OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem, udziela Posiadaczom rachunku bieżącego ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej w dniu 15 czerwca 2012 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. zwanym dalej Ubezpieczającym" w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. DEFINICJE 2 Przez użyte w niniejszych warunkach ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. Akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia w miejscu ubezpieczenia przez osoby trzecie. W przypadku Aktu wandalizmu Ubezpieczony zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie/notatkę z policji; 2. Awaria wadliwe funkcjonowanie Sprzętu (biurowego, PC) wynikające z przyczyn wewnętrznych spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub hydraulicznymi, z wyłączeniem konieczności uzupełniania materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi urządzenia; 3. Awaria pojazdu jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu, wynikające z przyczyny wewnętrznej, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami drogowymi, w tym rozładowanie akumulatora, zgubienie lub złamanie kluczyków służących do uruchomienia pojazdu, przebicie opony, wyciek paliwa ze zbiornika paliwa. Konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie są uznawane za awarię; 4. Bank Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Ubezpieczającym; 5. Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska Sp. z o.o., wyłącznie uprawniona do organizacji i wykonywania w imieniu Ubezpieczyciela świadczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia grupowego; 6. Choroba przewlekła stan chorobowy, którego pierwsze objawy fizyczne lub rozpoznanie na podstawie odchyleń w badaniach dodatkowych miały miejsce przed rozpoczęciem Ochrony ubezpieczeniowej i które nawróciły, trwały nadal, zaostrzyły się lub dawały powikłania w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej; 7. Drobny sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny niewielkich rozmiarów sprzęt pomocniczy umożliwiający przebieg prawidłowej rehabilitacji, bądź ułatwiający egzystencję pacjenta; 8. Siedziba firmy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszone przez Posiadacza rachunku jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w zależności od tego gdzie nastąpiło pierwsze zgłoszone przez do Centrum Alarmowego zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową; 9. Kradzież z włamaniem działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia ubezpieczonego mienia z Siedziby firmy po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za Kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania Kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub miejsca wymienionego w niniejszych warunkach; 10. Lekarz Centrum Alarmowego zatrudniony w Centrum Alarmowym lekarz konsultant; 11. Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie powstałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony lub Pracownik niezależnie od swej woli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł; 12. Ochrona ubezpieczeniowa ochrona udzielana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonym w zakresie i na warunkach określonych w Umowie ubezpieczenia grupowego oraz w OWU; 13. Podróż służbowa podróż po terytorium RP, którą Pracownik odbywa na polecenie pracodawcy w ramach wykonywanej pracy poza miejscowość, w której znajduje się Siedziba firmy lub stałe miejsce pracy pracownika; 14. Posiadacz rachunku przedsiębiorca (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który zawarł z Bankiem Umowę Rachunku w pakiecie Srebrnym, Złotym, Terminalowym, Platynowym, Walutowym lub Wymarzone konto dla Biznesu zgodnie z Regulaminem Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.; 15. Pojazd samochód osobowy, osobowo-ciężarowy lub ciężarowy o ładowności do 3,5 tony, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, zarejestrowany na, z wyłączeniem pojazdów wynajmowanych i używanych do zarobkowego przewozu osób lub towarów; 16. Pracownik osoba zatrudniona przez na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z Ubezpieczonym umowę cywilnoprawną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; za pracownika uznaje się również praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, a także wspólników spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek cywilnych będących Posiadaczami rachunku oraz członków zarządu Posiadacza rachunku; 17. Rachunek rachunek bieżący (otwierany w złotych polskich jako pierwszy Rachunek klienta w ramach pakietu Srebrnego, Złotego, Platynowego, Walutowego, Terminalowego lub Wymarzone Konto dla Biznesu), prowadzony przez Bank dla Posiadacza na podstawie Umowy Rachunku oraz Regulaminu Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.; 18. Rok ubezpieczeniowy 12 miesięczny okres ubezpieczenia liczony od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wobec danego lub rocznicy jej rozpoczęcia; 19. Sprzęt biurowy następujące urządzenia znajdujące się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej: kserokopiarka, drukarka, skaner, fax, niszczarka dokumentów, których wiek nie przekracza 5-ciu lat; 20. Sprzęt PC monitor i jednostka centralna (komputer stacjonarny lub laptop), znajdujące się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, których wiek nie przekracza 5-ciu lat; 21. Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A.; 22. Ubezpieczony Posiadacz Rachunku objęty Ochroną Ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia; 23. Ubezpieczyciel Europ Assistance S.A.; 24. Umowa rachunku umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem o wykonywanie usług płatniczych; 25. Umowa ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia Grupowego dla Posiadaczy Rachunków bieżących w Raiffeisen Bank Polska S.A, zawarta w dniu 15 czerwca 2012 roku pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem, do której mają zastosowanie niniejsze OWU; 26. Unieruchomienie pojazdu stan pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie, który powstał na skutek awarii lub wypadku; 27. Usługi assistance usługi polegające na organizacji lub organizacji i pokryciu kosztów świadczeń przez Centrum Alarmowe na rzecz Ubezpieczonych w zakresie i w granicach sum ubezpieczenia przewidzianych w OWU, obejmujące odpowiednio do zakresu ubezpieczenia Usługi assistance medycznego, technicznego, samochodowego lub prawnego; 28. Usługodawca Podmiot współpracujący z Centrum Alarmowym w zakresie świadczenia usług assistance wskazanych w OWU; 29. Wypadek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami ruchu drogowego; 30. Zdarzenia losowe pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, grad, lawina, zalanie, stłuczenie szyby, pośrednie uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, wydostanie się dymu i sadzy; 1

2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone całodobowo na rzecz Usługi assistance określone w 6-11 oraz w 13, z zastrzeżeniem postanowień Wykonanie wszelkich czynności w zakresie Usług assistance, o których mowa, na zlecenie Ubezpieczyciela za pośrednictwem Centrum Alarmowego, zapewnia firma Europ Assistance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, bud. Taurus, której Ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zdarzenie objęte Ochroną ubezpieczeniową. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na warunkach określonych w OWU za świadczenie Usług assistance polega na zorganizowaniu i pokryciu (w wysokości określonej w niniejszych warunkach ubezpieczenia) kosztów dojazdu usługodawcy oraz pokryciu wyłącznie kosztów tych czynności, które zostały wymienione w OWU. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 4 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Rachunek stał się w pełni aktywny czyli Ubezpieczony może dokonywać wypłat z Rachunku. 2. W stosunku do Ubezpieczonych, którzy byli Posiadaczami rachunku prowadzonego przez Ubezpieczającego przed dniem 1 marca 2015 roku, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 marca 2015 roku. Z zastrzeżeniem, że Rachunek ma być w pełni aktywny czyli Ubezpieczony może dokonywać wypłat z Rachunku. 3. Okres ubezpieczenia dla każdego, który został objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia trwa 1 rok. Ochrona ubezpieczeniowa jest przedłużana na kolejny roczny Okres ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust Ochrona ubezpieczeniowa każdego kończy się: 1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy Ubezpieczenia; 2) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy rachunku; w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi wcześniej. 5. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej. ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 1. Ubezpieczonym świadczone są Usługi assistance w ramach pakietu Pomoc dla Biznesu składającego się z: a) Pomocy technicznej określonej w 6 i 13, b) Pomocy Medycznej określonej w 7 i 13, c) Pomocy Drogowej określonej w 8 i 13, d) Pomocy informacyjnej: (Infolinia gospodarcza, Infolinia rekrutacyjna, Infolinia socjalna, EKO infolinia, Infolinia medyczna) określonej w 9 i 13, e) Infolinii Prawnej określonej w 10, f) Firmowego Serwisu Concierge określonego w 11. POMOC TECHNICZNA W FIRMIE 6 1. Usługi realizowane w przypadku uszkodzenie mienia w Siedzibie firmy wskutek Kradzieży z włamaniem, Aktu wandalizmu lub Zdarzenia losowego w Siedzibie firmy: 1) Interwencja specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, od alarmów) w celu usunięcia szkody Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu oraz robocizny jednego specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody w Siedzibie firmy (z wyłączeniem kosztów części zamiennych i materiałów). Z zastrzeżeniem, że czas usunięcia szkody (licząc od momentu przebycia usługodawcy do Siedziby firmy) nie będzie trwał dłużej niż 5 godzin. Koszty niezbędnych do naprawy części zamiennych pokrywa Ubezpieczony, 1) Dozór mienia jeżeli na skutek Zdarzenia losowego, Kradzieży z włamaniem lub Aktu wandalizmu Siedziba firmy nie nadaje się do użytkowania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dozoru mienia przez profesjonalną firmę ochroniarską, 2) Transport mienia jeżeli na skutek Zdarzenia losowego, Kradzieży z włamaniem lub Aktu wandalizmu Siedziba firmy nie nadaje się do użytkowania Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty przewiezienia mienia z miejsca zdarzenia do miejsca wyznaczonego przez na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przewożone jest tylko takie mienie, które można załadować do jednego samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony, 3) Organizacja lokalu zastępczego jeżeli na skutek Zdarzenia losowego, Kradzieży z włamaniem lub Aktu wandalizmu Siedziba firmy nie nadaje się do użytkowania Centrum Alarmowe skontaktuje się z co najmniej 3 agencjami wynajmu lokali przystosowanych do prowadzenia działalności gospodarczej i przedstawi oferty agencji Ubezpieczonemu przygotowane na podstawie specyfikacji lokalu określonej przez. Koszty związane lokalem zastępczym ponosi Ubezpieczony. 2. Usługi realizowane w przypadku uszkodzenia mienia w Siedzibie firmy w przypadku awarii Sprzętu PC lub Sprzętu biurowego w Siedzibie firmy: 1) Pomoc informatyka Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny informatyka w celu naprawy Sprzętu PC bądź wewnętrznej sieci informatycznej (sieć musi dotyczyć jednej lokalizacji) w Siedzibie firmy, z zastrzeżeniem, że czas usunięcia szkody (licząc od momentu przebycia usługodawcy do Siedziby firmy) nie będzie trwał dłużej niż 5 godzin. Koszty niezbędnych do naprawy części zamiennych pokrywa Ubezpieczony. Jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa, organizuje i pokrywa koszty transportu Sprzętu PC do najbliższego serwisu naprawczego (nie dotyczy wewnętrznej sieci informatycznej). Koszty naprawy w serwisie oraz koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte awarie w sprzęcie objętym gwarancją lub takim, za który na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność ponosi sprzedawca oraz sprzęcie którego wiek przekracza 5 lat. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli awaria sprzętu nastąpiła wskutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub nieprawidłowości software u. Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek sprzętu. Na życzenie w ramach usługi Pomoc informatyka i do wysokości określonego limitu możliwe jest też udzielenie pomocy w odzyskaniu danych. Każdorazowo oceny możliwości odzyskania danych dokonuje informatyk wykonujący zlecenie. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wynik procesu odzyskiwania danych. 2) Pomoc serwisanta Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny serwisanta w celu naprawy Sprzętu biurowego w Siedzibie firmy, z zastrzeżeniem, że czas usunięcia szkody (licząc od momentu przebycia usługodawcy do Siedziby firmy) nie będzie trwał dłużej niż 5 godzin. Jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa, organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu do najbliższego serwisu naprawczego. Koszty naprawy w serwisie oraz koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte awarie w sprzęcie objętym gwarancją lub takim, za który na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność ponosi sprzedawca oraz sprzęt którego wiek przekracza 5 lat. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli awaria sprzętu nastąpiła wskutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu lub użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek sprzętu. 3. Usługi realizowane na życzenie : 1) Informacja o sieci usługodawców jeżeli Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z sieci usługodawców Centrum Alarmowego, Centrum Alarmowe udostępni Ubezpieczonemu informacje o firmach świadczących następujące usługi: naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, usługi ślusarskie, hydrauliczne, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. POMOC MEDYCZNA W FIRMIE I PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ 7 1. W przypadku Nieszczęśliwego wypadku usługi realizowane są wyłącznie na terytorium RP, w Siedzibie firmy lub w trakcie Podróży służbowej lub Pracownika na terytorium RP. O celowości i sposobie realizacji poszczególnych świadczeń decyduje lekarz konsultant Centrum Alarmowego. Centrum Alarmowe nie organizuje pomocy medycznej w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia lub Pracownika tj. w sytuacjach wymagających wezwania pogotowia ratunkowego: a) Wizyta lekarza Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarza pierwszego kontaktu w Siedzibie firmy; b) Dostarczenie leków jeżeli w następstwie Nieszczęśliwego wypadku w Siedzibie firmy Ubezpieczony lub Pracownik wymaga leżenia zgodnie ze wskazaniami lekarza pierwszego kontaktu wysłanego przez Centrum Alarmowe określonymi w zwolnieniu lekarskim, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dostarczenia leków lub Drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego (np. kule) do miejsca wskazanego przez lub Pracownika na terenie Polski. Koszt lekarstw lub sprzętu jest pokrywany przez odpowiednio albo Pracownika; c) Transport medyczny Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu lub Pracownika z Siedziby firmy do najbliższego szpitala lub innej najbiższej placówki medycznej 2

3 odpowiednio wyposażonej. O celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub Lekarz Centrum Alarmowego; d) Wizyta pielęgniarki Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty wizyty pielęgniarki w miejscu wskazanym odpowiednio przez lub Pracownika na terenie Polski, jeżeli Nieszczęśliwy wypadek nastąpił wcześniej w Siedzibie firmy i został zgłoszony do Centrum Alarmowego. O celowości wizyty pielęgniarki decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe lub Lekarz Centrum Alarmowego; e) Organizacja wizyty u lekarza specjalisty jeżeli lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Alarmowe zaleci wizytę u lekarza specjalisty, Centrum Alarmowe zorganizuje wizytę w terminie wskazanym odpowiednio przez lub Pracownika. Koszt wizyty ponosi Ubezpieczony albo Pracownik; f) Opieka domowa po hospitalizacji jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy Ubezpieczony lub Pracownik jest hospitalizowany powyżej 7 dni Centrum Alarmowe po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego organizuje i pokrywa koszty opieki domowej po zakończonej hospitalizacji. O celowości organizacji pomocy domowej decyduje lekarz Centrum Alarmowego; g) Pomoc rehabilitanta lub fizykoterapeuty w przypadku braku zdolności lub Pracownika do pracy trwającej powyżej 7 dni (potwierdzonej zwolnieniem lekarskim) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w Siedzibie firmy oraz zalecenia przez lekarza prowadzącego stosowania zabiegów rehabilitacyjnych w celu przywrócenia pełnej sprawności lub poprawy sprawności, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pracy rehabilitanta lub fizykoterapeuty. Ewentualny koszt zabiegów z użyciem specjalistycznych urządzeń (np. krioterapia, diatermia, elektroterapia, hydroterapia, laseroterapia, magnetoterapia) nie wchodzi w zakres ubezpieczenia; POMOC DROGOWA 8 1. W przypadku Unieruchomienia pojazdu na terytorium RP Centrum Alarmowe realizuje wymienione poniżej świadczenia: a) Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia organizacja i pokrycie kosztów usprawnienia Pojazdu przez pomoc drogową wysłaną przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia, o ile usprawnienie na miejscu zdarzenia jest możliwe. Koszty części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony; b) Holowanie pojazdu jeżeli nie jest możliwe usprawnienie Pojazdu na miejscu zdarzenia Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty holowania Pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego mogącego dokonać naprawy lub do Miejsca ubezpieczenia w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia; c) Dostarczenie paliwa dostarczenie właściwego paliwa do miejsca zatrzymania Pojazdu w ilości niezbędnej do dojazdu do najbliższej czynnej stacji paliw. Koszt paliwa pokrywa Ubezpieczony; 2. Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu pojazd został odholowany przez usługodawcę Centrum Alarmowego do warsztatu naprawczego i nie może być naprawiony tego samego dnia roboczego, Ubezpieczonemu przysługuje jedno z następujących świadczeń określonych poniżej: a) Zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania ze śniadaniem w hotelu (max 3 gwiazdki) na okres nie przekraczający czasu naprawy pojazdu, nie dłuższy jednak niż 3 doby. Koszty zakwaterowania w hotelu nie obejmują dodatkowych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu tj. telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel; d) Samochód zastępczy organizacja wynajmu pojazdu zastępczego. Koszt wynajętego pojazdu pokrywa Ubezpieczony; e) Kontynuacja podróży organizacja i pokrycie kosztów przejazdu do Miejsca ubezpieczenia na terytorium RP lub miejsca docelowego podróży na terytorium RP; świadczenie w postaci przejazdu do celu podróży przysługuje jedynie wtedy, jeżeli koszt przejazdu do celu podróży nie przewyższa kosztu przejazdu do Miejsca ubezpieczenia; 3. Na życzenie realizowane są następujące usługi: a) Usługi informacyjne na życzenie Centrum Pomocy przekaże niezbędne wiadomości rodzinie lub pracodawcy, dokona zmian w rezerwacji hotelu, biletu lotniczego, udzieli informacji o autoryzowanych stacjach dealerskich, zapewni pomoc tłumacza przy formalnościach związanych z zaistniałymi zdarzeniami. PAKIETY INFORMACYJNE 9 I. INFOLINIA GOSPODARCZA Centrum Alarmowe udostępni na życzenie informacje dotyczące: 1. Krajowych programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Krajowych programów Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Kursów wymiany walut, 4. Targów i konferencji branżowych organizowanych dla przedsiębiorców w kraju i za granicą, 5. Danych teleadresowych: 1) Regionalnych Instytucji Finansujących (placówki partnerskie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), 2) Punktów Konsultacyjno-Doradczych, 3) Centrów Euro Info, 4) Ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 5) Izb i urzędów skarbowych, 6) Inspektoratów ZUS, 7) Hoteli i centrów konferencyjnych, 8) Instytucji zrzeszających przedsiębiorców, w tym izb gospodarczych, 9) Polskich i obcych placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz ich wydziałów ekonomicznych. II. INFOLINIA REKRUTACYJNA Centrum Alarmowe udostępni na życzenie informacje dotyczące: 1. Adresów, godzin otwarcia/zamknięcia firm rekrutacyjnych, 2. Warunków współpracy firm rekrutacyjnych z firmami w procesie znajdowania pracowników, 3. Kosztów oraz zasad rozliczania firm rekrutacyjnych ze zleceniodawcami. III. INFOLINIA SOCJALNA Centrum Alarmowe udostępni na życzenie informacje dotyczące: 1. Świadczeń emerytalnych i rentowych, 2. Świadczeń chorobowych i macierzyńskich, 3. Świadczeń wypadkowych, 4. Uprawnień osób niepełnosprawnych, 5. Świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych i pogrzebowych, 6. Danych teleadresowych (ZUS). IV. EKO INFOLINIA 1. W ramach usług EKO Infolinii Centrum Pomocy udzieli, na wniosek, świadczeń w następującym zakresie: a) Informacje o działalności EKO Biura (informacje o ekologicznych postawach i działaniach, m.in. sposobach oszczędzania energii i surowców), b) Informacje na temat szkoleń promujących ekologię, c) Informacje o firmach zajmujących się produkcją ekologicznych materiałów budowlanych oraz budownictwem ekologicznym/ energooszczędnym, d) Informacje o firmach oferujących ekologiczne rozwiązania dla biur, e) Informacje o dostępnych na rynku urządzeniach ekologicznych oraz punktach, w których można je kupić, f) Informacje o oznaczeniach wskazujących energochłonność/ energooszczędność sprzętu elektronicznego i AGD, g) Informacje o firmach organizujących wywóz sortowanych śmieci, h) Informacje o punktach skupu surowców wtórnych, i) Informacje o firmach zajmujących się skupem i regeneracją zużytych tonerów, j) Informacje o punktach zbiórki zużytych żarówek, świetlówek, baterii i akumulatorów, k) Informacje o punktach zbiórki elektrośmieci (telewizory, suszarki, odkurzacze, kuchenki mikrofalowe itp.), l) Informacje o firmach zajmujących się odbiorem i utylizacją sprzętu elektronicznego i AGD, rozładowanych akumulatorów, baterii, żarówek energooszczędnych, itp., m) Informacje o punktach zbiórki przeterminowanych leków, n) Informacje o samochodach ekologicznych - stosujących rozwiązania wpływające na zmniejszenie zużycia paliw oraz minimalizację produkcji spalin, o) Informacje o stacjach, w których można zakupić biopaliwa, p) Informacje o możliwościach zakupu samochodów elektrycznych oraz punktach ładowania akumulatorów do tych pojazdów, q) Informacje na temat szkoleń z zakresu ekologicznej i ekonomicznej jazdy, r) Informacje o funduszach unijnych na rzecz ekologicznych inwestycji, s) Informacje o instytucjach udzielających dotacji i kredytów na kolektory słoneczne, t) Informacje na temat instytucji mogących wesprzeć realizację projektów ekologicznych w firmie, u) Informacje o instytucjach, urzędach, w których można zgłosić naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska. V. INFOLINIA MEDYCZNA Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu oraz Pracownikom możliwość rozmowy z lekarzem dyżurnym Centrum Alarmowego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli ustnej informacji, co do dalszego postępowania. Informacje udzielone przez lekarza Centrum 3

4 Alarmowego nie mają charakteru diagnostycznego. Ponadto Centrum Alarmowe udostępni Ubezpieczonemu i Pracownikom następujące informacje z zakresu: 1. Medycyny pracy, medycyny środowiskowej, zdrowia publicznego, higieny pracy, ochrony radiologicznej i ochrony przed promieniowaniem, 2. Toksykologii i epidemiologii chorób zawodowych i innych skutków zdrowotnych związanych z ekspozycją na chemiczne, fizyczne i psychofizyczne czynniki szkodliwe w miejscu pracy, 3. Patologii zawodowych, profilaktyki chorób zawodowych i parazawodowych oraz diagnostyki i leczenie ostrych zatruć, 4. Profilaktycznych badań tj.: badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, sanitarnych, badań osób narażonych na promieniowanie, badań do świadectw kwalifikacji, badań do prawa jazdy różnych kategorii, 5. Szczepień (przeciw grypie, przeciw żółtaczce WZWB itp.), 6. Przepisów BHP, 7. Kryteriów zdrowotnych warunkujących wybór zawodu oraz możliwości wykonywania pracy, 8. Promocji zdrowia w miejscu pracy, 9. Bazy aptek na terenie całego kraju: adresy, godziny pracy oraz numery telefonów, 10. Działań, które należy podjąć przed oraz w trakcie podroży, na przykład niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata (w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia), 11. Placówek mających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, 12. Placówek prywatnych proponujących usługi abonamentowe dla pracowników, 13. Placówek medycznych i diagnostycznych na terenie kraju, 14. Placówek odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie kraju, 15. Placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny. 16. O danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Polsce przepisów), 17. Badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, 18. Farmacji: informacje o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwość przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, 19. zasad zdrowego żywienia i diety, 20. Informacji o grupach wsparcia i telefonach zaufania w Polsce dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej, samotnych matek, cierpiących na określone schorzenia lub dotkniętych: 1) narkomanią 2) alkoholizmem 3) nikotynizmem 4) przemocą domową 5) chorobą nowotworową 6) cukrzycą 7) otyłością 8) anoreksją 9) bulimią 10) depresją 21. Uwarunkowań medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia, 22. Stanów wymagających natychmiastowej pomocy i zasad udzielania pierwszej pomocy, 23. Przygotowań niezbędne przed zabiegami medycznymi lub badaniami lekarskimi. INFOLINIA PRAWNA W ramach serwisu prawnego Centrum Alarmowe zapewnia na życzenie świadczenia (limit 6 konsultacji w roku): 1) Telefoniczna informacja prawna informacja prawna udzielana przez prawników obejmująca: a) prawo cywilne materialne, b) prawo administracyjne, c) prawo pracy, d) prawo podatkowe: I. ordynacja podatkowa, II. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, III. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, IV. ustawa o podatku od towarów i usług, V. ustawa o podatku akcyzowym, VI. ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, e) prawo gospodarcze: I. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, II. ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, III. kodeks spółek handlowych, IV. ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, f) prawo autorskie, g) prawo ubezpieczeń gospodarczych (z wyłączeniem relacji z Ubezpieczycielem lub Ubezpieczającym), 2) przesyłanie drogą elektroniczną aktualnych, powszechnie obowiązujących aktów prawa, w tym: a) ustaw, b) rozporządzeń, c) aktów prawa miejscowego, 3) przesyłanie drogą elektroniczną wzorów umów cywilno-prawnych: a) umowy sprzedaży, b) umowy najmu i dzierżawy, c) umowy pożyczki, d) umowy darowizny, e) umowy o pracę, f) umowy o dzieło, g) umowa zlecenia, 4) udzielanie informacji teleadresowych dotyczących: a) biur podatkowych, b) sądów, c) prokuratur, d) kancelarii adwokackich, e) kancelarii radcowskich, f) kancelarii notarialnych. 2. Informacje uzyskane od prawnika mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada lub ostateczna ekspertyza prawna, ani też nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Ubezpiczyciela. 3. Centrum Alarmowe nie udzieli informacji prawnych, jeżeli zapytanie dotyczy relacji z Ubezpieczającym lub Ubezpieczycielem 4. Usługi wskazane w ust. 1 są świadczone w godzinach roboczych, tj. między godziną 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku włącznie. 5. Ubezpieczony otrzyma informację prawną w ramach usługi wskazanej w ust. 1 pkt. 1) nie wcześniej, niż po upływie dwóch godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Centrum Alarmowego, chyba że Ubezpieczony i Centrum Alarmowe umówią się inaczej. 6. Centrum Alarmowe podejmuje maksymalnie dwie próby telefonicznego skontaktowania się z Ubezpieczonym celem udzielenia mu informacji w ramach usługi wskazanej w ust. 1 pkt. 1). FIRMOWY SERWIS CONCIERGE 11 W ramach usług Serwisu Concierge "Firmowy Asystent" Centrum Pomocy na wniosek, wykona nastepujące usługi: a) Organizacja usług tłumacza b) Organizacja usług profesjonalnego edytora dokumentów tekstowych c) Organizacja serwisu sprzątającego do firmy d) Rezerwacja biletów lotniczych, PKP, miejsc w hotelach podczas podróży służbowych e) Pomoc w planowaniu i organizacji uroczystości okolicznościowych i jubileuszowych, przyjęć, bankietów, oraz cateringu poprzez informowanie oraz zapewnienie kontaktu z profesjonalnymi podmiotami specjalizującymi się w tym zakresie f) Organizacja rezerwacji stolików w wybranej restauracji lub kawiarni, w tym również pomoc w znalezieniu lokalu wg określonych przez klienta upodobań oraz charakteru spotkania biznesowego jak i prywatnego g) Organizacja zakupu i dostarczenia pod wskazany adres zakupów, kwiatów, prezentów dla wskazanej osoby. WYŁĄCZENIA Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez lub Pracownika bez uprzedniego powiadomienia i akceptacji Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w wyznaczonych limitach. 2. Centrum Alarmowe nie odpowiada za szkody powstałe wskutek umyślnego lub rażąco niedbałego działania lub zaniechania działania przez, Pracownika lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność jak za działania własne. 3. Z odpowiedzialności w zakresie pomocy technicznej i medycznej wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z: a) konserwacją mienia ruchomego lub stałych elementów znajdujących się w Siedzibie firmy; b) zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, wojną domową lub międzynarodową, strajkami; c) szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego; d) szkodami powstałymi w wyniku rozłączenia lub przerwy w funkcjonowaniu urządzeń wodno-kanalizacyjnych, do naprawy których zobowiązane są właściwe służby publiczne lub administrator budynku; e) szkodami powstałymi wskutek zawilgocenia budynku i pomieszczeń w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń instalacji czy elementów budynku należał do ; f) szkodami powstałymi wskutek przenikania wód gruntowych; g) skutkami działania materiałów rozszczepialnych; h) spożyciem przez lub Pracownika alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 4

5 i) samobójstwem lub próbą samobójstwa; j) uczestnictwem lub Pracownika w bójce z wyłączeniem przypadku obrony koniecznej; k) uszkodzeniami kanalizacji, rur instalacyjnych, gazowych i wodociągowych oraz podziemnych linii energetycznych, oraz wszystkich tych instalacji, za naprawę lub konserwację których odpowiadają administracja mieszkania lub właściwe służby pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub energetycznego; l) uszkodzeniami o istnieniu których Ubezpieczony lub Pracownik wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia. m) umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem lub Pracownika, n) chorobami przewlekłymi lub Pracownika; o) rekonwalescencją lub Pracownika lub schorzeniami w trakcie leczenia, które jeszcze nie zostały wyleczone; p) nagłym pogorszeniem stanu zdrowia lub Pracownik lub komplikacjami w przypadku chorób, które wymagają stałego leczenia lub opieki medycznej. 4. Z odpowiedzialności w zakresie pomocy drogowej wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z: a) wynikające z powtarzających się awarii, będących następstwem nie usunięcia przez ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez Centrum Alarmowe; b) będące następstwem użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewożony ładunek, w tym ładunek wszelkiego rodzaju przyczep; c) powstałe podczas używania pojazdu przez lub uprawnionego kierowcę jako narzędzia przestępstwa; d) powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także powstałe w pojazdach uczestniczących w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg; e) powstałe w pojazdach używanych do celów zarobkowych, tj. taksówkach, pojazdach wypożyczalni samochodów; f) powstałe w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej; g) powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili zdarzenia nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, w szczególności: prawa jazdy, badań lekarskich, wymaganego świadectwa kwalifikacji, z wyłączeniem sytuacji w których kierujący wszedł w posiadanie pojazdu wbrew woli ; h) powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, jeśli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia, a także gdy kierujący pojazdem bez uzasadnionej przyczyny oddalił się z miejsca zdarzenia, z wyłączeniem sytuacji w których kierujący wszedł w posiadanie pojazdu wbrew woli ; i) powstałe podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów albo użycia pojazdu jako rekwizytu; j) powstałe w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny; k) powstałe podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, takich jak w szczególności: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, l) powstałe podczas użycia pojazdu do nauki jazdy. SUMA UBEZPIECZENIA Poniższe tabele określają limity oraz maksymalną ilość interwencji w ciągu 12-miesięcznych okresów ubezpieczeniowych, o których mowa w 4 ust Suma ubezpieczenia wynosi PLN i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do wszystkich zdarzeń powstałych w ciągu 12-miesięcznych okresów ubezpieczeniowych, o których mowa w 4 ust Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wartość każdego zrealizowanego świadczenia z tytułu danego Ubezpieczenia. 4. Suma ubezpieczenia odnosi się do 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia i ulega odnowieniu po zakończeniu 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. PAKIET POMOC TECHNICZNA I POMOC INFORMACYJNA Zdarzenie ubezpieczeniowe Uszkodzenie mienia w Siedzibie firmy wskutek kradzieży z włamaniem, Aktu wandalizmu lub Zdarzenia losowego w Siedzibie firmy tj. zalanie, pożar itp. Awaria sprzętu PC w Siedzibie firmy Awaria sprzętu biurowego (kserokopiarka, drukarka, skaner, fax, niszczarka dokumentów) w Siedzibie firmy Na życzenie Na życzenie Rodzaj świadczenia Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz, dekarz itp.) Dozór mienia Transport mienia Organizacja lokalu zastępczego Pomoc informatyka Pomoc serwisanta Informacja o sieci usługodawców Infolinia rekrutacyjna Infolinia gospodarcza Infolinia socjalna Infolinia medyczna Eko infolinia PAKIET POMOC MEDYCZNA POMOC MEDYCZNA (w razie zdarzenia w Siedzibie firmy lub w czasie Podróży służbowej (na terytorium RP) Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia lub Pracownika w wyniku nieszczęśliwego wypadku w Siedzibie firmy lub w czasie Podróży służbowej Wizyta lekarza Dostarczenie leków Wizyta pielęgniarki Transport medyczny do szpitala Organizacja wizyty u lekarza specjalisty Opieka pielęgniarska po hospitalizacji Pomoc rehabilitanta lub fizykoterapeuty Limit interwencji w roku Bez limitu/tylko organizacja Bez limitu Bez limitu Limit interwencji w roku Tylko organizacja (do 48h na zdarzenie) (do 5 wizyt na zdarzenie) 5

6 Unieruchomienie pojazdu Na życzenie ubezpieczonego PAKIET POMOC DROGOWA POMOC DROGOWA (na terytorium RP) Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie pojazdu Dostarczenie paliwa Świadczenia zamienne Zakwaterowanie w hotelu i pasażerów Organizacja pojazdu zastępczego Kontynuacja podróży Informacja o procedurze postępowania w razie wypadku drogowego Usługi informacyjne PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 14 Limit interwencji w roku 1 raz w roku (do 3 dni) Tylko organizacja 1 raz w roku (bilety 1 klasy) Bez limitu 1. W razie powstania zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową, poszkodowany powinien zapobiegać w miarę możliwości zwiększaniu się szkody i ograniczyć konsekwencje zdarzenia. 2. W razie wystąpienia zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony lub Pracownik obowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu , czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu, i podać następujące dane: 1) imię i nazwisko, 2) dokładny adres Siedziby firmy (miejsca zdarzenia), 3) numer NIP oraz numer Rachunku, 4) numer telefonu, pod którym można skontaktować się odpowiednio z Ubezpieczonym lub Pracownikiem lub wskazaną przez niego osobą, 5) krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy, 6) nazwisko i adres sprawcy szkody, w przypadku gdy dane te są znane Ubezpieczonemu, 7) wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu udzielenia świadczenia Ubezpieczonemu. 3. Ponadto Ubezpieczony lub Pracownik powinien: 1) udzielić pracownikowi Centrum Alarmowego lub innemu przedstawicielowi Ubezpieczyciela wyjaśnień dotyczących zdarzenia, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i zakresu świadczeń Ubezpieczyciela, 2) udzielić specjaliście lub lekarzowi przysłanemu przez Centrum Alarmowe wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia w ramach Usług assistance, 3) nie powierzać wykonania świadczeń, do których spełnienia zobowiązany jest Ubezpieczyciel innym osobom, chyba że Centrum Alarmowe nie przystąpi do spełniania świadczenia w okresie dwóch godzin od zawiadomienia o szkodzie (w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym a Centrum Alarmowym) lub wyrazi zgodę na spełnienie świadczenia przez inną osobę, 4) współdziałać z Centrum Alarmowym w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił, któregokolwiek z postanowień określonych w ust. 1-3, Ubezpieczyciel może odmówić organizacji świadczeń określonych w POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela za pośrednictwem Europ Assistance Polska Sp. z o. o. powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. Jeżeli Ubezpieczony zmienił Siedzibę firmy i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Europ Assistance Polska Sp. z o. o, pismo Ubezpieczyciela skierowane do ostatniej znanej Siedziby firmy wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczony nie zmienił siedziby firmy. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4. Spory wynikające z niniejszych OWU mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub 5. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia obowiązują od dnia 1 marca 2015 roku.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych szczegółowych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej SWU ) Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Belgii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc (zwane

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc (zwane Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/27/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Rozdział I. 6) miejsce zamieszkania (siedziba):

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO KOSZTY NAPRAW POJAZDÓW MITSUBISHI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia zakład ubezpieczeń HISCOX, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo