3. Tabele. Tabele Projektowanie tabel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Tabele. Tabele 13. 3.1 Projektowanie tabel"

Transkrypt

1 Tabele Tabele Wszystkie dane są przez program Microsoft Access przechowywane w tabelach. Przykładowa tabela WypoŜyczający, znajdująca się w bazie danych Biblioteka, zawiera podstawowe informacje o wypoŝyczającym: unikalny numer, nazwisko, adres, kategorię (student, wykładowca). 3.1 Projektowanie tabel W celu zdefiniowania nowej tabeli, naleŝy w oknie bazy danych kliknąć przycisk Tabele, a następnie przycisk Nowy. Access wyświetla wtedy pole dialogowe z listą opcji: Widok Arkusz, Widok Projekt, Kreator tabel, Importuj tabelę oraz Połącz tabelę. Pierwsze dwie umoŝliwiają projektowanie tabeli od podstaw, Kreator tabel uruchamia jednego z wielu pomocników - podprogramów, których zadaniem jest automatyczne tworzenie obiektów bazy danych według Ŝyczeń uŝytkownika. Importuj tabelę importuje dane z pliku zewnętrznego do bieŝącej bazy. Ostatnia opcja tworzy tabelę w bieŝącej bazie, która jest połączona z plikiem zewnętrznym. W ćwiczeniu tym zostanie podana metoda projektowania tabel przy pomocy opcji Widok projektu. Rys. 3.1 Okno Nowa tabela Informacje o pozostałych opcjach moŝna znaleźć w pliku pomocy oraz w literaturze uzupełniającej [1], [5]. Access wyświetla okno tabeli w trybie projektowania (Widok projektu), równocześnie włącza pasek narzędzi Projekt tabeli. Widok tabeli moŝna zmienić posługując się pierwszym przyciskiem tego paska narzędzi. MoŜna przełączyć tabelę w tryb: Widok Projekt lub Widok arkusza danych. Drugi z nich jest domyślnie wybrany na

2 14 Wprowadzenie do projektowania baz danych pasku narzędzi Projekt tabeli, umoŝliwia wprowadzanie danych do zaprojektowanej juŝ tabeli. Zapisz Podgląd Kopiuj Malarz Klucz Wstaw Właściwości wydruku formatów podstawowy wiersze Okno bazy danych Widok Drukuj Wytnij Wklej Cofnij Indeksy Usuń Buduj Nowy obiekt wiersze Pomoc Rys. 3.2 Pasek narzędzi Projekt tabeli PoniŜszy rysunek przedstawia okno zaprojektowanej juŝ tabeli WypoŜyczający. klucz podstawowy selektor wiersza Rys. 3.3 Okno tabeli WypoŜyczający w trybie projektowania Zaprojektowanie tabeli polega na podaniu listy pól, z jakich składać się będą wiersze tej tabeli. Pola deklaruje się w rubrykach górnej części okna (rys. 3.3), podając dla kaŝdego pola: Nazwę pola, Typ danych oraz Opis. Nazwa pola identyfikuje dane przechowywane w polu, typ określa rodzaj przechowywanych danych (np. tekst, liczba, data, rysunek), opis stanowi ułatwienie dla przyszłych uŝytkowników bazy (jest wyświetlany w pasku stanu podczas wprowadzania danych do pola). W rozpatrywanym przykładzie pierwszym polem w tabeli jest numer wypoŝyczającego, który powinien być liczbą. NaleŜy w kolumnie Typ danych ustawić odpowiedni typ. Microsoft Access posiada następujące typy: - Typu Tekst uŝywa się do przechowywania nazw, kombinacji nazw oraz liczb (np. adres z kodem pocztowym) lub liczb, które nie są uŝywane we wzorach matematycznych (np. numer telefonu). Pozwala on na umieszczanie w polach tekstów o długościach max 255 znaków.

3 Tabele 15 - Typu Nota uŝywa się do zapisu rozbudowanej informacji tekstowej. W polu tego typu moŝna zamieścić znaków. - Typ Liczba uŝywany jest do przechowywania liczb, na których będą przeprowadzane działania matematyczne (np. ilości, które będą sumowane). - Typ Data/Godzina jest wykorzystywany do przechowywania dat i godzin. - Typu Walutowego uŝywa się do Rys. 3.4 Typy danych przechowywania liczb wyraŝających kwoty w walucie. - Typ Autonumerowanie jest wykorzystywany do automatycznej numeracji kolejnych rekordów liczbami naturalnymi, co pozwala na jednoznaczną ich identyfikację. - Typ Tak/Nie słuŝy do przechowywania wartości logicznych Tak i Nie. - Typu Obiekt OLE uŝywa się do wstawiania obiektów pochodzących z innych aplikacji: grafiki, arkuszy kalkulacyjnych itp., do tabeli bazy danych. - Typ Hiperłącze jest uŝywany do przechowywania w tabeli tzw. hiperłączy. Hiperłącze to kolorowy i podkreślony tekst lub grafika, który moŝna kliknąć, aby skoczyć do pliku, określonego miejsca w pliku, strony HTML w sieci WWW lub strony HTML w intranecie. Hiperłącza mogą równieŝ prowadzić do miejsc Gopher, Telnet, grup dyskusyjnych i FTP. - Typ Kreator odnośników tworzy pole, które pozwala wybrać wartość z innej tabeli lub z listy wartości przy uŝyciu pola listy lub pola kombi. Kliknięcie tej opcji powoduje rozpoczęcie działania Kreatora odnośników, który tworzy pole odnośnika. Po skończeniu pracy z kreatorem Microsoft Access ustawia typ danych w oparciu o wartości wybrane w kreatorze. KaŜde pole w tabeli posiada swoje cechy. Nadając cechy, określa się sposób, w jaki program Microsoft Access wyświetla i przetwarza dane przechowywane w polu. Cechy nadaje się polom w dolnej części okna (rys. 3.3) zatytułowanej Właściwości pola. Składa się ona z dwóch zakładek: Ogólne i Odnośnik. Zakładka Odnośnik dotyczy pól, dla których zostało utworzone powiązanie z inną tabelą, w celu bardziej przejrzystego określenia moŝliwych wartości (patrz punkt 3.3). Właściwości zakładki Ogólne: -Rozmiar pola, określa maksymalną wielkość danej, jaka moŝe być przechowywana w polu. Dotyczy jedynie danych typu tekstowego i liczbowego. W przypadku danych tekstowych rozmiar określa maksymalną ilość przechowywanych znaków, a ciągi znaków o długości przekraczającej zadeklarowaną są obcinane. Rozmiary pola dla danych liczbowych przedstawia tabela 3.1.

4 16 Wprowadzenie do projektowania baz danych - Format, określa sposób, w jaki wyświetlana jest na ekranie zawartość pola. Dla danych niektórych typów Access posiada standardowe formaty wyświetlania. Niektóre z nich zaleŝą od ustawień międzynarodowych w Panelu sterowania Windows, np. symbol waluty i sposób zapisu kwoty. Oprócz formatów predefiniowanych moŝna takŝe określić własny format. - Miejsca dziesiętne stanowi uzupełnienie do określenia formatu dla liczb i kwot. UmoŜliwia określenie ilości cyfr wyświetlanych po przecinku dla danych tych typów. Tab. 3.1 Rozmiar pola dla typu Liczba Nazwa Rozmiar Opis [bajty] Bajt 1 Liczby naturalne Liczba całkowita 2 Liczby całkowite Liczba całkowita długa 4 Liczby całkowite od do Pojedyncza precyzja 4 Liczby rzeczywiste -3.40E E38 Podwójna precyzja 8 Liczby rzeczywiste -1.80E E308 Dziesiętne 12 Liczby ID Replikacji 16 typ ten jest uŝywany w przypadku pracy z zestawem replik bazy, jest istotny na etapie synchronizacji - Maska wprowadzania, umoŝliwia określenie szablonu złoŝonego z dodatkowych znaków, ułatwiających wprowadzanie danych w pola tabeli. Szczególnie przydatne dla danych w rodzaju daty, czasu, numeru telefonu itp. - Tytuł pozwala podać alternatywną nazwę kolumny tabeli. Gdy nie zostanie ona podana uŝyta zostanie nazwa pola. - Wartość domyślna, umoŝliwia podanie wartości, jaką dane w polu przybierają najczęściej. Przy wprowadzaniu danych do tabeli Access automatycznie będzie wypełniał pole tą wartością. - Reguła poprawności określa warunek, jaki muszą spełniać wszystkie dane z tego pola. Kryterium to jest sprawdzane przez Access przy wprowadzaniu danych. Pomaga to ustrzec się błędów. - Komunikat o błędzie określa tekst wyświetlany w przypadku wprowadzenia danej, nie spełniającej ograniczeń zadanych w polu Reguła poprawności. - Wymagane, ustawienie rozstrzygające o tym, czy w dane pole musi być wpisana jakaś wartość, czy teŝ moŝe ono pozostać puste. - Zerowa długość dozwolona Dotyczy jedynie danych tekstowych. Po włączeniu zamienia puste pola tekstowe na pola zawierające tzw. ciąg znaków o zerowej długości. Pole zawierające taki ciąg nie jest juŝ dla Accessa polem pustym i moŝe mieć włączony atrybut Wymagane. - Indeksowane, decyduje o tym, czy dla wartości danego pola stworzony będzie indeks. Do wyboru są trzy warianty: Nie, Tak(Bez powtórzeń) i Tak(Powtórzenia OK). Indeksy naleŝy tworzyć dla pól, z których dane będą najczęściej podstawą

5 Tabele 17 przeszukiwania. Operacja wyszukiwania w przypadku duŝych baz danych jest bardzo czasochłonna, indeksowanie znacznie ją przyspiesza. - Kompresja Unicode tylko dla pól typu Tekst, Nota i Hiperłącze, określa schemat kodowania znaków tekstu, jeŝeli kompresja jest włączona do zapamiętania pojedynczego znaku wykorzystywany jest jeden bajt, jeŝeli jest wyłączona dwa bajty. Domyślnie podczas tworzenia pól tekstowych Kompresja Unicode jest włączana. - Nowe wartości tylko dla pól typu Autonumerowanie, Przyrostkowy określa, Ŝe wartości pola są zwiększane o 1 dla nowych rekordów, Losowy dla nowych rekordów uŝywane są losowe liczby typu Liczba całkowita długa. Rys. 3.5 Właściwości pola IDK Na rys. 3.5 podano przykładowe cechy pola IDK. Jako rozmiar pola przyjęto liczbę całkowitą długą. Format wyświetlania został przyjęty jako stałoprzecinkowy, a liczbę miejsc po przecinku ustawiono na 0. Numery kategorii będą wyświetlane w postaci np. 5. Maska wprowadzania postaci 99 - pozwala na wprowadzenie do dwóch cyfr, nie moŝna wprowadzać innych znaków. Przyjęto regułę poprawności >=1 And <=10 - co oznacza, Ŝe w przypadku podania liczby mniejszej od 1 lub większej od 10 wyświetli się komunikat o błędzie: Kategoria powinna być z zakresu W związku z tym, Ŝe rzadko będzie się odbywało wyszukiwanie wypoŝyczającego na postawie jego kategorii, nie ustawiono indeksowania dla tego pola. Po podaniu nazw oraz typów pól, naleŝy jeszcze zadeklarować klucz podstawowy tabeli (minimalną liczbę pól, które jednoznacznie identyfikują wiersze). Próba zachowania tabeli (przycisk Zapisz paska narzędzi - rys. 3.2) bez wskazania klucza powoduje wyświetlenie okna dialogowego przypominającego o tym. Tabela nie musi mieć zdefiniowanego klucza podstawowego, jest on jednak konieczny przy definiowaniu powiązań pomiędzy tabelami (punkt 3.4). Access proponuje dodanie dodatkowego pola w tabeli typu Autonumerowanie będącego kluczem podstawowym tabeli. Wybór przycisku Tak jest równoznaczny z akceptacją tej propozycji i powoduje uzupełnienie projektu tabeli o dodatkowe pole o nazwie Identyfikator.

6 18 Wprowadzenie do projektowania baz danych Jako klucz w tabeli WypoŜyczający zostało przyjęte pole IdWyp - kluczyk na znaczniku wiersza pola IdWyp (rys.3.3). W celu wskazania pola lub pól, które są kluczem podstawowym tabeli naleŝy je zaznaczyć, a następnie wcisnąć przycisk paska narzędzi oznaczony kluczykiem (rys. 3.2). Aby zaznaczyć jedno pole naleŝy kliknąć selektor wiersza poŝądanego pola, aby zaznaczyć kilka pól, naleŝy przytrzymać wciśnięty klawisz CTRL. Mając zaprojektowaną tabelę naleŝy wypełnić ją danymi. W tym celu naleŝy skorzystać z drugiego trybu pracy z tabelą - arkusza danych. Ten tryb moŝna uzyskać na dwa sposoby. MoŜna: - wcisnąć przycisk Widok i wybrać opcję Widok arkusza danych (rys. 3.2). JeŜeli tabela nie została wcześniej zachowana, a w trybie projektowania dokonano zmian, pojawi się okno dialogowe pytające o nazwę tabeli. - zamknąć okno projektu tabeli. Po podaniu nazwy okno z rys.3.3 zostanie zamknięte, a oknem bieŝącym stanie się okno bazy danych. W oknie tym naleŝy wybrać odpowiednią tabelę i wcisnąć przycisk Otwórz. 3.2 Wypełnianie tabel wiersz bieŝący nowy wiersz Rys. 3.6 Okno tabeli WypoŜyczający w trybie wprowadzania danych Nowa tabela ma tylko jeden wiersz podzielony na pola, których nazwy są wpisane powyŝej, w nagłówku kaŝdej kolumny. Pola, dla których została zadeklarowana jakaś wartość domyślna, są juŝ wypełnione. Po wpisaniu danej, do następnego pola przechodzi się, naciskając klawisz TAB. Naciśnięcie klawisza TAB w ostatnim polu powoduje przejście do następnego wiersza. W lewej części wiersza znajduje się prostokątne pole znacznika wiersza z trójkątem oznaczającym wiersz bieŝący. Podczas wpisywania danych w polu znacznika pojawia się symbol ołówka oznaczający, Ŝe w wierszu dokonano zmian, a nie zostały one jeszcze zachowane. Ponadto z chwilą rozpoczęcia wpisywania pojawia się nowy wiersz, jest on oznaczony gwiazdką. W czasie pracy w środowisku sieciowym, w polu znacznika moŝe znaleźć się jeszcze jeden symbol - przekreślone kółko. W ten sposób zaznaczane są wiersze, edytowane w danym momencie przez innego uŝytkownika. Zawartość kaŝdego wiersza jest zapamiętywana w momencie przejścia do wiersza następnego lub z chwilą zamknięcia tabeli.

7 Tabele Odnośniki Utworzone reguły poprawności dla pola IDK nie chronią całkowicie tabeli przed wprowadzeniem błędnych danych. MoŜna np. podać jako identyfikator kategorii wypoŝyczającego liczbę 5, mimo Ŝe tabela Kategoria zawiera tylko 2 pozycje (1: student, 2: wykładowca). Poza tym wprowadzanie kategorii poprzez wpisanie liczby nie jest zbyt atrakcyjne. Rozwiązaniem tego problemu jest utworzenie odnośnika dla pola IDK do tabeli Kategoria. Pozwoli to na określanie kategorii wypoŝyczającego przy uŝyciu pola listy lub pola kombi. Odnośnik moŝna utworzyć w Widoku Projekt tabeli, wybierając dla określonego pola, w górnej części okna projektu w kolumnie Typ danych: Kreator odnośników. Kliknięcie tej opcji powoduje rozpoczęcie działania asystenta. Po zakończeniu z nim pracy Microsoft Access ustawia typ danych w oparciu o wartości wybrane w kreatorze. Pole to ma taki sam rozmiar jak pole klucza podstawowego uŝywanego do utworzenia odnośnika. Kolejność czynności jakie trzeba wykonać, by stworzyć odnośnik jest następująca: określenie źródła danych odnośnika, Rys. 3.7 Wartości odnośnika

8 20 Wprowadzenie do projektowania baz danych wybór pola tabeli, którego wartości będą wyświetlane w liście odnośnika i określenie szerokości tej listy, wpisanie tekstu etykiety przypisanej do kolumny odnośnika. Rys. 3.8 Wybór pola wyświetlającego wartości odnośnika Tabela WypoŜyczający po utworzeniu odnośnika dla pola IDK w Widoku arkusza danych została przedstawiona na poniŝszym rysunku. Rys. 3.9 Tabela WypoŜyczający z odnośnikiem

9 Tabele 21 Po zaprojektowaniu odnośnika dla pola IDK, wypełniona została zakładka Odnośnik tego pola. Bardziej zaawansowany uŝytkownik nie musi uŝywać Kreatora odnośników, moŝe sam wypełnić odpowiednie właściwości tej zakładki. Odnośniki nie mogą być tworzone dla pól typu: Autonumerowanie, Nota, Data/Godzina, Walutowy, Obiekt OLE oraz Hiperłącze. W pozostałych przypadkach pola posiadają właściwość Typ formantu ustawioną na pole tekstowe. Zaprojektowanie odnośnika wiąŝe się z wyborem jednej z dwóch pozostałych moŝliwości: pole kombi lub pole listy. Po zmodyfikowaniu wartości właściwości typ formantu, pojawiają się inne atrybuty, których poprawne wypełnienie prowadzi do utworzenia odnośnika. Dokładniejsze informacje moŝna znaleźć w plikach pomocy. Rys Właściwości pola IDK - zakładka Odnośnik 3.4 Związki Następnym krokiem po zaprojektowaniu tabel jest określenie, jakie są między nimi związki. Związki określają wzajemne powiązania pomiędzy dwoma tabelami. Access pozwala definiować związki równieŝ z pomiędzy tabelą a kwerendą oraz pomiędzy dwoma kwerendami. Kwerendom poświęcony jest następny rozdział. Wszystko co moŝna powiedzieć o związku tabel moŝna równieŝ powiedzieć o związku kwerend. W dalszej części tego punktu związki będą opisywane na przykładzie tabel. Aby wyznaczyć liczebność związku, naleŝy rozpatrzyć kaŝdą tabelę po kolei i dla kaŝdego rekordu (wiersza) rozwaŝanej tabeli sprawdzić ile ma przyporządkowanych rekordów (wierszy) po drugiej stronie związku. W ten sposób moŝna dokonać klasyfikacji związków na następujące trzy kategorie: jednojednoznaczne (jeden do

10 22 Wprowadzenie do projektowania baz danych jeden), jednoznaczne (jeden do wielu lub wiele do jeden) i wieloznaczne (wiele do wielu). związki jeden do jeden charakteryzują się tym, Ŝe dla kaŝdego wiersza jednej z dwóch tabel istnieje dokładnie jeden wiersz drugiej tabeli. Związki jeden do jeden rzadko występują w bazach danych, poniewaŝ istnieje tendencja, aby łączyć takie pary tabel w jedną. związki jeden do wielu są najczęściej spotykanymi związkami w typowych bazach danych. W bazie Biblioteka przykładem takiego związku jest związek między wypoŝyczającym a kategorią do której naleŝy. KaŜdy wypoŝyczający ma przypisaną dokładnie jedną kategorię, z kolei jest wielu wypoŝyczających o kategorii np. Student. związki wiele do wielu są bardzo powszechne w bazach danych. W opisywanej bazie przykładem takiego związku jest związek pomiędzy tabelami: WypoŜyczający i KsiąŜki. Jeden wypoŝyczający moŝe wypoŝyczyć wiele ksiąŝek, kaŝda ksiąŝka była wypoŝyczana wielu wypoŝyczającym. W praktyce związki wiele do wielu sprawiają kłopot w relacyjnych bazach danych. Wieloznaczny związek moŝe być łatwo usunięty przez utworzenie dodatkowej tabeli i zastąpienie związku wiele do wielu dwoma jeden do wielu. Ta nowa tabela spełnia funkcję pośrednika dla obu tabel pozostających w związku wieloznacznym. W bazie Biblioteka takim pośrednikiem jest tabela WypoŜyczenie. KaŜdy wypoŝyczający ma przypisaną listę ksiąŝek, a kaŝda ksiąŝka wypoŝyczona danego dnia przez konkretnego wypoŝyczającego jest związana tylko z tym wypoŝyczającym. Z kolei dla kaŝdej ksiąŝki istnieje wielu wypoŝyczających, którzy ją wypoŝyczali, ale dany wypoŝyczający ma przypisaną podaną ksiąŝkę określonego dnia tylko raz. W celu określenia związków naleŝy wybrać polecenie Narzędzia Relacje. Pierwsze wywołanie tego polecenia otwiera puste okno zatytułowane Relacje (w przypadku utworzenia odnośników podczas projektowania tabel, odpowiednie związki dodawane są automatycznie), jednocześnie Access pokazuje pasek narzędzi Relacja. Nowa baza danych Zapisz PokaŜ relacje bezpośrednie Wyczyść układ Nowy obiekt Otwórz bazę danych PokaŜ tabelę PokaŜ wszystkie relacje Okno Bazy danych Rys Pasek narzędzi Relacja Po kliknięciu na przycisku PokaŜ tabelę pokazuje się okno dialogowe Pokazywanie tabeli przy pomocy którego moŝna wybrać tabele, pomiędzy którymi będą określane związki. Wystarczy wskazać nazwę tabeli i kliknąć przycisk Dodaj.

11 Tabele 23 Rys Pokazywanie tabeli W oknie Relacje kaŝda tabela przedstawiana jest jako lista pól, przy czym nazwy pól klucza wypisane są czcionką pogrubioną. Określenie związku pomiędzy tabelami sprowadza się do przeciągania myszą pola łączącego tabeli pierwszej i upuszczenia go na odpowiadające mu pole w tabeli drugiej. Rezultatem jest linia łącząca odpowiadające sobie pola. Jednocześnie wyświetlane jest pole dialogowe o nazwie Edytowanie relacji, słuŝące określeniu właściwości definiowanego związku. Decydujące znaczenie dla związku między tabelami ma stan opcji Wymuszaj więzy integralności. Więzy integralności to zbiór reguł, który zapewnia poprawność związków między rekordami związanych tabel. Więzy te uniemoŝliwiają przypadkowe usunięcie czy zmianę powiązanych danych. Przy włączonych więzach integralności dla związku tabel WypoŜyczający i Kategoria niemoŝliwe byłoby na przykład usunięcie kategorii wypoŝyczających (z tabeli Kategoria) jeŝeli istniałby co najmniej jeden wypoŝyczający (w tabeli WypoŜyczający) któremu zostałaby przypisana wcześniej taka kategoria. Próba usunięcia takiej kategorii zakończyłaby się wyświetleniem komunikatu o istniejących w tabeli WypoŜyczający rekordach powiązanych z tą kategorią. Podobnie zachowałby się program przy próbie zmiany wartości klucza w tabeli Kategoria jeŝeli w tabeli WypoŜyczający istniałyby rekordy powiązane z modyfikowaną kategorią (modyfikacja wartości pól typu Autonumerowanie jest niemoŝliwa, więc aby zaobserwować taką reakcję programu naleŝałoby wcześniej zmienić typ pola IDK w tabeli Kategoria np. na Liczbę całkowita długą). W polu Relacje po włączeniu opcji Wymuszaj więzy integralności stają się dostępne dwie opcje: Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne oraz Kaskadowo usuń rekordy pokrewne, które pozwalają na wykonywanie operacji aktualizowania i usuwania, które byłyby w normalnym przypadku zabronione przez reguły więzów integralności. Przy usuwaniu lub zmianie wartości klucza w tabeli podstawowej wykonywane są automatycznie niezbędne zmiany w tabelach powiązanych w celu zachowania więzów integralności. Próba usunięcia kategorii (z tabeli Kategoria) do

12 24 Wprowadzenie do projektowania baz danych której byłby przypisany co najmniej jeden wypoŝyczający (w tabeli WypoŜyczający) spowodowałaby wyświetlenie okna dialogowego które pozwoliłoby na podjęcie decyzji o jednoczesnym usunięciu wszystkich powiązanych z usuwaną kategorią rekordów a więc wszystkich wypoŝyczających przypisanych do tej kategorii. Rys Związki w bazie Biblioteka Przy ponownym wejściu do okna Relacje najlepiej upewnić się czy wszystkie związki są widoczne wybierając przycisk paska narzędzi PokaŜ wszystkie relacje. 3.5 Wypełnianie tabel ze zdefiniowanymi wcześniej związkami W przypadku edycji tabeli połączonej z inną tabelą związkiem jeden do wielu okno Arkusza danych słuŝące do wypełniania tabeli danymi zostaje uzupełnione dodatkową kolumną w której umieszczony jest tzw. wskaźnik rozwinięcia. Rys Arkusz danych z powiązanym podarkuszem

13 Tabele 25 Kliknięcie tego wskaźnika pozwala na rozwinięcie lub zwinięcie podrzędnego arkusza danych. Podrzędny arkusz danych zawiera dane z tabeli związanej i pozwala na edycję jej danych. Rysunek 3.14 przedstawia okno Widoku arkusza danych tabeli Kategoria. Tabela ta jest powiązana związkiem jeden do wielu z tabelą WypoŜyczający (jednej kategorii z tabeli Kategoria odpowiada wiele rekordów w tabeli WypoŜyczający, ale kaŝdy wypoŝyczający jest przypisany tylko do jednej kategorii). Podczas edycji pojedynczej kategorii moŝna edytować, po kliknięciu wskaźnika rozwinięcia, dane wypoŝyczających przypisanych do tej kategorii. Dodanie danych nowego wypoŝyczającego w podarkuszu spowoduje automatyczne przypisanie go do rozwiniętej kategorii. Podrzędny arkusz danych moŝe zawierać równieŝ swój podrzędny arkusz danych (wyłącznie jeden), w przypadku gdy istnieje odpowiedni związek pomiędzy tabelami. Dopuszczalnych jest osiem poziomów takich powiązań. Na poniŝszym rysunku pokazane zostały zagnieŝdŝone arkusze danych tabel Kategoria, WypoŜyczający i WypoŜyczenia. Rys ZagnieŜdŜone arkusze danych 3.6 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Ćwiczenie 3.1 Zaprojektuj tabelę WypoŜyczający zgodnie z przyjętymi załoŝeniami. Próbuj uzupełniać właściwości poszczególnych pól. Sprawdź działanie reguły poprawności wprowadzając błędne dane tam, gdzie została ona określona. Utwórz odnośnik dla pola IDK. Ćwiczenie 3.2 Wypełnij danymi tabelę WypoŜyczający. Ćwiczenie 3.3 Zgodnie z opisem zawartym w tym rozdziale stwórz pozostałe tabele projektu Biblioteka.

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. I Rzeszów, 2010 Strona 1 z 16 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Formularze 37. Podstawowym celem zastosowania formularzy jest prezentacja danych zawartych w

Formularze 37. Podstawowym celem zastosowania formularzy jest prezentacja danych zawartych w Formularze 37 5. Formularze Podstawowym celem zastosowania formularzy jest prezentacja danych zawartych w bazie danych. Najczęściej więc kaŝdy obiekt tego rodzaju będzie odwoływał się do tabeli lub kwerendy

Bardziej szczegółowo

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;-

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;- TABELE 1. Zaprojektuj następujące tabele: Pamiętaj! aby kaŝdorazowo ustawić klucz podstawowy i zapisać tabelę pod właściwą nazwą. tbwojewodztwo pole typ komentarz IdWoj Autonumerowanie Województwo Text

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010)

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań filtrujących,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

4. Kwerendy - uzupełnienie

4. Kwerendy - uzupełnienie Kwerendy 1 4. Kwerendy - uzupełnienie 4.3 Przykłady kwerend cd. W bieŝącym punkcie przedstawione zostaną dodatkowe kwerendy wybierające oraz kwerendy modyfikujące dane, które rozszerzą moŝliwości bazy

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Przykład, który rozpatrujemy to układ Lekarz- Pacjent. Pierwszą czynnością jaką trzeba wykonać jest odpowiedź na kilka pytań

Przykład, który rozpatrujemy to układ Lekarz- Pacjent. Pierwszą czynnością jaką trzeba wykonać jest odpowiedź na kilka pytań Planowanie i tworzenie tabel jest pierwszym i najważniejszym etapem w tworzeniu bazy danych. Wymaga analizy samego zjawiska, które podlega rejestracji w tabelach, oraz dobraniu odpowiednich cech opisujących

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych TERMINOLOGIA

Bazy danych TERMINOLOGIA Bazy danych TERMINOLOGIA Dane Dane są wartościami przechowywanymi w bazie danych. Dane są statyczne w tym sensie, że zachowują swój stan aż do zmodyfikowania ich ręcznie lub przez jakiś automatyczny proces.

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów)

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów) PROJEKTOWANIE PRZYKŁADOWEJ RELACYJNEJ BAZY DANYCH Proces tworzenia bazy danych obejmuje następujące zasadnicze etapy: 1. utworzenie pojęciowego modelu danych, 2. przekształcenie pojęciowego modelu danych

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Tabele w programie Microsoft Access

Tabele w programie Microsoft Access Tabele w programie Microsoft Access 1. Obiekty bazy danych Microsoft Access W systemie zarządzania relacyjną bazą danych Microsoft Access wyróżniamy następujące obiekty, które składają się na aplikację

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu MS ACCESS ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki. Po zakończeniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Projekt bazy danych. WypoŜyczalnia filmów DVD. Cel bazy danych

Projekt bazy danych. WypoŜyczalnia filmów DVD. Cel bazy danych Projekt bazy danych WypoŜyczalnia filmów DVD Wykonali: Hymol Rafał Dębniak Krzysztof ETI 7.3 Cel bazy danych Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja bazy danych w środowisku MS Access. Zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

1. MS Access opis programu.

1. MS Access opis programu. 1. MS Access opis programu. Microsoft Access jest narzędziem do tworzenia baz danych. Zbudowany jest z wielu obiektów połączonych ze sobą strukturalnie. Do tych obiektów zalicza się: tabele, kwerendy,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. mgr inż. Sylwia Glińska

Systemy baz danych. mgr inż. Sylwia Glińska Systemy baz danych Wykład 1 mgr inż. Sylwia Glińska Baza danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych z określonej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający do nich dostęp. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU LOTNICTWEM -LABORATORIUM

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU LOTNICTWEM -LABORATORIUM INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU LOTNICTWEM -LABORATORIUM Wykonać projekt systemu informatycznego przechowującego informacje na temat rozkładu lotów dla wybranego lotniska. Zadanie należy wykonać za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Wykład I. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna TEMAT: TWORZENIE NOWEJ BAZY DANYCH Uruchom Microsoft Access Rozpocznij od utworzenia nowej pustej bazy i zapisz ją w pliku o nazwie TwojeNazwiskoImię.MDB.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład III Tabele Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Dwanaście zasad Codda Informacje są reprezentowane logicznie w tabelach Dane są logicznie dostępne przez podanie nazwy tabeli, wartości

Bardziej szczegółowo