4. Wysokość składki i częstotliwość jej pobierania 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Wysokość składki i częstotliwość jej pobierania 5"

Transkrypt

1 Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pomoc dla Biznesu zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia/odszkodowania lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty świadczenia/ odszkodowania lub jego obniżenia 3. Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty świadczenia/ odszkodowania lub jego obniżenia Numer zapisu z wzorca umownego Wysokość składki i częstotliwość jej pobierania

2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem, udziela Posiadaczom rachunku bieżącego ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej w dniu 15 czerwca 2012 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. zwanym dalej Ubezpieczającym" w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. DEFINICJE 2 Przez użyte w niniejszych warunkach ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. Akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia w miejscu ubezpieczenia przez osoby trzecie. W przypadku Aktu wandalizmu Ubezpieczony zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie/notatkę z policji; 2. Awaria wadliwe funkcjonowanie Sprzętu (biurowego, PC) wynikające z przyczyn wewnętrznych spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub hydraulicznymi; 3. Awaria pojazdu jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu, wynikające z przyczyny wewnętrznej, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami drogowymi, w tym rozładowanie akumulatora, zgubienie lub złamanie kluczyków służących do uruchomienia pojazdu, przebicie opony, wyciek paliwa ze zbiornika paliwa; 4. Bank Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Ubezpieczającym; 5. Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska Sp. z o.o., wyłącznie uprawniona do organizacji i wykonywania w imieniu Ubezpieczyciela świadczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia grupowego; 6. Choroba przewlekła stan chorobowy, którego pierwsze objawy fizyczne lub rozpoznanie na podstawie odchyleń w badaniach dodatkowych miały miejsce przed rozpoczęciem Ochrony ubezpieczeniowej i które nawróciły, trwały nadal, zaostrzyły się lub dawały powikłania w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej; 7. Drobny sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny niewielkich rozmiarów sprzęt pomocniczy umożliwiający przebieg prawidłowej rehabilitacji, bądź ułatwiający egzystencję pacjenta; 8. Siedziba firmy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszone przez Posiadacza rachunku jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w zależności od tego gdzie nastąpiło pierwsze zgłoszone przez Ubezpieczonego do Centrum Pomocy zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową; 9. Kradzież z włamaniem działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia ubezpieczonego mienia z Siedziby firmy po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za Kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania Kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub miejsca wymienionego w niniejszych warunkach; 10. Lekarz Centrum Alarmowego zatrudniony w Centrum Alarmowym lekarz konsultant; 11. Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie powstałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony lub Pracownik niezależnie od swej woli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł; 12. Ochrona ubezpieczeniowa ochrona udzielana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonym w zakresie i na warunkach określonych w Umowie ubezpieczenia grupowego oraz w OWU; 13. Podróż służbowa podróż po terytorium RP, którą Pracownik odbywa na polecenie pracodawcy w ramach wykonywanej pracy poza miejscowość, w której znajduje się Siedziba firmy lub stałe miejsce pracy pracownika; 14. Posiadacz rachunku przedsiębiorca (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który zawarł z Bankiem Umowę Rachunku w pakiecie Wymarzone konto dla Biznesu zgodnie z Regulaminem Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.; 15. Pojazd samochód osobowy, osobowo-ciężarowy lub ciężarowy o ładowności do 3,5 tony, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, zarejestrowany na Ubezpieczonego; 16. Pracownik osoba zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej; za pracownika uznaje się również praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, a także wspólników spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek cywilnych będących Posiadaczami rachunku oraz członków zarządu Posiadacza rachunku; 17. Rachunek rachunek bieżący (otwierany w złotych polskich jako pierwszy Rachunek klienta w ramach pakietu Wymarzone Konto dla Biznesu), prowadzony przez Bank dla Posiadacza na podstawie Umowy Rachunku oraz Regulaminu Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.; 18. Rok ubezpieczeniowy 12 miesięczny okres ubezpieczenia Ubezpieczonego liczony od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wobec danego Ubezpieczonego lub rocznicy jej rozpoczęcia; 19. Sprzęt biurowy - następujące urządzenia znajdujące się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej: kserokopiarka, drukarka, skaner, fax, niszczarka dokumentów, których wiek nie przekracza 5-ciu lat; 20. Sprzęt PC monitor i jednostka centralna (komputer stacjonarny lub laptop), znajdujące się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, których wiek nie przekracza 5-ciu lat; 21. Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A.; 22. Ubezpieczony Posiadacz Rachunku objęty Ochroną Ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia; 23. Ubezpieczyciel - Europ Assistance S.A.; 24. Umowa rachunku - umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem o wykonywanie usług płatniczych; 25. Umowa ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia Grupowego dla Posiadaczy Rachunków bieżących w Raiffeisen Bank Polska S.A, zawarta w dniu 15 czerwca 2012 roku pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem, do której mają zastosowanie niniejsze OWU; 26. Unieruchomienie pojazdu stan pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie, który powstał na skutek awarii lub wypadku; 27. Usługi assistance- usługi polegające na organizacji lub organizacji i pokryciu kosztów świadczeń przez Centrum Alarmowe na rzecz Ubezpieczonych w zakresie i w granicach sum ubezpieczenia przewidzianych w OWU, obejmujące odpowiednio do zakresu ubezpieczenia Usługi assistance medycznego, technicznego, samochodowego lub prawnego; 28. Usługodawca Podmiot współpracujący z Centrum Alarmowym w zakresie świadczenia usług assistance wskazanych w OWU; 29. Wypadek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami ruchu drogowego; 30. Zdarzenia losowe - niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie Ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową. Za zdarzenie losowe uznaje się: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, grad, lawina, zalanie, stłuczenie szyby, pośrednie uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, wydostanie się dymu i sadzy.

3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone całodobowo na rzecz Ubezpieczonego Usługi assistance określone w 7-12 oraz w 14, z zastrzeżeniem postanowień Wykonanie wszelkich czynności w zakresie Usług assistance, o których mowa, na zlecenie Ubezpieczyciela za pośrednictwem Centrum Alarmowego, zapewnia firma Europ Assistance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, bud. Taurus, której Ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zdarzenie objęte Ochroną ubezpieczeniową. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na warunkach określonych w OWU za świadczenie Usług assistance polega na zorganizowaniu i pokryciu (w wysokości określonej w niniejszych warunkach ubezpieczenia) kosztów dojazdu usługodawcy oraz pokryciu wyłącznie kosztów tych czynności, które zostały wymienione w OWU. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 4 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Rachunek Ubezpieczonego stał się w pełni aktywny czyli Ubezpieczony może dokonywać wypłat z Rachunku. 2. W stosunku do Ubezpieczonych, którzy byli Posiadaczami rachunku prowadzonego przez Ubezpieczającego przed dniem 1 marca 2015 roku, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 marca 2015 roku. Z zastrzeżeniem, że Rachunek ma być w pełni aktywny czyli Ubezpieczony może dokonywać wypłat z Rachunku. 3. Okres ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego, który został objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia trwa 1 rok. Ochrona ubezpieczeniowa jest przedłużana na kolejny roczny Okres ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust Ochrona ubezpieczeniowa każdego Ubezpieczonego kończy się: 1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy Ubezpieczenia; 2) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy rachunku; w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi wcześniej. 5. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej. SKŁADKA 5 1. Wysokość, zasady określania oraz tryb i terminy płatności składki ubezpieczeniowej określone są w Umowie ubezpieczenia. 2. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. ZAKRES UBEZPIECZENIA 6 1. Ubezpieczonym świadczone są Usługi assistance w ramach pakietu Pomoc dla Biznesu składającego się z: a. Pomocy technicznej określonej w 7 i 14, b. Pomocy Medycznej określonej w 8 i 14, c. Pomocy Drogowej określonej w 9 i 14, d. Pomocy informacyjnej: (Infolinia gospodarcza, Infolinia rekrutacyjna, Infolinia socjalna, EKO infolinia, Infolinia medyczna) określonej w 10 i 14, e. Infolinii Prawnej określonej w 11, f. Firmowego Serwisu Concierge określonego w 12. POMOC TECHNICZNA W FIRMIE 7 1. Usługi realizowane w przypadku uszkodzenie mienia w Siedzibie firmy wskutek Kradzieży z włamaniem, Aktu wandalizmu lub Zdarzenia losowego w Siedzibie firmy: 1) Interwencja specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, od alarmów) w celu usunięcia szkody Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu oraz robocizny jednego specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody w Siedzibie firmy (z wyłączeniem kosztów części zamiennych i materiałów). Z zastrzeżeniem, że czas usunięcia szkody (licząc od momentu przebycia usługodawcy do Siedziby firmy) nie będzie trwał dłużej niż 5 godzin. Koszty niezbędnych do naprawy części zamiennych pokrywa Ubezpieczony, 2) Dozór mienia jeżeli na skutek Zdarzenia losowego, Kradzieży z włamaniem lub Aktu wandalizmu Siedziba firmy nie nadaje się do użytkowania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dozoru mienia przez profesjonalną firmę ochroniarską, 3) Transport mienia jeżeli na skutek Zdarzenia losowego, Kradzieży z włamaniem lub Aktu wandalizmu Siedziba firmy nie nadaje się do użytkowania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty przewiezienia mienia Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do miejsca wyznaczonego przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przewożone jest tylko takie mienie, które można załadować do jednego samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony, 4) Organizacja lokalu zastępczego - jeżeli na skutek Zdarzenia losowego, Kradzieży z włamaniem lub Aktu wandalizmu Siedziba firmy nie nadaje się do użytkowania Centrum Alarmowe skontaktuje się z co najmniej 3 agencjami wynajmu lokali przystosowanych do prowadzenia działalności gospodarczej i przedstawi oferty agencji Ubezpieczonemu przygotowane na podstawie specyfikacji lokalu określonej przez Ubezpieczonego. Koszty związane lokalem zastępczym ponosi Ubezpieczony. 2. Usługi realizowane w przypadku uszkodzenia mienia w Siedzibie firmy w przypadku awarii Sprzętu PC lub Sprzętu biurowego w Siedzibie firmy: 1) Pomoc informatyka Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny informatyka w celu naprawy Sprzętu PC bądź wewnętrznej sieci informatycznej (sieć musi dotyczyć jednej lokalizacji) w Siedzibie firmy, z zastrzeżeniem, że czas usunięcia szkody (licząc od momentu przebycia usługodawcy do Siedziby firmy) nie będzie trwał dłużej niż 5 godzin. Koszty niezbędnych do naprawy części zamiennych pokrywa Ubezpieczony. Jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa, organizuje i pokrywa koszty transportu Sprzętu PC do najbliższego serwisu naprawczego (nie dotyczy wewnętrznej sieci informatycznej). Koszty naprawy w serwisie oraz koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte awarie w sprzęcie objętym gwarancją lub takim, za który na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność ponosi sprzedawca oraz sprzęcie którego wiek przekracza 5 lat. Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek sprzętu. Na życzenie Ubezpieczonego w ramach usługi Pomoc informatyka i do wysokości określonego limitu możliwe jest też udzielenie pomocy w odzyskaniu danych. Każdorazowo oceny możliwości odzyskania danych dokonuje informatyk wykonujący zlecenie. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wynik procesu odzyskiwania danych. 2) Pomoc serwisanta Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny serwisanta w celu naprawy Sprzętu biurowego w Siedzibie firmy, z zastrzeżeniem, że czas usunięcia szkody (licząc od momentu przebycia usługodawcy do Siedziby firmy) nie będzie trwał dłużej niż 5 godzin. Jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa, organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu do najbliższego serwisu naprawczego. Koszty naprawy w serwisie oraz koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte awarie w sprzęcie objętym gwarancją lub takim, za który na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność ponosi sprzedawca oraz sprzęt którego wiek przekracza 5 lat. Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek sprzętu. 3. Usługi realizowane na życzenie Ubezpieczonego: 1) Informacja o sieci usługodawców jeżeli Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z sieci usługodawców Centrum Alarmowego, Centrum Alarmowe udostępni Ubezpieczonemu informacje o firmach świadczących następujące usługi: naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, usługi ślusarskie, hydrauliczne, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. POMOC MEDYCZNA W FIRMIE I PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ 8 1. W przypadku Nieszczęśliwego wypadku usługi realizowane są wyłącznie na terytorium RP, w Siedzibie firmy lub w trakcie Podróży służbowej Ubezpieczonego lub Pracownika na terytorium RP. O celowości i sposobie realizacji poszczególnych świadczeń decyduje lekarz konsultant Centrum Alarmowego. Centrum Alarmowe nie organizuje pomocy medycznej w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia Ubezpieczonego lub Pracownika tj. w sytuacjach wymagających wezwania pogotowia ratunkowego: a) Wizyta lekarza Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarza pierwszego kontaktu w Siedzibie firmy; b) Dostarczenie leków jeżeli w następstwie Nieszczęśliwego wypadku w Siedzibie firmy Ubezpieczony lub Pracownik wymaga leżenia zgodnie ze wskazaniami lekarza pierwszego kontaktu wysłanego przez Centrum Alarmowe określonymi w zwolnieniu lekarskim, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dostarczenia leków lub Drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego lub Pracownika na terenie Polski. Koszt lekarstw lub sprzętu jest pokrywany przez odpowiednio Ubezpieczonego albo Pracownika; c) Transport medyczny Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego lub Pracownika z Siedziby firmy

4 do najbliższego szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio wyposażonej do udzielenia pomocy do ustalonego limitu. O celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub Lekarz Centrum Alarmowego; d) Wizyta pielęgniarki Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty wizyty pielęgniarki w miejscu wskazanym odpowiednio przez Ubezpieczonego lub Pracownika na terenie Polski, jeżeli Nieszczęśliwy wypadek nastąpił wcześniej w Siedzibie firmy i został zgłoszony do Centrum Alarmowego. O celowości wizyty pielęgniarki decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub Lekarz Centrum Alarmowego; e) Organizacja wizyty u lekarza specjalisty jeżeli lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe zaleci wizytę u lekarza specjalisty, Centrum Alarmowe zorganizuje wizytę w terminie wskazanym odpowiednio przez Ubezpieczonego lub Pracownika. Koszt wizyty ponosi Ubezpieczony albo Pracownik; f) Opieka domowa po hospitalizacji jeżeli w następstwie Nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy Ubezpieczony lub Pracownik jest hospitalizowany powyżej 7 dni Centrum Alarmowe po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego organizuje i pokrywa koszty opieki domowej po zakończonej hospitalizacji. O celowości organizacji pomocy domowej decyduje lekarz Centrum Alarmowego; g) Pomoc rehabilitanta lub fizykoterapeuty w przypadku braku zdolności Ubezpieczonego lub Pracownika do pracy trwającej powyżej 7 dni (potwierdzonej zwolnieniem lekarskim) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w Siedzibie firmy oraz zalecenia przez lekarza prowadzącego stosowania zabiegów rehabilitacyjnych w celu przywrócenia pełnej sprawności lub poprawy sprawności Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pracy rehabilitanta lub fizykoterapeuty. Koszt zabiegów z użyciem specjalistycznych urządzeń (krioterapia, diatermia, elektroterapia, hydroterapia, laseroterapia, magnetoterapia) nie wchodzi w zakres ubezpieczenia. POMOC DROGOWA 9 1. W przypadku Unieruchomienia pojazdu na terytorium RP Centrum Alarmowe realizuje wymienione poniżej świadczenia: a) Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia organizacja i pokrycie kosztów usprawnienia Pojazdu przez pomoc drogową wysłaną przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia, o ile usprawnienie na miejscu zdarzenia jest możliwe. Koszty części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony; b) Holowanie pojazdu jeżeli nie jest możliwe usprawnienie Pojazdu na miejscu zdarzenia Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty holowania Pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego mogącego dokonać naprawy lub do Miejsca ubezpieczenia w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia; c) Dostarczenie paliwa dostarczenie właściwego paliwa do miejsca zatrzymania Pojazdu w ilości niezbędnej do dojazdu do najbliższej czynnej stacji paliw. Koszt paliwa pokrywa Ubezpieczony; 2. Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu pojazd został odholowany przez usługodawcę Centrum Alarmowego do warsztatu naprawczego i nie może być naprawiony tego samego dnia roboczego, Ubezpieczonemu przysługuje jedno z następujących świadczeń określonych poniżej: a) Zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania ze śniadaniem w hotelu (max 3 gwiazdki) na okres nie przekraczający czasu naprawy pojazdu, nie dłuższy jednak niż 3 doby. Koszty zakwaterowania w hotelu nie obejmują dodatkowych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu tj. telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel; d) Samochód zastępczy organizacja wynajmu pojazdu zastępczego. Koszt wynajętego pojazdu pokrywa Ubezpieczony; e) Kontynuacja podróży organizacja i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego do Miejsca ubezpieczenia na terytorium RP lub miejsca docelowego podróży na terytorium RP; świadczenie w postaci przejazdu Ubezpieczonego do celu podróży przysługuje jedynie wtedy, jeżeli koszt przejazdu do celu podróży nie przewyższa kosztu przejazdu do Miejsca ubezpieczenia; 3. Na życzenie Ubezpieczonego realizowane są następujące usługi: a) Usługi informacyjne na życzenie Ubezpieczonego Centrum Pomocy przekaże niezbędne wiadomości rodzinie lub pracodawcy, dokona zmian w rezerwacji hotelu, biletu lotniczego, udzieli informacji o autoryzowanych stacjach dealerskich, zapewni pomoc tłumacza przy formalnościach związanych z zaistniałymi zdarzeniami. PAKIETY INFORMACYJNE 10 I. INFOLINIA GOSPODARCZA Centrum Alarmowe udostępni na życzenie Ubezpieczonego informacje dotyczące: 1. Krajowych programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Krajowych programów Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Kursów wymiany walut, 4. Targów i konferencji branżowych organizowanych dla przedsiębiorców w kraju i za granicą, 5. Danych teleadresowych: 1) Regionalnych Instytucji Finansujących (placówki partnerskie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), 2) Punktów Konsultacyjno-Doradczych, 3) Centrów Euro Info, 4) Ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 5) Izb i urzędów skarbowych, 6) Inspektoratów ZUS, 7) Hoteli i centrów konferencyjnych, 8) Instytucji zrzeszających przedsiębiorców, w tym izb gospodarczych, 9) Polskich i obcych placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz ich wydziałów ekonomicznych. II. INFOLINIA REKRUTACYJNA Centrum Alarmowe udostępni na życzenie Ubezpieczonego informacje dotyczące: 1. Adresów, godzin otwarcia/zamknięcia firm rekrutacyjnych, 2. Warunków współpracy firm rekrutacyjnych z firmami w procesie znajdowania pracowników, 3. Kosztów oraz zasad rozliczania firm rekrutacyjnych ze zleceniodawcami. III. INFOLINIA SOCJALNA Centrum Alarmowe udostępni na życzenie Ubezpieczonego informacje dotyczące: 1. Świadczeń emerytalnych i rentowych, 2. Świadczeń chorobowych i macierzyńskich, 3. Świadczeń wypadkowych, 4. Uprawnień osób niepełnosprawnych, 5. Świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych i pogrzebowych, 6. Danych teleadresowych (ZUS). IV. EKO INFOLINIA 1. W ramach usług EKO Infolinii Centrum Pomocy udzieli, na wniosek Ubezpieczonego, świadczeń w następującym zakresie: a. Informacje o działalności EKO Biura (informacje o ekologicznych postawach i działaniach, m.in. sposobach oszczędzania energii i surowców), b. Informacje na temat szkoleń promujących ekologię, c. Informacje o firmach zajmujących się produkcją ekologicznych materiałów budowlanych oraz budownictwem ekologicznym/ energooszczędnym, d. Informacje o firmach oferujących ekologiczne rozwiązania dla biur, e. Informacje o dostępnych na rynku urządzeniach ekologicznych oraz punktach, w których można je kupić, f. Informacje o oznaczeniach wskazujących energochłonność/ energooszczędność sprzętu elektronicznego i AGD, g. Informacje o firmach organizujących wywóz sortowanych śmieci, h. Informacje o punktach skupu surowców wtórnych, i. Informacje o firmach zajmujących się skupem i regeneracją zużytych tonerów, j. Informacje o punktach zbiórki zużytych żarówek, świetlówek, baterii i akumulatorów, k. Informacje o punktach zbiórki elektrośmieci (telewizory, suszarki, odkurzacze, kuchenki mikrofalowe), l. Informacje o firmach zajmujących się odbiorem i utylizacją sprzętu elektronicznego i AGD, rozładowanych akumulatorów, baterii, żarówek energooszczędnych, m. Informacje o punktach zbiórki przeterminowanych leków, n. Informacje o samochodach ekologicznych - stosujących rozwiązania wpływające na zmniejszenie zużycia paliw oraz minimalizację produkcji spalin, o. Informacje o stacjach, w których można zakupić biopaliwa, p. Informacje o możliwościach zakupu samochodów elektrycznych oraz punktach ładowania akumulatorów do tych pojazdów, q. Informacje na temat szkoleń z zakresu ekologicznej i ekonomicznej jazdy, r. Informacje o funduszach unijnych na rzecz ekologicznych inwestycji, s. Informacje o instytucjach udzielających dotacji i kredytów na kolektory słoneczne, t. Informacje na temat instytucji mogących wesprzeć realizację projektów ekologicznych w firmie, u. Informacje o instytucjach, urzędach, w których można zgłosić naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska. V. INFOLINIA MEDYCZNA Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu oraz Pracownikom możliwość rozmowy z lekarzem dyżurnym Centrum Alarmowego, który w miarę

5 posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli ustnej informacji, co do dalszego postępowania. Informacje udzielone przez lekarza Centrum Alarmowego nie mają charakteru diagnostycznego. Ponadto Centrum Alarmowe udostępni Ubezpieczonemu i Pracownikom następujące informacje z zakresu: 1. Medycyny pracy, medycyny środowiskowej, zdrowia publicznego, higieny pracy, ochrony radiologicznej i ochrony przed promieniowaniem, 2. Toksykologii i epidemiologii chorób zawodowych i innych skutków zdrowotnych związanych z ekspozycją na chemiczne, fizyczne i psychofizyczne czynniki szkodliwe w miejscu pracy, 3. Patologii zawodowych, profilaktyki chorób zawodowych i parazawodowych oraz diagnostyki i leczenie ostrych zatruć, 4. Profilaktycznych badań tj.: badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, sanitarnych, badań osób narażonych na promieniowanie, badań do świadectw kwalifikacji, badań do prawa jazdy różnych kategorii, 5. Szczepień (przeciw grypie, przeciw żółtaczce WZWB), 6. Przepisów BHP, 7. Kryteriów zdrowotnych warunkujących wybór zawodu oraz możliwości wykonywania pracy, 8. Promocji zdrowia w miejscu pracy, 9. Bazy aptek na terenie całego kraju: adresy, godziny pracy oraz numery telefonów, 10. Działań, które należy podjąć przed oraz w trakcie podroży, na przykład niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata (w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia), 11. Placówek mających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, 12. Placówek prywatnych proponujących usługi abonamentowe dla pracowników, 13. Placówek medycznych i diagnostycznych na terenie kraju, 14. Placówek odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie kraju, 15. Placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny. 16. O danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Polsce przepisów), 17. Badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, 18. Farmacji: informacje o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwość przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, 19. Zasad zdrowego żywienia i diety, 20. Informacji o grupach wsparcia i telefonach zaufania w Polsce dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej, samotnych matek, cierpiących na określone schorzenia lub dotkniętych: 1) narkomanią 2) alkoholizmem 3) nikotynizmem 4) przemocą domową 5) chorobą nowotworową 6) cukrzycą 7) otyłością 8) anoreksją 9) bulimią 10) depresją 21. Uwarunkowań medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia, 22. Stanów wymagających natychmiastowej pomocy i zasad udzielania pierwszej pomocy, 23. Przygotowań niezbędne przed zabiegami medycznymi lub badaniami lekarskimi. INFOLINIA PRAWNA W ramach serwisu prawnego Centrum Alarmowe zapewnia na życzenie Ubezpieczonego świadczenia (limit 6 konsultacji w roku): 1) Telefoniczna informacja prawna informacja prawna udzielana przez prawników obejmująca: a. prawo cywilne materialne, b. prawo administracyjne, c. prawo pracy, d. prawo podatkowe: i. ordynacja podatkowa, ii. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, iii. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, iv. ustawa o podatku od towarów i usług, v. ustawa o podatku akcyzowym, vi. ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, e. prawo gospodarcze: i. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ii. ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, iii. kodeks spółek handlowych, iv. ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, f. prawo autorskie, g. prawo ubezpieczeń gospodarczych, 2) przesyłanie drogą elektroniczną aktualnych, powszechnie obowiązujących aktów prawa, w tym: a. ustaw, b. rozporządzeń, c. aktów prawa miejscowego, 3) przesyłanie drogą elektroniczną wzorów umów cywilno-prawnych: a. umowy sprzedaży, b. umowy najmu i dzierżawy, c. umowy pożyczki, d. umowy darowizny, e. umowy o pracę, f. umowy o dzieło, g. umowa zlecenia, 4) udzielanie informacji teleadresowych dotyczących: a. biur podatkowych, b. sądów, c. prokuratur, d. kancelarii adwokackich, e. kancelarii radcowskich, f. kancelarii notarialnych. 2. Informacje uzyskane od prawnika mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada lub ostateczna ekspertyza prawna, ani też nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Ubezpieczonego w stosunku do Ubezpiczyciela. 3. Usługi wskazane w ust. 1 są świadczone w godzinach roboczych, tj. między godziną 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku włącznie. 4. Ubezpieczony otrzyma informację prawną w ramach usługi wskazanej w ust. 1 pkt. 1) nie wcześniej, niż po upływie dwóch godzin roboczych od momentu zgłoszenia Ubezpieczonego do Centrum Alarmowego, chyba że Ubezpieczony i Centrum Alarmowe umówią się inaczej. 5. Centrum Alarmowe podejmuje maksymalnie dwie próby telefonicznego skontaktowania się z Ubezpieczonym celem udzielenia mu informacji w ramach usługi wskazanej w ust. 1 pkt. 1). FIRMOWY SERWIS CONCIERGE 12 W ramach usług Serwisu Concierge "Firmowy Asystent" Centrum Pomocy na wniosek Ubezpieczonego, wykona nastepujące usługi: a. Organizacja usług tłumacza b. Organizacja usług profesjonalnego edytora dokumentów tekstowych c. Organizacja serwisu sprzątającego do firmy d. Rezerwacja biletów lotniczych, PKP, miejsc w hotelach podczas podróży służbowych e. Pomoc w planowaniu i organizacji uroczystości okolicznościowych i jubileuszowych, przyjęć, bankietów, oraz cateringu poprzez informowanie oraz zapewnienie kontaktu z profesjonalnymi podmiotami specjalizującymi się w tym zakresie f. Organizacja rezerwacji stolików w wybranej restauracji lub kawiarni, w tym również pomoc w znalezieniu lokalu wg określonych przez klienta upodobań oraz charakteru spotkania biznesowego jak i prywatnego g. Organizacja zakupu i dostarczenia pod wskazany adres zakupów, kwiatów, prezentów dla wskazanej osoby. WYŁĄCZENIA Centrum Alarmowe nie odpowiada za szkody powstałe wskutek umyślnego lub rażąco niedbałego działania lub zaniechania działania przez Ubezpieczonego, Pracownika lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność jak za działania własne. 2. Za Pracownika nie uznaje się osoby fizycznej, która zawarła z Ubezpieczonym umowę cywilnoprawną w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 3. Centrum Alarmowe nie udzieli informacji w ramach infolinii prawnej, jeżeli zapytanie dotyczy relacji Ubezpieczonego z Ubezpieczającym lub Ubezpieczycielem 4. Z odpowiedzialności w zakresie pomocy technicznej i medycznej wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z: a. konserwacją mienia ruchomego lub stałych elementów znajdujących się w Siedzibie firmy; b. zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, wojną domową lub międzynarodową, strajkami; c. szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego; d. szkodami powstałymi w wyniku rozłączenia lub przerwy w funkcjonowaniu urządzeń wodno-kanalizacyjnych, do naprawy których zobowiązane są właściwe służby publiczne lub administrator budynku; e. szkodami powstałymi wskutek zawilgocenia budynku i pomieszczeń w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń instalacji czy elementów budynku należał do Ubezpieczonego; f. szkodami powstałymi wskutek przenikania wód gruntowych; g. skutkami działania materiałów rozszczepialnych; h. spożyciem przez Ubezpieczonego lub Pracownika alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

6 i. samobójstwem lub próbą samobójstwa; j. uczestnictwem Ubezpieczonego lub Pracownika w bójce z wyłączeniem przypadku obrony koniecznej; k. uszkodzeniami kanalizacji, rur instalacyjnych, gazowych i wodociągowych oraz podziemnych linii energetycznych, oraz wszystkich tych instalacji, za naprawę lub konserwację których odpowiadają administracja mieszkania lub właściwe służby pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub energetycznego; l. uszkodzeniami o istnieniu których Ubezpieczony lub Pracownik wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia; m. koniecznością uzupełniania materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi urządzenia; n. kosztami części zamiennych i materiałów; o. nieprawidłowego użytkowania sprzętu, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub nieprawidłowości oprogramowania ; p. chorobami przewlekłymi Ubezpieczonego lub Pracownika; q. rekonwalescencją Ubezpieczonego lub Pracownika lub schorzeniami w trakcie leczenia, które jeszcze nie zostały wyleczone; r. nagłym pogorszeniem stanu zdrowia Ubezpieczonego lub Pracownik lub komplikacjami w przypadku chorób, które wymagają stałego leczenia lub opieki medycznej. 5. Z odpowiedzialności w zakresie pomocy drogowej wyłączone są zdarzenia: a. wynikające z powtarzających się awarii, będących następstwem nie usunięcia przez Ubezpieczonego ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez Centrum Alarmowe; b. będące następstwem użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewożony ładunek, w tym ładunek wszelkiego rodzaju przyczep; c. powstałe podczas używania pojazdu przez Ubezpieczonego lub uprawnionego kierowcę jako narzędzia przestępstwa; d. powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także powstałe w pojazdach uczestniczących w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg; e. powstałe w pojazdach używanych do celów zarobkowych, tj. taksówkach, pojazdach wypożyczalni samochodów; f. powstałe w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej; g. powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili zdarzenia nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem: prawa jazdy, badań lekarskich, wymaganego świadectwa kwalifikacji, z wyłączeniem sytuacji w których kierujący wszedł w posiadanie pojazdu wbrew woli Ubezpieczonego; h. powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, jeśli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia, i. powstałe, gdy kierujący pojazdem bez uzasadnionej przyczyny oddalił się z miejsca zdarzenia, z wyłączeniem sytuacji w których kierujący wszedł w posiadanie pojazdu wbrew woli Ubezpieczonego; j. powstałe podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów albo użycia pojazdu jako rekwizytu; k. powstałe w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny, o ile zdarzenie ma związek przyczynowy ze szkodą; l. powstałe podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy; m. powstałe podczas użycia pojazdu do nauki jazdy; n. powstałe w pojazdach wynajmowanych i używanych do zarobkowego przewozu osób lub towarów. SUMA UBEZPIECZENIA Poniższe tabele określają limity oraz maksymalną ilość interwencji w ciągu 12-miesięcznych okresów ubezpieczeniowych, o których mowa w 4 ust Suma ubezpieczenia wynosi PLN i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do wszystkich zdarzeń powstałych w ciągu 12-miesięcznych okresów ubezpieczeniowych, o których mowa w 4 ust Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wartość każdego zrealizowanego świadczenia z tytułu danego Ubezpieczenia. 4. Suma ubezpieczenia odnosi się do 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia i ulega odnowieniu po zakończeniu 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE Uszkodzenie mienia w Siedzibie firmy wskutek Kradzieży z włamaniem, Aktu wandalizmu lub Zdarzenia losowego w Siedzibie firmy Awaria sprzętu PC w Siedzibie firmy Awaria sprzętu biurowego w Siedzibie firmy Na życzenie Ubezpieczonego PAKIET POMOC TECHNICZNA I POMOC INFORMACYJNA RODZAJ ŚWIADCZENIA Interwencja specjalisty Dozór mienia Transport mienia Organizacja lokalu zastępczego Pomoc informatyka Pomoc serwisanta Informacja o sieci usługodawców Infolinia rekrutacyjna Infolinia gospodarcza Infolinia socjalna Infolinia medyczna Eko infolinia PAKIET POMOC MEDYCZNA POMOC MEDYCZNA w razie zdarzenia w Siedzibie firmy lub w czasie Podróży służbowej (na terytorium RP) Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego lub Pracownika w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w Siedzibie firmy lub w czasie Podróży służbowej Wizyta lekarza Dostarczenie leków Wizyta pielęgniarki Transport medyczny do szpitala Organizacja wizyty u lekarza specjalisty Opieka pielęgniarska po hospitalizacji Pomoc rehabilitanta lub fizykoterapeuty LIMIT INTERWENCJI W ROKU UBEZPIECZENIOWYM (w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego) Bez limitu / Tylko organizacja Bez limitu LIMIT INTERWENCJI W ROKU UBEZPIECZENIOWYM Bez limitu (do 48h na zdarzenie) (do 5 wizyt na zdarzenie)

7 Unieruchomienie pojazdu Na życzenie ubezpieczonego PAKIET POMOC DROGOWA POMOC DROGOWA (na terytorium RP) Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie pojazdu Dostarczenie paliwa Świadczenia zamienne Zakwaterowanie w hotelu Ubezpieczonego i pasażerów Organizacja pojazdu zastępczego Kontynuacja podróży Informacja o procedurze postępowania w razie wypadku drogowego Usługi informacyjne PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W razie powstania zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową, poszkodowany powinien zapobiegać w miarę możliwości zwiększaniu się szkody i ograniczyć konsekwencje zdarzenia. 2. W razie wystąpienia zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony lub Pracownik obowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu LIMIT INTERWENCJI W ROKU UBEZPIECZENIOWYM 1 raz w roku (do 3 dni) Tyko organizacja 1 raz w roku (bilety 1 klasy) Bez limitu czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu, i podać następujące dane: 1) imię i nazwisko, 2) dokładny adres Siedziby firmy (miejsca zdarzenia), 3) numer NIP oraz numer Rachunku, 4) numer telefonu, pod którym można skontaktować się odpowiednio z Ubezpieczonym lub Pracownikiem lub wskazaną przez niego osobą, 5) krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy, 6) nazwisko i adres sprawcy szkody, w przypadku gdy dane te są znane Ubezpieczonemu, 7) wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu udzielenia świadczenia Ubezpieczonemu. 3. Ponadto Ubezpieczony lub Pracownik powinien: 1) udzielić pracownikowi Centrum Alarmowego lub innemu przedstawicielowi Ubezpieczyciela wyjaśnień dotyczących zdarzenia, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i zakresu świadczeń Ubezpieczyciela, 2) udzielić specjaliście lub lekarzowi przysłanemu przez Centrum Alarmowe wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia w ramach Usług assistance, 3) nie powierzać wykonania świadczeń, do których spełnienia zobowiązany jest Ubezpieczyciel innym osobom, chyba że Centrum Alarmowe nie przystąpi do spełniania świadczenia w okresie dwóch godzin od zawiadomienia o szkodzie (w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym, a Centrum Alarmowym) lub wyrazi zgodę na spełnienie świadczenia przez inną osobę, 4) współdziałać z Centrum Alarmowym w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił, któregokolwiek z postanowień określonych w ust. 1-3, Ubezpieczyciel może odmówić organizacji świadczeń określonych w 7-12 w całości lub części jeśli naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia.. REKLAMACJE Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Autorité de contrôle prudentiel. 2. Ubezpieczający, Ubezpieczony i uprawniony z Umowy ubezpieczenia mają prawo do wniesienia reklamacji do Ubezpieczyciela. Reklamacja może być złożona: a) w formie pisemnej (przesyłką pocztową na adres Europ Assistance Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wołoska 5 Dział Jakości ), b) ustnie (telefonicznie pod numerem telefonu +(48) ), c) osobiście w oddziale Europ Assistance Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wołoska 5, d) w formie elektronicznej ( em pod adresem: 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie dłuższym w takim przypadku Ubezpieczyciel powiadomi osobę występującą z reklamacją o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 4. Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczonego o sposobie załatwienia reklamacji na piśmie lub, za zgodą Ubezpieczonego, pocztą elektroniczną. 5. Ubezpieczony z umowy ubezpieczenia ma prawo do rozpatrzenia sporów wynikających z umowy ubezpieczenia przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, ma także prawo wniesienia skargi na działalność Ubezpieczyciela do Rzecznika Finansowego oraz prawo do rozpatrzenia sporów wynikających z umowy ubezpieczenia w drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w Umowie Ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia muszą być wymienione w Umowie Ubezpieczenia pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4. Spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mogą być dochodzone przez sądy powszechne według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla Miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia lub ich spadkobierców. 5. Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany informować zgłaszającego Zdarzenie ubezpieczeniowe w terminie do 7 dni o otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego, o ile spełni świadczenie bezpośrednio po otrzymaniu zawiadomienia. 6. Tryb przyjmowania zawiadomień, o których mowa w ustępie poprzednim określony został w 15 niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Prawa i obowiązki ubezpieczonego. 7. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia roku.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R BIZNES ASSISTANCE i R-BIZNES ASSISTANCE PLUS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R BIZNES ASSISTANCE i R-BIZNES ASSISTANCE PLUS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R BIZNES ASSISTANCE i R-BIZNES ASSISTANCE PLUS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Zakładem Ubezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW

INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW GRUPOWE UBEZPIECZENIE ASSISTANCE KOMUNIKACYJNY DO PROGRAMU ASSISTANCE DLA KLIENTÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW I WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mediraty Assistance dla klientów Medical Finance Group SA zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.............................................................................................1

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNEGO DLA KLIENTÓW BZ WBK LEASING S.A. (LEASING MASZYN ROLNICZYCH) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia znajdują zastosowanie do Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 2 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A.

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A. Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl TUiR Allianz Polska S.A. BIBA-O05 11/10 Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mediraty Assistance zwane dalej OWU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNEGO DO PROGRAMU AVIVA DLA MŁODYCH RODZICÓW

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNEGO DO PROGRAMU AVIVA DLA MŁODYCH RODZICÓW Informacja o postanowieniach z wzorca umownego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNEGO DO PROGRAMU AVIVA DLA MŁODYCH RODZICÓW Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki usług Autopomoc

Ogólne warunki usług Autopomoc Ogólne warunki usług Autopomoc zatwierdzone uchwałą z posiedzenia Zarządu Sp. z o.o. POLINS, Protokół Nr. 4 z dnia 08.06.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki usług Autopomoc (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej WARTA) udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu Główne punkty prezentacji Informacja o Europ Assistance Zakres Programu Składki Schemat funkcjonowania Programu Grupa Europ Assistance Twórca idei assistance na świecie

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance KOD: MAS 01/12 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Assistance dla Posiadaczy Mistrzowskiego Konta Osobistego w Polbank EFG

Załącznik nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Assistance dla Posiadaczy Mistrzowskiego Konta Osobistego w Polbank EFG Załącznik nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Assistance dla Posiadaczy Mistrzowskiego Konta Osobistego w Polbank EFG Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Twój Ale!Asystent dla Posiadaczy Ale!Konta

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: UBEZPIECZAJĄCY/ UBEZPIECZONY: TYP UMOWY UBEZPIECZENIA: PZU SA ING Bank Śląski SA Osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów Energomix

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów Energomix Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów Energomix POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK

REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie,,Akamedik. 1. Definicje Organizator - Scanmed

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU ASSISTANCE DLA POSIADACZY ROR

KARTA PRODUKTU ASSISTANCE DLA POSIADACZY ROR KARTA PRODUKTU ASSISTANCE DLA POSIADACZY ROR Karta produktu przygotowana przez PZU SA oraz PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Europ Assistance S.A.,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia r.

Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia r. Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia 27.08.2013 r. GRUPOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY GSU PRAWNIK DLA RODZINY

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zmiany wprowadzone do OWU zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zmiany wprowadzone do OWU zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Pomoc organizacyjna... 2 5. Pomoc interwencyjna w sytuacji ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW assistance (OWU ASS) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, Gdańsk tel. (58) ,

EDU PLUS. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, Gdańsk tel. (58) , DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY UMOWA Zawarta w dniu 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC SAMOCHODOWA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. NR 03/P/2016 z dnia 12.02.2016 r. Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr./2016

Wzór umowy. Umowa nr./2016 Wzór umowy Umowa nr./2016 zawarta w dniu.. r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne...3 Rozdział II. Ubezpieczenie Autocasco...4 Rozdział III. Ubezpieczenie Assistance...12 Sekcja I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo