezpieczenie Autocasco...4 Rozdział III. Ubezpieczenie Assistance...12 Sekcja I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z ČESKÁ POJIŠŤOVNA Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 5 F178 01 Wrocław, 11.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wadowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. PTU ASSISTANCE l. 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. PTU ASSISTANCE l. 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE l (zwane dalej OWU) stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 15.04.2014 r. zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Załącznik numer 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 15.04.2014 r. zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ING LEASE TRUCK ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia ING Lease Truck Assistance (zwanych dalej SWU ) oraz na

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowa Ubezpieczenia....1 Definicje...1 Zawarcie UMOWY UBEZPIECZENIA....3 4. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 5. Początek

Bardziej szczegółowo