OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH:"

Transkrypt

1 OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH: NIEMCY: Źródło: EuroStat 1)German ZEW Indeks - Jest to indeks ilustrujący opinie analityków i inwestorów instytucjonalnych, na temat przyszłego(6-cio miesięczny horyzont) stanu gospodarki. Waha się w przedziale(-100/+100 pkt). Im wyższy odczyt tym lepiej jest postrzegany prze Publikowany około 14 dni po zakończeniu miesiąca. 2)German IFO Business Climate - Jest to indeks przedstawiający koniunkturę (teraźniejszą i przyszłą) niemieckiej gospodarki. Uważany rynkowo za najbardziej wiarygodny. Publikowany około 21 dni po zakończenia miesiąca. Odczyty większe od 100, sygnalizują optymistyczne nastroje, panujące wśród niemieckich przedsiębiorców. USA: Źródło: FedStats 1)USA Challenger Raport - Publikacja przedstawiająca prognozę na temat planowanej redukcji etatów przez amerykańskie przedsiębiorstwa. Wartościowy wzrost wskaźnika jest odbierany negatywnie. Publikowany około 2 dni po zakończeniu miesiąca. 2)USA Inflacja producencka PPI - Informuje o średniej zmianie cen(bez uwzględnienia cen żywności i energii), widzianej z perspektywy sprzedającego. Publikowana 15 dni po zakończeniu miesiąca. 3)USA Conference Board(Indeks zaufania konsumentów) - Niezależna publikacja badająca sytuacje ekonomiczną przeciętnych amerykańskich obywateli. Wzrost indeksu, należy postrzegać, jako wzrost optymizmu społeczeństwa ogółem. Publikowany w ostatni wtorek badanego miesiąca. 4)USA S&P/Case-Shiller Composite - Publikacja pozwalająca śledzić średnią zmianę cen nieruchomości mieszkalnych w 20 największych miastach USA. Publikowany około 60 dni po zakończeniu miesiąca. Wzrost cen nieruchomości ma pozytywny wpływ na gospodarkę. 5)USA PKB - Odczyt ilustrujący kwartalny wzrost Produktu Krajowego Brutto USA. Podstawowa miara rozwoju gospodarczego. Dodatnie odczyty(kwartalny wzrost współczynnika) świadczą o wzroście ogólnego dobrobytu społeczeństwa i są odbierane pozytywnie. 6)USA Raport ADP Odczyt pokazujący prognozowaną zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym, bez uwzględnienia rolnictwa. Odczyty większe od poprzednich, sygnalizują poprawę koniunktury na amerykańskim rynku pracy. 7)USA Indeks ISM dla przemysłu - Jest to indeks opisujący kondycje amerykańskiego sektora produkcyjnego. Wartości odczytów większe od 50 pkt. sygnalizują polepszenie nastrojów. 8)USA Decyzja FOMC ws. Stóp procentowych Posiedzenie Komitetu Federalnego ds. Otwartego Rynku(zwoływane 8 razy w roku), na którym ustalany jest poziom aktualnie obowiązującej stopy procentowej. Utrzymywanie stóp procentowych na niskim poziomie, zachęca do lokowania aktywów w papierach wartościowych. 9)USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Odczyt pokazujący ogólną ilość osób, która po raz pierwszy złożyły wniosek o przyznanie zasiłku, z racji przebywania na bezrobociu. Raport ten publikowany jest każdego tygodnia w czwartek.

2 10)USA Stopa bezrobocia - Procentowy wskaźnik ilości zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do całkowitej siły roboczej Stanów Zjednoczonych Ameryki. 11)USA Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym - Odczyt pokazujący całkowita zmianę podaży etatów w amerykańskich przedsiębiorstwach prywatnych i w sektorze finansów publicznych. Pozytywnie odbierane jest zwiększanie się ilości ofert pracy. Dane znacząco odbiegające od tych oczekiwanych, potrafią wywołać na rynku wiele zamieszania. 12)USA Raport ISM dla usług - Jest to indeks opisujący kondycje amerykańskiego sektora usług. Sporządzany na podstawie ankiet, wypełnianych przez menagerów największych przedsiębiorstw usługowych. Wartości odczytów większe od 50 pkt. sygnalizują polepszenie nastrojów. 13)USA Bilans handlu zagranicznego - Jest to wartość(liczona w mld USD) wskazująca czy kraj więcej eksportuje towarów(nadwyżka handlowa) czy importuje(deficyt handlowy). Publikowany 35 dni po zakończeniu miesiąca. 14)USA Sprzedaż detaliczna Raport pokazujący procentową zmianę całkowitej sprzedaży (pośredniej i bezpośredniej) towarów dla klienta końcowego. Jest to odczyt, najszybciej sygnalizujący aktualne nastroje amerykańskich konsumentów. Stonowany wzrost ich chęci do zakupów jest odbierany pozytywnie, spadek natomiast może być objawem nadchodzącej recesji. 15)USA Produkcja przemysłowa - Publikacja przygotowywana przez FED, mierzy comiesięczną zmianę wartości produkcji sprzedanej(bez podatku VAT) w sektorze przemysłowym i wytwórczym. Publikowany w okolicach połowy miesiąca. Jest to bardzo istotny wskaźnik na podstawie którego, można projektować tempo rozwoju gospodarczego. Pozytywnie odbierany jest comiesięczny procentowy wzrost omawianego wskaźnika. 16)USA Indeks PMI dla przemysłu - Indeks tworzony na podstawie ankiet wypełnianych przez sześciuset menagerów największych amerykańskich firm produkcyjnych, przedstawiający aktualną kondycję amerykańskiej gospodarki. Wartości odczytów większe od 50 pkt. sygnalizują polepszenie nastrojów i wzrost sektora wytwórczego. 17)USA Inflacja konsumencka CPI - Wskaźnik inflacji konsumenckiej. Średnia zmiana cen towarów i usług widziana z perspektywy amerykańskiego konsumenta. Przy sporządzaniu odczytu, pomijane są dobra podatne na czynnik sezonowości. Publikowany kilkanaście dni po zakończeniu miesiąca. CHINY: Źródło: NBoS National Bureau of Statistics of China 1)CNY Inflacja CPI - Wskaźnik inflacji konsumenckiej. Średnia zmiana cen towarów i usług widziana z perspektyw chińskiego konsumenta. Publikowany kilkanaście dni po zakończeniu miesiąca. Niskie, względnie stabilne odczyty powinny być postrzegane pozytywnie. 2)CNY Kwartalne PKB - Odczyt ilustrujący kwartalny wzrost Produktu Krajowego Brutto Chin. Podstawowa miara rozwoju gospodarczego. Publikowany kilkanaście dni po zakończeniu kwartału. 3)CNY Produkcja przemysłowa - Raport tworzony przez chiński urząd statystyczny, przedstawiający miesięczną zmianę wielkości produkcji w sektorze przemysłowym. Publikowany kilkanaście dni po zakończeniu miesiąca. Pozytywnie odbierany jest comiesięczny procentowy wzrost omawianego wskaźnika. STREFA EURO: Źródło: EuroStat

3 1)EURO Stopa bezrobocia - Procentowy wskaźnik ilości zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do całkowitej siły roboczej Strefy Euro. Publikowany 30 dni po zakończeniu miesiąca. Spadek stopy bezrobocia jest odbierany jako sygnał pozytywny. 2)EURO Stopa EBC Jest to stopa określająca wysokość oprocentowania kredytów i depozytów oferowanych przez bank centralny strefy euro innym podmiotom bankowym. Publikowane na początku każdego miesiąca. Niskie stopy zachęcają inwestorów, do lokowania swoich aktywów na giełdzie papierów wartościowych. 3)EURO Kwartalne PKB - Odczyt ilustrujący kwartalny wzrost Produktu Krajowego Strefy Euro. Podstawowa miara rozwoju gospodarczego. Dodatnie odczyty(kwartalny wzrost współczynnika) świadczą o wzroście ogólnego dobrobytu społeczeństwa i są odbierane pozytywnie. 4)EURO Inflacja konsumencka(hicp) Odczyt publikowany przez Europejski Urząd Statystyczny, wskazuje na średnia zmianę cen towarów i usług, widziana z perspektywy kupującego. Publikowana pod koniec każdego miesiąca. POLSKA: Źródło: GUS Główny Urząd Statystyczny 1)POLSKA Indeks PMI dla przemysłu Wskaźnik obrazujący kondycję polskiego sektora przemysłowego. Sporządzany na podstawie ankiet, wypełnianych przez menadżerów 300 największych polskich firm. Poprawę koniunktury w sektorze sygnalizują odczyty większe od 50, natomiast pogorszenie odczyty mniejsze od 50. 2)POLSKA Podaż pieniądza M3 Odczyt pokazujący zmianę ogólnej ilość pieniędzy(w postaci materialnej i niematerialnej) znajdujących się w obiegu. Obejmuje głównie: gotówkę, depozyty, zobowiązania oraz papiery i instrumenty finansowe. Publikowany raz w miesiącu. 3)POLSKA Inflacja konsumencka CPI - Jest to średnia zmiana cen towarów i usług, widziana z perspektywy przeciętnego, polskiego konsumenta. Determinuje proces decyzyjny Rady Polityki Pieniężnej, co do kształtowania się wysokości przyszłych stóp procentowych. Co do zasady spadek inflacji jest korzystny z punktu widzenia inwestora giełdowego. 4)POLSKA Główna Stopa NBP - Jest to minimalna rentowność bonów pieniężnych sprzedawanych przez NBP w ramach operacji otwartego rynku. Publikowana jest przez Rade Polityki Pieniężnej na początku każdego miesiąca. Niskie stopy zachęcają inwestorów, do lokowania swoich aktywów na giełdzie papierów wartościowych. 5)POLSKA Inflacja bazowa - Pokazuje zmiany cen towarów i usług bez uwzględnienia korzystnych lub niekorzystnych: wahań koniunkturalnych i czynników sezonowości. Główną miarą tej publikacji jest inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii. 6)POLSKA Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) - jest to średnie wynagrodzenie pojedynczego (zatrudnionego w przedsiębiorstwie liczącym co najmniej 9 osób) pracownika w Polsce. Rosnące wynagrodzenie jest odbierane optymistycznie. Dane te publikowane są raz w miesiącu przez Główny Urząd Statystyczny. 7)POLSKA Produkcja przemysłowa - Raport tworzony przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawiający miesięczną zmianę wielkości produkcji w sektorze przemysłowym. Publikowany raz w miesiącu. Pozytywnie odbierane są odczyty dodatnie. 8)POLSKA Sprzedaż detaliczna - Indeks publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, pokazuje zmianę comiesięcznej sprzedaży detalicznej towarów konsumpcyjnych(np. sklepy spożywcze) i niekonsumpcyjnych(np. składy budowalne). Wzrost indeksu(liczony m/m) obrazuje zwiększenie środków wydawanych przez społeczeństwo na cele konsumpcyjne, co z punktu widzenia inwestora giełdowego jest objawem pozytywnym. 9)POLSKA Kwartalne PKB - Odczyt ilustrujący kwartalny wzrost Produktu Krajowego Brutto Polski. Podstawowa miara rozwoju gospodarczego. Dodatnie odczyty(kwartalny wzrost współczynnika) świadczą o wzroście ogólnego dobrobytu społeczeństwa i są odbierane pozytywnie.

4 10)POLSKA Inflacja PPI - Informuje o średniej zmianie cen produkcji sprzedanej(bez uwzględnienia cen żywności i energii), widzianej z perspektywy ich wytwórcy. Pozytywniej odbierane są niskie odczyty oraz ich względna stabilizacja, liczona w perspektywie miesięcznej. OPIS DANYCH RYNKOWYCH: ZAANGAŻOWANIE: Informacje przedstawiające zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania instytucji finansowych w ogólnej ilości posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu spółek publicznych. WEZWANIA: Informacje dotyczące ogłoszonych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, notowanych na głównym rynku GPW. WNIOSKI UPADŁOŚCIOWE: Informacje o wszczętych i zakończonych postępowaniach upadłościowych(układowych i likwidacyjnych) spółek notowanych na głównym rynku GPW. UMOWY ZNACZĄCE: Informacje o podpisanych przez spółki notowane na głównym rynku GPW umowach, opiewających na kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta. RAPORTY: Informacje przedstawiające podstawowe dane finansowe (Przychody, Zysk netto), publikowane przez spółki notowane na głównym rynku GPW w raportach rocznych i kwartalnych. Inne: Inne Informacje rynkowe bezpośrednio powiązane z emitentem Indeksy GPW: Informacje o kursach otwarcia i zamknięcia indeksów giełdowych WIG20 i WIG oraz dane na temat największych wzrostów i spadków spółek notowanych w powyższych indeksach. ZAWIESZENIE: Informacje o przyczynach i okresie trwania zawieszenia obrotu akcjami spółek, notowanych na głównym rynku GPW. SCALENIE: Komunikaty o oficjalnie ogłoszonych zamiarach scalenia akcji wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi stosunku wymiany starych akcji na nowe oraz daty wznowienia notowań.

5 ZMIANA NAZWY: Informacje o oficjalnych zmianach nazwy spółek publicznych notowanych na rynku głównym GPW. PRAWO POBORU: Informacje o prowadzonych zapisach na akcje nowej emisji spółek notowanych na głównym rynku GPW, uwzględniające cenę emisyjną oraz stosunek wymiany praw poboru na akcje.

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Maj 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna.... 2-3 II. Dane statystyczne.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo